Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20"

Transkrypt

1 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI

2 SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji i danych 10 Bezpieczeństwo transakcji z kontrahentami 11 Konflikty interesów 12 Zwalczanie nielegalnych płatności i korupcji 14 Stosowanie kodeksu etyki w organizacji

3 Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i otoczenia. Reputacja organizacji jest jej wartością i powinna być wzmacniana oraz chroniona poprzez upowszechnianie etycznego działania przez każdego członka naszej organizacji. Niniejszy Kodeks Etyki wytycza najważniejsze zasady postępowania dla wszystkich osób zatrudnionych w spółkach Grupych Scanmed Multimedis na podstawie umowy o pracę jak i osób współpracujących na podstawie zlecenia, umowy o dzieło lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej: od Członków Zarządu i Dyrektorów po Kierowników, pracowników i współpracowników wszystkich szczebli. Kodeks etyki został przygotowany podczas prac Komisji ds. Etyki i przyjęty przez Zarządy spółek Grupy Scanmed Multimedis. Każda osoba odpowiada za to, aby jej postępowanie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa a także standardami etycznymi, a środowisko pracy powinno te starania wspierać. Dla kierownictwa oznacza to szczególną odpowiedzialność i konieczność dawania swoim zachowaniem właściwego przykładu. Do zadań kierownictwa należy dbanie o to, aby pracownicy zapoznali się z Kodeksem i stosowali jego zasady. Zalecamy zapoznanie się z Kodeksem i korzystanie z niego jako drogowskazu w działaniach podejmowanych w imieniu Grupy Scanmed Multimedis. Wszelkie pytania dotyczące kodeksu należy kierować do Działu personalnego, Działu prawnego, Pełnomocnika CSR lub bezpośrednio do Komisji Etycznej. Zachęcamy również, aby bez obaw zgłaszać wszelkie sytuacje budzące wątpliwość natury etycznej. Kodeks objaśnia również jak należy to zrobić. Nasze zachowania decydują o reputacji Grupy Scanmed Multimedis. Wierzymy, że niniejszy zbiór zasad pomoże nam wspólnie spełniać najwyższe standardy etyczne, jakich oczekiwać można od lidera na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce. Zarząd Scanmed Multimedis S.A

4 I. ZASADY OGÓLNE 1. Poszanowanie zasad prawa Zarządzając wszystkimi aspektami naszej działalności, jesteśmy świadomi obowiązujących norm prawnych i je przestrzegamy. Zapoznając się z Kodeksem i zgłaszając niezgodne z prawem lub wątpliwe etycznie przypadki postępowania, dążymy do praworządności i przestrzegania wysokich norm etycznych. 2. Osobista odpowiedzialność Wszyscy pracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wykonywane zadania, znajdujące się w zakresie obowiązków pracownika. 3. Lojalność wobec firmy Wszystkich pracowników i współpracowników Grupy Scanmed Multimedis obowiązuje przestrzeganie zasady lojalności wobec firmy oraz niedziałania na jej niekorzyść. 4. Uczciwość Nieakceptowane jest przyjmowanie prezentów, rozrywek i innych korzyści osobistych, które mogłyby wpływać na decyzje podejmowane w imieniu spółek Grupy Scanmed Multimedis, w tym zwłaszcza związane z działalnością leczniczą. 5. Przyjmowanie korzyści Prezenty i upominki niekolidujące z uwagami wymienionymi w pkt.4 niniejszego kodeksu, przekraczające wartość 200 PLN powinny być zgłaszane do Komisji Etyki w formie elektronicznej na adres: lub - 4 -

5 II. ZASADY BUDOWANIA RELACJI Z NAJWAŻNIEJSZYMI GRUPAMI INTERESARIUSZY 1. Relacje pomiędzy pracownikami 1.1 Poszanowanie godności Relacje pomiędzy wszystkimi osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Grupie Scanmed Multimedis opierają się na wzajemnym szacunku. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązani są respektować godność innych pracowników lub współpracowników. 1.2 Atmosfera akceptacji Atmosfera pracy i świadczenia usług w Grupie Scanmed Multimedis sprzyja akceptacji różnic między pracownikami lub współpracownikami zarówno pod względem płci, rasy, przekonań religijnych, pochodzenia i stylu życia. 1.3 Zaufanie Budujemy relacje, które opierają się na zaufaniu do pracowników, współpracowników, przełożonych i podwładnych. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która z tego zaufania wynika. 1.4 Brak tolerancji dla dyskryminacji, mobbingu i molestowania Sprzeciwiamy się wszelkim objawom dyskryminacji. Wszyscy pracownicy traktowani są w sposób równy, stwarzamy równe szanse rozwoju zawodowego i awansu. Naszym obowiązkiem jest tworzenie warunków dla bezpiecznego i bezstronnego traktowania pracowników i współpracowników. 1.5 Wspieranie różnorodności Naszym pracownikom i współpracownikom umożliwiamy rozwój kompetencji, między innymi poprzez szkolenia, programy edukacyjne i rozwojowe, co umożliwia pełną realizację potencjału oraz rozwój swoich kwalifikacji i umiejętności

6 1.6 Bezpieczeństwo w miejscu pracy Naszym obowiązkiem jest zapewnić bezpieczne miejsce pracy. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji i procedur bezpieczeństwa. 2. Relacje z klientami/pacjentami 2.1 Jakość i bezpieczeństwo usług Naszym celem jest dbanie o dobro i bezpieczeństwo Klientów poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziomie. Przykładamy najwyższą wagę do jakości naszych usług poprzez doskonalenie systemu jakości, bezpieczeństwo świadczonych usług, dbałość o satysfakcję klienta, doskonalenie kadr medycznych, rozbudowę infrastruktury medycznej i technicznej, rozwój oferty usług medycznych, działalność profilaktyczną i promocję zdrowia, transparentność w komunikacji z otoczeniem. 2.2 Pacjent w centrum uwagi W naszej pracy kierujemy się dobrem naszych Klientów, które jest wyznacznikiem i podstawą naszych relacji. Dostarczając opiekę zdrowotną naszym Pacjentom przykładamy najwyższą wagę do dostarczania usług najwyższej jakości, tak by zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów. 2.3 Poszanowanie godności i pielęgnacja zaufania Pacjentów Nasze działania opierają się na poszanowaniu godności naszych Pacjentów. Zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim jesteśmy obdarzeni i dokładamy wszelkich starań, by na to zaufanie zasługiwać. 3. Relacje z akcjonariuszami 3.1 Zaufanie Jesteśmy świadomi zaufania, jakim obdarzyli nas nasi akcjonariusze oraz odpowiedzialności, jaka z tego zaufania wynika

7 3.2 Transparentność Relacje z akcjonariuszami budowane są w oparciu o transparentną politykę informacyjną. Działania biznesowe prowadzone są w sposób przejrzysty. Udzielamy kompletnych, prawidłowych, aktualnych i zrozumiałych informacji. Polegamy na naszych pracownikach w przygotowywaniu w sposób poprawny i bezstronny informacji o prowadzonych transakcjach. 3.3 Komunikacja Budując relacje z inwestorami opieramy się na zasadach otwartej komunikacji. Wypełniamy zobowiązania Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect, określające częstość i charakter kontaktów z akcjonariuszami. 4. Relacje z dostawcami oraz konkurentami 4.1 Jesteśmy silnym, ale uczciwym konkurentem. Niedopuszczalne jest nielegalne porozumiewanie się z konkurentami, klientami, dostawcami, a w szczególności działania monopolistyczne. W swoich działaniach Grupa Scanmed Multimedis opiera się na zasadach uczciwej konkurencji. Naruszenie przepisów o konkurencji czy też antymonopolowych może pociągać za sobą odpowiedzialność karną, a także prowadzić do poważnej odpowiedzialności cywilnej. 4.2 Transparentność zasady wyboru ofert W relacjach z dostawcami kierujemy się zasadami transparentności w szczególności w sytuacjach wyboru ofert poszczególnych kontrahentów. Jasno określamy oczekiwania wobec naszych dostawców, wybór najkorzystniejszej oferty następuje na podstawie znanych jednolitych kryteriów oraz z uwzględnieniem spełnienia przez dostawców przyjętych w Grupie Scanmed Multimedis standardów jakości

8 5. Umowy Zawierane w imieniu Grupy Scanmed Multimedis umowy powinny mieć charakter pisemny oraz mieścić się w zakresie pełnomocnictw posiadanych przez danego pracownika. Umowy powinny przejść właściwą ścieżkę akceptacji oraz być ewidencjonowane. 6. Relacje z otoczeniem społecznym 6.1 Stale wspieramy i patronujemy ważnym wydarzeniom sportowym i kulturalnym, w szczególności zapewniając zabezpieczenie medyczne. 6.2 Systematycznie przeprowadzamy edukację prozdrowotną oraz inicjujemy akcje profilaktyczne dla społeczności lokalnej

9 III. UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM 1. Apolityczność Grupa Scanmed Multimedis deklaruje apolityczność, powstrzymując się od angażowania w życie polityczne. 2. Udział w życiu publicznym Pracownicy Grupy Scanmed Multimedis mogą angażować się w działalność społeczną i polityczną jako osoby prywatne. Działalność taka służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Grupa Scanmed Multimedis uczestniczyć może w dyskusjach prowadzonych przez gremia polityczne rząd, parlament, samorządy, organizacje pozarządowe, o ile dotyczą one działalności firmy i jej pracowników. 3. Próby wywarcia wpływu Wszelkie próby wywarcia wpływu na działalność Grupy Scanmed Multimedis przez partie polityczne, organizacje i polityków powinny być zgłaszane do Zarządu lub bezpośredniego przełożonego

10 IV. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I DANYCH 1. Informacje poufne Przykładamy istotną wagę do ochrony informacji poufnych dotyczących pracowników, Pacjentów oraz kontrahentów. Wdrażamy i egzekwujemy środki ochrony tych informacji. 2. Bezpieczeństwo danych osobowych Jesteśmy świadomi wagi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych i podejmujemy działania niezbędne do ochrony praw i interesów osób powierzających te dane osobowe w zakresie ich bezpieczeństwa. Traktujemy obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tych danych, jako należące do podstawowych obowiązków pracowniczych oraz egzekwujemy wykonywanie tych obowiązków. 3. Przetwarzanie informacji Dbamy o to, aby powierzone informacje i dane były przetwarzane w niezbędnym zakresie jedynie przez osoby upoważnione

11 V. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI Z KONTRAHENTAMI 1. Przestrzeganie standardów etycznych przez kontrahentów Grupa Scanmed Multimedis oczekuje od wszystkich kontrahentów, z którymi współpracuje przestrzegania najwyższych standardów etycznych we wszystkich prowadzonych działaniach. 2. Postępowanie zgodne z prawem Kontrahenci współpracujący z Grupą Scanmed Multimedis powinni przestrzegać norm wyznaczanych przez polskie i międzynarodowe akty prawne oraz normę SA8000, w szczególności dotyczące praw dziecka, pracy przymusowej, godzin pracy, wynagrodzenia, wolności wypowiedzi i równości szans. Od naszych kontrahentów wymagamy bezwzględnego przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, zapisanych w polskim prawie i międzynarodowych traktatach. 3. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska naturalnego Od kontrahentów wymagamy zapewnienia optymalnych warunków zdrowia i bezpieczeństwa pracy ich pracowników, a także prowadzenia działalności w sposób respektujący ochronę środowiska oraz wdrożenia struktury i systemów zarządzania zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu spełnienia wymagań określonych w ustawach i rozporządzeniach. 4. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW Szczegółowe wymagania dla dostawców Grupy Scanmed Multimedis zostały zawarte w Kodeksie postępowania dla dostawców. Dostawcy proszeni są o jego podpisanie, a następnie poddawani są regularnym ocenom

12 VI. KONFLIKTY INTERESÓW 1. Działania konkurencyjne Unikamy czynności i interesów finansowych, które kolidują z wykonywaną przez nas pracą, z lojalnością wobec Grupy Scanmed Multimedis lub mogą wpływać na nasze oceny dokonywane w imieniu Grupy Scanmed Multimedis. Wykonywanie drugiej pracy lub działanie na zlecenie firmy spoza Grupy Scanmed Multimedis może wywołać konflikt interesów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nasze działania nie wpływały niekorzystnie na jakość wykonywanej przez nas pracy, nie stanowiły konkurencji dla działalności spółek Grupy Scanmed Multimedis oraz nie szkodziły wizerunkowi Grupy Scanmed Multimedis. 2. Wykorzystywanie własności spółki Naszym zadaniem jest budowanie wartości Grupy Scanmed Multimedis. Niewłaściwe jest wykorzystywanie własności lub czasu należącego do firmy dla celów prywatnych. Należy dbać o to, aby własność spółki nie była wykorzystywana w niewłaściwy sposób lub marnotrawiona. Niedbałe, nieskuteczne lub nielegalne wykorzystywanie własności Grupy Scanmed Multimedis jest działaniem nieetycznym. 3. Wykorzystywanie systemów Grupy Scanmed Multimedis Nasze systemy przeznaczone są do użytku służbowego. Korzystanie z nich do celów własnych jest dopuszczone o ile nie zakłóca pracy własnej, pracy innych osób oraz nie ma negatywnego wpływu na działalność Grupy Scanmed Multimedis. Zabronione jest wykorzystywanie systemów w celu wysyłania, umyślnego rozprzestrzeniania, pobierania i przechowywania materiałów, w szczególności: zawierających treści o charakterze seksualnym, obraźliwym, molestującym, czy dyskryminującym plików i danych zwiększających ryzyko rozprzestrzenia wirusów materiałów chronionych prawem autorskim

13 materiałów poufnych wszelkich innych materiałów, które mogą służyć do celów nielegalnych lub nieetycznych 4. Nepotyzm Należy unikać sprawowania nadzoru lub podejmowania decyzji zatrudnienia w odniesieniu do krewnych lub osób bliskich. Niniejsza wskazówka nie ma charakteru bezwzględnego zakazu jednak należy zadbać w sposób szczególny, aby bliskie relacje nie wpływały na poczynania zawodowe. 4. Kontrahenci Od naszych kontrahentów wymagamy informowanie o możliwych konfliktach interesów, które wpływać mogą na wywiązanie się przez nich z zawartych usług lub realizację kontraktów w imieniu Grupy Scanmed Multimedis

14 VII. ZWALCZANIE NIELEGALNYCH PŁATNOŚCI I KORUPCJI 1. Zakaz korupcji biernej Grupa Scanmed Multimedis stanowczo i konsekwentnie przeciwstawia się wszelkim formom korupcji. Pracownicy Grupy nie mogą przyjmować w trakcie pełnienia obowiązków służbowych: środków pieniężnych, prezentów, upominków, usług i innych form gratyfikacji od osób prywatnych, przedstawicieli instytucji, urzędów państwowych, organizacji politycznych, firm prywatnych. Wyjątek stanowią prezenty mieszczące się w granicach powszechnie obowiązujących zwyczajów, o wartości nie przekraczającej 100 zł. 2. Zakaz korupcji czynnej i pośredniej Pracownicy Grupy Scanmed Multimedis nie mogą oferować środków pieniężnych, prezentów, upominków, usług i innych form gratyfikacji osobom prywatnym, przedstawicielom instytucji, urzędów państwowych, organizacji politycznych, firm prywatnych. Przepisy odnoszą się również do korupcji pośredniej, której dopuszczają się osoby trzecie na rzecz danej spółki lub osoby. Wyjątek stanowią prezenty mieszczące się w granicach powszechnie obowiązujących zwyczajów, o wartości nie przekraczającej 100 zł. 3. Przepisy prawa i etyka branżowa W swoim działaniu pracownicy Grupy Scanmed Multimedis działają zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz kodeksami etyk branżowych

15 VIII. STOSOWANIE KODEKSU ETYKI W ORGANIZACJI 1. Organ odpowiedzialny Organem odpowiedzialnym za dbałość o realizację zasad niniejszego Kodeksu Etycznego oraz rozwiązywanie problemów etycznych pojawiających się w obszarze funkcjonowania Grupy Scanmed Multimedis jest Komisja Etyczna. W miarę możliwości i potrzeb Komisja Etyczna będzie przedstawiać Zarządowi Scanmed Multimedis S.A. informacje ze swojej działalności oraz związane z realizacją Kodeksu Etyki Biznesu. 2. Skutki naruszenia zasad Kodeksu Etyki IIstotne naruszenie zasad niniejszego Kodeksu przez personel jest traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować sankcjami przewidzianymi w Regulaminie Pracy lub Kodeksie Pracy. Możliwe jest również dochodzenie od pracowników i współpracowników naprawienia szkody w pełnej wysokości zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Niezależnie od powyższego złamanie przepisów prawa w obszarach objętych niniejszym Kodeksem skutkować może odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 3. Zgłaszanie 3.1 Źródłem informacji o ewentualnych naruszeniach lub wątpliwościach dotyczących realizacji Kodeksu Etycznego są: pisemne skargi składane przez klientów spółek Grupy Scanmed Multimedis do Rzecznika Praw Pacjenta, Pełnomocnika CSR informacje przekazywane do Komisji Etycznej w formie pisemnej lub elektronicznej inne źródła pozyskania takich informacji przez Komisję

16 3.2 Wątpliwości dotyczące zgodności postępowania z Kodeksem Etyki można zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu, przedstawicielowi Działu Personalnego, Działu Prawnego, Pełnomocnikowi CSR, Rzecznikowi Praw Pacjenta lub bezpośrednio do Komisji Etycznej. 3.3 Zgłoszeń do Komisji Etyki można dokonywać w formie elektronicznej za pomocą adresu kodeks lub oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu do zgłaszania naruszeń: platforma SA8000: scanmed.pl, zakładka Zgłoś naruszenie

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Płock, 2013 rok Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP List od Zarządu Szanowni Państwo! Naszą misją jest bycie czołowym wytwórcą i dostawcą produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM

KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM 1. Wstęp Bank Millennium, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i normy szczegółowe obowiązujące spółki

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK SPIS TREŚCI MÓJ KOMPAS ETYCZNY 3 1. WSTĘP 1.1. Wprowadzenie 1.2. O Przewodniku po politykach dotyczących etyki pracy w GSK 4 6 2. ZOBOWIĄZANIE DO

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN

WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN Spis treści I List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.... 3 II List Prezesa Zarządu ANWIL S.A.... 5 III Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN... 7 IV Relacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo