Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU"

Transkrypt

1 WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o temperaturze zapłonu kwalifikujących je do klasy I i II na terenie siedziby Siarkopol Gdańsk S.A. Ogłaszającym przetarg jest: SIARKOPOL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku przy ul. mjr H. Sucharskiego 12, Gdańsk, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym ,00 zł w całości opłaconym (zwany dalej: Zamawiającym). I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie Kodeksu Cywilnego. 2. Ofertę może złożyć każdy zainteresowany (dalej: Oferent) spełniający warunki określone poniżej (dalej: Warunki Przetargu). 3. Oferentom nie przysługują środki odwoławcze. 4. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Przetargu. 5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Oferent. 6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego poprzez kontakt z Panem Jacek Ciepiela, tel o wyjaśnienie Warunków Przetargu. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego później niż 2 (dwa) dni przed terminem składania ofert. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości przedmiotu przetargu, a także do jego rozszerzenia. 8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertą. 9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu przetargu.

2 II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu jest projekt tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o temperaturze zapłonu kwalifikujących je do klasy I i II na terenie siedziby Zamawiającego oraz sporządzenie bądź uzyskanie wszelkich wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę dokumentów. 2. Przedstawione w ofercie rozwiązania muszą uwzględniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 3. Oferta powinna zawierać wariantowe rozwiązania to jest wykonania tacy w formie obwałowania oraz obudowy żelbetowej. 4. Wymagania kwalifikacyjne: Oferenci ubiegający się o wybór ich oferty zobowiązani są: posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponować niezbędną wiedzą techniczną i udokumentowanym doświadczeniem, popartym zrealizowaniem podobnych do niniejszego przedmiotu przetargu, dysponować potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu przetargu, być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Oferent, z którym Zamawiający zawrze umowę, zobowiązany jest za wynagrodzeniem określonym w ofercie do przeniesienia na Zamawiającego ogółu majątkowych praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej, w najszerszym zakresie pól eksploatacji, bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym terytorialnych i czasowych, uprawniających Zamawiającego do swobodnego korzystania z tych praw. Oferent

3 zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację oraz informacje niezbędne do korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu przetargu. III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia: a) zakres świadczenia usług oraz harmonogram realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem, b) wynagrodzenie (cenę) wraz ze sposobem obliczenia oraz wskazanie zasad i wartości zmniejszenia/ zwiększenia tej ceny w razie odpowiednio ograniczenia/rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu niniejszego przetargu, c) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, d) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu, f) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku spółki cywilnej umowa spółki, w przypadku konsorcjum umowa konsorcjum), g) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot przetargu z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością (referencje), h) oświadczenie Oferenta, iż przedmiot przetargu będzie realizowany przez zespół w ilości gwarantującej sprawne i zgodne z oczekiwaniami wykonanie usług objętych niniejszym przetargiem, i) potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz kopię opłacenia składki. 2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być połączone, spięte w sposób uniemożliwiający naruszenie integralności oferty. 3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent jest zobowiązany zastrzec to wyraźnie w treści oferty oraz złożyć je wraz z ofertą (w tym samym

4 opakowaniu), ale jako odrębny dokument. Zaleca się, aby w treści oferty, w miejscach występowania ww. informacji, znalazło się wyraźne odesłanie do treści tego dokumentu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 5. Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 7. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane. 8. Nie dopuszcza się nieautoryzowanych poprawek w treści oferty. 9. Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 10. Podane w ofercie wynagrodzenie (cena) nie może być zwiększona przez cały okres ważności oferty. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu przetargu. 11. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem Oferta - taca. Oferty należy składać w sekretariacie Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. godz Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. 13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 14. Oferent przedstawia termin związania ofertą. Okres ten nie może wynosić mniej niż 30 (trzydzieści) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IV. OTWARCIE OFERT: 1. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Siarkopol Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w sali nr 9.

5 3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona badania warunków formalno-technicznych ofert w celu stwierdzenia, czy Oferenci nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z Oferentami negocjacji dotyczących złożonych ofert, w tym także ceny oferty oraz złożenie oferty uzupełniającej, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji. 6. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej oferty. 7. Złożona oferta przestaje wiązać w następujących przypadkach: została wybrana inna oferta, przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, postępowanie zostało unieważnione, oferent został wykluczony, oferta została złożona po terminie składania ofert, oferta została odrzucona. II. Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów: Cena Użyta technologia Termin wykonania Gwarancja III. Zamawiający zawiadomi na piśmie wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o jego wyniku. V. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi dodatkowo Oferenta, którego oferta została wybrana, za pośrednictwem poczty elektronicznej. VI. WYKLUCZENIE OFERENTA, ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:

6 2. Oferentów, którzy nadesłali oferty po wyznaczonym terminie. 3. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń oraz dokumentów określonych w Warunkach Przetargu lub nie spełnili innych wymagań określonych w Warunkach Przetargu, chyba, że Zamawiający zadecyduje o uzasadnionej potrzebie uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. 4. Oferentów w stosunku, do których Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez nich informacje są nieprawdziwe. 5. Oferentów, których oferta jest sprzeczna z Warunkami Przetargu. 6. Oferentów, których oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 7. Oferentów, których oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 9. Zamawiający poinformuje na piśmie Oferentów o unieważnieniu postępowania. VII. ZAWARCIE UMOWY Z Oferentem, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:.

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:. ADRESAT: Tel..EMAIL: fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew, tel. 058/531-46-26, fax. 058/531-56-02. e-mail: info@tcsir.pl,

Bardziej szczegółowo