Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy"

Transkrypt

1 Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy 1. Organizator i czas trwania promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy 1.1 Organizatorem promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, Łódź, Promocja Przeorzeźwiający program lojalnościowy trwać będzie od dnia r. do dnia r. lub do wyczerpania puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze) i realizowana będzie w sklepach sieci Biedronka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej punktami sprzedaży ). 1.3 Punkt sprzedaży wszystkie funkcjonujące w trakcie trwania promocji sklepy sieci Biedronka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w których można dokonać zakupu wskazanego w pkt. 2.5 regulaminu. 2. Warunki uczestnictwa w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy 2.1 Promocja Przeorzeźwiający program lojalnościowy prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter akcji otwartej. Udział w promocji jest dobrowolny. 2.2 Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, pkt. 2.4 i pkt. 2.6 regulaminu, uczestnikiem promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy (tzw. uczestnik ) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2.3 Osoby niepełnoletnie od 13. roku życia lub osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 2.4 Osoby niepełnoletnie poniżej 13. roku życia lub osoby pełnoletnie nieposiadające zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w promocji wyłącznie za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego. 2.5 W promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy zostały wyznaczone dwa odrębne, niezależne od siebie, warunki przystąpienia do promocji. Warunkiem przystąpienia do promocji (warunek promocyjny) jest dokonanie zakupu w jednym z dwóch poniższych wariantów, tj.: a) jednorazowy zakup minimum 2 (słownie: dwóch) dowolnie wybranych produktów marki Kinley i/lub Sprite i/lub Fanta Pomarańczowa o pojemności 1,75 l, dokonany w okresie od dnia r. do dnia r. w dowolnym punkcie sprzedaży i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu (paragonem), lub b) zakup minimum 10 (słownie: dziesięciu) dowolnie wybranych produktów marki Kinley i/lub Sprite i/lub Fanta Pomarańczowa o pojemności 1,75 l, dokonany w okresie od dnia r. do dnia r. w dowolnym punkcie sprzedaży i udokumentowany jednym lub wieloma oryginałami dowodu zakupu (paragonem/paragonami). Produkty marki Kinley i/lub Sprite i/lub Fanta Pomarańczowa o pojemności 1,75 l mogą być dostępne w punktach sprzedaży zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup ww. produktów poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w promocji. 2.6 W promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz punktów sprzedaży. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych,

2 wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 3. Zasady promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy 3.1 Nagrodą w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy za spełnienie warunku promocyjnego, o którym mowa w pkt. 2.5 lit. a) regulaminu jest prawo do nabycia jednej puszki napoju Fanta lub Sprite lub Coca-Cola o pojemności 0,25 l w promocyjnej cenie 00,01 zł (słownie: jeden grosz). 3.2 Wszystkie nagrody w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy w postaci puszki napoju Fanta, Sprite, Coca-Cola o pojemności 0,25 l mają taką samą wartość. 3.3 Organizator przygotował łącznie (słownie: trzysta tysięcy) sztuk nagród w postaci puszki napoju Fanta, Sprite, Coca-Cola o pojemności 0,25 l w promocyjnej cenie 00,01 zł łącznie na wszystkie punkty sprzedaży. Nagrody będą przyznawane i wydawane do wyczerpania puli nagród w danym punkcie sprzedaży, nie później jednak niż do dnia r. 3.4 Każdy uczestnik promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy, który chce nabyć nagrodę w postaci jednej puszki napoju Fanta lub Sprite lub Coca-Cola o pojemności 0,25 l w promocyjnej cenie, powinien: a) zapoznać się z regulaminem promocji, b) zrealizować warunek promocyjny, o którym mowa w pkt. 2.5 lit. a) regulaminu i koniecznie zachować oryginał dowód zakupu promocyjnego, c) okazać pracownikowi punktu sprzedaży oryginał dowodu zakupu dokumentujący spełnienie warunku zakupowego z pkt. 2.5 lit. a) regulaminu, d) w okresie od dnia r. do dnia r. dokonać - wyłącznie w sklepie, w którym zrealizowano warunek zakupowy z pkt 2.5 lit. a) regulaminu - zakupu w promocyjnej cenie jednej puszki wybranego przez uczestnika napoju (jeśli produkt ten znajduje się w punkcie sprzedaży) spośród: Fanta lub Sprite lub Coca-Cola o pojemności 0,25 l. 3.5 Nagrodą w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy za spełnienie warunku promocyjnego, o którym mowa w pkt. 2.5 lit. b) regulaminu jest Power Bank MaH o wartości 56,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). 3.6 Wszystkie nagrody w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy w postaci Power Bank mają taką samą wartość. 3.7 Organizator przygotował (słownie: pięć tysięcy) sztuk nagród w postaci Power Bank łącznie na wszystkie punkty sprzedaży. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli nagród, nie później jednak niż do dnia r. 3.8 Każdy uczestnik promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy, który chce otrzymać nagrodę w postaci Power Bank, powinien: a) zapoznać się z regulaminem promocji, b) zrealizować warunek promocyjny, o którym mowa w pkt. 2.5 lit. b) regulaminu i koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego, c) zgłosić się w terminie od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r. do promocji poprzez spełnienie łącznie poniższych warunków: zarejestrować i zalogować się na stronie internetowej przygotowanej do potrzeb niniejszej promocji pod adresem Rejestrując lub logując się na stronie internetowej należy podać następujące dane i oświadczenia: numer telefonu komórkowego uczestnika, adres uczestnika, imię i nazwisko uczestnika, pełen adres zamieszkania (pod który ma zostać wysłana nagroda w postaci Power Bank), zaznaczyć w formularzu oświadczenia uczestnika:

3 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U poz. 922 ze zm.) przez firmę Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w promocji i ubiegania się o nagrodę w postaci Power Bank. zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej numer dowodu/dowodów zakupu promocyjnego wraz ilością sztuk kupionych produktów marki Kinley i/lub Sprite i/lub Fanta Pomarańczowa (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego, załącznik nr 1 do regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu regulaminu oraz ilość sztuk zakupionych produktów), zamieścić / załączyć za pośrednictwem strony internetowej czytelny skan lub zdjęcie oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (jeden plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 2 MB i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub gif lub tif lub pdf). 3.9 Uczestnik powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta uczestnik Warunkiem odebrania nagrody w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy w postaci Power Bank jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (przy odbiorze nagród uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, które wręczą kurierowi). Odbiór nagrody uczestnik pokwituje swoim własnoręcznym podpisem Nagrody w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy w postaci Power Bank zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie do r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Uczestnik może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia r W przypadku nie odebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do r., nagroda pozostanie w dyspozycji organizatora Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody, ani żądać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie, o których mowa w pkt. 2.5 lit. a) lub/i w pkt. 2.5 lit. b) regulaminu W przypadku zwrotu produktów promocyjnych, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody otrzymanej w przedmiotowej promocji. Zwracana nagroda musi być przekazana tego samego dnia, w którym uczestnik dokonuje zwrotu towaru i musi być ona niezniszczona Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania

4 wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w regulaminie Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość (...) nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 PLN. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanej nagrody, zgodnie z obowiązującymi go przepisami podatkowymi. 4. Reklamacje 4.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). 4.2 Reklamację należy wysłać w formie pisemnej na adres organizatora Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, Łódź. 4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu. Każda reklamacja powinna zawierać: - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, - dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. 4.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze, nie później jednak niż do dnia r. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację. 4.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 5. Postanowienia końcowe 5.1 Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia promocji sprawować będzie komisja powołana przez organizatora promocji ( komisja ). 5.2 Biorący udział w promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy opisane w niniejszym regulaminie. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji. 5.3 Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U poz. 922 ze zm.). 5.4 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, Łódź. 5.5 Niniejszy regulamin promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy jest jawny i powszechnie dostępny np. można zapoznać się z nim w biurze organizatora: ul. Inżynierska 15, Łódź oraz na stronie internetowej organizatora: Wszelkie informacje o promocji będą dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: lub udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: (42) od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17: Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 5.8 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

5 5.9 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.). O R G A N I Z A T O R

6 Załącznik nr 1 do regulaminu Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu oraz ilość zakupionych produktów.

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów.

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1.1 Organizatorem promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Hořčice krémová! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Hořčice krémová! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Hořčice krémová! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wypróbuj

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Mutti! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Mutti! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Mutti! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wypróbuj za darmo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj

Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej TestuJEMY! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej TestuJEMY! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej TestuJEMY! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą TestuJEMY!, zwanej dalej "promocją".

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Przetestuj wybrany kosmetyk Dove i poczuj prawdziwą różnicę! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej Przetestuj wybrany kosmetyk Dove i poczuj prawdziwą różnicę! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej Przetestuj wybrany kosmetyk Dove i poczuj prawdziwą różnicę! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj z Kubusiem

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj z Kubusiem POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj z Kubusiem 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Graj z Kubusiem. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Sprite w sklepach abc. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Sprite w sklepach abc.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Sprite w sklepach abc. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Sprite w sklepach abc. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Sprite w sklepach abc 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Sprite w sklepach abc. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Sprite w sklepach abc. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Sprite w sklepach abc.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Sprite w sklepach abc. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Sprite w sklepach abc. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Sprite w sklepach abc 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Sprite w sklepach abc. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Red Bull

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Red Bull POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Red Bull 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygraj z Red Bull. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Nie daj się biegunce! zwanej dalej "promocją".

Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Nie daj się biegunce! zwanej dalej promocją. Regulamin promocji konsumenckiej Nie daj się biegunce! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Nie daj się biegunce!

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne

Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Dbaj kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne

Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Dbaj kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Miś Coccolino oddaje dychę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej Miś Coccolino oddaje dychę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej Miś Coccolino oddaje dychę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Miś Coccolino oddaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Prezenty od Coca-Cola. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Prezenty od Coca-Cola.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Prezenty od Coca-Cola. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Prezenty od Coca-Cola. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Prezenty od Coca-Cola 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Prezenty od Coca-Cola. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wakacje z Żywcem. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wakacje z Żywcem.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wakacje z Żywcem. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wakacje z Żywcem. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wakacje z Żywcem 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wakacje z Żywcem. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ OSRAM LEDZPLY. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą OSRAM LEDZPLY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ OSRAM LEDZPLY. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą OSRAM LEDZPLY POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ OSRAM LEDZPLY 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą OSRAM LEDZPLY 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem loterii jest Robert Wojkowski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje II 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje II. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Sięgnij Marzeń:. (dalej: Konkurs). Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ JEDŹ DO BARCELONY! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą JEDŹ DO BARCELONY!.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ JEDŹ DO BARCELONY! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą JEDŹ DO BARCELONY!. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ JEDŹ DO BARCELONY! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą JEDŹ DO BARCELONY!. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Za hajs Crunchips baluj. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Za hajs Crunchips baluj.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Za hajs Crunchips baluj. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Za hajs Crunchips baluj. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Za hajs Crunchips baluj 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Za hajs Crunchips baluj. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Odido

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Odido POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Odido 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Odido. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej WYPRÓBUJ NOWEGO BIG MILKA W PUDEŁKU ZE ŚWIEŻYM MLEKIEM! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej WYPRÓBUJ NOWEGO BIG MILKA W PUDEŁKU ZE ŚWIEŻYM MLEKIEM! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej WYPRÓBUJ NOWEGO BIG MILKA W PUDEŁKU ZE ŚWIEŻYM MLEKIEM! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa 1. Nazwa loterii - loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Wygrywaj z Henkel. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygrywaj z Henkel

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Wygrywaj z Henkel. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygrywaj z Henkel POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Wygrywaj z Henkel 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygrywaj z Henkel 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Radość na święta

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Radość na święta POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Radość na święta 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Radość na święta. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ GRILLOWANIE W MAKRO! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą GRILLOWANIE W MAKRO!.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ GRILLOWANIE W MAKRO! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą GRILLOWANIE W MAKRO!. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ GRILLOWANIE W MAKRO! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą GRILLOWANIE W MAKRO!. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. 2. Nazwa organizatora loterii -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Żywiec w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Żywiec w Tesco.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Żywiec w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Żywiec w Tesco. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Żywiec w Tesco 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Żywiec w Tesco. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pt. Happy Hours (zwanej dalej Akcją ) jest spółka Q&A Communications spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Grilluj smacznie z Coca-Cola i Intermarche!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Grilluj smacznie z Coca-Cola i Intermarche! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Grilluj smacznie z Coca-Cola i Intermarche! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Grilluj smacznie z Coca-Cola i Intermarche!. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie NAGRODY W SKLEPIE, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MAURITIUS Z REST LORDS. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą MAURITIUS Z REST LORDS.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MAURITIUS Z REST LORDS. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą MAURITIUS Z REST LORDS. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MAURITIUS Z REST LORDS 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą MAURITIUS Z REST LORDS. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Przetestuj dowolny provag i chroń zdrowie intymne!

Regulamin promocji konsumenckiej Przetestuj dowolny provag i chroń zdrowie intymne! Regulamin promocji konsumenckiej Przetestuj dowolny provag i chroń zdrowie intymne! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej SPRÓBUJ LIPTON ZA DARMO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej SPRÓBUJ LIPTON ZA DARMO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej SPRÓBUJ LIPTON ZA DARMO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą SPRÓBUJ LIPTON ZA DARMO,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola w Tesco.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola w Tesco. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola w Tesco 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola w Tesco. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola 2016. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola 2016.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola 2016. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola 2016. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola 2016 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola 2016. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA 1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Q&A Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zima z Tigerem w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Zima z Tigerem w Tesco.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zima z Tigerem w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Zima z Tigerem w Tesco. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zima z Tigerem w Tesco 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Zima z Tigerem w Tesco. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ PLN LEĆ GDZIE CHCESZ!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ PLN LEĆ GDZIE CHCESZ! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ 10 000 PLN LEĆ GDZIE CHCESZ! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYGRAJ 10 000 PLN LEĆ GDZIE CHCESZ!. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Muzyczna loteria

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Muzyczna loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Muzyczna loteria 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Muzyczna loteria. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria przy stole

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria przy stole POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria przy stole 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria przy stole. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ WYJAZD Z ŻYWCEM. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYJAZD Z ŻYWCEM.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ WYJAZD Z ŻYWCEM. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYJAZD Z ŻYWCEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ WYJAZD Z ŻYWCEM 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYJAZD Z ŻYWCEM. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Odśwież swoją kuchnię. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Odśwież swoją kuchnię. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Odśwież swoją kuchnię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Odśwież swoją kuchnię. 2. Organizatorem Promocji jest: firma

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zimowa loteria Red Bull na stacjach ORLEN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zimowa loteria Red Bull na stacjach ORLEN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zimowa loteria Red Bull na stacjach ORLEN 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Zimowa loteria Red Bull na stacjach ORLEN. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kup-Zdrap-Wygraj w Dulux Centrum Malarskie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kup-Zdrap-Wygraj w Dulux Centrum Malarskie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kup-Zdrap-Wygraj w Dulux Centrum Malarskie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Kup-Zdrap-Wygraj w Dulux Centrum Malarskie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji Promocja będzie prowadzona pod nazwą BAJM na 5-te urodziny Millenium Hall. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Kibicuj z Coca-Cola w E. Leclerc. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Kibicuj z Coca-Cola w E. Leclerc.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Kibicuj z Coca-Cola w E. Leclerc. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Kibicuj z Coca-Cola w E. Leclerc. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Kibicuj z Coca-Cola w E. Leclerc 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Kibicuj z Coca-Cola w E. Leclerc. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo