PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7"

Transkrypt

1 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu djrzałści. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z przedmitów kwalifikacyjnych (matematyka, fizyka, język plski, język bcy nwżytny), bliczanym zgdnie z uchwalnymi przez Senat zasadami przyjęć kandydatów. Wartść prgwa wskaźnika rekrutacyjneg ustalana jest w zależnści d liczby kandydatów. P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: inżyniera kwalifikacje I / II * stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: studia II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent studiów I stpnia kierunku Mechatrnika psiada umiejętnści: krzystania z nabytej wiedzy w życiu zawdwym, kmunikwania się z tczeniem w miejscu pracy, aktywneg uczestniczenia w pracy grupwej, kierwania pdległymi sbie pracwnikami, pdejmwania samdzielnej działalnści gspdarczej raz radzenia sbie z prblematyką prawną i eknmiczną. Abslwent kierunku Mechatrnika psiada wiedzę z zakresu mechaniki, elektrtechniki i elektrniki, infrmatyki, metrlgii, autmatyki i rbtyki, terii i techniki sterwania. Tak szerki, specyficzny dla kierunku Mechatrnika bszar kształcenia, twrzy unikatwą w skali kraju sylwetkę abslwenta, inżyniera wszechstrnnie wykształcneg, przygtwaneg d pdjęcia wyzwań w każdej praktycznie dziedzinie współczesnej nauki i techniki. Abslwent psiada umiejętnść wykrzystania zdbytej wiedzy przy prjektwaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksplatacji urządzeń mechatrnicznych. Abslwent jest przygtwany d pracy w: przemyśle elektrmaszynwym, mtryzacyjnym, ltniczym, brabiarkwym, sprzętu gspdarstwa dmweg, sprzętu medyczneg, instytucjach naukw badawczych i śrdkach badawcz- rzwjwych, śrdkach prjektw knstrukcyjnych, placówkach służby zdrwia przy eksplatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnstycznej, stacjach serwiswych i diagnstycznych. Abslwent jest przygtwany d pdjęcia studiów II stpnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Wiedza zdbyta pdczas studiów ma nie tylk zawcwać sukcesami w przyszłym życiu zawdwym abslwenta, ale również ukształtwać człwieka ze zmysłem przedsiębircy, twórczeg i twarteg na nwe wyzwania.

2 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: nauki techniczne / Budwa i eksplatacja maszyn, Mechanika, Elektrnika, Elektrtechnika. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Efekty kształcenia dnszą się nie tylk d szerk pjmwanej mechaniki, elektrtechniki i elektrniki, autmatyki i rbtyki, lecz ze względu na wymagania nwczesnej techniki i technlgii, stswanej becnie w przemyśle również d techniki mikrprcesrwej, terii i techniki sterwania, infrmatyki raz technik zarządzania i marketingu. Uzyskanie zakładanych efektów kształcenia pzwli abslwentwi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, jak również na uruchmienie własnej działalnści gspdarczej. Prace nad efektami kształcenia były referwane i dyskutwane na zebraniach Knwentu Wydziału Elektryczneg, w skład któreg wchdzą między innymi przedstawiciele zakładów przemysłwych z terenu Plski, ze szczególnym uwzględnieniem Dlneg Śląska i wjewództw sąsiednich.

3 . Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. 2 pkt. ): Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MCM01006W Pdstawy zarządzania 1 K1MTR_W0, K1MTR_W ,6 T Z KO Ob. 2. MCM06006W Zarządzanie prjektami 1 K1MTR_W ,6 T Z KO Ob. Frma 2 Spsób Kurs/grupa Razem , Mduł Języki bce (min.... pkt. ): Frma 2 Nazwa (grupę Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt. ): Nazwa (grupę Frma 2 Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Mduł Technlgie infrmacyjne (min. 2 pkt. ): Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MCM01007W Technlgie infrmacyjne 1 K1MTR_W01, K1MTR_W ,6 T Z KO Ob. 2. MCM01007L Technlgie infrmacyjne 1 K1MTR_U ,7 T Z P KO Ob. Razem , Frma 2 Spsób Kurs/grupa Razem dla mdułów kształcenia gólneg liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU 60 liczba gdzin CNPS 120 liczba punktów Liczba punktów zajęć BK1 2,5

4 .1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MAP00110W Algebra z gemetrią analityczną 2 K1MTR_W ,5 T E O PD Ob. 2. MAP00110C Algebra z gemetrią analityczną 1 K1MTR_U01, K1MTR_K ,0 T Z O P PD Ob.. MAP00112W Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1MTR_W ,0 T E O PD Ob.. MAP00112C Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1MTR_U ,0 T Z O P PD Ob. 5. MAP001156W Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1MTR_W T E O PD Ob. 6. MAP001156C Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1MTR_U T Z O P PD Ob. 7. MAP00062W Równania różniczkwe zwyczajne 1 K1MTR_W ,2 T Z PD Ob. 8. MAP00062C Równania różniczkwe zwyczajne 1 K1MTR_U01, K1MTR_K , T Z P PD Ob. 9. MCD0002W Statystyka inżynierska 1 K1MTR_W ,2 T Z PD Ob. 10. MCD0002C Statystyka inżynierska 1 K1MTR_U , T Z P PD Ob. Razem ,7 Nazwa (grupę Mduł Fizyka Nazwa (grupę 1. FZP001058W Fizyka FZP001058C Fizyka FZP00002W Fizyka FZP00002L Fizyka K1MTR_W01, K1MTR_W02, K1MTR_W12, K1MTR_K01, K1MTR_K02, K1MTR_K07, K1MTR_K12 K1MTR_U01, K1MTR_U02, K1MTR_U12, K1MTR_U2, K1MTR_K01, K1MTR_K02, K1MTR_K07, K1MTR_K12 K1MTR_W01, K1MTR_W02, K1MTR_W07, K1MTR_W1, K1MTR_W1, K1MTR_W25 K1MTR_U01, K1MTR_U2, K1MTR_U25, K1MTR_K02, K1MTR_K11 Razem Frma 2 Frma 2 Spsób Spsób Kurs/grupa Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ T E O PD Ob T Z O P PD Ob T E O PD Ob T Z O P PD Ob.

5 .1.2. Mduł Chemia Nazwa (grupę zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MCD01001W Chemia 2 K1MTR_W ,2 T Z PD Ob. Frma 2 Spsób Kurs/grupa.1.2. Mduł Infrmatyka Nazwa (grupę Razem ,2 Kurs/grupa zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MCM0005W Inżynieria prgramwania i UML 1 K1MTR_W19, K1MTR_W ,6 T Z PD Ob. Frma 2 Spsób Razem , Mduł Przedmity pdstawwe Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MCM0200W Materiałznawstw I 2 K1MTR_W02, K1MTR_W ,2 T Z PD Ob. 2. MCM0200L Materiałznawstw I 1 K1MTR_U ,7 T Z P PD Ob.. MCR0102W Materiałznawstw II 1 K1MTR_W ,2 T E PD Ob.. MCR0102L Materiałznawstw II 1 K1MTR_U ,7 T Z P PD Ob. Razem ,8 Frma 2 Spsób Kurs/grupa Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK1 6,

6 .1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MCR01101W Pdstawy metrlgii 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 2. MCM01005W Grafika inżynierska 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. K1MTR_U05, K1MTR_U09,. MCM01005L Grafika inżynierska , T Z P K Ob. K1MTR_U29 K1MTR_W10, K1MTR_W15, K1MTR_W16, K1MTR_W19,. MCM01008W Wstęp d mechatrniki 2 K1MTR_W22, K1MTR_W2, K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 5. MCR02102W Pdstawy elektrtechniki 2 K1MTR_W ,8 T E K Ob. 6. MCR02102C Pdstawy elektrtechniki 1 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob. K1MTR_W01, K1MTR_W02, 7. MCM02005W Mechanika I (Statyka) 2 K1MTR_W ,8 T Z K Ob. 8. MCM02005C Mechanika I (Statyka) 2 K1MTR_U , T Z P K Ob. 9. MCD02001W Elementy i układy elektrniczne 2 K1MTR_W1, K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 10. MCR021W Instalacje elektryczne i układy zasilania 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 11. MCR021C Instalacje elektryczne i układy zasilania 1 K1MTR_U01, K1MTR_U02, K1MTR_U0, K1MTR_U0, K1MTR_U05, K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 12. MCM0006W Mechanika II (Dynamika) 2 K1MTR_W ,2 T E K Ob. 1. MCM0006C Mechanika II (Dynamika) 1 K1MTR_U01, K1MTR_U , T Z P K Ob. 1. MCM0007W Wytrzymałść materiałów 2 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. K1MTR_U01, K1MTR_U02, 15. MCM0007C Wytrzymałść materiałów 2 K1MTR_U , T Z P K Ob. 16. MCM0008W Pdstawy technik wytwarzania 2 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 17. MCD0001L Elementy i układy elektrniczne 2 K1MTR_U2, K1MTR_K , T Z P K Ob. 18. MCR010W Metrlgia elektryczna 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 19. MCR010L Metrlgia elektryczna 1 K1MTR_U , T Z P K Ob. 20. MCR0211W Pdstawy autmatyki 2 K1MTR_W ,8 T E K Ob. 21. MCM0005W Analiza i synteza układów kinematycznych 2 K1MTR_W ,2 T E K Ob. 22. MCM0005P Analiza i synteza układów kinematycznych 2 K1MTR_U , T Z P K Ob. 2. MCM02006W Metrlgia wielkści gemetrycznych 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. K1MTR_U29, K1MTR_K0, 2. MCM02006L Metrlgia wielkści gemetrycznych 1 K1MTR_K0, K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 25. MCM0006L Pdstawy technik wytwarzania 26. MCM0007W Systemy wytwarzania i mntażu MCM0007L Systemy wytwarzania i mntażu 1 K1MTR_U0, K1MTR_U11, K1MTR_U29, K1MTR_K01, K1MTR_K05, K1MTR_K08 K1MTR_W08, K1MTR_W11, K1MTR_W18 K1MTR_U11, K1MTR_U18, K1MTR_K0, K1MTR_K0, K1MTR_K06 Frma 2 Spsób Kurs/grupa ,1 T Z P K Ob ,2 T E K Ob ,7 T Z P K Ob.

7 28. MCD0002W Pdstawy techniki mikrprcesrwej 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 29. MCD0002L Pdstawy techniki mikrprcesrwej 2 K1MTR_U , T Z P K Ob. 0. MCR0521W Bezpieczeństw w elektrtechnice 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 1. MCR0521L Bezpieczeństw w elektrtechnice 1 K1MTR_U1, K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 2. MCR0501W Napędy elektryczne 2 K1MTR_W ,8 T E K Ob.. MCR0501L Napędy elektryczne 2 K1MTR_U02, K1MTR_U , T Z P K Ob.. MCR05211L Pdstawy autmatyki 1 K1MTR_U17, K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 5. MCR05212W Elementy techniki sterwania 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 6. MCR05212L Elementy techniki sterwania 1 K1MTR_U17, K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 7. MCM0500W Pdstawy prjektwania zespłów mechanicznych 2 8. MCM0500P Pdstawy prjektwania zespłów mechanicznych 2 9. MCM0500W 0. MCM0500L Układy napędwe elementy hydrauliczne i elementy pneumatyczne Układy napędwe elementy hydrauliczne i elementy pneumatyczne K1MTR_W07, K1MTR_W09, K1MTR_W10 K1MTR_U05, K1MTR_U09, K1MTR_U2, K1MTR_K02, K1MTR_K ,2 T Z K Ob ,1 T Z P K Ob. 2 K1MTR_W10, K1MTR_W ,2 T E K Ob. 1 K1MTR_U10, K1MTR_U2, K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 1. MCD05001W Pdstawy prjektwania układów elektrnicznych 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 2. MCD05002W Zastswanie ptelektrniki 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob.. MCD05002L Zastswanie ptelektrniki 2 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob.. MCM0600W Prjektwanie układów mechatrnicznych 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 5. MCM0600P Prjektwanie układów mechatrnicznych 2 K1MTR_U2, K1MTR_K , T Z P K Ob. K1MTR_W09, 1MTR_W10, 6. MCM06005W Rbty przemysłwe ,6 T E K Ob. 1MTR_W15, K1MTR_W2 K1MTR_U09, K1MTR_U2, 7. MCM06005L Rbty przemysłwe , T Z P K Ob. K1MTR_U29 8. MCD06001W Mikrsystemy (MEMS) 2 K1MTR_W ,2 T E K Ob. 9. MCD06001L Mikrsystemy (MEMS) 1 K1MTR_U15, K1MTR_K , T Z P K Ob. 50. MCD06002P Pdstawy prjektwania układów elektrnicznych 2 K1MTR_U, K1MTR_U2, K1MTR_K0, K1MTR_K0 Razem , ,7 T Z P K Ob. Razem dla mdułów kierunkwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,6

8 .1. Lista mdułów specjalnściwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe specjalnściwe Nazwa (grupę Frma 2 Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Razem dla mdułów specjalnściwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK

9 .2. Lista mdułów wybieralnych:.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. pkt. ): Nazwa (grupę 1. HMH10005BK Przedmit HUMANISTYCZNY 1 K1MTR_W25, K1MTR_K02, K1MTR_K07 charakt. rdzaj 6 typ ,6 T Z O KO W 2. HMH10005BK Przedmit HUMANISTYCZNY 1 K1MTR_W05, K1MTR_K ,6 T Z O KO W. HMH10005BK Przedmit HUMANISTYCZNY 1 K1MTR_U25, K1MTR_K , T Z O P KO W Razem , Mduł Języki bce (min. 5 pkt. ): Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 1. JZL100707BK Język bcy pzim B2 lub C1 K1MTR_U06, K1MTR_K ,5 T Z O P KO W 2. JZL100708BK Język bcy pzim B2 lub C1 K1MTR_U06, K1MTR_K ,5 T Z O P KO W Razem Mduł Zajęcia sprtwe (min. 1 pkt. ): Nazwa (grupę 1. WFW000000BK Zajęcia sprtwe 2 K1MTR_K0, K1MTR_K11, K1MTR_K1 Frma 2 Frma 2 Frma 2 Spsób Spsób Spsób Kurs/grupa Kurs/grupa Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ T Z O P KO W Razem Mduł Technlgie infrmacyjne (min.... pkt. ): Nazwa (grupę Frma 2 Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Razem dla mdułów kształcenia gólneg liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,6

10 .2.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka (min.... pkt. ): Frma 2 Nazwa (grupę Spsób zalicze nia gólnu cz. Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Praktycz.5 Razem Mduł Fizyka (min.... pkt. ): Nazwa (grupę Frma 2 Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Mduł Chemia (min.... pkt. ): Nazwa (grupę Frma 2 Spsób zalicze nia gólnu cz. Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Praktycz.5 Razem

11 .2.2. Mduł Infrmatyka (min. 1 pkt. ): Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 MCM02101BK Blk wybieralny: ,6 T Z PD W INFORMATYKA ,7 T Z P PD W 1. MCR02251W Wprwadzenie d prgramwania 2 K1MTR_W19 2. MCR02251L Wprwadzenie d prgramwania 2 K1MTR_U19. MCM02102W Wprwadzenie d infrmatyki 2 K1MTR_W19. MCM02102L Wprwadzenie d infrmatyki 2 K1MTR_U19, K1MTR_K0 5. MCD02101W Pdstawy infrmatyki 2 K1MTR_W19 6. MCD02101L Pdstawy infrmatyki 2 K1MTR_U19 MCM0101BK Blk wybieralny: PROGRAMOWANIE PROCEDURALNE ,1 T Z P PD W 7. MCR0251L Prgramwanie w Matlabie 2 K1MTR_U19 8. MCM0102L Prgramwanie w C 2 K1MTR_U19, K1MTR_K01 K1MTR_U19, K1MTR_K0, 9. MCD0101L Praktyka prgramwania w języku C 2 K1MTR_K0 MCM0101BK Blk wybieralny: ,2 T Z PD W KOMUNIKACJA SIECIOWA ,7 T Z P PD W 10. MCR010W Elementy sieci kmputerwych 1 K1MTR_W19, K1MTR_W MCR010L Elementy sieci kmputerwych 1 K1MTR_U19, K1MTR_U MCM010W Sieci przemysłwe 1 K1MTR_W20 1. MCM010L Sieci przemysłwe 1 K1MTR_U20 1. MCD010W Wprwadzenie d sieci kmputerwych 1 K1MTR_W MCD010L Wprwadzenie d sieci kmputerwych 1 K1MTR_U20 MCM0102BK Blk wybieralny: PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE ,1 T Z P PD W K1MTR_U19, K1MTR_U5, 16. MCR0251L Prgramwanie biektwe w Matlabie 2 K1MTR_K MCM010L Prgramwanie w C MCD0102L Prgramwanie biektwe 2 MCM06101BK Blk wybiealny: CAD D-MES 19. MCR060L Prjektwanie MES w mechatrnice 2 K1MTR_U19, K1MTR_U5, K1MTR_K01 K1MTR_U19, K1MTR_U5, K1MTR_K , T Z P PD W K1MTR_U01, K1MTR_U02, K1MTR_U1, K1MTR_K0 20. MCM06106L CAD/MES 2 K1MTR_U22 Prjektwanie numeryczne knstrukcji K1MTR_U22, K1MTR_K0, 21. MCD06101L 2 mikrelektrnicznych K1MTR_K05 Razem ,8 Frma 2 Spsób Kurs/grupa Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,8

12 .2. Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł Przedmity wybieralne kierunkwe Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 Blk wybieralny: ,6 T Z K W MCR05101BK SENSORYKA ,7 T Z P K W 1. MCR0510W Sensry - właściwści i zastswania 1 K1MTR_W15 2. MCR0510L Sensry - właściwści i zastswania 2 K1MTR_U15. MCM05105W Sensry w systemacha wytwórczych 1. MCM05105L Sensry w systemacha wytwórczych 2 5. MCM05106W Sensry w budwie maszyn i pjazdów 1 K1MTR_W0, K1MTR_W15, K1MTR_W16 K1MTR_U0, K1MTR_U10, K1MTR_U15 K1MTR_W0, K1MTR_W15, K1MTR_W16 K1MTR_U0, K1MTR_U10, 6. MCM05106L Sensry w budwie maszyn i pjazdów 2 K1MTR_U15 7. MCD05101W Sensry i aktuatry 1 K1MTR_W15 8. MCD05101L Sensry i aktuatry 2 K1MTR_U15 MCM05102BK Blk wybieralny: ,6 T Z K W UKŁADY LOGICZNE , T Z P K W 9. MCR050W Prgramwanie systemów rzprsznych na bazie K1MTR_W10, K1MTR_W17, 1 sterwników PLC K1MTR_W 10. MCR050L Prgramwanie systemów rzprsznych na bazie K1MTR_U15, K1MTR_U20, 1 sterwników PLC K1MTR_U6 11. MCM0510W Sterwniki PLC 1 K1MTR_W10, K1MTR_W 12. MCM0510L Sterwniki PLC 1 K1MTR_U16, K1MTR_U6 1. MCD05102W Mdelwanie układów lgicznych 1 K1MTR_W16, K1MTR_W19 1. MCD05102L Mdelwanie układów lgicznych 1 K1MTR_U19, K1MTR_U MCM06102BK MCR0610P, 621, 602 Blk wybieralny: INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT ZESPOŁOWY Interdyscyplinarny prjekt zespłwy MCM06107P Interdyscyplinarny prjekt zespłwy ,1 T Z P K W K1MTR_U0, K1MTR_U0, K1MTR_K0, K1MTR_K06 K1MTR_U0, K1MTR_U0, K1MTR_K0, K1MTR_K06 K1MTR_U0, K1MTR_U0, 17. MCD06102P Interdyscyplinarny prjekt zespłwy 2 K1MTR_K0, K1MTR_K06 Blk wybieralny: ,6 T Z K W MCM0610BK PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW , T Z P K W 18. MCR06106W Cyfrwe przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_W MCR06106L Cyfrwe przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_U21, K1MTR_U MCM06108W Przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_W MCM06108L Przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_U19, K1MTR_U MCD0610W Metdy przetwarzania sygnałów 1 K1MTR_W21 2. MCD0610L Metdy przetwarzania sygnałów 1 K1MTR_U01, K1MTR_K06 Frma 2 Spsób Kurs/grupa

13 MCM0610BK Blk wybieralny: ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW 2. MCR060W Mikrsystemy w pmiarach 1 K1MTR_W MCR060L Mikrsystemy w pmiarach 1 K1MTR_U15, K1MTR_U MCR0605W Mikrsystemy w sterwaniu 1 K1MTR_W MCR0605L Mikrsystemy w sterwaniu 1 K1MTR_U15, K1MTR_U MCM06109W Mechatrnika w medycynie MCM06109L Mechatrnika w medycynie ,2 T Z K W , T Z P K W K1MTR_M_W0, K1MTR_W08, K1MTR_W2, K1MTR_W09, K1MTR_W26 K1MTR_U02, K1MTR_U0, K1MTR_U21, K1MTR_K01, K1MTR_K07 0. MCM06110W Systemy mechatrniczne w technlgiach K1MTR_W09, K1MTR_W15, 1 wytwórczych K1MTR_W2 1. MCM06110L Systemy mechatrniczne w technlgiach K1MTR_U0, K1MTR_U11, 1 wytwórczych K1MTR_U15 2. MCD0610W Mikrsystemy w medycynie 1 K1MTR_W15. MCD0610L Mikrsystemy w medycynie 1 K1MTR_U15, K1MTR_K0. MCD06105W Mikrsystemy w mtryzacji 1 K1MTR_W15 5. MCD06105L Mikrsystemy w mtryzacji 1 K1MTR_U15, K1MTR_K0 Razem Mduł Prfil dyplmwania Nazwa (grupę charakt. rdzaj 6 typ 7 bszar dyplmwania: Mechatrnika w Autmatyce i Pmiarach 1. MCR0502W Energelektrnika 2 K1MTR_MAP_W ,2 T Z K W 2. MCR0502L Energelektrnika 1 K1MTR_MAP_U ,7 T Z P K W K1MTR_MAP_W02,. MCR06102W Materiały aktywne ,6 T Z K W K1MTR_W02 Frma 2 Spsób Kurs/grupa. MCR06102L Materiały aktywne 1 K1MTR_MAP_U02, K1MTR_U02, K1MTR_U0, K1MTR_U22, K1MTR_U ,7 T Z P K W 5. MCR06211W Mdelwanie systemów 1 K1MTR_MAP_W05, K1MTR_MAP_W ,6 T Z K W K1MTR_MAP_U0, 6. MCR06211L Mdelwanie systemów ,7 T Z P K W K1MTR_MAP_U05 7. MCR0601L Prttypwanie systemów sterwania 1 K1MTR_U ,7 T Z P K W 8. MCR0721W Autmatyka w budynku 1 K1MTR_MAP_W ,2 T Z K W 9. MCR0721P Autmatyka w budynku 2 K1MTR_MAP_U06, K1MTR_K , T Z P K W 10. MCR07101P Metdy numeryczne 1 K1MTR_U01, K1MTR_K0, K1MTR_K , T Z P K W K1MTR_W02, K1MTR_W18, 11. MCR07102W Technlgie cienkwarstwwe ,2 T Z K W K1MTR_MAP_W MCR07102L Technlgie cienkwarstwwe 2 K1MTR_U02, K1MTR_U , T Z P K W 1. MCR0701S MCR07201S MCR0710S Seminarium dyplmwe 2 K1MTR_MAP_U01, K1MTR_MAP_U02, K1MTR_MAP_U0, K1MTR_MAP_U0, K1MTR_MAP_U05, K1MTR_MAP_U06, K1MTR_MAP_U07, K1MTR_MAP_U08, K1MTR_K0, K1MTR_K , T Z P K W

14 bszar dyplmwania: Mechatrnika w Budwie Maszyn i Pjazdów 1. MCM0520W Eklgia w prdukcji przemysłwej 1 K1MTR_M_W ,6 T Z K W 15. MCM0520W Prjektwanie prcesów technlgicznych 1 K1MTR_W06, K1MTR_W ,6 T Z K W 16. MCM0520P Prjektwanie prcesów technlgicznych 1 K1MTR_M_U0, K1MTR_M_U ,7 T Z P K W 17. MCM0620W Autmatyzacja wytwarzania 2 K1MTR_M_W01, K1MTR_M_W ,2 T Z K W 18. MCM0620L Autmatyzacja wytwarzania 1 K1MTR_M_U ,7 T Z P K W K1MTR_W07, K1MTR_W09, 19. MCM0620W Prjektwanie zespłów mechanicznych ,6 T Z K W K1MTR_W MCM0620P Prjektwanie zespłów mechanicznych MCM07205W Mnitrwanie maszyn i prcesów MCM07205L Mnitrwanie maszyn i prcesów 1 K1MTR_M_U01, K1MTR_U09, K1MTR_U22, K1MTR_U2, K1MTR_U2, K1MTR_K02, K1MTR_K0 K1MTR_W0, K1MTR_W11, K1MTR_W15, K1MTR_W17 K1MTR_U02, K1MTR_U0, K1MTR_U17, K1MTR_U21, K1MTR_U19, K1MTR_K01, K1MTR_K02, K1MTR_K0, K1MTR_K05, K1MTR_K06, K1MTR_K07, K1MTR_K08, K1MTR_K ,7 T Z P K W ,2 T Z K W ,7 T Z P K W K1MTR_U21, K1MTR_U0, 2. MCM07206P Metdy numeryczne , T Z P K W K1MTR_K0, K1MTR_K0 2. MCM07207W Prgramwanie OSN 2 K1MTR_M_W0, K1MTR_W ,2 T Z K W 25. MCM07207P Prgramwanie OSN 1 K1MTR_M_U05, K1MTR_M_U06, K1MTR_U , T Z P K W 26. MCM07208W SCADA i HMI 1 K1MTR_W ,6 T Z K W 27. MCM07001S Seminarium dyplmwe 2 K1MTR_U2, K1MTR_K01, K1MTR_K0, K1MTR_K0, K1MTR_K , T Z P K W bszar dyplmwania: Mikrsystemy mechatrniczne 28. MCD05201W Pdzespły elektrniczne 2 K1MTR_MM_W ,2 T Z K W 29. MCD05201L Pdzespły elektrniczne 1 K1MTR_MM_U ,7 T Z P K W 0. MCD06201W Ftnika 1 K1MTR_MM_W ,6 T Z K W 1. MCD06201L Ftnika 2 K1MTR_MM_U , T Z P K W K1MTR_MM_W01, 2. MCD06202W Mikr-i nanelektrnika 2 K1MTR_MM_W ,2 T Z K W. MCD07201L Labratrium mikr- i nanelektrniki 1 K1MTR_MM_U , T Z P K W K1MTR_MM_W0,. MCD07202L Metdy numeryczne 1 K1MTR_MM_U , T Z P K W 5. MCD0720W Mntaż zespłów elektrnicznych i ftnicznych 1 K1MTR_W ,2 T Z K W 6. MCD0720L Mntaż zespłów elektrnicznych i ftnicznych 1 K1MTR_U ,7 T Z P K W

15 7. MCD0720W Urządzenia peryferyjne systemów kmputerwych 2 8. MCD0720L Urządzenia peryferyjne systemów kmputerwych 1 9. MCD07001S Seminarium dyplmwe Mduł Praktyka Nazwa (grupę K1MTR_MM_W02, K1MTR_MM_W06 K1MTR_MM_U02, K1MTR_K0 K1MTR_MM_W05, K1MTR_MM_U01, K1MTR_MM_U02, K1MTR_MM_U0, K1MTR_MM_U0, K1MTR_MM_U05, K1MTR_MM_U06, K1MTR_U02, K1MTR_U0, K1MTR_U0, K1MTR_U05, K1MTR_U06, K1MTR_U07, K1MTR_U08, K1MTR_U09, K1MTR_U10, K1MTR_U11, K1MTR_U12, K1MTR_U1, K1MTR_U1, K1MTR_U15, K1MTR_U16, K1MTR_U17, K1MTR_U18, K1MTR_U20, K1MTR_U21, K1MTR_U22, K1MTR_U2, K1MTR_U2, K1MTR_U25, K1MTR_U26, K1MTR_U27, K1MTR_U28, K1MTR_U29, K1MTR_U0, K1MTR_U1, K1MTR_K0 Razem , ,2 T Z K W ,7 T Z P K W , T Z P K W zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. MCR00001BK Blk PRAKTYKA T Z P K W bszar dyplmwania: Mechatrnika w Autmatyce i Pmiarach 1. MCR07001Q Praktyka K1MTR_U29 bszar dyplmwania: Mechatrnika w Budwie Maszyn i Pjazdów 2. MCM00001Q Praktyka K1MTR_U29 bszar dyplmwania: Mikrsystemy mechatrniczne. MCD00001Q Praktyka K1MTR_U29 Razem Frma 2 Spsób Kurs/grupa

16 .2.. Mduł Praca dyplmwa Nazwa (grupę zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. MCR07002BK Blk PRACA DYPLOMOWA T Z P K W bszar dyplmwania: Mechatrnika w Autmatyce i Pmiarach MCR07100D 1. MCR07200D MCR0700D Praca dyplmwa 2 bszar dyplmwania: Mechatrnika w Budwie Maszyn i Pjazdów K1MTR_U2, K1MTR_K01, K1MTR_K0, K1MTR_K06 K1MTR_U2, K1MTR_K01, 2. MCM07002D Praca dyplmwa 2 K1MTR_K0, K1MTR_K06 bszar dyplmwania: Mikrsystemy mechatrniczne K1MTR_MM_U01, K1MTR_MM_U02, K1MTR_MM_U0, K1MTR_MM_U0, K1MTR_MM_U05, K1MTR_MM_U06, K1MTR_U01, K1MTR_U02, K1MTR_U0, K1MTR_U0, K1MTR_U05, K1MTR_U06, K1MTR_U07, K1MTR_U08, K1MTR_U09, K1MTR_U10, K1MTR_U11, K1MTR_U12, K1MTR_U1, K1MTR_U1,. MCD07002D Praca dyplmwa 2 K1MTR_U15, K1MTR_U16, K1MTR_U17, K1MTR_U18, K1MTR_U19, K1MTR_U20, K1MTR_U21, K1MTR_U22, K1MTR_U2, K1MTR_U2, K1MTR_U25, K1MTR_U26, K1MTR_U27, K1MTR_U28, K1MTR_U29, K1MTR_U0, K1MTR_U1, K1MTR_U2, K1MTR_U, K1MTR_K0, K1MTR_K10 Razem Frma 2 Spsób Kurs/grupa Razem dla mdułów kierunkwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,

17 .2. Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe (min. pkt ): Nazwa (grupę Frma 2 Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Mduł Przedmity wybieralne specjalnściwe (min. pkt ): Nazwa (grupę Frma 2 Spsób Kurs/grupa charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem Razem dla mdułów specjanściwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK

18 . Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Liczba punktów Liczba punktów zajęć Tryb praktyki Raprt z praktyki Czas trwania praktyki tygdnie Cel praktyki MCR07001Q (W05) MCM0700Q (W10) MCD00002Q (W12) Celem praktyki jest zdbycie dświadczenia przemysłweg, zapznanie się z pdstawwym wypsażeniem technicznym i technlgicznym zakładów, zapznanie się z pracą wyższeg dzru techniczneg zakładu, a w szczególnści: pszerzenie wiedzy zdbytej na studiach i rzwijanie umiejętnści jej wykrzystania, zapznanie się ze specyfiką śrdwiska zawdweg, kształtwanie knkretnych umiejętnści zawdwych związanych bezpśredni z miejscem dbywania praktyki, kształtwanie umiejętnści skuteczneg kmunikwania się, pznanie zasad rganizacji pracy i pdziału kmpetencji, prcedur, prcesu planwania pracy, kntrli, dsknalenie umiejętnści rganizacji pracy własnej, pracy zespłwej, efektywneg zarządzania czasem, sumiennści, dpwiedzialnści za pwierzne zadania, dsknalenie umiejętnści psługiwania się językiem bcym w sytuacjach zawdwych. Pprzez swbdny wybór miejsca dbywania praktyki, m. in. przez własny wybór firmy, student mże realizwać swje zaintereswania zawdwe. Wynikiem teg mże być sfrmułwanie indywidualneg tematu pracy dyplmwej inżynierskiej. Pierwsza praca zawdwa dbywa się częst w miejscu praktyki.. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej licencjacka / inżynierska / magisterska Liczba semestrów pracy dyplmwej 1 Liczba punktów 12 Charakter pracy dyplmwej kd MCR07100, 7200, 700 MCM07002, MCD07002 Praca dyplmwa inżynierska ma charakter użyteczny dla praktyki inżynierskiej. Jej przedmitem jest w szczególnści rzwiązanie zadania z zakresu: prjektwania, eksperymentu pmiarweg, pracwania prgramu kmputerweg raz analizy części lub całści prcesów charakterze technicznym, rganizacyjn-technicznym, eknmiczn-technicznym. Nie ma na wyłącznie charakteru pisweg, a jest w niej widczna część będąca wkładem własnym studenta. Liczba punktów 12

19 5. Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praktyka praca dyplmwa egzamin, klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, becnść, sprawdzian, test, zaliczenie pisemne klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawdzian, raprt, aktywnść kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawzdanie, wejściówka, aktywnść, średnia cen z lab., raprt, referat klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawzdanie, wejściówka, aktywnść, cena przygtwania prjektu, raprt, brna prjektu, frekwencja, prezentacja dpwiedź ustan, dyskusja, aktywnść, prezentacja, pracwanie zagadnień raprt z praktyki przygtwana praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

20 6. liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup znacznych kdem ) 189,1 7. liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk pdstawwych Liczba punktów z przedmitów bwiązkwych Liczba punktów z przedmitów wybieralnych liczba punktów liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć charakterze praktycznym, w tym zajęć labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem P) Liczba punktów z przedmitów bwiązkwych Liczba punktów z przedmitów wybieralnych liczba punktów 59 MwAP - 56 MwBMiP - 5 MM - 55 MwAP MwBMiP - 11 MM Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem O) liczba punktów, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ) Zakres egzaminu dyplmweg Zagadnienia na egzamin dyplmwy dstepne są na strnie internetwej Wydziału i pdzielne są na blki tematyczne. 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) 1. Plan studiów (załącznik nr )

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Mechatrnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Mechatrnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Załącznik nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne: Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Załącznik nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne: Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis Liczba semestrów: 8 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 8 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr 2 1. Opis gólny 1.1. Liczba semestrów: 7 1.. liczba gdzin zajęć: 15 OPIS PROGRAMU STUDIÓW 1.2. Całkwita liczba punktów knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 210 1.. Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 1. Opis Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji PROGRAM STUDIÓW knieczna d uzyskania

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /01 Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr. d Prgramu PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 9 Wymagania wstępne : Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji Mżliwść

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA i ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja Załącznik nr 4a d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Elektrnika i telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie) FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. polski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW:

PROGRAM STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. polski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: MECHANICZNY MECHATRONIKA Przyprządkwany d dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA (dyscyplina widąca), D2 autmatyka, elektrnika i elektrtechnika D* D* POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r. R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /2012 z dnia 0 kwietnia 2012 r w sprawie dkumentwania prgramów studiów rzpczynających się d rku akademickieg 2012/201 Działając na pdstawie art 10 ust 2 ustawy Praw szklnictwie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier Zał nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 90 1. : 945 1.5 Tytuł zawdwy nadawany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 1 d ZW 1/2019 KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana Przyprządkwany d dyscypliny: D1 Infrmatyka techniczna i telekmunikacja (dyscyplina widąca) D2*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów Zał nr 3 d ZW 33/01 Załącznik nr d Prgramu studió WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo