UMOWA NR CKPiS/ZP-01/2014. zawarta w dniu. we Władysławowie, pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR CKPiS/ZP-01/2014. zawarta w dniu. we Władysławowie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do siwz dot. postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę imprez kulturalnych organizowanych w gminie Władysławowo przez Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie w zakresie nagłośnienia, oświetlenia oraz wynajmu i obsługi sceny CKPiS/ZP-01/2014 WZÓR UMOWA NR CKPiS/ZP-01/2014 zawarta w dniu. we Władysławowie, pomiędzy: Zamawiającym: Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, z siedzibą przy ul. Gen. Hallera 19, Władysławowo, NIP: , reprezentowane w osobie Dyrektora Grzegorza Białasa a Wykonawcą: , 1 1. Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowią oferta Wykonawcy z dnia... oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa 16. imprez kulturalnych organizowanych w gminie Władysławowo przez Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, w zakresie nagłośnienia, oświetlenia oraz wynajmu i obsługi sceny, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Harmonogram imprez, z podaniem miejsc i terminów poszczególnych imprez przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz wymogami technicznymi sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: a. Zapewnienia na imprezy wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy sceny plenerowej, zgodnie z podanymi wytycznymi, 1

2 b. Zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia, zgodnie z wymogami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2, c. Zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej sprzętu, w szczególności akustyków, operatorów oświetlenia, montażystów nagłośnienia, montażystów sceny (marki Alustage i marki Lumex) oraz innych osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, d. Montażu i demontażu sprzętu (scena, oświetlenie, nagłośnienie) przez obsługę techniczną. 2. Sprzęt zapewniany przez Wykonawcę musi spełniać warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, natomiast obsługa techniczna sprzętu musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do realizacji powierzonych jej zadań. 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z rzetelnością, starannością i sumiennością, mając w szczególności na uwadze sprawne oraz terminowe przeprowadzanie imprez wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca może powierzyć realizację części zadania osobom trzecim, za których działania ponosi odpowiedzialność, jak za swoje własne. 4 W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz pokrycia niezbędnych opłat wymaganych przy organizacji imprezy. 2. Zapewnienia energii elektrycznej na potrzeby imprez wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 3. Przygotowania terenu przed i w trakcie imprezy. 4. Przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości obsługi porządkowej oraz zabezpieczenia p-poż. 5. Zapewnienia bezpieczeństwa ekipy technicznej oraz nienaruszalność ich mienia poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości ochrony od momentu przyjazdu do momentu całkowitego demontażu. Pod pojęciem mienia rozumie się obiekt sceniczny, nagłośnienie, oświetlenie oraz samochody. 6. Zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz wyjazdu z imprezy Osobą, która z ramienia będzie współpracować z Wykonawcą w zakresie przygotowania i realizacji umowy będzie Dyrektor CKPiS - Grzegorz Białas. 2. Osobą, która z ramienia Wykonawcy będzie współpracować z Zamawiającym w zakresie przygotowania i realizacji umowy będzie Za prawidłową realizację zadania Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu organizacji imprez, w wysokości wynikającej z formularza ofertowego Wykonawcy z dnia Łączna kwota wynagrodzenia wynosi:... zł brutto (słownie:... 00/100). 3. Wynagrodzenie będzie płatne etapami, po realizacji kolejnych imprez wynikających z załącznika nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości wynikającej z formularza ofertowego Wykonawcy z dnia..., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. 4. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie się odbywać po każdej z imprez, przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, 2

3 7 Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy i kończy się po przeprowadzeniu ostatniej z imprez wymienionych w załączniku nr W przypadku niemożliwości przeprowadzenia którejkolwiek z imprez, wynikających ze zdarzeń pozostających poza kontrolą i Wykonawcy, tj. kataklizmów lub innych przejawów siły wyższej, strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 2. W przypadku odwołania imprezy przez, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości równowartości 25% wynagrodzenia za daną imprezę, określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 3. W przypadku odstąpienia od realizacji danej imprezy przez Wykonawcę lub którejkolwiek z jej części, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zwrot poniesionych udokumentowanych kosztów oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości 25% kwoty wynagrodzenia określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 4. W przypadku udowodnienia rażących zaniedbań lub uchybień ze strony Wykonawcy podczas realizacji któregokolwiek z etapów umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez konsekwencji prawnych i finansowych dla. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy, karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdą z niezrealizowanych, a wynikających z harmonogramu (załącznik nr 3) niniejszej umowy imprez. 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załącznik nr 1 do umowy nr CKPiS/ZP-01/2014 3

4 HARMONOGRAM IMPREZ L.p. Termin imprezy Nazwa imprezy Miejsce imprezy r. seatunes Władysławowo r. Letnia Scena Muzyczna Władysławowo r. Festyn Rodziny Karwia r. Festyn Rodziny Chłapowo r. Letnia Scena Muzyczna Jastrzębia Góra r. seatunes Władysławowo r. Festyn Kultury Kaszubskiej Jastrzębia Góra r. Festyn Kultury Kaszubskiej Jastrzębia Góra r. seatunes Władysławowo r. Letnia Scena Muzyczna Władysławowo r. Kaszubskie Łodzie Pod Żaglami Chałupy r. Nadmorska Noc Kabaretowa Władysławowo r. Koncert Władysławowo r. Integracyjny Festyn Kaszubski Jastrzębia Góra r. seatunes Władysławowo r. Letnia Scena Muzyczna Władysławowo r. Koncert Władysławowo r. Festyn Rodziny Karwia r. Festyn Rodziny Chłapowo r. Letnia Scena Muzyczna Władysławowo r. seatunes Władysławowo r. Rock & Reggae Evening Chałupy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załącznik nr 2 do umowy nr CKPiS/ZP-01/2014 4

5 WYMOGI TECHNICZNE SPRZĘTU L.p. 1 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - Mikser Cyfrowy FOH/MON min. 64 wejść oraz - obsługa akustyczna, montaż i demontaż - Głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) - 8 szt - Głowica Wash min. 575 W każda z Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy - 8 szt - Blinder's min W każdy - 4 szt - Wytwornica dymu typu HAZER min W każda -min. 2 szt -Fresnel min W każdy 6 szt - Konsoleta oświetleniowa min Konstrukcje aluminiowe min. 12m w Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 2 Data r. Miejsce Władysławowo pl. przy ul. Żeromskiego - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W SM94, Dibox 12szt. - Głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 10 szt - Głowica Wash min. 575 W każda z Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 21 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 8 szt W każda min. 2 szt - reflektor prowadzący min W z lampą HMI 1 szt Montaż wież nagłośnieniowych. Zabezpieczenie: - barierki przeciwtłumowe - 10 szt - barierki ochronne 2 m 30 szt L.p. 3 Data r. Miejsce Karwia Boisko 5

6 - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 4 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacji zlecenia - obsługa, montaż i demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage L.p. 4 Data r. Miejsce Chłapowo Boisko - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt. (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 4 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacj i zadania -obsługa, montaż demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage L.p. 5 Data r. Miejsce Jastrzębia Góra - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 10 szt - głowica Wash min 575 W każda z Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 18 szt - Sunstrip Active min 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 8 szt - wytwornica dymu typu HAZER min.1500 W każda min. 2 szt - reflektor prowadzący min W z lampą HMI 1 szt Zabezpieczenie: - barierki przeciwtłumowe 10 szt - barierki ochronne 2 m 30 szt L.p. 6 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta 6

7 - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 10 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 18 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 8 szt W każda min. 2 szt - reflektor prowadzący min W z lampą HMI 1 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m 30 szt L.p. 7 Data r. Miejsce Jastrzębia Góra - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min kanałów DMX (uznanych producentów jak GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacji zadania -obsługa, montaż demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage L.p. 8 Data r. Miejsce Jastrzębia Góra - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacji zadania - obsługa, montaż demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage 7

8 L.p. 9 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) - 8 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy - 8 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 2 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 10 Data r. Miejsce Władysławowo plac przy ul. Żeromskiego - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W (uznanych producentów jak Martin, Varilite, Robe, SGM, DTS) 8 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 2 szt Zabezpieczenie: - barierki przeciwtłumowe 10 szt - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 11 Data r. Miejsce Chałupy 8

9 - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, -pełne okablowanie niezbędne do realizacji zadania -obsługa, montaż demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage L.p. 12 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 12x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W.. (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) - 8 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - urządzenie typu stroboskop o mocy nie mniejszej niż 3000 W, sterowane nie mniej niż 4 kanałami - Sunstrip Active min. 750 W każdy 6 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 1 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 13 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 12x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy - 6 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 1 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m 30 szt 9

10 L.p. 14 Data r. Miejsce Jastrzębia Góra - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy mini. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacji zadania - obsługa, montaż demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage L.p. 15 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 12x moduł LA o mocy minimum 800 W, zasilane w bi-amp W (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 6 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 1 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m 30 szt L.p. 16 Data r. Miejsce Władysławowo plac przy ul. Żeromskiego 10

11 - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 10 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 18 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 8 szt W każda min. 2 szt - reflektor prowadzący min W z lampą HMI 1 szt Montaż wież nagłośnieniowych. Zabezpieczenie: - barierki przeciwtłumowe 10 szt - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 17 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 12x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 3 szt AKG c451, 2 szt C1000, 2 szt (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 1 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m 30 szt L.p. 18 Data r. Miejsce Karwia Boisko 11

12 - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W minimum 24 wyjść AUX - głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 10 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 18 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy - 8 szt - Blinder's min W każdy 8 szt W każda min. 2 szt - reflektor prowadzący min W z lampą HMI 1 szt Montaż wież nagłośnieniowych. Zabezpieczenie: - barierki przeciwtłumowe 10 szt - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 19 Data r. Miejsce Chłapowo Boisko - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacji zadania -obsługa, montaż demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage L.p. 20 Data r. Miejsce Władysławowo plac przy ul. Żeromskiego 12

13 - 16x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - głowica SPOT min. 700 W każda, z systemem CMY (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 10 szt systemem CMY lub zamiennik w technologi Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 21 szt - oświetlacze typu par RGBW min. 7x8w min. 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy 8 szt - Blinder's min W każdy 8 szt W każda min. 2 szt - reflektor prowadzący min W z lampą HMI 1 szt Montaż wież nagłośnieniowych. Zabezpieczenie: - barierki przeciwtłumowe - 10 szt - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 21 Data r. Miejsce Władysławowo Scena za Urzędem Miasta - 12x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W (uznanych producentów jak Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt Martin, Vari-lite, Robe, SGM, DTS) 8 szt - Sunstrip Active min. 750 W każdy - 6 szt - Blinder's min W każdy 4 szt W każda min. 1 szt Obsługa zadaszenia scenicznego. - barierki ochronne 2 m - 30 szt L.p. 22 Data r. Miejsce Chałupy 13

14 - 8x moduł LA o mocy min. 800 W RMS W - 4x monitor wedge o mocy min. 400 W - Mixer Cyfrowy FOH/MON min. 32 wejść oraz min. 16 wyjść AUX Mic: Beta 58A/PGX 4 szt, 1xD112, 4 szt SM58, 4 szt SM 57, 2 szt E604, 2 szt C1000, 2 szt SM94, Dibox 6 szt - oświetlenie punktowe led 45 pkt - wytwornica dymu min W każda 1 szt 1500 W, sterowane nie mniej niż 2 kanałami - konsoleta oświetleniowa min GrandMa, Avolites, - pełne okablowanie niezbędne do realizacji zadania -obsługa, montaż i demontaż, Wykonawcy Scena profesjonalna scena z zadaszeniem podnoszonym mechanicznie o wymiarach zadaszenia nie mniejszych niż 6m x 6m i nie większych niż 8,5m na 8,5m, z możliwością podwieszenia systemu nagłośnieniowego po zewnętrznej stronie dachu. Produkt objęty aktualną aprobatą techniczną. Podesty sceniczne kompatybilne z produktami firmy Alustage WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 14

15 Załącznik nr 3 do umowy nr CKPiS/ZP-01/2014 WYNAGRODZENIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM IMPREZ L.p. Termin i miejsce imprezy Cena netto Podatek Vat... % r. Władysławowo r. Władysławowo r. - Karwia r. Chłapowo r. Jastrzębia Góra r. Władysławowo r. Jastrzębia Góra r. Jastrzębia Góra r. Władysławowo r. Władysławowo r. Chałupy r. Władysławowo r. Władysławowo r. Jastrzębia Góra r. Władysławowo r. Władysławowo r. Władysławowo r. - Karwia r. Chłapowo r. Władysławowo r. Władysławowo r. Chałupy Cena brutto 15

16 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 16

Zapytanie na wynajem estrady z nagłośnieniem i oświetleniem. Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP 872 223-07-42

Zapytanie na wynajem estrady z nagłośnieniem i oświetleniem. Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP 872 223-07-42 Dębica, 7 maja 2013 r. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP 872 223-07-42 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 17 lipca 2014 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 17 lipca 2014 r. UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NR ŚU/1162-2/ /2014 zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy: Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, działającą na podstawie wpisu do rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

/projekt/ UMOWA nr /2011. zawarta w Węglińcu w dniu.. pomiędzy:

/projekt/ UMOWA nr /2011. zawarta w Węglińcu w dniu.. pomiędzy: UMOWA nr /2011 /projekt/ zawarta w Węglińcu w dniu.. pomiędzy: 1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Węglińcu, ul. K. Wojtyły 10, 59-940 Węgliniec, NIP 615-10-43-884, reprezentowanym przez: p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA... z siedzibą......zł + podatek VAT...zł/ za jeden konwój cena brutto:.. zł/godz. Słownie:.

OFERTA CENOWA... z siedzibą......zł + podatek VAT...zł/ za jeden konwój cena brutto:.. zł/godz. Słownie:. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA Na usługi w zakresie świadczenia usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych. (nazwa Wykonawcy) z siedzibą... 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 32, Lublin,

Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 32, Lublin, CK-AD-ZP.381.4.2011 UMOWA Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa zawarta w dniu..pomiędzy Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 32, 20-016 Lublin, NIP: 712-016 -22-69 wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR... W dniu... pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zbigniewa Janika z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Ilony Piwowarskiej a Firmą... zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./.

UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2011 Dyrektora POKiS z dnia 05.04.2011 r. UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./. zawarta w dniu 20 r. w Płocku pomiędzy: Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2012 REGON:... NIP:... 1... -...

UMOWA NR.../ /2012 REGON:... NIP:... 1... -... UMOWA NR.../ /2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996, Regon 320933250 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /2017. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: a, reprezentowaną przez: 1...

UMOWA NR / /2017. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: a, reprezentowaną przez: 1... UMOWA NR / /2017 zawarta dnia roku pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora lek. Krzysztofa Korzeniowskiego zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 11 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. Władysławowo: Obsługa imprez kulturalnych organizowanych w gminie Władysławowo przez Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie w zakresie nagłośnienia, oświetlenia oraz wynajmu i obsługi sceny.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Umowa zawarta w dniu...w..., pomiędzy:

U M O W A. Umowa zawarta w dniu...w..., pomiędzy: U M O W A Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Umowa zawarta w dniu...w....., pomiędzy: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, reprezentowana przez:.... zwana w dalszej części niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Zawarta w Szczecinie dnia... r. pomiędzy:

UMOWA nr... Zawarta w Szczecinie dnia... r. pomiędzy: Część 2 UMOWA nr... Zawarta w Szczecinie dnia... r. pomiędzy: Szczecińską Agencją Artystyczną, z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, NIP: 852-00-14-449, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

- projekt. UMOWA nr PCFE

- projekt. UMOWA nr PCFE - projekt załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA nr PCFE zawarta w dniu... 2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. REGON:... NIP:... reprezentowaną przez: 1... -...

UMOWA - WZÓR. REGON:... NIP:... reprezentowaną przez: 1... -... UMOWA - WZÓR Załącznik nr 5 do siwz zawarta w dniu... pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996, Regon 320933250 reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy...... reprezentowany przez:... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą,

zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy...... reprezentowany przez:... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy...... reprezentowany przez:...... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o z siedzibą w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Umowa zawarta w dniu...w..., pomiędzy:

U M O W A. Umowa zawarta w dniu...w..., pomiędzy: U M O W A Załącznik nr 3 Umowa zawarta w dniu...w....., pomiędzy: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, reprezentowana przez:.... zwana w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 28.04.2017 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 05 kwietnia 2013 r. DTE.425.3.2013.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel /fax: (055) 642 45 30 wew. 24 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła UMOWA NA WYKONANIE zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Tychach (43-100), ul. Bohaterów Warszawy 26 NIP: 646-27-07-493, REGON; 276752097, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego ( wzór) zał. nr 4 UMOWA Zawarta w dniu...2008 r. w Zakopanem pomiędzy: Biurem Promocji Zakopanego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Gen. Galicy 8 NIP... REGON... reprezentowanym przez: Andrzeja Kaweckiego

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Strony ustalają : 1. Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowo obejmuje demontaż istniejących drzwi stalowych.

UMOWA DOSTAWY. Strony ustalają : 1. Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowo obejmuje demontaż istniejących drzwi stalowych. UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ nr 1

Załącznik do SIWZ nr 1 Załącznik do SIWZ nr 1 Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 14.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Podlaskie w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu (scena + nagłośnienie) wraz z obsługą techniczną festynu: IV Festiwal Kultury

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr /2014. NIP:...,REGON:, którą reprezentuje: 1... zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY Nr /2014. NIP:...,REGON:, którą reprezentuje: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr do Zapytania Ofertowego Nr z dnia.. WZÓR UMOWY Nr /2014 W dniu..., w Stalowej Woli pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa usługa wynajmu: System nagłośnieniowy wyrównywany liniowo o mocy 2x 15 kw

Kompleksowa usługa wynajmu: System nagłośnieniowy wyrównywany liniowo o mocy 2x 15 kw Kompleksowa usługa wynajmu: System nagłośnieniowy wyrównywany liniowo o mocy 2x 15 kw JBL VRX 932 LAP SOUNDCRAFT VI 4 JBL SRX 728S System monitorowy 32 kanały, 10 torów monitorowych JBL 712 m Scena mobilna

Bardziej szczegółowo

Kolbark, 28.02.2014. Termin wykonania zamówienia: 24.05.2014 r.

Kolbark, 28.02.2014. Termin wykonania zamówienia: 24.05.2014 r. Kolbark, 28.02.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy Powiatowe Targi Wolontariatu na stadionie sportowym GLKS Przemsza w Kluczach w dniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... zawarta w dniu...w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, NIP : 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: 1.... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZZO Załącznik nr 7. UMOWA - wzór

ZZO Załącznik nr 7. UMOWA - wzór UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2016 r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta (adres, dane kontaktowe, ) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu ul. Gimnazjalna Karpacz

Nazwa oferenta (adres, dane kontaktowe, ) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu ul. Gimnazjalna Karpacz załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa oferenta (adres, dane kontaktowe, ) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58 540 Karpacz Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r.

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r. załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w ramach przeznaczonych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, NIP:., REGON:. reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, NIP:., REGON:. reprezentowanym przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP:

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: UMOWA (projekt) NR.. zawarta w dniu 2012 r pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta -.. a:.. zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/13/./2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

UMOWA nr ZP/13/./2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ROZDZIAŁ III WZÓR UMOWA nr ZP/13/./2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym NIP 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA DP/2310/../14 zawarta w dniu..2014 r w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850 zwanym dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz UMOWA

Załącznik nr 6 do siwz UMOWA UMOWA Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu.. r., w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA DOSTAWY DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO JEDNOSTEK OSP DĘBA I KOLISZOWY. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ognisko Pracy Pozaszkolnej Rydułtowy 20.02.2017 r. 44-280 Rydułtowy ul. A. Mickiewicza 33 OPP.26.2.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Zamawiający Ognisko Pracy Pozaszkolnej 44-280 Rydułtowy ul. A.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu

Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu Załącznik nr 2b do SIWZ W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie. została zawarta umowa pomiędzy: Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -----/2015 CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

UMOWA nr -----/2015 CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA nr -----/2015 Zawarta w dniu...2015 r. w Żarach pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach; ul. Bohaterów Getta

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2 Strona1 Załącznik nr 5a do SIWZ Wzór UMOWY Nr RAP.272.20.2013, część 2 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów,

Dzierżoniów, Dzierżoniów, 25.01.2013 Zapraszamy do składania ofert na zabezpieczenie plenerowych imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w roku 2013. Oferta powinna spełniać

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, 25.01.2013

Dzierżoniów, 25.01.2013 Dzierżoniów, 25.01.2013 Zapraszamy do składania ofert na realizację nagłośnienia i oświetlenia plenerowych imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w roku 2013.

Bardziej szczegółowo