PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (WYMAGANIA EDUKACYJNE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (WYMAGANIA EDUKACYJNE)"

Transkrypt

1 Edukacja dla bezpieczeństwa gimnazjum Klasa 3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (WYMAGANIA EDUKACYJNE) ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1. Temat: System wykrywania i alarmowania -wyjaśnia, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu -omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu -wymienia przykłady środków alarmowych -wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia alarmu pożarowego -wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania -wyjaśnia, na czym polegają działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania -rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych -zachowuje się właściwie (zgodnie z instrukcją) po ogłoszeniu alarmu w szkole -omawia sposoby przeciwdziałania panice -uzasadnia konieczność istnienia zorganizowanej ochrony ludności 2. Temat: Alarmowanie i ewakuacja -zna i rozróżnia sygnały alarmowe i komunikaty, - wie jak zachować się podczas alarmu w szkole - objaśnić znaki ewakuacyjne -wyjaśnić znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych, -wie jak zachować się w czasie zagrożenia - wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi, - wyjaśnić, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania -zachować się po ogłoszeniu alarmu. - wyjaśnić, na czym polegają działania sytemu wykrywania skażeń i alarmowania - zachować sie w obliczu możliwości powstania paniki, ROZDZIAŁ 2. POWSZECHNA SAMOOBRONA I OBRONA CYWILNA 3. Temat: System samoobrony i brony cywilnej w RP -wymienia podstawowe środki gaśnicze -wyjaśnia znaczenie terminów wypadek" i katastrofa" -pokierować akcją ewakuacyjna po ogłoszeniu alarmu, do każdego rodzaju alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu podaje wyczerpująco zasady postępowania - omówić sposoby przeciwdziałania panice -charakteryzuje najczęstsze -wymienia podstawowe dokumenty -podaje nazwę centralnego sytuacje stanowiące zagrożenie ONZ regulujące organu państwa dla jednostki i grup społecznych działanie obrony cywilnej na odpowiedzialnego za obronę -identyfikuje znak rozpoznawczy OC świecie cywilną; wymienia terenowe -wymienia podstawy prawne organy obrony cywilnej -wyjaśnia znaczenie terminu działania ochrony ludności i -wymienia instytucje zajmujące sytuacja kryzysowa" obrony cywilnej w się zarządzaniem kryzysowym Rzeczypospolitej Polskiej -kompletuje sprzęt i wyposażenie -jest przekonany o celowości istnienia struktur obrony cywilnej na poszczególnych szczeblach, uzasadnia wypowiedź - przewiduje sytuacje kryzysowe zagrażające miejscowości, w której mieszka i szczegółowo omawia te zagrożenia 1

2 -omawia cele i zadania obrony cywilnej -wymienia i omawia najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek powodzi, pożaru, huraganu i innych sytuacji kryzysowych zagrażających lokalnej społeczności przydatne podczas ewakuacji; uzasadnia swój wybór 4. Temat: Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej -określić podstawowe zadania ochrony i obrony cywilnej wymienić powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony cywilnej wymienić i opisać elementy systemu krajowego ratownictwa scharakteryzować regulacje prawne ochrony i obrony cywilnej ROZDZIAŁ 3. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA RATOWNICZE 5. Temat: Zagrożenia życia i zdrowia podczas powodzi przedstawić funkcjonowanie obrony cywilnej w poszczególnych państwach europejskich -aktywnie udzielać się w pracach młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. -brać udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy opisać zagrożenia, jakie stwarza woda podać metody ograniczania negatywnych skutków powodzi opisać zagrożenia związane z powodzią wymienić czynności podczas ewakuacji powodziowej opisać znaczenie wody w życiu człowieka wskazać podstawowe czynności biernej ochrony przeciwpowodziowej wskazać lokalne zagrożenia powodziowe dokonać analizy lokalnych zagrożeń związanych z wodą sporządzić indywidualny plan postępowania na wypadek lokalnych zagrożeń hydrologicznych wymienić czynności, które należy podjąć po ustąpieniu powodzi wymienić struktury centralne i lokalne zarządzania kryzysowego w przypadku powodzi 2

3 6. Temat: Zagrożenia pożarowe. Profilaktyka ppoż. 7. Temat: Posługiwanie się sprzętem ppoż. i postępowanie w wypadku pożaru wymienić przyczyny powstawania pożarów określić, jakie substancje można gasić wodą, a jakie nie wezwać telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru omówić sposoby ochrony na wypadek pożaru dokonać podziału pożarów ze względu na rodzaj palącego się materiału ROZDZIAŁ 4. PIERWSZA POMOC I RESUSCYTACJA 8. Temat: Pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka - przedstawia treść wezwania pogotowia lub lekarza -układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz wie kiedy nie można tego robić opisać zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia określić stopień zagrożenia pożarowego we własnym domu scharakteryzować elementy profilaktyki przeciwpożarowej omówić istotę różnych zagrożeń pożarowych opracować instrukcję ppoż. konkretnego obiektu -wymienia zawartość apteczki -wyjaśnia, jak działa w Polsce pierwszej pomocy; posługuje system ratowniczy się apteczką pierwszej pomocy -rozpoznaje stan osoby -wyjaśnia, czym jest poszkodowanej; prawidłowo zasłabnięcie, i omawia zasady bada jej od- dech (na manekinie) postępowania w przypadku -wyjaśnia znaczenie bólu w klatce zasłabnięcia piersiowej jako objawu stanu -wyjaśnia czym jest łańcuch zagrożenia życia przeżycia -wyjaśnia zasady po- stępowania - wie jak pomóc osobie, która z poszkodowanym skarżącym się zadławiła się na ból w klatce piersiowej -omawia budowę i zasady funkcjonowania układu krążenia człowieka - omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika -wyjaśnia, na czym polega resuscytacja krążeniowooddechowa -wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej -wyjaśnia, na czym polega pomoc ratownicza w zadławieniu - omawia znaczenie czasu -bezbłędnie i samodzielnie wykonuje resuscytację krążeniowo- oddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) Omawia przeznaczenie AED oraz wie gdzie takie urządzenia powinny się znajdować 9. Temat: Wstrząs pourazowy przyczyny, objawy postępowanie udzielić pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu pourazowego wskazać przyczyny i objawy wstrząsów pourazowych wymienić i opisać rodzaje wstrząsów pourazowych określić objawy sygnalizujące pogłębianie się wstrząsu scharakteryzować okres pobudzenia i apatii omówić samodzielnie wybrane pozycje książkowe dotyczące problemu wstrząsów pourazowych wymienić miejsca, w których można uzyskać fachowe informacje na temat wstrząsów pourazowych 3

4 10. Temat: Czynności ratownika w przypadku zaburzeń oddychania i przy zatrzymaniu krążenia. RKO 11. Temat: RKO ćwiczenia 12. Temat: RKO ćwiczenia c. d. - układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz wie kiedy nie można tego robić -wymienia zawartość apteczki pierwszej pomocy; posługuje się apteczką pierwszej pomocy -wyjaśnia, czym jest zasłabnięcie, i omawia zasady postępowania w przypadku zasłabnięcia -wyjaśnia czym jest łań- cuch przeżycia -wie jak pomóc osobie, która zadławiła się -omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika -wyjaśnia, na czym polega resuscytacja krążeniowooddechowa -wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej -wyjaśnia, na czym polega pomoc ratownicza w zadławieniu -omawia znaczenie czasu w udzielaniu pierwszej pomocy -wyjaśnia, jak działa w Polsce system ratowniczy - rozpoznaje stan osoby poszkodowanej; prawidłowo bada jej od- dech (na manekinie) -wyjaśnia znaczenie bólu w klatce piersiowej jako objawu stanu zagrożenia życia -wyjaśnia zasady po- stępowania z poszkodowanym skarżącym się na ból w klatce piersiowej -bezbłędnie i samodzielnie wykonuje resuscytację krążeniowo- oddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) Omawia przeznaczenie AED oraz wie gdzie takie urządzenia powinny się znajdować 13. Temat: Złamania kości i uszkodzenia stawów udzielić pierwszej pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia, skręcenia opisać zastosowanie podręcznych środków do unieruchomienia kończyn wskazać warunki i miejsca sprzyjające urazom wymienić objawy różnych opisać przyczyny urazów w układzie kostno stawowym rozróżnić i opisać złamania, dolnych i górnych złamań zwichnięcia i skręcenia 14. Temat: Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zasłabnięć, omdleń i utonięć przedstawić treść wezwania pogotowia lub lekarza zastosować pozycję bezpieczną omówić zasady pierwszej pomocy w przypadku omdleń, zasłabnięć i utonięć wymienić przyczyny zasłabnięć pokazać i opisać pozycje, jakie należy zastosować w przypadku różnych urazów opisać, jak zapobiegać zasłabnięciom i omdleniom wykonać bezbłędnie, w odpowiedniej kolejności czynności ratownicze w przypadku nagłego zasłabnięcia, omdlenia i tonięcia opisać najnowsze metody stosowane przy opatrywaniu urazów układu kostno stawowego omówić samodzielnie wybrane pozycje książkowe dotyczące problemów zasłabnięć wymienić miejsca, w których można uzyskać fachowe informacje na temat nagłych zasłabnięć 15. Temat: Krwotoki, skaleczenia, rany. Opatrunki wymienić rodzaje urazów i krwotoków, - udzielić pomocy w przypadku krwawienia z nosa -wymienić techniki tamowania krwotoków, - udzielić pomocy po rozpoznaniu ran, -opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne, - wyjaśnić, dlaczego krwotok i wstrząs krwotoczny zagrażają życiu opisać najnowsze metody stosowane przy opatrywaniu ran 4

5 16. Temat: Urazy termiczne Wymienić stopnie oparzeń i odmrożeń, - udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach, - wyjaśnić znaczenie terminów: udar cieplny i udar słoneczny -wymienić sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach, - zaproponować działanie przeciwwstrząsowe przy oparzeniach 17. Temat: Oparzenia chemiczne -rozpoznać zatrucia, udzielić pierwszej pomocy w przypadku Oparzeń chemicznych -potrafi podać przyczyny zatruć opisać poparzenia wymagając szczególnej troski wskazać rodzaje zagrożeń, jakie Występują przy udzielaniu pierwszej pomocy -Potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu, opisać objawy oparzenia układu przypadku urazu gałki ocznej 18. Temat: Urazy spowodowane prądem elektrycznym udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym w różnych sytuacjach (dom, warsztat, pracownia, teren niezabudowany) omówić urazy spowodowane przez prąd elektryczny wymienić czynniki wpływające na urazy spowodowane prądem Elektrycznym opisać charakterystyczne cechy oparzeń prądem elektrycznym opisać, w jakich przypadkach może powstać porażenie prądem stałym opisać, jak zmniejszyć możliwość urazu w wyniku wyładowań atmosferycznych wskazać w swoim najbliższym otoczeniu miejsca, w których istnieje szczególne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, oraz określić konkretne zasady przeciwdziałania im 19. Temat: Sposoby ewakuacji poszkodowanych zastosować techniki omówić różne sposoby podnoszenia i transportowania odciągania i ewakuacji poszkodowanych w różnych poszkodowanych sytuacjach zastosować techniki podnoszenia i transportowania poszkodowanych w różnych sytuacjach objaśnić, jak ograniczyć obciążenie własnego kręgosłupa w przypadku podnoszenia poszkodowanych opisać, jak bezpiecznie układać poszkodowanego na noszach sporządzić prowizoryczne nosze za pomocą różnych metod 5

6 20. Temat: PIERWSZA POMOC I RESUSCYTACJA POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI -wymienia główne przyczyny złamań, zwichnięć i skręceń -wymienia części ciała najłatwiej ulegające odmrożeniem -wyjaśnia, jak należy się zachowywać i czego należy unikać w czasie burzy -omawia zagrożenia wynikające z intensywnych opadów śniegu, porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach -wymienia najczęstsze przyczyny utonięć - typowe objawy i najczęstsze okoliczności zatruć -wymienia najczęstsze przyczyny wypadków drogowych -udziela pomocy w przypadku krwawienia z nosa -wyjaśnia, na czym polega pierwsza pomoc przy zatruciach: - pokarmowych - lekami - gazami - środkami chemicznymi - omawia skutki działania niskiej temperatury na organizm ludzki - wyjaśnia, na czym polega pierwsza pomoc: - w wychłodzeniu - w odmrożeniu - wyjaśnia, od czego zależy temperatura odczuwalna - omawia skutki działania wysokiej temperatury na organizm ludzki - wyjaśnia znaczenie terminów.udar słoneczny" i udar cieplny" - wyjaśnia, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień obrażeń - wyjaśnia, jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym - uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy po- szkodowanym w wypadkach - udziela pomocy przy krwawieniu odpowiednio do rodzaju krwawienia - udziela pomocy przy urazach kończyn - demonstruje sposoby użycia chusty trójkątnej - udziela pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia termicznego udziela pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia chemicznego: skóry, przełyku i przewodu pokarmowego, oczu - wyjaśnia, jak można pomóc osobie, która ucierpiała wskutek udaru - wyjaśnia, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić po- mocy osobom tonącym - wyjaśnia, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym - wyjaśnia, dlaczego krwotok i wstrząs krwotoczny zagrażają życiu - bezbłędnie i samodzielnie demonstruje sposoby opatrywania ran krwawiących oraz opatruje urazy kończyn 6

7 ROZDZIAŁ 5. OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI 21. Temat: Źródła promieniowania i jego skutki - wyjaśnia znaczenie terminu - omawia wpływ substancji promieniotwórczość" promieniotwórczych na ludzi, -wymienia reakcje organizmów zwierzęta, żywność i wodę żywych na napromieniowanie - wyjaśnia znaczenie terminów: (choroba popromienna) skażenie" i zakaże- nie" -wymienia możliwe źródła - charakteryzuje walory skażenia ochronne różnych rodzajów - wymienia sposoby opakowań zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami - odpowiada na pytanie na czym polega zagrożenie nadmiernym promieniowaniem podaje przykłady naturalnych źródeł promieniowania ROZDZIAŁ 6. ZAGROŻENIA CHEMICZNE 22. Temat: Ochrona żywności i wody na wypadek zagrożeń - wie jak oznacza się pojazdy przewożące substancje niebezpieczne 7 - podaje wysokość dawki promieniowania, która wywołuje typowe objawy choroby popromiennej - podaje przykłady wykorzystania promieniotwórczości w służbie ludzkości - podaje nazwy instytucji w Polsce, w ramach których działają służby monitorujące poziom radiacji - uzasadnia konieczność stałej ochrony wody i żywności, zwłaszcza w czasie zdarzeń kryzysowych - podaje wysokość dawki promieniowania, która wywołuje typowe objawy choroby popromiennej - omawia sposoby postępowania w przypadku zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi - planuje wielkość zapasów wody i żywności na potrzeby swojej rodziny, na określony czas - omawia postępowanie po uwolnieniu się substancji chemicznej - wyjaśnia, na czym polega uzdatnianie skażonej żywności i wody -wyjaśnia znaczenie terminów:.odkażanie",.dezaktywacja" (mechaniczna, fizyczna, chemiczna), dezynfekcja", dezynsekcja", deratyzacja" - wymienia rodzaje oznakowań substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania - rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budo lach - przedstawia zasady postępowania w okolicznościach nakazujących opuszczenie zagrożonego miejsca - samopomoc (jak sobie radzić bez pomocy z zewnątrz) i samoewakuacja (doraźna - spontaniczna) -wymienia zagrożenia lokalne stwarzane przez przemysł i transport podaje przykłady zastępczych środków - proponuje działania chroniące ludzi przed działaniem substancji szkodliwych - wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej i środka transportu oraz rozszczelniania zbiorników z substancjami toksycznymi - uzasadnić rozmieszczenie tablic i znaków bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i nauki

8 23. Temat: Zabiegi sanitarne i specjalne - wymienić możliwe źródła skażenia -wyjaśnić pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja, deratyzacja, - omówić różnice między częściowymi i całkowitymi zabiegami sanitarnymi i Specjalnym - Przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów znajdujących sie w apteczce domowej 24. Temat: Oznakowanie niebezpiecznych substancji. Tablice i znaki bezpieczeństwa nazwać tablice i znaki bezpieczeństwa wymienić rodzaje znaków bezpieczeństwa podać znaczenie poszczególnych rodzajów znaków opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, bhp oraz oznakowanie substancji toksycznych im biologicznych wyjaśnić, dlaczego należy dążyć do jednoznacznego rozumienia informacji opisać, czym wyróżniają się tablice i znaki bhp uzasadnić rozmieszczenie tablic i znaków bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 8

9 Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach historii 1.Uczeń niedosłyszący A. uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny) B. zapewnienie optymalnych warunków akustycznych C. wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją D. upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie E. monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń F. częste powtarzanie informacji G. częste stosowanie pomocy wizualnych H. ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych I. tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia J. nie należy gwałtownie gestykulować K. nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia) L. praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela 2.Uczeń słabowidzący A. dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia B. dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej orientacji) C. stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona) D. dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia E. ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut F. wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów G. w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio (audiobooki) H. dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze I. monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań czy rozumie?, czy dobrze widzi? 3.Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją) A. dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia, B. środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia, C. w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz ustną, D. uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo, E.przy afazji - wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej, b. uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi, c. uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem. 9

10 4.Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się A. Dysgrafia a. uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia), c. precyzyjne formułowanie poleceń, d. dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze, e. możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma, f. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej. B. Dysleksja a. uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą, b. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia), c. precyzyjne formułowanie poleceń, d. wydłużenie czasu pracy z tekstem, e. jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe, f. monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia. C. Dysortografia a. monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia), b. precyzyjne formułowanie poleceń, c. poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę, d. umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej. 5.Uczeń z chorobą przewlekłą A. umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza, B. dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela), C. w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach, D. stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie), E. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach. 6.Uczeń zdolny A. stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące), B. indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad), C. zachęcanie do samokszałcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli, D. samorealizacja (własne projekty), E. udział w zajęciach dodatkowych. 10

11 7.Uczeń z ADHD A. uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam, B stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród, C. niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź, D. precyzyjne formułowanie poleceń, E. umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat, F. monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek, G. stosowanie repetycji, H. unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach, I. wydłużenie czasu pracy z tekstem, J. zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia, K. ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe). Wymagania edukacyjne opracowane 11 marca 2019 r. Podpisy nauczycieli uczących przedmiot:. 11

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena dobra

Ocena dobra. Ocena dobra dopuszczającą dobrą ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE - wymienia przykłady środków alarmowych - wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia alarmu pożarowego zachować po usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Uczeń : opisuje sposoby ogłoszenia komunikatów alarmowych, wyjaśnia na czym polegają

Bardziej szczegółowo

0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE

0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE 0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE Dział Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD. NOWA ERA DZIAŁ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Celujący Bardzo dobry Dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum opracował mgr inż. Grzegorz Krystian Bogusz I półrocze konieczne

Bardziej szczegółowo

1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE UWAGI Uczeń potrafi:

1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE UWAGI Uczeń potrafi: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa Klasa III (oddział gimnazjalny) 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019.

Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019. Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019. Nauczyciel prowadzący zajęcia Tomasz Łyszczyński (Wśród wymagań podkreślono treści dla uczniów z obniżonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM Program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Mieczysław Borowiecki Podręcznik: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Mieczysław Borowiecki Podręcznik: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII Ocena dopuszczająca: - zna i rozróżnia sygnały alarmowe; - wie jak rozpoznać urazy; - zna czynności przy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Nr i nazwa tematu Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Alarmowanie zna rodzaje alarmów wie jakie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Dział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻANIACH I ALARMOWANIE System wykrywania skażeń alarmowania wyjaśnia, jak należy się zachowaćpo usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych wyjaśnia, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Uczeń: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo Dobry Celujący - wyjaśnia jak. - potrafi

Wymagania na poszczególne oceny. Uczeń: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo Dobry Celujący - wyjaśnia jak. - potrafi Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie III W roku szkolnym 2018/2019 Dział 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Proponuje się następujące ocenianie: Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B (ocena dobra) ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI 1.System wykrywania skażeń i alarmowania. 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu. 3. Zadania obrony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział IOstrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca -rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych -wyjaśnia jak się

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania 6 5 4 3 2 X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Rozdział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE L.p. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE WYMAGANIA sformułowane w języku ucznia NACOBEZU KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia jak

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla Liceum Ogólnokształcącego Rok szkolny 2017/2018 Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne

E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne Wymagania Wymagania Wymagania rozszerzające dopełniające podstawowe (ocena

Bardziej szczegółowo

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRZEGORZ KOPERNIAK Temat lekcji 1. System wykrywania skażeń alarmowania 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA WYMAGANIA - PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Renata Żółtowłos ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III lp. Temat lekcji Ocena dopuszczająca 1. Zapoznanie z materiałem nauczania. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne 2. Alarmowanie -wymienić sposoby

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel: Dorota Doskocz, Marek Andrzejewski, Nr Temat Zagadnienia/materiał nauczania Wymagania lekcji Rozdział 1, Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Ogólne cele kształcenia: 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Na ocenę celującą uczeń: - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą - zdobył wiedzę wykraczającą poza zakres materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Na ocenę celującą uczeń: - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą - zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymagania dla uczniów

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymagania dla uczniów Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania dla uczniów Nauczyciel: Dorota Doskocz Nr lekcji Temat Zagadnienia/ Materiał nauczania Rozdział 1, Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie 1. System wykrywania działanie

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.3. Dla gimnazjum. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.3. Dla gimnazjum. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi System wykrywania skażeń i alarmowania Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu działanie systemu wykrywania skażeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Szczegółowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania konieczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym

Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Opracowane na podstawie: J. Słoma, Żyje i działam bezpiecznie. Książka nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA na rok szkolny 2017/2018 mgr Joanna Brodowy mgr Aleksander Brzezina Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA na rok szkolny 2013/2014 mgr Joanna Brodowy mgr Aleksander Brzezina Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa UWAGA: Osiągnięcia i umiejętności ponadpodstawowe ucznia zostały oznaczone boldem Lp. NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa

Gimnazjum im Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum im Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa Program realizowany jest w klasach III (trzecich) wg podręcznika: Żyję i działam bezpiecznie podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Opracowane na podstawie: J. Słoma, Żyje i działam bezpiecznie. Książka nauczyciela, Wyd.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY Nr i nazwa tematu Ocena dopuszczająca, uczeń potrafi: Ocena dostateczna, uczeń potrafi: Ocena dobra, uczeń potrafi: Ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. kl. III Gimnazjum

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. kl. III Gimnazjum KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum I. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Planowane są krótkie (15 minut) sprawdziany pisemne i praktyczne obejmujące zakres materiału z trzech

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edb. w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z edb. w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z edb w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów w szkołach

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA (EDB) Ocenione prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, referaty) są przekazywane uczniowi. W celu pomocy uczniowi w nauce, nauczyciel może udzielić ustnej informacji o tym co

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. kl. III Gimnazjum

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. kl. III Gimnazjum KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum I. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Planowane są krótkie (15 minut) sprawdziany pisemne i praktyczne obejmujące zakres materiału z trzech

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania- Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel- Mariusz Kłosiński

Przedmiotowy system oceniania- Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel- Mariusz Kłosiński Przedmiotowy system oceniania- Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel- Mariusz Kłosiński Osiągnięcie celów sprecyzowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rzedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA Nr oziom ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z kryteriami oceniania ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE

Rozkład materiału wraz z kryteriami oceniania ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Rozkład materiału wraz z kryteriami oceniania Nr ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania sygnały alarmowe,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Uwaga. Jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej. Wyjątkiem jest temat Nagłe zatrzymanie krążenia. Resuscytacja. Zadławienia, na który trzeba przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne 1 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Wymagania edukacyjne obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postawy uczniów. 2. Ocenianiu podlegać będą: o odpowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej

Bardziej szczegółowo

celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą Wymagania edukacyjne. PZO. wymagania edukacyjne

celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą Wymagania edukacyjne. PZO. wymagania edukacyjne Lp. NR TEMATU I ZAGADNIENIE Z PODSTAWY PROGRA- MOWEJ TEMAT LEKCJI. ZAGADNIENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEWIDZIANE NA OCENĘ: celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe Uczeń: ponadpodstawowe Metody i formy pracy Istota udzielania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Wymagania edukacyjne obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postawy uczniów. 2. Ocenianiu podlegać będą: o odpowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa I. Zagrożenia życia i zapobieganie im Temat lekcji O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Zagrożenia powodziowe Zagrożenia pożarowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych, plastycznych, teatralnych) dla 3 klasy gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych, plastycznych, teatralnych) dla 3 klasy gimnazjum Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych, plastycznych, teatralnych) dla 3 klasy gimnazjum Przedmioty artystyczne stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania jest bardzo trudny,

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a w g i m n a z j u m - k l a s a I I

P r o g r a m d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a w g i m n a z j u m - k l a s a I I P r o g r a m d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a w g i m n a z j u m - k l a s a I I CELE. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. POWSZECHNA SAMOOBRONA I OBRONA CYWILNA

ROZDZIAŁ 2. POWSZECHNA SAMOOBRONA I OBRONA CYWILNA rzedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 3 gimnazjum - podstawowe (dopuszczający, dostateczny), - onadpodstawowe (dobry, bardzo dobry, celujący) Oczekiwane wiadomości ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Bogusława Lubszczyk KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Osiągnięcia ucznia będą oceniane poprzez kontrolę ustną i pisemną. Kontrola zakłada sprawdzanie wiadomości, umiejętności, postawy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Bogusława Lubszczyk Piotr Bartosik KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Osiągnięcia ucznia będą oceniane poprzez kontrolę ustną i pisemną. Kontrola zakłada sprawdzanie wiadomości, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa 2. Istota udzielania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania OOOOoocena Zakres wiadomości Przedmiotowy system oceniania Ocena: celujący - zakres wiadomości - wykraczający bardzo dobry - zakres wiadomości - dopełniający dobry - zakres wiadomości- rozszerzający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa. Obowiązuje od dn r. do odwołania Nauczyciel: Agnieszka Bornus

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa. Obowiązuje od dn r. do odwołania Nauczyciel: Agnieszka Bornus Wymagania edukacyjne z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa Obowiązuje od dn. 01.09.2017 r. do odwołania Nauczyciel: Agnieszka Bornus Zgodnie z podstawą programową przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa? Treści nauczania, wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz w klasach III-ich

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz w klasach III-ich Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz w klasach III-ich Kryteria oceny wiedzy i umiejętności oraz zakres wymagań

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Na ocenę dopuszczającą uczeń: przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa (EdB) stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Opracowanie: Jadwiga Góra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimnazjalnych w Sławęcinie.

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimnazjalnych w Sławęcinie. Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimnazjalnych w Sławęcinie. Ogólne zasady ocenianiawszystkie oceny ucznia należy opierać na czytelnych kryteriach i powszechnie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Zmodyfikowany przez Stanisława Domaradzkiego Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp.

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej.

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. opracowany na podstawie: Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

23. zna i rozróżnia tablice i znaki bezpieczeństwa

23. zna i rozróżnia tablice i znaki bezpieczeństwa Lp. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń: 21. zna sposoby ochrony wody i żywności na wypadek zagrożeń 22. zna sposoby prowadzenia zabiegów sanitarnych i specjalnych 23. zna i rozróżnia tablice i znaki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu EDUKACJJA DLA BEZZPI IECZZEŃSSTWA

Wymagania z przedmiotu EDUKACJJA DLA BEZZPI IECZZEŃSSTWA Wymagania z przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Cele ogólne Uczeń: 1) przyswaja określony zasób wiadomości z zakresu bezpieczeństwa; 2) potrafi wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa ZAGROŻENIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1. Zagrożenia naturalne wynikające z praw przyrody. opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa III Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

Uczeń: wyjaśnia jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Klasa III Gimnazjum SEMESTR I 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa w gimnazjum opracowany został w oparciu o: 1. Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

2. Wynikowy plan pracy

2. Wynikowy plan pracy . Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ponad O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa wymienia główne założenia programowe przedmiotu wypowiada się na temat swoich

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródokresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu. 1. Podstawa prawna i merytoryczna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PG NR 4 STAROGARD GD. KLASY: III NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era I półrocze Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK SZKOLNY 2018/2019 PSP NR 6 STAROGARD GD. KLASY: III A, III B, III C. gim. NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat

Bardziej szczegółowo