strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY"

Transkrypt

1 strona Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie: 1. Komory klimatycznej do hodowli roślin 2. Termocyklera w technologii Peltier 3. Zestawu do przygotowania prób do badań naukowych 4. Titratora automatycznego z elektrodą 5. ph-metru /konduktometru/solomierza/ kieszonkowego 6. Zestawu płytek aplikacyjnych do istniejącego aparatu FIA compact MLE oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia (zamówionych urządzeń), składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6*. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w SIWZ, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie, za cenę ofertową: część 1 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie komory klimatycznej do hodowli roślin do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia cena ofertowa netto Wartość podatku VAT (...%) (iloczyn ceny ofertowej netto i i stawki podatku VAT) cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) Słownie:... brutto *(niepotrzebne skreślić)

2 część 2 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie termocyklera w technologii Peltier do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia cena ofertowa netto Wartość podatku VAT (...%) (iloczyn ceny ofertowej netto i i stawki podatku VAT) cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) Słownie:... brutto część 3 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu do przygotowania prób do badań naukowych (wytrząsarki, termomiksera, wirówki, aparatu do elektroforezy poziomej, 5 pipet automatycznych, 2 pipet elektronicznych, pompki pipetowej, zestawu startowego do pipet) do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionych urządzeń. Lp. Nazwa wartość ofertowa netto podatek VAT Kolumna E- wpisać stawkę podatku VAT: 8/23% kolumna F wpisać iloczyn wartości ofertowej netto i stawki podatku VAT wartość ofertowa brutto (suma wartości ofertowej netto i wartości podatku VAT) A B D E F G 1. wytrząsarka...% VAT 2. termomikser...% VAT 3. wirówka...% VAT 4. aparatu do elektroforezy poziomej...% VAT 5. pipeta elektroniczna 1....% VAT 6. pipeta elektroniczna 2....% VAT 7. zestaw 3 pipet automatycznych...% VAT 8. pipeta automatyczna 1....% VAT 9. pipeta automatyczna 2....% VAT 10. pompka pipetowa...% VAT 11. zestaw startowy do pipet...% VAT cena ofertowa netto (suma pozycji od 1-11 kolumny D) wartość podatku VAT (suma pozycji od 1-11 kolumny F) cena ofertowa brutto (suma pozycji od 1-11 kolumny G) Słownie:... brutto

3 część 4 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie titratora automatycznego z elektrodą do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia cena ofertowa netto Wartość podatku VAT (...%) (iloczyn ceny ofertowej netto i i stawki podatku VAT) cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) Słownie:... brutto część 5 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie ph-metru /konduktometru/solomierza/ kieszonkowego do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia cena ofertowa netto Wartość podatku VAT (...%) (iloczyn ceny ofertowej netto i i stawki podatku VAT) cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) Słownie:... brutto część 6 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu płytek aplikacyjnych do istniejącego aparatu FIA compact MLE do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionych urządzeń cena ofertowa netto Wartość podatku VAT (...%) (iloczyn ceny ofertowej netto i i stawki podatku VAT) cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) Słownie:... brutto Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekty umowy z załącznikami przedstawiony w SIWZ. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. Oświadczamy, że gwarancja świadczona będzie przez (nazwa podmiotu)

4 Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.** Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:. ** Wraz z Formularzem ofertowym składamy dokumenty wymienione w rozdz. V SIWZ. ** jeżeli dotyczy Wykonawcy (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

5 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 2 do SIWZ (do części 1). Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie komory klimatycznej do hodowli roślin do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia. Lp. Parametry wymagane Oferowane parametry (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: tak, jak obok, zgodnie z wymaganiami lub tym podobnie oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. A B C 1. Pojemność w zakresie 290 do 300 litrów 2. W wyposażeniu minimum 5 półek z możliwością regulacji wysokości położenia 3. Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 760 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1835 mm 4. Wymiary wewnętrzne nie większe niż: szerokość 520 mm, głębokość 490 mm, wysokość 1135 mm 5. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 6. Zakres ustawiania temperatury: od +5 C do +50 C przy wyłączonym oświetleniu, od +10 C do +50 C przy włączonym oświetleniu 7. Zakres ustawiania wilgotności od 55% do 90% Rh 8. Zakres ustawiania natężenia światła od 0 do lux 9. Dokładność regulacji temperatury +/- 0,3 C 10. Gradient temperatury w komorze nie większy niż +/-2,5 C przy włączonym pełnym oświetleniu 11. Oświetlenie boczne z trzech stron 12. Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, posiadającym funkcję odwzorowań graficznych przebiegów programowych 13. Panel sterowania wyposażony w klawiaturę numeryczną z możliwością blokady za pomocą hasła 14. Możliwość programowania temperatury, wilgotności i światła z minimum 10 krokami w czasie

6 15. Funkcja czasu rzeczywistego i funkcja timera 16. Sterownik posiadający funkcję rejestracji danych w pamięci do minimum 14 dni wstecz 17. Możliwość transmisji danych w pamięci do minimum 14 dni wstecz 18. Możliwość transmisji danych przez RS 232 do komputera 19. Funkcje alarmowe o stanach awaryjnych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, poziomu wilgotności, otwartych drzwi, zaniku napięcia (stykowy) 20. Komora wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania 22. Zasilanie 230 V 22. Gwarancja minimum 24 miesiące (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

7 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 2 do SIWZ (do części 2). Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie termocyklera w technologii Peltier do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia. Oferowane parametry Lp. Parametry wymagane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: tak, jak obok, zgodnie z wymaganiami lub tym podobnie oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. A B C Termocykler 1. Głowica na 1x96 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym 2. Liczba programów nie mniej niż Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4 o C/sek 4. Zakres programowania temperatury min o C 5. Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż 0,5o C przy zaprogramowanej temperaturze 6. Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż 0,5 o C w 30 sek do zaprogramowanej temperatury 7. Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów 8. System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu - tzw. gradient dynamiczny 9. Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 25 o C 10. Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 o C 11. Zakres temperatury, w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100 o C 12. Opcja inkubacji probówek w zakresie temperatur o C 13. Blok grzejny umożliwiający reakcje dla probówek 0,2 w stripach i płytkach 96 dołkowych

8 14. Co najmniej 1 port USB 15. Kolorowy wyświetlacz VGA 5,7" z opcją ekranu dotykowego Urządzenie posiada dokument potwierdzający zgodność z CE wystawiony przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta urządzenia lub 16. w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) (*W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) przed podpisaniem umowy) Zasilacz 17. Maksymalne napięcie 300V 18. Maksymalne natężenie 400 ma 19. Programowanie napięcia z dokładnością co 1V 20. Możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu 21. Opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy 23. Możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia 24. Wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika 25. Zasilanie urządzenia 230V/50Hz 26. Gwarancja minimum 24 miesiące typ/ model oraz producent proponowanego urządzenia... (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

9 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 2 do SIWZ (do części 3). Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 3 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu do przygotowania prób do badań naukowych (wytrząsarki, termomiksera, wirówki, aparatu do elektroforezy poziomej, 5 pipet automatycznych, 2 pipet elektronicznych, pompki pipetowej, zestawu startowego do pipet) do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionych urządzeń. Oferowane parametry Lp. Parametry wymagane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: tak, jak obok, zgodnie z wymaganiami lub tym podobnie oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. A B C Wytrząsarka 1. Wytrząsarka typu worteks 2. Do probówek o średnicy 30mm i objętości 50ml 3. Orbita 4,5mm 4. Prędkość wytrząsania 2800 obr./min. 5. Wymiary nie większe niż 100mm średnicy i 70mm wysokości 6. Gwarancja minimum 24 miesiące Termomikser 7. Zakres temperatury od 4 0 C powyżej temperatury otoczenia do C 8. Prędkość wytrząsania obr/min 9. Orbita 3mm 10. Sterowanie: wyświetlacz z przyciskami 11. Wymiary /szer. x gł. x wys./: ok. 200 x 300 x 130mm

10 12. Możliwość programowania nie, tylko 5 zdefiniowanych temperatur 13. Dokładność tem ,5 C w zakresie C 14. Praca ciągła: tak 15. Dynamika grzania: 11 0 C/min 16. Tryb pracy chwilowej: tak 17. Dopuszczalne warunki otoczenia 5 do 40 0 C, 90% RH 18. Sygnał akustyczny: tak- zdarzenie alarmowe 19. Zabezpieczenie temperaturowe: tak 20. Wymienne bloki: nie 21. Gwarancja minimum 24 miesiące Wirówka 22. Pojemność: 8 probówek o pojemności 1,5ml/2,0ml lub 4 paski probówek (8x0,2ml) 23. Stała prędkość 6000rpm (RCF 2000xg) dBa 25. Wymiary /szer. x gł. x wys./: ok. 132 x 155 x 110mm 26. rotor 8x1,5ml/2,0ml 27. W zestawie rotor na paski PCR 4x(8x0,2ml) adaptorów 0,5ml adaptorów 0,4ml 30. Gwarancja minimum 24 miesiące Aparat do elektroforezy poziomej 31. Pojemność buforu nie mniejsza niż 900ml 32. Wymiary żelu nie mniejsze niż 128x150mm

11 33. Zasilanie V 34. Wymiary /szer. x gł. x wys./: nie mniejsze niż 200 x 320 x 70mm 35. W zestawie grzebienie 16 i 20 zębowe 36. Możliwość pracy z minimalną ilością 112 próbek 37. Gwarancja minimum 24 miesiące Pipeta elektroniczna 1. ergonomiczna, lekka wyposażona w mikroprocesor sterowany silnikiem krokowym 38. Zakres pojemności 0,5-10ul 39. Podziałka 0,1ul 40. Dokładność ±4,0% 41. Precyzja 2,5 % 42. Szeroki ekran LCD 43. Wyrzutnik końcówek 44. Ergonomiczny uchwyt na palec 45. Funkcja auto kalibracji 46. Pamięć do 9 metod pipetowania prędkości dozowania i wypuszczania różnych funkcji 49. Automatyczne zapamiętanie ostatniego ustawienia pipety 50. Regulowana wysokość wyrzutnika końcówek 51. Akumulator jonowo-litowy 52. Zaczep do mocowania pipety na półce 53. Adapter do ładowania baterii w mikropipecie 54. Gwarancja minimum 36 miesięcy Pipeta elektroniczna 2. ergonomiczna, lekka wyposażona w mikroprocesor sterowany silnikiem krokowym 55. Zakres pojemności ul

12 56. Podziałka 1 ul 57. Dokładność niż:±1,5% 58. Precyzja 0,6 % 59. Szeroki ekran LCD 60. Wyrzutnik końcówek 61. Ergonomiczny uchwyt na palec 62. Funkcja auto kalibracji 63. Pamięć do 9 metod pipetowania prędkości dozowania i wypuszczania różnych funkcji 66. Automatyczne zapamiętanie ostatniego ustawienia pipety 67. Regulowana wysokość wyrzutnika końcówek 68. Akumulator jonowo-litowy 69. Zaczep do mocowania pipety na półce 70. Adapter do ładowania baterii w mikropipecie 71. Gwarancja minimum 36 miesięcy Zestaw 3 pipet automatycznych Pipeta o pojemności: 0,5ul - 10ul 72. Pipeta o pojemności: 10ul - 100ul Pipeta o pojemności: 100ul ul pudełka z odpowiedniki końcówkami klucze kalibracyjne wieszaki na pipetę 76. Gwarancja minimum 24 miesiące Pipeta automatyczna 1. o zmiennej pojemności 77. Pojemność 0,1ul - 2ul 78. Blokada nastawy pojemności

13 79. Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni 80. System miękkich sprężyn 81. Kolorowe pierścienie 82. Autoklawowalna w całości 83. Odporna na promieniowanie UV 84. Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności 85. Regulowana długość wyrzutnika 86. Gwarancja minimum 24 miesiące Pipeta automatyczna 2. o zmiennej pojemności 87. Pojemność 1000ul -5000ul 88. Blokada nastawy pojemności 89. Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni 90. System miękkich sprężyn 91. Kolorowe pierścienie 92. Autoklawowalna w całości 93. Odporna na promieniowanie UV 94. Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności 95. Regulowana długość wyrzutnika 96. Gwarancja minimum 24 miesiące Pompka pipetowa do szklanych i plastikowych pipet o pojemnościach od 1 do 100 ml 97. Cichy silnik 98. Przełącznik wyboru prędkości pracy (np. napełnienie pipety 25 ml w 3 sekundy ) 99. Silikonowy uchwyt do pipet 100. Kontrolka naładowania baterii 101. W komplecie ładowarka

14 zapasowe filtry (1 x 0,45µm,1 x 0,2µm), statyw 103. Zestaw 3 kolorowych nasadek 104. Gwarancja minimum 24 miesiące Zestaw startowy do pipet 105. Dostosowany do 12 rodzajów końcówek 106. Pojemność dozowana nastawiana w zakresie: ul 107. Pojemność ustawiona i pojemność dozowana dla różnych końcówek widoczna na panelu 108. Waga nie większa niż 85g 109. Możliwość pracy przy użyciu tylko jednej ręki szt. końcówek każdego rodzaju: 0,05ml, 0,1ml, 0,2ml, 0,5ml, 1,0ml, 1,25ml, 2,5ml, 5,0ml, 10ml, 12,5ml, 25ml, 50ml 111. Gwarancja minimum 24 miesiące (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

15 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 2 do SIWZ (do części 4). Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 4 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie titratora automatycznego z elektrodą do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia. Lp. Parametry wymagane Oferowane parametry (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: tak, jak obok, zgodnie z wymaganiami lub tym podobnie oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. A B C CECHY APARATU 1. Rozdzielczość titratora: 0.01Ph, 1 Mv, 0.1 C 2. Błąd pomiaru 0.01Ph, 1 Mv, 0.2 C 3. Przynajmniej 5 programów miareczkowania 4. Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem 5. Odporna chemicznie klawiatura 6. Programowanie i obsługa w języku polskim 7. Możliwość przechowywania wyników analiz w pamięci, wydruku lub przesłania na komputer PC 8. Możliwość miareczkowania z odpowiednimi sensorami: 1/ Ph-metryczne [Ph/ml] 2/ potencjometryczne [Mv/ml] 3/ prądowe [woda KF oraz zawartość SO2] 4/ fotometryczne [z FOTOTRODĄ] 5/ konduktometryczne [z podłączonym konduktometrem] 9. W zestawie aparatu: biureta wymienna odporna na stężone titranty 10. zasilacz oraz kabel do podłączenia elektrody

16 11. statyw 12. uchwyt na elektrody i sensory wraz z mieszadłem mechanicznym 13. butelka GL45 o pojemnośc1 litra 14. komplet przewodów z PTFE do miareczkowania lub dozowania 15. komplet naczynek kalibracyjnych z dipolami w środku 16. zestaw 3 certyfikowanych buforów Ph CECHY ELEKTRODY 17. Do rutynowych zastosowań, do miareczkowań i pomiaru Ph w środowisku wodnym 18. Uniwersalna, kombinowana elektroda Ph z wbudowaną czujką temperatury 19. Miareczkowania Ph-metryczne, potencjometryczne oraz precyzyjny pomiar Ph 20. Zakres Ph dwie, ceramiczne diafragmy, układ referencyjny Ag/AgCl 22. przeznaczona do roztworów wodnych 23. Gwarancja minimum 60 miesięcy (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

17 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 2 do SIWZ (do części 5). Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 5 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie Ph-metru /konduktometru/solomierza/ kieszonkowego do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia. Lp. Parametry wymagane Oferowane parametry (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: tak, jak obok, zgodnie z wymaganiami lub tym podobnie oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. A B C Cechy miernika 1. Przeznaczony do pomiaru: ph (zakres: 0,00-14,00 ph ±1200 mv; dokładność: min. ±0,02 ph (±1 cyfra) ±1mV; kompensacja temp o C) 2. przewodności (zakres: 0,0-100 ms/cm (Autorange); dokładność: do 50 ms/cm = 1%; kompensacja temp o C) 3. zasolenia w przeliczeniu na NaCl (zakres: 0-60 g/l; dokładność: do 5g/l: ±1,5%, do 25 mg/l ±2,5%, powyżej 25 g/l: 5%; kompensacja temp.: o C) 4. temperatury (zakres: min o C; dokładność: ±0,8 o C, w 25 o C: 0.4 o C (±1 cyfra)) 5. Przeznaczony do prac w terenie. 6. Wodoszczelny. 7. Możliwość wymiany głowicy. 8. W funkcji pomiaru PH: Kalibracja ph w 1 do 3 punktów 9. Automatyczne wykrywanie wartości buforu (4, 7, 9 ph).

18 10. Automatyczna kompensacja temperatury 11. W funkcji pomiaru co najmniej pięć przewodności: podzakresów przełączanych automatycznie 12. Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika. 13. Automatyczna kompensacja temperatury. 14. Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym Cechy głowicy do pomiaru ph oraz temperatury w ph-metrach 15. Zakres pomiaru ph: Zakres pomiaru temperatury: min C 17. Zakres pracy: min C 18. Membrana szklana 19. Łącznik ceramiczny 20. Gwarancja minimum 24 miesiące (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

19 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 2 do SIWZ (do części 6). Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 6 Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu płytek aplikacyjnych do istniejącego aparatu FIA compact MLE do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionych urządzeń. Lp. Parametry wymagane Oferowane parametry (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: tak, jak obok, zgodnie z wymaganiami lub tym podobnie oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. A B C Płytka aplikacyjna do aparatu FIA compact MLE - urządzenie do automatycznego rozcieńczania próbek 1. Współpracujące z analizatorem wstrzykowo-przepływowym firmy MLE 2. Współpracujące z automatycznym podajnikiem próbek firmy MLE 3. Kompletne 4. Gotowe do pracy 5. Sterowane za pomocą oprogramowania FIA control firmy MLE Płytka aplikacyjna do aparatu FIA compact MLE - aplikacja Chlorki 6. Wymienna płytka dostosowana do modułu uniwersalnego FIA compact firmy MLE 7. Zakres oznaczalności: chlorki - < 0,025 mg/l Płytka aplikacyjna do aparatu FIA compact MLE - aplikacja siarczany 8. Wymienna płytka dostosowana do modułu uniwersalnego FIA compact firmy MLE 9. Zakres oznaczalności: siarczany (VI) < 0,0025 mg/l 10. Gwarancja minimum 12 miesięcy

20 typ/ model oraz producent proponowanych urządzeń... (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

21 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 3 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP Działając w imieniu (pełna nazwa i adres wykonawcy) NIP:..., REGON:... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie: 1. Komory klimatycznej do hodowli roślin 2. Termocyklera w technologii Peltier 3. Zestawu do przygotowania prób do badań naukowych 4. Titratora automatycznego z elektrodą 5. ph-metru /konduktometru/solomierza/ kieszonkowego 6. Zestawu płytek aplikacyjnych do istniejącego aparatu FIA compact MLE oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia (zamówionych urządzeń), wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)., a mianowicie, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do Jeśli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

22 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 4 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE ART. 24 UST.1 USTAWY PZP Składając ofertę w przetargu pn.: Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie: 1. Komory klimatycznej do hodowli roślin 2. Termocyklera w technologii Peltier 3. Zestawu do przygotowania prób do badań naukowych 4. Titratora automatycznego z elektrodą 5. ph-metru /konduktometru/solomierza/ kieszonkowego 6. Zestawu płytek aplikacyjnych do istniejącego aparatu FIA compact MLE oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia (zamówionych urządzeń). Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami). (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do

23 Nr postępowania WNB AM Załącznik nr 5 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP Składając ofertę w przetargu pn.: Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie: 1. Komory klimatycznej do hodowli roślin 2. Termocyklera w technologii Peltier 3. Zestawu do przygotowania prób do badań naukowych 4. Titratora automatycznego z elektrodą 5. ph-metru /konduktometru/solomierza/ kieszonkowego 6. Zestawu płytek aplikacyjnych do istniejącego aparatu FIA compact MLE oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia (zamówionych urządzeń), oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w ustawie jest mowa o: grupie kapitałowej rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 (w art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 (ww. ustawy), d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w art. 4 ww. ustawy) na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; przejęciu kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

24 c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.** Poniżej przedstawiamy listę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (miejscowość, data) podejmowania zobowiązań) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do * skreślić niepotrzebne ** wypełnić jeśli dotyczy

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 31-010 Kraków ul. Jagiellońska 5 Nr sprawy: ZP 6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo