Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym"

Transkrypt

1 OC Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA w Sopocie, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera umowę ubezpieczenia kosztów natychmiastowej pomocy Assistance z Bank BPH S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rzecz osób fizycznych, zwanych dalej Ubezpieczonymi, które podpisały umowę kredytową z Bankiem BPH S.A. 2 W rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia za: 1) osoby trzecie - uważa się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 2) osoby bliskie - uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających, 3) wartości pieniężne - uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców, 4) szkodę na osobie - uważa się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, 5) szkodę w mieniu - uważa się zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości, 6) czynności życia prywatnego - uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych (w tym psów o widocznych cechach następujących ras: owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler, niemiecki terier myśliwski, sealyham terier, karelski pies niedźwiedzi, płochacz niemiecki - Wachtelhund, chow-chow, chart rosyjski długowłosy - borzoj, chart afgański, chart arabski - sloughi, chart perski - saluki) oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni (z zastrzeżeniem postanowień 9 pkt 1) i 2), 7) wypadek - uważa się zdarzenie powodujące wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. 2. Zakres ubezpieczenia określony w ust. 1 został rozszerzony o szkody wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczonego, przy czym przy włączeniu tego ryzyka do ubezpieczenia wyłączone pozostają szkody wyrządzone Ubezpieczonemu oraz jego osobom bliskim, a także szkody, które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na swoją rzecz przez pomoc domową lub opiekunkę. 4 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczającym gospodarstwo domowe. 5 Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania umów. 7 Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy, 2) wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem, albo osobom przez nie zatrudnionym, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, 3) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych nie związanych ze szkodą w mieniu ani na osobie, 4) które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej z innym ubezpieczycielem na wcześniejszy lub późniejszy okres ubezpieczenia, OC/OW052/1306 1

2 5) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 6) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki, 7) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, 8) powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych, 9) wynikłe z powolnego działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników, 10) pokrywane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego, 11) w mieniu ruchomym, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, 12) bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, 13) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 14) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi oraz aktami terroryzmu i sabotażu. 2. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem. 9 Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 1) związanych z użyciem broni palnej, 2) wyrządzonych w związku z uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych. 10 Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie zgłoszenia go przez Ubezpieczającego Ubezpieczycielowi. SUMA GWARANCYJNA/SKŁADKA OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się pierwszy dzień miesiąca, w którym Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczonego do ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczonego do ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki. 2. Ochrona ubezpieczeniowa automatycznie przedłuża się na następny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki przez Ubezpieczającego, chyba że umowa została wypowiedziana przez Ubezpieczającego przed datą zakończenia okresu ubezpieczenia. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W razie zajścia wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody. 2. Jeżeli Ubezpieczony dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1, odszkodowanie się nie należy W razie powstania szkody do obowiązków Ubezpieczonego należy ponadto: 1) niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie, 2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 3) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych informacji. 2. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków wymienionych w ust. 1 wstrzymanie wypłaty odszkodowania, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny lub rozmiaru szkody W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, stanowiącą limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku. 2. Suma gwarancyjna jest jednolita dla wszystkich Ubezpieczonych i wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody Ubezpieczony ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, a także zaniechania uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność Ubezpieczyciela. 2 OC/OW052/1306

3 Infolinia * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora ODPOWIEDZIALNOŚ Ć UBEZPIECZYCIELA W granicach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. 2. W każdym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wypłacić odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej lub mniejszej sumy, którą mogą być zaspokojone roszczenia wynikające z wypadku, zwalniając się z obowiązku dalszego prowadzenia obrony oraz ponoszenia innych kosztów Ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej należne odszkodowanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel pokrywa także: 1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 3) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne. 3. Za koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną. W przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń wynikających z wypadku jest wyższa niż suma gwarancyjna, Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokości roszczeń, niezależnie od liczby wdrożonych postępowań sądowych; wypłata przez Ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej oraz obliczonej zgodnie z powyższą zasadą części kosztów zwalnia go z obowiązku dokonywania dalszych wypłat. 4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 3) pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. WYPŁATA ODSZKODOWANIA Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zarząd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie wiadomości i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela. 4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części Wraz z zawiadomieniem o zgłoszeniu roszczenia Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczony powinien dostarczyć w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powstaniu szkody. 3. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane pismem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmienił siedzibę i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane do ostatniej znanej siedziby Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczony nie zmienił siedziby. OC/OW052/1306 3

4 25 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 27 Niniejsze Warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. 4 OC/OW052/1306

5 Warunki Ubezpieczenia GE Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA w Sopocie, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera umowę ubezpieczenia kosztów natychmiastowej pomocy GE Assistance z Bankiem BPH SA, zwanym dalej Ubezpieczającym. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rzecz osób fizycznych, zwanych dalej Ubezpieczonymi, które podpisały umowę kredytową z Bankiem BPH SA. DEFINICJE 2 W rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia za: 1) Centrum Alarmowe - uważa się Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawnione do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, któremu Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 2) miejsce zamieszkania w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy GE Assistance - uważa się mieszkanie lub dom jednorodzinny, faktycznie zamieszkiwany przez Ubezpieczonego, 3) nieszczęśliwy wypadek - uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, 4) nagłe zachorowanie - uważa się powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarza internisty, 5) ryzyka elementarne - uważa się pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, lawinę, zalanie oraz stłuczenia szkła, 6) pożar - uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 7) za uderzenie pioruna - uważa się działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także działanie polegające na spowodowaniu nagłego przepięcia prądu o napięciu wyższym od znamionowego dla danego urządzenia czy instalacji, 8) za wybuch - uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 9) huragan - uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., wyrządzającego masowe szkody; wystąpienie tego zjawiska winno być potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, 10) powódź - uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, 11) grad - uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 12) lawina - uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich, 13) zalanie - uważa się szkody powstałe wskutek: a) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, b) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii, c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w pkt a), e) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie f) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu, 14) kradzież z włamaniem - uważa się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju, 15) rozbój - uważa się zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy Assistance W razie powstania szkody w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, w wyniku wystąpienia ryzyka elementarnego Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego: 1) zapewnia pomoc interwencyjną ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, OS/OW053/0412 1

6 glazurnika lub parkieciarza, polegającą na zorganizowaniu usług oraz dojazdu specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody oraz pokryciu kosztów usunięcia szkody, nie więcej niż dwa razy w roku, 2) organizuje i pokrywa koszty przejazdu Ubezpieczonego i zamieszkujących wspólnie z nim osób bliskich do najbliższego hotelu średniej kategorii (dwu- lub trzygwiazdkowego) oraz noclegu, jeżeli charakter lub rozmiar szkody w miejscu zamieszkania wyłącza możliwość dalszego w nim zamieszkiwania, nie więcej niż jeden raz w ciągu roku, 2. W razie kradzieży z włamaniem w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego: 1) organizuje i pokrywa koszty wymiany uszkodzonych zabezpieczeń oraz koszty wynajęcia ochrony, nie więcej niż raz w ciągu roku, 2) organizuje i pokrywa koszty przejazdu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, pod warunkiem że znajduje się on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania i ze względu na charakter lub rozmiar szkody musi znaleźć się niezwłocznie w miejscu zamieszkania; nie więcej niż raz w roku, 3) udziela Ubezpieczonemu na jego życzenie nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej na okres 30 dni w wysokości nie przekraczającej zł, 4) udziela Ubezpieczonemu wszelkich informacji na temat zaistniałej szkody i dalszej procedury postępowania oraz na życzenie Ubezpieczonego przekazuje informacje rodzinie. 3. W przypadku wystąpienia nagłego zachorowania Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego: 1) organizuje wizytę lekarza internisty oraz pokrywa koszty pierwszej wizyty (dojazd, honorarium) w rocznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż dwie wizyty w ciągu roku, 2) organizuje i pokrywa koszty dostawy do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przepisanych przez lekarza przysłanego przez Centrum Alarmowe lekarstw, 3) organizuje i pokrywa koszty opieki medycznej nad Ubezpieczonym, zaleconej przez lekarza przysłanego przez Centrum Alarmowe, w miejscu zamieszkania, przez okres 48 godzin, nie więcej niż dwa razy w roku. 4. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego: 1) organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego Ubezpieczonego do szpitala w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio wyposażonego do udzielenia pomocy zgodnie z zaleceniami lekarza przysłanego przez Centrum Alarmowe w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie Ubezpieczonego na miejscu, nie więcej niż raz w roku, 2) organizuje i pokrywa koszty opieki nad dziećmi w wieku do 16 lat zamieszkującymi wspólnie z Ubezpieczonym w miejscu jego zamieszkania, przez okres 48 godzin, nie więcej niż dwa razy w roku Na telefoniczne życzenie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego udziela mu następujących informacji na temat: 1) miejsc noclegowych w Polsce takich jak hotele, pensjonaty, schroniska, pola kempingowe lub sanatoria z możliwością dokonania rezerwacji, 2) kraju będącego celem podróży Ubezpieczonego, takich jak: wizy, wymagane szczepienia, waluta, język, dni świąteczne lub różnice czasu, 3) adresów, numerów telefonów kontaktowych i godzin pracy najbliższych konsulatów i ambasad, 4) pogody i kursów walut w kraju będącym celem podróży Ubezpieczonego, 5) tras i warunków narciarskich panujących w ośrodkach narciarskich na terenie Europy, 6) rozkładu i możliwości rezerwacji międzynarodowych połączeń lotniczych, promowych lub kolejowych, 7) wypożyczalni samochodów na terenie Europy, 8) utrudnień na drogach krajowych oraz cenach płatnych autostrad w Europie. 2. Na telefoniczne życzenie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego zorganizuje usługi oraz przekaże informacje minimalizujące skutki zdarzeń losowych w następującym zakresie: 1) zastrzegania kart płatniczych lub bankowych w przypadku ich kradzieży lub zgubienia - informacje o numerach telefonów banków lub operatorów sieci, pod którymi można dokonać zgłoszenia zastrzeżenia oraz o procedurze zastrzegania, 2) dostarczenia gotówki w razie kradzieży karty płatniczej lub gwarancja płatności (po uzyskaniu zabezpieczenia), 3) informacji na temat polecanych specjalistów z zakresu napraw domowych, takich jak hydraulicy, elektrycy, ślusarze lub szklarze, 4) informacji o krajowych placówkach medycznych takich jak szpitale, kliniki, przychodnie lub apteki, 5) informacji na temat procedur w razie zgubienia paszportu. 6) informacji na temat procedur w przypadku zaistnienia wypadku samochodowego lub kolizji, 7) informacji oraz pomocy dotyczącej procedur w razie zagubienia bagażu (podczas podróży samolotem), 8) awaryjnego tłumaczenia telefonicznego, np. w razie niemożności porozumienia się z policjantem wskutek zatrzymania, lekarzem itp. (dostępne języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, niderlandzki, czeski, słowacki, węgierski, włoski, grecki, portugalski, rosyjski, rumuński, flamandzki). 3. Na telefoniczne życzenie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego zorganizuje usługi polegające na informowaniu, rezerwowaniu, i odpłatnym dostarczaniu biletów (jeżeli możliwe) w odniesieniu do następujących kategorii placówek: 1) kino, teatr, opera lub sale koncertowe, 2) wystawy lub galerie sztuki, 3) muzea, 4) restauracje lub kluby, 5) obiekty sportowe. 4. Informacje udzielane przez Centrum Alarmowe oznaczają informacje podstawowe, których udzielenie nie wymaga profesjonalnej wiedzy medycznej, prawniczej, technicznej lub innej wiedzy specjalistycznej. 2 OS/OW053/0412

7 Infolinia * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego samodzielnie bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z: 1) konserwacją mienia ruchomego lub stałych elementów znajdujących się w miejscu zamieszkania, 2) zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną domową lub międzynarodową, strajkami, 3) szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego, 4) szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub administrator budynku, 5) szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia domu i pomieszczeń w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń instalacji czy elementów domu należał do Ubezpieczonego, 6) szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych, 7) skutkami działania materiałów rozszczepialnych, 8) spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 9) samobójstwem lub próbą samobójstwa, 10) uczestnictwem Ubezpieczonego w bójce z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej, 11) umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem Ubezpieczonego lub osoby wspólnie zamieszkałej i prowadzącej gospodarstwo domowe z Ubezpieczonym oraz osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy przepisów prawa, zwyczajów ponosi odpowiedzialność, 12) prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej w domu. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług określonych w 4 ust. 4 jest wyłączona, jeżeli konieczność interwencji medycznej lub hospitalizacji jest związana z: 1) chorobami chronicznymi Ubezpieczonego, 2) rekonwalescencją Ubezpieczonego lub schorzeniami w trakcie leczenia, które jeszcze nie zostały wyleczone, 3) nagłym pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego lub komplikacjami w przypadku chorób, które są w trakcie stałego leczenia lub opieki medycznej. 4. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są: 1) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami: żarówek, bezpieczników, przedłużaczy, gniazdek elektrycznych, przełączników, urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej, 2) usługi hydraulika związane z uszkodzeniami: baterii wodnych, bojlerów, grzejników, podgrzewaczy przepływowych, filtrów wody, pralek wraz z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej, szamba, zatkaniem zlewu, umywalki lub wanny, 3) usługi związane z uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz podziemnych linii energetycznych oraz wszystkich tych instalacji, za naprawę lub konserwacje których odpowiadają administracja mieszkania lub właściwe służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego, 4) usługi związane z uszkodzeniami, o istnieniu których Ubezpieczony wiedział przed objęciem ochroną ubezpieczeniową. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 1) nieudzielenie z powodu zadziałania siły wyższej świadczeń gwarantowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach ubezpieczenia, 2) opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ubezpieczyciela, mogących powodować brak dyspozycyjności usługodawców realizujących dane świadczenia. SUMA UBEZPIECZENIA 7 1. W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów świadczeń określa poniższa tabela: Suma Zakres ubezpieczenia ubezpieczenia [w zł] Koszty pomocy interwencyjnej specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych 500 i klimatyzacyjnych, glazurnika lub parkieciarza) na jedną szkodę Koszty transportu i zakwaterowania 700 w hotelu Koszty wymiany uszkodzonych zabezpieczeń oraz koszty wynajęcia 700 ochrony Koszty przejazdu Ubezpieczonego do 500 miejsca zamieszkania Wizyta lekarza internisty (na jedną wizytę) 300 Koszty transportu medycznego Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego samodzielnie bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w ust Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 8 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego Ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy. OS/OW053/0412 3

8 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się pierwszy dzień miesiąca, w którym Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczonego do ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczonego do ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki. 2. Ochrona ubezpieczeniowa automatycznie przedłuża się na następny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki przez Ubezpieczającego, chyba że umowa została wypowiedziana przez Ubezpieczającego przed datą zakończenia okresu ubezpieczenia. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Alarmowym i podać: 1) imię i nazwisko, 2) dokładny adres zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsce wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 3) numer PESEL lub numer umowy kredytowej, 4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą, 5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy, 6) nazwisko i adres sprawcy szkody, w przypadku gdy dane te są znane Ubezpieczającemu, 7) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczonemu. 2. W razie powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem, poszkodowany powinien zapobiegać w miarę możliwości zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje zdarzenia. 3. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) Niezwłocznie po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości lub zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do korzystania ze świadczeń wynikającego z niniejszych Warunków Ubezpieczenia zawiadomić telefonicznie Centrum Alarmowe dzwoniąc pod następujący numer telefonu, czynny całą dobę: ) W przypadku zdarzeń losowych lub włamania w miejscu zamieszkania lub rabunku: a) podjąć aktywną współpracę z Centrum Alarmowym w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz udzielić wyjaśnień dotyczących szkody, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń Ubezpieczyciela, b) udzielić specjaliście przysłanemu przez Centrum Alarmowe wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, c) nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba, że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę. 3) Współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane do ostatniej znanej siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczony nie zmienił siedziby lub miejsca zamieszkania. 12 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 14 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. 4 OS/OW053/0412

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże ABC-HP-01/14 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO 11 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 3 DEFINICJE 4 18 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 Postanowienia wstępne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia Podróż Radość Ubezpieczenie podróży zagranicznej Jasne i Proste Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard Załącznik nr 1 do umowy nr 132/06/2011 Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo