PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół w Pniewach. I. Cele i zasady PSO Ocena wystawiana uczniowi jest informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności oraz o jakości jego pracy. Daje uczniowi możliwość budowania odpowiedzialności za własną naukę, uczy dojrzałości. Systematyczne ocenianie umożliwia uzyskanie informacji o słabych punktach pracy, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej, o kłopotach grupy i poszczególnych uczniów. Ocenianie wiedzy i umiejętności wdraża ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Umożliwia okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na podstawie stopnia opanowania materiału przewidzianego na dany okres (rok szkolny). Oceny są jawne. Dokonywane są systematycznie. Przy ustalaniu oceny brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywane zadania; obniżeniu podlegają wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie niektórym wymaganiom programowym. II. Forma i częstotliwość oceniania wiadomości i umiejętności uczniów Formy Jakie? Ile? Kiedy? Zakres materiału Ustne odpowiedź recytacja min. 1 raz w roku szkolnym min. 1 raz w roku szkolnym - bez zapowiedzi - zapowiedziana z min. tygodniowym wyprzedzeniem zapowiedziana z min. tygodniowym wyprzedzeniem aktywność na lekcji na bieżąco wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych - wiadomości z poszczególnych działów Pisemne praca klasowa, sprawdzian, test/czytanie ze zrozumieniem min. 1 raz w semestrze zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów poprzedzone lekcją powtórzeniową

2 dyktando kartkówka rozprawka/esej interpretacyjny zadanie domowe (w tym recenzja wydarzenia kulturalnego na żywo) 1 raz w roku szkolnym min. 1 raz w semestrze min. 1 raz w semestrze min. 1 raz w semestrze w I semestrze kl.i - bez zapowiedzi - zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem wymagane każdorazowo (recenzja zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem) wiadomości i umiejętności nabyte podczas wcześniejszych etapów edukacyjnych wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych - treść lektur bieżący materiał na bieżąco Inne wymagania formalne (np. zeszyt, podręcznik, przybory) opracowanie projektu wykonanie pomocy dydaktycznych udział w konkursie opracowanie i przedstawienie referatu/prezentacji aktywność (artystyczna) w szkole, poza szkołą wymagane na każdej lekcji zapowiedziane z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem związane tematycznie z opracowywanym materiałem na bieżąco związane tematycznie z opracowywanym na lekcjach materiałem na koniec semestru/ roku szkolnego Wśród prac pisemnych wyróżniamy:

3 - pracę klasową (esej, rozprawka) trwającą 1-2 godz. lekcyjne, - sprawdzian trwający 1 godz. lekcyjną, - test trwający 1 godz. lekcyjną, - czytanie ze zrozumieniem trwające 1(2) godz. lekcyjną, - kartkówkę trwającą do 20 minut. III. Zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres wymagań, sposób punktowania odpowiedzi ustnych i pisemnych). 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik/tekst lektury, zeszyt przedmiotowy. Ich brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Ocena ze sprawdzianu wpisywana jest kolorem czerwonym. 5. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału, ich termin podawany jest uczniom i odnotowywany w dzienniku lekcyjnym co najmniej 1 tydzień przed wyznaczonym terminem. 6. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową (sprawdzian, test) z przyczyn losowych (nieobecność trwała powyżej tygodnia i została usprawiedliwiona), to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem. Jeśli nieobecność była jednodniowa, uczeń pisze sprawdzian w ciągu tygodnia. 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu tylko 1 raz w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac*. Ocena z poprawy jest wpisywana po łamanej kresce również kolorem czerwonym. Prawo do poprawy oceny na ww. warunkach mają także ci uczniowie, którzy otrzymali ocenę dopuszczającą. 8. Przy poprawianiu prac klasowych i sprawdzianów lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika. 9. Uczeń, który unika pisania pracy klasowej lub sprawdzianu, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki (a przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania), zapowiedzianej pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 10. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli jest wykonana błędnie, uczeń nie otrzymuje oceny i musi poprawić zadanie w ciągu tygodnia. 11. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą je w możliwie najbliższym terminie. 12. Nie ocenia się uczniów przez pierwszy tydzień po dłuższej (co najmniej 2- tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 13. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 14. Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, aktywność artystyczna (ciągła i wyróżniająca się) w szkole i poza szkołą, mogą spowodować, że ocena roczna będzie podwyższona o pół lub cały stopień. Osiągnięcia na olimpiadach i konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą być podstawą wystawienia oceny celującej.

4 15. Ocena końcowa jest oceną całoroczną, uwzględnia oba semestry. 16. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 17. W czasie lekcji uczniowie mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń. 18. Uczeń może zostać niesklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 19. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze, za wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych/ustnych. 20. Dla uczniów z dysfunkcjami, potwierdzonymi (na piśmie) przez Poradnię Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję, poziom wymagań będzie obniżony, z zachowaniem wymagań podstawy programowej. 21. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa na zajęciach. *Czas poprawiania i oceniania prac pisemnych z języka polskiego to 21 dni. IV. Kryteria procentowe dla prac pisemnych procenty ocena 0% - 39% niedostateczny (1) 40% - 50% dopuszczający (2) 51% - 70% dostateczny (3) 71% - 89% dobry (4) 90% - 99% bardzo dobry (5) 100% celujący (6) V. Ogólne wymagania edukacyjne 1. Ocena celująca: - uczeń w stopniu doskonałym opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe oraz w twórczy sposób rozwija własne uzdolnienia; - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, przy rozwiązywaniu problemów wykorzystuje informacje z różnych źródeł; - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2. Ocena bardzo dobra: - uczeń w pełni opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę i zaawansowane techniki do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

5 3. Ocena dobra: - uczeń w stopniu dobrym opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; - uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia, stosuje wiedzę do samodzielnego rozwiązywania (wykonania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych. 4. Ocena dostateczna: - uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności treści programowych; - uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 5. Ocena dopuszczająca: - uczeń ma niewielkie braki w opanowaniu wymagań podstawowych; - uczeń rozwiązuje (wykonuje) korzystając ze wskazówek nauczyciela typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 6. Ocena niedostateczna: - uczeń ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, braki te przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu; - uczeń nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać (wykonać) typowych zadań praktycznych o niewielkim stopniu trudności. VI. Średnia ważona 1. Poszczególnym działaniom przypisane są konkretne wagi: Działania Waga Praca klasowa 5 Sprawdzian 5 Test 3 Dyktando 3 Czytanie ze zrozumieniem 3(4) Udział w konkursie przedmiotowym 4 Aktywność (artystyczna) poza szkołą, realizacja ponadobowiązkowych zadań 3 Praca w grupach 2 Kartkówka (z lektury) 2 (3) Odpowiedź ustna 3 Wypracowanie klasowe z wykorzystaniem różnych pomocy 3 Projekt edukacyjny (indywidualny lub grupowy) 2 Zadanie domowe (w tym np. esej, rozprawka) 1 (2)* Referat/prezentacja 2 Recenzja wydarzenia kulturalnego (na żywo) 3 Recytacja 2(3)* Aktywność bieżąca na lekcjach 2 Wykonanie pomocy dydaktycznych 1 * w zależności od stopnia trudności i rozmiarów zadania

6 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne ustala się w stopniach według średniej ważonej ocen cząstkowych ( do oceny końcoworocznej wliczane są wszystkie oceny cząstkowe z całego roku): średnia ważona (S) ocena ocena (zapis cyfrowy) (zapis słowny) 0-1,74 1 niedostateczny 1,75 2,74 2 dopuszczający 2,75 3,74 3 dostateczny 3,75 4,74 4 dobry 4,75 5,74 5 bardzo dobry powyżej 5,75 6 celujący VIII Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym 1. Nauczyciel uczeń - uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny, - nauczyciel pomaga w samodzielnym rozwoju, - nauczyciel motywuje do dalszej pracy. 2. Nauczyciel rodzic Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): - informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce, - dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, - przekazuje wskazówki do pracy z uczniem, - rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka. 3. Nauczyciel wychowawca pedagog szkolny - nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego na bieżąco, - nauczyciel na prośbę wychowawcy klasy informuje go o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, - nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. IX. Postanowienia końcowe Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. Opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI FILMOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH

7 - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół w Pniewach. VII. Cele i zasady PSO Ocena wystawiana uczniowi jest informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności oraz o jakości jego pracy. Daje uczniowi możliwość budowania odpowiedzialności za własną naukę, uczy dojrzałości. Systematyczne ocenianie umożliwia uzyskanie informacji o słabych punktach pracy, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, o kłopotach grupy i poszczególnych uczniów. Ocenianie wiedzy i umiejętności wdraża ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Umożliwia okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na podstawie stopnia opanowania materiału przewidzianego na dany okres (rok szkolny). Oceny są jawne. Dokonywane są systematycznie. Przy ustalaniu oceny brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywane zdania; obniżeniu podlegają wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie niektórym wymaganiom programowym. VIII. Forma i częstotliwość oceniania wiadomości i umiejętności uczniów Formy Jakie? Ile? Kiedy? Zakres materiału prezentacja Wg potrzeb Na bieżąco Ustne aktywność na lekcji na bieżąco Pisemne sprawdzian, min. 1 w semestrze kartkówka min. 1 raz w semestrze zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów poprzedzone lekcją powtórzeniową - bez zapowiedzi wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych zadanie domowe (w tym recenzja) min. 1 raz w semestrze wymagane każdorazowo na bieżąco opracowanie projektu film w kl. II i III 1 w roku zapowiedziane z 2- tygodniowym wyprzedzeniem związane tematycznie z opracowywanym materiałem Inne wykonanie pomocy dydaktycznych udział w konkursie opracowywanie i przedstawienie referatu/prezentacji na bieżąco związane tematycznie z opracowywanym na lekcjach materiałem Wśród prac pisemnych wyróżniamy: - sprawdzian trwający 1 godz. lekcyjną, - kartkówkę trwającą do 20 minut.

8 IX. Zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres wymagań, sposób punktowania odpowiedzi ustnych i pisemnych). 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji zeszyt przedmiotowy. Jego brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Ocena ze sprawdzianu wpisywana jest kolorem czerwonym. 5. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału, ich termin podawany jest uczniom i odnotowywany w dzienniku lekcyjnym co najmniej 1 tydzień przed wyznaczonym terminem. 6. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian, z przyczyn losowych (nieobecność trwała powyżej tygodnia i została usprawiedliwiona), to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem. Jeśli nieobecność była jednodniowa, uczeń pisze sprawdzian w ciągu tygodnia. 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu tylko 1 raz w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac*. Ocena z poprawy jest wpisywana po łamanej kresce również kolorem czerwonym. Prawo do poprawy oceny na ww. warunkach mają także ci uczniowie, którzy otrzymali ocenę dopuszczającą. 8. Przy poprawianiu sprawdzianów lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika. 9. Uczeń, który unika pisania sprawdzianu, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki (a przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania), zapowiedzianej pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 10. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i musi poprawić zadanie w ciągu tygodnia. 11. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą je w możliwie najbliższym terminie. 12. Nie ocenia się uczniów przez pierwszy tydzień po dłuższej (co najmniej 2-tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 13. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 14. Udział i osiągnięcia w konkursach filmowych, może spowodować, że ocena roczna będzie podwyższona o pół lub cały stopień. Osiągnięcia na konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą być podstawą wystawienia oceny celującej. 15. Ocena końcowa jest oceną całoroczną, uwzględnia oba semestry. 16. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 17. W czasie lekcji uczniowie mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń. 18. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 19. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze za wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych/ustnych. 20. Dla uczniów z dysfunkcjami, potwierdzonymi (na piśmie) przez Poradnię Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję, poziom wymagań będzie obniżony, z zachowaniem wymagań podstawy programowej

9 21. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa na zajęciach. X. Kryteria procentowe dla prac pisemnych procenty ocena 0% - 39% niedostateczny (1) 40% - 50% dopuszczający (2) 51% - 70% dostateczny (3) 71% - 89% dobry (4) 90% - 99% bardzo dobry (5) 100% celujący (6) XI. Ogólne wymagania edukacyjne Ocena celująca: - uczeń w stopniu doskonałym opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe oraz w twórczy sposób rozwija własne uzdolnienia; - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, przy rozwiązywaniu problemów wykorzystuje informacje z różnych źródeł; - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Ocena bardzo dobra: - uczeń w pełni opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę i zaawansowane techniki do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. Ocena dobra: - uczeń w stopniu dobrym opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; - uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia, stosuje wiedzę do samodzielnego rozwiązywania (wykonania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych. Ocena dostateczna: - uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności treści programowych; - uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Ocena dopuszczająca: - uczeń ma niewielkie braki w opanowaniu wymagań podstawowych; - uczeń rozwiązuje (wykonuje) korzystając ze wskazówek nauczyciela typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Ocena niedostateczna: - uczeń ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, braki te przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu; - uczeń nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać (wykonać) typowych zadań praktycznych o niewielkim stopniu trudności.

10 XII. Średnia ważona 1. Poszczególnym działaniom przypisane są konkretne wagi: Działania Waga Sprawdzian 5 Udział w konkursie 4 Aktywność (artystyczna) poza szkołą, realizacja ponadobowiązkowych zadań Praca w grupach 2 Kartkówka 2 Odpowiedź ustna 3 Projekt edukacyjny (indywidualny lub grupowy) 3 Zadanie domowe 1 (2)* Referat/prezentacja 3 Recenzja 3 Aktywność bieżąca na lekcjach 2 Wykonanie pomocy dydaktycznych 1 * w zależności od stopnia trudności i rozmiarów zadania 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne ustala się w stopniach według średniej ważonej ocen cząstkowych: średnia ważona (S) ocena (zapis cyfrowy) 3 ocena (zapis słowny) 0-1,74 1 niedostateczny 1,75 2,74 2 dopuszczający 2,75 3,74 3 dostateczny 3,75 4,74 4 dobry 4,75 5,74 5 bardzo dobry powyżej 5,75 + realizacja wymagań ponadstandardowych 6 celujący Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym Nauczyciel uczeń - uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny, - nauczyciel pomaga w samodzielnym rozwoju, - nauczyciel motywuje do dalszej pracy. Nauczyciel rodzic Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): - informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce, - dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, - przekazuje wskazówki do pracy z uczniem, - rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka.

11 Nauczyciel wychowawca pedagog szkolny - nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego na bieżąco. - nauczyciel na prośbę wychowawcy klasy informuje go o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, - nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. XIII. Postanowienia końcowe Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych (angielski i niemiecki) w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany w sierpniu 2016 r. na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół w Pniewach. I. Cele i zasady PSO: Ocena wystawiana uczniowi jest informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności oraz o jakości jego pracy. Daje uczniowi możliwość budowania odpowiedzialności za własną naukę, uczy dojrzałości. Systematyczne ocenianie umożliwia uzyskanie informacji o słabych punktach pracy, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej, o kłopotach grupy i poszczególnych uczniów. Ocenianie wiedzy i umiejętności wdraża ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Umożliwia okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na podstawie stopnia opanowania materiału przewidzianego na dany okres (rok szkolny). Oceny są jawne. Dokonywane są systematycznie. Przy ustalaniu oceny brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia; obniżeniu podlegają wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie niektórym wymaganiom programowym. II. Forma i częstotliwość oceniania wiadomości i umiejętności uczniów: Formy Jakie? Ile? Kiedy? Zakres materiału sprawdzian ustny Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem Wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów

12 Ustne poprzedzone lekcją powtórzeniową odpowiedź bez zapowiedzi lub zapowiedziane wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych lub w przypadku zapowiedzianego odpytywania - wiadomości i umiejętności z trzech tematów lekcyjnych wskazanych przez nauczyciela aktywność na na bieżąco Pisemn e Inne lekcji Prace klasowe, sprawdziany, testy kartkówki min. 1 w semestrze zadania domowe wymagania formalne (np. zeszyt, podręcznik, przybory) Opracowanie projektu Wykonanie pomocy dydaktycznych Udział w konkursach Opracowywani e referatów zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem bez zapowiedzi lub zapowiedziane wymagane każdorazowo wymagane na każdej lekcji wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów poprzedzone lekcją powtórzeniową wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych lub w przypadku zapowiedzianych kartkówek - wiadomości i umiejętności z trzech tematów lekcyjnych wskazanych przez nauczyciela na bieżąco

13 Uszczegółowienie niektórych form - praca klasowa trwa 1-2 godz. lekcyjne - test trwa 1 godz. lekcyjną, - sprawdzian trwa do 1 godz. lekcyjnej, - kartkówka trwa do 20 minut. - sprawdzian ustny trwa do 15 min. Poszczególnym działaniom przypisane są konkretne wagi: Działania Waga Prace klasowe 5 Testy 5 Sprawdziany 4 Kartkówki 2 Sprawdzian ustny 5 Odpowiedź ustna 3 Aktywność na lekcji 1 Zadania domowe 1-2 Inne (wymienione w powyższej tabeli) 1 III. Zasady oceniania: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres wymagań, sposób punktowania odpowiedzi ustnych i pisemnych). Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Ich brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. Prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Prace klasowe, testy i sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału i ich termin podawany jest uczniom i odnotowywany w dzienniku lekcyjnym na co najmniej 1 tydzień przed wyznaczonym terminem. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową, sprawdzian, test z przyczyn losowych, to jest zobowiązany napisać go (lub odpowiadać w przypadku sprawdzianu ustnego) na następnej lekcji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lecz nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych/sprawdzianów/testów tylko jeden raz, w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania, i po uzgodnieniu daty i miejsca z nauczycielem danego przedmiotu. W przypadku nieobecności ucznia z powodu dłuższej choroby termin ten może być wydłużony. Każdą ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się do dziennika. Przy poprawianiu oraz pisaniu prac klasowych, sprawdzianów, testów w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika.

14 Dopuszcza się poprawę pisemnych form krótkich - ustala każdorazowo nauczyciel przedmiotu. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, wykonania pracy pisemnej (np. kartkówki, dyktanda, i in. a przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania i nie uzasadnił go w sposób wystarczający), z pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej otrzymuje ocenę niedostateczną. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i ma poprawić na następną lekcję. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą ją w możliwie najbliższym terminie. Uczeń może nie być przygotowany do zajęć: 1) w wypadkach losowych, 2) z powodu choroby trwającej dłużej niż pięć dni, 3) przez tydzień po powrocie ze szpitala, 4) przez tydzień po powrocie z kursu, 5) w dni ustalone przez Samorząd Szkolny w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 1. Nie ocenia się uczniów przez pierwszy tydzień po dłuższej (co najmniej 2- tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 2. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe lub udział w konkursach przedmiotowych. 3. Korzystanie przez ucznia podczas prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 4. W czasie lekcji uczniowie mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę. 5. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 6. Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi (na piśmie) przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję poziom wymagań będzie dostosowany do zaleceń. 7. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa na zajęciach. 8. Zwolnienie z przygotowania do zajęć w dni ustalone przez Samorząd Szkolny nie dotyczy przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 9. Klasy zostają zwolnione z odpytywania (z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych, testów, sprawdzianów, powtórek i innych form sprawdzania wiedzy) po wyjeździe do teatru i po innych imprezach klasowych, z którymi związany jest bardzo późny powrót do domu (po uzgodnieniu z Dyrektorem).

15 10. Nie dotyczy przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ocenianie przez nauczyciela prac pisemnych w skali punktowej powinno być dostosowane do następujących kryteriów: 100 % pkt. ocena celująca, 99 % pkt. ocena celująca minus, 98 % pkt. ocena bardzo dobra plus, 91 % - 97 % pkt. ocena bardzo dobra, 90 % pkt. ocena bardzo dobra minus, 89 % - ocena dobra plus, 72 % - 88 % pkt. ocena dobra, 71% pkt. ocena dobra minus, 70 % pkt. ocena dostateczna plus, 52 % - 69 % pkt. ocena dostateczna, 51 % pkt. ocena dostateczna minus, 50 % pkt. ocena dopuszczająca plus, 41 % - 49 % pkt. ocena dopuszczająca, 40 % pkt. ocena dopuszczająca minus, 39 % pkt. ocena niedostateczna plus, 0 % - 38 % pkt. ocena niedostateczna. IV. Średnia ważona: Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne ustala się w stopniach według średniej ważonej ocen cząstkowych: średnia ważona (S) ocena ocena (zapis cyfrowy) (zapis słowny) 0-1,74 1 niedostateczny 1,75 2,74 2 dopuszczający 2,75 3,74 3 dostateczny 3,75 4,74 4 dobry 4,75 5,74 5 bardzo dobry 5,75-6,00 6 celujący V. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne. 1. Roczne oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

16 1) stopień celujący 6, 2) stopień bardzo dobry 5, 3) stopień dobry 4, 4) stopień dostateczny 3, 5) stopień dopuszczający 2, 6) stopień niedostateczny Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, 2) nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności. 3. Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą (2) obejmują treści nauczania: 1) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 2) potrzebne w życiu. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych, w stopniu umożliwiającym rozwiązywanie zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności. 4. Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną (3) obejmują treści: 1) konieczne i podstawowe w uczeniu się danego przedmiotu, 2) o niewielkim stopniu złożoności, 3) mające odniesienie w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 4) określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych zawartych w podstawach programowych. Uczeń próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, podejmować własną inicjatywę, rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 5. Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą (4) obejmują treści: 1) istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone aniżeli zaliczane do wymagań podstawowych, 2) przekraczające wymagania podstawowe zawarte w podstawach programowych, 3) wymagające umiejętności stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Uczeń pracuje samodzielnie, stosuje terminologię właściwą dla danego przedmiotu, bierze aktywny udział w zajęciach oraz rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 6. Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą (5) obejmują:

17 1) pełen zakres treści programowych zawartych w programach nauczania oraz podstawach programowych, 2) samodzielną interpretację faktów i źródeł, 3) treści umożliwiające rozwiązywanie problemów. Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy objęte programem nauczania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach, umie bronić swoich poglądów. Rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne o znacznym stopniu trudności. 7. Wymagania na ocenę celującą (6) obejmują wszystkie treści zawarte w podstawie programowej. 8. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej w dzienniku elektronicznym, bierze się pod uwagę średnie ważone. Nauczyciel ma prawo do tej średniej dodać lub odjąć wartość 0,2. 9. Przy ustalaniu oceny końcoworocznej uwzględnia się oceny cząstkowe. Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego. VI. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym 1. Nauczyciel uczeń - uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny, - pomaga w samodzielnym rozwoju, - motywuje do dalszej pracy. 2. Nauczyciel rodzic Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): - informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce, - dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, - przekazuje wskazówki do pracy z uczniem, - rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka. 3. Nauczyciel wychowawca pedagog szkolny - nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego na bieżąco. - nauczyciel na prośbę wychowawcy klasy informuje go o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, - nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. VII. Postanowienia końcowe: Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

18 Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PNIEWACH Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół w Pniewach. I. Cele i zasady PSO: Ocena wystawiana uczniowi jest informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności oraz o jakości jego pracy. Daje uczniowi możliwość budowania odpowiedzialności za własną naukę, uczy dojrzałości. Systematyczne ocenianie umożliwia uzyskanie informacji o słabych punktach pracy, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej, o kłopotach grupy i poszczególnych uczniów. Ocenianie wiedzy i umiejętności wdraża ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Umożliwia okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na podstawie stopnia opanowania materiału przewidzianego na dany okres (rok szkolny). Oceny są jawne. Dokonywane są systematycznie. Przy ustalaniu oceny brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia; obniżeniu podlegają wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie niektórym wymaganiom programowym. II. Ustne Forma i częstotliwość oceniania wiadomości i umiejętności uczniów: Formy Jakie? Ile? Kiedy? Zakres materiału odpowiedź min. 1 raz bez zapowiedzi w roku Pisemne aktywność na lekcji prace klasowe, sprawdziany, testy wg potrzeb min. 1 w semestrze na bieżąco zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów poprzedzone

19 Inne kartkówki zadania domowe wymagania formalne (np. zeszyt, podręcznik, przybory) Opracowanie projektu Wykonanie pomocy dydaktycznych Udział w konkursach Opracowywanie referatów min. 1 w semestrze wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb bez zapowiedzi wymagane każdorazowo wymagane na każdej lekcji lekcją powtórzeniową wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych na bieżąco Wśród prac pisemnych wyróżniamy: - pracę klasową trwającą 1-2 godz. lekcyjne, - sprawdzian trwający 1 godz. lekcyjną, - test trwający 1 godz. lekcyjną, - kartkówkę trwającą do 20 minut. Poszczególnym działaniom przypisane są konkretne wagi: Działania Waga Prace klasowe 5 Sprawdziany 5 Testy 4 Kartkówki 2 Odpowiedź ustna 2 Inne (wymienione w powyższej tabeli) 1 III. Zasady oceniania: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres wymagań, sposób punktowania odpowiedzi ustnych i pisemnych). 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Ich brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Ocena ze sprawdzianu wpisywana jest kolorem czerwonym.

20 5. Sprawdziany, prace klasowe, testy odbywają się zgodnie z rozkładem materiału i ich termin podawany jest uczniom i odnotowywany w dzienniku lekcyjnym na co najmniej 1 tydzień przed wyznaczonym terminem. 6. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową (sprawdzian, test) z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem. 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu tylko 1 raz w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Ocena z poprawy jest wpisywana również kolorem czerwonym. Prawo do poprawy oceny na ww. warunkach mają także ci uczniowie, którzy otrzymali ocenę dopuszczającą. 8. Przy poprawianiu prac klasowych i sprawdzianów lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika. 9. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki (a przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania), zapowiedzianej pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 10. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i ma poprawić na następną lekcję. 11. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą ją w możliwie najbliższym terminie. 12. Nie ocenia się uczniów przez pierwszy tydzień po dłuższej (co najmniej 2- tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 13. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 14. Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować, że ocena semestralna będzie podwyższona o pół lub cały stopień. Osiągnięcia na olimpiadach i konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą być podstawą wystawienia oceny celującej. 15. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 16. W czasie lekcji uczniowie mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń. 17. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 18. Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi (na piśmie) przez Poradnię Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję poziom wymagań będzie obniżony. 19. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa na zajęciach. IV. Kryteria procentowe dla prac pisemnych: 100 % pkt. ocena celująca, 99 % pkt. ocena celująca minus, 98 % pkt. ocena bardzo dobra plus, 91 % - 97 % pkt. ocena bardzo dobra, 90 % pkt. ocena bardzo dobra minus, 89 % - ocena dobra plus,

21 72 % - 88 % pkt. ocena dobra, 71% pkt. ocena dobra minus, 70 % pkt. ocena dostateczna plus, 52 % - 69 % pkt. ocena dostateczna, 51 % pkt. ocena dostateczna minus, 50 % pkt. ocena dopuszczająca plus, 41 % - 49 % pkt. ocena dopuszczająca, 40 % pkt. ocena dopuszczająca minus, 39 % pkt. ocena niedostateczna plus, 0 % - 38 % pkt. ocena niedostateczna. V. Ogólne wymagania edukacyjne: 1. Ocena celujący: - uczeń w stopniu doskonałym opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe oraz w twórczy sposób rozwija własne uzdolnienia; - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, przy rozwiązywaniu problemów wykorzystuje informacje z różnych źródeł; - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2. Ocena bardzo dobry: - uczeń w pełni opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę i zaawansowane techniki do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. 3. Ocena dobry: - uczeń w stopniu dobrym opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; - uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia, stosuje wiedzę do samodzielnego rozwiązywania (wykonania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych. 4. Ocena dostateczny: - uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności treści programowych; - uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 5. Ocena dopuszczający: - uczeń ma niewielkie braki w opanowaniu wymagań podstawowych; - uczeń rozwiązuje (wykonuje) korzystając ze wskazówek nauczyciela typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 6. Ocena niedostateczny:

22 - uczeń ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, braki te przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu; - uczeń nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać (wykonać) typowych zadań praktycznych o niewielkim stopniu trudności. VI. Średnia ważona: Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne ustala się w stopniach według średniej ważonej ocen cząstkowych: średnia ważona (S) ocena (zapis cyfrowy) ocena (zapis słowny) 0-1,74 1 niedostateczny 1,75 2,74 2 dopuszczający 2,75 3,74 3 dostateczny 3,75 4,74 4 dobry 4,75 5, 4 5 bardzo dobry powyżej 5,5 + realizacja ponadstandardowych wymagań 6 celujący 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej, bierze się pod uwagę średnie ważone. Nauczyciel ma prawo do tej średniej dodać lub odjąć wartość 0,2. 2. Przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę średnie ważone liczone ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w danym roku szkolnym. Nauczyciel ma prawo do tej średniej dodać lub odjąć wartość 0,2. VII. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym 4. Nauczyciel uczeń - uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny, - pomaga w samodzielnym rozwoju, - motywuje do dalszej pracy. 5. Nauczyciel rodzic Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): - informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce, - dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, - przekazuje wskazówki do pracy z uczniem, - rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka. 6. Nauczyciel wychowawca pedagog szkolny - nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego na bieżąco. - nauczyciel na prośbę wychowawcy klasy informuje go o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, - nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. VIII. Postanowienia końcowe:

23 Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, EKOLOGIA) W ZESPOLE SZKÓŁ W PNIEWACH Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół w Pniewach. I. Cele i zasady PSO: Ocena wystawiana uczniowi jest informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności oraz o jakości jego pracy. Daje uczniowi możliwość budowania odpowiedzialności za własną naukę, uczy dojrzałości. Systematyczne ocenianie umożliwia uzyskanie informacji o słabych punktach pracy, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej, o kłopotach grupy i poszczególnych uczniów. Ocenianie wiedzy i umiejętności wdraża ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Umożliwia okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na podstawie stopnia opanowania materiału przewidzianego na dany okres (rok szkolny). Oceny są jawne. Dokonywane są systematycznie. Przy ustalaniu oceny brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia; obniżeniu podlegają wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie niektórym wymaganiom programowym. II. Forma i częstotliwość oceniania wiadomości i umiejętności uczniów: Formy Jakie? Ile? Kiedy? Zakres materiału Ustne Pisemne odpowiedź aktywność na lekcji prace klasowe, sprawdziany, testy min. 1 raz w semestrze min. 1 w semestrze bez zapowiedzi na bieżąco zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych wiadomości i umiejętności z poszczególnych

24 Inne kartkówki zadania domowe wymagania formalne (np. zeszyt, podręcznik, przybory) Opracowanie projektu Wykonanie pomocy dydaktycznych Udział w konkursach Opracowywanie referatów min. 1 w semestrze min. 1 w semestrze bez zapowiedzi wymagane każdorazowo wymagane na każdej lekcji działów poprzedzone lekcją powtórzeniową wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych na bieżąco Wśród prac pisemnych wyróżniamy: - pracę klasową trwającą 1-2 godz. lekcyjne, - sprawdzian trwający 1 godz. lekcyjną, - test trwający 1 godz. lekcyjną, - kartkówkę trwającą do 20 minut. Poszczególnym działaniom przypisane są konkretne wagi: Działania Waga Prace klasowe 5 Sprawdziany 5 Testy 4 Kartkówki 3 Odpowiedź ustna 2 Inne (wymienione w powyższej tabeli) 1 III. Zasady oceniania: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres wymagań, sposób punktowania odpowiedzi ustnych i pisemnych). 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Ich brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Ocena ze sprawdzianu wpisywana jest kolorem czerwonym.

25 5. Matury próbne mogą być traktowane jak praca klasowa, ocena wpisywana jest kolorem czerwonym do dziennika. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z matury próbnej tylko 1 raz w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. 6. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału i ich termin podawany jest uczniom i odnotowywany w dzienniku lekcyjnym na co najmniej 1 tydzień przed wyznaczonym terminem. 7. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową (sprawdzian, test) z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem. 8. Ocena z poprawy jest wpisywana również kolorem czerwonym. Nie poprawia się ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych. 9. Przy poprawianiu prac klasowych i sprawdzianów lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a każda otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika. 10. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki (a przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania), zapowiedzianej pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 11. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i ma poprawić na następną lekcję. 12. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą ją w możliwie najbliższym terminie. 13. Nie ocenia się uczniów przez pierwszy tydzień po dłuższej (co najmniej 2- tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 14. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, w formie oceny wagi Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować, że ocena semestralna będzie podwyższona o pół lub cały stopień. Osiągnięcia na olimpiadach i konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą być podstawą wystawienia oceny celującej. 16. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 17. W czasie lekcji uczniowie mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń. 18. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 19. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji np. 1 raz w semestrze (ustala nauczyciel) za wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych. 20. Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi (na piśmie) przez Poradnię Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję poziom wymagań będzie obniżony lub dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. 21. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa na zajęciach. IV. Kryteria procentowe dla prac pisemnych: PROCENTY OCENA 0% - 38% niedostateczny (1) 39% Niedostateczny plus (1+)

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, ekologia, przyroda) w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, ekologia, przyroda) w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, ekologia, przyroda) w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Zespole Szkół w Pniewach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki zawodowej w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki zawodowej w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki zawodowej w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Pniewach - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych (angielski i niemiecki) w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych (angielski i niemiecki) w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych (angielski i niemiecki) w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany w sierpniu 2016 r.na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I N F O R M A T Y K A KL. II-III PUBLICZNE GIMNAZJUM W STRZELCACH KRAJ. Rok szkolny 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I N F O R M A T Y K A KL. II-III PUBLICZNE GIMNAZJUM W STRZELCACH KRAJ. Rok szkolny 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I N F O R M A T Y K A KL. II-III PUBLICZNE GIMNAZJUM W STRZELCACH KRAJ. Rok szkolny 2016/2017 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: Uświadomienie uczniom stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III Podstawa prawna do opracowania PZO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 27 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie Maria Brodowska I. Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów -poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu.

rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII Nauczyciel: Sylwia Bielińska Obszary aktywności podlegające ocenianiu: Sprawdzian (test, praca klasowa) to pisemna weryfikacja wiedzy (wiadomości i umiejętności)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII mgr Urszula Miarka-Tchórzewska I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie 2017/2018 opracowany na podstawie programu: "Matematyka z plusem" 1 Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Opracowany na podstawie: WZO ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Statutu ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Opracowany przez nauczycieli chemii w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania - matematyka Przedmiotowe zasady oceniania - matematyka I. Zasady bieżącego oceniania 1.Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) wypowiedzi pisemne: prace pisemne, sprawdziany - obejmują zakres materiału

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDYNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDYNI ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDYNI Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: bieżącą i systematyczną obserwację postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZY na rok szkolny 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZY na rok szkolny 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZY na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki Opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla szkoły podstawowej z matematyki. 2. Programu nauczania Matematyka z kluczem klasa 4, 5, 6 i 7 3. Podręcznika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne prace własne uczniów zadania domowe aktywna praca na lekcji. 2. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu I. Podstawy prawne opracowania PSO. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Klasa I LOA, I TTI, I TM, I z. mgr Ewelina Czub-Kapel

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Klasa I LOA, I TTI, I TM, I z. mgr Ewelina Czub-Kapel PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Klasa I LOA, I TTI, I TM, I z mgr Ewelina Czub-Kapel 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I. Podstawy prawne opracowania PSO. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego

Bardziej szczegółowo

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania z chemii w podstawówce opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany Nauczyciel: Mirosława Gosa Wyposażenie ucznia na zajęciach: Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Na lekcjach nauczyciel ocenia następujące elementy: zakres i jakość wiadomości i umiejętności rozumienie i stosowanie wiedzy stosowanie języka przedmiotu postawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej W MIEJSKIEJ GÓRCE ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI 1 OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN a) stopień celujący (wymagania wykraczające W) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI realizowany w Branżowej Szkole I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie oraz klasach zasadniczej szkoły zawodowej. opracowany na podstawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu INFORMATYKA

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu INFORMATYKA 1. Przedmiot oceny: Uczeń oceniany jest w sposób: a) obiektywny; b) zgodny z jego możliwościami; c) zgodny z rozpoznanymi u niego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, uzdolnieniami i kompetencjami; d)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. NIEMIECKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. NIEMIECKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULECHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULECHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULECHOWIE Opracowany przez mgr Beatę Halasz, mgr Marię Samol, Ewę Szustak, Anetę Zdanowicz Podstawa prawna do opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Nauczanie geografii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt: Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Planeta Nowa autorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA ORAZ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA ORAZ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA ORAZ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 1. Przedmiotowy System Oceniania z PRZYRODY obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji. 2. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna. II. Wstęp i postanowienia ogólne. III. Cele wewnątrzszkolnego oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 1. Zasady PSO Nauczyciel mgr Marcin Rokosz 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego oraz o sposobie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie VII opracowany na podstawie wewnątrzszkolnych zasad oceniania w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie VII opracowany na podstawie wewnątrzszkolnych zasad oceniania w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie VII opracowany na podstawie wewnątrzszkolnych zasad oceniania w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie 1.Nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. HEWELIUSZA W ŻUKOWIE Przedmiotowe Zasady Oceniania sporządzone zostały w oparciu o: 1. Ocenianie wewnątrzszkolne. 2. Podstawę programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów Zasady oceniania 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z MATEMATYKI I. Założenia ogólne: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM I. Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów gimnazjum 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkole zawodowej i technikum.

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkole zawodowej i technikum. I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ rok szkolny 2015/16 wych. Dorota Szostak KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jawności. 2.Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych i informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Celem oceniania osiągnięć ucznia z chemii jest: - wspieranie działania ucznia i motywowanie go do dalszej pracy, - bieżące informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianiu podlegają: - osiągnięcia edukacyjne ucznia; - zachowanie ucznia. INFORMACJE WSTĘPNE 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY- KLASA 4 i 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY- KLASA 4 i 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY- KLASA 4 i 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH ROK SZKOLNY 2018/2019 mgr. Irena Kuzior 1 Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny nową podstawę

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU 3a - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW WRONIE 2007 0 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki System oceniania z matematyki został opracowany na podstawie: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo