Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto"

Transkrypt

1 W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane przeze mnie wskazane pisemnie lub ustnie odpowiadają prawdzie, 3. Wyrażam zgodę na zawieranie poszczególnych transakcji sprzedaży zgodnie z: a) Umową Ramową (dalej jako: Umowa), b) Załącznikami do Umowy Ramowej, c) Informacją Handlową (dalej jako: Informacja Handlowa TD) oraz Ogólnymi Warunkami Współpracy (dalej jako: OWW), które to zbiory reguł akceptuję w całości i zobowiązuję się stosować. Umowa Ramowa 1. Tech Data Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 212, Warszawa, zarejestrowana rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN, NIP , GIOŚ E WZ, zwana dalej jako: Dostawca, reprezentowana przez oraz 2. nazwa firmy, oznaczenie przedsiębiorcy, kod pocztowy ulica, numer budynku/lokalu, miasto KRS lub CEIDG, NIP, kapitał zakładowy (dotyczy spółek z o.o., spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych) zwana dalej jako: Odbiorca, reprezentowana przez, zwane dalej łącznie jako: Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą na następujących zasadach: 1 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy towarów, których Dostawca jest dystrybutorem - zwanych dalej Produktami. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty ceny. Warunki realizacji poszczególnych transakcji sprzedaży (dalej jako: Transakcje), reguluje niniejsza umowa łącznie z OWW oraz Informacją Handlową TD, zawierającą, w zależności od Produktu, m.in.: opis Produktu, jego dostępność, cenę, ewentualne warunki gwarancji i inne istotne dane. Informacja Handlowa TD będzie dostępna dla Odbiorcy - po podaniu przez niego parametrów autoryzacji - pod adresem internetowym lub pod innymi adresami internetowymi, które będą każdorazowo określane pod adresem 2. Informacja Handlowa TD stanowi zaproszenie do składania ofert zakupu towarów w niej określonych. Informacja Handlowa TD nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ind. 1 1 KC. Przepisów art. 66 ind KC nie stosuje się. 3. Przedmiotem poszczególnych Transakcji będą Produkty wg danych zawartych w aktualnej ze względu na czas złożenia zamówienia Informacji Handlowej TD, przy czym każdorazowo stosowana jest cena aktualna ze względu na czas realizacji zamówienia, przez co rozumie się dzień wystawienia przez Dostawcę faktury za Produkt. 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Informacji Handlowej TD oraz OWW bez uprzedzenia, w dowolnym momencie i bez konieczności wyrażenia zgody przez Odbiorcę. Dostawca zastrzega sobie w szczególności prawo do zmiany cen oraz specyfikacji Produktów. W takich przypadkach nie znajduje zastosowania 15 ust. 2 niniejszej umowy. 5. Zamówienia mogą być realizowane w częściach, jeżeli taka jest dostępność Produktów w magazynie Dostawcy, chyba że Odbiorca określi inny sposób ich realizacji Transakcje realizowane na podstawie Informacji Handlowej TD mogą być zwłaszcza zawierane przy wykorzystaniu internetowego sytemu składania i przyjmowania zamówień (dalej jako: Narzędzie Internetowe), który obejmuje określone informacje i funkcje zawarte pod adresami internetowymi określonymi w 1 ust. 1. 1

2 2. Złożenie zamówienia poprzez Narzędzie Internetowe może nastąpić po wprowadzeniu Parametrów Autoryzacji, o których mowa poniżej w 3, wyłącznie za pomocą automatycznie tworzonego, elektronicznego formularza. Zamówienie takie jest traktowane jak zamówienie złożone pisemnie. 3. Złożenie zamówienia może także nastąpić w formie tradycyjnej - pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, względnie faksem. Dostawca dopuszcza także zamówienia telefoniczne. Dostawcy służy jednak prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Odbiorcę, w związku z czym ma on prawo żądania złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej. 4. Z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 3 i 4, złożenie zamówienia niezależnie od formy - jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad umieszczonych w OWW oraz Informacji Handlowej TD w treści aktualnej ze względu na czas skutecznego złożenia zamówienia Parametry Autoryzacji, umożliwiające dostęp do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD, zostaną przekazane pocztą elektroniczną osobie lub osobom upoważnionym - wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy, po przesłaniu przez Odbiorcę za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych podpisanego skanu Umowy wraz z koniecznymi Załącznikami oraz wymaganymi dokumentami rejestrowymi. System Rejestracji Danych (dalej jako: SRD) jest dostępny pod adresem internetowym lub pod innymi adresami internetowymi, które będą każdorazowo określane pod adresem Przesłanie do Dostawcy skanu Umowy nie zwalnia jednak Odbiorcy z obowiązku wskazanego w 15 ust W przypadku zmiany danych określonych w Załączniku nr 2, Odbiorca zobowiązany będzie do dokonania ich niezwłocznej aktualizacji poprzez ponowne wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 2 oraz przesłanie jego skanu do Dostawcy. W przypadku braku aktualizacji danych, o której mowa w zdaniu pierwszym, ostatni otrzymany przez Dostawcę Załącznik nr 2 uznawany będzie za aktualny. 3. W przypadku zmiany danych wskazanych przez Odbiorcę w Załączniku nr 1 aktualizacja powinna być dokonana niezwłocznie w formie tradycyjnej - pisemnej, w postaci dokumentu podpisanego przez Odbiorcę i dostarczonego Dostawcy. 4. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niedochowania obowiązków określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. 5. Odbiorca zobowiązuje się chronić oraz utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry Autoryzacji i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby upoważnione, jaki i nieupoważnione posługujące się Parametrami Autoryzacji przydzielonymi Odbiorcy. Odbiorca po otrzymaniu od Dostawcy Parametrów Autoryzacji ma możliwość samodzielnej zmiany przyznanego hasła. 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD jeżeli: 6.1. Odbiorca nie zawrze żadnej Transakcji nabycia Produktów przez Narzędzie Internetowe w okresie trwającym, co najmniej 60 dni, 6.2. Odbiorca uchybi terminowi jakiejkolwiek płatności z tytułu jakiejkolwiek dostawy zamówionej u Dostawcy, 6.3. Dostawca pozyska informację lub uzasadnione podejrzenie o działaniu polegającym na automatycznym pozyskiwaniu informacji zawartych w Narzędziu Internetowym przez systemy, skrypty lub inne mechanizmy inicjowane przez Odbiorcę W przypadku określonym w 15 ust Na wniosek Odbiorcy określony w Załączniku nr 4 do Umowy, Dostawca może mu przyznać uprawnienie do samodzielnego administrowania dostępem do Narzędzia Internetowego na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 i w pełni zaakceptowanych przez Odbiorcę. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest przesłanie przez Odbiorcę za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych podpisanego skanu Załącznika nr 4 oraz stanowiącego jego integralną część Upoważnienia do przekazania parametrów autoryzacji umożliwiających dostęp do Narzędzia Internetowego pierwszemu administratorowi kont odbiorcy (dalej jako: Upoważnienie). 2. Przekazanie przez Dostawcę pocztą elektroniczną Parametrów Autoryzacji na rzecz wskazanego w Załączniku nr 4 Administratora Kont Odbiorcy jest równoznaczne z przyznaniem Odbiorcy uprawnienia, o którym mowa w 4 ust. 1. Domniemywa się, że przekazanie Parametrów Autoryzacji zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 4 oraz w Upoważnieniu stanowi ich przekazanie prawidłowej osobie. 3. Odbiorca zobowiązany jest do podpisania i przesłania w formie pisemnej do Dostawcy Załącznika nr 4 wraz z Upoważnieniem w terminie 30 dni od momentu otrzymania przez Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować możliwością natychmiastowego zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD. 4. Odbiorca może zmienić osobę Administratora Kont Odbiorcy po otrzymaniu przez pierwszego Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji i nie musi o tym powiadamiać Dostawcy z zastrzeżeniem jednak wyjątku określonego poniżej w zdaniu 2 oraz z zastrzeżeniem pełnej odpowiedzialności określonej w par. 4 ust. 5 oraz w Załączniku nr 4. Do momentu otrzymania przez Dostawcę podpisanego Załącznika nr 4 wraz z Upoważnieniem każdorazowa zmiana przez Odbiorcę Administratora Kont Odbiorcy wymaga uprzedniej zgody Dostawcy. 5. Z chwilą odbioru przez pierwszego Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji, przechodzi na Odbiorcę całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania pierwszego Administratora Kont Odbiorcy, jak również wszystkich innych Administratorów Kont Odbiorcy. W szczególności Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie późniejsze działania dokonane w konsekwencji otrzymanych przez pierwszego Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji, a przede wszystkim za skutki zamówień złożonych poprzez Narzędzie Internetowe. 5 Na wniosek Odbiorcy Strony mogą dokonać rozszerzenia zakresu Umowy o zasady dotyczące procesu elektronicznej dystrybucji Kluczy Aktywacyjnych, które są określone w Załączniku nr 5 do Umowy i poprzez zaakceptowanie ich przez Odbiorcę stają się częścią niniejszej Umowy. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest przesłanie przez Odbiorcę za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych podpisanego skanu Załącznika nr 5.Odbiorca zobowiązany jest ponadto do podpisania i przesłania w formie pisemnej do Dostawcy Załącznika nr 5 w terminie 30 dni od momentu przesłania skanu wniosku za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych. Niedopełnienie powyższego 4 2

3 obowiązku będzie skutkować możliwością natychmiastowego zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD Przyjęcie zamówienia, a tym samym zawarcie Transakcji, następuje poprzez przyznanie Odbiorcy przez Dostawcę indywidualnego numeru zamówienia z zastrzeżeniem postanowienia 3 ust. 6, 6 ust. 2 oraz W przypadku braku możności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, zawiadomienie w tym zakresie będzie umieszczone za pośrednictwem Informacji Handlowej TD, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia każdorazowo określa Dostawca mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia produktu. 2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym przez Dostawcę terminie (z uwzględnieniem 10 ust. 1) stosuje się postanowienie 6 ust Sposób odbioru Produktów: 1.1. z magazynu Dostawcy, 1.2. poprzez przesyłkę dokonaną przez przewoźnika Dostawcy, 1.3. poprzez przesyłkę dokonaną przez przewoźnika Odbiorcy, - określa Odbiorca w Zamówieniu. 2. Potwierdzeniem odbioru, a tym samym potwierdzeniem przejścia na Odbiorcę własności Produktu oraz odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia Produktu, jest: 2.1. pokwitowanie przez przedstawiciela Odbiorcy - przy odbiorze określonym w 8 ust. 1 pkt. 1.1., 2.2. pokwitowanie przez przedstawiciela Odbiorcy odbioru od przewoźnika Dostawcy - przy odbiorze określonym w 8 ust. 1 pkt. 1.2., 2.3. pokwitowanie przez przewoźnika Odbiorcy - przy odbiorze określonym w 8 ust. 1 pkt Potwierdzenie odbioru Produktu oznacza, że Odbiorca zbadał Produkt i uznał, że jest on zgodny ze swoim przeznaczeniem oraz z zapewnieniami Dostawcy zawartymi w opisie Produktu, a także nie ma żadnych zastrzeżeń, co do stanu Produktu. 4. Dostawca może w Informacji Handlowej TD określić także inny niż w 8 ust. 1-2 sposób odbioru Produktów lub moment przejścia odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia Produktu, lub może określić inny niż wydanie Produktu moment przeniesienia własności, przy czym Dostawca może wymagać pisemnej formy złożenia takiego zamówienia. Strony mogą także za porozumieniem dokonać zastrzeżenia własności Produktu w formie wymaganej przepisami prawa Z zastrzeżeniem postanowień 10, płatności pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą są dokonywane najpóźniej przed odbiorem lub wysyłką Produktu, chyba że Odbiorca uzyskał od Dostawcy przyznanie warunków odroczonej płatności (kredyt kupiecki). 2. W ramach realizacji Umowy Odbiorca akceptuje otrzymywanie faktur VAT i faktur korygujących VAT wystawianych przez Dostawcę w formie elektronicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do Umowy. Przesłanie skanu oraz oryginału Załącznika nr 6 do Dostawcy podlega regulacji 3 ust. 1 oraz 15 ust W przypadku, gdy Odbiorca ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego, Dostawca może uzależnić swoją ewentualną zgodę od złożenia przez Odbiorcę stosownego zabezpieczenia oraz dodatkowych dokumentów. Przyznanie lub odebranie kredytu kupieckiego jak również zmiana jego wysokości zależy od wyłącznego uznania Dostawcy. Szczegółowe warunki kredytu kupieckiego, w tym zasady komunikacji w zakresie jego udzielenia, odebrania lub zmiany jego wysokości, znajdują się w Informacji Handlowej TD, jak również mogą być indywidualnie ustalone pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą w odrębnym porozumieniu. 4. Niezależnie od postanowień Informacji Handlowej TD oraz OWW, jeżeli Odbiorca uchybi ustalonemu terminowi płatności, Dostawca będzie miał prawo do naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia i obciążyć nimi Odbiorcę w notach odsetkowych. Jeżeli wezwanie do zapłaty należności głównej lub należności głównej i odsetek nie spowoduje zapłaty w terminie całości długu przez Odbiorcę, Dostawca przystąpi do czynności windykacyjnych. Koszty tych czynności, w tym także koszty dochodzenia roszczeń oraz koszty płacone przez Dostawcę przedsiębiorcom zajmującym się zawodowo windykacją, obciążać będą Odbiorcę. W tym ostatnim przypadku zwrot kosztów następować będzie w szczególności na zasadzie refakturowania W przypadku, gdy realizacja Zamówienia wiąże się z koniecznością sprowadzenia Produktów od producenta lub przedstawiciela producenta, a Odbiorca nie uzyskał od Dostawcy kredytu kupieckiego lub uzyskany kredyt jest niewystarczający, wówczas Dostawca ma prawo zobowiązać Odbiorcę do dokonania przedpłaty na rzecz Dostawcy w wysokości, co najmniej 20% ceny Produktów, których dotyczy konieczność sprowadzenia. Przedpłata powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie nie będzie wywoływać skutków prawnych. 2. Jeżeli Odbiorca bezpodstawnie odmówi odbioru Produktów, o których mowa w 10 ust. 1 lub w inny sposób uniemożliwi realizację przez Dostawcę Zamówienia tych Produktów, Dostawcy przysługiwać będzie żądanie od Odbiorcy kary umownej w wysokości dokonanej przedpłaty. 3

4 11 Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi na Produkty. Gwarancja może być udzielona tylko na Produkty objęte gwarancją producenta, chyba, że Strony postanowią inaczej. Warunki gwarancji na poszczególne Produkty, które są objęte gwarancją producenta, określa Informacja Handlowa TD aktualna w dniu przyjęcia Zamówienia. 12 Dostawca ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów lub określonych w przepisach obowiązującego prawa i informacje o tym przekaże w Informacji Handlowej TD lub w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Odmowa akceptacji tych warunków lub ich niespełnienie przez Odbiorcę upoważnia Dostawcę do odmowy przyjmowania Zamówień Odbiorcy na te Produkty lub wstrzymanie realizacji złożonych Zamówień Odbiorcy. 13 Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Ponadto w celu zachowania najwyższych standardów postępowania, w tym przestrzegania wartości etycznych, Odbiorca zobowiązuje się stosować zasady, które zabezpieczają powyższe w stopniu przynajmniej takim samym jak zasady określone w Kodeksie Postępowania Tech Data, dostępnym pod adresem internetowym lub pod innymi adresami internetowymi, które będą każdorazowo określane pod adresem Strony będą współpracować ze sobą na zasadach określonych w Umowie przez czas nieokreślony, z tym, że każda ze Stron może zakończyć tą współpracę składając drugiej stronie podpisany skan wypowiedzenia. Równocześnie ze skanem wypowiedzenia Odbiorca zobowiązany jest również przesłać Dostawcy podpisany oryginał wypowiedzenia, pod rygorem bezskuteczności wypowiedzenia Umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia dokonanego na podstawie 14 ust. 1 Umowy, współpraca Stron wygasa nie wcześniej, niż wraz z upływem okresu wypowiedzenia niezbędnego dla wykonania wszystkich dostaw wynikających z Transakcji zawartych do dnia otrzymania przez drugą Stronę wypowiedzenia. 3. Z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Dostawcy stają się natychmiast wymagalne. 4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze Stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy Niniejsza Umowa Ramowa uchyla wszelkie inne umowy i porozumienia zawarte dotychczas pomiędzy Stronami w zakresie uregulowanym niniejszą umową. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w OWW, w Informacji Handlowej TD oraz w kodeksie cywilnym. 4. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi. Prawo wyboru właściwości miejscowej sądu przysługuje Dostawcy. 5. Odbiorca zobowiązany jest do podpisania i odesłania Umowy wraz z jej wymaganymi Załącznikami w terminie 30 dni od momentu otrzymania Parametrów Autoryzacji umożliwiających korzystanie z Narzędzia Internetowego. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować możliwością natychmiastowego zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD. Powyższe postanowienia Umowy wraz z Załącznikami akceptuję w całości i zobowiązuję się stosować. Data, pieczęć odbiorcy i czytelne podpisy osób upoważnionych 1 1 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 4

5 Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej Kwestionariusz Odbiorcy DANE DO FAKTURY: NAZWA: nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy SIEDZIBA (adres rejestrowy): kod pocztowy: miasto: NIP: PŁATNIK VAT: TAK* NIE* * odpowiednie zaznaczyć TELEFON KONTAKTOWY: FAX: ADRES ADRES KORESPONDENCYJNY: ADRESY DO WYSYŁKI TOWARÓW: Administratorem danych osobowych jest Tech Data sp. z. o. o (zwany dalej Dostawcą) z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, Warszawa. Dane osobowe Odbiorców lub przedstawicieli Odbiorcy są przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U , j.t.) w celu realizacji Umowy, w celach marketingowych w tym marketing drogą elektroniczną oraz celu archiwizacji. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane do uprawnionych organów, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostawa zapewnia Państwu realizację wszystkich uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji oraz poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej zgodnie z postanowieniami Umowy.

6 Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w Umowie Ramowej, a powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany tych danych, zobowiązuję się poinformować o tym niezwłocznie Tech Data Polska sp. z o.o. poprzez zgłoszenie zmiany danych rejestrowych lub adresowych za pośrednictwem SRD. Powiadomienie i ewentualne przesłanie dokumentów zostanie dokonane niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 5 dni licząc od podjęcia wiadomości o zmianie. W przypadku uchybienia obowiązkowi powiadomienia i przesłania dokumentów, poniosę wszelkie konsekwencje związane z tym zaniedbaniem, a korespondencja wysłana pod adres znany jako ostatni przez Tech Data Polska sp. z.o.o., uznana będzie za doręczoną. Ponadto oświadczam, ze produkty zakupione w Tech Data Polska sp. z o.o. będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży i w tym zakresie zapoznałem się z Klauzulą BRC stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych 2 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o Produktach, ofercie i promocjach Dostawcy oraz innych podmiotów współpracujących z Dostawcą, na udostępnione przez Odbiorcę i jego przedstawicieli adresy poczty elektronicznej. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 3 3 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

7 Upoważnienie do przekazania Parametrów Autoryzacji Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Nazwa firmy: Siedziba: kod pocztowy: miasto: Niniejszym upoważniam Dostawcę do przesłania parametrów autoryzacji (we wskazanym niżej zakresie) na podane niżej adresy . imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse: TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse: TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse: TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* *odpowiednie zaznaczyć Administratorem danych osobowych jest Tech Data sp. z. o. o, zwany dalej Dostawcą z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, Warszawa. Dane osobowe Odbiorców lub przedstawicieli Odbiorcy są przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U , j.t.). w celu realizacji Umowy, oraz w celu archiwizacji. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane do uprawnionych organów, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostawa zapewnia Państwu realizację wszystkich uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji oraz poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej zgodnie z postanowieniami Umowy.

8 Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Potwierdzam, iż na mocy Umowy Ramowej, jako Odbiorca, ponoszę odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie nadanych uprawnień oraz za wszelkie działania dokonywane poprzez Narzędzie Internetowe przez osoby posługujące się parametrami autoryzacji. W przypadku zmiany powyższych danych, zobowiązuję się poinformować o tym niezwłocznie Tech Data Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem SRD. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych 1 1 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

9 Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej Klauzula o odpowiedzialności dotycząca towarów i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwana dalej klauzulą BRC. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że towary, oprogramowanie i technologie stanowiące przedmiot transakcji handlowych z Tech Data Polska podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U j.t.), a także innym przepisom prawa krajowego, prawa UE i prawa USA - w zakresie kontroli eksportowej. Powyższe obejmuje między innymi Rozporządzenie Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. (Dz. UE L 134 z dnia 29 maja 2009 r.) ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania z późniejszymi zmianami i sprostowaniami, a także amerykańskie przepisy eksportowe (ang.: Export Administration Regulations, dalej zwane przepisami EAR ) oraz sankcje nakładane przez Departament Skarbu USA i Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych. Sprzedawca będzie przestrzegał wszystkich wspomnianych przepisów prawa. Odbiorca nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, bez uprzedniej właściwej zgody władz administracji państwowej, eksportował, reeksportował lub przenosił, do krajów objętych amerykańskim embargiem lub na rezydentów lub obywateli takich krajów lub jakiekolwiek osoby lub podmioty wymienione na Listach Zakazanych Osób Fizycznych i Prawnych (ang.: Entity List or Denied Persons List) prowadzonych przez Departament Handlu USA lub na Liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli i Zakazanych Osób (ang.: Specifically Designated Nationals and Blocked Persons) prowadzonej przez Departament Skarbu USA lub w jakichkolwiek podobnych europejskich przepisach lokalnych, jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Ponadto towarów, oprogramowania i technologii stanowiących przedmiot Umowy nie można eksportować, reeksportować lub przenosić na użytkownika końcowego zaangażowanego w działalność związaną z bronią masowego rażenia. Taka działalność obejmuje między innymi działalność związaną z: (1) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem materiałów jądrowych, obiektów jądrowych lub broni jądrowej; (2) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem pocisków lub wspieraniem projektów dotyczących pocisków; oraz (3) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem broni chemicznej lub ekologicznej. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych 4 4 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo