OA /PS/09 RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OA-3421-1/PS/09 RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin"

Transkrypt

1 Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej OA /PS/09 RAPORT KOŃCOWY Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca Czerwiec 2009

2 Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15% z budżetu JST Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa Lublin Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok Warszawa

3 STRESZCZENIE Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Cel główny badania obejmował trzy cele szczegółowe: 1. Ocena adekwatności wsparcia w ramach wdrażania Priorytetu VI pilotaż oraz Priorytetu VII PO KL, a potrzeby regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim. 2. Ocena procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej i współpracy przy wdrażaniu PO KL. 3. Ocena przebiegu procesów wdrażania PO KL w ramach konkursu pilotażowego Priorytet VI oraz wdrażania projektu systemowego w ramach Priorytetu VII. Realizacja celu pierwszego wymagała przeprowadzenia badań w następujących obszarach: potrzeby regionalnego rynku pracy w ocenie poszczególnych interesariuszy, adekwatność ram i założeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy, adekwatność wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania do ram i założeń określonych w PO KL, adekwatność wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy, główne kierunki wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów, źródła, z jakich najczęściej korzystają wnioskodawcy uzasadniając potrzebę realizacji projektu (w tym potrzeby szkoleniowe i instytucjonalne). Cel drugi badania odnosił się do następujących obszarów: komunikacja w ramach WOEFS (przepływ informacji pomiędzy Oddziałami w IP(2), kierownikami a pracownikami i vice versa), komunikacja zewnętrzna WOEFS inne wydziały WUP, 3

4 komunikacja IP2 IP ROPS, komunikacja IP2 IP Beneficjenci ROEFS, komunikacja z innymi instytucjami/podmiotami. Ocena skuteczności tych wszystkich kierunków komunikacji wymagała zbadania takich elementów, jak: zasoby ludzkie ocena funkcjonalności systemu zarządzania zasobami ludzkimi w IP2 oraz innych podmiotach zaangażowanych we wdrażanie PO KL (komponent regionalny) w aspekcie realizowanych zadań; procedury ocena adekwatności i skuteczności stosowanych procedur w procesie wdrażania PO KL w regionie; kompetencje np. wystarczające/niedostateczne kompetencje, pokrywanie się kompetencji, obszary nieobjęte kompetencjami, nieprecyzyjnie przydzielone obszary kompetencji; zasady komunikacji formalnej, wyznaczone przez dokumenty i procedury; zasady komunikacji nieformalnej, funkcjonujące w praktyce. Realizacja celu trzeciego badania wymagała odniesienia się do następujących kwestii: promocja PO KL w regionie (zasięg, odbiorcy, czytelność przekazu informacji, formy promocji): działania planowane IP2, udział przedstawicieli IP2 w spotkaniach zewnętrznych lista działań promocyjnych; procedura konkursowa od momentu ogłoszenia konkursu do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (czytelność zapisów dla potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów, pracowników ROEFS, pracowników WOEFS, terminowość procedur); wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w IP2, ROEFS, ROPS); użyteczność informacji oferowanych przez WOEFS (w tym: aktualność, spójność, terminowość) adresowanych do potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów) strona internetowa, biuletyny, udzielane odpowiedzi przez pracowników WOEFS. W badaniu uwzględniono następujące kryteria ewaluacyjne: Trafność/adekwatność przyjętych rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych, kompetencyjnych oraz ich spójność, w tym dostosowanie systemu komunikacji i promocji do istniejących potrzeb podmiotów (po stronie instytucji oraz potencjalnych beneficjentów) 4

5 oraz dostosowanie procedur, adekwatność wsparcia kierowanego w ramach pilotażu w Priorytetach VI i VII do potrzeb regionalnego rynku pracy; adekwatność przyjętych rozwiązań do założeń POKL; Efektywność działań związanych z wdrażaniem PO KL w regionie rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów, przy czym nakłady rozumiane były jako zasoby finansowe, czasowe i ludzkie (w tym kompetencje). Oceniany był również stopień zadowolenia osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych we wdrażanie Programu w regionie z przyjętych rozwiązań organizacyjnych, terminowość realizacji zadań oraz brak kolizji kompetencji/zadań poszczególnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie; Skuteczność przyjętych rozwiązań systemowych, skuteczność funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, formalnej i nieformalnej; Użyteczność informacji i wsparcia, jakie otrzymują potencjalni Beneficjenci, wnioskodawcy i Beneficjenci pod kątem kompletności, spójności i terminowości. Zaproponowane podejście badawcze miało charakter komplementarny i obejmowało zastosowanie różnych metod badań ilościowych i jakościowych. Przeprowadzona została: analiza dokumentów zastanych (m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Plany Działań, Strategia Promocji PO KL w woj. lubelskim, wnioski projektowe i inne), badanie kwestionariuszowe metodą wywiadu telefonicznego (CATI) z wnioskodawcami (którzy nie otrzymali dofinansowania) oraz beneficjentami konkursu pilotażowego Priorytetu VI oraz z beneficjentami ostatecznymi projektu systemowego Poddziałania 7.1.3, badanie ankietowe metodą audytoryjną pracowników zaangażowanych we wdrażanie komponentu regionalnego instytucji oraz wywiady indywidualne z kluczowymi pracownikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w regionie. Przeprowadzono również zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z wybranymi przedstawicielami beneficjentów konkursu pilotażowego Priorytetu VI, pracownikami oddziału wdrożeniowego VI i VII oraz członkami zespołu realizującego projekt systemowy w ROPS. Stwierdzono potrzebę zwiększenia wiedzy członków KOP w obszarach bardziej złożonych aspektów regionalnego rynku pracy oraz jego aktualnych tendencji. Wiedzy tej nie dostarczają także wnioskodawcy, gdyż ich diagnozy, pomimo deklaracji trafiania w aktualne potrzeby, konkretnych grup odbiorców mają zwykle dość stereotypowy charakter i odwołują się przede wszystkim do ogólnodostępnych danych statystycznych. Z badania wynika również potrzeba zacieśnienia i usprawnienia przepływu informacji pomiędzy głównymi podmiotami zajmującymi się informowaniem i szkoleniem wnioskodawców i beneficjentów Priorytetów VI i VII czyli IP2, ROEFS i ROPS. Konieczne jest prowadzenie przez wszystkie te podmioty skoordynowanej polityki informacyjnej, tak aby do wnioskodawców i Beneficjentów docierał jednolity przekaz co do zasad wdrażania obu Priorytetów w województwie lubelskim. Kwestią wymagającą szczególnej uwagi, w kontekście adekwatności projektów do potrzeb rynku oraz ich skuteczności, jest komunikacja z wnioskodawcami w zakresie praktyki oceniania KOP. Wnioskodawcy formułując diagnozy problemów we wnioskach o dofinansowanie, nie czynią tego często zgodnie ze stanem swojej wiedzy, ale często w oparciu o nieprawdziwe domniemania na temat oczekiwań członków KOP. 5

6 Stwierdzono znaczącą poprawę jeśli chodzi o jakość projektów i zasady kwalifikowania projektów w ramach Priorytetu VI w stosunku do doświadczeń konkursu pilotażowego. Nadal jednak, z uwagi na wspomniany wyżej niedobór wiedzy o potrzebach rynku pracy w całym ich branżowym i lokalnym zróżnicowaniu, istnieje ryzyko niepełnej adekwatności realizowanych projektów do potrzeb występujących w województwie lubelskim. W przypadku Priorytetu VII stwierdzono konieczność wykorzystania w szerszym zakresie doświadczeń i wiedzy kadr ROPS w celu zapewnienia przeznaczonej na Priorytet VII alokacji dla projektów konkursowych. Na uwagę zasługuje w tym przypadku także dorobek Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, w ramach którego zapoczątkowano szereg obiecujących przedsięwzięć z zakresu integracji społecznej. Projekty te, jako posiadające społeczne i instytucjonalne zakorzenienie, mogą z powodzeniem być kontynuowane dzięki dofinansowaniu w ramach PO KL. Wynikiem ewaluacji są następujące rekomendacje 1 : Stworzenie Obserwatorium Rynku Pracy jako podstawowego źródła informacji dla KOP, zapewniającego zwiększenie możliwości stwierdzenia stopnia adekwatności dofinansowanych działań do potrzeb rynku pracy oraz poprawę skuteczności wdrażanych projektów. Włączenie do prac KOP merytorycznych pracowników ROPS w charakterze ekspertów w zakresie oceny projektów Priorytetu VII. Organizowanie za pośrednictwem PUP kwartalnych spotkań z kluczowymi pracodawcami powiatu, których tematem byłyby lokalne potrzeby rynku pracy. Porozumienie ROPS i ROEFS w zakresie animowania inicjatyw związanych z projektami PPWOW wykorzystanie doświadczeń i zasobów kadrowych tego programu oraz uwzględnienie potencjału PPWOW w przyszłorocznym Planie Działania np. poprzez wprowadzenie punktów w ramach kryteriów strategicznych za kontynuację inicjatyw na rzecz integracji dofinansowanych wcześniej w ramach PPWOW. Ustalenie zasad wymiany informacji i warunków współpracy pomiędzy pracownikami ROPS i WUP zaangażowanymi w relację Priorytetu VII. Warunki te powinny również określać rolę ROEFS w realizacji tego Priorytetu. Stworzenie grupy roboczej obejmującej pracowników Oddziału Wdrażania Priorytetu VII WUP, doradców ROPS oraz pracowników ROEFS. Jej zadaniem byłaby wymiana informacji użytecznych dla instytucji pomocy społecznej. Umożliwi to długofalową pracę z tymi samymi osobami, co korzystnie wpłynie na aktualność i jakość informacji udzielanej beneficjentom i wnioskodawcom. Kontynuacja poprawy relacji, współpracy i wymiany informacji z IP. Opracowanie planu komunikacji dla działania VI i VII przy współpracy z IP w ramach strategii informacyjnej POKL w województwie lubelskim, z uwzględnieniem aktywnej roli ROEFS i ROPS. 1 W streszczeniu prezentujemy rekomendacje o kluczowym znaczeniu. Wszystkie rekomendacje, wraz z określeniem ważności, adresata i terminu realizacji, zostały zaprezentowane na końcu Raportu. 6

7 Stworzenie zasad przekazywania informacji wśród pracowników WO EFS WUP poprzez selekcję, skanowanie i dystrybucję niezwłocznie po otrzymaniu np. z IP lub IZ. Ustanowienie serwera dostępnego dla pracowników oddziałów wdrożeniowych zawierającego wszystkie obowiązujące (i archiwalne) dokumenty związane z wdrażaniem PO KL. Rozważenie skrócenia ścieżki decyzyjnej: pracownik kierownik oddziału zastępca kierownika wydziału kierownik wydziału dyrektor (a w sprawach szczegółowych jeszcze radca prawny i księgowa) i pozostawienie jej jedyne do najistotniejszych spraw. Utrzymanie możliwie stałej kadry zajmującej się obsługą projektów oraz sprofilowanie zadań pracowników. Zmiana zasad stosowania kryteriów strategicznych mniej punktów w ramach kryterium; kryteria powinny się też wzajemnie wykluczać. Doprecyzowanie i uszczegółowienie informacji zamieszczanych w kartach oceny wniosku w kierunku umożliwienia wnioskodawcom uczenia się na błędach. Nawiązanie roboczej współpracy z KOP dla Priorytetu VIII i IX w regionie. 7

8 SUMMARY The main objective of the study was to assess the effectiveness and efficiency of institutions participating in implementation of Priorities VI and VII HC OP, including the internal and external communication process. The main objective of the study included three detailed objectives: 1. Assessment of the adequacy of support within the implementation of Priority VI - pilot study, and Priority VII of HC OP in relation to the needs of regional labour market in the Lubelskie Voivodship 2. Assessment of the internal and external communication and cooperation process in implementing HC OP 3. Assessment of implementation of HC OP within the pilot competition Priority VI, and of system project implementation under Priority VII. Implementation of the first objective required studies in the following areas: regional labour market needs as seen by individual beneficiaries; adequacy of support framework and principles (within HC OP) to the identified needs of regional labour market; adequacy of support provided within the pilot contest 1/HCOP/6.1.1/2007, as well as of the system project under Measure 7.1.3, to the framework and principles defined in HC OP; adequacy of support provided within the pilot contest 1/HCOP/6.1.1/2007, as well as of the system project under Measure to the identified needs of regional labour market; main directions of support in the implemented projects, sources of information most often referred to by applicants to justify the need to implement a project (including training and institutional needs). The second objective of the study referred to the following areas: communication in ESF Voivodship Centre (flow of information between Departments in IB(2), as well as between management and employees, and vice versa), external ESF Voivodship Centre communication other VEO departments, 8

9 communication IB2 IB RCSP, communication IB2 IB beneficiaries ESF Regional Centres, communication with other institutions/entities. Effectiveness assessment of all those communication channels required that the following elements are examined: human resources assessment of the functionality of the human resources management system in IB2 and in other entities involved in of HC OP implementation (regional component) in terms of implemented activities; procedures assessment of adequacy and effectiveness of the procedures applied in the process of HC OP regional implementation; competencies e.g. sufficient/insufficient competencies, overlapping competencies, areas not covered by competence, the areas of competence not precisely defined; formal communication principles set out in documents and procedures; informal communication principles applied in practice. Implementation of the third objective requires addressing the following issues: promotion of HC OP in the region (scope, recipients, clarity of the information, forms of promotion): planned activities - IB2; participation of IB2 representatives in external meetings list of promotional activities; procedure for the competition starting when the competition is announced and ending with signing of the agreement for subsidizing the project (transparent application process for potential beneficiaries, applicants, beneficiaries executing projects based on agreements, ESF Regional Centres employees, ESF Voivodship Centres employees, promptness of the procedures); supporting the applicants in their preparation of applications for funding (contact and consultation point at IB2, ESF Regional Centres, RCSP); usefulness of the information offered by the ESF Voivodship Centre (including: their relevance, coherence and promptness) and directed at potential beneficiaries, applicants, beneficiaries executing projects based on agreements) internet site, bulletins, consultations with ESF Voivodship Centre employees. The following assessment criteria were taken into account in the study: Accuracy/adequacy and consistency of the adopted organisational and functional solutions, including the adjustment of communication and promotion system to the existing 9

10 needs of entities (institutions on the one hand, and potential beneficiaries on the other), as well as the adjustment of procedures; adequacy of support provided within the pilot project of Priorities VIII and IX to the needs of regional labour market; adequacy of the adopted solutions to the principles of HC OP; Efficiency of actions related to the implementation of HC OP in the region, understood as a ratio between the investment made and the effects and results achieved, whereas the investment is understood as financial, time and human resources (including competences). The level of satisfaction of people directly or indirectly involved in implementing the Programme in the region with the adopted organisational solutions was also assessed, as well as the timeliness of implementation of the actions and the lack of clash between competences/tasks of separate institutions involved in programme management and implementation; Effectiveness of the adopted systemic solutions, the effective functioning of internal and external, as well as formal and informal communication; Usefulness of the information and support received by potential beneficiaries, applicants and beneficiaries as regards completeness, consistency and timeliness. The suggested research approach was comprehensive, and it involved application of various methods of quantitative and qualitative research. The following were carried out: analysis of the existing documents (Human Capital Operational Programme, Action Plans, Promotion Strategy for HC OP in the Lubelskie Voivodship, project proposals, etc.), CATI surveys with applicants (who did not receive funding), with beneficiaries of the Priority VI pilot competition, and with beneficiaries of final system project (Measure 7.1.3), survey administered among the employees involved in implementation of the regional component of the institutions, as well as interviews with the key employees of institutions involved in implementing the HC OP in the region. Focus Group Interviews were also conducted with selected representatives of beneficiaries of pilot competition (Priority VI), with employees of the implementing department VI and VII, as well as with members of the team carrying out the system project in RCSP. The need was established to increase the CPE members knowledge of more complex aspects of the regional labour market and of its current trendsd. This knowledge is not provided by applicants, whose diagnoses, although they address the current needs of specific groups of recipients, are usually rather stereotypical, referring to, above all, publicly available statistical data. The study also indicates a need to tighten and improve the information flow between key entities involved in providing information and trainings to the applicants and beneficiaries of Priorities VI and VII - i.e. IB2, ESF Regional Centres and RCSP. A coordinated information policy needs to be implemented by all those entities in such a way that applicants and beneficiaries get a coherent picture of the implementation principles for both Priorities in Lubelskie Voivodship. One very important issue, in the context of adequacy of projects to the market needs and of their effectiveness, is communication with the applicants in terms of CPE assessment practices. Very often applicants, while formulating their diagnoses of the problem in subsidy applications, do not 10

11 base such diagnoses on their knowledge, but they follow false assumptions regarding the expectations of CPE members. The quality of projects and the principles for qualifying projects were found to have improved significantly within Priority VI, as compared to the pilot competition. Nevertheless, due to the stated above lack of knowledge regarding the market needs, in the context of its industrial and local variation, there is a high risk of incomplete adequacy of the implemented projects to the needs that occure in Lubelskie Voivodship. As regards Priority VII, a need was identified to utilise the experience and knowledge of RCSP staff to a bigger extent in order to ensure that the allocation for competition projects under Priority VII is earmarked. Post-Accession Rural Support Project and its current achievements stand out - several promising undertakings in the area of social integration were developed under this Project. The projects, being deeply involved in social and institutional matters, may well be continued thanks to the subsidy under HC OP. The assessment results in the following recommendations 1 : The establishment of Labour Market Observatory as a main source of information for the CPE, and to ensure easier assessment of the subsidised activities (whether they are compliant with the labour market needs); improve effectiveness of the implemented projects. Including meritoric RCSP employees as experts working for Priority VII project assessment to the CPE works. Organising, with the help of PEO, quarterly meetings with key employers from the poviat, dedicated to local labour market needs. Agreement between RCSP and ESF Regional Centre for animation of initiatives related to the PARSP projects using experience and staff of the programme and including PARSP potential in next year s Action Plan, e.g. by awarding points for continuation of the initiatives already subsidised by PARSP. Agreeing on the rules of information exchange and on conditions of cooperation between RCSP employees and VEO employees involved in the implementation of Priority VII. Those conditions should also define the role of ESF Regional Centre in the implementation of this Priority. Creating a working group including some employees of the Implementation Department of the VEO Priority VII, RCSP advisors and ESF Regional Centre employees. The working group would be responsible for the exchange of information useful for social welfare institutions. It will lead to a long-term cooperation with the same persons which will improve the relevance and quality of the information provided to the Beneficiaries and applicants. Further improvement in relations, cooperation and information exchange with IB. 1 In the summary we present recommendations of key significance. All the recommendations, accompanied by defining their importance, addressee and implementation deadline, are presented at the end of the Report. 11

12 Development of a communication plan for Priorities VI and VII, in cooperation with IB under HC OP information strategy in Lubelskie Voivodship, with active participation of ESF Regional Centre and RCSP. Developing rules for exchange of information among the employees of ESF Voivodship Centre of the VEO - selection, scanning and distribution immediately after receiving the information, e.g. from IB to MA. Setting up a server available do all employees of the implementing departments containing all current (and archival) documents related to the HC OP implementation. Considering a shorter decision path - employee - branch manager - deputy department manager - department manager - director (and in detailed cases also legal advisor and accountant), and using it only for the most important cases. Maintaining permanent staff dealing with the projects and profiling the employees tasks. Changing the rules for application of the strategic criteria - less points within a criterion; criteria should also be mutually exclusive. Adding more detailed and precise information in the application assessment sheet so that the applicants can learn from their mistakes. Developing working cooperation in the region with CPE for the Priorities VIII and IX. 12

13 SPIS SKRÓTÓW CATI EFS FGI IDI IP IP2 KOP PPWOW PUP PO KL RIGR ROEFS ROPS UE WOEFS WUP Wywiad kwestionariuszowy realizowany telefonicznie (ang. Computer Assisted Telephone Interview) Europejski Fundusz Społeczny Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) Indywidualny Wywiad Pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Komisja Oceny Projektów Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Powiatowy Urząd Pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalna Informacyjna Grupa Robocza Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Unia Europejska Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy 13

14 SPIS TREŚCI Streszczenie Summary Spis skrótów Wprowadzenie Koncepcja ewaluacji podstawowe założenia Diagnoza sytuacji Koncepcja badania Cel główny Cele szczegółowe i zakres badania Zakres badania w ramach celu Zakres badania w ramach celu Opis zastosowanej metodologii Realizacja badania Analiza dokumentów Desk research analiza wniosków przy pomocy matrycy cel/problem Badanie ilościowe CATI Badanie ilościowe ankieta audytoryjna (odpowiednik CAWI) Indywidualne wywiady pogłębione Zogniskowane wywiady grupowe Wyniki badania Ocena adekwatności wsparcia w ramach wdrażania Priorytetu VI- pilotaż oraz Priorytetu VII PO KL, a potrzeby regionalnego rynku pracy Określenia potrzeb regionalnego rynku pracy w ocenie poszczególnych interesariuszy Oceny adekwatności ram i założeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy Oceny adekwatności wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania do ram i założeń określonych w PO KL Oceny adekwatności wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy Określenia głównych kierunków wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów

15 3.1.6 Określenia z jakich źródeł najczęściej korzystają beneficjenci uzasadniając potrzebę realizacji projektu Ocena procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej i współpracy przy wdrażaniu PO KL Komunikacja w ramach WOEFS Komunikacja WOEFS inne wydziały WUP Komunikacja IP2 IP ROPS Komunikacja IP2- IP Beneficjenci -ROEFS Komunikacja z innymi instytucjami/podmiotami Ocena przebiegu procesów wdrażania PO KL Promocja PO KL w regionie Procedura konkursowa od momentu ogłoszenia konkursu do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Wparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie Użyteczność informacji oferowanych przez WOEFS Wnioski i rekomendacje Ocena adekwatności wsparcia w ramach wdrażania Priorytetu VI- pilotaż oraz Priorytetu VII PO KL, a potrzeby regionalnego rynku pracy Ocena procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej i współpracy przy wdrażaniu PO KL Ocena przebiegu procesów wdrażania PO KL Załączniki Załącznik 1 Szczegółowa lista pytań badawczych Załącznik 2 Lista dokumentów i publikacji wykorzystanych przy realizacji badania Załącznik 3 Lista osób, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione Załącznik 4 Lista uczestników wywiadów grupowych

16 1 WPROWADZENIE KONCEPCJA EWALUACJI PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Wykonawca jako zasadę realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego zaproponował zastosowanie partycypacyjnego modelu ewaluacji. Ewaluacja tak rozumiana spełnia dwa kryteria jakości: rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych; odpowiedniego wkomponowania procesu ewaluacji w praktykę działania Zamawiającego oraz otoczenia społecznego i instytucjonalnego, w którym działa, tak ażeby zapewnić jak najskuteczniejsze wdrożenie wyników badania. Przyjęcie partycypacyjnego modelu oznacza włączenie w proces badawczy wszystkich istotnych interesariuszy, których badanie w ten lub w inny sposób dotyczy. Kooperacja w trakcie projektowania i realizacji badania z jak najszerszym spectrum zainteresowanych sprzyja budowaniu szerokiego wsparcia dla działań, jakie w wyniku ewaluacji zostaną podjęte. W tak rozumianej ewaluacji bardzo ważny czynnik stanowi dialogiczność. Jednym z naczelnych zadań ewaluatora jest doprowadzenie do tego, aby każda grupa, wyróżniona ze względu na swe roszczenia, troski i dążenia mogła je wyrazić oraz skonfrontować z tym, jak swoje problemy postrzegają inne grupy. Realizacji ww. zadania służy zastosowanie odpowiedniego doboru narzędzi, zawierającego techniki pozwalające na konfrontację różnych stanowisk i na wypracowywanie konsensusu wokół konkluzji badania jeszcze przed ostatecznym sformułowaniem raportu końcowego. Zaletą takiego postępowania jest to, że ostateczne konkluzje, które pojawiają się w wyniku badania ewaluacyjnego, postrzegane są jako efekt wspólnej pracy ewaluatorów i osób zaangażowanych w ewaluowany projekt bądź program. Tak rozumiana ewaluacja stanowi też jedno z kluczowych narzędzi komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi w realizację programu czy projektu i dzięki temu przyczynia się do poprawy jakości wszystkich procesów zarządzania w obszarach, których badanie dotyczy DIAGNOZA SYTUACJI Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) i jego wdrażania, ze względu na zakres merytoryczny Programu oraz wagę finansową poszczególnych Priorytetów, Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) delegowała część zadań, w tym w szczególności dotyczących zarządzania środkami funduszy strukturalnych, do Instytucji Pośredniczących. 16

17 Ponadto, każda Instytucja Pośrednicząca, biorąc pod uwagę specyfikę Priorytetu, za który odpowiada oraz doświadczenia instytucji działających w danym obszarze, może w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą oddelegować realizację części zadań do Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2). Dla Priorytetów VI-IX PO KL, które stanowią komponent regionalny Programu, zadania Instytucji Pośredniczących są delegowane do poszczególnych samorządów województw. W województwie lubelskim Instytucji Pośredniczącej II stopnia, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, powierzono wdrażanie Priorytetów VI i VII. Każdy z Priorytetów niesie ze sobą odrębne wyzwania w zakresie organizacji i praktycznej realizacji procesu zarządzania, w szczególności procesu zarządzania wdrażaniem. Wdrażanie każdego z nich wymaga bowiem istotnego zaangażowania różnego rodzaju instytucji, zasobów ludzkich i zasobów kompetencji. W związku z tym jednym z podstawowych pytań, jakie należało postawić w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego, było pytanie o optymalny wybór formuły zarządzania. Proces wdrażania PO KL obejmuje szereg zróżnicowanych grup interesariuszy, które można podzielić na 3 zasadnicze kategorie: A. potencjalnych projektodawców, projektodawców aplikujących nieskutecznie lub oczekujących na ocenę wniosku oraz Beneficjentów realizujących projekty. B. instytucje występujące w procesie wdrażania Programu Operacyjnego w dwojakim charakterze: mogące szkolić i informować innych Beneficjentów w zakresie aplikowania o dofinansowanie, ale mogące też samodzielnie realizować projekty dofinansowane w ramach PO KL. W przypadku województwa lubelskiego takimi instytucjami mogą być: Kuratorium Oświaty (instytucje szkoleniowe), Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego, PAN Oddział Lublin, stowarzyszenia pracodawców, uczelnie wyższe regionu; do grupy tej należy zaliczyć również wszystkich potencjalnych bądź aktualnych realizatorów projektów systemowych, w przypadku niniejszej ewaluacji ROPS. C. instytucje, których zadaniem jest przede wszystkim obsługa Beneficjentów i zarządzanie wdrażaniem Programu Operacyjnego w regionie, czyli IP, IP2 oraz ROEFS. Rezultatem procesu wdrażania PO KL w regionie powinny być projekty dobrej jakości, adekwatne do potrzeb regionalnego rynku pracy. Osiągnięcie przedmiotowego rezultatu wymaga właściwego przygotowania potencjalnych projektodawców i Beneficjentów, na co składa się czytelna i właściwie adresowana informacja oraz szkolenia. Na rezultat ten składają się działania wielu podmiotów (kategorii B i C) i zależy on zarówno od koordynacji ich działań, jak ich zasobów kompetencji i ludzkich. Nie należy zarazem tracić z pola widzenia faktu, że zarówno potencjalni projektodawcy i Beneficjenci, jak i instytucje odpowiadające za zarządzanie wdrażaniem w regionie mają własne szczegółowe oczekiwania wobec Programu Operacyjnego. Oczekiwania te z jednej strony wpływają na charakter i jakość składanych projektów, z drugiej strony na sposób ich oceny. Należy zatem przyjąć, że na trafność, skuteczność i efektywność zarządzania i wdrażania PO KL w regionie mają wpływ perspektywy podmiotów wchodzących w skład opisanych powyżej trzech kategorii. Perspektywy te decydują o kierunkach działania poszczególnych podmiotów, a także warunkują ich błędy. 17

18 Na owe perspektywy składają się: wizja potrzeb rynku pracy w regionie, specyficzna dla danego podmiotu i kategorii; wiedza danego podmiotu o możliwościach i zasadach realizacji PO KL; zakres kompetencji, czyli przygotowanie danego podmiotu do pełnionej roli; W przypadku projektodawców może to być np. umiejętność myślenia w kategoriach projektu, a w przypadku instytucji szkoleniowej umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń zgodnie z potrzebami rynku; zgromadzone wcześniej doświadczenia i utrwalone praktyki (co może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na zachowanie danego podmiotu w procesie wdrażania Programu Operacyjnego). Rezultaty wdrażania Programu Operacyjnego w regionie są wypadkową założeń Programu, obiektywnej sytuacji rynku pracy oraz perspektyw działania poszczególnych podmiotów należących do wszystkich trzech ww. kategorii interesariuszy. Z założenia tego wynika, że duże znaczenie dla skuteczności zarządzania i wdrażania PO KL będą miały następujące czynniki: proces komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu, pozwalający na uwzględnianie i modyfikowanie tych perspektyw; właściwa struktura relacji pomiędzy nimi, warunkująca koordynację działań; przygotowanie wszystkich uczestników procesu pod względem organizacyjnym, kompetencyjnym i w zakresie zasobów ludzkich KONCEPCJA BADANIA Zgodnie z wypracowaną przez Wykonawcę koncepcją badania składało się ono z 3 etapów: Pierwszy polegał na dokładnej diagnozie i opisie zastanego stanu obecnego w ramach wszystkich trzech badanych celów szczegółowych. Następnie dla każdego z nich określony został stan, w jakim powinien on funkcjonować (optymalny stan docelowy). Ostatnim elementem koncepcji było wypracowanie i przedstawienie sposobów dojścia ze stanu obecnego do stanu pożądanego. Koncepcję badania w formie graficznej przedstawia poniższy schemat: 18

19 1.1.4 CEL GŁÓWNY Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej CELE SZCZEGÓŁOWE I ZAKRES BADANIA Realizacja celu 1 badania "Ocena adekwatności wsparcia w ramach wdrażania Priorytetu VI pilotaż oraz Priorytetu VII PO KL, a potrzeby regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim" składała się z następujących elementów: określenia potrzeb regionalnego rynku pracy w ocenie poszczególnych interesariuszy, oceny adekwatności ram i założeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy, oceny adekwatności wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania do ram i założeń określonych w PO KL, oceny adekwatności wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy, określenia głównych kierunków wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów, 19

20 określenia, z jakich źródeł najczęściej korzystają beneficjenci uzasadniając potrzebę realizacji projektu (w tym potrzeby szkoleniowe i instytucjonalne) ZAKRES BADANIA W RAMACH CELU 2 Realizacja celu 2 badania "Ocena procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej i współpracy przy wdrażaniu PO KL" wymagała zbadania następujących obszarów: komunikacji w ramach WOEFS (przepływ informacji pomiędzy Oddziałami w IP(2), kierownikami a pracownikami i vice versa), komunikacji zewnętrznej WOEFS inne wydziały WUP, komunikacji IP2 IP ROPS, komunikacji IP2 IP Beneficjenci ROEFS, komunikacji z innymi instytucjami/podmiotami. Ocena skuteczności tych wszystkich kierunków komunikacji wymagała zbadania takich elementów, jak: zasoby ludzkie ocena funkcjonalności systemu zarządzania zasobami ludzkimi w IP2 oraz innych podmiotach zaangażowanych we wdrażanie PO KL (komponent regionalny) w aspekcie realizowanych zadań, procedury ocena adekwatności i skuteczności stosowanych procedur w procesie wdrażania PO KL w regionie, kompetencje np. wystarczające/niedostateczne kompetencje, pokrywanie się kompetencji, obszary nieobjęte kompetencjami, nieprecyzyjnie przydzielone obszary kompetencji, zasady komunikacji formalnej, wyznaczone przez dokumenty i procedury, zasady komunikacji nieformalnej, funkcjonujące w praktyce ZAKRES BADANIA W RAMACH CELU 3 Realizacja celu 3 badania "Ocena przebiegu procesów wdrażania PO KL w ramach konkursu pilotażowego Priorytet VI oraz wdrażania projektu systemowego w ramach Priorytetu VII" wymagała zbadania następujących obszarów: promocja PO KL w regionie (zasięg, odbiorcy, czytelność przekazu informacji, formy promocji): działania planowane IP2, 20

21 udział przedstawicieli IP2 w spotkaniach zewnętrznych lista działań promocyjnych; procedura konkursowa od momentu ogłoszenia konkursu do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (czytelność zapisów dla potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów, pracowników ROEFS, pracowników WOEFS, terminowość procedur); wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w IP2, ROEFS, ROPS); użyteczność informacji oferowanych przez WOEFS (w tym: aktualność, spójność, terminowość) adresowanych do potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów) strona internetowa, biuletyny, udzielane odpowiedzi przez pracowników WOEFS. 21

22 2 OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII Zaproponowany w niniejszym badaniu zestaw metod badawczych miał charakter komplementarny. Wykorzystanie różnorodnych metod badań pozwoliło na zebranie kompleksowych i wyczerpujących informacji pozyskanych od szerokiego kręgu osób i instytucji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych źródeł informacji uzyskujemy efekt kumulowania się i wzajemnego uzupełnienia danych. Tzw. triangulacja, czyli różnorodność technik gromadzenia informacji i ich analizy, umożliwiła ocenę skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL (w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej) z różnorodnych perspektyw grup interesariuszy zaangażowanych w proces wdrażania komponentu regionalnego PO KL w woj. lubelskim. W badaniu zostały wykorzystane zarówno dane wtórne, jak i pierwotne, których pozyskanie było konieczne do realizacji badania. Różnorodność narzędzi badawczych zagwarantowała wiarygodność uzyskanych danych REALIZACJA BADANIA Badania prowadzone były od 25 maja do 4 czerwca. Należy podkreślić, że sprawne przeprowadzenie ewaluacji, w tak krótkim czasie, możliwe było tylko dzięki zaangażowaniu i bardzo efektywnej współpracy z WUP, a szczególnie z pracownikami odpowiedzialnymi za jej realizację ANALIZA DOKUMENTÓW W ramach prowadzonych badań analizie poddane zostały dokumenty związane z kwestiami poruszanymi w celach badania. Obejmowały one dokumenty strategiczne województwa i wytyczne dotyczące PO KL. Ponadto analizowane były Plany Działania dla Priorytetów VI i VII, dokumentacja konkursowa, sprawozdania realizacji badanych Priorytetów, instrukcje wykonawcze, struktura zatrudnienia, opisy stanowisk i inne dokumenty niezbędne w odpowiedzi na pytania ewaluacyjne. Szczegółowa lista znajduje się w Załączniku DESK RESEARCH ANALIZA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ MATRYCY CEL/PROBLEM Analiza wniosków o dofinansowanie objęła 2 grupy: całą populację 21 wniosków, dla których podpisane zostały umowy na realizację w ramach konkursu 1/POKL/6.1.1/2007, 22

23 losową próbę 30 wniosków spośród wniosków złożonych przez podmioty, które nie uzyskały dofinansowania w ramach konkursu 1/POKL/6.1.1/2007. W sumie analiza przeprowadzona została na 51 wnioskach o dofinansowanie BADANIE ILOŚCIOWE CATI Badanie CATI obejmowało 2 grupy respondentów: Wnioskodawców i beneficjentów konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007; Uczestników szkoleń prowadzonych w ramach działania Badanie ilościowe CATI Typ respondenta Populacja Zakładana próba Realizacja Konkurs pilotażowy 1/POKL/6.1.1/ beneficjenci 70 wnioskodawcy min. 15 beneficjentów 30 wnioskodawców 15 beneficjentów 30 wnioskodawców Uczestnicy szkoleń w ramach podziałania pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 50 uczestników szkoleń z różnych instytucji pomocy i integracji społecznej 51 uczestników szkoleń z OPS i PCPR BADANIE ILOŚCIOWE ANKIETA AUDYTORYJNA (ODPOWIEDNIK CAWI) W związku z bardzo napiętym terminarzem badań wykonawca zastąpił badanie CAWI innym rodzajem ankiety ankietą audytoryjną przeprowadzaną bezpośrednio przez ankietera. Ankieter został umówiony z grupą pracowników na wypełnienie ankiet w ich miejscu pracy. Następnie rozdał grupie pracowników ankiety, a po wypełnieniu zabrał je z zachowaniem zasad anonimowości. Różnica w proponowanym podejściu polegała jedynie na technice zebrania informacji, natomiast końcowy efekt jest identyczny z tym, jaki uzyskalibyśmy w ramach badania CAWI. Do grup objętych badaniem należeli pracownicy instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie komponentu regionalnego PO KL (priorytet VI i VII): WOEFS WUP, inne wydziały WUP zaangażowane w realizację, ROPS, Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Lublin). 23

24 Badanie ilościowe ankieta audytoryjna (CAWI) Instytucje/wydziały, w których pracują respondenci Proponowana liczebność próby Realizacja % populacji objęty badaniem Pracownicy wydziałów bezpośrednio związanych z realizacją PO KL 59 Inni pracownicy WUP związani bezpośrednio z wdrażaniem PO KL (Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny) % Pracownicy ROPS zaangażowani w projekt systemowy ok % Pracownicy ROEFS ok % Suma ok. 100 osób 85 osób 84% W sumie badaniem zostało objętych 85 osób. Wykonawca, na poziomie raportu metodologicznego, zakładał, iż przewidywany zwrot wypełnionych ankiet kształtować się będzie na poziomie ok. 65% (min. 66 ankiet), okazało się, że wyniósł on 84% ankiet (85 ankiet) INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami wszystkich kluczowych grup i podmiotów zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i realizację komponentu regionalnego PO KL (Priorytet VI i VII). Wybór respondentów uwzględniał także zakres celów szczegółowych badania badaniem objęte zostały osoby, których wiedza i doświadczenie dotyczy poszczególnych kwestii: problematyki regionalnego rynku pracy (cel 1), komunikacji, promocji i informacji (cel 2) oraz przebiegu procesów wdrażania PO KL w ramach pilotażu konkursów (cel 3). 24

25 Indywidualne wywiady pogłębione typ respondenta Przedstawiciele WUP, w tym: Liczba wywiadów (oferta) Liczba wywiadów (realizacja) Dyrektor WUP 1 1 Wydział Obsługi EFS (kierownictwo) min. 1 (triada) 1 (3) Oddział Wdrażania Priorytetu VI PO KL min. 1 2 Oddział Wdrażania Priorytetu VII PO KL min. 1 2 Oddział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej PO KL min. 1 1 Przedstawiciele ROEFS min. 2 2 Przedstawiciele ROPS min. 2 3 Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których z powodzeniem realizowane są projekty Przedstawiciele innych Beneficjentów z powodzeniem realizujących projekty min. 4 4 Przedstawiciel DEFS 0 1 Opiekun projektu systemowego Suma min W sumie zrealizowano 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE W badaniu przewidziano realizację trzech zogniskowanych wywiadów grupowych. W każdym wywiadzie grupowym uczestniczyło od 8 do 10 osób. Wywiady prowadzone były z następującymi grupami respondentów: Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI (pilotaż) (29 maja) Beneficjentów Priorytetu VI (pilotaż) (2 czerwca) Przedstawicielami Beneficjenta (ROPS) projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie (1 czerwca) Dodatkowo w związku z potrzebami badania przeprowadzony został mini FGI z 4 pracownikami oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie priorytetu VII (29 maja). 25

26 3 WYNIKI BADANIA 3.1 OCENA ADEKWATNOŚCI WSPARCIA W RAMACH WDRAŻANIA PRIORYTETU VI PILOTAŻ ORAZ PRIORYTETU VII PO KL, A POTRZEBY REGIONALNEGO RYNKU PRACY OKREŚLENIA POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY W OCENIE POSZCZEGÓLNYCH INTERESARIUSZY W procesie wdrażania VI i VII Priorytetu PO KL jako głównych interesariuszy można wskazać: Wojewódzki Urząd Pracy i Wydział Obsługi EFS, występujący jako IP2 dla obu Priorytetów; Departament EFS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym PO KL w województwie lubelskim; KOP, będący jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za kwalifikację projektów; Regionalne Ośrodki EFS, świadczące usługi informacyjne i szkoleniowe dla wnioskodawców i Beneficjentów PO KL; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizujący projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.3, mający za cel doskonalenie kadr pomocy społecznej; Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, jako realizatorzy projektów systemowych; Instytucje mogące zarazem być wnioskodawcami, jak i wspierać innych wnioskodawców lub pełnić rolę konsultacyjno-opiniotwórczą (np. jako członkowie Podkomitetu Monitorującego); wnioskodawcy i Beneficjenci. Perspektywa oceny potrzeb rynku pracy oraz stan wiedzy każdego z tych podmiotów określa jego specyfikę działania i wywiera wpływ na ostateczny kształt projektów wybieranych do wdrażania oraz na sposób ich realizacji. Składane wnioski i wybierane projekty są wypadkową perspektyw wnioskodawców, podmiotów zajmujących się szkoleniem i informowaniem oraz oceniających. Perspektywa IP oraz IP2 jest w zasadzie tożsama: kierują się one przede wszystkim założeniami Planów Działania, czyli realizują strategiczne założenia PO KL dla województwa, których wyrazem są Plany. Oznacza to reagowanie na zmiany sytuacji w cyklu rocznym. Drugim instrumentem, pozwalającym tym instytucjom (przede wszystkim IP2) reagować na zmiany o dynamice krótkoterminowej, jest KOP. Ocena projektów jest tym obszarem, od którego zależy adekwatność projektów do potrzeb rynku pracy oraz ich skuteczność. Na poziomie KOP możliwa jest także 26

27 bieżąca reakcja na stan realizacji wskaźników PO KL. Perspektywę ROEFS z kolei ukierunkowują oczekiwania klientów oraz lokalne uwarunkowania związane z terenem obsługiwanym przez dany Ośrodek. ROEFS uwzględniać musi także wymagania IP nadzorującej jego działanie. Warunkiem jego skutecznej pracy jest również dobry przepływ informacji między IP2 a ROEFS, gdyż ROEFS, aby dobrze zaspokajać klientów, przygotowywać ich musi zgodnie z oczekiwaniami WUP wyrażającymi się w praktyce KOP. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ROPS, którego zadaniem jest przygotowanie regionalnych kadr pomocy społecznej do realizacji projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu VII, w tym projektów systemowych realizowanych przez GOPS, MOPS oraz PCPR. Zgodność perspektywy ROEFS i ROPS wiąże się z zależnością prawidłowej pracy obu tych instytucji od niezakłóconego przepływu informacji z IP2. Jak ustalono (wywiad zogniskowany z członkami KOP, wywiad zogniskowany z Beneficjentami, wywiady indywidualne z Beneficjentami) przy opracowywaniu wniosków projektodawcy biorą przede wszystkim pod uwagę: zapisy dokumentacji konkursowej; kryteria strategiczne zawarte w Planie Działania; domniemaną perspektywę KOP; wskazania doradców ROEFS (w projektach obu ewaluowanych Priorytetów) i ROPS (w projektach Priorytetu VII). Praktyka oceniania KOP oraz konsultacje i szkolenia ROEFS i ROPS mają istotny wpływ zarówno na adekwatność projektów do potrzeb regionalnego rynku pracy, jak i na ich skuteczność, rozumianą jako istotny wpływ projektu na sytuację na rynku pracy. Obszarem, do którego odnosi się praktyka wszystkich tych trzech podmiotów, jest zawarta we wniosku diagnoza problemu. Do prawidłowej oceny diagnozy niezbędna jest zazwyczaj szczegółowa wiedza związana ze specyfiką rynku pracy w terenie, gdzie realizowany jest projekt oraz potrzebami rynku w zakresie branż, których dotyczy oferta projektu. Ciężar oceny adekwatności i skuteczności projektu spoczywa praktycznie w całości na KOP z uwagi na to, iż diagnozy zawarte we wnioskach są w większości przypadków (jak wykazała analiza wniosków) rażąco stereotypowe. Wnioskodawcy odwołują się zwykle do danych WUP na temat bezrobocia, w mniejszym zakresie do danych GUS, diagnoz strategii wojewódzkiej bądź strategii sektorowych, ew. badań ogólnopolskich, realizowanych przez renomowane ośrodki badawcze i uczelnie. Przyczyną tego jest przede wszystkim przekonanie wnioskodawców, że jest to najwłaściwsza taktyka w obliczu domniemanych oczekiwań KOP. Jak wykazało badanie ilościowe CATI, przeprowadzone wśród Beneficjentów i wnioskodawców konkursu pilotażowego Priorytetu VI, powoływanie się na badania własne realizowane na użytek projektu nie jest dla wnioskodawców oczywiste, co ilustruje poniższy wykres: 27

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej

Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej RAPORT KOŃCOWY Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Dominika Błasiak, Krzysztof Ciupek Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Warsztaty,

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu

Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 System

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Warszawa 22.05.2015 r. Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów w ZIT dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Cele Programu Innowacje Społeczne Cel główny Programu Wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w praktyce,

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST EWALUACJA PROJEKTU Europejskie perspektywy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim, REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata

Strategia działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/2 10-351 Olsztyn www.generalprojekt.pl Strategia działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata 2011-2012 Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - pilotaż 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny za zgodność ze Strategią ZIT

Kryteria oceny za zgodność ze Strategią ZIT Kryteria oceny za zgodność ze Strategią ZIT Podziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości regrantingu.

Potrzeby i możliwości regrantingu. Dorota Stronkowska Potrzeby i możliwości regrantingu. Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Agnieszka Zalewska-Bochenko Uniwersytet w Białymstoku PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wprowadzenie Środki finansowe pochodzące

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Załącznik do uchwały nr 47 KM PO WER z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursu dotyczącego Monitorowania losów absolwentów w ramach zmian do

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Przeprowadzenie badań społecznych pn. Ubóstwo a zasobność-perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego i pn.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości projektów systemowych

Ocena jakości projektów systemowych Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba przebadanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna z bezrobotnymi w gminie - ujęcie systemowe na przykładzie Myśliborza

Praca socjalna z bezrobotnymi w gminie - ujęcie systemowe na przykładzie Myśliborza Zeszyty Naukowe UW MSC 163 Marek Gramlewicz Uniwersytet Śląski Praca socjalna z bezrobotnymi w gminie - ujęcie systemowe na przykładzie Myśliborza Wstęp Działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

ROLA UNIJNYCH PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1

ROLA UNIJNYCH PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 Agnieszka Syrocka-Sijka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ROLA UNIJNYCH PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 Wprowadzenie Strategicznym zasobem

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla ekonomii społecznej w regionie łódzkim (cz. 2)

Rekomendacje dla ekonomii społecznej w regionie łódzkim (cz. 2) Rekomendacje dla ekonomii społecznej w regionie łódzkim (cz. 2) Współpraca OWES i ROEFS z województwa łódzkiego Wnioski z panelu ekspertów CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Łódź, 28 maja 2012 r. Rekomendacje

Bardziej szczegółowo