Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości"

Transkrypt

1 Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości Sylwia Wiercioch Kraków 2013 r.

2 Z agospodarowanie przestrzenne Krakowa jest nieadekwatne do jego potencjału. Wciąż duża część obszaru pozostaje niewykorzystana, szpeci wizerunek i często wiąże się z kosztami. Powstałe lub powstające inwestycje są zwykle niedopasowane, przez co całość charakteryzuje niespójność. Często jest to wynik braku planów zagospodarowania przestrzennego i realizowania inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy (tzw. WZ). Przede wszystkim jest to jednak rezultat braku szerszej wizji. Większość zamierzeń inwestycyjnych wynika z takiego, czy innego impulsu lub nacisku z różnych stron zwykle obywateli lub firm. Obserwuje się dużą lukę aktywnościową władz, a tym samym marnowanie potencjału miasta. Ziemia, jako jeden z głównych składników przestrzeni stanowi czynnik produkcji. Efektywne wykorzystanie terenów miejskich jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania całej tkanki miejskiej. W branży nieruchomości istnieje koncepcja HBU (Highest and Best Use), która zakłada wykorzystanie nieruchomości w sposób najbardziej racjonalny, zgodny z prawem, fizycznie i finansowo możliwy i maksymalizujący jej wartość. Takie podejście pozwala analizować każdą nieruchomość w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę otoczenie. Dzięki temu łatwiej znaleźć jej najwyższe i najlepsze użytkowanie, zgodne z polityką miejską i lokalnym charakterem. Analiza w duchu HBU powinna być głównym narzędziem planowania przestrzeni miejskiej. Powinna ona brać pod uwagę takie składowe, jak: cele i polityka miasta, interes publiczny (interesariusze), najlepsze praktyki, popyt rynkowy (potrzeby), Program Najwyższego i Najlepszego Użytkowania, zilustrowany koncepcyjny plan, strategie implementacji to główne czynniki sukcesu. W przypadku Krakowa, podejście takie nie jest stosowane. Powstające projekty są zwykle wynikiem pojedynczych analiz. Opracowanie przedstawia istniejące projekty i pomysły na poprawę struktury przestrzennej Krakowa oraz ich ocenę, a także własne propozycje alternatywnych rozwiązań. 1. Nowe Centrum Śródmieście 1.1. Tło historyczne Koncepcja Nowego Centrum pojawiła się już w latach 60. XX w. Obejmowała ona kwartał między ul. Beliny-Prażmowskiego, ul. Lubomirskiego aż do ul. Warszawskiej. Wizją tej dzielnicy był las drapaczy chmur. Projekt stworzyła pracownia Zdzisława Arcta, 2

3 pracująca przy wydziale Architektury Miasta. Realizacja całej inwestycji miała być zakończona w 2005 roku. Dzisiaj po tych ambitnych planach pozostała pamiątka w postaci Szkieletora niedokończonego budynku Naczelnej Organizacji Technicznej. Projekt Nowe Miasto Kolejną próbą realizacji części Nowego Centrum był projekt Nowe Miasto. Nazwa ta wynikała z tego, że od XIII wieku Kraków skupiony jest wokół Rynku Głównego. Coraz bardziej odczuwało się brak alternatywnego miejsca, w którym skupiałoby się życie publiczne. Projekt Nowe Miasto polegał na budowie dzielnicy biurowo usługowej w sąsiedztwie dworca Źródło:http://krakow.gazeta.pl/ głównego. Realizacją projektu zająć miała się amerykańska firma Tishman Speyer Properties. Proponowane wówczas rozwiązania w dużej mierze różnią się od tego, co mamy dzisiaj. Nowe miasto miało stanowić przestrzeń nowoczesną, przy zachowaniu historycznej tanki miasta. Oprócz obiektów usługowych i rozrywkowych planowano stworzyć dużą przestrzeń biurową, a w dalszej kolejności powstać miał luksusowy hotel. Inaczej też wyglądać miało powiązanie z rynkiem głównym, dworcem, jak również wschodnią częścią centrum. Nadmierna biurokracja, odkładanie decyzji w czasie przez ówczesne władze miasta, spowodowały, że inwestor wycofał się z projektu. Odsprzedał pozyskane tereny niemieckiej firmie HGA Capital, której dziełem jest Galeria Krakowska Nowe Centrum dzisiaj Nowe Centrum zdefiniowane w Studium Krakowa to obszar przedstawiony na poniższych mapach. 3

4 Źródło: Źródło: Jest to obszar po obu stronach dworca głównego, zwany Krakowskim Centrum Komunikacyjnym (KCK). Część zachodnia została już w większym stopniu zagospodarowana. Inaczej ma się część wschodnia. Projektowaniem możliwości wykorzystania tego obszaru zajęło się m.in. Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto. Ich zainteresowanie dotyczyło obszaru oznaczonego na rysunku pogrubioną linią. Co ciekawe organizacja ta nie skupia się w ogóle na części, na której znajduje się m. in. Szkieletor. Struktura własnościowa gruntów Specyficzną cechą tego obszaru jest brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa teren centrum miejskiego Nowe Miasto ma posiadać funkcję mieszkaniową, biurową i usługową. Nie bez znaczenia jest także skomplikowana struktura własnościowa działek we wschodniej części KCK. Źródło: Kolorem bladoróżowym oznaczone są działki oddane we władanie, czyli tereny Agencji Mienia Wojskowego, kolorem brązowym działki będące własnością podmiotów prywatnych. 4

5 1.3. Projektowane rozwiązania Analizą możliwości wykorzystanie wschodniego obszaru Nowego Centrum Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto przedstawiło w broszurze, w której oprócz postulatów znajdują się koncepcje zagospodarowania obszaru stworzone przez studentów Politechniki Krakowskiej w ramach zajęć z Projektowania Urbanistycznego Obszarów Śródmiejskich. Postulaty Stowarzyszenia Przestrzeń Ludzie Miasto to m.in.: rozszerzenie obszaru centrum miasta (zagospodarowanie nieużytkowanych terenów) utworzenie Planu Miejscowego dla tego obszaru przeznaczenie obszaru na takie funkcje, które będą korzystać ze śródmiejskiej lokalizacji przeprowadzenie międzynarodowego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie obszaru 1.4. Szanse na realizację koncepcji Realizacja koncepcji Stowarzyszenia zależy od kilku niebłahych czynników: Kierunków polityki przestrzennej miasta, a konkretnie tego, czy uchwalony zostanie plan miejscowy dla tego obszaru. Obecnych lub przyszłych właścicieli lub zarządców ww. nieruchomościami Otoczenia zewnętrznego, czyli konsultacji publicznych oraz zgłaszanych uwag do miejscowego planu lub wniosków do tzw. WZ Obszar o którym mowa z pewnością wymaga rewitalizacji. Brak wspomnianego już planu miejscowego powoduje, że na tereny nie ma pomysłu. Istnieje ryzyko, że obiekty, które powstaną nie stworzą funkcjonalnej całości. Będą to raczej różne projekty różnych architektów, których ewentualne podobieństwo będzie wynikać jedynie z decyzji o warunkach zabudowy. W zasadzie proces ten już się zaczął. Zapoczątkowała go firma Hines poprzez realizację osiedla mieszkaniowego ( Novum ). 5

6 2. Płaszów - Rybitwy wieżowce w Krakowie? Płaszów Rybitwy to jeden ze strategicznych projektów miejskich zawartych w projekcie Studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego Krakowa z 2013 roku Charakterystyka obszaru Obszar projektu znajduje się na prawym brzegu Wisły w południowo wschodniej części Krakowa, między planowanymi trasami S7 i Ciepłowniczą. Źródło: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zielonych. Wśród głównych cech obszaru wymienić można: Tereny, które obejmuje założenie inwestycyjne to głównie przestrzenie magazynowe oraz duża ilość zdegradowanych terenów różnorodność funkcji oraz podmiotów gospodarujących dominacja funkcji produkcyjnej, wytwórczej i magazynowej miejsce, gdzie zlokalizowany jest najważniejszy węzeł kolejowy Krakowa duże znaczenie historyczne (Płaszów - miejsce początku akcji wyzwolenia Krakowa ) Od 4 stycznia 2013 r. dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zakłada on, że na tym obszarze dominować będzie funkcja przemysłowousługowej (kolor fioletowy na mapie), funkcja usługowa wzdłuż ulicy Półłanki (kolor pomarańczowy), funkcja mieszkaniowa wielorodzinna obszar otoczony ulicą Agatową (kolor brązowy). Wyznaczono także pas zieleni wzdłuż rzeki Drwiny. Dla mających powstać w przyszłości na tym ternie budynków przewidziano limit wysokościowy zabudowy: dla obiektów gospodarczych maks. 8 metrów; dla obiektów usługowych, przemysłowych, magazynowych - maks. 22 metry. 6

7 Źródło: Płaszów Rybitwy jako strategiczny projekt miejski (SKiZP 2013) W nowym projekcie Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Krakowa obszar Płaszów-Rybitwy wymieniany jest jako jeden ze strategicznych projektów miejskich. W dokumencie tym pojawiają się następujące założenia: 1) Przekształcenie dotychczasowego sposobu użytkowania (często ekstensywnego, głównie funkcja magazynowo-składowa) w kierunku funkcji komercyjnych, biurowych, wysokich technologii itp. 2) Stworzenie warunków do zlokalizowania zabudowy wysokościowej we wschodniej części obszaru. Pozwoli to nadać nową tożsamość tej części Krakowa, wykształcić atrakcyjny węzeł komunikacyjny. 3) Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ważną częścią projektu jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz terenów zieleni, w tym głównie zieleń towarzysząca Bagrom oraz wzdłuż Drwiny. Powyższym założeniom sprzyjać mają planowane do realizacji na tym ternie projekty takie jak: kontynuacja realizacji drogi S7, przedłużenie linii tramwajowej w kierunku wschodnim oraz zagospodarowanie rezerwy terenów (ok. 90 ha) po północnej stronie stacji Kraków-Prokocim. 7

8 2.3. Projekt szanse Projekt jest kolejną próbą przeniesienia życia publicznego na Podgórze. Analizę możliwości najlepiej przeprowadzić w duchu HBU. ELEMENT HBU Cele i polityka miasta Interes publiczny Popyt rynkowy (potrzeby) Program najlepszego i najwyższego użytkowania ELEMENT WIZJI Proponowane rozwiązania są zgodne z polityką i celami miasta w zakresie: metropolizacji Krakowa, stworzenia nowego alternatywnego centrum miasta, postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (rewitalizacja obszarów zdegradowanych), realizacja zabudowy wysokościowej (metropolitalny wizerunek) Rozwiązania dostarczają atrakcyjnej przestrzeni publicznej, aktywizują rozwój, dostarczają nowych miejsc pracy, dają możliwość poprawy warunków życia mieszkańców W dalszym ciągu niezaspokojone potrzeby w zakresie rozwoju ośrodków nowych technologii, rosnący popyt na centra usługowe i biznesowe Lokalizacja, dostępność komunikacyjna, bliskość centrum pozwalają stwierdzić, że funkcje usługowe, komercyjne, high-tech są uzasadnione ekonomicznie i pozwolą uzyskać najwyższe stopy zwrotu. Zilustrowany koncepcyjny plan Z wyjątkiem planu miejscowego brak konkretnych rozwiązań Strategie implementacji Brak Główne czynniki sukcesu Nie zostały scharakteryzowane. Można wymienić: dostęp do kapitału ludzkiego, dostępność terenów, korzystna lokalizacja 8

9 3. Nowa Huta Przyszłości 3.1. Charakterystyka obszaru Projekt Nowa Huta Przyszłości to kolejny ze strategicznych projektów miejskich pochodzący z projektu SKiZP Obejmuje on obszar ograniczony: od południa Wisłą od północy Obwodnicą Krakowa Od zachodu ulicą Klasztorną Od wschodu granicą miasta Źródło: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 9

10 Źródło: Google Maps Tereny Nowej Huty charakteryzują się dużym zróżnicowaniem funkcjonalnym terenu. Obszar ten obejmuje ok. 5,5 tys. hektarów. Na tych terenach funkcjonuje jedno z największych przedsiębiorstw w Krakowie - Accelor Mittal, a także o czym nie każdy wie Lotnisko Kraków - Pobiednik Wielki. Niezagospodarowane tereny uwalniane są stopniowo przez kombinat metalurgiczny Projekt Nowa Huta Przyszłości Nowa Huta Przyszłości to projekt, który ma zapoczątkować proces metropolizacji Krakowa. Założenia oraz rozwiązania to przede wszystkim próba stworzenia nowej dzielnicy Krakowa, która ma jednocześnie wzmocnić jego pozycję i zdynamizować rozwój. Wśród głównych założeń twórców wymienić można: stworzenie warunków pozwalających na kreowanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych wśród mieszkańców; wykreowanie obszaru jako Eko- i Smart- dzielnicy; zlokalizowanie przede wszystkim nowoczesnych usług biznesowych, parków technologicznych, centrów logistycznych. Wśród projektów, które mają wcielać w życie powyższe założenia wskazuje się: realizacja Parku Technologicznego w Branicach Tereny przemysłowe i usługowe na terenach uwalnianych przez Kombinat Metalurgiczny 10

11 Tereny Przemysłowo-Składowe logistyki w północnej części obszaru w sąsiedztwie bocznicy kolejowej Tereny usługowe w nowym centrum dzielnicy i pasmach wzdłuż ulicy Igołomskiej Tereny mieszkaniowe wzdłuż Igołomskiej w paśmie pomiędzy Nowym centrum a Przylaskiem Rusieckim Strefa Kultury i Techniki ( Centrum Nauki i Techniki, Nowa Huta Post Industrial Culture Park, centrum komercyjno wystawiennicze Tereny rekreacji, w tym m. in. Błonia 2.0 W celu stworzenia projektu urbanistycznego Urząd Miasta Krakowa ogłosił międzynarodowy konkurs. Zwycięzcą konkursu została pracowania ARCA z Gliwic. W projekcie pojawiły się przykładowe rozwiązania prezentujące projekty flagowe. Źródło: Kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia w dniu 26 marca 2013 r. między prezydentem miasta a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przygotowania i realizacji projektu. Kolejnym etapem będzie uchwalenia studium, w którym znajdują się zapisy na temat projektu, a następnie sporządzenie nowego Planu Miejscowego Projekt szanse Nowa Huta Przyszłości jest najbardziej konkretnym i w największym stopniu rozpoczętym projektem spośród wymienionych. Jego powodzenie zależeć będzie teraz głównie od: sprawności na etapie planistycznym uchwalenie Planu Miejscowego; sytuacji w otoczeniu zewnętrznym głównie od koniunktury na rynku nieruchomości, popytu interesariuszy; 11

12 współpracy sektora publicznego i prywatnego np. poprzez partnerstwo publicznoprywatne dostępności źródeł finansowania przełamania stereotypów i utartych schematów Nowa Huta kojarzona jest jako miejsce niebezpieczne (blokersi, rozboje, napaści, kradzieże) 4. Centrum Biznesu za Ruczajem (Skotnicka) Oprócz projektów studialnych pojawiają się wizje różnych osób nie tylko ze świata polityki, ale i biznesu. Jednym z takich projektów jest centrum biznesowe przy ulicy Skotnickiej. Jego autorem jest firma Capital High Charakterystyka Obszar o którym mowa to południowo-zachodnia część Krakowa (dzielnica Dębniki). Źródło: Google Maps 12

13 Źródło: Główne ulice/trasy Podmioty publiczne na obszarze i w otoczeniu Dostępność niezagospodarowanych terenów Autostrada A4, ul. Skotnicka, Spacerowa Kampus UJ, Krakowski Park Technologiczny, Duża ilość nieużytków, terenów zielonych Planowanie przestrzenne Plan miejscowy dla obszaru Skotnicka- Działowskiego Obszar, którego dotyczy wizja ma duży potencjał. Wynika on z m.in. z bliskości autostrady A4, portu lotniczego (10 km). Duża ilość niezagospodarowanych nieużytków i terenów zielonych przyciąga inwestorów. Dzięki temu na obszarze Ruczaju rozwija się Park Technologiczny, Kampus UJ, biurowce międzynarodowych firm, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe przyciągające coraz więcej osób. W ostatnim czasie obszar ten jest coraz lepiej skomunikowany z resztą miasta. Wskazane uwarunkowania dają potencjalnie szansę, że obszar przyległy do autostrady A4, na którym miałoby powstać centrum biznesowe, może być rozpatrywany jako nowy obszar ekspansji dla miasta. Problemem jest to, że znaczna część działek na tym terenie należy do podmiotów prywatnych. Dla potencjalnego inwestora jest to przede wszystkim ryzyko związane z zakupem gruntu i wynegocjowaniem warunków umowy. Natomiast pozytywnym aspektem jest to, że działki na tym obszarze mają regularny kształt i niewielkie rozmiary. Taki układ jest korzystny i pozwala zapewnić lepsze rozwiązania architektoniczne. 13

14 4.1. Projektowane rozwiązania Koncepcja nie przybrała póki co konkretnych rozwiązań projektowych. Dlatego też ciężko jest mówić o możliwościach jej realizacji. W założeniach znajdują się różnorodne funkcje (mieszkaniowe, usługowe, komercyjne) oraz takie obiekty jak kampus akademicki, hala wstawowa oraz scena Wizualizacja Centrum Biznesu plenerowa. Wysokość zabudowy ma być zróżnicowana. Oprócz zabudowy mieszkaniowej niskiej koncepcja zakłada budynki wysokościowe (przede wszystkim biurowce). Wśród głównych barier dla inwestycji wymienić można: wysokość zabudowy dopuszczana przez Źródło: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skotnicka-Działowskiego to 20 m. Natomiast analiza wysokości przeważającej zabudowy (usługowej) pozwala dopuścić maksymalną wysokość obiektów 25m zabudowa wysokościowa jest więc ograniczona; działki to niemal wyłącznie własność osób prywatnych (fizycznych, prawnych), co implikuje możliwe problemy z zakupem gruntu. Po stronie ułatwień inwestycyjnych dla planu Centrum Biznesu można wskazać: brak potrzeby większych zmian w Planie Miejscowym dla tego obszaru ponieważ przewiduje on już zabudowę usługowo-mieszkaniową; poparcie ze strony krakowskiego magistratu, co sugerować może współpracę z inwestorem i sprawność na etapie decyzyjno-wykonawczym; atrakcyjne otoczenie; dogodną komunikacją z centrum Krakowa oraz miejscowościami sąsiednimi dzięki temu wystąpić mogą efekt wylewanie się rozwoju poza Kraków 14

15 5. Podsumowanie Opierając analizę na wnioskach płynących z metody HBU (Highest and Best Use) projekt stworzenia centrum biznesowego przy ul. Skotnickiej wdaje się być najkorzystniejszą propozycją dla miasta na stworzenie Nowego Centrum. Stanowi o tym szereg przesłanek. Po pierwsze, projektowane rozwiązania są zgodne z polityką miejską stworzenie dzielnicy biznesowej, aktywizacja terenów o dużym potencjale, poprawa warunków życia społeczności lokalnej. Po drugie, analiza otoczenia pozwala stwierdzić, że dla tego obszaru najlepszym rozwiązaniem jest lokalizacja funkcji usługowych, biznesowych oraz mieszkaniowych. Po trzecie, analiza struktury własnościowej i układu przestrzennego gruntów wskazuje, że tereny stanowią dogodną bazę pod inwestycje i z dużym prawdopodobieństwem zdobędą zainteresowanie inwestorów. Po czwarte, inwestycja jest uzasadniona ekonomiczne, co gwarantuje wysokie stopy zwrotu dla potencjalnych inwestorów. Z przedstawionego przeglądu propozycji stworzenia nowych centrów dla Krakowa płynie kilka wniosków. Bardzo znamienne jest to, że dążenie do metropolizacji Krakowa wśród władz miasta pojawiło się dopiero niedawno. Porażka inwestycyjna i urbanistyczna, jaką było zbudowanie Galerii Krakowskiej, zamiast modernistycznego Nowego Miasta, zablokowała myślenie władz miasta o stworzeniu nowego centrum dla Krakowa. Dopiero aktywność organizacji społecznych odświeżyła opisywany temat. Wydaje się jednak, że pomysł rozszerzenia w przyszłości centrum miasta w oparciu o KCK, ze względu na gęstość zabudowy, ma ograniczone możliwości. Pomysły Nowej Huty Przyszłości, Płaszów- Rybitwy oraz Centrum Biznesu za Ruczajem wskazują nową i naszym zdaniem pozytywną tendencję rozszerzania przestrzennego miasta. Jest to mały krok zrobiony w stronę uczynienia z Krakowa prawdziwej, środkowoeuropejskiej metropolii. 15

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 30 października 2015 NOWE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA Podczas sesji, 29 października, częstochowscy radni podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Założenia wstępne: 1.Lokalizacja i stan istniejący Informacje na temat położenia obszaru opracowania w mieście Nowy

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu. 15 czerwca 2016 r.

Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu. 15 czerwca 2016 r. Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu 15 czerwca 2016 r. Agenda Zakres analiz Cele projektu Lokalizacja Zagospodarowanie przestrzeni Tereny inwestycyjne Etapy powstawania zabudowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość inwestycyjna Lublin, ul. Koncertowa 4

Nieruchomość inwestycyjna Lublin, ul. Koncertowa 4 L U T Y 2015 Nieruchomość inwestycyjna Lublin, ul. Koncertowa 4 Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Duża nieruchomość gruntowa w sercu największego osiedla mieszkaniowego w Lublinie Podsumowanie: Adres

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MAPA ROZKŁADU MIEJSC PRACY WARSZTATY URBANISTYCZNE UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. SZCZECIN STRUKTURA ADMINISTRACYJNA:

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA Miejsce lokalizacji w kraju Miejsce lokalizacji w Katowicach Katowice, stolicę województwa Śląskiego, zamieszkuje

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu Kraków, dn. 19 sierpnia 2013 r. Dotyczy: Zgłoszenia uwag do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja EC1. Węzeł Multimodalny Łódź Fabryczna

Rewitalizacja EC1. Węzeł Multimodalny Łódź Fabryczna Nowe Centrum Łodzi Projekt Nowe Centrum Łodzi stanowi część miejskiego programu zagospodarowania terenów poprzemysłowych tzw. lokalnego programu rewitalizacji. Polega on na budowie nowego centrum Miasta,

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Tajęcina k. Rzeszowa - grunt niezabudowany Powierzchnia gruntu: 4,5786 ha Położenie: miejscowość Tajęcina gmina Trzebownisko Tytuł prawny: własność Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod handel i usługi. GC Investment S.A., Katowice, 2013

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod handel i usługi. GC Investment S.A., Katowice, 2013 Nieruchomość pod handel i usługi Bytom Szombierki GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gdańsk Ulica, nr budynku Ul. Stryjewskiego 19/2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki Targowisko

Bytom Szombierki Targowisko Nieruchomość pod obiekt handlowy Bytom Szombierki Targowisko GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego

Bardziej szczegółowo

Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach. Zbigniew K. Zuziak

Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach. Zbigniew K. Zuziak Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach Zbigniew K. Zuziak Kraków, 08.09.2016 Założenie: nastąpią korzystne zmiany w systemie planowania przestrzennego w Polsce, ale SZCZEBEL KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Olgierd Dziekoński Kraków 22.02.2016 1 Rynek wobec przestrzeni miasta; ustawa

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska NOWA WILDA fragment miasta jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową Mapa miejska KLIN ZIELENI wg prof. Władysława Czarneckiego Dopływ świeżych idei dla nowych wyzwań Miasta Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Kraków Nowa Huta Przyszłości

Kraków Nowa Huta Przyszłości Kraków Nowa Huta Przyszłości kalendarium projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości 2012 23.03.2012 Ogłoszenie konkursu ideowego Kraków Nowa Huta Przyszłości na opracowanie wizji programowoprzestrzennej rozwoju

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu I konsultacje społeczne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu Poznań, 21 kwietnia 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Miejscowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, obszar południowo-zachodni wyrażonego w postaci uchwały Nr 1688/LV/2002

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011 Nieruchomość pod targowisko Bytom Szombierki GC Investment S.A., Katowice, 2011 Strona 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPIS. Wstęp Pod trzema zaborami 13. Niepodległości 31

SPIS. Wstęp Pod trzema zaborami 13. Niepodległości 31 SPIS Wstęp Pod trzema zaborami 13 Sytuacja w Europie 13 Sytuacja w Polsce 15 Legislacja planistyczna 17 System planowania 18 Sytuacja w miastach 21 Konkurs na plan Krakowa 22 Konkurs na plan Kalisza 25

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth Image 2015 DigitalGlobe Jasło ul. Towarowa 35 Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jasło Ulica, nr budynku

Bardziej szczegółowo

Inowrocław - działka nr 5/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Inowrocław - działka nr 5/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Inowrocław - działka nr 5/4 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Inowrocław Ulica, nr budynku Poznańska Powierzchnia nieruchomości 1028 m kw Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Elbląg ul. Skrzydlata, dz. nr 40/4. Nieruchomość na sprzedaż

Elbląg ul. Skrzydlata, dz. nr 40/4. Nieruchomość na sprzedaż Elbląg ul. Skrzydlata, dz. nr 40/4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Elbląg Ulica, nr budynku Skrzydlata Powierzchnia budynków Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Piotr Brzeski Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddziału Terenowego w Płocku Kierownik projektu airled w Regionie Mazowsza

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

arch. Bohdan Lisowski Prezes SARP Kraków Problemy urbanistyczne i projekt międzynarodowego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie

arch. Bohdan Lisowski Prezes SARP Kraków Problemy urbanistyczne i projekt międzynarodowego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie arch. Bohdan Lisowski Prezes SARP Kraków Problemy urbanistyczne i projekt międzynarodowego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie Przedprojektowe opracowanie urbanistyczne, określające warunki brzegowe

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo