CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)"

Transkrypt

1 Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza Katowice tel fax

2 ZMIANY Nr porz. Zmiana wynika z Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr Data podjęcia Uchwały Zmiana obowiązuje od dnia 1 82/ Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę UWAGA: Przy wprowadzeniu w tekście cennika zmiany należy wskazać numer porządkowany wprowadzonej zmiany. 2

3 SPIS TREŚCI: strona OBJAŚNIENIA...4 ULGI USTAWOWE...5 ULGI HANDLOWE...8 DZIAŁ I. OPŁATY PRZEWOZOWE TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Tabela 1. Bilety normalne Tabela 2. Bilety z ulgą 15% Tabela 3. Bilety z ulgą 20% Tabela 4. Bilety z ulgą 30% Tabela 5. Bilety z ulgą 37% Tabela 6. Bilety z ulgą 49% Tabela 7. Bilety z ulgą 51% Tabela 8. Bilety z ulgą 78% Tabela 9. Bilety z ulgą 93% Tabela 10. Bilety z ulgą 95% TABELE OPŁAT ZA BILETY DLA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDÓW GRUPOWYCH Tabela 11. Bilety normalne Tabela 12. Bilety z ulgą 37% Tabela 13. Bilety z ulgą 49% Tabela 14. Bilety z ulgą 51% Tabela 15. Bilety z ulgą 78% Tabela 16. Bilety z ulgą 93% Tabela 17. Bilety z ulgą 95% TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE Tabela 18. Bilety odcinkowe miesięczne imienne taryfa normalna Tabela 19. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 20% Tabela 20. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 30% Tabela 21. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 33% Tabela 22. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 37% Tabela 23. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 49% Tabela 24. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 50% Tabela 25. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 51% Tabela 26. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 78% Tabela 27. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 93% TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE KWARTALNE IMIENNE Tabela 28. Bilety odcinkowe kwartalne imienne taryfa normalna...39 Tabela 29. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 33%...40 Tabela 30. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 50% TABELA OPŁAT ZA BILETY Z CENAMI ZRYCZAŁTOWANYMI Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego ( 40 TP-KŚ) Opłata za przewóz roweru ( 40 TP-KŚ) Opłata za przewóz roweru nie złożonego i nie opakowanego roweru od każdej sztuki Opłata za przewóz wózka dziecięcego ( 40 TP-KŚ) Opłata za przewóz psa ( 41 TP-KŚ) Opłaty pobrane w pociągu: DZIAŁ II. WYKAZ INNYCH OPŁAT...45 DZIAŁ III. OPŁATY DODATKOWE

4 OBJAŚNIENIA 1. Cennik usług zawiera: a) tabele opłat za bilety jednorazowe, b) tabele opłat za bilety okresowe, c) tabele opłat za bilety liniowe, d) tabele opłat za bilety z cenami zryczałtowanymi, e) wykaz innych opłat, f) opłaty dodatkowe w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, które mają zastosowanie przy przejazdach w klasie drugiej w pociągów osobowych Koleje Śląskie sp. z o.o. (KŚ). 2. Opłaty za przewóz psa, rzeczy niemieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem, roweru, wózka dziecięcego są zryczałtowane, niezależne od odległości przewozu. 3. Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną i pod własnym nadzorem: a) łatwe do przenoszenia rzeczy nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem; b) niezłożony wózek dziecięcy, jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy (jeden rower na jednego podróżnego), w przedziale lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. 4. Wszystkie opłaty zawarte w Cenniku usług przewozowych (C-KŚ), zaokrągla się do pełnych groszy. 5. Kwotę PTU ustala się w następujący sposób: suma wartości sprzedaży x stawka podatku (8% lub 23%) stawka podatku (8% lub 23%) (w złotych, z dokładnością do 1 grosza). Należność równa się różnicy kwoty i ustalonego PTU. 4

5 ULGI USTAWOWE Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej w pociągach Koleje Śląskie Sp. z o. o. na podstawie ustawy: 1) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz z późn. zm.); 2) z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz z późn. zm.): Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi na podstawie biletów: jednorazowych miesięcznych 1. Dzieci do lat 4 100% 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej: 1) umundurowani w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; 2) w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 100% 3. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) 4. Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 6. Przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych Przewodnikiem winna być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies-przewodnik Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 1) 100% 100% 100% 95% Opiekunem winna być osoba pełnoletnia 1 5

6 7. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo- -wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem 8. Jedno z rodziców lub opiekun (osoba pełnoletnia) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 2), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych 78% 78% 78% 78% 10. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1) 78% 11. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy 12. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1), z wyjątkiem osób niewidomych 37% 37% 49% 13. Osoby niewidome, jeśli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1) 93% 93% 14. Osoby niewidome 3), jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 15. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 16. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 17. Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych 18. Studenci obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia 19. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 37% 37% 37% 37% 49% 51% 51% 51% 37% 37% 6

7 20. Nauczyciele akademiccy 37% 37% 21. Posiadacze ważnej Karty Polaka 37% 22. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 2 przejazdy w roku 23. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) 24. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji 25. Przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz. 23 lub Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 27. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 28. Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 37% 78% 78% 95% 37% 37% 37% 1) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy); 2) tj. żołnierze odbywający: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Policji, Straży Granicznej lub w Biurze Ochrony Rządu, b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. pobierających naukę w: wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), szkole chorążych (kadeci), podoficerskiej szkole zawodowej (elewi), orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe; 3) tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi II grypy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku. 3) z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.). Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 100%), który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi. 7

8 ULGI HANDLOWE we wszystkich pociągach Kolei Śląskich Sp. z o. o. 1 Lp. Rodzaj ulgi 1. SilesiaWeekend Przejazdy w dni wolne od pracy na podstawie biletów na do 240 km: w kierunku tam w kierunku tam i z powrotem 2. SENIOR 65+ Ulga dla osób, które ukończyły 65 lat (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek) 3. KŚ 26 Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia, nie posiadająca uprawnień do ulgi ustawowej (na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek). Wymiar ulgi na podstawie biletów: jednorazowych 15% 20% okresowych 30% 30% 20% 20% 4. Rodzinny Od 2 do 6 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia *) 30% 5. Normalny na przejazd tam i z powrotem Podróżny nie posiadający uprawnienia do ulgi, zamierzający skorzystać z przejazdu w obie strony tą samą drogą w kierunku tam w kierunku tam i z powrotem, bilet na powrót 6. Pracodawca, który zawarł z przewoźnikiem Koleje Śląskie Sp. z o.o. odrębną umowę na zakup ulgowych przejazdów dla pracowników 15% 33% 50% *) dzieci do ukończenia 16 roku życia korzystają z indywidualnych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (patrz tabela na str. 5-6). Uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 16 lat nie są uwzględniane 8

9 Dział I Opłaty przewozowe

10

11 Tabela 1. Bilety normalne w km Ceny biletów ptu w złotych 2,80 0,21 2,59 3,50 0,26 3,24 4,00 0,30 3,70 5,00 N 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,74 0,81 0,89 0,96 1,04 1,11 1,19 1,26 1,33 1,41 21,00 1,56 23,00 1,70 25,00 1,85 27,00 2,00 29,00 2,15 31,00 2,30 4,63 5,56 6,48 7,41 8,33 9,26 10,19 11,11 12,04 12,96 13,89 14,81 15,74 16,67 17,59 19,44 21,30 23,15 25,00 26,85 28,70 11

12 w km Tabela 2. Bilety z ulgą 15% Ceny biletów ptu w złotych ,38 2,97 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50 9,35 10,20 11,05 11,90 12,75 13,60 14,45 15,30 16,15 17,85 19,55 21,25 22,95 24,65 26,35 0,18 0,22 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 0,57 0,63 0,69 0,76 0,82 0,88 0,94 1,01 1,07 1,13 1,20 1,32 1,45 1,57 1,70 1,83 1,95 2,20 2,75 3,15 3,94 4,72 5,51 6,30 7,08 7,87 8,66 9,44 10,23 11,02 11,81 12,59 13,38 14,17 14,95 16,53 18,10 19,68 21,25 22,82 24,40 12

13 w km Tabela 3. Bilety z ulgą 20% Ceny biletów ptu w złotych ,24 2,80 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 10,40 11,20 12,00 12,80 13,60 14,40 15,20 16,80 18,40 20,00 21,60 23,20 24,80 0,17 0,21 0,24 0,30 0,36 0,41 0,47 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,89 0,95 1,01 1,07 1,13 1,24 1,36 1,48 1,60 1,72 1,84 2,07 2,59 2,96 3,70 4,44 5,19 5,93 6,67 7,41 8,15 8,89 9,63 10,37 11,11 11,85 12,59 13,33 14,07 15,56 17,04 18,52 20,00 21,48 22,96 13

14 w km Tabela 4. Bilety z ulgą 30% Ceny biletów ptu w złotych ,96 2,45 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00 7,70 8,40 9,10 9,80 10,50 11,20 11,90 12,60 13,30 14,70 16,10 17,50 18,90 20,30 21,70 0,15 0,18 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,83 0,88 0,93 0,99 1,09 1,19 1,30 1,40 1,50 1,61 1,81 2,27 2,59 3,24 3,89 4,54 5,19 5,83 6,48 7,13 7,78 8,43 9,07 9,72 10,37 11,02 11,67 12,31 13,61 14,91 16,20 17,50 18,80 20,09 14

15 w km Ceny biletów ptu w złotych Tabela 5. Bilety z ulgą 37% 1,76 2,20 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04 5,67 6,30 6,93 7,56 8,19 8,82 9,45 10,08 10,71 11,34 11,97 13,23 14,49 15,75 17,01 18,27 19,53 0,13 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,47 0,51 0,56 0,61 0,65 0,70 0,75 0,79 0,84 0,89 0,98 1,07 1,17 1,26 1,35 1,45 1,63 2,04 2,33 2,92 3,50 4,08 4,67 5,25 5,83 6,42 7,00 7,58 8,17 8,75 9,33 9,92 10,50 11,08 12,25 13,42 14,58 15,75 16,92 18,08 15

16 w km Tabela 6. Bilety z ulgą 49% Ceny biletów ptu w złotych ,43 1,78 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12 6,63 7,14 7,65 8,16 8,67 9,18 9,69 10,71 11,73 12,75 13,77 14,79 15,81 0,11 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 0,57 0,60 0,64 0,68 0,72 0,79 0,87 0,94 1,02 1,10 1,17 1,32 1,65 1,89 2,36 2,83 3,31 3,78 4,25 4,72 5,19 5,67 6,14 6,61 7,08 7,56 8,03 8,50 8,97 9,92 10,86 11,81 12,75 13,69 14,64 16

17 w km Tabela 7. Bilety z ulgą 51% Ceny biletów ptu w złotych ,37 1,71 1,96 2,45 2,94 3,43 3,92 4,41 4,90 5,39 5,88 6,37 6,86 7,35 7,84 8,33 8,82 9,31 10,29 11,27 12,25 13,23 14,21 15,19 0,10 0,13 0,15 0,18 0,22 0,25 0,29 0,33 0,36 0,40 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,62 0,65 0,69 0,76 0,83 0,91 0,98 1,05 1,13 1,27 1,58 1,81 2,27 2,72 3,18 3,63 4,08 4,54 4,99 5,44 5,90 6,35 6,81 7,26 7,71 8,17 8,62 9,53 10,44 11,34 12,25 13,16 14,06 17

18 w km Tabela 8. Bilety z ulgą 78% Ceny biletów ptu w złotych ,62 0,77 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98 2,20 2,42 2,64 2,86 3,08 3,30 3,52 3,74 3,96 4,18 4,62 5,06 5,50 5,94 6,38 6,82 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,34 0,37 0,41 0,44 0,47 0,51 0,57 0,71 0,81 1,02 1,22 1,43 1,63 1,83 2,04 2,24 2,44 2,65 2,85 3,06 3,26 3,46 3,67 3,87 4,28 4,69 5,09 5,50 5,91 6,31 18

19 w km Tabela 9. Bilety z ulgą 93% Ceny biletów ptu w złotych ,20 0,24 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,47 1,61 1,75 1,89 2,03 2,17 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,19 0,22 0,26 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65 0,71 0,78 0,84 0,91 0,97 1,04 1,10 1,17 1,23 1,36 1,49 1,62 1,75 1,88 2,01 19

20 w km Tabela 10. Bilety z ulgą 95% Ceny biletów ptu w złotych ,14 0,17 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23 0,28 0,32 0,37 0,42 0,46 0,51 0,56 0,60 0,65 0,69 0,74 0,79 0,83 0,88 0,97 1,06 1,16 1,25 1,34 1,44 20

21 Tabela 11. Bilety normalne w km Ceny biletów ptu w złotych 1,96 0,15 1,81 2,45 0,18 2,27 2,80 0,21 2,59 3,50 N 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00 7,70 8,40 9,10 9,80 10,50 11,20 11,90 12,60 13,30 0,26 0,31 0,36 0,41 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,83 0,88 0,93 0,99 14,70 1,09 16,10 1,19 17,50 1,30 18,90 1,40 20,30 1,50 21,70 1,61 3,24 3,89 4,54 5,19 5,83 6,48 7,13 7,78 8,43 9,07 9,72 10,37 11,02 11,67 12,31 13,61 14,91 16,20 17,50 18,80 20,09 21

22 w km Tabela 12. Bilety z ulgą 37% Ceny biletów ptu w złotych ,23 1,54 1,76 2,20 2,65 3,09 3,53 3,97 4,41 4,85 5,29 5,73 6,17 6,61 7,06 7,50 7,94 8,38 9,26 10,14 11,02 11,91 12,79 13,67 0,09 0,11 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,56 0,59 0,62 0,69 0,75 0,82 0,88 0,95 1,01 1,14 1,43 1,63 2,04 2,45 2,86 3,27 3,68 4,08 4,49 4,90 5,31 5,71 6,12 6,54 6,94 7,35 7,76 8,57 9,39 10,20 11,03 11,84 12,66 22

23 w km Tabela 13. Bilety z ulgą 49% Ceny biletów ptu w złotych ,00 1,25 1,43 1,78 2,14 2,50 2,86 3,21 3,57 3,93 4,28 4,64 5,00 5,35 5,71 6,07 6,43 6,78 7,50 8,21 8,92 9,64 10,35 11,07 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 0,56 0,61 0,66 0,71 0,77 0,82 0,93 1,16 1,32 1,65 1,98 2,31 2,65 2,97 3,31 3,64 3,96 4,30 4,63 4,95 5,29 5,62 5,95 6,28 6,94 7,60 8,26 8,93 9,58 10,25 23

24 w km Tabela 14. Bilety z ulgą 51% Ceny biletów ptu w złotych ,96 1,20 1,37 1,71 2,06 2,40 2,74 3,09 3,43 3,77 4,12 4,46 4,80 5,14 5,49 5,83 6,17 6,52 7,20 7,89 8,57 9,26 9,95 10,63 0,07 0,09 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,33 0,36 0,38 0,41 0,43 0,46 0,48 0,53 0,58 0,63 0,69 0,74 0,79 0,89 1,11 1,27 1,58 1,91 2,22 2,54 2,86 3,18 3,49 3,81 4,13 4,44 4,76 5,08 5,40 5,71 6,04 6,67 7,31 7,94 8,57 9,21 9,84 24

25 w km Tabela 15. Bilety z ulgą 78% Ceny biletów ptu w złotych ,43 0,54 0,62 0,77 0,92 1,08 1,23 1,39 1,54 1,69 1,85 2,00 2,16 2,31 2,46 2,62 2,77 2,93 3,23 3,54 3,85 4,16 4,47 4,77 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,35 0,40 0,50 0,57 0,71 0,85 1,00 1,14 1,29 1,43 1,56 1,71 1,85 2,00 2,14 2,28 2,43 2,56 2,71 2,99 3,28 3,56 3,85 4,14 4,42 25

26 w km Tabela 16. Bilety z ulgą 93% Ceny biletów ptu w złotych ,14 0,17 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,73 0,78 0,83 0,88 0,93 1,03 1,13 1,22 1,32 1,42 1,52 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 0,27 0,31 0,36 0,41 0,45 0,50 0,55 0,59 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,95 1,05 1,13 1,22 1,31 1,41 26

27 w km Tabela 17. Bilety z ulgą 95% Ceny biletów ptu w złotych ,10 0,12 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,31 0,35 0,38 0,42 0,45 0,49 0,52 0,56 0,59 0,63 0,66 0,73 0,80 0,87 0,94 1,01 1,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 0,26 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 0,52 0,55 0,58 0,61 0,68 0,74 0,81 0,87 0,94 1,00 27

28 28

29 Tabela 18. Bilety odcinkowe miesięczne imienne taryfa normalna tam i z powrotem ptu 115,00 N w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,00 90,00 130,00 155,00 170,00 180,00 190,00 205,00 225,00 240,00 255,00 265,00 280,00 290,00 295,00 300,00 320,00 5,93 6,67 8,52 9,63 11,48 12,59 13,33 14,07 15,19 16,67 17,78 18,89 19,63 20,74 21,48 21,85 22,22 23,70 74,07 83,33 106,48 120,37 143,52 157,41 166,67 175,93 189,81 208,33 222,22 236,11 245,37 259,26 268,52 273,15 277,78 296,30 40,00 45,00 57,50 65,00 77,50 85,00 90,00 95,00 102,50 112,50 120,00 127,50 132,50 140,00 145,00 147,50 150,00 160,00 2,96 3,33 4,26 4,81 5,74 6,30 6,67 7,04 7,59 8,33 8,89 9,44 9,81 10,37 10,74 10,93 11,11 11,85 37,04 41,67 53,24 60,19 71,76 78,70 83,33 87,96 94,91 104,17 111,11 118,06 122,69 129,63 134,26 136,57 138,89 148,15 29

30 Tabela 19. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 20% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,00 72,00 92,00 104,00 124,00 136,00 144,00 152,00 164,00 180,00 192,00 204,00 212,00 224,00 232,00 236,00 240,00 256,00 4,74 5,33 6,81 7,70 9,19 10,07 10,67 11,26 12,15 13,33 14,22 15,11 15,70 16,59 17,19 17,48 17,78 18,96 59,26 66,67 85,19 96,30 114,81 125,93 133,33 140,74 151,85 166,67 177,78 188,89 196,30 207,41 214,81 218,52 222,22 237,04 32,00 36,00 46,00 52,00 62,00 68,00 72,00 76,00 82,00 90,00 96,00 102,00 106,00 112,00 116,00 118,00 120,00 128,00 2,37 2,67 3,41 3,85 4,59 5,04 5,33 5,63 6,07 6,67 7,11 7,56 7,85 8,30 8,59 8,74 8,89 9,48 29,63 33,33 42,59 48,15 57,41 62,96 66,67 70,37 75,93 83,33 88,89 94,44 98,15 103,70 107,41 109,26 111,11 118,52 30

31 Tabela 20. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 30% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,00 63,00 80,50 91,00 108,50 119,00 126,00 133,00 143,50 157,50 168,00 178,50 185,50 196,00 203,00 206,50 210,00 224,00 4,15 4,67 5,96 6,74 8,04 8,81 9,33 9,85 10,63 11,67 12,44 13,22 13,74 14,52 15,04 15,30 15,56 16,59 51,85 58,33 74,54 84,26 100,46 110,19 116,67 123,15 132,87 145,83 155,56 165,28 171,76 181,48 187,96 191,20 194,44 207,41 28,00 31,50 40,25 45,50 54,25 59,50 63,00 66,50 71,75 78,75 84,00 89,25 92,75 98,00 101,50 103,25 105,00 112,00 2,07 2,33 2,98 3,37 4,02 4,41 4,67 4,93 5,31 5,83 6,22 6,61 6,87 7,26 7,52 7,65 7,78 8,30 25,93 29,17 37,27 42,13 50,23 55,09 58,33 61,57 66,44 72,92 77,78 82,64 85,88 90,74 93,98 95,60 97,22 103,70 31

32 Tabela 21. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 33% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,60 60,30 77,05 87,10 103,85 113,90 120,60 127,30 137,35 150,75 160,80 170,85 177,55 187,60 194,30 197,65 201,00 214,40 3,97 4,47 5,71 6,45 7,69 8,44 8,93 9,43 10,17 11,17 11,91 12,66 13,15 13,90 14,39 14,64 14,89 15,88 49,63 55,83 71,34 80,65 96,16 105,46 111,67 117,87 127,18 139,58 148,89 158,19 164,40 173,70 179,91 183,01 186,11 198,52 26,80 30,15 38,52 43,55 51,92 56,95 60,30 63,65 68,67 75,37 80,40 85,42 88,77 93,80 97,15 98,82 100,50 107,20 1,99 2,23 2,85 3,23 3,85 4,22 4,47 4,71 5,09 5,58 5,96 6,33 6,58 6,95 7,20 7,32 7,44 7,94 24,81 27,92 35,67 40,32 48,07 52,73 55,83 58,94 63,58 69,79 74,44 79,09 82,19 86,85 89,95 91,50 93,06 99,

33 Tabela 22. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 37% 1 tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,40 56,70 72,45 81,90 97,65 107,10 113,40 119,70 129,15 141,75 151,20 160,65 166,95 176,40 182,70 185,85 189,00 201,60 3,73 4,20 5,37 6,07 7,23 7,93 8,40 8,87 9,57 10,50 11,20 11,90 12,37 13,07 13,53 13,77 14,00 14,93 46,67 52,50 67,08 75,83 90,42 99,17 105,00 110,83 119,58 131,25 140,00 148,75 154,58 163,33 169,17 172,08 175,00 186,67 25,20 28,35 36,22 40,95 48,82 53,55 56,70 59,85 64,57 70,87 75,60 80,32 83,47 88,20 91,35 92,92 94,50 100,80 1,87 2,10 2,68 3,03 3,62 3,97 4,20 4,43 4,78 5,25 5,60 5,95 6,18 6,53 6,77 6,88 7,00 7,47 23,33 26,25 33,54 37,92 45,20 49,58 52,50 55,42 59,79 65,62 70,00 74,37 77,29 81,67 84,58 86,04 87,50 93,33 33

34 1 Tabela 23. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 49% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,80 45,90 58,65 66,30 79,05 86,70 91,80 96,90 104,55 114,75 122,40 130,05 135,15 142,80 147,90 150,45 153,00 163,20 3,02 3,40 4,34 4,91 5,86 6,42 6,80 7,18 7,74 8,50 9,07 9,63 10,01 10,58 10,96 11,14 11,33 12,09 37,78 42,50 54,31 61,39 73,19 80,28 85,00 89,72 96,81 106,25 113,33 120,42 125,14 132,22 136,94 139,31 141,67 151,11 20,40 22,95 29,32 33,15 39,52 43,35 45,90 48,45 52,27 57,37 61,20 65,02 67,57 71,40 73,95 75,22 76,50 81,60 1,51 1,70 2,17 2,46 2,93 3,21 3,40 3,59 3,87 4,25 4,53 4,82 5,01 5,29 5,48 5,57 5,67 6,04 18,89 21,25 27,15 30,69 36,59 40,14 42,50 44,86 48,40 53,12 56,67 60,20 62,56 66,11 68,47 69,65 70,83 75,56 34

35 Tabela 24. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 50% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,00 45,00 57,50 65,00 77,50 85,00 90,00 95,00 102,50 112,50 120,00 127,50 132,50 140,00 145,00 147,50 150,00 160,00 2,96 3,33 4,26 4,81 5,74 6,30 6,67 7,04 7,59 8,33 8,89 9,44 9,81 10,37 10,74 10,93 11,11 11,85 37,04 41,67 53,24 60,19 71,76 78,70 83,33 87,96 94,91 104,17 111,11 118,06 122,69 129,63 134,26 136,57 138,89 148,15 20,00 22,50 28,75 32,50 38,75 42,50 45,00 47,50 51,25 56,25 60,00 63,75 66,25 70,00 72,50 73,75 75,00 80,00 1,48 1,67 2,13 2,41 2,87 3,15 3,33 3,52 3,80 4,17 4,44 4,72 4,91 5,19 5,37 5,46 5,56 5,93 18,52 20,83 26,62 30,09 35,88 39,35 41,67 43,98 47,45 52,08 55,56 59,03 61,34 64,81 67,13 68,29 69,44 74,

36 1 Tabela 25. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 51% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,20 44,10 56,35 63,70 75,95 83,30 88,20 93,10 100,45 110,25 117,60 124,95 129,85 137,20 142,10 144,55 147,00 156,80 2,90 3,27 4,17 4,72 5,63 6,17 6,53 6,90 7,44 8,17 8,71 9,26 9,62 10,16 10,53 10,71 10,89 11,61 36,30 40,83 52,18 58,98 70,32 77,13 81,67 86,20 93,01 102,08 108,89 115,69 120,23 127,04 131,57 133,84 136,11 145,19 19,60 22,05 28,17 31,85 37,97 41,65 44,10 46,55 50,22 55,12 58,80 62,47 64,92 68,60 71,05 72,27 73,50 78,40 1,45 1,63 2,09 2,36 2,81 3,09 3,27 3,45 3,72 4,08 4,36 4,63 4,81 5,08 5,26 5,35 5,44 5,81 18,15 20,42 26,08 29,49 35,16 38,56 40,83 43,10 46,50 51,04 54,44 57,84 60,11 63,52 65,79 66,92 68,06 72,59 36

37 Tabela 26. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 78% 1 tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,60 19,80 25,30 28,60 34,10 37,40 39,60 41,80 45,10 49,50 52,80 56,10 58,30 61,60 63,80 64,90 66,00 70,40 1,30 1,47 1,87 2,12 2,53 2,77 2,93 3,10 3,34 3,67 3,91 4,16 4,32 4,56 4,73 4,81 4,89 5,21 16,30 18,33 23,43 26,48 31,57 34,63 36,67 38,70 41,76 45,83 48,89 51,94 53,98 57,04 59,07 60,09 61,11 65,19 8,80 9,90 12,65 14,30 17,05 18,70 19,80 20,90 22,55 24,75 26,40 28,05 29,15 30,80 31,90 32,45 33,00 35,20 0,65 0,73 0,94 1,06 1,26 1,39 1,47 1,55 1,67 1,83 1,96 2,08 2,16 2,28 2,36 2,40 2,44 2,61 8,15 9,17 11,71 13,24 15,79 17,31 18,33 19,35 20,88 22,92 24,44 25,97 26,99 28,52 29,54 30,05 30,56 32,59 37

38 1 Tabela 27. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 93% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,60 6,30 8,05 9,10 10,85 11,90 12,60 13,30 14,35 15,75 16,80 17,85 18,55 19,60 20,30 20,65 21,00 22,40 0,41 0,47 0,60 0,67 0,80 0,88 0,93 0,99 1,06 1,17 1,24 1,32 1,37 1,45 1,50 1,53 1,56 1,66 5,19 5,83 7,45 8,43 10,05 11,02 11,67 12,31 13,29 14,58 15,56 16,53 17,18 18,15 18,80 19,12 19,44 20,74 2,80 3,15 4,02 4,55 5,42 5,95 6,30 6,65 7,17 7,87 8,40 8,92 9,27 9,80 10,15 10,32 10,50 11,20 0,21 0,23 0,30 0,34 0,40 0,44 0,47 0,49 0,53 0,58 0,62 0,66 0,69 0,73 0,75 0,76 0,78 0,83 2,59 2,92 3,72 4,21 5,02 5,51 5,83 6,16 6,64 7,29 7,78 8,26 8,58 9,07 9,40 9,56 9,72 10,37 38

39 Tabela 28. Bilety odcinkowe kwartalne imienne taryfa normalna tam i z powrotem ptu 310,50 N w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,00 243,00 351,00 418,50 459,00 486,00 513,00 553,50 607,50 648,00 688,50 715,50 756,00 783,00 796,50 810,00 864,00 16,00 18,00 23,00 26,00 31,00 34,00 36,00 38,00 41,00 45,00 48,00 51,00 53,00 56,00 58,00 59,00 60,00 64,00 200,00 225,00 287,50 325,00 387,50 425,00 450,00 475,00 512,50 262,50 600,00 637,50 662,50 700,00 725,00 737,50 750,00 800,00 108,00 121,50 155,25 175,50 209,25 229,50 243,00 256,50 276,75 303,75 324,00 344,25 357,75 378,00 391,50 398,25 405,00 432,00 8,00 9,00 11,50 13,00 15,50 17,00 18,00 19,00 20,50 22,50 24,00 25,50 26,50 28,00 29,00 29,50 30,00 32,00 100,00 112,50 143,75 162,50 193,75 212,50 225,00 237,50 256,25 281,25 300,00 318,75 331,25 350,00 362,50 368,75 375,00 400,

40 Tabela 29. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 33% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,72 162,81 208,03 235,17 280,39 307,53 325,62 343,71 370,84 407,02 434,16 461,29 479,38 506,52 524,61 533,65 542,70 578,88 10,72 12,06 15,41 17,42 20,77 22,78 24,12 25,46 27,47 30,15 32,16 34,17 35,51 37,52 38,86 39,53 40,20 42,88 134,00 150,75 192,62 217,75 259,62 284,75 301,50 318,25 343,37 376,87 402,00 427,12 443,87 469,00 485,75 494,12 502,50 536,00 72,36 81,41 104,02 117,59 140,20 153,77 162,81 171,86 185,42 203,51 217,08 230,65 239,69 253,26 262,31 266,83 271,35 289,44 5,36 6,03 7,70 8,71 10,38 11,39 12,06 12,73 13,73 15,07 16,08 17,08 17,75 18,76 19,43 19,76 20,10 21,44 67,00 75,38 96,31 108,88 129,81 142,38 150,75 159,13 171,69 188,44 201,00 213,56 221,94 234,50 242,88 247,06 251,25 268,

41 Tabela 30. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 50% tam i z powrotem ptu w jedną stronę ptu w km w złotych w złotych ,00 121,50 155,25 175,50 209,25 229,50 243,00 256,50 276,75 303,75 324,00 344,25 357,75 378,00 391,50 398,25 405,00 432,00 8,00 9,00 11,50 13,00 15,50 17,00 18,00 19,00 20,50 22,50 24,00 25,50 26,50 28,00 29,00 29,50 30,00 32,00 100,00 112,50 143,75 162,50 193,75 212,50 225,00 237,50 256,25 281,25 300,00 318,75 331,25 350,00 362,50 368,75 375,00 400,00 54,00 60,75 77,63 87,75 104,63 114,75 121,50 128,25 138,38 151,88 162,00 172,13 178,88 189,00 195,75 199,13 202,50 216,00 4,00 4,50 5,75 6,50 7,75 8,50 9,00 9,50 10,25 11,25 12,00 12,75 13,25 14,00 14,50 14,75 15,00 16,00 50,00 56,25 71,88 81,25 96,88 106,25 112,50 118,75 128,13 140,63 150,00 159,38 165,63 175,00 181,25 184,38 187,50 200,

42 42

43 Tabela opłat za bilety z cenami zryczałtowanymi 1 Numer kodu L.p. Nazwa opłaty Opłata Opłata w złotych PTU Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego ( 40 TP-KŚ) Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem *) od każdej sztuki **). 5,00 4,63 0,37 *) rzeczy te ze względu na swoje rozmiary nie mogą utrudnić przejazdu innym podróżnym, ich zranić bądź uszkodzić mienia **) opłata nie dotyczy nart w pokrowcu Opłata za przewóz roweru ( 40 TP-KŚ) 1. bilet jednorazowy za przewóz roweru pod nadzorem podróżnego 2. bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru Opłata za przewóz roweru nie złożonego i nie opakowanego od każdej sztuki 4,00 55,00 3,25 44,72 0,75 10, Opłata za przewóz wózka dziecięcego ( 40 TP-KŚ) Opłata za przewóz nie złożonego wózka dziecięcego od każdej sztuki 2,00 1,85 0, Opłata za przewóz psa ( 41 TP-KŚ) Opłata za przewóz psa *) pod opieką podróżnego który nie jest przewożony w odpowiednim pojemniku (nie więcej niż jeden pies na jednego dorosłego podróżnego) 2,00 1,85 0,15 *) nie dotyczy psów-przewodników osób niewidomych 5. Opłaty pobrane w pociągu: 1) wydanie biletu na przejazd/przewóz, zmianę stacji przeznaczenia 2) legalizację biletu oraz skasowanie biletu 4,00 2,00 3,70 1,85 0,30 0,15 43

44 44

45 Dział II Wykaz innych opłat

46

47 Wykaz innych opłat L.p. Nazwa opłaty 1. Opłata manipulacyjna ( 13 TP-KŚ) Opłata uwzględniająca poniesione przez KŚ koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli: 1) ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie do ulgowego przejazdu 2) ważnego biletu okresowego imiennego i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe Uwaga: Pobrana należność w kwocie niższej od kosztów manipulacyjnych, przypada w całości na pokrycie tych kosztów 2. Opłaty przy postępowaniu z rzeczami znalezionymi Z tytułu postępowania z rzeczami znalezionymi pobiera się: 1) za czynności manipulacyjne, jak sporządzenie protokołu otwarcia opakowania rzeczy znalezionych, wystawienie pokwitowania przyjęcia rzeczy znalezionej, zarejestrowanie w rejestrze, itp. 2) za przechowywanie rzeczy znalezionych za każdą sztukę i za każdy rozpoczęty dzień, nie dłużej niż do trzydziestego dnia włącznie 3) za poszukiwanie właściciela rzeczy znalezionej zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków, nie mniej niż 4) za czynności związane z likwidacją rzeczy znalezionej rzeczywiście poniesione wydatki, nie mniej niż Uwaga: Opłat wskazanych w pkt 1 4 nie stosuje się w wypadku wysłania rzeczy znalezionej za granicę w celu doręczenia jej osobie uprawnionej do odbioru 3. Opłata za inne świadczenia świadczenia, dla których nie przewidziano opłat w niniejszym wykazie, pobiera się opłaty w wysokości kosztów własnych, z doliczeniem zysku w wysokości 10%, nie mniej jednak niż: 4. Opłata za przydzielenie na zamówienie oddzielnego pociągu nadzwyczajnego Stawka lub opłata w złotych PTU 11,00 8,94 2,06 4,00 2,00 20,00 12,00 3,25 1,63 16,26 9,76 0,75 0,37 3,74 2,24 30,00 24,39 5,61 300,00 277,78 22,22 47

48 48

49 Dział III Opłaty dodatkowe

50

51 Opłaty dodatkowe 1. W razie stwierdzenia braku: 1) odpowiedniego dokumentu przewozu, 2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. 2. Opłata dodatkowa wynosi: 1) 140,00 zł za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, 2) 112,00 zł za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 3) 56,00 zł za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu: a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty bez odpowiedniego dokumentu przewozu, b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków. 3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 85% od kwoty wskazanej w ust. 2 i wynosi: 1) w pkt 1 wynosi 21,00 zł, 2) w pkt 2 wynosi 16,80 zł, 3) w pkt 3 wynosi 8,40 zł. 4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się: 1) o 60% od kwoty wskazanej w ust. 2: a) w pkt 1 wynosi 56,00 zł, b) w pkt 3 wynosi 22,40 zł, 2) o 50% od kwoty wskazanej w ust. 2 pkt 2 i wynosi 56,00 zł. 5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 420,00 zł. 51

52 52

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/011 z dnia 11 lipca 011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 314/74/IV/011 z dnia 30 sierpnia 011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 2314/74/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 277/Z /2011 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2011 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 562/Z /2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/203 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 8 stycznia 203 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:...

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... 1 Na podstawie art. 18 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10 / 11. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 10 / 11. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 10 / 11 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL)

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) OPRACOWANIE: Marcin Grupiński Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 Dokumenty tożsamości... 5 ULGA 37%... 6 Dzieci i młodzież... 6 Emeryci i renciści...

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bolesławiec z dnia..2016 r. TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC 1.Bilety papierowe do jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r.

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie:

1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie: UCHWAŁA NR XIII/190/03 RADY MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Z DNIA 26 LISTOPADA 2003 R. W SPRAWIE CEN URZĘDOWYCH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH PIOTRKOWA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW:

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: Tabela 1. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE. 1. Zniżka 100% 2. Zniżka 78% DZIECKO DO LAT 4. Obowiązuje bilety jednorazowe

ULGI USTAWOWE. 1. Zniżka 100% 2. Zniżka 78% DZIECKO DO LAT 4. Obowiązuje bilety jednorazowe ULGI USTAWOWE 1. Zniżka 100% DZIECKO DO LAT 4 Obowiązuje bilety jednorazowe Art.2.2 Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH, INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 63, Sieradz

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 63, Sieradz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz NIP 827-10-06-869, Regon:730206564 Linia komunikacyjna Sieradz -Stawiszcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych Zmiana nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) zawierającego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo