LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM"

Transkrypt

1 LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi do poszukiwania sprawdzonych rozwi za, pozwalaj cych zachowa zadowolenie klientów, wysok jako wiadczonych usług oraz efektywno finansow. Jedn z metod wykorzystywanych w procesach produkcyjnych jest metoda Lean management. Metoda ta kładzie ogromny nacisk na prawidłow organizacj funkcjonowania procesów, doskonal c przepływ pracy przy jednoczesnym redukowaniu kosztów. Z powodzeniem mo e by ona wykorzystana jako narz dzie doskonalenia zarz dzania w ochronie zdrowia. Temu tematowi po wi cono niniejszy artykuł. Jego celem jest przedstawienie charakteru Lean management oraz zaprezentowanie mo liwo ci zastosowania i korzy ci, jakie daje w obszarze ochrony zdrowia. Słowa kluczowe: zarz dzanie w ochronie zdrowia, Lean management, szczupłe zarz dzanie, marnotrawstwo, narz dzia Lean management, standaryzacja. 1. Wprowadzenie Problemy finansowe sektora ochrony zdrowia dotycz niemal wszystkich krajów i systemów. Wdro enie mechanizmów rynkowych w tym sektorze, pomimo oporu, stało si nieuniknione. Dzi dyrektorzy szpitali stan li w obliczu konkurencji i zasad rz dz cych rynkiem, co de facto zmusza do optymalizacji działalno ci, w tym działalno ci finansowej, poprzez stosowanie narz dzi charakterystycznych dla otoczenia rynkowego. Dotychczasowe metody zarz dzania musz ust pi na rzecz sprawdzonych, nowoczesnych i skutecznych koncepcji. Jedn z nich jest metoda Lean management, zwana te szczupłym zarz dzaniem. Mo liwe korzy ci wynikaj ce z jej wdro enia dostrzegły szybko kraje zachodnie. Z powodzeniem tego typu rozwi zania stosuje si w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Włoszech, czy te w USA i Australii. Szczupłe zarz dzanie to bowiem nie tylko optymalizacja kosztów, ale przede wszystkim bezpiecze stwo funkcjonowania placówki. To minimalizacja liczby bł dów medycznych, zaka e szpitalnych, skrócony czas leczenia, przy jednocze nie wi kszej dost pno ci łó ek szpitalnych, mniejsze zu ycie materiałów, krótsze oczekiwanie na wizyty w gabinetach specjalistycznych oraz optymalizacja wykorzystania zasobów: przestrzeni, sprz tu i materiałów. Te i wiele innych pozytywnych efektów stosowania podej cia Lean w szpitalach prowadzi do znacznego obni enia nie tylko kosztów leczenia pacjentów, ale globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. Sprzyja tak e usprawnieniu zarz dzania dan placówk. Potwierdza to M. Graban, zgodnie z którym ponad 20 % kosztów szpitala wynika z niewła ciwych

2 260 Małgorzata Wi niewska, Emilia Konieczy ska Lean management narz dziem doskonalenia zarz dzania szpitalem sposobów działania pozostaj cych pod kontrol szpitali 1. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie istoty Lean management, narz dzi, z jakich korzysta, efektów, jakie za sob niesie, a tak e zaprezentowanie, w jaki sposób metoda ta mo e by zastosowana w obszarze ochrony zdrowia. 2. Definicje szczupłego zarz dzania Lean management to koncepcja zarz dzania przedsi biorstwem polegaj ca na maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Jej istot jest uproszczenie (uszczuplenie) czynno ci wykonywanych przez pracowników, oszcz dno, likwidacja zb dnych przestojów i w skich gardeł w organizacji. Zasady Lean management powstały w latach 50. XX wieku jako odpowied na sytuacj kryzysow japo skiego koncernu Toyota. Dzi ki ich wdro eniu firma stała si wkrótce wiatowym liderem rynku motoryzacyjnego 2. Skuteczno metody spowodowała, i obecnie jest stosowana przez ró ne organizacje na całym wiecie, niezale nie od wielko ci i specyfiki działania. W literaturze przedmiotu spotykamy wiele definicji szczupłego zarz dzania. Jedna z nich mówi, i jest to metoda zarz dzania skupiaj ca si głównie na redukowaniu kosztów poprzez eliminacj marnotrawstwa 3. W. Luciejewski okre la zasady szczupłego zarz dzania, jako metodyk zarz dzania umo liwiaj c istnienie w organizacji takiej kultury pracy, która pozwala wszystkim jej członkom by zainteresowanym ustawiczn obni k kosztów i podnoszeniem poziomu jako ci, by maksymalnie spełnia oczekiwania klientów oraz prosperowa, dostosowuj c si płynnie do zmiennych warunków i otoczenia 4. J. Czerska natomiast okre la Lean management mianem koncepcji, której zasadniczym przesłaniem jest unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, poprzez ci gły proces racjonalizacji całego przedsi biorstwa oraz jego relacji z otoczeniem, polegaj cy na redukowaniu zakresu wewn trznych funkcji przedsi biorstwa do działa absolutnie niezb dnych. To, zdaniem wspomnianej Autorki, koncepcja polegaj ca na eliminacji czynno ci niedodaj cych warto ci produktowi, czyli tych, za które klient nie ma ochoty płaci 5. Koncepcja Lean wymaga przede wszystkim zrozumienia potrzeb klienta i zidentyfikowania tego, co dla niego stanowi warto w produkcie, usłudze. Aby dana organizacja mogła skupi si na tych potrzebach nale y zdefiniowa strumie warto ci wewn trz jej struktury (wszystkie czynno ci, które musz by wykonane w celu realizacji gotowego produktu lub usługi), a nast pnie, tak e strumie warto ci w całym ła cuchu dostaw (wszystkie procesy, zale no ci z kooperantami, dostawcami wewn trznymi, zewn trznymi, wykonawcami zewn trznymi). Usatysfakcjonowanie klienta wymaga eliminacji lub przynajmniej redukcji czynno ci zb dnych w ła cuchu warto ci, za które klient nie zamierza płaci. Kolejn wa n kwesti jest znalezienie sposobu, w jaki zostan 1 z dnia z dnia J. Czerska, Koncepcja Lean wyzwaniem dla polskich przedsi biorstw, Konferencja Naukowa, Zielona Góra 2002: s. 1, 4 W. Luciejewski, Primum non prodiagere. Recepta Lean Management na zdrow organizacj, [w]: Lean Unlimited Homepage, dnia J. Czerska, Koncepcja Lean wyzwaniem dla polskich przedsi biorstw, op. cit., s. 2.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, ustalone wytyczne, okre lone cele i metody oceny post pu prac. Potrzebny b dzie tu schemat działa realizowanych w celu dostarczenia warto ci swojemu klientowi oraz zestaw narz dzi pozwalaj cych zrealizowa planowan zmian 6. Mo na zatem, za Womack iem i Jones em, przyj, i Lean management to koncepcja, która pokazuje, w jaki sposób produkowa coraz wi cej, zu ywaj c coraz mniej mniej ludzkiej pracy, mniej urz dze, czasu i przestrzeni przy coraz wy szym poziomie zaspokojenia potrzeb klientów 7. W odniesieniu do szpitali M. Graban definiuje szczupłe zarz dzanie jako zestaw narz dzi, system zarz dzania, jako filozofi, które mog zmieni sposób organizacji i zarz dzania szpitalami. Według Autora, to swoista metoda, która pozwala szpitalom poprawia jako opieki nad pacjentami przez zmniejszenie liczby bł dów i skracanie czasów oczekiwania. Szczupły system to koncepcja, która mo e wspiera lekarzy i innych pracowników eliminuj c utrudnienia i umo liwiaj c im skupienie si na tych działaniach, które słu leczeniu i opiece. Szczupły system pozwala na wzmacnianie organizacji szpitala na długi czas przez redukcj kosztów oraz ryzyka i jednoczesne zwi kszanie mo liwo ci rozwoju i wzrostu 8. Reasumuj c, istota Lean management w przypadku placówek ochrony zdrowia opiera si na: 1. Identyfikacji tego, co przynosi warto dla pacjenta; 2. Mapowaniu strumienia warto ci, rozpoznaniu wszystkich procesów, etapów, maj cych wpływ na satysfakcj pacjenta; 3. Optymalizacji przepływu wszystkich operacji, działa i czynno ci w ramach tych procesów; 4. Racjonalnym wykorzystaniu wszystkich dost pnych zasobów materialnych i niematerialnych danej placówki; 5. Dostarczaniu tego, co przynosi warto dla pacjenta, dokładnie tak, jakiej oczekuje; 6. Ci głym usprawnianiu działa, czynno ci i operacji poprzez stał redukcj strat, wynikaj cych z niestaranno ci, pomyłek, uchybie i zaniecha. 3. Typy marnotrawstwa Podstawowym poj ciem, pozwalaj cym zrozumie zasady szczupłego zarz dzania jest muda. To japo skie słowo oznacza marnotrawstwo, a w szczególno ci wszelk działalno, która wymaga nakładów pracy, a nie tworzy warto ci 9. W przypadku placówki medycznej, marnotrawstwo to wszystkie czynno ci, które nie stanowi warto ci dodanej dla klienta usługi medycznej, nie wpływaj na proces leczenia, pobyt pacjenta oraz efekt ko cowy procesu hospitalizacji. Dla przykładu, w wielu szpitalach piel gniarki po wi caj pacjentowi tylko około 20 25% czasu pracy. W pozostałym czasie wykonuj wiele czynno ci, głównie polegaj cych na chodzeniu: zwo eniu sprz tu, transporcie materiału do bada, poszukiwaniu dokumentów, itp. W celu ilustracji, w tabeli 1 zaprezentowano przykłady typów marnotrawstwa w odniesieniu do szpitala. 6 Ibidem; 7 J. P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Mened era, Warszawa 2001: s M. Graban, Lean Hospitals doskonalenie szpitali. Poprawa jako ci, bezpiecze stwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław 2011: s J. P. Womack, Jones D. T. op.cit. s. 1.

4 262 Małgorzata Wi niewska, Emilia Konieczy ska Lean management narz dziem doskonalenia zarz dzania szpitalem Typ marnotrawstwa Defekty (braki i bł dy) Nadprodukcja Transport Oczekiwanie Zapasy Ruch Nadmiar procesów (zb dne przetwarzanie) Stracona kreatywno (zmarnowany potencjał ludzki, talent) Tabela 1. Typy marnotrawstwa Opis Czas po wi cony na nieprawidłowe wykonywanie jakiego działania i napraw bł dów Wykonywanie wi kszej ilo ci ni potrzebuj klienci lub wcze niej, ni potrzebuj klienci Niepotrzebne przemieszczanie produktów w systemie (pacjentów, probówek, materiałów) Oczekiwanie na kolejne działanie, decyzje Nadmiar zapasów, wywołuj cy niepotrzebne koszty zwi zane z zakupem, przechowywaniem i transportem, a tak e powoduj cy przeterminowanie i konieczno utylizacji Niepotrzebne ruchy pracowników Wykonywanie pracy, która nie stanowi warto ci dla pacjenta, na przykład w celu spełnienia kryteriów jako ciowych nieistotnych dla niego Marnotrawstwo i straty wynikaj ce z nieanga owania pracowników, z ignorowania ich pomysłów, czy z braku troski o ich rozwój osobisty Przykład w szpitalach Brak odpowiednich narz dzi na stoliku chirurgicznym, podanie pacjentowi nieodpowiedniego lekarstwa lub niewła ciwej dawki. Powtarzanie procedur medycznych, np. u tego samego pacjenta powracaj cego w krótkim czasie do szpitala na inny oddział Wykonywanie niepotrzebnych procedur diagnostycznych Niewła ciwy układ placówki np. laboratorium oddalone od SOR Oczekiwanie pracowników spowodowane niewła ciwym rozkładem pracy, oczekiwanie pacjentów na przyj cie przez lekarza Przeterminowane zapasy np. leków, które trzeba zutylizowa Aby wykona wszystkie niezb dne czynno ci pracownicy laboratorium musz si np. niepotrzebnie schyla, chodzi, d wiga z powodu niewła ciwie zaprojektowanych stanowisk, pomieszcze Piecz tki z dat i godzin przystawiane na formularzach, które nie maj dla nikogo znaczenia Pracownicy staj si wypaleni i przestaj zgłasza propozycje udoskonalenia ródło: Graban M., Lean Hospitals doskonalenie szpitali. Poprawa jako ci, bezpiecze stwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław 2011, s. 50. W celu wyeliminowania marnotrawstwa nale y skupi si na umiej tnym wykrywaniu złego funkcjonowania systemu, a nast pnie jego doskonaleniu tak, by, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i potrzeb pracowników, nie akceptowa adnego uzasadnienia dla marnotrawstwa. Temu słu y powinny kompleksowe szkolenia całego personelu szpitala oraz wdra anie zmian za pomoc odpowiednich narz dzi.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, Narz dzia szczupłego zarz dzania Wyszczuplanie organizacji składa si z czterech głównych etapów: Porz dkowanie czynno ci i procesów (ka dego z osobna), Ujednolicanie przebiegu (wszystkich) procesów, Integracja procesów w zakresie: - produkcji/dostarczania usługi standaryzacja jako ciowa i uelastycznienie procesów produkcyjnych/usługowych, - produktu/usługi zespolenie potrzeb reprezentowanych przez klienta z wła ciwo ciami wyrobu, - kontrahentów zaanga owanie kontrahentów w proces transformacji Lean (elementy benchmarkingu), Doskonalenie organizacji i wszystkich jej elementów składowych 10. Na ka dy z etapów transformacji Lean składa si przy tym zestaw narz dzi, metod, technik i koncepcji umo liwiaj cych realizacj celów postawionych przed tymi etapami. Spo ród wielu narz dzi wspomagaj cych szczupłe zarz dzanie w obszarze ochrony zdrowia na szczególn uwag, ze wzgl du na swoj prostot i niski koszt wprowadzenie zasługuje zarz dzanie wizualne, 5S oraz kanban. Zarz dzanie wizualne jest to technika wizualizacji i oceny wszystkich procesów w organizacji. Pozwala na szybk i łatw ocen (tzw. flash) działalno ci jednostki dla ka dej osoby, nawet niezwi zanej bezpo rednio z danym obszarem wykonywania zada. Ma na celu uwypuklenie problemów i nieprawidłowo ci, poprzez wprowadzenie takich rozwi za, które skutecznie zwi ksz przejrzysto procesów oraz sposobów ich wykonania. Przykładem rozwi za wizualnych w ochronie zdrowia s wdra ane systemy identyfikacji pacjentów Triage (fr. triage segregowanie, sortowanie), w ramach tzw. systemu START (ang. Simple Triage And Rapid Treatment prosta segregacja i szybka pomoc). Polegaj na kategoryzacji poszkodowanych za pomoc opasek lub plakietek w czterech kolorach, które przyznawane s na miejscu zdarzenia, stosownie do stanu zdrowia poszkodowanego i poniesionych przez niego obra e. Podział na okre lone grupy, w zale no ci od koloru plakietki wygl da nast puj co: czarny brak oddechu i t tna, czerwony transportowa w pierwszej kolejno ci, ółty transportowa w drugiej kolejno ci, zielony transportowa jako ostatni. Innym przykładem zarz dzania wizualnego mo e by posługiwanie si mapami oddziałów, dost pnymi w wersji elektronicznej. Pozwalaj one na szybkie wyszukanie pacjenta na danym oddziale, np. przez jego rodzin, na szybkie znalezienie wolnych łó ek, np. podczas przyj cia pacjenta do szpitala. Kolejny przykład to stosowanie odpowiedniego oznakowania kolorystycznego, identyfikuj cego ró ne rodzaje prób do bada w przyszpitalnym laboratorium. Celem 5S jest zaprowadzenie i utrzymanie porz dku i dyscypliny w miejscu (na stanowisku) pracy. Zdaniem autorek, metoda ta, poprzez swoj łatwo we wdra aniu jest szczególnie u ytecz- 10 J. Czerska, Koncepcja Lean lekiem na wysokie koszty produkcji, z dnia

6 264 Małgorzata Wi niewska, Emilia Konieczy ska Lean management narz dziem doskonalenia zarz dzania szpitalem na w opiece zdrowotnej. Praktyki 5S s przy tym jednym z fundamentów tworzenia rodowiska pracy sprzyjaj cego jej harmonijnemu wykonaniu, działaniom projako ciowym, ci głemu doskonaleniu stosunków ludzkich, co przekłada si na efektywno organizacji i na wzrost bezpiecze stwa pracy. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter japo skich słów, okre laj cych poszczeposzczególne jej kroki. Ich zestawienie oraz sposób wykorzystania w szpitalu przedstawiono w tabeli 2. Termin japo ski Seiri Seiton Seiso Seiketsu Tłumaczenie Selekcja Systematyka Sprz tanie Standaryzacja Shitsuke Samodyscyplina Tabela 2. Wykorzystanie metody 5S w ochronie zdrowia Opis Selekcja i usuni cie niepotrzebnych przedmiotów, pozostawienie tylko przedmiotów wykorzystywanych na bie co; Posiadanie tylko tego, co niezb dne; Odpowiednie uło enie pozostawionych przedmiotów, zgodnie z zasadami logiki i ergonomii; Oznakowanie przedmiotów, surowców, cz ci i narz dzi oraz wyznaczenie dla nich miejsca, w którym maj by dost pne; Codzienne utrzymywanie porz dku, ładu i czysto ci w miejscu pracy; Opracowanie jednolitych zasad w organizacji; Ustalenie procedur, schematów, kart kontroli, metod post powania, nakazów, zakazów; Stworzenie systemu ci głego przestrzegania procedur; Weryfikacja i kontrola utrzymania wcze niejszych kroków i zasad; Przykład wykorzystania w ochronie zdrowia Usuni cie niesprawnych sprz tów z bloku operacyjnego, laboratorium itp.; Uporz dkowanie dróg ewakuacji; Przekazanie do archiwum zalegaj cych dokumentów w oddziale; Usuni cie przeterminowanych leków; Układanie leków w szafkach lekowych według przyj tych zasad, stosowanie tac lekowych, schematów odpowiedniego doboru narz dzi chirurgicznych; Układanie przedmiotów według cz sto ci ich u ywania np. kilka miejsc składowania r kawiczek; Sporz dzenie planów higieny, okre laj cych cz sto, kolejno, stosowane rodki oraz materiały słu ce do sprz tania poszczególnych powierzchni; Opracowanie procedury przyj cia pacjenta na oddział ratunkowy; Opracowanie zasad zamawiania i rozdysponowania leków; Plan auditów pozwalaj cy skontrolowa przestrzeganie opracowanych standardów Szkolenia; Oddolne programy na rzecz wzajemnego wspierania działa ; Symboliczne nagrody uznaniowe; Tablice wyników, osi gni w zakresie 5S; ródło: Opracowanie własne na podst.: Graban M., Lean Hospitals doskonalenie szpitali. Poprawa jako ci, bezpiecze stwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław 2011: s

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, Ostatni z metod, które mog skutecznie wspomaga szczupłe zarz dzanie, np. w szpitalu, jest kanban. Metoda ta ma umo liwi pracownikom dost p do materiałów, które s potrzebne we wła ciwym czasie i ilo ci, przy jednoczesnym minimalnym utrzymywaniu zapasów. Realizacja kanban polega cz sto na wykorzystywaniu elementów innych metod, takich jak: wizualizacja, 5S oraz just in time (dokładnie na czas). Ponadto z powodzeniem stosuje si w niej przepływ elektroniczny informuj cy o ko cz cym si asortymencie i potrzebie jego zamówienia. W metodzie tej najistotniejszym elementem jest wyznaczenie optymalnego poziomu zapasów, który z jednej strony zapewniał b dzie bezpiecze stwo funkcjonowania, z drugiej za nie b dzie generował niepotrzebnych zapasów. Bardzo dobrym przykładem zastosowania metody kanban w szpitalu jest jej wykorzystanie podczas zamawiania leków, w ramach elektronicznego systemu zamówie, czyli ich dostarczenie na oddział dokładnie na czas, wtedy, gdy s konieczne, w ilo ci wynikaj cej z bie cych potrzeb. Zapobiega to marnotrawstwu leków i ich przeterminowaniu, wynikaj cym ze zb dnego i nadmiernego gromadzenia. 5. Standaryzacja Wdro enie opisanych powy ej metod jest podstawowym krokiem w redukowaniu marnotrawstwa. Cz sto nie znajduj one poparcia w ród pracowników, gdy wymagaj zmiany nastawienia i przełamania dotychczasowych nawyków. Dla skutecznego wdro enia i utrzymania nowych zasad konieczne s zatem jednolite, czytelne procedury post powania, sprzyjaj ce standaryzacji. Standaryzacja w ochronie zdrowia rozumiana jest jako działalno skierowana na osi gni cie optymalnego stopnia uporz dkowania poprzez opracowanie i ustanowienie wymogów, norm, zasad, charakterystycznych warunków, technologii, pracy, usług stosowanych w bran y medycznej. Standaryzowanie usług na wszystkich mo liwych płaszczyznach gwarantuje, e w danym procesie post powania zostanie zastosowany najlepszy z mo liwych wariantów, zgodny z aktualn wiedz na ten temat. Słu y ona poprawie usług medycznych, tak z punktu widzenia pacjenta, jak i personelu, który dzi ki ustalonym zasadom, regułom ma wi kszy komfort w podejmowaniu decyzji. Standaryzacja usług medycznych ma tak e du e znaczenie z punktu widzenia płatnika. Prowadzi bowiem do przewidywalno ci kosztów, pozwala tak e na optymalizacj niezb dnych wydatków 11. Wdra anie standardów w szpitalach jest bezwzgl dnie konieczne, a ich brak mo e doprowadzi do powa nych konsekwencji po stronie pacjenta i samej placówki medycznej. Musi by ona jednak dostosowana do danej jednostki i skupia si na sprawach najistotniejszych. Nale y j rozpocz od działa elementarnych, które w sposób bezpo redni wpływaj na bezpiecze stwo pacjentów, czego przykładem jest mycie r k i higiena, oznaczanie próbek, wyników bada, prawidlowe prowadzenie dokumentacji medycznej, itp. Znacz c rol w zakresie standaryzacji odgrywa rosn ca popularno wdra anych systemów zarz dzania według ISO 9001 oraz akredytacji zgodnie z wymaganiami Centrum Monitorowania Jako ci w Krakowie. 11 K. Burda, Standaryzacja w opiece zdrowotnej elementem troski o satysfakcj pacjenta, Antidotum Nr 3, 2003: s

8 266 Małgorzata Wi niewska, Emilia Konieczy ska Lean management narz dziem doskonalenia zarz dzania szpitalem 6. Podsumowanie Celem niniejszego artykułu było przybli enie charakteru, specyfiki coraz bardziej popularnej w ród placówek ochrony zdrowia metody zarz dzania zwanej Lean management. Jej istota, zasady oraz zbiór narz dzi, jakie s w jej ramach wykorzystywane potwierdzaj jej wysok u yteczno w tym obszarze, szczególnie ze wzgl du na efekty o charakterze finansowym. Do wiadczenia wiatowe wskazuj bowiem, e nie tylko działalno ustawodawcza pa stwa ma wpływ na koszty funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, ale tak e same organizacje wiadcz ce usługi medyczne efektywnie gospodaruj c posiadanymi zasobami mog obni a koszty, staj c si tym samym skutecznym konkurentem na rozszerzaj cym si rynku usług zdrowotnych. Do podstawowych korzy ci wynikaj cych ze stosowania szczupłego zarz dzania w ochronie zdrowia mo na wi c zaliczy przede wszystkim: Jego wpływ na oszcz dno rodków, skutkuj cych popraw sytuacji ekonomicznej danej placówki, Jego wpływ na oszcz dno czasu, zwi zanego z uporz dkowaniem i optymalizacj czynno ci i procesów, jakie przynosz bezpo redni warto dla pacjenta, Popraw bezpiecze stwa pacjenta i jako ci jego obsługi, Popraw jako ci i bezpiecze stwa pracy, Wprowadzenie jednolitych zasad post powania, wynikaj cych ze standaryzacji i powtarzalno ci procedur, działa i czynno ci. Oczywi cie wdro enie szczupłego zarz dzania wymaga od personelu zmiany dotychczasowego podej cia i nawyków. Wymaga tak e wzajemnej współpracy na wszystkich szczeblach zarz dzania. Stan ten powinno ułatwi zarz dzanie szpitalem z uwzgl dnieniem podej cia procesowego, stanowi cego tak e podstaw zarz dzania opartego na jako ci, rozumianej jako stałe doskonalenie. Słusznym wydaje si przy tym stwierdzenie, i Wdro enie szczupłego zarz dzania nie ma sprawi, e b dziemy lepsi od innych, ale e b dziemy tak dobrzy, jak to mo liwe, i b dziemy nieustannie d y do wypracowania doskonałych procesów, wolnych od marnotrawstwa 12. Bibliografia [1] Burda K., Standaryzacja w opiece zdrowotnej elementem troski o satysfakcj pacjenta, Antidotum 2003, Nr 3. [2] Czerska J., Koncepcja lean lekiem na wysokie kozty produkcj. Dost pne: [3] Czerska J., Koncepcja Lean wyzwaniem dla polskich przedsi biorstw, Konferencja Naukowa, Zielona Góra Dost pne: przeds.pdf. [4] Gazeta wrocławska: szczuplych szpitalach_pacjenci_szybciej_zdrowieja.html. [5] Gazta Gospodarka l ska: [6] Graban M., Lean Hospitals doskonalenie szpitali. Poprawa jako ci, bezpiecze stwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław [7] Womack J. P., Jones D. T., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do suk- 12 M. Graban, op.cit. s. 84.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, cesu, Centrum Informacji Mened era, Warszawa [8] LEAN MANAGEMENT TOOL TO IMPROVE HOSPITAL Summary Rising health care costs are forcing managers of medical institutions to search for proven solutions to maintain customer satisfaction, quality of service and financial performance. One of the methods used in the production processes is Lean management. This method puts great emphasis on the proper functioning of the organization processes, improving workflow, reducing costs at the same time. It can be successfully used as a tool to improve management in health care. The aim of the article is to demostrate the character, the basic principles of Lean management and to present how it can be implemented in health care area. Keywords: in health care management, Lean management, waste, Lean management tools, standardization Małgorzta Wi niewska Zakład Zarz dzania, Jako ci i rodowiskiem Katedra Ekonomiki Przedsi biorstw Wydział Zarz dzania Uniwersytet Gda ski ul. Armii Krajowej 101, Sopot Emilia Konieczy ska Doktorantka na Wydziale Zarz dzania Uniwersytet Gda ski

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Wykład 14. KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 1 1.Istota kompleksowego zarządzania jakością (TQM): System TQM odnosi się do organizacji, które swój system zarządzania oparły na koncepcji zarządzania jakością.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 Nowoczesne metody zarządzania dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 PLAN PREZENTACJI 1. PIKA 2. Typowe problemy Klientów 3. Rozwiązania 4. Wybrane usługi PIKA 5. Pomorskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

METODA MONITOROWANIA KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

METODA MONITOROWANIA KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH METODA MONITOROWANIA KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ELEMENTY NARZĘDZIA 1. Metoda monitorowania 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo