1. Gospodarka Chin w 2011 roku Polityka gospodarcza rządu Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym..."

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Gospodarka Chin w 2011 roku Polityka gospodarcza rządu Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym Współpraca gospodarcza Polski z Chińską Republiką Ludową Eksport z Polski w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin Import z Chin w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin Udział poszczególnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polską Struktura towarowa wymiany Polska Chiny MoŜliwości eksportowe branŝ i towarów Perspektywiczne branŝe eksportowe do Chin: Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim eksporcie do Chin Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim imporcie z Chin Bariery wejścia na rynek chiński Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach Biuro Przedstawicielskie Spółka Joint Venture Przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Zamówienia publiczne System finansowy i podatkowy w Chinach Główne podatki, które dotyczą firm z kapitałem zagranicznym: Ochrona własności intelektualnej Wnioski patentowe w ChRL Ochrona praw własności intelektualnej Regulacje celne i dostęp do rynku ChRL Certyfikaty i inne wymogi w dostępie do rynku Badanie towarów w obrocie towarowym ChRL z zagranicą i ich kwarantanna Nadzór i badania artykułów Ŝywnościowych Nadzór nad badaniami produktów mechanicznych i elektronicznych Nadzór nad badaniami leków Przeprowadzania badań i kwarantanny towarów importowanych i eksportowanych Rozstrzyganie sporów, windykacja naleŝności Lista wybranych kancelarii prawniczych i doradczych z siedzibą w Chinach Lista wybranych kancelarii prawniczych i doradczych z siedzibą w Polsce Zwyczaje handlowe. Etyka biznesowa w Chinach Hierarchia i godność osobista Przywitanie i przedstawianie się Spotkania

3 14.4. Ubiory Negocjacje Podejmowanie gości Wręczanie upominków Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze w 2012r WaŜne adresy i linki Lista polskich zakładów mleczarskich dopuszczonych na rynek chiński Lista polskich zakładów drobiarskich dopuszczonych na rynek chiński Lista polskich zakładów mięsnych dopuszczonych na rynek chiński z wieprzowiną Słowniczek polsko chiński

4 1. Gospodarka Chin w 2011 roku 1.1. Polityka gospodarcza rządu W 2011 roku polityka gospodarcza rządu chińskiego opierała się na następujących załoŝeniach: 1. Pobudzanie konsumpcji wewnętrznej. 2. WdraŜanie 12-ego planu pięcioletniego na lata Powstrzymanie inflacji, która w lipcu 2011r. osiągnęła najwyŝszy poziom 6,5% i od tamtego czasu stopniowo spada. 4. Schłodzenie rynku nieruchomości. Rząd ChRL w 2011 r. kontynuował walkę z rosnącymi cenami na rynku mieszkaniowym. Jednocześnie Ludowy Bank Chin rozpoczął pod koniec roku łagodzenie polityki pienięŝnej, aby przeciwdziałać skutkom spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Zdaniem chińskich ekspertów gospodarczych problem rosnącej inflacji został w pewnym stopniu ograniczony i obecnie oczekuje się dalszej obniŝki stopy rezerw obowiązkowych i stóp procentowych banku centralnego w celu stymulowania wzrostu. Średnioroczna dynamika PKB w 2011 r. wyniosła 9,2%. Celem rządu pozostwała realizacja załoŝeń planu pięcioletniego i wzmocnienie chińskiej gospodarki poprzez wzrost konsumpcji wewnętrznej, rozwój sektora usług, wzrost udziału produkcji o wyŝszej wartości dodanej, energooszczędność i czyste środowisko naturalne Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym Wzrost gospodarczy, produkcja przemysłowa, inwestycje Wzrost PKB w latach ,0% 13,0% 12,0% 10,0% 11,6% 10,3% 10,0% 10,1% 10,6% 9,0% 9,2% 8,0% 8,7% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego Chin (NBS) tempo wzrostu gospodarczego PKB w 2011r. wyniosło 9,2%. Dynamika wzrostu była o 1,1 pkt. proc niŝsza niŝ w 2010r. Wielkość wypracowanego PKB osiągnęła wartość 47,156 bln RMB, czyli około 7,485 bln USD (kurs wymiany 6,3 RMB za 1 USD). Na koniec roku 2011 r. wzrost PKB był najwyŝszy w produkcji przemysłowej i budownictwie (tzw. secondary industry) i wyniósł 10,6%. Nieco mniejsza dynamika miała miejsce w usługach (tzw. tertiary industry) i wyniosła 8,9%. Rolnictwo i przemysł wydobywczy (tzw. primary industry) zanotowały najmniejszy wzrost 4,5%. Największy udział w PKB ma produkcja przemysłowa i budownictwo (46,8%, mld RMB, ok mld USD), nieco mniejszy usługi (43,1%, mld RMB, ok mld USD), a najmniejszy rolnictwo i przemysł wydobywczy (10,1%, mld RMB, ok. 757 mld USD). 4

5 Udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu PKB ChRL w 2011 r. Usługi 43% Rolnictw o i przemysł w ydobyw czy 10% Produkcja przemysłow a i budow nictw o 47% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBS Współpraca gospodarcza Chin z zagranicą Wartość obrotów handlowych Chin na koniec grudnia 2011 r. oszacowano na poziomie 3.642,1 mld USD, w tym eksport 1.898,6 mld USD i import 1.743,5 mld USD. Dynamika wzrostu importu była wyŝsza (24,9%), niŝ dynamika wzrostu eksportu (20,3%). NadwyŜka handlowa wyniosła 155,1 mld USD. Kraje UE pozostają największym partnerem handlowych Chin. Wartość dwustronnych obrotów na koniec 2011 r. wyniosła 567,2 mld USD. Wartość eksportu do krajów UE wyniosła 356,0 mld USD (wzrost o 14,4%). Import z krajów UE do Chin zamknął się kwotą 211,2 mld USD, co oznacza wzrost o 25,4%. Deficyt handlu zagranicznego UE wyniósł 144,8 mld USD. Wśród krajów członkowskich UE największy poziom obrotów handlowych z Chinami na koniec 2011 r. notują odpowiednio: Niemcy (169,2 mld USD), Holandia (68,2 mld USD), Wielka Brytania (58,7 mld USD), Francja (52,1 mld USD),Włochy (51,3 mld USD). Stany Zjednoczone są drugim największym partnerem handlowym Chin. Łączna wartość obrotów handlowych wyniosła 446,7 mld USD. Eksport Chin do Stanów Zjednoczonych wyniósł 324,5 mld USD (wzrost o 14,5%). Wartość importu do Chin zamknęła się kwotą 122,2 mld USD (wzrost o 19,6%). Wartość nadwyŝki Chin w handlu ze Stanami Zjednoczonymi wyniosła 202,3 mld USD. Japonia pozostaje trzecim największym partnerem handlowym Chin. Wartość obrotów na koniec 2011 r. zamknęła się kwotą 342,9 mld USD (eksport do Japonii 148,3 mld USD, import z Japonii 194,6 mld USD). Cztery kraje/regiony notują obroty handlowe z Chinami przekraczające 200 mld USD (USA, Japonia, Hongkong, Korea Płd.). 5

6 Najwięksi partnerzy handlowi Chin w 2011r. pod względem obrotów handlowych UE 16% Pozostałe kraje 48% USA 12% Japonia 9% Korea Płd. 7% Hong Kong 8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie China s Customs Chiny posiadają największe na świecie rezerwy dewizowe, które na koniec IV kwartału 2011 r. wyniosły 3.181,1 mld USD. Oznacza to wzrost o 331,1 mld USD (o 11,6%) w porównaniu do stanu na koniec IV kw r Inflacja i bezrobocie W 2011 r. wskaźnik inflacji osiągał 5,4%. NajwyŜszy wzrost wartości wskaźnika odnotowano w kategorii mięso, drób i przetwory mięsne 22,6%. NajniŜszy wzrost odnotowano w kategorii rekreacja, edukacja i kultura 0,4%. Tabela nr 1 Stopa inflacji w Chinach w okresie styczeń grudzień 2011 [%] Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Śr. Rok 2011 r. 4,9 4,9 5,4 5,3 5,5 6,4 6,5 6,2 6,1 5,5 4,2 4,1 5, r. 1,5 2,7 2,4 2,8 3,1 2,9 3,3 3,5 3,6 4,4 5,1 4,6 3, r. 1,0 1,6-1,2-1,5-1,7-1,7-1,8-1,2-0,8-0,5 0,6 1,9-0, r. 7,1 8,7 8,3 8,5 7,1 7,1 6,3 4,9 4,6 4,0 2,4 1,2 5,9 Wskaźnik bezrobocia na terenach zurbanizowanych pozostawał w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku stabilny i na koniec października wyniósł 4,1%. Poziom bezrobocia jest znacznie wyŝszy na terenach wiejskich niŝ w miastach. Szacuje się, Ŝe na terenach wiejskich wciąŝ istnieje nadwyŝka siły roboczej w wysokości ponad 120 mln osób 1. 1 Oficjalne statystyki nie rejestrują bezrobocia na obszarach wiejskich, na których nadal mieszka prawie połowa społeczeństwa. 6

7 Tabela: Podstawowe dane makroekonomiczne o gospodarce Chin Wyszczególnienie Liczba ludności (mln) 1.331, , , ,4 Stopa wzrostu PKB (%) 9,6 8,7 10,3 9,2 PKB (mld USD) * PKB (per capita w USD) * 5.183* Udział rolnictwa i leśnictwa w PKB (%) 10,7 10,6 9,5 10,6 Udział przemysłu w PKB (%) 47,5 46,8 48,1 46,8 Udział sektora usług w PKB (%) 41,8 42,6 42,3 43,1 Inflacja CPI ceny towarów konsumpcyjnych (%) 5,9-0,7 3,3 5,4 Stopa bezrobocia (bezrobotni zarejestrowani w miastach) (%) 4,2 4,3 4,1 4,1 2 Obroty handlowe (mld USD) 2.561, , , ,1 Stopa wzrostu obrotów handlu zagranicznego (%) 17,8-13,9 34,7 22,5 Eksport (mld USD) 1.428, , , ,6 Stopa wzrostu eksportu (%) 17, ,3 20,3 Import (mld USD) 1.133, , , ,5 Stopa wzrostu importu (%) 18,5-11,2 38,7 24,9 Saldo (mld USD) +295,5 +196,1 +170,4 +155,1 Zrealizowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach (mld USD) Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach (w mld USD) Bezpośrednie inwestycje Chin za granicą (w mld USD) (z wyłączeniem inwestycji stricte kapitałowych) Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin (w mld USD) 92,4 90,0 105,7 116,0 459,75 549,78 655,5 b.d. 40,7 43,3 59,0 60,1 132,19 175,49 258,8 b.d. 2 Dane za październik

8 Wyszczególnienie Liczba nowych projektów z udziałem kapitału zagranicznego Rezerwy dewizowe (mld USD) 1.946, , , ,1 Kurs walutowy USD/RMB 6,8346 6,8282 6,7695 6,2993 Uwaga: Chińskie dane statystyczne publikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne ChRL nie zawsze są jednolite. * - szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego Tabela: Obroty handlowe państw UE z Chinami wg. wielkości obrotów (dane chińskie za 2011r., w tys. USD) Lp. Unia Europejska , , , Eksport do Import z Kraje UE Chin 2011 Zmiana % Chin 2011 Zmiana % Obrót 2011 Zmiana % Saldo 1 Niemcy , , , Holandia , , , Wielka Brytania , , , Francja , , , Włochy , , , Belgia , , , Hiszpania , , , Szwecja , , , Polska , , , Finlandia , , , Czechy , , , Dania , , , Węgry , , , Austria , , , Słowacja , , , Irlandia , , , Rumunia , , , Grecja , , , Portugalia , , , Malta , , , Luksemburg , , , Słowenia , , , Bułgaria , , , Litwa , , , Cypr , , , Estonia , , , Łotwa , , ,

9 2. Współpraca gospodarcza Polski z Chińską Republiką Ludową Chińska Republika Ludowa (ChRL, 中 华 人 民 共 和 国 Państwo Środka ) obejmuje swym obszarem 9,6 mln km2. Zajmuje 4 miejsce na świecie pod względem powierzchni, po Rosji, Kanadzie i USA. Chiny zamieszkuje 1,3 mld ludności. W Chinach obowiązuje socjalistyczna gospodarka rynkowa, która w praktyce nosi znamiona państwowego kapitalizmu. Ze względu na wielkość i potencjał gospodarczy, Chiny są liderem w świecie pod względem wzrostu PKB, który w 2011 r. osiągnął wielkość prawie 7 bln USD, a wartość obrotów handlowych wyniosła ponad 3,6 bln USD. Najwięcej eksportuje się maszyn, urządzeń, paliw oraz samochodów. Za nimi plasują się tekstylia i ubrania, obuwie, zabawki, sprzęt sportowy. Na podstawie danych Głównego Urzędu Celnego ChRL, wymiana handlowa między Polską a Chinami wyniosła w 2011 roku ponad 12,9 mld USD, z czego Polski eksport do Chin osiągnął wartość 2,05 mld USD a import 10,94 mld USD. Oznacza to wzrost obrotów o ponad 16,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Stan ten wynika ze znacznego zwiększenia się wartości polskiego eksportu do Chin o ponad 20% w stosunku do 2010 roku i eksportu z ChRL do Polski o ponad 15%. Według polskich danych, eksport do Chin wyniósł 1,86 mld USD, a import do Polski ok. 18,38 mld USD. Bilans hz dla Polski był ujemny i wyniósł 16,5 mld USD. DuŜe róŝnice w statystyce obrotów handlowych wynikają z importu pośredniego pewnych towarów do krajów UE, które statystyki chińskie zaliczają np. eksport do Niemiec, a które potem trafiają do Polski zgodnie z świadectwem pochodzenia jako towary importowane z Chin. Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów i importu. Import z Chin do Polski stanowi 3,07% całości chińskiego eksportu do krajów UE. Natomiast eksport z Polski stanowi 0,97% wartości eksportu wszystkich krajów UE do Chin. Udział eksportu do Chin w całości eksportu z Polski wyniósł 0,98%. Chiny znajdują się na 21 miejscu pod względem wielkości polskiego eksportu. Natomiast udział importu z Chin w stosunku do całości importu do Polski wyniósł 8,8%, co stawia Chiny na 3 miejscu pod względem wysokości importu do Polski. Pod względem wysokości ujemnego salda Chiny zajmują 2 miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Polski. Podobnie jak rok wcześniej, połowę importu do Polski stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. Do waŝnych grup towarowych naleŝą teŝ wyroby przemysłu lekkiego oraz wyroby metalurgiczne. Na liście najwaŝniejszych towarów w polskim imporcie z Chin czołowe miejsca zajmują wyroby przemysłu elektronicznego i urządzenia dla telekomunikacji. Według tych samych danych, w polskim eksporcie największy udział mają wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Trzy wymienione kategorie stanowią łącznie ponad 85% eksportu z Polski. Na liście najwaŝniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź. WaŜne miejsce zajmują związki chemiczne, maszyny specjalistyczne oraz statki powietrzne. UWAGA: Dane statystyczne dot. wymiany towarowej Polski z Chinami publikowane są takŝe na stronach i oraz 9

10 Tabela: Obroty handlowe Polski z Chinami w latach Według statystyk polskich (w mln USD) Eksport z Polski 986, , , , ,68 Dynamika wzrostu +29,4% +28,68% +15,76% +10,96% +14,45% Import do Polski , , , , ,397 Zmiana % r/r +50,9% +44,32% -17,17% +18,29% +10,04% Obroty , , , , ,079 Zmiana % r/r +48,97% +43,1% -14,85% 17,59% 10,43% Saldo , , , , ,715 Według statystyk chińskich (w mln USD) Eksport z Polski 1 112, , , , ,575 Dynamika wzrostu +66,71% +25,2% +8,05% +12,69% +20,80% Import do Polski 6 552, , , , ,623 Zmiana % r/r +63,64% +37,9% -16,32% +24,83% +15,90% Obroty 7 665, , , , ,199 Zmiana % r/r +64,08% +36,1% -13,07% +22,82% +16,65% Saldo , , , , ,048 10

11 Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2011 r. Pojazdy, samoloty, sprzęt transportowy 2% Pozostałe sekcje 12% Maszyny i urządzenia 21% Wyroby przemysłu chemicznego 17% Wyroby metalurgiczne 48% Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2011 r. Tworzywa sztuczne 3% Produkty przemysłu chemicznego 3% Pozostałe sekcje 14% Przyrządy optyczne, precyzyjne 2% Wyroby włókiennicze, tekstylia 13% Maszyny i urządzenia 51% Wyroby róŝne, meble 7% Wyroby metalurgiczne 7% Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki 11

12 2.1 Eksport z Polski w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin (dane chińskie, I-XII 2011) (waluta: USD) Prowincja Eksport z Polski Udział w Eksport z Polski Udział w w 2011r eksporcie w 2010r eksporcie Zmiana Chiny ogółem ,00% % Shanghai ,17% ,52% Jiangsu ,89% ,16% Guangdong ,50% ,30% Pekin ,87% ,79% Zhejiang ,23% ,74% Shandong ,26% ,90% Fujian ,93% ,34% Jilin ,97% ,24% Liaoning ,81% ,32% Tianjin ,41% ,51% Hubei ,22% ,68% Guangxi ,87% ,52% Chongqing ,74% ,71% Henan ,65% ,84% Hebei ,45% ,76% Hunan ,39% ,27% Anhui ,34% ,29% Shaanxi ,34% ,39% Jiangxi ,28% ,41% Heilongjiang ,28% ,08% Sichuan ,14% ,16% Gansu ,11% ,29% Hainan ,10% ,05% Mongolia Wewnętrzna ,02% ,00% Shanxi ,01% ,01% Yunnan ,00% ,00% Xinjiang ,00% ,00% Ningxia ,00% ,74% Qinghai ,00% ,00% 19 Guizhou - 0,00% ,00% Neimenggu - 0,00% 0 0,00% - Qinhuangdao - 0,00% 0 0,00% - Shenyang - 0,00% 0 0,00% - 12

13 2.2. Import z Chin w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin (dane chińskie, I-XII 2011) (waluta: USD) Prowincja Import do Udział w Import do Udział w Polski w 2011r imporcie Polski w 2010r imporcie Zmiana Chiny ogółem % % Guangdong ,98% ,96% Jiangsu ,55% ,08% Zhejiang ,50% ,78% Shandong ,06% ,84% Shanghai ,71% ,39% Fujian ,66% ,81% Hebei ,84% ,29% Tianjin ,75% ,87% Liaoning ,57% ,17% Pekin ,39% ,43% Anhui ,04% ,78% Hubei ,95% ,59% Henan ,59% ,59% Chongqing ,57% ,46% Jiangxi ,50% ,39% Sichuan ,44% ,53% Hunan ,40% ,33% Shanxi ,28% ,18% Guangxi ,26% ,28% Yunnan ,15% ,19% Mogolia Wewnęczna ,14% - 0,00% Shaanxi ,13% ,11% Heilongjiang ,11% ,17% Jilin ,11% ,10% Xinjiang ,10% ,15% Hainan ,08% ,12% Gansu ,08% ,15% Qinghai ,03% ,00% Guizhou ,02% ,02% Ningxia ,01% ,01% Shenyang - 0,00% ,12% Neimenggu - 0,00% ,11% Qinhuangdao - 0,00% ,00%

14 2.3. Udział poszczególnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polską (dane chińskie, I-XII 2011) (waluta: USD) Prowincja Obroty w 2011r Udział w Saldo Obroty w Udział w Saldo obrotach w 2011r 2010r obrotach w 2010r Chiny ogółem % % Guangdong ,21% ,27% Jiangsu ,66% ,57% Zhejiang ,72% ,56% Shanghai ,94% ,69% Shandong ,93% ,00% Fujian ,89% ,19% Pekin ,73% ,31% Guangxi ,88% ,31% Tianjin ,70% ,82% Hebei ,62% ,21% Liaoning ,60% ,19% Gansu ,16% ,17% Hubei ,99% ,61% Anhui ,88% ,71% Henan ,60% ,63% Jilin ,56% ,43% Chongqing ,53% ,50% Jiangxi ,46% ,39% Hunan ,40% ,32% Sichuan ,39% ,48% Shanxi ,23% ,15% Shaanxi ,17% ,15% Guizhou ,16% ,02% Heilongjiang ,14% ,16% Yunnan ,12% ,17% Mogolia Wewnęczna ,12% ,00% Xinjiang ,09% ,13% Hainan ,09% ,11% Qinghai ,02% ,00% Ningxia ,01% ,58% Shenyang - 0,00% ,10% Neimenggu - 0,00% ,09% Qinhuangdao - 0,00% ,00%

15 Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 r. Chiny Północne 6% Chiny Północno- Wschodnie 2% Chiny Południowo- Zachodnie 1% Chiny Północno- Zachodnie 1% Chiny Środkowo- Południowe 25% Chiny Wschodnie 65% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych China Customs Statistics 15

16 2.4 Struktura towarowa wymiany Polska Chiny (dane polskie, szacunkowe I XII 2011 r.) Waluta: mln USD 2011r. [USD] 2010r. [USD] Dynamika [%] Kod Sekcje CN Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Ek. Im. Ek. 2011r Udział [%] Ek. 2010r. Im. 2011r. Im. 2010r. 0 OGÓŁEM 1 862, , , , , , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI ZWIERZĘTA śywe; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 49, , ,010 25, , , ,64 1,59 1,15 1,27 PRODUKTY POCHODZENIA ROSLINNEGO 3, , ,957 4, ,956-96, ,19 0,29 0,67 0,6 TŁUSZCZE, OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROSLINNEGO; PROD. ICH ROZKŁADU 0,027 1,610-1,583 0,050 0,637-0, ,01 0 GOTOWE ARTYKUŁY SPOś.; NAPOJE BEZALKOHOL., ALKOHOL I OCET; TYTOŃ 6, , ,855 5,863 97,437-91, ,34 0,36 0,59 0,58 PRODUKTY MINERALNE 27,186 97,202-70,016 26,234 63,821-37, ,46 1,61 0,53 0,38 PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH 227, , , , , , ,2 13,64 2,74 2,27 TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH; KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU 94, , ,493 79, , , ,08 4,87 2,79 2,54 SKÓRY; WYROBY Z NICH; ART. PODRÓśNE,TORBY,POJEMNIKI 4, , ,259 5, , , ,25 0,31 1,56 1,61 DREWNO I WYROBY Z NIEGO; WYROBY Z KORKA, SŁOMY, ESPARTO; WYR. KOSZYKARSKIE 4,435 91,926-87,491 4,164 86,697-82, ,24 0,26 0,5 0,52 SCIER DRZEWNY LUB Z INNEGO WŁÓKNISTEGO MAT. CELULOZOWEGO; PAPIER I TEKTURA 8, ,438-92,441 11,692 91,629-79, ,48 0,72 0,55 0,55 MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE 7, , ,699 5, , , ,39 0,32 13,05 12,73 OBUWIE, NAKRYCIA GLOWY, PARASOLE, LASKI, PIÓRA, SZTUCZNE KWIATY 0, , ,875 0, , , ,44 3,18 WYROBY Z KAMIENI GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI ITP; WYROBY CERAMICZNE,SZKŁO 21, , ,515 17, , , ,14 1,07 1,92 1,91 PERŁY; METALE I KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE; SZTUCZNA BIśUTERIA 0,623 77,217-76,594 0,680 71,381-70, ,03 0,04 0,42 0,43 WYROBY NIESZLACHETNE I WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH 886, , , , , , ,61 40,64 6,85 5,64 URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE; DO REJESTRACJI I ODBIORU DśWIĘKU 368, , , , , , ,77 21,61 51,83 55,55 POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I WSPÓŁDZIAŁ. URZĄDZENIA 43, , , , , , ,36 7 2,12 1,88 PRZYRZĄDY, APARATY OPTYCZNE, KINEMATOGRAF.,POMIAROWE,M EDYCZNE,ZEGARKI,IN 23, , ,608 29, , , ,26 1,8 2,4 2,13 BROŃ I AMUNICJA; CZĘSCI I AKCESORIA 0,000 7,901-7,901 0,000 4,327-4, ,04 0,03 WYROBY RÓśNE 84, , ,440 60, , , ,56 3,75 6,82 6,18 DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE 0,013 0,377-0,365 1,555 0,688 0, ,1 0 0 XXII POZOSTAŁE XXIII PCN NIEZNANE LUB BŁĘDNE 0,041 0,122-0,081 0,002 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,

17 3. MoŜliwości eksportowe branŝ i towarów W polskim eksporcie największy udział miały wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Na liście najwaŝniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź. WaŜne miejsce zajmują produkty przemysłu chemicznego oraz maszyny specjalistyczne. Z tych samych danych wynika, Ŝe Polska prowadzi handel głównie z prowincjami najlepiej rozwiniętego pasa nadmorskiego Chin Wschodnich (prawie 2/3 handlu polsko chińskiego). Dalsze miejsca zajmują Chiny Środkowo-Południowe oraz Chiny Północne. Z punktu widzenia wielkości polskiego eksportu największym odbiorcą polskich towarów jest Shanghai (ok. 28%) i Jiangsu (ok. 15%). Obszar, na którym działa WPHI w Pekinie generuje około 70% polskiego eksportu do ChRL. Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów, eksportu oraz importu. DuŜy popyt Chin występuje w zakresie surowców naturalnych (miedź), komponentów, maszyn i urządzeń (przemysł wydobywczy, przemysł lotniczy). Częściowo wpływ na wzrost zainteresowania polską ofertą eksportową miało przystąpienie Polski do UE, dzięki czemu polskie towary zaczęły być postrzegane w Chinach, jako wyroby o wysokiej, europejskiej jakości, lecz jednocześnie tańsze niŝ ich odpowiedniki z Europy Zachodniej i USA. Specyfikację rynkową regionu rzeki Jangcy i moŝliwości eksportu w ten rejon ChRL opisano szerzej w publikacji Delta rzeki Jangcy Głowa Gospodarczego Smoka zamieszczonej na Perspektywiczne branŝe eksportowe do Chin: - Górnictwo: maszyny i urządzenia górnicze oraz urządzenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie; vide polsko-chińskie j.v. w prowincji Shandong produkujące obudowy ścianowe do kopalń, - Przemysł metalurgiczny: miedź, maszyny flotacyjne, - Przemysł lotniczy: lekkie samoloty rolnicze i transportowe oraz śmigłowce. Wielce obiecujący jest takŝe rynek lekkich samolotów osobowych - Przemysł chemiczny: chemia nieorganiczna i organiczna, surowce i komponenty chemiczne, technologie, chemia dla budownictwa; - Ochrona środowiska: w szczególności realizacja kompletnych projektów inwestycyjnych, jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, stacje utylizacji odpadów stałych, filtry - Energetyka: technologie wytwarzania, urządzenia dla elektrowni, kable energetyczne i odgromniki - Przemysł rolno spoŝywczy: Obejmuje to sprzedaŝ towarów masowych (zboŝa, rzepak), półprodukty dla przemysłu spoŝywczego (chmiel, słód jęczmienny, kazeina), gotową Ŝywność (mięso i przetwory mięsne i drób, słodycze, napoje typu instant, alkohole, mleko w proszku, przetwory mleczarskie i komponenty), kompletne linie produkcyjne np. zakłady masarskie, mleczarnie, piekarnie, browary itp. - Urządzenia medyczne: wyposaŝenie szpitali; - Budownictwo: (materiały budowlane, jak stolarka budowlana do wykończenia wnętrz); - Przemysł papierniczy: papier i wyroby - Produkty luksusowe: w tym biŝuteria srebrna oraz wyroby z bursztynu, kosmetyki, luksusowe samochody, konie hodowlane, jachty. - Inne: komponenty elektroniczne, specjalistyczne maszyny i urządzenia, w tym software. 17

18 3.2 Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim eksporcie do Chin (dane polskie 2011r.) 2011r. [mln USD]* Udział [%].Lp Kod CN Eksport OGÓŁEM KRAJ 1 862, '7403 MIEDŹ RAFINOWANA I STOPY MIEDZI, NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE 803,031 43,11 2 '2933 ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE TYLKO Z HETEROATOMEM(-AMI) AZOTU 110,579 5,94 3 '9403 MEBLE NIE OBJĘTE POZ.9401 I 9402 I ICH CZĘŚCI (TJ. OGÓLNEGO UśYTKU I MEBLE SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA) 46,087 2,47 4 '8536 APARATURA ELEKTR. DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZP. OBWODÓW ELEKTR.(NP. WYŁĄCZNIKI, PRZEŁĄCZNIKI, BEZPIECZNIKI, ODGROMNIKI, OGRANICZNIKI NAPIĘCIA, OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE, WTYKI, GNIAZDA WTYKOWE, OPRAWKI LAMPOWE, SKRZYNKI PRZYŁĄCZOWE), DO 33,92 1,82 5 '9401 MEBLE DO SIEDZENIA (INNE NIś TE OBJĘTE POZYCJĄ 9402), NAWET PRZEKSZTAŁCALNE W MIEJSCA DO SPANIA, ORAZ ICH CZĘŚCI 31,938 1,71 6 '8544 DRUT IZOLOWANY, KABLE I POZOST. IZOLOWANE PRZEWODY ELEKTR., NAWET WYPOSAśONE W ZŁĄCZKI; PRZEWODY Z WŁÓKIEN OPTYCZ., ZŁOśONE Z INDYWIDUALNIE OSŁONIĘTYCH WŁÓKIEN, NAWET POŁĄCZONE Z PRZEWODNIKAMI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB WYPOSAśONE W 30,661 1,65 7 '8708 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8701 DO ,718 1,6 8 '2917 KWASY POLIKARBOKSYLOWE, ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI I NADTLENOKWASY; ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE 29,468 1,58 9 '2905 ALKOHOLE ALIFATYCZNE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE 25,155 1,35 10 '7404 ODPADY MIEDZI I ZŁOM 23,955 1,29 11 '8537 TABLICE, PANELE, KONSOLE, PULPITY, SZAFY I POZOSTAŁE UKŁADY WSPORNIKOWE, WYPOSAśONE PRZYNAJMNIEJ W DWIE LUB WIĘCEJ APARATUR OBJĘTYCH POZ LUB 8536, SŁUśĄCE DO ELEKTR. STEROWANIA LUB ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23,351 1,25 12 '2929 ZWIĄZKI Z INNĄ AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ 22,162 1,19 13 '4016 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z GUMY, INNEJ NIś EBONIT 21,656 1,16 14 '8517 APARATURA DO TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, WŁĄCZAJĄC PRZEWODOWE APARATY TELEFONICZNE ZE SŁUCHAWKĄ BEZPRZEWODOWĄ ORAZ APARATURA TELEKOMUNIKACYJNA DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH NA PRĄD NOŚNY LUB DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH CYFROWYCH, 21,605 1,16 15 '0404 SERWATKA, NAWET ZAGĘSZCZONA LUB ZAWIERAJĄCA DODATEK CUKRU, LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO; PRODUKTY SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SKŁADNIKÓW NATURALNEGO MLEKA, NAWET ZAWIERAJĄCE DODATEK CUKRU LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIE 21,192 1,14 16 '2607 RUDY I KONCENTRATY OŁOWIU 17,202 0,92 17 '4002 KAUCZUK SYNTET. I FAKTYSA POCHODZĄCA Z OLEJÓW, W FORMACH PODST. LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH; MIESZANINY DOWOLNEGO PRODUKTU OBJĘTEGO POZYCJĄ 4001 Z DOWOLNYM PRODUKTEM OBJĘTYM TĄ POZYCJĄ, W FORMACH PODST. LUB W PŁYTACH, ARK 17,056 0,92 18 '8411 SILNIKI TURBOODRZUTOWE, TURBOŚMIGŁOWE ORAZ INNE TURBINY GAZOWE 15,698 0,84 19 '8403 KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INNE NIś TE OBJĘTE POZYCJĄ ,496 0,83 20 '3926 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ARTYKUŁY Z POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW, OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 3901 DO ,205 0,82 21 '0504 JELITA, PĘCHERZE I śołądki ZWIERZĄT ( Z WYJĄTKIEM RYBICH), CAŁE I W KAWAŁKACH, ŚWIEśE, SCHŁODZONE, ZAMROśONE, SOLONE, W SOLANCE, SUSZONE LUB WĘDZONE 15,037 0,81 22 '8545 ELEKTRODY WĘGLOWE, SZCZOTKI WĘGLOWE, WĘGLE DO LAMP, WĘGIEL DO BATERII ORAZ INNE ARTYKUŁY Z GRAFITU LUB INNEGO RODZAJU WĘGLA, Z METALEM LUB BEZ, W RODZAJU STOSOWANYCH 14,197 0,76 18

19 23 ' ' ' '8529 W ELEKTROTECHNICE CZĘŚCI I AKCESORIA (INNE NIś POKROWCE, FUTERAŁY I TYM PODOBNE) NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO MASZYN OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8469 DO ,177 0,71 ELEMENTY IZOLACYJNE DO MASZYN, URZĄDZEŃ LUB SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, WYK. CAŁKOWICIE Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO LUB ZAWIERAJĄCE CZĘŚCI METALOWE (NP. GNIAZDA Z GWINTEM WEW.), INNE NIś IZOLATORY OBJ. POZ. 8546; RURKI KABLOWE ORAZ 12,282 0,66 śarówki LUB LAMPY WYŁADOWCZE, WŁĄCZAJĄC ZESPOŁY NIEROZBIERALNYCH WKŁADÓW REFLEKTORÓW ORAZ PROMIENNIKI LAMPOWE NADFIOLETU LUB PODCZERWIENI; LAMPY ŁUKOWE 12,117 0,65 CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO APARATURY OBJĘTEJ POZYCJAMI OD 8525 DO ,01 0,64 27 '3915 ODPADY, ŚCINKI I BRAKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10,845 0,58 28 '3818 PIERWIASTKI CHEMICZNE DOMIESZKOWANE DO STOSOWANIA W ELEKTRONICE, W POSTACI KRĄśKÓW, PŁYTEK I FORM PODOBNYCH; ZWIĄZKI CHEMICZNE DOMIESZKOWANE, DO STOSOWANIA W ELEKTRONICE 10,706 0,57 29 '8212 BRZYTWY, MASZYNKI DO GOLENIA I śyletki (WŁĄCZAJĄC PÓŁPRODUKTY śyletek W TAŚMACH) 10,696 0,57 30 '7225 WYROBY WALCOWANE PŁASKIE Z POZOSTAŁEJ STALI STOPOWEJ, O SZEROKOŚCI 600 MM LUB WIĘKSZEJ 10,268 0,55 31 '2710 OLEJE ROPY NAFTOWEJ I Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, NIE SUROWE; PREPARATY NIE WYMIENIONE ANI NIE WŁĄCZONE, ZAWIERAJĄCE 70% LUB WIĘCEJ MASY OLEJÓW ROPY NAFTOWEJ LUB Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, KTÓRYCH TE OLEJE STANOWIĄ SKŁADNIKI ZASADNIC 9,687 0,52 32 '8483 WAŁY NAPĘDOWE I KORBY; OBUDOWY ŁOśYSK I ŁOśYSKA ŚLIZGOWE; MECHANIZMY I PRZEKŁADNIE ZĘBATE; MECHANIZMY ŚRUBOWO-KULKOWE LUB ŚRUBOWO-WAŁECZKOWE; SKRZYNIE PRZEKŁAD. I POZOST. UKŁADY ZMIEN. PRĘDKOŚĆ, WŁ. PRZEMIENNIKI MOMENTU OBROTOWEGO 9,295 0,5 33 '8471 MASZYNY DO AUTOMAT. PRZETW. DANYCH I URZĄDZ. DO TYCH MASZYN; CZYTNIKI MAGNET. LUB OPTYCZNE, MASZYNY DO ZAPISYWANIA ZAKODOWANYCH DANYCH NA NOŚNIKACH DANYCH ORAZ MASZYNY DO PRZETWARZANIA TAKICH DANYCH, GDZIE IN. NIEWYM. 8,645 0,46 34 '6902 CEGŁY, PŁYTY, BLOKI I PODOBNE WYROBY CERAMICZNE KONSTRUKCYJNE, OGNIOTRWAŁE, INNE NIś Z KRZEMIONKOWYCH SKAŁ KOPALNYCH LUB PODOBNYCH ZIEM KRZEMIONKOWYCH 8,142 0,44 35 '9032 PRZYRZĄDY I APARATURA, DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI LUB KONTROLI 7,987 0,43 36 '8439 URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA MASY WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO LUB DO WYTWARZANIA, LUB OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ PAPIERU LUB TEKTURY 7,947 0,43 37 '8421 WIRÓWKI, WŁĄCZAJĄC SUSZARKI WIRÓWKOWE; URZĄDZENIA I APARATURA DO FILTROWANIA LUB OCZYSZCZANIA CIECZY LUB GAZÓW 7,538 0,4 38 '8430 POZOSTAŁE MASZYNY DO PRZEMIESZCZANIA, RÓWNANIA, NIWELOWANIA, ZGARNIANIA, KOPANIA, UBIJANIA, ZAGĘSZCZANIA, WYBIERANIA LUB WIERCENIA ZIEMI, MINERAŁÓW LUB RUD; URZĄDZENIA DO WBIJANIA LUB WYCIĄGANIA PALI; PŁUGI ODŚNIEśAJĄCE LEMIESZOWE 7,371 0,4 39 '2907 FENOLE; FENOLOALKOHOLE 6,856 0,37 40 '4011 OPONY PNEUMATYCZNE, NOWE, GUMOWE 6,719 0,36 41 '7308 KONSTRUKCJE (Z WYŁ. BUD. PREFABR. OBJ. POZ. 9406) I CZĘŚCI KONSTRUKCJI (NP. MOSTY I CZĘŚCI MOSTÓW, WROTA ŚLUZ, WIEśE, MASZTY KRATOWE, DACHY, SZKIELETY DACHÓW, DRZWI I OKNA, RAMY DO NICH, PROGI, OKIENNICE, BALUSTRADY, FILARY I KOLU 6,638 0,36 42 '7007 SZKŁO BEZPIECZNE, ZŁOśONE ZE SZKŁA HARTOWANEGO (TEMPEROWANEGO) LUB WARSTWOWEGO 6,179 0,33 43 '8417 PIECE I PALENISKA PRZEMYSŁOWE LUB LABORATORYJNE, WŁĄCZAJĄC PIECE DO SPOPIELANIA, NIEELEKTRYCZNE 5,985 0,32 44 '8503 CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE LUB ZASADNICZO DO MASZYN OBJĘTYCH POZYCJĄ 8501 LUB ,957 0,32 45 '3917 RURY, PRZEWODY I WĘśE ORAZ ICH WYPOSAśENIE (NA PRZYKŁAD ZŁĄCZA, KOLANKA, KOŁNIERZE), Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5,937 0,32 46 '0511 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ 5,633 0,3 19

20 47 ' ' ' '8481 NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; MARTWE ZWIERZĘTA OBJĘTE DZIAŁAMI 1 LUB 3, NIENADAJĄCE SIĘ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO URZĄDZEŃ OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8425 DO ,583 0,3 MASZYNY, NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE GDZIE INDZIEJ W NINIEJSZYM DZIALE, DO PRZEMYSŁOWEGO PRZYGOTOWANIA LUB PRODUKCJI śywności, NAPOJÓW, INNE NIś MASZYNY DO OTRZYMYWANIA LUB PRZYRZĄDZANIA TŁUSZCZÓW, OLEJÓW ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLINN 5,406 0,29 PAPIER I TEKTURA SIARCZANOWE, NIEPOWLECZONE, W ZWOJACH LUB ARKUSZACH, INNE NIś OBJĘTE POZYCJĄ 4802 LUB ,144 0,28 KRANY, KURKI, ZAWORY I PODOBNA ARMATURA DO RUR, PŁASZCZY KOTŁÓW, ZBIORNIKÓW, KADZI LUB PODOBNYCH, WŁĄCZAJĄC ZAWORY REDUKCYJNE I ZAWORY STEROWANE TERMOSTATYCZNIE 5,117 0, Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim imporcie z Chin (dane polskie 2011r.) 2011r. [mln USD]* Udział [%] Lp. Kod CN Import OGÓŁEM KRAJ , '8529 CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO APARATURY OBJĘTEJ POZYCJAMI OD 8525 DO ,90 7,77 2 '8471 MASZYNY DO AUTOMAT. PRZETW. DANYCH I URZĄDZ. DO TYCH MASZYN; CZYTNIKI MAGNET. LUB OPTYCZNE, MASZYNY DO ZAPISYWANIA ZAKODOWANYCH DANYCH NA NOŚNIKACH DANYCH ORAZ MASZYNY DO PRZETWARZANIA TAKICH DANYCH, GDZIE IN. NIEWYM ,85 7,1 3 '8473 CZĘŚCI I AKCESORIA (INNE NIś POKROWCE, FUTERAŁY I TYM PODOBNE) NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO MASZYN OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8469 DO ,74 6,22 4 '8517 APARATURA DO TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, WŁĄCZAJĄC PRZEWODOWE APARATY TELEFONICZNE ZE SŁUCHAWKĄ BEZPRZEWODOWĄ ORAZ APARATURA TELEKOMUNIKACYJNA DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH NA PRĄD NOŚNY LUB DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH CYFROWYCH, 1 130,46 6,15 5 '8504 TRANSFORMATORY ELEKTRYCZNE, PRZEKSZTAŁTNIKI (NA PRZYKŁAD PROSTOWNIKI) ORAZ WZBUDNIKI 395,56 2,15 6 '9503 POZOSTAŁE ZABAWKI; MODELE REDUKCYJNE (ZMNIEJSZONE W SKALI) I PODOBNE MODELE SŁUśĄCE DO ZABAWY, Z NAPĘDEM LUB BEZ; UKŁADANKI DOWOLNEGO TYPU 324,96 1,77 7 '6204 ZESTAWY UBRANIOWE, ZESTAWY ODZIEśOWE, śakiety, BLEZERY, SUKNIE, SPÓDNICE, SPÓDNICO-SPODNIE, SPODNIE, SPODNIE TYPU "OGRODNICZKI", BRYCZESY I SZORTY (INNE NIś STRÓJ KĄPIELOWY), DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE 320,37 1,74 8 '8443 MASZYNY DRUKARSKIE, STOSOW.DO DRUK. ZA POMOCĄ CZCIONEK, KLISZ, PŁYT, CYLINDRÓW DRUKOWYCH ORAZ POZOST. ELEMENTÓW DRUK., OBJ. POZ. 8442; MASZYNY DRUKARSKIE STRUMIENIOWE, INNE NIś OBJĘTE POZYCJĄ 8471; MASZYNY DO PRAC POMOCNICZYCH PRZ 296,88 1,62 9 '9405 LAMPY I OPRAWY OŚWIETL., WŁĄCZ. REFLEKTORY POSZUKIWAWCZE I PUNKTOWE, ORAZ ICH CZĘŚCI; REKLAMY ŚWIETLNE, PODŚWIETLANE TABLICE I ZNAKI INFORM.I PODOBNE, ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ZAMONTOWANYM NA STAŁE, ORAZ ICH CZĘŚCI, GDZIE INDZIEJ NIEWYM 282,38 1,54 10 '4202 KUFRY, WALIZY, SASZETKI, TECZKI, FUTERAŁY; TORBY PODRÓśNE, TORBY NA ARTYKUŁY śywnościowe LUB NAPOJE, KOSMETYCZKI, PLECAKI, TOREBKI, TORBY NA ZAKUPY, PORTFELE, PORTMONETKI, TORBY NA NARZĘDZIA, TORBY SPORTOWE ZE SKÓRY WYPR. LUB SKÓR 246,20 1,34 11 '6110 BLUZY, PULOWERY, SWETRY ROZPINANE, KAMIZELKI I PODOBNE ARTYKUŁY, Z DZIANIN 228,55 1,24 12 '8708 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8701 DO ,20 1,16 20

Przedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania :29:57

Przedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania :29:57 Przedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania 2015-11-22 03:29:57 2 charakterystyka WSTĘP Azja Wschodnia i Południowo Wschodnia to obecnie najdynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator ekonomiczny o krajach świata Luksemburg

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator ekonomiczny o krajach świata Luksemburg 4. Dwustronna współpraca gospodarcza 4.1. Wymiana handlowa Dwustronna współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a iem oparta jest na dwóch filarach: wymianie handlowej i zagranicznych inwestycjach bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Perspektywy polskiego eksportu do Belgii Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Belgia kraj na pograniczu 3 kultur 2 Dane podstawowe Głowa

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2008 r.

Informacja nt. stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2008 r. Informacja nt. stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2008 r. I. Podstawowe dane makroekonomiczne 1. Wzrost gospodarczy Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego Chin wzrost gospodarczy Chin na koniec

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-lipiec 2015 r. wskazuje na wzrost

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03 Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu 2015-07-29 16:01:03 2 Utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, sprawia, iż szwajcarscy eksporterzy patrzą

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-marzec 2016 r. wskazuje na niewielki

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 2 Felietony 1.Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Edward Madej Radca Ministra Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów 1 Klasyfikacja taryfowa Towar Taryfa celna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 czerwca 2012 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki wymiany handlowej w 2012 r. i po pięciu miesiącach 2013 r. Janusz Piechociński

Wyniki wymiany handlowej w 2012 r. i po pięciu miesiącach 2013 r. Janusz Piechociński Wyniki wymiany handlowej w 2012 r. i po pięciu miesiącach 2013 r. Janusz Piechociński 2 Wyniki eksportu w 2012 r. Wzrost PKB był w znacznej mierze rezultatem postępującego procesu szerokiego otwierania

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polsko-Portugalska wymiana handlowa w 2014 r. - rekordowy wzrost polskiego eksportu. 2015-02-13 17:18:46

Polsko-Portugalska wymiana handlowa w 2014 r. - rekordowy wzrost polskiego eksportu. 2015-02-13 17:18:46 Polsko-Portugalska wymiana handlowa w 2014 r. - rekordowy wzrost polskiego eksportu. 2015-02-13 17:18:46 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w 2014 r. wskazuje na istotny

Bardziej szczegółowo

Targi China Import and Export Fair. w Kantonie

Targi China Import and Export Fair. w Kantonie Targi China Import and Export Fair w Kantonie Zapraszamy na organizowane przez nas od ponad 10 lat wyjazdy biznesowe na największe na świecie targi wielobranżowe: Targi China Import and Export Fair w Kantonie,

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo