1. Gospodarka Chin w 2011 roku Polityka gospodarcza rządu Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym..."

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Gospodarka Chin w 2011 roku Polityka gospodarcza rządu Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym Współpraca gospodarcza Polski z Chińską Republiką Ludową Eksport z Polski w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin Import z Chin w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin Udział poszczególnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polską Struktura towarowa wymiany Polska Chiny MoŜliwości eksportowe branŝ i towarów Perspektywiczne branŝe eksportowe do Chin: Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim eksporcie do Chin Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim imporcie z Chin Bariery wejścia na rynek chiński Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach Biuro Przedstawicielskie Spółka Joint Venture Przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Zamówienia publiczne System finansowy i podatkowy w Chinach Główne podatki, które dotyczą firm z kapitałem zagranicznym: Ochrona własności intelektualnej Wnioski patentowe w ChRL Ochrona praw własności intelektualnej Regulacje celne i dostęp do rynku ChRL Certyfikaty i inne wymogi w dostępie do rynku Badanie towarów w obrocie towarowym ChRL z zagranicą i ich kwarantanna Nadzór i badania artykułów Ŝywnościowych Nadzór nad badaniami produktów mechanicznych i elektronicznych Nadzór nad badaniami leków Przeprowadzania badań i kwarantanny towarów importowanych i eksportowanych Rozstrzyganie sporów, windykacja naleŝności Lista wybranych kancelarii prawniczych i doradczych z siedzibą w Chinach Lista wybranych kancelarii prawniczych i doradczych z siedzibą w Polsce Zwyczaje handlowe. Etyka biznesowa w Chinach Hierarchia i godność osobista Przywitanie i przedstawianie się Spotkania

3 14.4. Ubiory Negocjacje Podejmowanie gości Wręczanie upominków Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze w 2012r WaŜne adresy i linki Lista polskich zakładów mleczarskich dopuszczonych na rynek chiński Lista polskich zakładów drobiarskich dopuszczonych na rynek chiński Lista polskich zakładów mięsnych dopuszczonych na rynek chiński z wieprzowiną Słowniczek polsko chiński

4 1. Gospodarka Chin w 2011 roku 1.1. Polityka gospodarcza rządu W 2011 roku polityka gospodarcza rządu chińskiego opierała się na następujących załoŝeniach: 1. Pobudzanie konsumpcji wewnętrznej. 2. WdraŜanie 12-ego planu pięcioletniego na lata Powstrzymanie inflacji, która w lipcu 2011r. osiągnęła najwyŝszy poziom 6,5% i od tamtego czasu stopniowo spada. 4. Schłodzenie rynku nieruchomości. Rząd ChRL w 2011 r. kontynuował walkę z rosnącymi cenami na rynku mieszkaniowym. Jednocześnie Ludowy Bank Chin rozpoczął pod koniec roku łagodzenie polityki pienięŝnej, aby przeciwdziałać skutkom spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Zdaniem chińskich ekspertów gospodarczych problem rosnącej inflacji został w pewnym stopniu ograniczony i obecnie oczekuje się dalszej obniŝki stopy rezerw obowiązkowych i stóp procentowych banku centralnego w celu stymulowania wzrostu. Średnioroczna dynamika PKB w 2011 r. wyniosła 9,2%. Celem rządu pozostwała realizacja załoŝeń planu pięcioletniego i wzmocnienie chińskiej gospodarki poprzez wzrost konsumpcji wewnętrznej, rozwój sektora usług, wzrost udziału produkcji o wyŝszej wartości dodanej, energooszczędność i czyste środowisko naturalne Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym Wzrost gospodarczy, produkcja przemysłowa, inwestycje Wzrost PKB w latach ,0% 13,0% 12,0% 10,0% 11,6% 10,3% 10,0% 10,1% 10,6% 9,0% 9,2% 8,0% 8,7% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego Chin (NBS) tempo wzrostu gospodarczego PKB w 2011r. wyniosło 9,2%. Dynamika wzrostu była o 1,1 pkt. proc niŝsza niŝ w 2010r. Wielkość wypracowanego PKB osiągnęła wartość 47,156 bln RMB, czyli około 7,485 bln USD (kurs wymiany 6,3 RMB za 1 USD). Na koniec roku 2011 r. wzrost PKB był najwyŝszy w produkcji przemysłowej i budownictwie (tzw. secondary industry) i wyniósł 10,6%. Nieco mniejsza dynamika miała miejsce w usługach (tzw. tertiary industry) i wyniosła 8,9%. Rolnictwo i przemysł wydobywczy (tzw. primary industry) zanotowały najmniejszy wzrost 4,5%. Największy udział w PKB ma produkcja przemysłowa i budownictwo (46,8%, mld RMB, ok mld USD), nieco mniejszy usługi (43,1%, mld RMB, ok mld USD), a najmniejszy rolnictwo i przemysł wydobywczy (10,1%, mld RMB, ok. 757 mld USD). 4

5 Udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu PKB ChRL w 2011 r. Usługi 43% Rolnictw o i przemysł w ydobyw czy 10% Produkcja przemysłow a i budow nictw o 47% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBS Współpraca gospodarcza Chin z zagranicą Wartość obrotów handlowych Chin na koniec grudnia 2011 r. oszacowano na poziomie 3.642,1 mld USD, w tym eksport 1.898,6 mld USD i import 1.743,5 mld USD. Dynamika wzrostu importu była wyŝsza (24,9%), niŝ dynamika wzrostu eksportu (20,3%). NadwyŜka handlowa wyniosła 155,1 mld USD. Kraje UE pozostają największym partnerem handlowych Chin. Wartość dwustronnych obrotów na koniec 2011 r. wyniosła 567,2 mld USD. Wartość eksportu do krajów UE wyniosła 356,0 mld USD (wzrost o 14,4%). Import z krajów UE do Chin zamknął się kwotą 211,2 mld USD, co oznacza wzrost o 25,4%. Deficyt handlu zagranicznego UE wyniósł 144,8 mld USD. Wśród krajów członkowskich UE największy poziom obrotów handlowych z Chinami na koniec 2011 r. notują odpowiednio: Niemcy (169,2 mld USD), Holandia (68,2 mld USD), Wielka Brytania (58,7 mld USD), Francja (52,1 mld USD),Włochy (51,3 mld USD). Stany Zjednoczone są drugim największym partnerem handlowym Chin. Łączna wartość obrotów handlowych wyniosła 446,7 mld USD. Eksport Chin do Stanów Zjednoczonych wyniósł 324,5 mld USD (wzrost o 14,5%). Wartość importu do Chin zamknęła się kwotą 122,2 mld USD (wzrost o 19,6%). Wartość nadwyŝki Chin w handlu ze Stanami Zjednoczonymi wyniosła 202,3 mld USD. Japonia pozostaje trzecim największym partnerem handlowym Chin. Wartość obrotów na koniec 2011 r. zamknęła się kwotą 342,9 mld USD (eksport do Japonii 148,3 mld USD, import z Japonii 194,6 mld USD). Cztery kraje/regiony notują obroty handlowe z Chinami przekraczające 200 mld USD (USA, Japonia, Hongkong, Korea Płd.). 5

6 Najwięksi partnerzy handlowi Chin w 2011r. pod względem obrotów handlowych UE 16% Pozostałe kraje 48% USA 12% Japonia 9% Korea Płd. 7% Hong Kong 8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie China s Customs Chiny posiadają największe na świecie rezerwy dewizowe, które na koniec IV kwartału 2011 r. wyniosły 3.181,1 mld USD. Oznacza to wzrost o 331,1 mld USD (o 11,6%) w porównaniu do stanu na koniec IV kw r Inflacja i bezrobocie W 2011 r. wskaźnik inflacji osiągał 5,4%. NajwyŜszy wzrost wartości wskaźnika odnotowano w kategorii mięso, drób i przetwory mięsne 22,6%. NajniŜszy wzrost odnotowano w kategorii rekreacja, edukacja i kultura 0,4%. Tabela nr 1 Stopa inflacji w Chinach w okresie styczeń grudzień 2011 [%] Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Śr. Rok 2011 r. 4,9 4,9 5,4 5,3 5,5 6,4 6,5 6,2 6,1 5,5 4,2 4,1 5, r. 1,5 2,7 2,4 2,8 3,1 2,9 3,3 3,5 3,6 4,4 5,1 4,6 3, r. 1,0 1,6-1,2-1,5-1,7-1,7-1,8-1,2-0,8-0,5 0,6 1,9-0, r. 7,1 8,7 8,3 8,5 7,1 7,1 6,3 4,9 4,6 4,0 2,4 1,2 5,9 Wskaźnik bezrobocia na terenach zurbanizowanych pozostawał w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku stabilny i na koniec października wyniósł 4,1%. Poziom bezrobocia jest znacznie wyŝszy na terenach wiejskich niŝ w miastach. Szacuje się, Ŝe na terenach wiejskich wciąŝ istnieje nadwyŝka siły roboczej w wysokości ponad 120 mln osób 1. 1 Oficjalne statystyki nie rejestrują bezrobocia na obszarach wiejskich, na których nadal mieszka prawie połowa społeczeństwa. 6

7 Tabela: Podstawowe dane makroekonomiczne o gospodarce Chin Wyszczególnienie Liczba ludności (mln) 1.331, , , ,4 Stopa wzrostu PKB (%) 9,6 8,7 10,3 9,2 PKB (mld USD) * PKB (per capita w USD) * 5.183* Udział rolnictwa i leśnictwa w PKB (%) 10,7 10,6 9,5 10,6 Udział przemysłu w PKB (%) 47,5 46,8 48,1 46,8 Udział sektora usług w PKB (%) 41,8 42,6 42,3 43,1 Inflacja CPI ceny towarów konsumpcyjnych (%) 5,9-0,7 3,3 5,4 Stopa bezrobocia (bezrobotni zarejestrowani w miastach) (%) 4,2 4,3 4,1 4,1 2 Obroty handlowe (mld USD) 2.561, , , ,1 Stopa wzrostu obrotów handlu zagranicznego (%) 17,8-13,9 34,7 22,5 Eksport (mld USD) 1.428, , , ,6 Stopa wzrostu eksportu (%) 17, ,3 20,3 Import (mld USD) 1.133, , , ,5 Stopa wzrostu importu (%) 18,5-11,2 38,7 24,9 Saldo (mld USD) +295,5 +196,1 +170,4 +155,1 Zrealizowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach (mld USD) Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach (w mld USD) Bezpośrednie inwestycje Chin za granicą (w mld USD) (z wyłączeniem inwestycji stricte kapitałowych) Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin (w mld USD) 92,4 90,0 105,7 116,0 459,75 549,78 655,5 b.d. 40,7 43,3 59,0 60,1 132,19 175,49 258,8 b.d. 2 Dane za październik

8 Wyszczególnienie Liczba nowych projektów z udziałem kapitału zagranicznego Rezerwy dewizowe (mld USD) 1.946, , , ,1 Kurs walutowy USD/RMB 6,8346 6,8282 6,7695 6,2993 Uwaga: Chińskie dane statystyczne publikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne ChRL nie zawsze są jednolite. * - szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego Tabela: Obroty handlowe państw UE z Chinami wg. wielkości obrotów (dane chińskie za 2011r., w tys. USD) Lp. Unia Europejska , , , Eksport do Import z Kraje UE Chin 2011 Zmiana % Chin 2011 Zmiana % Obrót 2011 Zmiana % Saldo 1 Niemcy , , , Holandia , , , Wielka Brytania , , , Francja , , , Włochy , , , Belgia , , , Hiszpania , , , Szwecja , , , Polska , , , Finlandia , , , Czechy , , , Dania , , , Węgry , , , Austria , , , Słowacja , , , Irlandia , , , Rumunia , , , Grecja , , , Portugalia , , , Malta , , , Luksemburg , , , Słowenia , , , Bułgaria , , , Litwa , , , Cypr , , , Estonia , , , Łotwa , , ,

9 2. Współpraca gospodarcza Polski z Chińską Republiką Ludową Chińska Republika Ludowa (ChRL, 中 华 人 民 共 和 国 Państwo Środka ) obejmuje swym obszarem 9,6 mln km2. Zajmuje 4 miejsce na świecie pod względem powierzchni, po Rosji, Kanadzie i USA. Chiny zamieszkuje 1,3 mld ludności. W Chinach obowiązuje socjalistyczna gospodarka rynkowa, która w praktyce nosi znamiona państwowego kapitalizmu. Ze względu na wielkość i potencjał gospodarczy, Chiny są liderem w świecie pod względem wzrostu PKB, który w 2011 r. osiągnął wielkość prawie 7 bln USD, a wartość obrotów handlowych wyniosła ponad 3,6 bln USD. Najwięcej eksportuje się maszyn, urządzeń, paliw oraz samochodów. Za nimi plasują się tekstylia i ubrania, obuwie, zabawki, sprzęt sportowy. Na podstawie danych Głównego Urzędu Celnego ChRL, wymiana handlowa między Polską a Chinami wyniosła w 2011 roku ponad 12,9 mld USD, z czego Polski eksport do Chin osiągnął wartość 2,05 mld USD a import 10,94 mld USD. Oznacza to wzrost obrotów o ponad 16,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Stan ten wynika ze znacznego zwiększenia się wartości polskiego eksportu do Chin o ponad 20% w stosunku do 2010 roku i eksportu z ChRL do Polski o ponad 15%. Według polskich danych, eksport do Chin wyniósł 1,86 mld USD, a import do Polski ok. 18,38 mld USD. Bilans hz dla Polski był ujemny i wyniósł 16,5 mld USD. DuŜe róŝnice w statystyce obrotów handlowych wynikają z importu pośredniego pewnych towarów do krajów UE, które statystyki chińskie zaliczają np. eksport do Niemiec, a które potem trafiają do Polski zgodnie z świadectwem pochodzenia jako towary importowane z Chin. Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów i importu. Import z Chin do Polski stanowi 3,07% całości chińskiego eksportu do krajów UE. Natomiast eksport z Polski stanowi 0,97% wartości eksportu wszystkich krajów UE do Chin. Udział eksportu do Chin w całości eksportu z Polski wyniósł 0,98%. Chiny znajdują się na 21 miejscu pod względem wielkości polskiego eksportu. Natomiast udział importu z Chin w stosunku do całości importu do Polski wyniósł 8,8%, co stawia Chiny na 3 miejscu pod względem wysokości importu do Polski. Pod względem wysokości ujemnego salda Chiny zajmują 2 miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Polski. Podobnie jak rok wcześniej, połowę importu do Polski stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. Do waŝnych grup towarowych naleŝą teŝ wyroby przemysłu lekkiego oraz wyroby metalurgiczne. Na liście najwaŝniejszych towarów w polskim imporcie z Chin czołowe miejsca zajmują wyroby przemysłu elektronicznego i urządzenia dla telekomunikacji. Według tych samych danych, w polskim eksporcie największy udział mają wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Trzy wymienione kategorie stanowią łącznie ponad 85% eksportu z Polski. Na liście najwaŝniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź. WaŜne miejsce zajmują związki chemiczne, maszyny specjalistyczne oraz statki powietrzne. UWAGA: Dane statystyczne dot. wymiany towarowej Polski z Chinami publikowane są takŝe na stronach i oraz 9

10 Tabela: Obroty handlowe Polski z Chinami w latach Według statystyk polskich (w mln USD) Eksport z Polski 986, , , , ,68 Dynamika wzrostu +29,4% +28,68% +15,76% +10,96% +14,45% Import do Polski , , , , ,397 Zmiana % r/r +50,9% +44,32% -17,17% +18,29% +10,04% Obroty , , , , ,079 Zmiana % r/r +48,97% +43,1% -14,85% 17,59% 10,43% Saldo , , , , ,715 Według statystyk chińskich (w mln USD) Eksport z Polski 1 112, , , , ,575 Dynamika wzrostu +66,71% +25,2% +8,05% +12,69% +20,80% Import do Polski 6 552, , , , ,623 Zmiana % r/r +63,64% +37,9% -16,32% +24,83% +15,90% Obroty 7 665, , , , ,199 Zmiana % r/r +64,08% +36,1% -13,07% +22,82% +16,65% Saldo , , , , ,048 10

11 Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2011 r. Pojazdy, samoloty, sprzęt transportowy 2% Pozostałe sekcje 12% Maszyny i urządzenia 21% Wyroby przemysłu chemicznego 17% Wyroby metalurgiczne 48% Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2011 r. Tworzywa sztuczne 3% Produkty przemysłu chemicznego 3% Pozostałe sekcje 14% Przyrządy optyczne, precyzyjne 2% Wyroby włókiennicze, tekstylia 13% Maszyny i urządzenia 51% Wyroby róŝne, meble 7% Wyroby metalurgiczne 7% Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki 11

12 2.1 Eksport z Polski w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin (dane chińskie, I-XII 2011) (waluta: USD) Prowincja Eksport z Polski Udział w Eksport z Polski Udział w w 2011r eksporcie w 2010r eksporcie Zmiana Chiny ogółem ,00% % Shanghai ,17% ,52% Jiangsu ,89% ,16% Guangdong ,50% ,30% Pekin ,87% ,79% Zhejiang ,23% ,74% Shandong ,26% ,90% Fujian ,93% ,34% Jilin ,97% ,24% Liaoning ,81% ,32% Tianjin ,41% ,51% Hubei ,22% ,68% Guangxi ,87% ,52% Chongqing ,74% ,71% Henan ,65% ,84% Hebei ,45% ,76% Hunan ,39% ,27% Anhui ,34% ,29% Shaanxi ,34% ,39% Jiangxi ,28% ,41% Heilongjiang ,28% ,08% Sichuan ,14% ,16% Gansu ,11% ,29% Hainan ,10% ,05% Mongolia Wewnętrzna ,02% ,00% Shanxi ,01% ,01% Yunnan ,00% ,00% Xinjiang ,00% ,00% Ningxia ,00% ,74% Qinghai ,00% ,00% 19 Guizhou - 0,00% ,00% Neimenggu - 0,00% 0 0,00% - Qinhuangdao - 0,00% 0 0,00% - Shenyang - 0,00% 0 0,00% - 12

13 2.2. Import z Chin w rozbiciu na poszczególne prowincje Chin (dane chińskie, I-XII 2011) (waluta: USD) Prowincja Import do Udział w Import do Udział w Polski w 2011r imporcie Polski w 2010r imporcie Zmiana Chiny ogółem % % Guangdong ,98% ,96% Jiangsu ,55% ,08% Zhejiang ,50% ,78% Shandong ,06% ,84% Shanghai ,71% ,39% Fujian ,66% ,81% Hebei ,84% ,29% Tianjin ,75% ,87% Liaoning ,57% ,17% Pekin ,39% ,43% Anhui ,04% ,78% Hubei ,95% ,59% Henan ,59% ,59% Chongqing ,57% ,46% Jiangxi ,50% ,39% Sichuan ,44% ,53% Hunan ,40% ,33% Shanxi ,28% ,18% Guangxi ,26% ,28% Yunnan ,15% ,19% Mogolia Wewnęczna ,14% - 0,00% Shaanxi ,13% ,11% Heilongjiang ,11% ,17% Jilin ,11% ,10% Xinjiang ,10% ,15% Hainan ,08% ,12% Gansu ,08% ,15% Qinghai ,03% ,00% Guizhou ,02% ,02% Ningxia ,01% ,01% Shenyang - 0,00% ,12% Neimenggu - 0,00% ,11% Qinhuangdao - 0,00% ,00%

14 2.3. Udział poszczególnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polską (dane chińskie, I-XII 2011) (waluta: USD) Prowincja Obroty w 2011r Udział w Saldo Obroty w Udział w Saldo obrotach w 2011r 2010r obrotach w 2010r Chiny ogółem % % Guangdong ,21% ,27% Jiangsu ,66% ,57% Zhejiang ,72% ,56% Shanghai ,94% ,69% Shandong ,93% ,00% Fujian ,89% ,19% Pekin ,73% ,31% Guangxi ,88% ,31% Tianjin ,70% ,82% Hebei ,62% ,21% Liaoning ,60% ,19% Gansu ,16% ,17% Hubei ,99% ,61% Anhui ,88% ,71% Henan ,60% ,63% Jilin ,56% ,43% Chongqing ,53% ,50% Jiangxi ,46% ,39% Hunan ,40% ,32% Sichuan ,39% ,48% Shanxi ,23% ,15% Shaanxi ,17% ,15% Guizhou ,16% ,02% Heilongjiang ,14% ,16% Yunnan ,12% ,17% Mogolia Wewnęczna ,12% ,00% Xinjiang ,09% ,13% Hainan ,09% ,11% Qinghai ,02% ,00% Ningxia ,01% ,58% Shenyang - 0,00% ,10% Neimenggu - 0,00% ,09% Qinhuangdao - 0,00% ,00%

15 Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 r. Chiny Północne 6% Chiny Północno- Wschodnie 2% Chiny Południowo- Zachodnie 1% Chiny Północno- Zachodnie 1% Chiny Środkowo- Południowe 25% Chiny Wschodnie 65% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych China Customs Statistics 15

16 2.4 Struktura towarowa wymiany Polska Chiny (dane polskie, szacunkowe I XII 2011 r.) Waluta: mln USD 2011r. [USD] 2010r. [USD] Dynamika [%] Kod Sekcje CN Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Ek. Im. Ek. 2011r Udział [%] Ek. 2010r. Im. 2011r. Im. 2010r. 0 OGÓŁEM 1 862, , , , , , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI ZWIERZĘTA śywe; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 49, , ,010 25, , , ,64 1,59 1,15 1,27 PRODUKTY POCHODZENIA ROSLINNEGO 3, , ,957 4, ,956-96, ,19 0,29 0,67 0,6 TŁUSZCZE, OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROSLINNEGO; PROD. ICH ROZKŁADU 0,027 1,610-1,583 0,050 0,637-0, ,01 0 GOTOWE ARTYKUŁY SPOś.; NAPOJE BEZALKOHOL., ALKOHOL I OCET; TYTOŃ 6, , ,855 5,863 97,437-91, ,34 0,36 0,59 0,58 PRODUKTY MINERALNE 27,186 97,202-70,016 26,234 63,821-37, ,46 1,61 0,53 0,38 PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH 227, , , , , , ,2 13,64 2,74 2,27 TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH; KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU 94, , ,493 79, , , ,08 4,87 2,79 2,54 SKÓRY; WYROBY Z NICH; ART. PODRÓśNE,TORBY,POJEMNIKI 4, , ,259 5, , , ,25 0,31 1,56 1,61 DREWNO I WYROBY Z NIEGO; WYROBY Z KORKA, SŁOMY, ESPARTO; WYR. KOSZYKARSKIE 4,435 91,926-87,491 4,164 86,697-82, ,24 0,26 0,5 0,52 SCIER DRZEWNY LUB Z INNEGO WŁÓKNISTEGO MAT. CELULOZOWEGO; PAPIER I TEKTURA 8, ,438-92,441 11,692 91,629-79, ,48 0,72 0,55 0,55 MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE 7, , ,699 5, , , ,39 0,32 13,05 12,73 OBUWIE, NAKRYCIA GLOWY, PARASOLE, LASKI, PIÓRA, SZTUCZNE KWIATY 0, , ,875 0, , , ,44 3,18 WYROBY Z KAMIENI GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI ITP; WYROBY CERAMICZNE,SZKŁO 21, , ,515 17, , , ,14 1,07 1,92 1,91 PERŁY; METALE I KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE; SZTUCZNA BIśUTERIA 0,623 77,217-76,594 0,680 71,381-70, ,03 0,04 0,42 0,43 WYROBY NIESZLACHETNE I WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH 886, , , , , , ,61 40,64 6,85 5,64 URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE; DO REJESTRACJI I ODBIORU DśWIĘKU 368, , , , , , ,77 21,61 51,83 55,55 POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I WSPÓŁDZIAŁ. URZĄDZENIA 43, , , , , , ,36 7 2,12 1,88 PRZYRZĄDY, APARATY OPTYCZNE, KINEMATOGRAF.,POMIAROWE,M EDYCZNE,ZEGARKI,IN 23, , ,608 29, , , ,26 1,8 2,4 2,13 BROŃ I AMUNICJA; CZĘSCI I AKCESORIA 0,000 7,901-7,901 0,000 4,327-4, ,04 0,03 WYROBY RÓśNE 84, , ,440 60, , , ,56 3,75 6,82 6,18 DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE 0,013 0,377-0,365 1,555 0,688 0, ,1 0 0 XXII POZOSTAŁE XXIII PCN NIEZNANE LUB BŁĘDNE 0,041 0,122-0,081 0,002 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,

17 3. MoŜliwości eksportowe branŝ i towarów W polskim eksporcie największy udział miały wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Na liście najwaŝniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź. WaŜne miejsce zajmują produkty przemysłu chemicznego oraz maszyny specjalistyczne. Z tych samych danych wynika, Ŝe Polska prowadzi handel głównie z prowincjami najlepiej rozwiniętego pasa nadmorskiego Chin Wschodnich (prawie 2/3 handlu polsko chińskiego). Dalsze miejsca zajmują Chiny Środkowo-Południowe oraz Chiny Północne. Z punktu widzenia wielkości polskiego eksportu największym odbiorcą polskich towarów jest Shanghai (ok. 28%) i Jiangsu (ok. 15%). Obszar, na którym działa WPHI w Pekinie generuje około 70% polskiego eksportu do ChRL. Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów, eksportu oraz importu. DuŜy popyt Chin występuje w zakresie surowców naturalnych (miedź), komponentów, maszyn i urządzeń (przemysł wydobywczy, przemysł lotniczy). Częściowo wpływ na wzrost zainteresowania polską ofertą eksportową miało przystąpienie Polski do UE, dzięki czemu polskie towary zaczęły być postrzegane w Chinach, jako wyroby o wysokiej, europejskiej jakości, lecz jednocześnie tańsze niŝ ich odpowiedniki z Europy Zachodniej i USA. Specyfikację rynkową regionu rzeki Jangcy i moŝliwości eksportu w ten rejon ChRL opisano szerzej w publikacji Delta rzeki Jangcy Głowa Gospodarczego Smoka zamieszczonej na 3.1 Perspektywiczne branŝe eksportowe do Chin: - Górnictwo: maszyny i urządzenia górnicze oraz urządzenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie; vide polsko-chińskie j.v. w prowincji Shandong produkujące obudowy ścianowe do kopalń, - Przemysł metalurgiczny: miedź, maszyny flotacyjne, - Przemysł lotniczy: lekkie samoloty rolnicze i transportowe oraz śmigłowce. Wielce obiecujący jest takŝe rynek lekkich samolotów osobowych - Przemysł chemiczny: chemia nieorganiczna i organiczna, surowce i komponenty chemiczne, technologie, chemia dla budownictwa; - Ochrona środowiska: w szczególności realizacja kompletnych projektów inwestycyjnych, jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, stacje utylizacji odpadów stałych, filtry - Energetyka: technologie wytwarzania, urządzenia dla elektrowni, kable energetyczne i odgromniki - Przemysł rolno spoŝywczy: Obejmuje to sprzedaŝ towarów masowych (zboŝa, rzepak), półprodukty dla przemysłu spoŝywczego (chmiel, słód jęczmienny, kazeina), gotową Ŝywność (mięso i przetwory mięsne i drób, słodycze, napoje typu instant, alkohole, mleko w proszku, przetwory mleczarskie i komponenty), kompletne linie produkcyjne np. zakłady masarskie, mleczarnie, piekarnie, browary itp. - Urządzenia medyczne: wyposaŝenie szpitali; - Budownictwo: (materiały budowlane, jak stolarka budowlana do wykończenia wnętrz); - Przemysł papierniczy: papier i wyroby - Produkty luksusowe: w tym biŝuteria srebrna oraz wyroby z bursztynu, kosmetyki, luksusowe samochody, konie hodowlane, jachty. - Inne: komponenty elektroniczne, specjalistyczne maszyny i urządzenia, w tym software. 17

18 3.2 Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim eksporcie do Chin (dane polskie 2011r.) 2011r. [mln USD]* Udział [%].Lp Kod CN Eksport OGÓŁEM KRAJ 1 862, '7403 MIEDŹ RAFINOWANA I STOPY MIEDZI, NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE 803,031 43,11 2 '2933 ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE TYLKO Z HETEROATOMEM(-AMI) AZOTU 110,579 5,94 3 '9403 MEBLE NIE OBJĘTE POZ.9401 I 9402 I ICH CZĘŚCI (TJ. OGÓLNEGO UśYTKU I MEBLE SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA) 46,087 2,47 4 '8536 APARATURA ELEKTR. DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZP. OBWODÓW ELEKTR.(NP. WYŁĄCZNIKI, PRZEŁĄCZNIKI, BEZPIECZNIKI, ODGROMNIKI, OGRANICZNIKI NAPIĘCIA, OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE, WTYKI, GNIAZDA WTYKOWE, OPRAWKI LAMPOWE, SKRZYNKI PRZYŁĄCZOWE), DO 33,92 1,82 5 '9401 MEBLE DO SIEDZENIA (INNE NIś TE OBJĘTE POZYCJĄ 9402), NAWET PRZEKSZTAŁCALNE W MIEJSCA DO SPANIA, ORAZ ICH CZĘŚCI 31,938 1,71 6 '8544 DRUT IZOLOWANY, KABLE I POZOST. IZOLOWANE PRZEWODY ELEKTR., NAWET WYPOSAśONE W ZŁĄCZKI; PRZEWODY Z WŁÓKIEN OPTYCZ., ZŁOśONE Z INDYWIDUALNIE OSŁONIĘTYCH WŁÓKIEN, NAWET POŁĄCZONE Z PRZEWODNIKAMI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB WYPOSAśONE W 30,661 1,65 7 '8708 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8701 DO ,718 1,6 8 '2917 KWASY POLIKARBOKSYLOWE, ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI I NADTLENOKWASY; ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE 29,468 1,58 9 '2905 ALKOHOLE ALIFATYCZNE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE 25,155 1,35 10 '7404 ODPADY MIEDZI I ZŁOM 23,955 1,29 11 '8537 TABLICE, PANELE, KONSOLE, PULPITY, SZAFY I POZOSTAŁE UKŁADY WSPORNIKOWE, WYPOSAśONE PRZYNAJMNIEJ W DWIE LUB WIĘCEJ APARATUR OBJĘTYCH POZ LUB 8536, SŁUśĄCE DO ELEKTR. STEROWANIA LUB ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23,351 1,25 12 '2929 ZWIĄZKI Z INNĄ AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ 22,162 1,19 13 '4016 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z GUMY, INNEJ NIś EBONIT 21,656 1,16 14 '8517 APARATURA DO TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, WŁĄCZAJĄC PRZEWODOWE APARATY TELEFONICZNE ZE SŁUCHAWKĄ BEZPRZEWODOWĄ ORAZ APARATURA TELEKOMUNIKACYJNA DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH NA PRĄD NOŚNY LUB DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH CYFROWYCH, 21,605 1,16 15 '0404 SERWATKA, NAWET ZAGĘSZCZONA LUB ZAWIERAJĄCA DODATEK CUKRU, LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO; PRODUKTY SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SKŁADNIKÓW NATURALNEGO MLEKA, NAWET ZAWIERAJĄCE DODATEK CUKRU LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIE 21,192 1,14 16 '2607 RUDY I KONCENTRATY OŁOWIU 17,202 0,92 17 '4002 KAUCZUK SYNTET. I FAKTYSA POCHODZĄCA Z OLEJÓW, W FORMACH PODST. LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH; MIESZANINY DOWOLNEGO PRODUKTU OBJĘTEGO POZYCJĄ 4001 Z DOWOLNYM PRODUKTEM OBJĘTYM TĄ POZYCJĄ, W FORMACH PODST. LUB W PŁYTACH, ARK 17,056 0,92 18 '8411 SILNIKI TURBOODRZUTOWE, TURBOŚMIGŁOWE ORAZ INNE TURBINY GAZOWE 15,698 0,84 19 '8403 KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INNE NIś TE OBJĘTE POZYCJĄ ,496 0,83 20 '3926 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ARTYKUŁY Z POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW, OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 3901 DO ,205 0,82 21 '0504 JELITA, PĘCHERZE I śołądki ZWIERZĄT ( Z WYJĄTKIEM RYBICH), CAŁE I W KAWAŁKACH, ŚWIEśE, SCHŁODZONE, ZAMROśONE, SOLONE, W SOLANCE, SUSZONE LUB WĘDZONE 15,037 0,81 22 '8545 ELEKTRODY WĘGLOWE, SZCZOTKI WĘGLOWE, WĘGLE DO LAMP, WĘGIEL DO BATERII ORAZ INNE ARTYKUŁY Z GRAFITU LUB INNEGO RODZAJU WĘGLA, Z METALEM LUB BEZ, W RODZAJU STOSOWANYCH 14,197 0,76 18

19 23 ' ' ' '8529 W ELEKTROTECHNICE CZĘŚCI I AKCESORIA (INNE NIś POKROWCE, FUTERAŁY I TYM PODOBNE) NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO MASZYN OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8469 DO ,177 0,71 ELEMENTY IZOLACYJNE DO MASZYN, URZĄDZEŃ LUB SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, WYK. CAŁKOWICIE Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO LUB ZAWIERAJĄCE CZĘŚCI METALOWE (NP. GNIAZDA Z GWINTEM WEW.), INNE NIś IZOLATORY OBJ. POZ. 8546; RURKI KABLOWE ORAZ 12,282 0,66 śarówki LUB LAMPY WYŁADOWCZE, WŁĄCZAJĄC ZESPOŁY NIEROZBIERALNYCH WKŁADÓW REFLEKTORÓW ORAZ PROMIENNIKI LAMPOWE NADFIOLETU LUB PODCZERWIENI; LAMPY ŁUKOWE 12,117 0,65 CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO APARATURY OBJĘTEJ POZYCJAMI OD 8525 DO ,01 0,64 27 '3915 ODPADY, ŚCINKI I BRAKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10,845 0,58 28 '3818 PIERWIASTKI CHEMICZNE DOMIESZKOWANE DO STOSOWANIA W ELEKTRONICE, W POSTACI KRĄśKÓW, PŁYTEK I FORM PODOBNYCH; ZWIĄZKI CHEMICZNE DOMIESZKOWANE, DO STOSOWANIA W ELEKTRONICE 10,706 0,57 29 '8212 BRZYTWY, MASZYNKI DO GOLENIA I śyletki (WŁĄCZAJĄC PÓŁPRODUKTY śyletek W TAŚMACH) 10,696 0,57 30 '7225 WYROBY WALCOWANE PŁASKIE Z POZOSTAŁEJ STALI STOPOWEJ, O SZEROKOŚCI 600 MM LUB WIĘKSZEJ 10,268 0,55 31 '2710 OLEJE ROPY NAFTOWEJ I Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, NIE SUROWE; PREPARATY NIE WYMIENIONE ANI NIE WŁĄCZONE, ZAWIERAJĄCE 70% LUB WIĘCEJ MASY OLEJÓW ROPY NAFTOWEJ LUB Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, KTÓRYCH TE OLEJE STANOWIĄ SKŁADNIKI ZASADNIC 9,687 0,52 32 '8483 WAŁY NAPĘDOWE I KORBY; OBUDOWY ŁOśYSK I ŁOśYSKA ŚLIZGOWE; MECHANIZMY I PRZEKŁADNIE ZĘBATE; MECHANIZMY ŚRUBOWO-KULKOWE LUB ŚRUBOWO-WAŁECZKOWE; SKRZYNIE PRZEKŁAD. I POZOST. UKŁADY ZMIEN. PRĘDKOŚĆ, WŁ. PRZEMIENNIKI MOMENTU OBROTOWEGO 9,295 0,5 33 '8471 MASZYNY DO AUTOMAT. PRZETW. DANYCH I URZĄDZ. DO TYCH MASZYN; CZYTNIKI MAGNET. LUB OPTYCZNE, MASZYNY DO ZAPISYWANIA ZAKODOWANYCH DANYCH NA NOŚNIKACH DANYCH ORAZ MASZYNY DO PRZETWARZANIA TAKICH DANYCH, GDZIE IN. NIEWYM. 8,645 0,46 34 '6902 CEGŁY, PŁYTY, BLOKI I PODOBNE WYROBY CERAMICZNE KONSTRUKCYJNE, OGNIOTRWAŁE, INNE NIś Z KRZEMIONKOWYCH SKAŁ KOPALNYCH LUB PODOBNYCH ZIEM KRZEMIONKOWYCH 8,142 0,44 35 '9032 PRZYRZĄDY I APARATURA, DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI LUB KONTROLI 7,987 0,43 36 '8439 URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA MASY WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO LUB DO WYTWARZANIA, LUB OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ PAPIERU LUB TEKTURY 7,947 0,43 37 '8421 WIRÓWKI, WŁĄCZAJĄC SUSZARKI WIRÓWKOWE; URZĄDZENIA I APARATURA DO FILTROWANIA LUB OCZYSZCZANIA CIECZY LUB GAZÓW 7,538 0,4 38 '8430 POZOSTAŁE MASZYNY DO PRZEMIESZCZANIA, RÓWNANIA, NIWELOWANIA, ZGARNIANIA, KOPANIA, UBIJANIA, ZAGĘSZCZANIA, WYBIERANIA LUB WIERCENIA ZIEMI, MINERAŁÓW LUB RUD; URZĄDZENIA DO WBIJANIA LUB WYCIĄGANIA PALI; PŁUGI ODŚNIEśAJĄCE LEMIESZOWE 7,371 0,4 39 '2907 FENOLE; FENOLOALKOHOLE 6,856 0,37 40 '4011 OPONY PNEUMATYCZNE, NOWE, GUMOWE 6,719 0,36 41 '7308 KONSTRUKCJE (Z WYŁ. BUD. PREFABR. OBJ. POZ. 9406) I CZĘŚCI KONSTRUKCJI (NP. MOSTY I CZĘŚCI MOSTÓW, WROTA ŚLUZ, WIEśE, MASZTY KRATOWE, DACHY, SZKIELETY DACHÓW, DRZWI I OKNA, RAMY DO NICH, PROGI, OKIENNICE, BALUSTRADY, FILARY I KOLU 6,638 0,36 42 '7007 SZKŁO BEZPIECZNE, ZŁOśONE ZE SZKŁA HARTOWANEGO (TEMPEROWANEGO) LUB WARSTWOWEGO 6,179 0,33 43 '8417 PIECE I PALENISKA PRZEMYSŁOWE LUB LABORATORYJNE, WŁĄCZAJĄC PIECE DO SPOPIELANIA, NIEELEKTRYCZNE 5,985 0,32 44 '8503 CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE LUB ZASADNICZO DO MASZYN OBJĘTYCH POZYCJĄ 8501 LUB ,957 0,32 45 '3917 RURY, PRZEWODY I WĘśE ORAZ ICH WYPOSAśENIE (NA PRZYKŁAD ZŁĄCZA, KOLANKA, KOŁNIERZE), Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5,937 0,32 46 '0511 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ 5,633 0,3 19

20 47 ' ' ' '8481 NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; MARTWE ZWIERZĘTA OBJĘTE DZIAŁAMI 1 LUB 3, NIENADAJĄCE SIĘ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO URZĄDZEŃ OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8425 DO ,583 0,3 MASZYNY, NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE GDZIE INDZIEJ W NINIEJSZYM DZIALE, DO PRZEMYSŁOWEGO PRZYGOTOWANIA LUB PRODUKCJI śywności, NAPOJÓW, INNE NIś MASZYNY DO OTRZYMYWANIA LUB PRZYRZĄDZANIA TŁUSZCZÓW, OLEJÓW ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLINN 5,406 0,29 PAPIER I TEKTURA SIARCZANOWE, NIEPOWLECZONE, W ZWOJACH LUB ARKUSZACH, INNE NIś OBJĘTE POZYCJĄ 4802 LUB ,144 0,28 KRANY, KURKI, ZAWORY I PODOBNA ARMATURA DO RUR, PŁASZCZY KOTŁÓW, ZBIORNIKÓW, KADZI LUB PODOBNYCH, WŁĄCZAJĄC ZAWORY REDUKCYJNE I ZAWORY STEROWANE TERMOSTATYCZNIE 5,117 0, Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim imporcie z Chin (dane polskie 2011r.) 2011r. [mln USD]* Udział [%] Lp. Kod CN Import OGÓŁEM KRAJ , '8529 CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO APARATURY OBJĘTEJ POZYCJAMI OD 8525 DO ,90 7,77 2 '8471 MASZYNY DO AUTOMAT. PRZETW. DANYCH I URZĄDZ. DO TYCH MASZYN; CZYTNIKI MAGNET. LUB OPTYCZNE, MASZYNY DO ZAPISYWANIA ZAKODOWANYCH DANYCH NA NOŚNIKACH DANYCH ORAZ MASZYNY DO PRZETWARZANIA TAKICH DANYCH, GDZIE IN. NIEWYM ,85 7,1 3 '8473 CZĘŚCI I AKCESORIA (INNE NIś POKROWCE, FUTERAŁY I TYM PODOBNE) NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO MASZYN OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8469 DO ,74 6,22 4 '8517 APARATURA DO TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, WŁĄCZAJĄC PRZEWODOWE APARATY TELEFONICZNE ZE SŁUCHAWKĄ BEZPRZEWODOWĄ ORAZ APARATURA TELEKOMUNIKACYJNA DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH NA PRĄD NOŚNY LUB DO SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH CYFROWYCH, 1 130,46 6,15 5 '8504 TRANSFORMATORY ELEKTRYCZNE, PRZEKSZTAŁTNIKI (NA PRZYKŁAD PROSTOWNIKI) ORAZ WZBUDNIKI 395,56 2,15 6 '9503 POZOSTAŁE ZABAWKI; MODELE REDUKCYJNE (ZMNIEJSZONE W SKALI) I PODOBNE MODELE SŁUśĄCE DO ZABAWY, Z NAPĘDEM LUB BEZ; UKŁADANKI DOWOLNEGO TYPU 324,96 1,77 7 '6204 ZESTAWY UBRANIOWE, ZESTAWY ODZIEśOWE, śakiety, BLEZERY, SUKNIE, SPÓDNICE, SPÓDNICO-SPODNIE, SPODNIE, SPODNIE TYPU "OGRODNICZKI", BRYCZESY I SZORTY (INNE NIś STRÓJ KĄPIELOWY), DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE 320,37 1,74 8 '8443 MASZYNY DRUKARSKIE, STOSOW.DO DRUK. ZA POMOCĄ CZCIONEK, KLISZ, PŁYT, CYLINDRÓW DRUKOWYCH ORAZ POZOST. ELEMENTÓW DRUK., OBJ. POZ. 8442; MASZYNY DRUKARSKIE STRUMIENIOWE, INNE NIś OBJĘTE POZYCJĄ 8471; MASZYNY DO PRAC POMOCNICZYCH PRZ 296,88 1,62 9 '9405 LAMPY I OPRAWY OŚWIETL., WŁĄCZ. REFLEKTORY POSZUKIWAWCZE I PUNKTOWE, ORAZ ICH CZĘŚCI; REKLAMY ŚWIETLNE, PODŚWIETLANE TABLICE I ZNAKI INFORM.I PODOBNE, ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ZAMONTOWANYM NA STAŁE, ORAZ ICH CZĘŚCI, GDZIE INDZIEJ NIEWYM 282,38 1,54 10 '4202 KUFRY, WALIZY, SASZETKI, TECZKI, FUTERAŁY; TORBY PODRÓśNE, TORBY NA ARTYKUŁY śywnościowe LUB NAPOJE, KOSMETYCZKI, PLECAKI, TOREBKI, TORBY NA ZAKUPY, PORTFELE, PORTMONETKI, TORBY NA NARZĘDZIA, TORBY SPORTOWE ZE SKÓRY WYPR. LUB SKÓR 246,20 1,34 11 '6110 BLUZY, PULOWERY, SWETRY ROZPINANE, KAMIZELKI I PODOBNE ARTYKUŁY, Z DZIANIN 228,55 1,24 12 '8708 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBJĘTYCH POZYCJAMI OD 8701 DO ,20 1,16 20

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

PRZEWODNIK GOSPODARCZY Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r. AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych Projekt Projekt jest jest współfinansowany przez Unię przez Europejską Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego Regionalnego Siła

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego

Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego (wersja ostateczna 23/06/08) Gdańsk 2008 Raport przygotowany w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski pod red. Tomasza Kalinowskiego Autorzy: Anna Hildebrandt Tomasz

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Inwestycje japońskie w Polsce STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ

RAPORT. Inwestycje japońskie w Polsce STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ przy Katedrze Polityki Gospodarczej SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE RAPORT Inwestycje japońskie w Polsce autor: mgr Krzysztof Piech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo