Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg"

Transkrypt

1 Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg Kto może wnieść skargę? Skargę można wnieść w następujących okolicznościach: jeżeli dana osoba uważa, że postępowanie funkcjonariusza lub innego pracownika policji było wobec niej niewłaściwe; jeżeli dana osoba była świadkiem zajścia, co oznacza, że była przy nim obecna lub znajdowała się na tyle blisko, by je widzieć lub słyszeć; jeżeli zajście miało niekorzystny wpływ na daną osobę. Określenie niekorzystny wpływ ma konkretne znaczenie w policyjnym systemie składania skarg. Zostało ono zdefiniowane na str. 143 Kodeksu Postępowania IPCC, który jest dostępny na naszej witrynie internetowej. Skargę można również wnieść w imieniu każdej z osób wymienionych w powyższych kategoriach, pod warunkiem wyrażenia przez osobę poszkodowaną zgody na piśmie. Czego może dotyczyć skarga? Skargę może wnieść osoba niezadowolona z usług świadczonych przez policję. Pracownicy policji powinni zawsze postępować we właściwy sposób. Oczekiwania związane z zachowaniem funkcjonariuszy i innych pracowników policji zostały określone w odpowiednich Normach Postępowania Zawodowego. Zawierają one następujące wymogi: działanie w sposób uczciwy, sprawiedliwy i obiektywny; traktowanie obywateli i współpracowników z szacunkiem; nienadużywanie uprawnień i władzy; postępowanie w sposób nienaruszający zaufania publicznego do policji i nie przynoszący jej ujmy. Skargę można złożyć, jeżeli zdaniem danej osoby policja nie zastosowała się do powyższych wymogów. Skarga może również zostać wniesiona na sposoby postępowania policji, nazywane kwestiami nadzoru i kontroli. Można na przykład wnieść skargę na decyzje

2 dotyczące zarządzania operacyjnego, ogólnych norm porządkowych lub zasad działania policji. Czy termin wniesienia skargi podlega limitowi czasowemu? Wnoszenie skarg nie podlega limitowi czasowemu, jednak najlepiej wnieść skargę jak najszybciej po wystąpieniu zdarzeń, których ona dotyczy. Jeżeli od zdarzeń (lub ostatniego zdarzenia) do terminu wniesienia skargi upłynie więcej niż 12 miesięcy, właściwe organy władzy mogą ją odrzucić bez rozpatrywania. Mogą zdecydować o uchyleniu skargi ze względu na jej przeterminowanie. Jeżeli skarga wnoszona jest po upływie 12 miesięcy od zdarzenia, należy w niej wyjaśnić powód opóźnienia. Przedstawienie wyjaśnień nie stanowi jednak gwarancji, że skarga zostanie rozpatrzona. W jaki sposób należy wnieść skargę? Skargi wniesione bezpośrednio do jednostki policji, której dotyczą są zazwyczaj rozpatrywane najszybciej. Należy skontaktować się z jednostką policji, której skarga dotyczy - na stronach internetowych wielu jednostek umieszczony jest elektroniczny formularz skargi Skargę można również złożyć osobiście na posterunku policji. Warto skorzystać z formularza skargi zamieszczonego na stronie internetowej IPCC. Skarga zostanie automatycznie przekazana do właściwej jednostki policji, co oznacza, że nie zostanie nawet przeczytana przez IPCC. Formularz skargi należy wydrukować, wypełnić i przesłać do odpowiedniej jednostki policji. Wypełniając formularz skargi w Internecie, wystarczy ją zachować i wysłać pocztą elektroniczną do właściwej jednostki policji. Można skontaktować się z prawnikiem lub posłem z danego okręgu, którzy mogą wnieść skargę w imieniu danej osoby. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z IPCC pod numerem (wybierając opcję 1 zgodnie z instrukcjami) w godz. od 9:00 do 17:00. Jeżeli skarga dotyczy naczelnika policji lub Komisarza Policji Metropolitalnej, należy skontaktować się odpowiednio z Komisarzem ds. Policji i Przestępczości lub Biurem Burmistrza ds. Policji i Przestępczości w Londynie. Czego spodziewać się po wniesieniu skargi? Zgodnie z przepisami prawa wszystkie skargi przeciw policji muszą być rejestrowane. Zarejestrowanie skargi oznacza, że staje się ona oficjalna zgodnie z Ustawą o reformie policji z 2002 r. Powinna zostać rozpatrzona zgodnie z ustalonymi zasadami i wytycznymi. Rejestracja skarg nie należy do kompetencji IPCC, lecz do odpowiednich organów policji. Należą do nich:

3 naczelnik policji; Komisarz ds. Policji i Przestępczości nadzorujący jednostkę policji, której dotyczy skarga; Biuro Burmistrza ds. Policji i Przestępczości (jeżeli skarga dotyczy Komisarza Policji Metropolitalnej); Rada Miasta Londynu (jeżeli skarga dotyczy Komisarza Policji rejonu City of London). Oznacza to, że skarga zgłoszona do IPCC musi zostać przesłana do odpowiedniego organu policji w celu podjęcia decyzji o jej rejestracji. Skarga nie będzie badana przez IPCC, a jej szczegóły zostaną przekazane do rozpatrzenia właściwym organom. Nawet jeżeli skarga jest na tyle poważna, że IPCC może zaangażować się w jej zbadanie, i tak powinna zostać przekazana właściwym organom w celu zarejestrowania. Istnieją okoliczności szczególne, w których skarga może nie zostać przekazana właściwym organom do zarejestrowania. Taka decyzja podejmowana jest bardzo ostrożnie i dotyczy jedynie najpoważniejszych przypadków, na przykład jeżeli przekazanie skargi może oznaczać zagrożenie utraty życia lub obrażeń ciała składającego skargę lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli zdaniem osoby składającej skargę istnieją okoliczności szczególne oznaczające, że skarga nie powinna być przekazana zaangażowanym w nią organom, prosimy o skontaktowanie się z nami pod podanym poniżej numerem telefonu lub adresem owym. Postępowanie po rejestracji skargi Po rejestracji skargi odpowiednie organy podejmują decyzję o najwłaściwszym sposobie jej rozpatrzenia. Skargi rozpatrywane są zazwyczaj w ramach rozwiązania lub dochodzenia lokalnego. Jeżeli po złożeniu skargi nie zostanie ona zarejestrowana, można wnieść odwołanie od tej decyzji do IPCC. Takie postępowanie nazywane jest odwołaniem od niezarejestrowania. Przez kogo skarga zostanie rozpatrzona? Za rozpatrzenie skargi ponosi odpowiedzialność właściwa jednostka policji. Skargi dotyczące naczelnika policji są rozpatrywane przez właściwego Komisarza ds. Policji i Przestępczości. Skargi dotyczące Komisarza Policji Metropolitalnej są rozpatrywane przez Biuro Burmistrza ds. Policji i Przestępczości.

4 Skargi dotyczące Komisarza Policji rejonu City of London są rozpatrywane przez Radę Miasta Londynu. Do rozpatrywania najpoważniejszych skarg IPCC angażuje własnych funkcjonariuszy dochodzeniowych. Rodzaje dochodzeń zostały wyjaśnione na stronie internetowej IPCC. Policja zobowiązana jest do kierowania do IPCC pewnych zdarzeń, niezależnie od tego, czy skarga została wniesiona. Sposób rozpatrywania skarg Bez względu na to, czy skarga jest rozpatrywana przez IPCC czy przez policję, osoba zgłaszająca skargę ma prawo do uzyskiwania informacji na temat sposobu jej rozpatrywania, działań, które mogą zostać podjęte w wyniku jej złożenia oraz sposobu podejmowania decyzji. Odpowiednie organy lub IPCC powinny również ustalić z osobą zgłaszającą skargę częstotliwość oraz sposób przekazywania informacji. Rozwiązanie lokalne Rozwiązanie lokalne jest sposobem rozpatrywania skarg przeciw policji na szczeblu lokalnym, np. przy udziale inspektora na danym posterunku policji lub kierownika ds. kadr. Osoba składająca skargę ma prawo do wniesienia odwołania od wyniku rozwiązania lokalnego. Dochodzenie lokalne Jeżeli dana skarga nie nadaje się do rozpatrzenia w trybie rozwiązania lokalnego, zostaje ona poddana dochodzeniu przeprowadzonemu przez funkcjonariusza dochodzeniowego policji. Jest to pracownik Wydziału Etyki Zawodowej policji (Professional Standards Department; PSD), będącego wewnętrznym wydziałem policji rozpatrującym skargi lub funkcjonariusz lokalnego oddziału policji. Osoba składająca skargę zostanie poinformowana o: sposobie rozpatrywania skargi; formach współpracy oczekiwanych z jej strony; zasadach podejmowania decyzji; działaniach, które zostaną podjęte pod koniec dochodzenia. Typ dochodzenia zależy od charakteru i powagi złożonej skargi oraz jej prawdopodobnego rezultatu. Dochodzenie może wymagać gromadzenia informacji drogą telefoniczną, na co wystarczy kilka godzin lub obejmować bardziej złożone postępowanie trwające do kilku miesięcy. Osoba wnosząca skargę ma prawo do wniesienia odwołania od rezultatu dochodzenia lokalnego.

5 Dochodzenia prowadzone przez IPCC Policja musi zgłaszać do IPCC poważne skargi oraz zdarzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia IPCC przeprowadza ocenę posiadanych informacji oraz podejmuje decyzję dotyczącą najwłaściwszego sposobu załatwienia sprawy. Może podjąć decyzję o zaangażowaniu własnych funkcjonariuszy dochodzeniowych. Ze sposobami załatwiania zgłoszeń wpływających od policji można zapoznać się na stronie internetowej IPCC. Co może być powodem nierozpatrzenia skargi? Wyłączenie W niektórych okolicznościach skarga może zostać zarejestrowana, ale dochodzenie nie zostaje wszczęte. Taki proces nazywany jest wyłączeniem. Przykładem może być sytuacja, kiedy skarga zostaje wniesiona anonimowo i właściwe organy nie są w stanie uzyskać dalszych szczegółów na jej temat. W takim przypadku dochodzenie nie może być prowadzone ze względu na brak informacji. Właściwe organy muszą zwracać się do IPCC w sytuacjach, w którym zamierzają wyłączyć skargę dotyczącą kwestii o dużej powadze. Osoba wnosząca skargę może odwołać się od decyzji dotyczącej jej wyłączenia (za wyjątkiem przypadków, kiedy IPCC udziela zgody na wyłączenie lub jeżeli skarga dotyczy kwestii kierowania i nadzoru). Zaniechanie W niektórych okolicznościach właściwe organy mogą zatrzymać dochodzenie w sprawie skargi, które jest w toku. Taki proces nazywany jest zaniechaniem. Przykładem może być sytuacja, w której wnoszący skargę odmawia współpracy, co uniemożliwia dalsze prowadzenie dochodzenia w sprawie. Jeżeli dotyczy to dochodzenia w sprawie skargi, właściwe władze mogą skontaktować się z osobą wnoszącą skargę. Od decyzji dotyczącej zaniechania dochodzenia w sprawie skargi można wnieść odwołanie (wyjątkiem są sprawy, w których IPCC wyraziła zgodę na zaniechanie dochodzenia lub skarga dotyczy kwestii kierowania i nadzoru). Władze zamierzające zaniechać dochodzenia muszą zwracać się do IPCC, jednak tylko w sprawach o dużej powadze. Co dzieje się po zakończeniu dochodzenia w sprawie skargi? Po zakończeniu dochodzenia prowadzonego przez policję lub IPCC osoba zgłaszająca skargę otrzymuje zawiadomienie o decyzji dotyczącej dalszego postępowania.

6 Możliwe są następujące wyniki dochodzenia: policja może podjąć decyzję o usprawnieniu lub zmianie procedur; policja może udzielić upomnienia funkcjonariuszowi lub innemu pracownikowi; policji, na którego została złożona skarga, co ma na celu poprawienie jakości wykonywanej przez nich pracy; policja może wszcząć działania zgodnie z procedurami dotyczącymi jakości pracy, jeżeli występuje podejrzenie, że funkcjonariusz policji niewłaściwie wypełnia swoje obowiązki; policja (lub IPCC w sprawach poddanych dochodzeniu kierowanemu lub niezależnemu) może przekazać sprawę do rozpatrzenia Prokuraturze Koronnej (CPS). CPS stwierdza, czy istnieją przesłanki do przedstawienia zarzutów karnych w sprawach o podejrzenie naruszenia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza; jednostka lub właściwy organ policji mogą skierować sprawę do rozpatrzenia na spotkaniu służbowym lub przesłuchaniu w celu podjęcia decyzji, czy zostało popełnione wykroczenie czy ciężkie naruszenie obowiązków służbowych; w niektórych przypadkach podjęcie działań w sprawie odwołania może być niemożliwe z braku wystarczających informacji. W takich sytuacjach może to oznaczać brak wystarczających dowodów; w niektórych przypadkach policja może przyznać, że zostało popełnione uchybienie, a mimo to podjąć decyzję o zaniechaniu dalszych działań. Jakie kroki należy podjąć w razie niezadowolenia ze sposobu rozpatrzenia skargi? Osoby niezadowolone ze sposobu rozpatrzenia skargi mogą wnieść odwołanie. Przekazując osobie składającej skargę rezultaty przeprowadzonego dochodzenia, policja powinna również przekazać informacje dotyczące właściwego organu odwoławczego. Może to być naczelnik danej jednostki policji lub IPCC. Po rozpatrzeniu odwołania IPCC może, w odpowiednich przypadkach, nakazać danemu organowi zmianę decyzji lub podjęcie dalszych działań w związku ze skargą. Organem tym może być naczelnik danej jednostki policji (zwykle komendant), Komisarz ds. Policji i Przestępczości nadzorujący jednostkę policji, której skarga dotyczy, Biuro Burmistrza ds. Policji i Przestępczości (jeżeli skarga dotyczy Komisarza Policji Metropolitalnej) lub Rady Miasta Londynu (jeżeli skarga dotyczy Komisarza Policji rejonu City of London). Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołania dotyczące następujących kwestii: niewprowadzenia skargi do akt policji; rezultatu rozwiązania lokalnego; rezultatu dochodzenia lokalnego lub nadzorowanego; decyzji o wyłączeniu;

7 rezultatu wynikającego z decyzji o wyłączeniu; decyzji o zaniechaniu dochodzenia. Odwołanie nie może zostać wniesione, jeżeli dochodzenie w sprawie skargi było kierowane lub prowadzone niezależnie przez IPCC. Skargi dotyczące wysokich rangą funkcjonariuszy policji (zwykle komendantów) są rozpatrywane przez właściwego Komisarza ds. Policji i Przestępczości, Biuro Burmistrza ds. Policji i Przestępczości lub Radę Miasta Londynu. Wszelkie dalsze odwołania w sprawie rozpatrywane są przez IPCC. Często zadawane pytania Czy mogę udać się osobiście na rozmowę z IPCC w celu złożenia skargi? Nie. IPCC nie oferuje możliwości osobistych spotkań z interesantami. Najlepszym sposobem jest złożenie skargi w jednostce policji, której skarga dotyczy. Skarga może również zostać wniesiona przy pomocy formularzy elektronicznych znajdujących się w Internecie lub wypełnienie formularzy konwencjonalnych i złożenie ich w danej jednostce policji. Jestem osobą niepełnosprawną. Jakie formy pomocy IPCC zapewnia osobom niepełnosprawnym pragnącym wnieść skargę? Dokonujemy wszelkich starań, aby nasze usługi były dostępne dla wszystkich. Osoby posiadające specyficzne potrzeby proszone są o kontakt z IPCC w celu uzyskania odpowiedniej pomocy. Czy skargę można zgłosić w języku innym niż angielski? Tak. Prosimy o skontaktowanie się z IPCC w celu uzyskania dalszych informacji. Czy termin składania skarg jest ograniczony? Wnoszenie skarg nie podlega limitowi czasowemu, jednak najlepiej wnieść skargę jak najszybciej po wystąpieniu zdarzeń, których ona dotyczy. Jeżeli od zdarzeń (lub ostatniego zdarzenia) do terminu wniesienia skargi upłynie 12 miesięcy, właściwe organy władzy mogą ją odrzucić bez rozpatrywania. Mogą zdecydować o uchyleniu skargi ze względu na jej przeterminowanie. Jeżeli skarga wnoszona jest po upływie 12 miesięcy od zdarzenia, należy w niej wyjaśnić powód opóźnienia. Przedstawienie wyjaśnień nie stanowi jednak gwarancji, że skarga zostanie rozpatrzona. Jak długo może trwać rozpatrywanie skargi? Czas trwania dochodzenia lub rozwiązania lokalnego nie jest ograniczony, jednak IPCC oczekuje, że będzie on współmierny do powagi złożonej skargi. Po przekazaniu skargi wyznaczonemu funkcjonariuszowi dochodzeniowemu, powinien

8 on być w stanie podać przewidywany czas trwania dochodzenia lub rozwiązania lokalnego. Jeżeli nie ustalono inaczej, osoba wnosząca skargę powinna otrzymywać informację o postępach w jej rozpatrywaniu co 28 dni. Czy IPCC może pomóc we wniesieniu do policji roszczenia o zwrot kosztów? Nie. Roszczenia dotyczące odszkodowań nie należą do kompetencji IPCC. Aby wnieść roszczenia finansowe przeciw policji, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią jednostką policji lub napisać do adwokata ds. policji. W celu uzyskania informacji lub porad prawnych należy zgłosić się do Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Czy do IPCC można wnieść skargę dotyczącą mandatu karnego kredytowanego lub ostrzeżenia? Skarga może zostać wniesiona do IPCC, jeżeli dana osoba jest niezadowolona z zachowania funkcjonariusza lub innego pracownika policji lub uważa, że została potraktowana niewłaściwie lub niesprawiedliwie przez policję. Nie oznacza to jednak, że mandat karny kredytowany zostanie anulowany. To samo dotyczy wydania ostrzeżenia. IPCC nie może anulować pouczenia wydanego przez policję i nie może kwestionować go w imieniu osoby wnoszącej skargę. Osoby pragnące zakwestionować ostrzeżenie lub mandat wydane przez policję powinny skontaktować się z Biurem Porad Obywatelskich lub skorzystać z porady prawnej. Czy IPCC może usunąć dane z rejestru CRB? Nie. Biuro Rejestru Karnego (Criminal Records Bureau; CRB) nie podlega jurysdykcji IPCC. Wszelkie spory dotyczące danych znajdujących się w rejestrze karnym należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Rejestru Karnego. W razie opóźnienia odpowiedzi na wniosek o ujawnienie danych z rejestru karnego należy również skontaktować się bezpośrednio z Biurem Rejestru Karnego. Jeżeli skarga wniesiona do Biura Rejestru Karnego wykaże, że za opóźnienie odpowiedzialna jest miejscowa jednostka policji, skarga może zostać wniesiona bezpośrednio do policji. Policja nie przeprowadziła właściwego dochodzenia w sprawie zgłoszonego przestępstwa. Co może zrobić w tej sprawie IPCC? W razie niezadowolenia z dochodzenia w sprawie karnej prowadzonego lub zakończonego przez policję IPCC może rozpatrzyć skargę dotyczącą postępowania funkcjonariusza lub innego pracownika policji zajmującego się tą sprawą. Nie musi to jednak prowadzić do rewizji dochodzenia w sprawie karnej.

9 IPCC nie ma żadnej kontroli nad sposobem prowadzenia przez policję dochodzenia w sprawach karnych. Nie może przeprowadzić rewizji wyniku ani nakazać policji wznowienia dochodzenia w sprawie zarzucanego przestępstwa. Co zrobić, jeżeli policja odmawia rejestracji lub wszczęcia dochodzenia w sprawie zgłoszonego przestępstwa? Jeżeli zdaniem danej osoby rejestracja lub dochodzenie w sprawie przestępstwa nie nastąpiły w wyniku niewłaściwego postępowania funkcjonariusza lub innego pracownika policji, IPCC może rozpatrzyć skargę przeciwko poszczególnym osobom. Nie musi to jednak prowadzić do rejestracji ani wszczęcia dochodzenia w sprawie zgłoszonego przestępstwa. W większości przypadków decyzja o wszczęciu dochodzenia w sprawie zgłoszonego przestępstwa jest decyzją operacyjną, podejmowaną zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeżeli dana osoba uważa, że policja nie postępuje zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, powinna zgłosić swe zastrzeżenia bezpośrednio do odpowiedniej jednostki policji. Inne organizacje mogące służyć pomocą: Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) Community Legal Advice (Biuro Porad Prawnych dla Społeczności Lokalnej) Tel.: Criminal Records Bureau (Biuro Rejestru Karnego) Tel.: Information Commissioner s Office (Biuro Rzecznika ds. Informacji Publicznej) Tel.: Home Office (Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Tel.: Police National Legal Database (Krajowa Policyjna Baza Danych Prawnych) Informacje dostępne w Internecie Crown Prosecution Service (Prokuratura Koronna) Tel.: Criminal Cases Review Commission (Komisja Rewizji Spraw Kryminalnych) Tel.: Niniejszą ulotkę można uzyskać z IPCC w innym języku lub formacie (w wersji drukowanej alfabetem Braille a lub dużą czcionką, wersji dźwiękowej lub egzemplarz ułatwiający czytanie) korzystając z poniższych danych kontaktowych.

10 Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą kontaktować się z IPCC za pomocą telefonu tekstowego pod podanym poniżej numerem. Dane kontaktowe IPCC: Tel.: Adres Faks: Minicom: Telefon tekstowy:

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Koronerzy i dochodzenie Informator

Koronerzy i dochodzenie Informator Koronerzy i dochodzenie Informator Koronerzy i dochodzenie Informator Spis treści 1. Kto to jest koroner? 4 2. Co robi koroner? 4 3. Jaka jest rola funkcjonariusza koronera? 4 4. Czy wszystkie przypadki

Bardziej szczegółowo

[7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board

[7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board [7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board Jeśli istnieją obszary, w związku z którymi Biuro zasługuje na pochwałę Jeśli istnieją obszary, w których Biuro wymaga

Bardziej szczegółowo

Wnoszenie oskarżenia. Decyzja o wniesieniu oskarżenia. Niniejsza ulotka wyjaśnia jak podejmowane są decyzje o wniesieniu aktu oskarżenia

Wnoszenie oskarżenia. Decyzja o wniesieniu oskarżenia. Niniejsza ulotka wyjaśnia jak podejmowane są decyzje o wniesieniu aktu oskarżenia Prosecutions - The decision to prosecute Polish edition, 2013 2013 Wnoszenie oskarżenia Decyzja o wniesieniu oskarżenia Niniejsza ulotka wyjaśnia jak podejmowane są decyzje o wniesieniu aktu oskarżenia

Bardziej szczegółowo

Ściganie sądowe Decyzja o wszczęciu postępowania sądowego

Ściganie sądowe Decyzja o wszczęciu postępowania sądowego Ściganie sądowe Decyzja o wszczęciu postępowania sądowego Copyright Koronny Listopad 2004 Wydrukowane przez Blacburns of Bolton01204 532121 dla CPS Publicity 020 7796 8442 Drukowane na papierze z surowców

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: PYTANIA I ODPOWIEDZI KANCELARIA TRYBUNAŁU

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: PYTANIA I ODPOWIEDZI KANCELARIA TRYBUNAŁU EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: PYTANIA I ODPOWIEDZI KANCELARIA TRYBUNAŁU CO TO JEST EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW E uropejski Trybunał Praw Człowieka jest międzynarodowym sądem, którego siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pytania i Odpowiedzi

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pytania i Odpowiedzi Europejski Trybunał Praw Człowieka Pytania i Odpowiedzi Pytania i Odpowiedzi CO TO JEST EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA? Niniejsze Pytania i odpowiedzi zostały opracowane przez Kancelarię Trybunału.

Bardziej szczegółowo

POLAK W EUROPIE. Nasze prawa w Unii Europejskiej OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ

POLAK W EUROPIE. Nasze prawa w Unii Europejskiej OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Nasze prawa w Unii Europejskiej POLAK W EUROPIE W każdym wydaniu Naszego Głosu w Europie zamieszczamy informator, którego zadaniem jest przybliżenie zagadnień związanych z Unią Europejską. Cieszymy się,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób osieroconych w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Informacje dla osób osieroconych w wyniku morderstwa lub zabójstwa Informacje dla osób osieroconych w wyniku morderstwa lub zabójstwa Crown copyright 2006 ISBN: 0-7559-5205-7 Scottish Executive St Andrew s House Edinburgh EH1 3DG Opracowanie na zlecenie Scottish Executive:

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego Scottish Executive, Edynburg 2007 Podziękowania dla organizacji Scottish Consortium

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Infolinia organizacji BrakeCare 0845 603 8570 Informacje, porady, wsparcie psychologiczne Pomoc w Internecie: www.brake.org.uk Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych przez SK bank

Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych przez SK bank SK bank Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych przez SK bank (obowiązuje od dnia 22.12.2014 r.) Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna ds. Energii

Dyrekcja Generalna ds. Energii Dyrekcja Generalna ds. Energii Bruksela, 24/05/2012 Szanowny Panie WALDEMAR WIETRZYKOWSKI ul. Jabłeczna 38/1 50-539 Wrocław POLAND waldemarwi@vp.pl W odniesieniu do Pana/Pani pisma z dnia 13/05/2012 pragnę

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2015 Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2015 Działanie telefonu 116 000 jest współfinansowane z Funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityka Ścigania Sądowego w Sprawach o Gwałt

Polityka Ścigania Sądowego w Sprawach o Gwałt CROWN PROSECUTION SERVICE Polityka Ścigania Sądowego w Sprawach o Gwałt SPIS TREŚCI 1 Wstęp 3 2 Definicja gwałtu 4 3 Rola Prokuratury Koronnej 5 4 Kodeks Prokuratorów Koronnych 6 5 Czy materiał dowodowy

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce Informator pod redakcją Tomasza Sieniowa Права и обязанности беженцев в Польше Информатор Под редакцией Томаша Сенева Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń Spis treści

Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń Spis treści Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń Spis treści Spis treści... 1 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Czym są prawa człowieka?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r.

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r. Pamiętanie o swoich prawach podczas pobytu w areszcie Prawa zawarte w niniejszym pouczeniu są oparte na prawie obowiązującym w Anglii i Walii oraz są zgodne z Dyrektywą UE 2012/13 w sprawie prawa do informacji

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji Ofiary przestępstw broszura informacyjna W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji 1 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat źródeł wsparcia i pomocy dla ofiar przestępstw oraz na temat przebiegu

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Obecność w sądzie w charakterze świadka. Biuro Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego

Obecność w sądzie w charakterze świadka. Biuro Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego Obecność w sądzie w charakterze świadka 3 Wprowadzenie Obecność w sądzie może być stresująca dla wielu osób poszkodowanych i świadków. Jeśli muszą Państwo zeznawać w procesie karnym, mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Jak złożyć ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE? MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Jak złożyć ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE? PORADNIK WARSZAWA 2007 Wstęp Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, na pewno chcesz zgłosić ten

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Zanim napiszesz skargę przeczytaj! Praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć

Bardziej szczegółowo