Wymagania Ofertowe na dostawę oraz montaż wirówek z chłodzeniem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Ofertowe na dostawę oraz montaż wirówek z chłodzeniem."

Transkrypt

1 Wymagania Ofertowe na dostawę oraz montaż wirówek z chłodzeniem. Znak sprawy: DZI /14 Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - dostawa oraz montaż nowych wirówek: z chłodzeniem, rotorem horyzontalnym i adapterami 15 i 50 ml typu Falcon 1 sztuka oraz szybkoobrotowej, laboratoryjnej (stołowej) z chłodzeniem, z aerozoloszczelnym rotorem standardowym do wirowań probówek o objętości 24 x 1,5/2,0 ml sterowanej pokrętłami z wyposażeniem 1 sztuka. II. Specyfikacja techniczna: Zadanie nr 1 Wirówka z chłodzeniem, rotorem horyzontalnym i adapterami 15 i 50 ml typu Falcon (jedna sztuka). objętość maksymalna do 30 x 15 ml lub 4 x 85 ml, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny obrotów i czasu wirowania, obroty nastawne w zakresie od 100 do 4.400/min (3000 x g) (co 100 obr/min), możliwość nastawienia czasu do 99 min, termostatowanie w zakresie od 9 o C do +40 o C, chłodzenie w trybie stand-by (bez obrotów) oraz funkcja szybkiego schładzania (z obrotami), przełącznik wyświetlania obroty/wartość przeciążenia, przycisk krótkiego wirowania, możliwość zmiany parametrów wirowania podczas pracy, możliwość wolniejszego uruchamiania i hamowania z wykorzystaniem funkcji SOFT, czas rozpędzania do maksymalnych obrotów 26 s, czas hamowania z maksymalnych obrotów 19 s, głośność < 58 db, wirówka trwała, nie wymagająca konserwacji, silnik bezszczotkowy, wbudowany czujnik niewyważenia, łatwa i szybka wymiana rotorów z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym odkręceniem rotora bez klucza, 1/5

2 możliwość stosowania pokryw aerozoloszczelnych, awaryjne otwieranie pokrywy bez zasilania, możliwość stosowania różnych rotorów, wymiary (szer. x gł. x wys.) 32 x 40 x 24 cm, ciężar bez wirnika 37 kg, max pobór mocy 400W, świadectwo CE i ISO 9001, autoryzowany serwis na terenie Polski. Rotor wychylny: maksymalna prędkość obrotowa: obr./min. (3 000 x g), komplet 4 kubków o pojemności maks. 85 ml z możliwością zastosowania pokrywek aerozoloszczelnych, w zestawie komplet adapterów na próbówki Falcon 15 i 50 ml. Zadanie nr 2 Szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem, z aerozoloszczelnym rotorem standardowym do wirowań probówek o objętości 24 x 1,5/2,0 ml sterowanej pokrętłami z wyposażeniem (jedna sztuka). wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa), sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczem cyfrowym, parametry nastawiane za pomocą pokręteł, maks. Prędkość wirowania: min rpm ( x g), zakres temperatur w komorze wirowania: o C, możliwość stosowania wymiennych rotorów: 24-miejscowy standardowy rotor na probówki 1,5/2,0 ml z pokrywą aerozoloszczelną rotora na paski probówek PCR (4 x 8-tube strip rotor), aerozoloszczelnego rotora 24 x 1,5/2,0 ml pokrytego specjalna powłoką zabezpieczająca przed środkami chemicznymi (powłoka PTFE), możliwość stosowania adapterów na probówki: 0,2 ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6 ml, 18-miejscowy rotor na kolumny do izolacji DNA - możliwość wirowania probówek typu eppendorf z otwartymi przykrywkami (max. prędkość obrotowa obr. /min, max WPO x g, obroty ustawiane w krokach co 50 od 100 RPM, możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min, wyłącznik czasowy w zakresie min 30 sek. 9:59 min, funkcja krótkiego wirowania (tzw. short spin), 2/5

3 łagodne przyspieszanie (soft ramp): regulowane, silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy nie wymaga konserwacji, bardzo trwały, odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora, otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, czas rozpędzania do max obrotów: 15 sekund, czas hamowania z max obrotów: 16 sekund, poziom hałasu: do 48 db z wirnikiem standardowym, sprzęt spełnia wymogi: ISO 9001, CE, bardzo cicha nawet bez pokrywy wirnika, automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania, wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 29 x 48 x 26 cm, ciężar bez wirnika nie większy niż 21 kg, autoryzowany serwis na terenie Polski. Rotor stałokątowy na probówki typu eppendorf 24 x 1,5/2,0 ml aerozoloszczelny, maksymalna prędkość obrotowa: obr./min. ( x g), możliwość stosowania adapterów na mniejsze objętości, można sterylizować w autoklawie. Wymagania dodatkowe (zadanie nr 1 i zadanie nr 2): o Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do przywiezienia do laboratorium, wniesienia, ustawienia i wypoziomowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dostarczonego urządzenia oraz montażu i podłączenia; o szkolenia użytkowników; o dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim; o gwarancja min. 24 miesiące od momentu uruchomienia. Termin realizacji: Zadanie nr 1 do 5 tygodni od podpisania umowy Zadanie nr 2 do 5 tygodni od podpisania umowy Termin płatności faktury przelewem do 30 dni liczonego od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji technicznej oraz do jednoznacznego określenia zaoferowanego w ofercie produktu, charakteryzując go poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model). 3/5

4 III. Specyfikacja dokumentów: 1) Oferta winna być złożona nie później niż do dnia r. do godz. 8:30 w jednej zaklejonej kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym w sposób trwały. Na kopercie powinien znajdować się adres oferenta, a koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący: Nazwa i adres firmy do korespondencji Dostawa oraz montaż wirówek z chłodzeniem Nie otwierać przed roku, godz. 9:00 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego Kraków 2) Oferta ze szczegółową specyfikacją techniczno-cenową musi być sporządzona w języku polskim oraz musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta. 3) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 4) Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana. 5) Oferta musi zawierać propozycję ceny wg formuły określonej przez Zamawiającego. 6) Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz oferty wraz z dołączonym szczegółowym opisem technicznym przedmiotu umowy. 7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby: z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo dokumentu CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 4/5

5 wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Załączony wzór umowy winien być zaakceptowany. 9) Termin ważności oferty - minimalny okres jej ważności rozpoczyna się w dniu złożenia ofert, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zamknięcia postępowania, a w przypadku oferenta, który wygrał konkurs w dniu podpisania umowy. 10) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty. 11) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku konkursu; 13) Zawiadomienie o wybraniu Wykonawcy zostanie udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 5/5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Zamawiający Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; Telefon: (0-22) 579-28-75, Fax: (0-22) 825-41-29; Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp) Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska

Bardziej szczegółowo