Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości"

Transkrypt

1 Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości Sylwia Wiercioch Kraków 2013 r.

2 Z agospodarowanie przestrzenne Krakowa jest nieadekwatne do jego potencjału. Wciąż duża część obszaru pozostaje niewykorzystana, szpeci wizerunek i często wiąże się z kosztami. Powstałe lub powstające inwestycje są zwykle niedopasowane, przez co całość charakteryzuje niespójność. Często jest to wynik braku planów zagospodarowania przestrzennego i realizowania inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy (tzw. WZ). Przede wszystkim jest to jednak rezultat braku szerszej wizji. Większość zamierzeń inwestycyjnych wynika z takiego, czy innego impulsu lub nacisku z różnych stron zwykle obywateli lub firm. Obserwuje się dużą lukę aktywnościową władz, a tym samym marnowanie potencjału miasta. Ziemia, jako jeden z głównych składników przestrzeni stanowi czynnik produkcji. Efektywne wykorzystanie terenów miejskich jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania całej tkanki miejskiej. W branży nieruchomości istnieje koncepcja HBU (Highest and Best Use), która zakłada wykorzystanie nieruchomości w sposób najbardziej racjonalny, zgodny z prawem, fizycznie i finansowo możliwy i maksymalizujący jej wartość. Takie podejście pozwala analizować każdą nieruchomość w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę otoczenie. Dzięki temu łatwiej znaleźć jej najwyższe i najlepsze użytkowanie, zgodne z polityką miejską i lokalnym charakterem. Analiza w duchu HBU powinna być głównym narzędziem planowania przestrzeni miejskiej. Powinna ona brać pod uwagę takie składowe, jak: cele i polityka miasta, interes publiczny (interesariusze), najlepsze praktyki, popyt rynkowy (potrzeby), Program Najwyższego i Najlepszego Użytkowania, zilustrowany koncepcyjny plan, strategie implementacji to główne czynniki sukcesu. W przypadku Krakowa, podejście takie nie jest stosowane. Powstające projekty są zwykle wynikiem pojedynczych analiz. Opracowanie przedstawia istniejące projekty i pomysły na poprawę struktury przestrzennej Krakowa oraz ich ocenę, a także własne propozycje alternatywnych rozwiązań. 1. Nowe Centrum Śródmieście 1.1. Tło historyczne Koncepcja Nowego Centrum pojawiła się już w latach 60. XX w. Obejmowała ona kwartał między ul. Beliny-Prażmowskiego, ul. Lubomirskiego aż do ul. Warszawskiej. Wizją tej dzielnicy był las drapaczy chmur. Projekt stworzyła pracownia Zdzisława Arcta, 2

3 pracująca przy wydziale Architektury Miasta. Realizacja całej inwestycji miała być zakończona w 2005 roku. Dzisiaj po tych ambitnych planach pozostała pamiątka w postaci Szkieletora niedokończonego budynku Naczelnej Organizacji Technicznej. Projekt Nowe Miasto Kolejną próbą realizacji części Nowego Centrum był projekt Nowe Miasto. Nazwa ta wynikała z tego, że od XIII wieku Kraków skupiony jest wokół Rynku Głównego. Coraz bardziej odczuwało się brak alternatywnego miejsca, w którym skupiałoby się życie publiczne. Projekt Nowe Miasto polegał na budowie dzielnicy biurowo usługowej w sąsiedztwie dworca Źródło:http://krakow.gazeta.pl/ głównego. Realizacją projektu zająć miała się amerykańska firma Tishman Speyer Properties. Proponowane wówczas rozwiązania w dużej mierze różnią się od tego, co mamy dzisiaj. Nowe miasto miało stanowić przestrzeń nowoczesną, przy zachowaniu historycznej tanki miasta. Oprócz obiektów usługowych i rozrywkowych planowano stworzyć dużą przestrzeń biurową, a w dalszej kolejności powstać miał luksusowy hotel. Inaczej też wyglądać miało powiązanie z rynkiem głównym, dworcem, jak również wschodnią częścią centrum. Nadmierna biurokracja, odkładanie decyzji w czasie przez ówczesne władze miasta, spowodowały, że inwestor wycofał się z projektu. Odsprzedał pozyskane tereny niemieckiej firmie HGA Capital, której dziełem jest Galeria Krakowska Nowe Centrum dzisiaj Nowe Centrum zdefiniowane w Studium Krakowa to obszar przedstawiony na poniższych mapach. 3

4 Źródło: Źródło: Jest to obszar po obu stronach dworca głównego, zwany Krakowskim Centrum Komunikacyjnym (KCK). Część zachodnia została już w większym stopniu zagospodarowana. Inaczej ma się część wschodnia. Projektowaniem możliwości wykorzystania tego obszaru zajęło się m.in. Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto. Ich zainteresowanie dotyczyło obszaru oznaczonego na rysunku pogrubioną linią. Co ciekawe organizacja ta nie skupia się w ogóle na części, na której znajduje się m. in. Szkieletor. Struktura własnościowa gruntów Specyficzną cechą tego obszaru jest brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa teren centrum miejskiego Nowe Miasto ma posiadać funkcję mieszkaniową, biurową i usługową. Nie bez znaczenia jest także skomplikowana struktura własnościowa działek we wschodniej części KCK. Źródło: Kolorem bladoróżowym oznaczone są działki oddane we władanie, czyli tereny Agencji Mienia Wojskowego, kolorem brązowym działki będące własnością podmiotów prywatnych. 4

5 1.3. Projektowane rozwiązania Analizą możliwości wykorzystanie wschodniego obszaru Nowego Centrum Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto przedstawiło w broszurze, w której oprócz postulatów znajdują się koncepcje zagospodarowania obszaru stworzone przez studentów Politechniki Krakowskiej w ramach zajęć z Projektowania Urbanistycznego Obszarów Śródmiejskich. Postulaty Stowarzyszenia Przestrzeń Ludzie Miasto to m.in.: rozszerzenie obszaru centrum miasta (zagospodarowanie nieużytkowanych terenów) utworzenie Planu Miejscowego dla tego obszaru przeznaczenie obszaru na takie funkcje, które będą korzystać ze śródmiejskiej lokalizacji przeprowadzenie międzynarodowego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie obszaru 1.4. Szanse na realizację koncepcji Realizacja koncepcji Stowarzyszenia zależy od kilku niebłahych czynników: Kierunków polityki przestrzennej miasta, a konkretnie tego, czy uchwalony zostanie plan miejscowy dla tego obszaru. Obecnych lub przyszłych właścicieli lub zarządców ww. nieruchomościami Otoczenia zewnętrznego, czyli konsultacji publicznych oraz zgłaszanych uwag do miejscowego planu lub wniosków do tzw. WZ Obszar o którym mowa z pewnością wymaga rewitalizacji. Brak wspomnianego już planu miejscowego powoduje, że na tereny nie ma pomysłu. Istnieje ryzyko, że obiekty, które powstaną nie stworzą funkcjonalnej całości. Będą to raczej różne projekty różnych architektów, których ewentualne podobieństwo będzie wynikać jedynie z decyzji o warunkach zabudowy. W zasadzie proces ten już się zaczął. Zapoczątkowała go firma Hines poprzez realizację osiedla mieszkaniowego ( Novum ). 5

6 2. Płaszów - Rybitwy wieżowce w Krakowie? Płaszów Rybitwy to jeden ze strategicznych projektów miejskich zawartych w projekcie Studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego Krakowa z 2013 roku Charakterystyka obszaru Obszar projektu znajduje się na prawym brzegu Wisły w południowo wschodniej części Krakowa, między planowanymi trasami S7 i Ciepłowniczą. Źródło: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zielonych. Wśród głównych cech obszaru wymienić można: Tereny, które obejmuje założenie inwestycyjne to głównie przestrzenie magazynowe oraz duża ilość zdegradowanych terenów różnorodność funkcji oraz podmiotów gospodarujących dominacja funkcji produkcyjnej, wytwórczej i magazynowej miejsce, gdzie zlokalizowany jest najważniejszy węzeł kolejowy Krakowa duże znaczenie historyczne (Płaszów - miejsce początku akcji wyzwolenia Krakowa ) Od 4 stycznia 2013 r. dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zakłada on, że na tym obszarze dominować będzie funkcja przemysłowousługowej (kolor fioletowy na mapie), funkcja usługowa wzdłuż ulicy Półłanki (kolor pomarańczowy), funkcja mieszkaniowa wielorodzinna obszar otoczony ulicą Agatową (kolor brązowy). Wyznaczono także pas zieleni wzdłuż rzeki Drwiny. Dla mających powstać w przyszłości na tym ternie budynków przewidziano limit wysokościowy zabudowy: dla obiektów gospodarczych maks. 8 metrów; dla obiektów usługowych, przemysłowych, magazynowych - maks. 22 metry. 6

7 Źródło: Płaszów Rybitwy jako strategiczny projekt miejski (SKiZP 2013) W nowym projekcie Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Krakowa obszar Płaszów-Rybitwy wymieniany jest jako jeden ze strategicznych projektów miejskich. W dokumencie tym pojawiają się następujące założenia: 1) Przekształcenie dotychczasowego sposobu użytkowania (często ekstensywnego, głównie funkcja magazynowo-składowa) w kierunku funkcji komercyjnych, biurowych, wysokich technologii itp. 2) Stworzenie warunków do zlokalizowania zabudowy wysokościowej we wschodniej części obszaru. Pozwoli to nadać nową tożsamość tej części Krakowa, wykształcić atrakcyjny węzeł komunikacyjny. 3) Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ważną częścią projektu jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz terenów zieleni, w tym głównie zieleń towarzysząca Bagrom oraz wzdłuż Drwiny. Powyższym założeniom sprzyjać mają planowane do realizacji na tym ternie projekty takie jak: kontynuacja realizacji drogi S7, przedłużenie linii tramwajowej w kierunku wschodnim oraz zagospodarowanie rezerwy terenów (ok. 90 ha) po północnej stronie stacji Kraków-Prokocim. 7

8 2.3. Projekt szanse Projekt jest kolejną próbą przeniesienia życia publicznego na Podgórze. Analizę możliwości najlepiej przeprowadzić w duchu HBU. ELEMENT HBU Cele i polityka miasta Interes publiczny Popyt rynkowy (potrzeby) Program najlepszego i najwyższego użytkowania ELEMENT WIZJI Proponowane rozwiązania są zgodne z polityką i celami miasta w zakresie: metropolizacji Krakowa, stworzenia nowego alternatywnego centrum miasta, postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (rewitalizacja obszarów zdegradowanych), realizacja zabudowy wysokościowej (metropolitalny wizerunek) Rozwiązania dostarczają atrakcyjnej przestrzeni publicznej, aktywizują rozwój, dostarczają nowych miejsc pracy, dają możliwość poprawy warunków życia mieszkańców W dalszym ciągu niezaspokojone potrzeby w zakresie rozwoju ośrodków nowych technologii, rosnący popyt na centra usługowe i biznesowe Lokalizacja, dostępność komunikacyjna, bliskość centrum pozwalają stwierdzić, że funkcje usługowe, komercyjne, high-tech są uzasadnione ekonomicznie i pozwolą uzyskać najwyższe stopy zwrotu. Zilustrowany koncepcyjny plan Z wyjątkiem planu miejscowego brak konkretnych rozwiązań Strategie implementacji Brak Główne czynniki sukcesu Nie zostały scharakteryzowane. Można wymienić: dostęp do kapitału ludzkiego, dostępność terenów, korzystna lokalizacja 8

9 3. Nowa Huta Przyszłości 3.1. Charakterystyka obszaru Projekt Nowa Huta Przyszłości to kolejny ze strategicznych projektów miejskich pochodzący z projektu SKiZP Obejmuje on obszar ograniczony: od południa Wisłą od północy Obwodnicą Krakowa Od zachodu ulicą Klasztorną Od wschodu granicą miasta Źródło: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 9

10 Źródło: Google Maps Tereny Nowej Huty charakteryzują się dużym zróżnicowaniem funkcjonalnym terenu. Obszar ten obejmuje ok. 5,5 tys. hektarów. Na tych terenach funkcjonuje jedno z największych przedsiębiorstw w Krakowie - Accelor Mittal, a także o czym nie każdy wie Lotnisko Kraków - Pobiednik Wielki. Niezagospodarowane tereny uwalniane są stopniowo przez kombinat metalurgiczny Projekt Nowa Huta Przyszłości Nowa Huta Przyszłości to projekt, który ma zapoczątkować proces metropolizacji Krakowa. Założenia oraz rozwiązania to przede wszystkim próba stworzenia nowej dzielnicy Krakowa, która ma jednocześnie wzmocnić jego pozycję i zdynamizować rozwój. Wśród głównych założeń twórców wymienić można: stworzenie warunków pozwalających na kreowanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych wśród mieszkańców; wykreowanie obszaru jako Eko- i Smart- dzielnicy; zlokalizowanie przede wszystkim nowoczesnych usług biznesowych, parków technologicznych, centrów logistycznych. Wśród projektów, które mają wcielać w życie powyższe założenia wskazuje się: realizacja Parku Technologicznego w Branicach Tereny przemysłowe i usługowe na terenach uwalnianych przez Kombinat Metalurgiczny 10

11 Tereny Przemysłowo-Składowe logistyki w północnej części obszaru w sąsiedztwie bocznicy kolejowej Tereny usługowe w nowym centrum dzielnicy i pasmach wzdłuż ulicy Igołomskiej Tereny mieszkaniowe wzdłuż Igołomskiej w paśmie pomiędzy Nowym centrum a Przylaskiem Rusieckim Strefa Kultury i Techniki ( Centrum Nauki i Techniki, Nowa Huta Post Industrial Culture Park, centrum komercyjno wystawiennicze Tereny rekreacji, w tym m. in. Błonia 2.0 W celu stworzenia projektu urbanistycznego Urząd Miasta Krakowa ogłosił międzynarodowy konkurs. Zwycięzcą konkursu została pracowania ARCA z Gliwic. W projekcie pojawiły się przykładowe rozwiązania prezentujące projekty flagowe. Źródło: Kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia w dniu 26 marca 2013 r. między prezydentem miasta a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przygotowania i realizacji projektu. Kolejnym etapem będzie uchwalenia studium, w którym znajdują się zapisy na temat projektu, a następnie sporządzenie nowego Planu Miejscowego Projekt szanse Nowa Huta Przyszłości jest najbardziej konkretnym i w największym stopniu rozpoczętym projektem spośród wymienionych. Jego powodzenie zależeć będzie teraz głównie od: sprawności na etapie planistycznym uchwalenie Planu Miejscowego; sytuacji w otoczeniu zewnętrznym głównie od koniunktury na rynku nieruchomości, popytu interesariuszy; 11

12 współpracy sektora publicznego i prywatnego np. poprzez partnerstwo publicznoprywatne dostępności źródeł finansowania przełamania stereotypów i utartych schematów Nowa Huta kojarzona jest jako miejsce niebezpieczne (blokersi, rozboje, napaści, kradzieże) 4. Centrum Biznesu za Ruczajem (Skotnicka) Oprócz projektów studialnych pojawiają się wizje różnych osób nie tylko ze świata polityki, ale i biznesu. Jednym z takich projektów jest centrum biznesowe przy ulicy Skotnickiej. Jego autorem jest firma Capital High Charakterystyka Obszar o którym mowa to południowo-zachodnia część Krakowa (dzielnica Dębniki). Źródło: Google Maps 12

13 Źródło: Główne ulice/trasy Podmioty publiczne na obszarze i w otoczeniu Dostępność niezagospodarowanych terenów Autostrada A4, ul. Skotnicka, Spacerowa Kampus UJ, Krakowski Park Technologiczny, Duża ilość nieużytków, terenów zielonych Planowanie przestrzenne Plan miejscowy dla obszaru Skotnicka- Działowskiego Obszar, którego dotyczy wizja ma duży potencjał. Wynika on z m.in. z bliskości autostrady A4, portu lotniczego (10 km). Duża ilość niezagospodarowanych nieużytków i terenów zielonych przyciąga inwestorów. Dzięki temu na obszarze Ruczaju rozwija się Park Technologiczny, Kampus UJ, biurowce międzynarodowych firm, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe przyciągające coraz więcej osób. W ostatnim czasie obszar ten jest coraz lepiej skomunikowany z resztą miasta. Wskazane uwarunkowania dają potencjalnie szansę, że obszar przyległy do autostrady A4, na którym miałoby powstać centrum biznesowe, może być rozpatrywany jako nowy obszar ekspansji dla miasta. Problemem jest to, że znaczna część działek na tym terenie należy do podmiotów prywatnych. Dla potencjalnego inwestora jest to przede wszystkim ryzyko związane z zakupem gruntu i wynegocjowaniem warunków umowy. Natomiast pozytywnym aspektem jest to, że działki na tym obszarze mają regularny kształt i niewielkie rozmiary. Taki układ jest korzystny i pozwala zapewnić lepsze rozwiązania architektoniczne. 13

14 4.1. Projektowane rozwiązania Koncepcja nie przybrała póki co konkretnych rozwiązań projektowych. Dlatego też ciężko jest mówić o możliwościach jej realizacji. W założeniach znajdują się różnorodne funkcje (mieszkaniowe, usługowe, komercyjne) oraz takie obiekty jak kampus akademicki, hala wstawowa oraz scena Wizualizacja Centrum Biznesu plenerowa. Wysokość zabudowy ma być zróżnicowana. Oprócz zabudowy mieszkaniowej niskiej koncepcja zakłada budynki wysokościowe (przede wszystkim biurowce). Wśród głównych barier dla inwestycji wymienić można: wysokość zabudowy dopuszczana przez Źródło: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skotnicka-Działowskiego to 20 m. Natomiast analiza wysokości przeważającej zabudowy (usługowej) pozwala dopuścić maksymalną wysokość obiektów 25m zabudowa wysokościowa jest więc ograniczona; działki to niemal wyłącznie własność osób prywatnych (fizycznych, prawnych), co implikuje możliwe problemy z zakupem gruntu. Po stronie ułatwień inwestycyjnych dla planu Centrum Biznesu można wskazać: brak potrzeby większych zmian w Planie Miejscowym dla tego obszaru ponieważ przewiduje on już zabudowę usługowo-mieszkaniową; poparcie ze strony krakowskiego magistratu, co sugerować może współpracę z inwestorem i sprawność na etapie decyzyjno-wykonawczym; atrakcyjne otoczenie; dogodną komunikacją z centrum Krakowa oraz miejscowościami sąsiednimi dzięki temu wystąpić mogą efekt wylewanie się rozwoju poza Kraków 14

15 5. Podsumowanie Opierając analizę na wnioskach płynących z metody HBU (Highest and Best Use) projekt stworzenia centrum biznesowego przy ul. Skotnickiej wdaje się być najkorzystniejszą propozycją dla miasta na stworzenie Nowego Centrum. Stanowi o tym szereg przesłanek. Po pierwsze, projektowane rozwiązania są zgodne z polityką miejską stworzenie dzielnicy biznesowej, aktywizacja terenów o dużym potencjale, poprawa warunków życia społeczności lokalnej. Po drugie, analiza otoczenia pozwala stwierdzić, że dla tego obszaru najlepszym rozwiązaniem jest lokalizacja funkcji usługowych, biznesowych oraz mieszkaniowych. Po trzecie, analiza struktury własnościowej i układu przestrzennego gruntów wskazuje, że tereny stanowią dogodną bazę pod inwestycje i z dużym prawdopodobieństwem zdobędą zainteresowanie inwestorów. Po czwarte, inwestycja jest uzasadniona ekonomiczne, co gwarantuje wysokie stopy zwrotu dla potencjalnych inwestorów. Z przedstawionego przeglądu propozycji stworzenia nowych centrów dla Krakowa płynie kilka wniosków. Bardzo znamienne jest to, że dążenie do metropolizacji Krakowa wśród władz miasta pojawiło się dopiero niedawno. Porażka inwestycyjna i urbanistyczna, jaką było zbudowanie Galerii Krakowskiej, zamiast modernistycznego Nowego Miasta, zablokowała myślenie władz miasta o stworzeniu nowego centrum dla Krakowa. Dopiero aktywność organizacji społecznych odświeżyła opisywany temat. Wydaje się jednak, że pomysł rozszerzenia w przyszłości centrum miasta w oparciu o KCK, ze względu na gęstość zabudowy, ma ograniczone możliwości. Pomysły Nowej Huty Przyszłości, Płaszów- Rybitwy oraz Centrum Biznesu za Ruczajem wskazują nową i naszym zdaniem pozytywną tendencję rozszerzania przestrzennego miasta. Jest to mały krok zrobiony w stronę uczynienia z Krakowa prawdziwej, środkowoeuropejskiej metropolii. 15

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu. 15 czerwca 2016 r.

Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu. 15 czerwca 2016 r. Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu 15 czerwca 2016 r. Agenda Zakres analiz Cele projektu Lokalizacja Zagospodarowanie przestrzeni Tereny inwestycyjne Etapy powstawania zabudowy

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki Targowisko

Bytom Szombierki Targowisko Nieruchomość pod obiekt handlowy Bytom Szombierki Targowisko GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska NOWA WILDA fragment miasta jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową Mapa miejska KLIN ZIELENI wg prof. Władysława Czarneckiego Dopływ świeżych idei dla nowych wyzwań Miasta Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011 Nieruchomość pod targowisko Bytom Szombierki GC Investment S.A., Katowice, 2011 Strona 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu w Polsce

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Piotr Brzeski Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddziału Terenowego w Płocku Kierownik projektu airled w Regionie Mazowsza

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TERENÓW KOLEJOWYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

ZNACZENIE TERENÓW KOLEJOWYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM ZNACZENIE TERENÓW KOLEJOWYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Konferencja pt. Planowanie przestrzenne na terenach kolejowych Departament Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

KOOPER E A R C A JA J

KOOPER E A R C A JA J KOOPERACJA JUŻ NA WYŻSZYM BIEGU Warszawa, 20.02.2013 Strategia działania 2 Umowa JV - realizacja 5.12.2012 podpisana pierwsza ramowa umowa inwestycyjna około 42 mln zł zaangażowanie Futureal około 360

Bardziej szczegółowo

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin PLAN PREZENTACJI UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

EC1 Łódź Miasto Kultury Instytucja koordynująca projekt Nowe Centrum Łodzi

EC1 Łódź Miasto Kultury Instytucja koordynująca projekt Nowe Centrum Łodzi EC1 Łódź Miasto Kultury Instytucja koordynująca projekt Nowe Centrum Łodzi Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/279/07 z dnia 28.08.2007r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi Uchwała Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku.

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Dokumenty strategiczne Krakowa: STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Przyjęty paradygmat rozwoju miasta: Kraków miasto inteligentne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. Dyrektor: mgr inż. arch. Elżbieta Janus członek ZOIU Z-303. Kierownik zespołu Z2 mgr inż. arch. Piotr Sobczak członek ZOIU Z-434

ANALIZA. Dyrektor: mgr inż. arch. Elżbieta Janus członek ZOIU Z-303. Kierownik zespołu Z2 mgr inż. arch. Piotr Sobczak członek ZOIU Z-434 ANALIZA Zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Termalnej i Trockiej w Poznaniu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

NOWE CENTRUM ŁODZI M I E J S C O W E P L A N Y Z A G O S P O D A R O WA N I A P R Z E S T R Z E N N E G O LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA

NOWE CENTRUM ŁODZI M I E J S C O W E P L A N Y Z A G O S P O D A R O WA N I A P R Z E S T R Z E N N E G O LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA HISTORIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ROK 1840 NOWA DZIELNICA Źródło: Atlas Miasta Łodzi 2002 r. HISTORIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ROK 1894 PLAN STARZYŃSKIEGO Źródło: http://gis.mapa.lodz.pl/

Bardziej szczegółowo

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin PLAN PREZENTACJI UWARUNKOWANIA ROZWOJU STRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja : Powierzchnia : ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków 1,5051 ha Nr działek : 304/44, 304/45, 304/46 Obręb : Nr księgi wieczystej : Zabudowania : Zagospodarowanie : Uzbrojenie :

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA Nazwa lokalizacji /miejscowości Kluczbork, ul. Wołczyńska 15 Miasto/gmina powiat województwo maks. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) cena ruchomości

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Poznań, 11 lipca 2014 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Poznań, 11 lipca 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zagospodarowanie Sołacza wg Studium w kontekście prezentacji przedstawionej w dniu 11 czerwca i 10 lipca 2014 r. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow.

Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow. Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow. 1ha 44ar 75m2 Do sprzedania teren pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2)

Bardziej szczegółowo

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Administracja Senatu Berlina d/s Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Europejskie partnerstwo przestrzeni Wielkopolska - Poznań Berlin Brandenburgia Berlin,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia mpzp Poznań, 13 października 2016 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo