Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Koszalin, Maj 2012

2 Spis treści: 1. Dane osobowe Miejsce pracy (adres do korespondencji) Wykształcenie Zajmowane stanowiska Charakterystyka osiągnięć naukowo-badawczych a. Praca doktorska b. Badania prowadzone po doktoracie jednotematyczny cykl publikacji Praca dydaktyczna a. Prowadzone przedmioty b. Promowanie i recenzowanie studenckich prac dyplomowych Realizowane projekty badawcze a. Granty Ministerialne b. Badania statutowe i własne Znajomość języków Umiejętności zawodowe Doświadczenie w przemyśle Przewodniczenie w sesjach i konferencjach, prowadzenie sekcji specjalnych Członkostwo w organizacjach Członkostwo w Komitetach Naukowych Konferencji WyróŜnienia i Nagrody Recenzowanie prac a. W czasopismach b. W konferencjach Pełnienie funkcji redaktora w czasopismach Wygłoszone wykłady zaproszone Liczba opublikowanych artykułów Statystyki na dzień 10 maja 2012 (liczba cytowań, Impact Factor, h-index) Konferencje w których brałem udział i prezentowałem referaty a. Po doktoracie b. Przed doktoratem Lista publikacji wchodzących w skład jednotematycznego cyklu przedstawionego do oceny (artykuły z Ministerialnej Listy A tzw. listy filadelfijskiej pogrubiono) Autoreferat wersja w języku polskim 2

3 1. Dane osobowe Imię i nazwisko: Adam Słowik Data urodzenia: 24 lipiec 1977 Miejsce urodzenia: Stan cywilny: Warszawa Ŝonaty 2. Miejsce pracy (adres do korespondencji) Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra InŜynierii Komputerowej ul. Śniadeckich Koszalin, Polska 3. Wykształcenie 2007: Doktorat w dyscyplinie elektronika (obroniony z wyróŝnieniem); tytuł rozprawy doktorskiej: Projektowanie i optymalizacja cyfrowych układów elektronicznych przy uŝyciu algorytmów ewolucyjnych, Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Promotor: Prof. dr hab. inŝ. dr h. c. Michał Białko (Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk). 2003: Pedagogiczne Studia Podyplomowe, Uprawnienia Pedagogiczne do Uczenia we wszystkich typach szkół na terenie RP, Politechnika Koszalińska 2001: Magister inŝynier, Politechnika Koszalińska, Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność: InŜynieria Komputerowa, Tytuł pracy magisterskiej: Zastosowania algorytmów genetycznych w optymalizacji, Promotor: Prof. dr hab. inŝ. dr h. c. Michał Białko (Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk). 4. Zajmowane stanowiska 2007-teraz: Adiunkt, Katedra InŜynierii Komputerowej, Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska : Asystent, Katedra InŜynierii Komputerowej, Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska : Doktorant, Katedra InŜynierii Komputerowej, Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska Autoreferat wersja w języku polskim 3

4 5. Charakterystyka osiągnięć naukowo-badawczych 5a. Praca doktorska Moja praca doktorska była związana z projektowaniem i optymalizacją cyfrowych układów elektronicznych przy uŝyciu algorytmów ewolucyjnych. W ramach pracy doktorskiej przedstawiono nową koncepcję wprowadzenia chromosomów wielowarstwowych do algorytmów ewolucyjnych oraz zaprezentowano nową metodę selekcji, którą nazwano selekcją wachlarzową. 5b. Badania prowadzone po doktoracie jednotematyczny cykl publikacji Główny aspekt moich badań zmierzający do osiągnięcia stopnia doktora habilitowanego związany jest z tematyką biologicznie inspirowanych algorytmów optymalizacji globalnej, ich modyfikacjami i inŝynierskimi zastosowaniami. Dlatego jako osiągnięcie (wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) i jako główny temat badań habilitacyjnych wskazuję jednotematyczny cykl publikacji pt. Biologicznie inspirowane algorytmy optymalizacji globalnej ich modyfikacje i zastosowania inŝynierskie. Na cykl ten składa się 20 publikacji, których wykaz zawarłem w 21 punkcie niniejszego autoreferatu (wykaz wszystkich moich publikacji znajduje się w załączniku nr 4a) Wśród tych publikacji znajduje się: 14 artykułów z Ministerialnej Listy A (tzw. lista filadelfijska) (artykuły numer: 1 7, 9, 11 13, 15, 18, 20), 2 artykuły z Ministerialnej Listy B (artykuły numer: 8, 17), 2 artykuły znajdujące się w materiałach konferencji zagranicznych (artykuły numer: 16, 19), oraz 2 artykuły jako rozdziały w monografii w języku angielskim (artykuły numer: 10, 14). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w niektórych przypadkach (np. podczas wyróŝnienia pracy) artykuły konferencyjne były przedrukowywane w wybranych czasopismach. Wówczas dla rzetelności statystyki, te dwie prace traktowane są jako ten sam artykuł, a do jednotematycznego cyklu publikacji włączano tylko jedną pracę autora. Wśród 20 artykułów stanowiących jednotematyczny cykl publikacji 9 prac zostało utworzonych ze współautorami: Prof. Michał Białko (7 prac współautorskich o numerach: 10, 14, 16 20), Prof. Jacek śurada (1 praca współautorska o numerze 13), Mgr inŝ. Justyna Słowik (1 praca współautorska o numerze 15). Oświadczenia o indywidualnym wkładzie współautorów w te publikacje przedstawiono w załączniku numer 3. W związku z powyŝszym tematem cyklu publikacji, w pracy badawczej po doktoracie zajęto się wykorzystaniem algorytmów inteligencji obliczeniowej do projektowania i optymalizacji filtrów cyfrowych o nietypowych charakterystykach amplitudowych, dla Autoreferat wersja w języku polskim 4

5 których standardowe aproksymacje (np. Butterworth a, Cauer a, Chebyshev a) nie mogą być stosowane. W licznych pracach po doktoracie zbadano i zastosowano do projektowania filtrów cyfrowych o nietypowych charakterystykach amplitudowych takie algorytmy jak: algorytm ewolucji róŝnicowej [20], algorytm roju cząstek [19], ciągły algorytm mrówkowy ACO R (Ant Colony Optimization algorithm for continuous domain) [18], algorytm pszczeli [17]. W badaniach równieŝ rozwaŝano aspekt projektowania minimalno-fazowych filtrów cyfrowych o nietypowych charakterystykach amplitudowych i skończonej długości słowa bitowego [4, 8]. Filtry projektowanie przy uŝyciu metody proponowanej w pracy [4] są odporne na tzw. błędy zaokrągleń oraz mogą być implementowane w dowolnych formatach liczbowych (np. w formacie liczbowym Q.15), które wynikają z docelowego systemu DSP. Otrzymane wyniki porównano z typową metodą projektowania filtrów minimalno-fazowych (metoda Yule-Walker), otrzymując lepsze rezultaty. W przypadku filtrów projektowanych metodą Yule-Walker, w celu otrzymania współczynników filtra w dowolnym formacie liczbowym (np. Q.15) otrzymane współczynniki muszą być przeskalowane oraz skwantyzowane. Zabieg ten moŝe powodować, znaczną zmianę właściwości zaprojektowanego filtra. Szczególnie jest to waŝne w przypadku filtrów IIR (Infinite Impulse Response), które są bardzo wraŝliwe na zmianę wartości współczynników. W związku z tym filtr cyfrowy po implementacji w system DSP moŝe posiadać inne właściwości niŝ filtr otrzymany przy uŝyciu wybranej metody projektowej. Natomiast filtry cyfrowe zaprojektowane przy uŝyciu metody [4] bazującej na algorytmie ewolucyjnym są pozbawione wad, które opisano wcześniej. Warto nadmienić, Ŝe metodą projektową oraz wynikami otrzymanymi w pracy [4] zainteresowała się firma definiteaudio GmbH produkująca audiofilski sprzęt nagłośnieniowy. Firma ta zainteresowana jest moŝliwością wykorzystania metody opisanej w pracy [4] do projektowania low-end owych zestawów audiofilskich opartych o filtry IIR w formie sekcji biquadowych i zaimplementowanych w system DSP. Dodatkowo, w dalszych badaniach nad projektowaniem minimalno-fazowych filtrów IIR wprowadzono hybrydyzację metody Yule-Walker z opracowaną metodą ewolucyjnego projektowania filtrów cyfrowych [4]. Dzięki hybrydyzacji znacznie skrócono czas obliczeń wymagany do otrzymania satysfakcjonującego rozwiązania, a efekty pracy przedstawiono w artykule [6]. Drugi aspekt badawczy związany z określonym na wstępie tematem badań habilitacyjnych dotyczył modyfikacji algorytmów inteligencji obliczeniowej w celu zwiększenia ich efektywności. Pod pojęciem efektywność rozumie się uzyskiwanie lepszych rezultatów przez wybrany algorytm w tym samym czasie obliczeń. W ramach pracy Autoreferat wersja w języku polskim 5

6 badawczej opracowano metodę adaptacyjnego doboru współczynników sterujących w algorytmie ewolucji róŝnicowej [14] oraz opracowano dwie nowe metody selekcji osobników w algorytmach ewolucyjnych: selekcję mieszaną [9] oraz selekcję rozmyto-mieszaną [1, 7]. Pierwsza modyfikacja związana jest z tym, Ŝe w algorytmie ewolucji róŝnicowej niezbędne jest ustawienie wartości takich parametrów jak: współczynnik krzyŝowania (CR), współczynnik mutacji (F) oraz wielkości populacji (NP). Wybór odpowiedniej wartości NP jest raczej łatwy i zaleŝy on od wymiarowości zadania optymalizacyjnego. Jednak wybór wartości CR oraz F jest skomplikowanym problemem i wymaga dodatkowego doświadczenia od uŝytkownika. Wartości CR i F, które są odpowiednie w wybranym problemie optymalizacji mogą powodować przedwczesną zbieŝność w innym problemie optymalizacji. Dlatego teŝ w ramach pracy badawczej opracowano metodę adaptacyjnej zmiany tych parametrów w zaleŝności od przebiegu procesu optymalizacji. W przypadku stagnacji algorytmu wartości CR i F są losowane z większego przedziału zmienności. Zabieg ten ma umoŝliwić ucieczkę algorytmu z ekstremum lokalnego. Natomiast w przypadku uzyskiwania coraz lepszych rezultatów w kolejnych iteracjach algorytmów, wartości CR i F są losowane z zawęŝonego przedziału zmienności. Zabieg ten ma powodować wymuszenie przeszukiwania lokalnego przestrzeni potencjalnych rozwiązań w pobliŝu otrzymywanych rezultatów. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami przedstawionymi w literaturze. Proponowaną modyfikację opublikowano w pracy [14], a wykorzystano z powodzeniem w pracach [5, 10, 16]. W przypadku nowo opracowanych metod selekcji (selekcja mieszana [9] oraz selekcja rozmyto-mieszana [1, 7]) główny nacisk połoŝono na sterowanie właściwościami eksploracyjnymi (tj. przestrzeń rozwiązań jest przeszukiwana globalnie) oraz eksploatacyjnymi (tj. przestrzeń rozwiązań jest przeszukiwana lokalnie) algorytmu ewolucyjnego. W literaturze ukazano, Ŝe proces selekcji w algorytmach ewolucyjnych moŝe słuŝyć do kontroli poziomu eksploracji i eksploatacji poprzez zmianę nacisku selekcyjnego. Większy nacisk selekcyjny zwiększa eksploatację przestrzeni potencjalnych rozwiązań, analogicznie mniejszy nacisk selekcyjny powoduje zwiększenie eksploracji przestrzeni rozwiązań. ChociaŜ operatory selekcji są tematem badań od kilku dekad, to problem odpowiedniego sterowania naciskiem selekcyjnym nadal jest problemem trudnym i otwartym. W problemie tym dąŝy się, aby na początku działania algorytmu przestrzeń potencjalnych rozwiązań była przeszukiwana globalnie, a następnie wraz ze wzrostem liczby generacji, aby wzrastał współczynnik odpowiedzialny za przeszukiwanie lokalne przestrzeni. Koncepcja ta została wykorzystana podczas tworzenia oryginalnej selekcji mieszanej, w Autoreferat wersja w języku polskim 6

7 której zmiana parametru α (parametr występujący w opracowanej metodzie) powoduje zmianę właściwości algorytmu ewolucyjnego. Proponowaną metodę przetestowano przy uŝyciu wybranych z literatury funkcji testowych, a otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi przy uŝyciu innych metod selekcji. Główną zaletą proponowanej selekcji mieszanej jest to Ŝe nacisk selekcyjny moŝe być łatwo zmieniany. W kaŝdej iteracji algorytmu moŝna uzyskać inną wartość nacisku selekcyjnego, wynikającą z doświadczenia uŝytkownika lub z danych statystycznych dotyczących populacji rozwiązań w kaŝdej iteracji. Wartości nacisku selekcyjnego mogą być zdefiniowane dla kaŝdej iteracji algorytmu przed jego uruchomieniem lub mogą być obliczane dynamicznie w trakcie działania algorytmu ewolucyjnego. Generalnie jednak dobór odpowiedniej funkcji sterującej dla wartości parametru α w celu zmaksymalizowania efektywności algorytmu nie jest łatwy i bardzo często zaleŝny od rozwaŝanego problemu. Inna funkcja powinna być dobrana w przypadku optymalizacji zadań opisanych przez jednomodalną funkcję celu, a inna w przypadku zadań z wielomodalną funkcją celu. W przypadku zadań opisanych przez jednomodalną funkcję celu, nie ma zagroŝenia, Ŝe algorytm utknie w ekstremum lokalnym. W związku z tym funkcja opisująca zmiany wartości parametru α powinna kłaść większy nacisk na zapewnienie eksploatacyjnych właściwości algorytmu. Natomiast w przypadku optymalizacji funkcji wielomodalnych, algorytm moŝe utknąć w ekstremum lokalnym. W związku z tym funkcja opisująca zmiany wartości parametru α powinna w początkowej fazie zapewniać dobrą eksplorację przestrzeni, aby w końcowej fazie skupić się na eksploatacji wybranych obszarów przestrzeni poszukiwań. RównieŜ podczas ustalania wartości parametru α poza liczbą iteracji pod uwagę powinien być brany czynnik determinujący brak zróŝnicowania rozwiązań w populacji. Dzięki temu, gdy algorytm utknie w ekstremum lokalnym (co wiąŝe się z wystąpieniem małego zróŝnicowania rozwiązań w populacji lub nawet wystąpieniem braku zróŝnicowania rozwiązań) wartość parametru α powinna ulec zmniejszeniu, aby zwiększyć własności eksploracyjne algorytmu, które mogą przyczynić się do jego wyjścia z ekstremum lokalnego. W podstawowej wersji selekcji mieszanej wartość parametru α wzrasta liniowo wraz ze wzrostem liczby generacji algorytmu. Jednak taki model zmian wartości parametru α moŝe nie być odpowiedni w przypadku przedwczesnej zbieŝności algorytmu, kiedy wymagane są większe własności eksploracyjne. W takim przypadku nacisk selekcyjny powinien zostać obniŝony (zmniejszenie wartości parametru α). Z tego powodu opracowano metodę automatycznego doboru wartości parametru α w metodzie selekcji mieszanej przy uŝyciu teorii zbiorów rozmytych. Autoreferat wersja w języku polskim 7

8 W nowopowstałej metodzie selekcji nazwanej selekcją rozmyto-mieszaną [7] sterowanie parametrem α odbywa się z uwzględnieniem zarówno liczby generacji algorytmu ewolucyjnego oraz stopnia zróŝnicowania rozwiązań w populacji (aby zapobiec przedwczesnej zbieŝności algorytmu). Wprowadzenie sterowania rozmytego (z wykorzystaniem zbiorów rozmytych typu pierwszego) do doboru wartości parametru α spowodowało większą automatyzację tej metody selekcji. Wyniki generowane przez obie metody selekcji zostały porównane z wynikami uzyskanymi przy uŝyciu innych metod selekcji oraz dodatkowo statystycznie (przy uŝyciu testu t-student a) sprawdzono waŝność otrzymywanych rezultatów. W pracy [1] do sterowania parametrem α wykorzystano zbiory rozmyte typu drugiego 1. Jednak otrzymane wyniki nie były statystycznie (przy uŝyciu testu t- Studenta dla 95% poziomu pewności) waŝne na tle wyników przedstawionych w pracy [7]. W dalszych działaniach związanych z tematyką badań habilitacyjnych opracowano ewolucyjną metodę optymalizacji liczby bramek w układach PLA (Programmable Logic Array) implementowanych w układy VLSI. Metoda ta powstała przy współpracy z Prof. Jackiem śuradą z University of Louisville, USA. Obecnie układy programowalne są coraz powszechniej stosowane w praktyce. Wśród nich między innymi moŝna wymienić układy PLA. Układy te zawierają matryce AND oraz OR, których wspólną cechą jest to, Ŝe są one obie programowalne. Podczas implementacji wyraŝenia logicznego w PLA dąŝy się (przy uŝyciu metod minimalizacji logicznej), aby osiągnąć minimalną lub sub-minimalną liczbę mnoŝeń. MoŜna to uzyskać stosując metodę Map Karnaugh a, metodę Quine a-mccluskey a lub wykorzystać heurystyki dostępne w programie SIS (program do syntezy logicznej, opracowany na Uniwersytecie Kalifornijskim). Jednak problem ten jest o wiele bardziej skomplikowany, kiedy układ PLA ma być implementowany w technologii VLSI. W takim przypadku wyraŝenie logiczne zawierające bramki AND, OR, NOT, musi być przekształcone na wyraŝenie logiczne złoŝone z bramek NOR i NOT. Jest to spowodowane tym, Ŝe obie matryce (obszary) AND i OR (z układu PLA) są realizowane w technologii VLSI tylko i wyłącznie przy uŝyciu bramek NOT i NOR. Problem ten komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w układzie PLA ma być realizowanych kilka funkcji logicznych jednocześnie. Ewolucyjną metodę rozwiązującą ten problem przedstawiono w pracy [13] i przetestowano ją na problemie optymalizacji skrzynek selekcyjnych w sprzętowej realizacji algorytmu kryptograficznego DES. Wyniki otrzymane w pracy [13] porównano z wynikami uzyskanymi przy uŝyciu programu SIS z róŝnymi skryptami projektowymi takimi jak: rugged, algebraic, 1 Nilesh N. Karnik, Jerry M. Mendel, Qilian Liang, "Type-2 Fuzzy Logic Systems", IEEE Transactions of Fuzzy Systems, Volume 7, No. 6, pp , December, 1999, doi: / Autoreferat wersja w języku polskim 8

9 boolean. ZauwaŜono, Ŝe proponowana metoda pozwala zredukować liczbę bramek w optymalizowanym układzie w stosunku do układów optymalizowanych innymi metodami. W pracy [11] przedstawiono ewolucyjną metodę minimalizacji poboru mocy podczas procesu testowania układów cyfrowych. Jak wiadomo układy cyfrowe są szeroko stosowane w obecnie produkowanym sprzęcie elektronicznym. Podczas projektowania układów cyfrowych VLSI waŝne jest, aby zaprojektowany układ pobierał moŝliwie jak najmniej energii. Wymóg ten jest szczególnie waŝny w przypadku układów elektronicznych stosowanych w urządzeniach mobilnych. Układy cyfrowe cechujące się mniejszym poborem energii powodują wydłuŝenie czasu Ŝycia baterii zasilającej mobilne urządzenie. RównieŜ waŝnym elementem jest zmniejszenie poboru mocy przez układ podczas procesu jego testowania. Testowanie układów cyfrowych nie odbywa się tylko po ich wytworzeniu ale takŝe jest dokonywane podczas ich działania. W układach CMOS moc pobierana jest głównie podczas przełączania się elementów układu pomiędzy stanami logicznymi. Z tego względu średni pobór mocy przez układ podczas procesu testowania moŝe być znacząco większy od średniego poboru mocy podczas pracy tego układu. RównieŜ na skutek nieodpowiedniego podania wektorów testowych moŝe się zdarzyć, Ŝe testowany układ ulegnie zniszczeniu. W celu zminimalizowania poboru mocy przez testowany układ opracowano wiele róŝnych metod polegających na odpowiednim doborze kolejności podawania wektorów testowych na wejścia testowanego układu. Kolejność ta jest ustalana w taki sposób, aby po zmianie wektora testowego w układzie nastąpiło moŝliwie jak najmniej zmian stanów logicznych. W literaturze moŝna znaleźć system do minimalizacji poboru mocy oparty na programie DEFGEN 2 oraz system oparty na algorytmie genetycznym 3. Rezultaty otrzymane przez system DEFGEN okazały się lepsze od rezultatów otrzymanych w innych pracach związanych z minimalizacją poboru mocy podczas testowania układów cyfrowych. Jednak zbiory testowe tworzone przez system DEFGEN gwarantowały bardzo zróŝnicowane wartości pokrycia uszkodzeń (współczynnik wykrywania uszkodzeń zawierał się w przedziale [70.22%; 100%]). W badaniach prowadzonych w ramach habilitacji opracowano i przedstawiono system hybrydowy do wyznaczania optymalnej kolejności wektorów testowych. Zbiór wektorów generowano przy uŝyciu programu MINTEST 4, a następnie optymalizowano przy uŝyciu algorytmu ewolucyjnego. Proponowaną metodę nazwano 2 Defect oriented test pattern Generation for IDDQ and/or voltage testing, Institute of Informatics SAS, Bratislava, Department of Design and Diagnostics of Digital Structures, April Paramasivam K., Gunavathi Dr.K., Reordering Algorithm for Minimizing Test Power in VLSI Circuits, Engineering Letters, 14:1, EL_14_1_15, February Hamzaoglu I., Patel J.H., Test set compaction algorithms for combinational circuits, Proc. Int. Conf. CAD, (1998), Autoreferat wersja w języku polskim 9

10 EvoATPG (Evolutionary Automatic Test Pattern Generator) i opublikowano w pracy [11]. Zbiory testowe otrzymane przy uŝyciu metody EvoATPG gwarantują wykrycie od 95% do 100% uszkodzeń w prezentowanych układach testowych. Otrzymane rezultaty porównano równieŝ z wynikami otrzymanymi z literatury. W dalszych badaniach habilitacyjnych starano się zwiększyć efektywność ewolucyjnego projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych. W tym celu opracowano hybrydową metodę minimalizacji liczby tranzystorów w kombinacyjnych układach cyfrowych. W proponowanej metodzie połączono system SIS z algorytmem ewolucyjnym. Dzięki temu moŝliwe stało się optymalizowanie układów o większej liczbie wejść niŝ w przypadku tradycyjnej ewolucyjnej optymalizacji przedstawionej w rozprawie doktorskiej. Opracowaną hybrydową metodę zastosowano do optymalizacji liczby tranzystorów w wybranych z literatury układach testowych. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi przy uŝyciu tradycyjnych metod. RównieŜ takie podejście znacznie skróciło czas potrzebny na otrzymanie zadowalającego rezultatu. Metodę wraz z wynikami uzyskanymi przy jej uŝyciu przedstawiono w pracy [12]. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w badaniach habilitacyjnych poruszono równieŝ problem projektowania cyfrowych układów polimorficznych przy uŝyciu technik ewolucyjnych. Elektronika polimorficzna jest stosunkowo nowym kierunkiem badań, w ramach którego opracowano cyfrowe bramki polimorficzne. Zaletą tych bramek jest to, Ŝe pojedyncza bramka polimorficzna moŝe realizować kilka funkcji logicznych. Funkcje te ulegają zmianie w zaleŝności np. od napięcia zasilania układu, dając moŝliwość niemal natychmiastowej rekonfiguracji układu. Jak wiadomo, do projektowania typowych kombinacyjnych układów cyfrowych moŝna zastosować jedną z wielu metod (np. Map Karnaugh a, Quine a-mccluskey a) lub wykorzystać gotowe oprogramowanie słuŝące do optymalizacji układów cyfrowych (np. SIS, MVSIS, ESPRESSO). Jednak projektowanie cyfrowych układów kombinacyjnych w oparciu o bramki polimorficzne jest utrudnione. W celu rozwiązania tego problemu opracowano ewolucyjną metodę do projektowania kombinacyjnych polimorficznych układów cyfrowych. Opracowaną metodę oraz uzyskane przy jej uŝyciu wyniki porównano z wynikami przedstawionymi w literaturze i opublikowano w pracy [3]. Przy jej uŝyciu zaprojektowano kilka polimorficznych układów cyfrowych. NaleŜy takŝe zaznaczyć, Ŝe dwie prace [25a, 26] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a) opublikowane po doktoracie odwołują się do zagadnień poruszanych w rozprawie doktorskiej. Praca [26] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a) dotyczy ewolucyjnego wielokryterialnego projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych, natomiast praca [25a] (patrz wykaz Autoreferat wersja w języku polskim 10

11 publikacji załącznik 4a) związana jest z badaniem wpływu sposobu kodowania rozwiązań na efektywność ewolucyjnego projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych. Obie te prace pomimo, Ŝe zostały opublikowane po doktoracie, wyłączono z jednotematycznego cyklu publikacji przedstawionego do oceny w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Kolejny obszar badań po doktoracie, który związany jest z tematem badań habilitacyjnych dotyczył zastosowania technik ewolucyjnych do trenowania sztucznych sieci neuronowych. Jak wiadomo, do trenowania sztucznych sieci neuronowych wykorzystywane są specjalizowane algorytmy gradientowe. Wśród nich najbardziej popularne to metoda wstecznej propagacji błędu (EBP) oraz metoda Levenberg a-marquardt a (LM). Jednak metoda EBP posiada kilka wad. Wśród nich moŝna wymienić: duŝą liczbę iteracji potrzebną do otrzymania satysfakcjonujących rezultatów oraz wraŝliwość na lokalne minima. Działanie metody EBP zaleŝy równieŝ od wartości tzw. współczynnika uczącego. Gdy jego wartość jest za mała wówczas rezultatem jest długi czas trenowania, a gdy jego wartość jest za duŝa wówczas algorytm moŝe oscylować. W przypadku algorytmu LM główne jego wady dotyczą obliczania funkcji błędu oraz inwersji jakobianu. Obliczenia te są wykonywane na macierzy o rozmiarze równym liczbie wag w sztucznej sieci neuronowej, prowadząc do duŝego zapotrzebowania algorytmu na pamięć operacyjną. RównieŜ algorytm LM jest algorytmem optymalizacji lokalnej i nie ma gwarancji znalezienia minimum globalnego funkcji celu. W przypadku utknięcia w minimum lokalnym nie ma moŝliwości ucieczki i otrzymane rozwiązanie jest nie optymalne. Z tych względów zdecydowano się na zastosowanie algorytmu ewolucji róŝnicowej (z autorskimi modyfikacjami polegającymi na wprowadzeniu adaptacyjnego doboru wartości sterujących F i CR zgodnie z wcześniej opracowaną metodą przedstawioną w pracy [14]) do trenowania sztucznych sieci neuronowych. Algorytm ewolucji róŝnicowej (DE) posiada efektywne zarządzanie pamięcią, cechuje się niską złoŝonością obliczeniową (lepiej skaluje się do duŝych problemów). Algorytm DE jest efektywnym algorytmem optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami i równieŝ często stosowany jest do optymalizacji problemów wielomodalnych. Opracowaną metodę trenowania sztucznych sieci neuronowych przedstawiono w pracy [16]. Praca [16] otrzymała nagrodę The Best Paper Award podczas konferencji IEEE Conference on Human System Interaction, Kraków, Maj 2008 na której była prezentowana. Dalsze badania nad stosowaniem algorytmów ewolucji róŝnicowej do trenowania sztucznych sieci neuronowych koncentrowały się nad róŝnymi modyfikacjami tych algorytmów. W tym celu opracowano adaptacyjny algorytm ewolucji róŝnicowej z dynamicznie zmieniającą się wielkością populacji. Algorytm ten przetestowano na problemach przedstawionych w pracy [16] Autoreferat wersja w języku polskim 11

12 otrzymując lepsze rezultaty. Jego publikacja łącznie z otrzymanymi wynikami nastąpiła w pracy [10]. Opracowano równieŝ oryginalny adaptacyjny algorytm ewolucji róŝnicowej z wieloma wektorami tymczasowymi. Opracowany algorytm nazwano DE-ANNT+. Algorytm ten umoŝliwia trenowanie sztucznych sieci neuronowych o dowolnych architekturach i nieróŝniczkowalnych funkcjach aktywacji w neuronach. Dwie modyfikacje jakie wprowadzono w tym algorytmie polegały na adaptacyjnym doborze parametrów sterujących algorytmem oraz na zastosowaniu techniki wielu wektorów tymczasowych. Dzięki zastosowaniu adaptacyjnej selekcji parametrów, liczba wymaganych przez algorytm parametrów została zmniejszona. Natomiast technika wielu wektorów tymczasowych powoduje wzrost prawdopodobieństwa wygenerowania lepszego rozwiązania, poniewaŝ większa liczba tymczasowych rozwiązań jest tworzona dookoła istniejących rozwiązań. Algorytm DE-ANNT+ z tymi dwoma modyfikacjami zastosowano do trenowania sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji problemów parity-p. Wyniki otrzymane przy uŝyciu opracowanego algorytmu porównano z wynikami uzyskanymi przy uŝyciu algorytmu ewolucyjnego, algorytmu ewolucji róŝnicowej bez techniki wielu wektorów tymczasowych oraz przy uŝyciu gradientowych metod trenujących takich jak: algorytm wstecznej propagacji błędu oraz algorytm Levenberg a-marquardt a. Uzyskane przez algorytm DE-ANNT+ wyniki okazały się lepsze od wyników uzyskanych przy uŝyciu: algorytmu ewolucyjnego, algorytmu ewolucji róŝnicowej bez techniki wielu wektorów tymczasowych oraz algorytmu wstecznej propagacji błędu. W stosunku do wyników uzyskanych przez algorytm Levenberg a- Marquardt a, wyniki uzyskane przy uŝyciu metody DE-ANNT+ okazały się porównywalne. Jednak w przypadku opracowanego algorytmu DE-ANNT+ zapotrzebowanie na pamięć operacyjną komputera rośnie o wiele wolniej niŝ w przypadku algorytmu Levenberg a- Marquardt a wraz ze wzrostem wartości p w przypadku problemu parity-p. RównieŜ warto zaznaczyć, Ŝe opracowany algorytm DE-ANNT+ umoŝliwia w łatwy sposób trenowanie sieci neuronowych wielowyjściowych, sieci neuronowych o niestandardowych architekturach (np. sieci neuronowe o architekturze wieŝowej), sieci neuronowych o nieróŝniczkowalnych funkcjach aktywacji neuronów, dla których to wymienionych przypadków zastosowanie algorytmu wstecznej propagacji błędu lub algorytmu Levenberg a-marquardt a nie jest moŝliwe. Opracowaną metodę DE-ANNT+ łącznie z otrzymanymi wynikami opublikowano w pracy [5]. W badaniach habilitacyjnych skoncentrowano się równieŝ na optymalizacji wielokryterialnej. Opracowano autorski algorytm ewolucyjny słuŝący do wielokryterialnej optymalizacji procesu szlifowania. W opracowanym algorytmie wprowadzano optymalizację Autoreferat wersja w języku polskim 12

13 w sensie Pareto, a wszystkie akceptowalne i niezdominowane rozwiązania zapamiętywano w zbiorze dopuszczalnych rozwiązań. Dzięki temu końcowym rezultatem działania algorytmu nie było pojedyncze rozwiązanie, ale cały ich zbiór. Opracowaną metodę przetestowano na przykładzie zaczerpniętym z literatury, a otrzymane rezultaty porównano z wynikami otrzymanymi przy uŝyciu innych metod. Koncepcję metody, badania odnośnie jej wraŝliwości na zmianę parametrów wejściowych algorytmu ewolucyjnego oraz otrzymane przy jej uŝyciu wyniki szczegółowo przedstawiono w pracy [15]. W ramach badań habilitacyjnych opracowano równieŝ system automatycznego konfigurowania zestawów komputerowych. Jak wiadomo obecnie problem konfiguracji zestawu komputerowego jest coraz bardziej złoŝony szczególnie dla uŝytkowników o małej wiedzy odnośnie poszczególnych komponentów sprzętowych. Na rynku w chwili obecnej mamy bardzo duŝo róŝnego rodzaju kart graficznych, procesorów, itd. Podczas procesu zakupu sprzętu, główny problem decyzyjny polega na takiej konfiguracji zestawu PC, aby uzyskać wymaganą efektywność przy akceptowalnej cenie. Oczywiście, co więcej, zestaw PC, który idealnie pracuje z aplikacjami biurowymi, będzie prawdopodobnie nieefektywny do zastosowań multimedialnych. W proponowanym systemie konfiguracji zestawów komputerowych zastosowano serwer bazodanowy do przechowywania szczegółowych specyfikacji sprzętu łącznie z wydajnością i ceną poszczególnych elementów składowych komputera. Proponowany system oparto o algorytm optymalizacji wielokryterialnej SPEA2 5 (Improving the Strength Pareto Evolutionary Algorithm), który dostosowano do rozwaŝanego problemu. Dodatkowo w proponowanym systemie, kaŝdy komponent PC posiada wagę swojej waŝności. Dzięki temu uŝytkownik moŝe łatwo zdefiniować wiele róŝnych wariantów konfiguracji PC. Opracowany system moŝe być łatwo zaimplementowany i uŝyty w dowolnym sklepie komputerowym w celu pomocy pracownikom przy konfiguracji zestawów PC. RównieŜ opracowany system moŝe być uŝyty przez potencjalnych klientów w celu pomocy w podjęciu decyzji o zakupie odpowiedniego zestawu komputerowego. Ideę sytemu konfiguracji zestawów PC (w oparciu o wielokryterialny algorytm ewolucyjny), łącznie z przeprowadzonymi testami przedstawiono w pracy [2]. Na koniec tego opracowania naleŝy równieŝ dodać, Ŝe poza głównymi kierunkami badań habilitacyjnych (które przedstawiono powyŝej), opracowano takŝe artykuły będące przeglądem wiedzy w dziedzinie optymalizacji ewolucyjnej [32] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a) oraz w dziedzinie ewolucyjnego projektowania kombinacyjnych układów 5 Zitzler E., Laumanns M., Thiele L., SPEA2: Improving the Strength Pareto Evolutionary Algorithm, Technical Report 103, Computer Engineering and Networks Laboratory (TIK), ETH Zurich, Switzerland (2001) Autoreferat wersja w języku polskim 13

14 cyfrowych [27a, 27b] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a). Opracowano takŝe dwa rozdziały, na temat obliczeń ewolucyjnych [24] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a) oraz na temat algorytmu roju cząstek [23] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a). Rozdziały te ukazały się w monografii Intelligent Systems wydanej przez uznane wydawnictwo CRC Press (USA). RównieŜ jedna praca związana z algorytmami ewolucyjnymi o wielowarstwowych chromosomach i ich zastosowaniach w elektronice była prezentowana jako referat zaproszony [31] (patrz wykaz publikacji załącznik 4a) podczas V Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne odbywającej się w maju 2007 roku na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Według mojej oceny najistotniejszymi nowymi osiągnięciami po doktoracie są: I. Projektowanie filtrów cyfrowych a) zbadanie technik inteligencji obliczeniowej w aspekcie projektowania filtrów cyfrowych o nietypowych charakterystykach amplitudowych b) opracowanie metody projektowania minimalno-fazowych filtrów cyfrowych o nietypowych charakterystykach amplitudowych i skończonej długości słowa bitowego (projektowane filtry są odporne na tzw. błędy zaokrągleń) c) wprowadzenie hybrydyzacji metody Yule-Walker z opracowaną metodą ewolucyjnego projektowania filtrów cyfrowych II. Modyfikacje biologicznie inspirowanych algorytmów optymalizacji a) opracowanie metody adaptacyjnego doboru współczynników sterujących w algorytmie ewolucji róŝnicowej b) opracowanie dwóch nowych metod selekcji dla algorytmów ewolucyjnych (selekcja mieszana oraz selekcja rozmyto-mieszana) c) opracowanie kilku wariantów algorytmu ewolucji róŝnicowej i jego modyfikacji (dynamiczna zmiana rozmiaru populacji rozwiązań w algorytmie, adaptacyjny dobór parametrów sterujących pracą algorytmu, wprowadzenie do algorytmu techniki wielu wektorów tymczasowych) do trenowania sztucznych sieci neuronowych III. Projektowanie układów cyfrowych a) opracowanie ewolucyjnej metody optymalizacji liczby bramek w układach PLA implementowanych w układy VLSI b) opracowanie ewolucyjnej metody minimalizacji poboru mocy podczas procesu testowania układów cyfrowych Autoreferat wersja w języku polskim 14

15

16 Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe (wykład i ćwiczenia, studia inŝynierskie) Oprogramowanie narzędziowe (ćwiczenia, studia inŝynierskie) Hybrydowe systemy ekspertowe (wykład i ćwiczenia, studia magisterskie) Algorytmy i struktury danych (ćwiczenia, studia inŝynierskie) Inteligencja obliczeniowa (wykład i ćwiczenia, studia inŝynierskie) Metody numeryczne (ćwiczenia, studia inŝynierskie) Zastosowania sztucznej inteligencji (projekt, studia inŝynierskie) Zastosowania matematyki w technice I (wykład, studia doktoranckie) Zastosowania matematyki w technice II (wykład, studia doktoranckie) Metody sztucznej inteligencji (wykład, studia doktoranckie) 6b. Promowanie i recenzowanie studenckich prac dyplomowych Od marca 2007 wypromowałem: 6-ściu magistrów 36-ściu inŝynierów Od marca 2007 byłem recenzentem: 5-ciu prac magisterskich 26-ściu prac inŝynierskich 7. Realizowane projekty badawcze 7a. Granty Ministerialne W latach byłem wykonawcą w 2 grantach ministerialnych, których szczegółowe dane są następujące: : Zastosowanie układów cyfrowych pracujących w trybie prądowym w jednostkach przetwarzających systemów kryptograficznych, praca finansowana przez Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW) jako Projekt Badawczy numer 0867/B/T00/2009/37. Moja rola w projekcie: Wykonawca, : Projektowanie i optymalizacja cyfrowych układów elektronicznych przy uŝyciu algorytmów ewolucyjnych, praca finansowana przez Polskie Autoreferat wersja w języku polskim 16

17 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW) jako Projekt Badawczy numer 3 T11B , Moja rola w projekcie: Główny wykonawca. 7b. Badania statutowe i własne W latach brałem udział jako wykonawca w 4-ech projektach badawczych prowadzonych w ramach badań statutowych i badań własnych. Dane tych projektów są następujące: : Rozwój systemów informatycznych wspierających projektowanie cyfrowych układów elektronicznych, Badania Statutowe. Moja rola w projekcie: Wykonawca : Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu układów elektronicznych, Badania Własne. Moja rola w projekcie: Wykonawca : Zastosowanie bramek prądowych w układach cyfrowych wymagających ochrony przetwarzanych danych, Badania Statutowe. Moja rola w projekcie: Wykonawca : Opracowanie procedur komputerowego wspomagania projektowania reprogramowalnych równoległych jednostek przetwarzających dla jednoukładowych systemów czasu rzeczywistego, Badania Statutowe. Moja rola w projekcie: Wykonawca. 8. Znajomość języków Angielski: Bardzo dobry; Uczestnictwo w wielu Międzynarodowych Konferencjach Naukowych Niemiecki: Podstawowy Rosyjski: Podstawowy 9. Umiejętności zawodowe OS: Linux, Windows programowanie: C/C++, Pascal, JAVA, Borland C++ Builder, Borland Delphi, NetBeans, SQL, CLIPS nauka: Matlab, SciLab, LaTeX bazy danych: MySQL Autoreferat wersja w języku polskim 17

18 10. Doświadczenie w przemyśle od 2011: Współpraca z firma programistyczna Creative GIS Solutions nad inteligentnym systemem rutowania połączeń w firmach transportowych : Współpraca z firma programistyczna MediaSelf nad rozwojem inteligentnego oprogramowania opartego o modele Collective Intelligence and Semantic Web : Praca na umowę zlecenie jako programista w firmie PST-AVISTRANS 2000: Odbycie praktyki zawodowej w dziale serwisu firmy ZETO Koszalin 11. Przewodniczenie w sesjach i konferencjach, prowadzenie sekcji specjalnych Po obronie doktoratu byłem przewodniczącym (Co-Chair) track u w uznanej konferencji międzynarodowej (ETFA 2012) oraz prowadziłem 1 sekcję specjalną w czasopiśmie IEEE Transactions on Industrial Electronics (lista filadelfijska). Szczegółowe dane są następujące: 2012: Track Co-Chair w Track 6: Computational Intelligence and Modern Heuristics in Automation podczas konferencji 17th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, September 17-21, 2012, Kraków, Poland (więcej informacji w załączniku numer 12) : Przygotowanie i przeprowadzenie Special Section on Intelligent Systems w IEEE Transactions on Industrial Electronics (JCR) (Guest Editor), Special Section prowadzona była wspolnie z osobami: Dr Milos Manic University of Idaho, USA Dr Honghai Liu University of Portsmouth, UK Prof. Bogdan Wilamowski Auburn University, USA (więcej informacji w załączniku numer 5 i załączniku numer 11) 12. Członkostwo w organizacjach Członek IEEE (IEEE Senior Member od 2012 roku) Członek IEEE (IEEE Member od 2007 roku) Członek IEEE Computational Intelligence Society Członek IEEE Industrial Electronics Society Autoreferat wersja w języku polskim 18

19 Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauki - Oddział Gdańsk Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 13. Członkostwo w Komitetach Naukowych Konferencji Od marca 2007 (po obronie doktoratu) byłem członkiem w Komitecie Naukowym 16 konferencji (w tym 15 konferencji międzynarodowych i 1 konferencji krajowej). Szczegółowe dane odnośnie tych konferencji prezentuje poniŝej: 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2013, February, 2013, Barcelona, Spain International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications, ECTA 2012, 5 7 October, 2012, Barcelona, Spain 17th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2012, September 17-21, 2012, Kraków, Poland 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2012, July, 2012, Rome, Italy 4th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2012, 6-8 February, 2012, Vilamoura, Algarve, Portugal 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2012, April 29 - May 3, 2012, Zakopane, Poland 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2011, July, 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands Third International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2011, January, 2011, Rome, Italy International Conference on Evolutionary Computation, ICEC 2010, October, 2010, Valencia, Spain 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2010, June, 2010, Funchal, Madeira Portugal The 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2010, June 13-17, 2010, Zakopane, Poland Second International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2010, January, 2010, Valencia, Spain International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, ICANNGA 2009, April, 2009, Kuopio, Finland 6th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Autoreferat wersja w języku polskim 19

20 ICINCO 2009, 2-5 July, 2009, Milan, Italy International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2009, January, 2009, Porto, Portugal V Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, maja 2007, Gdańsk 14. WyróŜnienia i Nagrody 2012: IEEE Senior Member Moja kandydatura do stopnia IEEE Senior Member została zgłoszona przez Prof. Bogdana M. Wilamowskiego z Auburn University, USA, (IEEE Fellow). Referencje otrzymałem od: Prof. Bogdana M. Wilamowskiego, Auburn University, USA, (IEEE Fellow) Prof. Jacka M. śurady, University of Lousiville, USA, (IEEE Fellow) Prof. Carlosa A. Coello Coello, CINVESTAV-IPN, Meksyk, (IEEE Fellow) 2011: Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za publikacje naukowe za lata : Włączenie biografii do 2011 Edition of Marquis Who's Who in the World 2009: Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za publikacje naukowe za lata : Włączenie biografii do 2009 Edition of Marquis Who's Who in the World 2008: Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za rozprawę doktorską 2008: The Best Paper Award in Human System Interaction Conference, Kraków 2008 (więcej informacji w załączniku numer 8) 2007: Rozprawa doktorska obroniona z wyróŝnieniem Autoreferat wersja w języku polskim 20

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM HYBRYDOWY W PROJEKTOWANIU FILTRÓW CYFROWYCH

ALGORYTM HYBRYDOWY W PROJEKTOWANIU FILTRÓW CYFROWYCH Katarzyna RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Algorytm hybrydowy, projektowanie filtrów ALGORYTM HYBRYDOWY W PROJEKTOWANIU FILTRÓW CYFROWYCH W pracy przedstawiono rezultaty wykorzystania algorytmu hybrydowego w problemie

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5 B 02-106 Warszawa E-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 25.10.2014 Ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne 9 listopada 2010 y ewolucyjne - zbiór metod optymalizacji inspirowanych analogiami biologicznymi (ewolucja naturalna). Pojęcia odwzorowujące naturalne zjawiska: Osobnik Populacja Genotyp Fenotyp Gen Chromosom

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Anna Fabijańska Nr albumu: 109647 Streszczenie pracy magisterskiej nt.: Algorytmy segmentacji

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne Algorytmy ewolucyjne wprowadzenie Piotr Lipiński lipinski@ii.uni.wroc.pl Piotr Lipiński Algorytmy ewolucyjne p.1/16 Cel wykładu zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi, przede wszystkim nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ZINTEGROWANE SYSTEMY CYFROWE. Pakiet edukacyjny DefSim Personal. Analiza prądowa IDDQ

Ćwiczenie ZINTEGROWANE SYSTEMY CYFROWE. Pakiet edukacyjny DefSim Personal. Analiza prądowa IDDQ Ćwiczenie 2 ZINTEGROWANE SYSTEMY CYFROWE Pakiet edukacyjny DefSim Personal Analiza prądowa IDDQ K A T E D R A M I K R O E L E K T R O N I K I I T E C H N I K I N F O R M A T Y C Z N Y C H Politechnika

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Załącznik 3

AUTOREFERAT. Załącznik 3 AUTOREFERAT Załącznik 3 Niniejszy autoreferat powstał w ramach procedury postępowania habilitacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone na Radzie Wydziału Elektrycznego w dn.19 listopada 2012) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym Jan Karwowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW 17 XII 2013 Jan Karwowski

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Systemów

Zakład Sterowania Systemów Zakład Sterowania Systemów Zespół ZłoŜonych Systemów Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski Tematyka badań i prac dyplomowych: Projektowanie algorytmów do podejmowania decyzji i sterowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe i Algorytmy

Technologie Internetowe i Algorytmy Technologie Internetowe i Algorytmy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów Cel Chcemy zapewnić absolwentom: dobre przygotowanie teoretyczne znajomość nowoczesnych technologii Profil absolwenta Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z MINIMALIZACJĄ ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA

HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z MINIMALIZACJĄ ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z MINIMALIZACJĄ ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA Wojciech BOśEJKO, Zdzisław HEJDUCKI, Michał PODOLSKI, Mariusz UCHROŃSKI Streszczenie: w pracy proponujemy zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Plan. Zakres badań teorii optymalizacji. Teoria optymalizacji. Teoria optymalizacji a badania operacyjne. Badania operacyjne i teoria optymalizacji

Plan. Zakres badań teorii optymalizacji. Teoria optymalizacji. Teoria optymalizacji a badania operacyjne. Badania operacyjne i teoria optymalizacji Badania operacyjne i teoria optymalizacji Instytut Informatyki Poznań, 2011/2012 1 2 3 Teoria optymalizacji Teoria optymalizacji a badania operacyjne Teoria optymalizacji zajmuje się badaniem metod optymalizacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 4: Algorytmy ewolucyjne cz. 2 wpływ operatorów krzyżowania i mutacji na skuteczność poszukiwań AE

LABORATORIUM 4: Algorytmy ewolucyjne cz. 2 wpływ operatorów krzyżowania i mutacji na skuteczność poszukiwań AE Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl METODY HEURYSTYCZNE LABORATORIUM 4: Algorytmy ewolucyjne cz. 2 wpływ operatorów krzyżowania

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne Algorytmy genetyczne Motto: Zamiast pracowicie poszukiwać najlepszego rozwiązania problemu informatycznego lepiej pozwolić, żeby komputer sam sobie to rozwiązanie wyhodował! Algorytmy genetyczne służą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 13. PROBLEMY OPTYMALIZACYJNE Częstochowa 2014 Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska PROBLEMY OPTYMALIZACYJNE Optymalizacja poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego

Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego Piotr Rybak Koło naukowe fizyków Migacz, Uniwersytet Wrocławski Piotr Rybak (Migacz UWr) Odkrywanie algorytmów kwantowych 1 / 17 Spis

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Departament Instrumentów Polityki Naukowej Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. PODSTAWOWAE PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne 1

Algorytmy ewolucyjne 1 Algorytmy ewolucyjne 1 2 Zasady zaliczenia przedmiotu Prowadzący (wykład i pracownie specjalistyczną): Wojciech Kwedlo, pokój 205. Konsultacje dla studentów studiów dziennych: poniedziałek,środa, godz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH Wykorzystanie bibliografii do analizy cytowań publikacji pracowników uczelni CZĘŚĆ I Analiza cytowań pracowników Politechniki Łódzkiej na podstawie bazy Web of Science Justyna Pawlina Analiza cytowań -

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Magisterskie studia uzupełniające Automotive Software Engineering

Magisterskie studia uzupełniające Automotive Software Engineering Magisterskie studia uzupełniające Automotive Software Engineering Magisterskie studia uzupełniające (stacjonarne studia II-go stopnia) samochodowa inŝynieria oprogramowania (automotive software engineering)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Techniki (automatyzacji) projektowania testów. Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016

Techniki (automatyzacji) projektowania testów. Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016 Techniki (automatyzacji) projektowania testów Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016 Prelegent Quality Assurance R&D Lead, Rivet Group Adiunkt w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ Członek Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 InŜynieria Biomedyczna w kontekście nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo