Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto"

Transkrypt

1 W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane przeze mnie wskazane pisemnie lub ustnie odpowiadają prawdzie, 3. Wyrażam zgodę na zawieranie poszczególnych transakcji sprzedaży zgodnie z: a) Umową Ramową (dalej jako: Umowa), b) Załącznikami do Umowy Ramowej, c) Informacją Handlową (dalej jako: Informacja Handlowa TD) oraz Ogólnymi Warunkami Współpracy (dalej jako: OWW), które to zbiory reguł akceptuję w całości i zobowiązuję się stosować. Umowa Ramowa 1. Tech Data Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 212, Warszawa, zarejestrowana rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN, NIP , GIOŚ E WZ, zwana dalej jako: Dostawca, reprezentowana przez oraz 2. nazwa firmy, oznaczenie przedsiębiorcy, kod pocztowy ulica, numer budynku/lokalu, miasto KRS lub CEIDG, NIP, kapitał zakładowy (dotyczy spółek z o.o., spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych) zwana dalej jako: Odbiorca, reprezentowana przez, zwane dalej łącznie jako: Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą na następujących zasadach: 1 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy towarów, których Dostawca jest dystrybutorem - zwanych dalej Produktami. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty ceny. Warunki realizacji poszczególnych transakcji sprzedaży (dalej jako: Transakcje), reguluje niniejsza umowa łącznie z OWW oraz Informacją Handlową TD, zawierającą, w zależności od Produktu, m.in.: opis Produktu, jego dostępność, cenę, ewentualne warunki gwarancji i inne istotne dane. Informacja Handlowa TD będzie dostępna dla Odbiorcy - po podaniu przez niego parametrów autoryzacji - pod adresem internetowym lub pod innymi adresami internetowymi, które będą każdorazowo określane pod adresem 2. Informacja Handlowa TD stanowi zaproszenie do składania ofert zakupu towarów w niej określonych. Informacja Handlowa TD nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ind. 1 1 KC. Przepisów art. 66 ind KC nie stosuje się. 3. Przedmiotem poszczególnych Transakcji będą Produkty wg danych zawartych w aktualnej ze względu na czas złożenia zamówienia Informacji Handlowej TD, przy czym każdorazowo stosowana jest cena aktualna ze względu na czas realizacji zamówienia, przez co rozumie się dzień wystawienia przez Dostawcę faktury za Produkt. 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Informacji Handlowej TD oraz OWW bez uprzedzenia, w dowolnym momencie i bez konieczności wyrażenia zgody przez Odbiorcę. Dostawca zastrzega sobie w szczególności prawo do zmiany cen oraz specyfikacji Produktów. W takich przypadkach nie znajduje zastosowania 15 ust. 2 niniejszej umowy. 5. Zamówienia mogą być realizowane w częściach, jeżeli taka jest dostępność Produktów w magazynie Dostawcy, chyba że Odbiorca określi inny sposób ich realizacji Transakcje realizowane na podstawie Informacji Handlowej TD mogą być zwłaszcza zawierane przy wykorzystaniu internetowego sytemu składania i przyjmowania zamówień (dalej jako: Narzędzie Internetowe), który obejmuje określone informacje i funkcje zawarte pod adresami internetowymi określonymi w 1 ust. 1. 1

2 2. Złożenie zamówienia poprzez Narzędzie Internetowe może nastąpić po wprowadzeniu Parametrów Autoryzacji, o których mowa poniżej w 3, wyłącznie za pomocą automatycznie tworzonego, elektronicznego formularza. Zamówienie takie jest traktowane jak zamówienie złożone pisemnie. 3. Złożenie zamówienia może także nastąpić w formie tradycyjnej - pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, względnie faksem. Dostawca dopuszcza także zamówienia telefoniczne. Dostawcy służy jednak prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Odbiorcę, w związku z czym ma on prawo żądania złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej. 4. Z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 3 i 4, złożenie zamówienia niezależnie od formy - jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad umieszczonych w OWW oraz Informacji Handlowej TD w treści aktualnej ze względu na czas skutecznego złożenia zamówienia Parametry Autoryzacji, umożliwiające dostęp do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD, zostaną przekazane pocztą elektroniczną osobie lub osobom upoważnionym - wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy, po przesłaniu przez Odbiorcę za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych podpisanego skanu Umowy wraz z koniecznymi Załącznikami oraz wymaganymi dokumentami rejestrowymi. System Rejestracji Danych (dalej jako: SRD) jest dostępny pod adresem internetowym lub pod innymi adresami internetowymi, które będą każdorazowo określane pod adresem Przesłanie do Dostawcy skanu Umowy nie zwalnia jednak Odbiorcy z obowiązku wskazanego w 15 ust W przypadku zmiany danych określonych w Załączniku nr 2, Odbiorca zobowiązany będzie do dokonania ich niezwłocznej aktualizacji poprzez ponowne wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 2 oraz przesłanie jego skanu do Dostawcy. W przypadku braku aktualizacji danych, o której mowa w zdaniu pierwszym, ostatni otrzymany przez Dostawcę Załącznik nr 2 uznawany będzie za aktualny. 3. W przypadku zmiany danych wskazanych przez Odbiorcę w Załączniku nr 1 aktualizacja powinna być dokonana niezwłocznie w formie tradycyjnej - pisemnej, w postaci dokumentu podpisanego przez Odbiorcę i dostarczonego Dostawcy. 4. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niedochowania obowiązków określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. 5. Odbiorca zobowiązuje się chronić oraz utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry Autoryzacji i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby upoważnione, jaki i nieupoważnione posługujące się Parametrami Autoryzacji przydzielonymi Odbiorcy. Odbiorca po otrzymaniu od Dostawcy Parametrów Autoryzacji ma możliwość samodzielnej zmiany przyznanego hasła. 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD jeżeli: 6.1. Odbiorca nie zawrze żadnej Transakcji nabycia Produktów przez Narzędzie Internetowe w okresie trwającym, co najmniej 60 dni, 6.2. Odbiorca uchybi terminowi jakiejkolwiek płatności z tytułu jakiejkolwiek dostawy zamówionej u Dostawcy, 6.3. Dostawca pozyska informację lub uzasadnione podejrzenie o działaniu polegającym na automatycznym pozyskiwaniu informacji zawartych w Narzędziu Internetowym przez systemy, skrypty lub inne mechanizmy inicjowane przez Odbiorcę W przypadku określonym w 15 ust Na wniosek Odbiorcy określony w Załączniku nr 4 do Umowy, Dostawca może mu przyznać uprawnienie do samodzielnego administrowania dostępem do Narzędzia Internetowego na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 i w pełni zaakceptowanych przez Odbiorcę. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest przesłanie przez Odbiorcę za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych podpisanego skanu Załącznika nr 4 oraz stanowiącego jego integralną część Upoważnienia do przekazania parametrów autoryzacji umożliwiających dostęp do Narzędzia Internetowego pierwszemu administratorowi kont odbiorcy (dalej jako: Upoważnienie). 2. Przekazanie przez Dostawcę pocztą elektroniczną Parametrów Autoryzacji na rzecz wskazanego w Załączniku nr 4 Administratora Kont Odbiorcy jest równoznaczne z przyznaniem Odbiorcy uprawnienia, o którym mowa w 4 ust. 1. Domniemywa się, że przekazanie Parametrów Autoryzacji zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 4 oraz w Upoważnieniu stanowi ich przekazanie prawidłowej osobie. 3. Odbiorca zobowiązany jest do podpisania i przesłania w formie pisemnej do Dostawcy Załącznika nr 4 wraz z Upoważnieniem w terminie 30 dni od momentu otrzymania przez Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować możliwością natychmiastowego zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD. 4. Odbiorca może zmienić osobę Administratora Kont Odbiorcy po otrzymaniu przez pierwszego Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji i nie musi o tym powiadamiać Dostawcy z zastrzeżeniem jednak wyjątku określonego poniżej w zdaniu 2 oraz z zastrzeżeniem pełnej odpowiedzialności określonej w par. 4 ust. 5 oraz w Załączniku nr 4. Do momentu otrzymania przez Dostawcę podpisanego Załącznika nr 4 wraz z Upoważnieniem każdorazowa zmiana przez Odbiorcę Administratora Kont Odbiorcy wymaga uprzedniej zgody Dostawcy. 5. Z chwilą odbioru przez pierwszego Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji, przechodzi na Odbiorcę całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania pierwszego Administratora Kont Odbiorcy, jak również wszystkich innych Administratorów Kont Odbiorcy. W szczególności Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie późniejsze działania dokonane w konsekwencji otrzymanych przez pierwszego Administratora Kont Odbiorcy Parametrów Autoryzacji, a przede wszystkim za skutki zamówień złożonych poprzez Narzędzie Internetowe. 5 Na wniosek Odbiorcy Strony mogą dokonać rozszerzenia zakresu Umowy o zasady dotyczące procesu elektronicznej dystrybucji Kluczy Aktywacyjnych, które są określone w Załączniku nr 5 do Umowy i poprzez zaakceptowanie ich przez Odbiorcę stają się częścią niniejszej Umowy. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest przesłanie przez Odbiorcę za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych podpisanego skanu Załącznika nr 5.Odbiorca zobowiązany jest ponadto do podpisania i przesłania w formie pisemnej do Dostawcy Załącznika nr 5 w terminie 30 dni od momentu przesłania skanu wniosku za pośrednictwem Systemu Rejestracji Danych. Niedopełnienie powyższego 4 2

3 obowiązku będzie skutkować możliwością natychmiastowego zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD Przyjęcie zamówienia, a tym samym zawarcie Transakcji, następuje poprzez przyznanie Odbiorcy przez Dostawcę indywidualnego numeru zamówienia z zastrzeżeniem postanowienia 3 ust. 6, 6 ust. 2 oraz W przypadku braku możności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, zawiadomienie w tym zakresie będzie umieszczone za pośrednictwem Informacji Handlowej TD, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia każdorazowo określa Dostawca mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia produktu. 2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym przez Dostawcę terminie (z uwzględnieniem 10 ust. 1) stosuje się postanowienie 6 ust Sposób odbioru Produktów: 1.1. z magazynu Dostawcy, 1.2. poprzez przesyłkę dokonaną przez przewoźnika Dostawcy, 1.3. poprzez przesyłkę dokonaną przez przewoźnika Odbiorcy, - określa Odbiorca w Zamówieniu. 2. Potwierdzeniem odbioru, a tym samym potwierdzeniem przejścia na Odbiorcę własności Produktu oraz odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia Produktu, jest: 2.1. pokwitowanie przez przedstawiciela Odbiorcy - przy odbiorze określonym w 8 ust. 1 pkt. 1.1., 2.2. pokwitowanie przez przedstawiciela Odbiorcy odbioru od przewoźnika Dostawcy - przy odbiorze określonym w 8 ust. 1 pkt. 1.2., 2.3. pokwitowanie przez przewoźnika Odbiorcy - przy odbiorze określonym w 8 ust. 1 pkt Potwierdzenie odbioru Produktu oznacza, że Odbiorca zbadał Produkt i uznał, że jest on zgodny ze swoim przeznaczeniem oraz z zapewnieniami Dostawcy zawartymi w opisie Produktu, a także nie ma żadnych zastrzeżeń, co do stanu Produktu. 4. Dostawca może w Informacji Handlowej TD określić także inny niż w 8 ust. 1-2 sposób odbioru Produktów lub moment przejścia odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia Produktu, lub może określić inny niż wydanie Produktu moment przeniesienia własności, przy czym Dostawca może wymagać pisemnej formy złożenia takiego zamówienia. Strony mogą także za porozumieniem dokonać zastrzeżenia własności Produktu w formie wymaganej przepisami prawa Z zastrzeżeniem postanowień 10, płatności pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą są dokonywane najpóźniej przed odbiorem lub wysyłką Produktu, chyba że Odbiorca uzyskał od Dostawcy przyznanie warunków odroczonej płatności (kredyt kupiecki). 2. W ramach realizacji Umowy Odbiorca akceptuje otrzymywanie faktur VAT i faktur korygujących VAT wystawianych przez Dostawcę w formie elektronicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do Umowy. Przesłanie skanu oraz oryginału Załącznika nr 6 do Dostawcy podlega regulacji 3 ust. 1 oraz 15 ust W przypadku, gdy Odbiorca ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego, Dostawca może uzależnić swoją ewentualną zgodę od złożenia przez Odbiorcę stosownego zabezpieczenia oraz dodatkowych dokumentów. Przyznanie lub odebranie kredytu kupieckiego jak również zmiana jego wysokości zależy od wyłącznego uznania Dostawcy. Szczegółowe warunki kredytu kupieckiego, w tym zasady komunikacji w zakresie jego udzielenia, odebrania lub zmiany jego wysokości, znajdują się w Informacji Handlowej TD, jak również mogą być indywidualnie ustalone pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą w odrębnym porozumieniu. 4. Niezależnie od postanowień Informacji Handlowej TD oraz OWW, jeżeli Odbiorca uchybi ustalonemu terminowi płatności, Dostawca będzie miał prawo do naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia i obciążyć nimi Odbiorcę w notach odsetkowych. Jeżeli wezwanie do zapłaty należności głównej lub należności głównej i odsetek nie spowoduje zapłaty w terminie całości długu przez Odbiorcę, Dostawca przystąpi do czynności windykacyjnych. Koszty tych czynności, w tym także koszty dochodzenia roszczeń oraz koszty płacone przez Dostawcę przedsiębiorcom zajmującym się zawodowo windykacją, obciążać będą Odbiorcę. W tym ostatnim przypadku zwrot kosztów następować będzie w szczególności na zasadzie refakturowania W przypadku, gdy realizacja Zamówienia wiąże się z koniecznością sprowadzenia Produktów od producenta lub przedstawiciela producenta, a Odbiorca nie uzyskał od Dostawcy kredytu kupieckiego lub uzyskany kredyt jest niewystarczający, wówczas Dostawca ma prawo zobowiązać Odbiorcę do dokonania przedpłaty na rzecz Dostawcy w wysokości, co najmniej 20% ceny Produktów, których dotyczy konieczność sprowadzenia. Przedpłata powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie nie będzie wywoływać skutków prawnych. 2. Jeżeli Odbiorca bezpodstawnie odmówi odbioru Produktów, o których mowa w 10 ust. 1 lub w inny sposób uniemożliwi realizację przez Dostawcę Zamówienia tych Produktów, Dostawcy przysługiwać będzie żądanie od Odbiorcy kary umownej w wysokości dokonanej przedpłaty. 3

4 11 Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi na Produkty. Gwarancja może być udzielona tylko na Produkty objęte gwarancją producenta, chyba, że Strony postanowią inaczej. Warunki gwarancji na poszczególne Produkty, które są objęte gwarancją producenta, określa Informacja Handlowa TD aktualna w dniu przyjęcia Zamówienia. 12 Dostawca ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów lub określonych w przepisach obowiązującego prawa i informacje o tym przekaże w Informacji Handlowej TD lub w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Odmowa akceptacji tych warunków lub ich niespełnienie przez Odbiorcę upoważnia Dostawcę do odmowy przyjmowania Zamówień Odbiorcy na te Produkty lub wstrzymanie realizacji złożonych Zamówień Odbiorcy. 13 Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Ponadto w celu zachowania najwyższych standardów postępowania, w tym przestrzegania wartości etycznych, Odbiorca zobowiązuje się stosować zasady, które zabezpieczają powyższe w stopniu przynajmniej takim samym jak zasady określone w Kodeksie Postępowania Tech Data, dostępnym pod adresem internetowym lub pod innymi adresami internetowymi, które będą każdorazowo określane pod adresem Strony będą współpracować ze sobą na zasadach określonych w Umowie przez czas nieokreślony, z tym, że każda ze Stron może zakończyć tą współpracę składając drugiej stronie podpisany skan wypowiedzenia. Równocześnie ze skanem wypowiedzenia Odbiorca zobowiązany jest również przesłać Dostawcy podpisany oryginał wypowiedzenia, pod rygorem bezskuteczności wypowiedzenia Umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia dokonanego na podstawie 14 ust. 1 Umowy, współpraca Stron wygasa nie wcześniej, niż wraz z upływem okresu wypowiedzenia niezbędnego dla wykonania wszystkich dostaw wynikających z Transakcji zawartych do dnia otrzymania przez drugą Stronę wypowiedzenia. 3. Z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Dostawcy stają się natychmiast wymagalne. 4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze Stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy Niniejsza Umowa Ramowa uchyla wszelkie inne umowy i porozumienia zawarte dotychczas pomiędzy Stronami w zakresie uregulowanym niniejszą umową. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w OWW, w Informacji Handlowej TD oraz w kodeksie cywilnym. 4. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi. Prawo wyboru właściwości miejscowej sądu przysługuje Dostawcy. 5. Odbiorca zobowiązany jest do podpisania i odesłania Umowy wraz z jej wymaganymi Załącznikami w terminie 30 dni od momentu otrzymania Parametrów Autoryzacji umożliwiających korzystanie z Narzędzia Internetowego. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować możliwością natychmiastowego zablokowania dostępu Odbiorcy do Narzędzia Internetowego oraz Informacji Handlowej TD. Powyższe postanowienia Umowy wraz z Załącznikami akceptuję w całości i zobowiązuję się stosować. Data, pieczęć odbiorcy i czytelne podpisy osób upoważnionych 1 1 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 4

5 Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej Kwestionariusz Odbiorcy DANE DO FAKTURY: NAZWA: nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy SIEDZIBA (adres rejestrowy): kod pocztowy: miasto: NIP: PŁATNIK VAT: TAK* NIE* * odpowiednie zaznaczyć TELEFON KONTAKTOWY: FAX: ADRES ADRES KORESPONDENCYJNY: ADRESY DO WYSYŁKI TOWARÓW: Administratorem danych osobowych jest Tech Data sp. z. o. o (zwany dalej Dostawcą) z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, Warszawa. Dane osobowe Odbiorców lub przedstawicieli Odbiorcy są przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U , j.t.) w celu realizacji Umowy, w celach marketingowych w tym marketing drogą elektroniczną oraz celu archiwizacji. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane do uprawnionych organów, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostawa zapewnia Państwu realizację wszystkich uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji oraz poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej zgodnie z postanowieniami Umowy.

6 Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w Umowie Ramowej, a powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany tych danych, zobowiązuję się poinformować o tym niezwłocznie Tech Data Polska sp. z o.o. poprzez zgłoszenie zmiany danych rejestrowych lub adresowych za pośrednictwem SRD. Powiadomienie i ewentualne przesłanie dokumentów zostanie dokonane niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 5 dni licząc od podjęcia wiadomości o zmianie. W przypadku uchybienia obowiązkowi powiadomienia i przesłania dokumentów, poniosę wszelkie konsekwencje związane z tym zaniedbaniem, a korespondencja wysłana pod adres znany jako ostatni przez Tech Data Polska sp. z.o.o., uznana będzie za doręczoną. Ponadto oświadczam, ze produkty zakupione w Tech Data Polska sp. z o.o. będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży i w tym zakresie zapoznałem się z Klauzulą BRC stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych 2 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o Produktach, ofercie i promocjach Dostawcy oraz innych podmiotów współpracujących z Dostawcą, na udostępnione przez Odbiorcę i jego przedstawicieli adresy poczty elektronicznej. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 3 3 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

7 Upoważnienie do przekazania Parametrów Autoryzacji Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Nazwa firmy: Siedziba: kod pocztowy: miasto: Niniejszym upoważniam Dostawcę do przesłania parametrów autoryzacji (we wskazanym niżej zakresie) na podane niżej adresy . imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse: TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse: TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* imię, nazwisko: stanowisko: login (niepowtarzalny): telefon bezpośredni: (niezbędny, aby otrzymać parametry autoryzacji): prawo do składania zamówień: TAK* NIE* finanse: TAK* NIE* prawo do kreowania adresów dostawy: TAK* NIE* *odpowiednie zaznaczyć Administratorem danych osobowych jest Tech Data sp. z. o. o, zwany dalej Dostawcą z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, Warszawa. Dane osobowe Odbiorców lub przedstawicieli Odbiorcy są przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U , j.t.). w celu realizacji Umowy, oraz w celu archiwizacji. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane do uprawnionych organów, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostawa zapewnia Państwu realizację wszystkich uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji oraz poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej zgodnie z postanowieniami Umowy.

8 Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Potwierdzam, iż na mocy Umowy Ramowej, jako Odbiorca, ponoszę odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie nadanych uprawnień oraz za wszelkie działania dokonywane poprzez Narzędzie Internetowe przez osoby posługujące się parametrami autoryzacji. W przypadku zmiany powyższych danych, zobowiązuję się poinformować o tym niezwłocznie Tech Data Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem SRD. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych 1 1 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

9 Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej Klauzula o odpowiedzialności dotycząca towarów i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwana dalej klauzulą BRC. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że towary, oprogramowanie i technologie stanowiące przedmiot transakcji handlowych z Tech Data Polska podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U j.t.), a także innym przepisom prawa krajowego, prawa UE i prawa USA - w zakresie kontroli eksportowej. Powyższe obejmuje między innymi Rozporządzenie Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. (Dz. UE L 134 z dnia 29 maja 2009 r.) ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania z późniejszymi zmianami i sprostowaniami, a także amerykańskie przepisy eksportowe (ang.: Export Administration Regulations, dalej zwane przepisami EAR ) oraz sankcje nakładane przez Departament Skarbu USA i Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych. Sprzedawca będzie przestrzegał wszystkich wspomnianych przepisów prawa. Odbiorca nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, bez uprzedniej właściwej zgody władz administracji państwowej, eksportował, reeksportował lub przenosił, do krajów objętych amerykańskim embargiem lub na rezydentów lub obywateli takich krajów lub jakiekolwiek osoby lub podmioty wymienione na Listach Zakazanych Osób Fizycznych i Prawnych (ang.: Entity List or Denied Persons List) prowadzonych przez Departament Handlu USA lub na Liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli i Zakazanych Osób (ang.: Specifically Designated Nationals and Blocked Persons) prowadzonej przez Departament Skarbu USA lub w jakichkolwiek podobnych europejskich przepisach lokalnych, jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Ponadto towarów, oprogramowania i technologii stanowiących przedmiot Umowy nie można eksportować, reeksportować lub przenosić na użytkownika końcowego zaangażowanego w działalność związaną z bronią masowego rażenia. Taka działalność obejmuje między innymi działalność związaną z: (1) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem materiałów jądrowych, obiektów jądrowych lub broni jądrowej; (2) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem pocisków lub wspieraniem projektów dotyczących pocisków; oraz (3) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem broni chemicznej lub ekologicznej. Data, i czytelne podpisy osób upoważnionych 4 4 W przypadku: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podpis właściciela lub pełnomocnika wpisanego do rejestru właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) 2) spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) podpisy osób, zgodnie z prawidłową reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UMOWA HANDLOWA NR. prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem.

UMOWA HANDLOWA NR. prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem. UMOWA HANDLOWA NR zawarta w dniu... w.. pomiędzy: YAMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 4A lokal 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna Wydział VI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu,

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu, UMOWA HANDLOWA nr Zawarta w dniu... pomiędzy B2B Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-404, przy ul. Kątowej 11/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA NR. prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem.

UMOWA HANDLOWA NR. prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem. UMOWA HANDLOWA NR zawarta w dniu... w........ pomiędzy: Firmą YAMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 4A lokal 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA Sprzedaj cym Kupuj cym 1 2

UMOWA HANDLOWA Sprzedaj cym Kupuj cym 1 2 UMOWA HANDLOWA zawarta w..., dnia..., pomiędzy PRAXIS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 9A, NIP:527-10-04-248, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA NR. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod ... reprezentowaną przez:

UMOWA HANDLOWA NR. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod ... reprezentowaną przez: UMOWA HANDLOWA NR zawarta w dniu... w........ pomiędzy: Firmą YAMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 4A lokal 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, Umowa o wykonanie i finansowanie projektu między: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży):

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży): UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sprzedającym:... z siedzibą w:...,...(kod pocztowy, miejscowość),...(ulica, numer)..., wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zawarte w Warszawie, w dniu. pomiędzy: PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ zawarta w dniu... 20... r., w Warszawie, pomiędzy: GODDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr...

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr... UMOWA WSPÓŁPRACY nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy: Justyną Pradelą prowadzącą działalność gospodarczą P.P.H.U. "Naftogaz" Justyna Pradela z siedzibą w Truskolasach, ul. 1 Maja 21, 42-134 Truskolasy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną.

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną. Umowa nr.../2017 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo