Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach"

Transkrypt

1 Śródmieście sp. z o.o Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śródmieście sp. z o.o. oraz Uchwały nr XI/222/11 z dnia r. Rady Miasta Tychy w sprawie sprzedaży nieruchomości, ustala następujące warunki ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej parkingiem, stanowiącej własność spółki Śródmieście sp. z o.o. z przeznaczeniem pod budowę parkingu ogólnodostępnego, wielopoziomowego z usługami. I. Przedmiot przetargu Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca działkę nr 2385 przylegającą północną granicą do al. Jana Pawła II w Tychach. Obręb ewidencyjny 0006 Paprocany, zabudowaną parkingiem, księga wieczysta o numerze KA1T/ /3 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tychach. Powierzchnia działki wynosi 0,6133 ha, powierzchnia parkingu wynosi ok. 0,2600 ha. II. Opis nieruchomości 1. Nieruchomość jest położona przy Alei Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu handlowego BARON, w rejonie centrum handlowo usługowego miasta Tychy. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, handlowo usługowa, hotel, kino, restauracje. W niewielkiej odległości zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej i kolejowej. W północnej części działki, na powierzchni ok m 2 przedmiotowa działka zabudowana jest parkingiem posiadającym nawierzchnię utwardzoną betonowymi kostkami. 2. Działka ma kształt prostokątny, teren jest częściowo lekko pochylony w kierunku północnym, częściowo pofałdowany przez znajdującą się na wschodniej granicy skarpę. Poza obszarem parkingu teren porośnięty jest trawą. Działka nie jest ogrodzona, uzbrojona jest w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizację ściekową i deszczową. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci. 3. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy dla terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 1

2 III. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości Część obszaru działki jest przedmiotem dzierżawy. Nabywca nieruchomości przejmuje zobowiązania wynikające z zawartych umów dzierżaw. Z treścią umów dzierżaw można zapoznać się w siedzibie spółki Śródmieście sp. z o.o. w Tychach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Na podstawie umowy z RPWiK Tychy na części nieruchomości zabudowana została dodatkowa instalacja wodociągowa. Z lokalizacją sieci wodociągowej na nieruchomości można zapoznać się w siedzibie spółki Śródmieście sp. z o.o. w Tychach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr XI/222/11 z dnia r. Rady Miasta Tychy w sprawie sprzedaży nieruchomości, nieruchomość winna zostać zagospodarowana w sposób tamże oznaczony (budowa parkingu ogólnodostępnego, wielopoziomowego z usługami). IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 1. Zgodnie z treścią uchwały nr XI/222/11 z dnia r. Rady Miasta Tychy wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości, działka przeznaczona jest pod budowę parkingu ogólnodostępnego, wielopoziomowego z usługami. 2. Działka położona jest w obszarze, dla którego ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy utraciły moc z dniem r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy, uchwalonym Uchwałą nr 0150/III/40/2002 z dnia r. Rady Miasta Tychy z późniejszymi zmianami, przeznaczeniem podstawowym przedmiotowego terenu są usługi stopnia ponadpodstawowego. 3. Przedmiotowa działka położona jest w obszarze, dla którego podjęta została przez Radę Miasta Tychy Uchwała nr 0150/VIII/208/07 z dnia r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy. 4. Dla obszaru na którym znajduje się min. przedmiotowa działka została podjęta uchwała nr 0150/V/146/07 Rady Miasta Tychy z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/43/2002 Rady Miasta Tychy z dnia r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum Miasta. V. Cena wywoławcza nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,- (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych netto. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. VI. Wadium 1. Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości ,00 (dwieście piętnaście tysięcy) złotych należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto spółki Śródmieście sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju nr: , z tytułem przelewu Przetarg, działka nr Wadium powinno wpłynąć na konto bankowe spółki najpóźniej do dnia r. do godz. 12:00. 2

3 2. Wadium zostanie zwrócone bez odsetek niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, z zastrzeżeniem punktów 3 i Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 4. Wadium ulega przepadkowi i przechodzi na własność Spółki w przypadku, gdy oferent, który przetarg wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym przez Spółkę miejscu i terminie lub przystąpi, ale umowy nie podpisze. VII. Warunki uczestnictwa w przetargu Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: w przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska i adresu oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy, podanie nazwy oraz siedziby firmy; okazanie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem przez osobę(by) na rzecz której (których) będzie nabywana nieruchomość lub w przypadku osób prawnych, okazanie dowodu osobistego przez osobę(by) upoważnioną(ne) do reprezentacji. wpłacenie wadium na zasadach określonych w punkcie VI, złożenie w sekretariacie Śródmieście Spółki z o.o Tychy al. Piłsudskiego 12, I piętro, wniosku o dopuszczenie do licytacji zawierającego w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy, podanie nazwy oraz siedziby firmy Do wniosku należy dołączyć: 1) potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej formie i terminie; 2) oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do niniejszych Warunków; 3) pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, występującej w przetargu jako oferent; 4) oświadczenie małżonka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej oferentem, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości, z notarialnie poświadczonym podpisem; 5) aktualny (wydany w okresie do 6 m-cy przed datą złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne (wydane w okresie do 3 m-cy przed datą złożenia oferty) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6) aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione w okresie do 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione w okresie do 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 Komisja Przetargowa może odmówić zakwalifikowania oferenta do udziału w przetargu, jeżeli złożone dokumenty: 1) nie odpowiadają warunkom przetargu, 2) zostały złożone po wyznaczonym terminie, 3) nie zawierają wymaganych danych lub jeśli dane te są niekompletne, 4) nie złożono wszystkich wymaganych dokumentów, 5) są nieczytelne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do autentyczności ich treści VIII. Termin i miejsce przetargu. 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie spółki Śródmieście Sp. z o.o Tychy, al. Piłsudskiego 12, I p., w dniu r., o godz Dokumenty, które są warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie, w siedzibie Spółki, I p. do dnia r. do godz IX. Przebieg przetargu. 1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Spółki z o.o. Śródmieście. 2. Oferent, lub osoba reprezentująca oferenta, przed rozpoczęciem przetargu jest zobowiązany wylegitymować się wobec przewodniczącego Komisji Przetargowej, zwanego dalej licytatorem, dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu potwierdzenia jej tożsamości. 3. Licytator otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu opis przedmiotu przetargu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz cenę wywoławczą zbywanej nieruchomości. 4. Licytator informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 5. Udział w przetargu polega na ustnym składaniu przez poszczególnych oferentów ofert cenowych wyższych od ceny wywoławczej, przy czym wysokość poszczególnych postąpień nie może być mniejsza niż zł brutto. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Oferta cenowa złożona przez danego oferenta przestaje go wiązać z chwilą złożenia przez innego oferenta oferty cenowej z wyższą ceną przed trzecim wywołaniem. 7. Przetarg zakończy się z chwilą przybicia, co nastąpi w momencie powtórzenia po raz trzeci przez licytatora najwyższej zaoferowanej ceny. 8. Licytator zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która przetarg wygrała. 9. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał rozstrzygnięcie przetargu i po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki, będzie stanowił podstawę zawarcia aktu notarialnego. Protokół podpisują członkowie Komisji Przetargowej oraz osoba, która przetarg wygrała. 10. Data zatwierdzenia przez Zarząd Spółki protokołu, o którym mowa w pkt.9, jest datą zamknięcia przetargu. X. Dodatkowe informacje 1. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, unieważnienia przetargu oraz prawo zakończenia przetargu bez dokonania wyboru. 4

5 2. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 3. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem, w rozumieniu Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jest uzyskanie zezwolenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w Ustawie z dnia r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz z poźn. zm.) 5. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wyznaczonym przez Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, o którym mowa w pkt. VI Koszty, w tym podatki, związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca. 7. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Śródmieście Spółki z o.o Tychy, al. Piłsudskiego 12, tel: (32) , , od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 00 do W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną lub osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych. 9. Jednocześnie, oferent jest obowiązany do realizacji zagospodarowania nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XI/222/11 z dnia r. Rady Miasta Tychy w sprawie sprzedaży nieruchomości (budowę parkingu ogólnodostępnego, wielopoziomowego z usługami). Obowiązek oferenta w tym zakresie, zgodnie z jego zobowiązaniem, o którym mowa w lit. e). oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1, będzie zabezpieczony poprzez zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości prawa odkupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz sprzedającego na okres lat 5 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowego zobowiązania. Kupujący winien zawiadomić Sprzedawcę o każdej zmianie swojego adresu, następującej w okresie zastrzeżonego prawa odkupu pod rygorem uznania doręczenia na dotychczas wskazany adres za skuteczne. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi za zwrotem ceny sprzedaży oraz za zwrotem nakładów, jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, zostaną nabywcy zwrócone tylko w granicach zwiększenia wartości rzeczy co oceni rzeczoznawca majątkowy. Gdyby Kupujący, pomimo wykonania przez Sprzedawcę prawa odkupu, uchylał się od wydania przedmiotu umowy Sprzedawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości ,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu ww. obowiązku. 10. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami przetargu. Złożenie wymaganych dokumentów i przystąpienie do licytacji jest równoznaczne ze zgodą na opisane powyżej warunki przetargu. 11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo