Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uwaŝa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyŝszy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu. Korekta sprawozdania to kaŝda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu naleŝy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany). W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca moŝe równieŝ Ŝądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami. Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdraŝanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów naleŝy przedstawić rozłącznie. Załączniki Wraz ze sprawozdaniem naleŝy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika naleŝy zawrzeć zapis nie dotyczy ; W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), moŝliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik naleŝy oznaczyć jako korektę; Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian; Dane finansowe naleŝy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma moŝliwości złoŝenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeŝenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane naleŝy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (naleŝy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres I półrocze 2010 r. sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL III Priorytet PO KL 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą naleŝy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych w części rzeczowej Urszula Bednarek Katarzyna Martynowska (22) (22) w części finansowej Paweł Ufniarz (22) II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów Kontraktacja W ramach Priorytetu III PO KL - Wysoka jakość systemu oświaty od początku wdraŝania Programu do dnia r. podpisano 151 umów/decyzji z beneficjentami systemowymi i konkursowymi o wartości ogółem ,98 zł (32 projekty systemowe na kwotę ,93 zł, 119 projektów konkursowych na kwotę ,05 zł), co stanowi 70 % kwoty przewidzianej do zakontraktowania do końca 2010 roku w zatwierdzonym Planie Działania (PD) na 2010 rok dla III Priorytetu oraz 37,85% alokacji Priorytetu III w okresie programowania (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. 1 EUR = 4,1603 ZŁ). Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu w przyszłym roku kwoty 150 mln Euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX PO KL, poziom kontraktacji wynosi juŝ 44,48% alokacji na lata Informacja uzupełniająca: Wg stanu na r. podpisano juŝ 168 umów/decyzji, których wartość ( ,91 zł) stanowi 78 % kwoty przewidzianej do zakontraktowania do końca 2010 roku w zatwierdzonym PD na 2010 rok dla III Priorytetu oraz 43,82% alokacji Priorytetu III w okresie programowania (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. 1 EUR = 4,004 zł). Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu w przyszłym roku kwoty 150 mln Euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX PO KL, poziom kontraktacji wynosi juŝ 51,49% alokacji na lata NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zmiany polityczne i konieczność dostosowania szczegółów planowanych działań i instrumentów wdraŝania do potrzeb zasadniczych zmian w obszarze oświaty spowodowały niski poziom kontraktowania i wydatkowania przede wszystkim na początku obecnego okresu programowania (w latach ). Obecnie Program jest wdraŝany coraz sprawniej. Jest to wynikiem wdroŝenia szeregu działań naprawczych m. in. przekazaniu funkcji beneficjentów projektów systemowych z IP do właściwych, z uwagi na zakres zadań i kompetencji, jednostek organizacyjnych; zmianom organizacyjnym w IP; usprawnieniu procedur. 2

3 W I półroczu 2010 r. wszystkie projekty systemowe, które zakończyły się w 2009 roku, zostały rozliczone i zamknięte. Osiągnięto planowane rezultaty, a powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w ramach kolejnych działań prowadzonych w Priorytecie III. W I półroczu podpisano 49 umów/decyzji z beneficjentami systemowymi i konkursowymi (8 projektów systemowych, 41 projektów konkursowych). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 4 projektów systemowych, dla których do r. nie były jeszcze podpisane decyzje Ministra Edukacji Narodowej: 3.2 Budowa banków zadań II edycja (CKE), System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (MEN DKOW), Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących (Zespół szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą), Opracowanie załoŝeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŝania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (Instytut Badań Edukacyjnych). Decyzje Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji ww. projektów zostały podpisane w lipcu 2010 r. Wnioski o płatność / certyfikacja Do dnia r. IP zatwierdziła 547 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,70 zł (z czego w I półroczu 2010 r. zatwierdzono 282 wnioski, na kwotę ,84 zł). Do r. IP zatwierdziła wnioski o płatność końcową dla 6 projektów. Roczny cel certyfikacji na 2010 r. dla Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji Narodowej ustalony został na poziomie zł i obejmuje wydatki dla Priorytetu III i X PO KL. W pierwszym półroczu 2010 r. IP zatwierdziła 285 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,04 zł (Priorytet III i X PO KL), co stanowi 35 % realizacji celu wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE na 2010 r. oraz 171 % prognozy określonej na I półrocze 2010 r. Natomiast wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w I połowie 2010 r. wyniosła ,38 zł (Priorytet III i X PO KL), czyli 30 % prognozy określonej na cały 2010 r. oraz 147 % prognozy Rady Ministrów na I półrocze 2010 roku. Kumulatywny cel wydatków certyfikowanych do KE do końca 2010 r. określono na poziomie 510 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego IP zatwierdziła wnioski o płatność na łączną kwotę ,32 zł (Priorytet III i X), co stanowi 52 % celu kumulatywnego. Natomiast wartość wydatków certyfikowanych do KE od początku realizacji PO KL do 30 czerwca 2010 wyniosła ,07 zł, tj. 45 % celu kumulatywnego do końca 2010 r. NaleŜy podkreślić, Ŝe w ramach projektów systemowych wydatkowanie w I półroczu 2010 r. wzrosło o 102,60% w stosunku do lat poprzednich. W samej tylko I połowie 2010 r. wartość zatwierdzonych 225 wniosków o płatność projektów systemowych wynosiła zł, czyli więcej niŝ w całym okresie (204 wnioski o płatność na kwotę zł). Wnioski o dofinansowanie Do r. do IP wpłynęło 1076 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywną ocenę formalną przeszło 916 wniosków na łączną kwotę ,90 zł, a pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 338 wniosków na łączną kwotę ,50 zł. Konkursy W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną wniosków złoŝonych na konkursy: 4/POKL/3.3.4/09, 6/POKL/3.3.2/09, a takŝe 1/POKL/3.4.3/10. W I półroczu 2010 r. przeprowadzono ocenę merytoryczną wniosków złoŝonych na konkursy: 4/POKL/3.3.4/09, 5/POKL/3.3.2/09, 6/POKL/3.3.2/09, a takŝe 1/POKL/3.4.3/10. W I półroczu 2010 r. IP ogłosiła 1 konkurs nr 1/POKL/3.4.3/10 Opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów 3

4 doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego II edycja. W I półroczu 2010 r. podpisano 41 umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w konkursach ogłoszonych w 2009 r.: 1/POKL/3.3.4/09 18 umów, 2/POKL/3.3.4/09 8 umów, 3/POKL/3.3.2/09 12 umów, 5/POKL/3.3.2/09 3 umowy. Trwa podpisywanie kolejnych umów w ramach konkursu 5/POKL/3.3.2/09, a takŝe 6/POKL/3.3.2/09. W ramach konkursu 4/POKL/3.3.4/09 trwają negocjacje. W ramach Priorytetu III PO KL realizowane są róŝne typy projektów: projekty badawcze, promocyjnoinformacyjne, projekty, w których udzielane jest bezpośrednie wsparcie dla osób (w postaci szkoleń, studiów podyplomowych, staŝy, programów rozwijania kompetencji kluczowych, itp.) oraz projekty, których celem jest opracowanie narzędzi diagnostycznych, czy programów nauczania. W ramach wszystkich projektów realizowanych w Priorytecie III PO KL początkowym wsparciem objęto osób, a udział w projektach ukończyło osób (zgodnie z załącznikiem numer 2 do zatwierdzonych do r. wniosków o płatność - tabelami dotyczącymi szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia). Dodatkowo w projektach uczestniczyły dzieci poniŝej 12 roku Ŝycia, które zgodnie z systemem sprawozdawczości nie są monitorowane w ww. tabelach. Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie W ramach Działania 3.1 do dnia r. podpisano 5 decyzji w sprawie realizacji projektów systemowych na kwotę ,17 zł, z czego w I półroczu 1 (Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym Poddziałanie Beneficjent MEN). Stanowi to 99% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.1 narastająco w Planie Działania na 2010 r. Do r., w ramach Działania 3.1, zatwierdzono 22 wnioski o płatność na kwotę ,18 zł. W I półroczu 2010 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową 1 projektu, którego realizacja zakończyła się w 2009 r. (Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Poddziałanie Beneficjent MEN) Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych W ramach Działania 3.2 do dnia r. podpisano 12 decyzji w sprawie realizacji projektów systemowych na kwotę ,16 zł, z czego w I półroczu 2 (Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania, Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Beneficjent CKE). Stanowi to 86% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.2 narastająco w Planie Działania na 2010 r. (Ponadto w lipcu 2010 r. podpisano decyzję, dot. realizacji kolejnego projektu Budowa banków zadań II edycja). Do r., w ramach Działania 3.2, zatwierdzono 38 wniosków o płatność na wartość ,32 zł. W 1 półroczu 2010 r. zatwierdzono wnioski o płatność końcową 3 projektów, których realizacja zakończyła się w 2009 r. (PilotaŜ nowej formuły egzaminu zawodowego, Budowa banków zadań, Opracowanie załoŝeń Krajowego Systemu Informatycznego) Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia W ramach Działania 3.3 do dnia r. podpisano 109 umów/decyzji na kwotę ,42 zł, z czego w I półroczu 44 (3 decyzje, dot. realizacji projektów systemowych MEN w Poddziałaniu 3.3.3: WdroŜenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego; Opracowanie i wdroŝenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym; Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 41 umów w ramach konkursów: 1/POKL/3.3.4/09 18 umów, 2/POKL/3.3.4/09 8 umów, 3/POKL/3.3.2/09 12 umów, 5/POKL/3.3.2/09 3 umowy). Stanowi to 62% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.3 narastająco w Planie Działania na 2010 r. (Ponadto w lipcu 2010 r. podpisano decyzje, dot. realizacji kolejnych projektów systemowych: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Poddziałanie Beneficjent MEN; Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących Poddzialanie Beneficjent Zespół szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). 4

5 Trwa równieŝ podpisywanie kolejnych umów w ramach konkursów: 5/POKL/3.3.2/09, a takŝe 6/POKL/3.3.2/09. W ramach konkursu 4/POKL/3.3.4/09 trwają negocjacje. Do r., w ramach Działania 3.3, zatwierdzono 379 wniosków o płatność na wartość ,60 zł. W I półroczu 2010 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową 1 projektu, którego realizacja zakończyła się w 2009 r. (Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy Poddziałanie Beneficjent MEN). Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe Ŝycie W ramach Działania 3.4 do dnia r. podpisano 25 umów/decyzji na kwotę ,23 zł, z czego w I półroczu - 2 (W ramach Poddziałania 3.4.2: Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Beneficjent MEN; Model systemu wdraŝania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe Ŝycie Beneficjent KOWEZiU). Stanowi to 52% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.3 narastająco w Planie Działania na 2010 r. (Ponadto w lipcu 2010 r. podpisano decyzję, dot. realizacji kolejnego projektu systemowego: Opracowanie załoŝeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŝania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie Poddziałanie Beneficjent Instytut Badań Edukacyjnych). Ponadto w ramach konkursu 1/POKL/3.4.3/10, przeprowadzono ocenę merytoryczną wniosków i rekomendowano do dofinansowania projekty. Negocjacje rozpoczną się w II półroczu 2010 r.) Do r., w ramach Działania 3.4, zatwierdzono 108 wniosków o płatność na wartość ,60 zł. W I półroczu 2010 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową 1 projektu w ramach konkursu 3/POKL/3.4.3/08, którego realizacja zakończyła się w 2009 r. Projekty realizowane w okresie sprawozdawczym przyczyniały się do osiągnięcia wszystkich celów szczegółowych dla Priorytetu III, określonych Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Cel szczegółowy 1 Realizacji celu szczegółowego 1 (wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystania w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą), słuŝyło 17 projektów systemowych wdraŝanych w ramach Działania 3.1 (5 projektów) i Działania 3.2 (12 projektów). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 1 projektu, dla którego do r. nie była jeszcze podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej Budowa banków zadań II edycja. Działanie 3.1 Poddziałanie ) Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej Beneficjent: Centrum Informatyczne Edukacji Wartość: ,00 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,10 zł (procent rozliczenia: 7,77 %). Głównym celem projektu jest stworzenie zmodernizowanego, usprawnionego i funkcjonalnego Systemu Informacji Oświatowej, określanego jako SIO2. Projekt składa się z trzech części: Przygotowanie aktów prawnych umoŝliwiających realizację projektu. Przygotowanie pracowników CIE i MEN do wykonywania prac analitycznych w projekcie do skutecznego nadzoru procesu programowania oraz do przejęcia i zarządzania Systemem SIO2. Realizacja projektu bazy danych administracyjnych SIO2. 5

6 Projekt załoŝeń do nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.) uzyskał akceptację GIODO i był konsultowany z Rządowym Centrum Legislacji. Trwały prace nad przygotowaniem projektu ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie, zatwierdzonego przez Radę Ministrów, projektu załoŝeń do ustawy. (Obecnie projekt ustawy jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych, po zakończeniu których i przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie skierowany do Sejmu). Przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIE i MEN w dziedzinie zaawansowanej analityki w zakresie zaawansowanej analizy danych i projektowania systemów informatycznych do zaawansowanej analizy danych. Od początku realizacji projektu do końca I półrocza 2010 r. przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na przeprowadzenie dedykowanych szkoleń specjalistycznych w dziedzinie zaawansowanej analityki w zakresie zaawansowanej analizy danych i projektowania systemów informatycznych do zaawansowanej analizy danych, w wyniku którego, w IV kwartale 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą. Ponadto w I półroczu 2010 r. trwały przygotowania do 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania; w trybie przetargu ograniczonego na dostawę oprogramowania analityczno-raportowego oraz opracowanie i wdroŝenie warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej. 2) Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych Wartość: ,46 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę , 37 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie moŝliwości wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. Projekt składa się z trzech części: badania naukowe nad funkcjonowaniem podstaw programowych (badania dydaktyczne) oraz badania systemowe nad jakością i efektywnością edukacji na wszystkich etapach edukacyjnych (główna część projektu, wyodrębniono 5 obszarów badawczych) instytucjonalizacja zaplecza badawczego upowszechnianie i promocja badań edukacyjnych oraz aktywizacja środowisk edukacyjnych. realizowano badania naukowe w ramach następujących projektów badawczych: ESLC, PIAAC/OECD, TALIS/OECD; zbudowano interdyscyplinarną bibliotekę edukacyjną; opracowano plan badawczy na rok 2010 z wizją badań do roku 2015 (wstępna wersja); skonsolidowano pojedyncze badania dydaktyczne i systemowe w 10 duŝych projektów (uszczegółowiony Plan działania); opracowano koncepcję tworzenia instytucjonalnego zaplecza badawczego; zorganizowano 7 interdyscyplinarnych seminariów naukowych z cyklu Badania i polityka ; opracowano pierwsze rekomendacje dla polityki edukacyjnej (coroczne); opracowano ramowy program studiów podyplomowych i doktoranckich obejmujących metodologię badań edukacyjnych; uruchomiono portal zawierający docelowo wszystkie rezultaty badań wraz z narzędziami i metodologią (www.badania.ibe.edu.pl); uruchomiono Bazę Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE); Projekt realizuje równieŝ 2 wskaźniki POKL, których szerszy opis znajduje się w pkt 3.2 sprawozdania. 6

7 W ramach projektu w 2009 r. przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie okablowania LAN. W I półroczu 2010r. przeprowadzono 16 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z których 10 zakończyło się podpisaniem umów z wykonawcami w I półroczu 2010 r., 5 - w lipcu 2010 r., a 1 zostało uniewaŝnione. Postępowania prowadzone były w trybie: zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelowe; cateringowe oraz obsługę spotkań i konferencji dialogu konkurencyjnego na badanie kompetencji osób dorosłych przetargu nieograniczonego na kontrole badania kompetencji osób dorosłych; organizację wyjazdów i spotkań; wprowadzenie i realizowanie w ramach prowadzonych przez Wykonawcę studiów doktoranckich na kierunku filologia polska komponentu obejmującego dydaktykę szczegółową literatury i języka polskiego oraz badań edukacyjnych; dostawę papieru kserograficznego; artykułów biurowych; artykułów chemicznych; sprzętu komputerowego i oprogramowania; materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących; krzeseł; oprogramowania do analiz danych jakościowych. Poddziałanie ) Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Wartość: ,00 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona , 22 zł. (procent rozliczenia: 61,75%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Celem projektu było wypracowanie systemu sprawowania efektywnego nadzoru pedagogicznego oraz zasad dokonywania oceny jakości pracy szkoły. W ramach realizacji projektu: Przeanalizowano obecnie funkcjonujący system nadzoru pedagogicznego i przygotowano opracowanie, zawierające wyniki analizy; Opracowano koncepcję sprawowania nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły; Przygotowano załoŝenia do zmian legislacyjnych dotyczących systemu nadzoru pedagogicznego; Opracowano projekt publikacji zawierającej opis proponowanych rozwiązań bez odniesienia się do przepisów prawa - Zmiany w nadzorze pedagogicznym. Ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji. Po wdroŝeniu rozwiązań poprzez opisanie ich w rozporządzeniu z października 2009 r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego, projekt publikacji został wykorzystany jako materiał słuŝący pracom nad opracowaniem poradnika na temat nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz wizytatorów; Przeprowadzono 8 konferencji upowszechniających rezultaty projektu. W ramach projektu zostały podpisane 3 umowy z wykonawcami, w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 4) Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim Wartość: , 71 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zwiększająca całkowitą wartość projektu.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę , 63 zł (procent rozliczenia: 33,69%). Celem projektu jest podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdroŝenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. 7

8 Przeszkolono 2561 osób (w tym dyrektorów szkół) w zakresie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego ewaluacja wewnętrzna; Początkowym wsparciem w ramach projektu objęto 247 pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny z zakresu ewaluacji zewnętrznej. Wg. zatwierdzonych do końca 1 półrocza 2010 r. wniosków o płatność, udział w projekcie ukończyło 121 osób, natomiast do końca czerwca udział w projekcie ukończyły juŝ 243 osoby; Skonstruowano bazę do generowania narzędzi zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego; Zorganizowano 276 konferencji upowszechniających nowe rozwiązania systemowe; Przeprowadzono pilotaŝ zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego w 32 szkołach i placówkach. W 2009 r. w ramach projektu zostały podpisane 22 umowy z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (18 w trybie zamówienia z wolnej ręki, 4 w trybie przetargu nieograniczonego). Ponadto do końca I półrocza trwały 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 400 laptopów oraz dostawę sprzętu komputerowego. Przewidywany termin podpisania umów: wrzesień 2010 r. Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego realizowane jest wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 5) Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim Wartość: ,00 zł Okres realizacji: W I półroczu 2010 r. ( r.) została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wniosek o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę 0,00 zł (wykazany postęp rzeczowy). Celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności opracowanie nowych modeli i narzędzi planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych oraz wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń oraz dostarczenie publikacji fachowych. Skompletowano zespół projektowy u Lidera i Partnera (w tym ekspertów). Rozpoczęto badania diagnostyczne nad wagą wiejską w algorytmie podziału subwencji oświatowej oraz nad wskazówkami metodycznymi dla gmin i powiatów, dotyczącymi informowania o stanie realizacji zadań oświatowych. Trwały prace nad publikacją dla JST Jak informować o stanie realizacji zadań oświatowych. Planowane wydanie w III kw r. oraz przekazanie do JST przed początkiem roku szkolnego 2010r./2011 r. Do końca I półrocza trwało 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Przewidywany termin podpisania umowy: wrzesień 2010 r. Postępowanie realizowane jest wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. Działanie 3.2 projekty systemowe, realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 1) Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych Wartość: ,78 zł. Okres realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,92 zł. (procent rozliczenia: 56,87%). W I półroczu 2010 r. został złoŝony wniosek o płatność końcową na kwotę ,62 zł (weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu zakończenia czynności kontrolnych, 8

9 tj. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej przez IP kontroli na miejscu u Beneficjenta). Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań, analiz i pilotaŝy narzędzi słuŝących pomiarowi efektywności kształcenia poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych. Projekt składał się z trzech części: Monitorowanie efektu egzaminatora oraz przygotowanie wprowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (Electronic Marking); Standardy wymagań egzaminacyjnych; Absolwenci na rynku pracy trafność prognostyczna egzaminów zewnętrznych w kontekście umiejętności koniecznych na rynku pracy. W ramach realizacji projektu: Przeszkolono 340 z planowanych 400 (85%) ekspertów do oceniania prac w technologii e-oceniania i do prowadzenia powszechnego szkolenia egzaminatorów e-oceniania w egzaminach poddanych pilotaŝowi (pomimo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji i tak część uczestników zrezygnowała w trakcie szkolenia); Przygotowano projekt wprowadzenia i organizacji e-oceniania w Polsce; Zaadaptowano oprogramowanie do oceniania oraz do administrowania e-ocenianiem do wykorzystania w polskim systemie egzaminów zewnętrznych; Opracowano raport z wynikami porównania efektu egzaminatora dla oceniania tradycyjnego i e-oceniania dla egzaminów poddanych pilotaŝowi; Opracowano raport rekomendujący CKE sposób wdroŝenia e-oceniania w systemie egzaminacyjnym w latach , zawierający propozycje merytoryczne, technologiczne oraz oszacowanie kosztów na etapie wdraŝania e-oceniania w polskim systemie egzaminów zewnętrznych. 2) Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Wartość: zł. (Beneficjent przygotowywuje modyfikację wniosku, zwiększającą wartość projektu) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,49 (procent rozliczenia: 21,03%). Celem projektu jest rozwijanie metod wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania (stworzenie modeli szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla róŝnego typu szkół i dla nauczycieli; zdobycie głębszej wiedzy o uwarunkowaniach osiągnięć szkolnych uczniów; opracowanie metod stosowania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej przez dyrektorów szkół, rady pedagogiczne, nadzór pedagogiczny oraz organy prowadzące; monitorowanie ewaluacyjnej funkcji systemu egzaminów zewnętrznych; opracowanie materiałów szkoleniowych i strategii szkoleń dla potencjalnych uŝytkowników metody edukacyjnej wartości dodanej). Upowszechniono wskaźnik EWD w 6030 szkołach; Przygotowano zintegrowaną bazę danych egzaminacyjnych w 2009 r.; Opracowano model szacowania EWD w 2009 r.; Przygotowano raport z analizy wykorzystania metody dla szacowania EWD dla nauczycieli gimnazjów; Przygotowano zestaw materiałów szkoleniowych wraz instrumentarium statystycznym; Przeprowadzono badania podłuŝne ścieŝki rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieŝy i sprzęŝone z nim monitorowanie funkcjonowania egzaminów zewnętrznych; Opracowano raport z analizy procesu róŝnicowania się polskich szkół. 3) Badania uwarunkowań zróŝnicowania wyników egzaminów zewnętrznych Wartość: ,30 (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca całkowitą wartość projektu.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,74 (procent rozliczenia: 49,42 %). Celem projektu jest doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych jako skutecznego narzędzia polityki 9

10 edukacyjnej pozwalającego na systematyczne i ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania szkoły na wszystkich etapach kształcenia. Projekt składa się z części: Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej Polska PISA - Spójność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i szanse rozwojowe: Oddziaływanie pomiaru kompetencyjnego na system edukacji Powstało 5 raportów badawczych, dotyczących badania umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej Powstała publikacja "Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Trwały prace nad kolejnymi publikacjami: " Pozwólmy dzieciom mówić i pisać", "Pozwólmy dzieciom działać". Powstała publikacja Umiejętności polskich gimnazjalistów pomiar, wyniki, zadania testowe z komentarzami Powstała publikacja Teoretyczne i praktyczne problemy skalowania osiągnięć szkolnych 4) PilotaŜ nowych egzaminów maturalnych Wartość: zł. (przygotowywana jest modyfikacja projektu, zmniejszająca wartość projektu do ,21 zł i wydłuŝająca okres realizacji do 2013 r.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,47 zł (procent rozliczenia: 17,84%). Głównym celem projektu jest opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu maturalnego z matematyki, opracowanie propozycji nowych arkuszy, przeprowadzenia ich pilotaŝy oraz próbnych egzaminów. Projekt składa się z dwóch części: Opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi Przeprowadzenie pilotaŝu egzaminu maturalnego z matematyki, filozofii i wiedzy o społeczeństwie Stworzono 700 pojedynczych zadań z matematyki; Stworzono 17 przykładowych arkuszy do egzaminów maturalnych; Przeprowadzono egzaminy maturalne z matematyki na terenie całego kraju na całej populacji uczniów, przystępujących do matury w maju 2010; Opracowano 19 raportów z pilotaŝy, standaryzacji i egzaminów próbnych; Przeprowadzono 6 warsztatów i seminariów dla doradców metodycznych i egzaminatorów na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki; Przeprowadzono 3 konferencje upowszechniające dla nauczycieli matematyki na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki; Wydrukowano i rozdystrybuowano do szkół tablic matematycznych; Przeprowadzono pilotaŝ egzaminu maturalnego z filozofii; Zmodyfikowano arkusz z filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym; Opracowano 3 koncepcje tematu wypracowania z filozofii na poziomie rozszerzonym. 5) PilotaŜ nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla klas VI Wartość: ,68 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca całkowitą wartość projektu.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,46, (procent rozliczenia: 71,11%). Celem głównym projektu jest doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych poprzez przygotowanie całościowej koncepcji egzaminu z języka obcego w gimnazjum oraz opracowanie nowej formuły sprawdzianu w klasie VI. 10

11 Projekt składa się z dwóch części: PilotaŜ egzaminu z języka obcego w gimnazjum. Nowa formuła sprawdzianu. Stworzono zbiór zadań egzaminacyjnych do tworzenia testów języków obcych w gimnazjum; Opracowano 4 raporty z pilotaŝu i badań, w tym raport z przeprowadzonych badań kontekstowych; Przygotowano programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów i autorów zadań wraz z materiałami szkoleniowymi; Przeszkolono 120 autorów zadań do konstruowania testów; Stworzono 75 zadań ilustrujących wymagania egzaminacyjne. 6) PilotaŜ nowej formuły egzaminu zawodowego Wartość projektu: ,05 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,68 zł (procent rozliczenia: 96,24%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Głównym celem projektu było doskonalenie systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych oraz dostosowywanie go do projektowanych, a takŝe przewidywanych zmian, jakie będą miały miejsce w perspektywie najbliŝszych lat w obszarze edukacji, na rynku pracy oraz zmian powodowanych przez upowszechniającą się otwartość na uczenie się przez całe Ŝycie. W ramach realizacji projektu: Przeszkolono 511 z 706 zakwalifikowanych na kurs i 600 planowanych do przeszkolenia, konstruktorów zadań na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (85,17%). Powodem nie osiągnięcia wskaźnika była rezygnacja części uczestników ze szkolenia; Zrealizowano budowę banku zadań (do bazy w programie Fast test wpisano 15 tys. zadań dla 161 zawodów); Opracowano procedury przeprowadzania egzaminu w ośrodku egzaminowania, w tym zrealizowano pilotaŝ przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów ZSZ z rejestracją przebiegu przy uŝyciu kamer. 7) Budowa banków zadań Wartość: ,07 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,98 zł (procent rozliczenia: 93,74 %). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Głównym celem było wypracowanie metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych i zapoczątkowanie rozwoju banków zadań słuŝących egzaminom zewnętrznym we wszystkich etapach kształcenia ogólnego. W ramach realizacji projektu: Opracowano koncepcję arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowoŝytnych, w oparciu o nową podstawę programową w VI klasie szkoły podstawowej, gimnazjum i egzaminu maturalnego; Opracowano koncepcję banków zadań egzaminów z przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, języków obcych nowoŝytnych; Stworzono łącznie 210 przykładowych zadań dla egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu maturalnego; Stworzono procedury tworzenia zadań w ramach banków zadań. 8) Opracowanie załoŝeń Krajowego Systemu Informatycznego Wartość: ,71 zł. Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,35 zł. (procent rozliczenia: 92,75%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. 11

12 Celami projektu było: przygotowanie załoŝeń budowy nowego systemu informatycznego do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych oraz przygotowanie baz danych tworzonych w ramach systemu odbiorcom zewnętrznym, w tym zespołom badawczym. W ramach realizacji projektu: Przygotowano opracowanie Specyfikacja analizy przedwdroŝeniowej projektu Krajowego Systemu Informatycznego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ; Przygotowano i zebrano dokumentację o systemach informatycznych w OKE i CKE oraz opracowano specyfikację serwera do testowania przetwarzania danych; Przygotowano stronę internetową przeznaczoną do publikacji przygotowanych baz danych oraz udostępniono bazy pod adresem: 9) Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych Wartość: zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zwiększająca wartość projektu i wydłuŝająca okres realizacji.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,09 zł (procent rozliczenia: 35,25%). Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń pracowników, współpracowników i kandydatów na współpracowników (egzaminatorów) systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej. W ramach projektu odbywają się m.in. studia podyplomowe dla pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych nt. metodologii badań ilościowych, analizy danych ilościowych, metody IRT; szkolenia doskonalące egzaminatorów z wykorzystaniem e-learningu; studia podyplomowe dotyczące umiejętności konstruowania szkoleń i opracowywania materiałów w formie e-learningu; kursy edukatorskie dla osób prowadzących szkolenia na rzecz systemu egzaminów zewnętrznych; szkolenia dotyczące metodologii badań jakościowych. Początkowym wsparciem w ramach projektu objęto pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych. Wg. zatwierdzonych do końca 1 półrocza 2010 r. wniosków o płatność, udział w projekcie ukończyły osoby. Natomiast do końca czerwca udział w projekcie ukończyły kolejne 393 osoby; Wypracowano 3 programy szkoleniowe w formule e-learningu; Przygotowano 19 sprawozdań z wymiany doświadczeń, staŝy zagranicznych. 10) Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych Wartość: ,15 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,14 (procent rozliczenia: 73,98%). W I półroczu 2010 r. został złoŝony wniosek o płatność końcową na kwotę ,22 zł (weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej przez IP kontroli na miejscu u Beneficjenta). Celem głównym projektu jest dostarczenie wszystkim podmiotom systemu edukacji oraz opinii społecznej uŝytecznej i pełnej informacji na temat nowych rozwiązań organizacyjnych, efektów badań oraz moŝliwości spoŝytkowania wyników egzaminów zewnętrznych w Polsce. W ramach realizacji projektu opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano m.in.: kwartalniki dla uczniów, dla nauczycieli i dyrektorów, dla samorządów, dotyczące problematyki egzaminowania; broszury o egzaminie zawodowym; biuletyny na temat badań z dziedziny edukacji; serię opracowań dotyczących diagnostyki edukacyjnej; serię publikacji okazjonalnych dotyczących zmian w systemie egzaminowania. 12

13 11) Przygtowanie systemu informatycznego do e-oceniania Okres realizacji: Wartość: ,92 zł W I półroczu 2010 r. ( r.) została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza nie wpłynął do IP Ŝaden wniosek o płatność. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy do r. na kwotę 0,00 zł, wpłynął w dniu r. Rozpoczęto prace związane z obsługą administracyjną, prawną i finansową projektu. Rozpoczęto działania promocyjne. Powołano i zatrudniono zespół wdroŝeniowy. Odbyło się spotkanie zespołu wdroŝeniowego, na którym m.in. przydzielono zadania członkom zespołu, ustalono harmonogram działań zespołu. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oprogramowania do e-oceniania. 12) Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Okres realizacji: Wartość: ,50 zł W I półroczu 2010 r. ( r.) została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wniosek o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę 0,00 zł. Określono zasady wg. których ma powstać raport na temat słabych i mocnych stron obecnych egzaminów zawodowych, włączając do niego ankietę z kryteriami. Opracowano program-ankietę do przygotowania przez ośrodki egzaminacyjne inwentaryzacji zasobów sprzętowych (sprzętu komputerowego i łączy internetowych) znajdujących się w szkołach/placówkach, w których obecnie odbywa się etap pisemny egzaminu zawodowego i w których moŝe odbywać się on w najbliŝszej przyszłości. Nakreślono zadania ekspertów rekomendowanych do zespołu ekspertów w ramach projektu. 13) Budowa banków zadań - II edycja Okres realizacji: Wartość: ,28 Do końca I półrocza 2010 r. nie była jeszcze wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Decyzja została podpisana w dniu r. Odbywały się prace organizacyjne i pierwsze spotkania kadry zarządzającej. W ramach wszystkich projektów, do końca 2009 r. CKE przeprowadziła 56 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (42 w trybie z wolnej ręki, 10 w trybie przetargu nieograniczonego, 2 w trybie przetargu ograniczonego oraz 2 w trybie zapytania o cenę). Przedmiotem ww. postępowań były między innymi: dostawa artykułów biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, organizacja szkoleń, seminariów, konferencji. W 1 półroczu 2010 r. CKE przeprowadziła 8 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których podpisano 8 umów z wykonawcami: 2 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic matematycznych i na badanie terenowe obejmujące testowanie wariantów organizacyjnych przeprowadzania sprawdzianu w klasach VI w formule dostosowanej do nowej podstawy programowej, 1 w trybie przetargu ograniczonego w zakresie badania umiejętności podstawowych uczniów, 5 w trybie zamówienia z wolnej ręki (w tym 4 międzyprojektowe) w zakresie szkolenia koordynatorów i ankieterów; usług prawniczych; obsługi spotkań, szkoleń i konferencji; usług cateringowych. 13

14 Obecnie toczy się postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę materiałów promocyjnych. Cel szczegółowy 2 Realizacji celu szczegółowego 2 (podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli), słuŝyło 31 projektów systemowych i konkursowych wdraŝanych w ramach Działania 3.3, Poddziałania (1 projekt systemowy) i Poddziałania (30 projektów konkursowych). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 1 projektu, dla którego do r. nie była jeszcze podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej Poddziałanie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (MEN DKOW). Działanie 3.3 Poddziałanie ) Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Wartość: ,00 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca całkowitą wartość projektu. Zmniejszenie wartości projektu nie wpłynęło na zmianę głównych rezultatów projektu.) Okres realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Wniosek o płatność końcową został złoŝony r. Przedstawiono łącznie do rozliczenia 91 % wartości projektu. Osiągnięto wszystkie planowane rezultaty. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na łączną kwotę ,79 zł. Celem projektu było opracowanie koncepcji systemu wspierania rozwoju szkół i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia i doradztwa. Docelowo ma to prowadzić to zbudowania sieci centrów kompleksowego wsparcia szkół, która będą uwzględniać zasoby róŝnych instytucji oświatowych. W ramach realizacji projektu: Wypracowano wstępną koncepcję systemu wsparcia rozwoju szkół i nauczycieli wraz z propozycjami rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i prawnych; Przygotowano 4 opracowania zawierające: szczegółową analizę przepisów prawa dotyczących obecnego systemu doskonalenia nauczycieli (1 opracowanie); informację o finansowaniu doskonalenia nauczycieli (1 opracowanie); analizę funkcjonowania obecnego systemu doskonalenia nauczycieli (2 opracowania); Przeprowadzono analizę SWOT obecnego systemu wspierania rozwoju szkół; Przeprowadzono spotkania konsultacyjne z interesariuszami systemu wspierania szkół; Przygotowano raport z analizy materiałów i 5 opisów studiów przypadków dot. wybranych systemów doskonalenia nauczycieli w innych krajach; Opracowano 6 studiów przypadku funkcjonowania róŝnie zorganizowanych placówek doskonalenia nauczycieli w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym. Zorganizowano konferencję upowszechniającą rezultaty projektu. 2) System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Wartość: ,25 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. nie była jeszcze wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Decyzja została podpisana w dniu r. Celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych poprzez: opracowanie załoŝeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli (merytorycznych, finansowych, instytucjonalnych i prawnych), działania promocyjno-informacyjne oraz budowę systemu 14

15 zapewniania jakości akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. W oparciu o wstępną koncepcję systemu wsparcia rozwoju szkół i nauczycieli, opracowaną w ramach I etapu projektu pt. Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, zostanie wypracowany system, oparty na Centrach Rozwoju Edukacji, rozumianych jako zespół instytucji zapewniających kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu nałoŝonych na nie zadań. Skompletowano zespół projektowy. Rozpoczęto prace nad uszczegóławianiem załoŝeń do nowego systemu wsparcia, wypracowanego w ramach projektu Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego. Do końca I półrocza trwało 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Przewidywany termin podpisania umowy: wrzesień 2010r. Postępowanie realizowane jest wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. Poddziałanie ) Konkurs nr 2/POKL/3.3.2/08 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych I edycja Nabór wniosków: Alokacja: ,00 zł W ramach konkursu w latach podpisano 15 umów na realizację projektów Łączna wartość umów ,36 zł. W I półroczu 2010 r. zakończyła się realizacja 1 projektu, jednak do końca I półrocza 2010 r. nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła 91 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,59 zł, co stanowi 37,05 % wartości zakontraktowanych środków na dany konkurs. W ramach realizowanych projektów zaplanowano uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Studia podyplomowe mają na celu umoŝliwienie przepływu kadr z gospodarki do edukacji. Studia umoŝliwiają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela osobom czynnym zawodowo oraz absolwentom. Nowy typ studiów umoŝliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania osobom, legitymującym się dyplomem ukończenia szkoły wyŝszej, w zakresie, który przygotowuje merytorycznie do podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu zawodowego lub grupy przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych. Program studiów obejmuje m.in: blok zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym oraz blok zajęć z zakresu nauczanego przedmiotu zawodowego (grupy przedmiotów), prezentujący najnowsze technologie i osiągnięcia z danego obszaru. W programie studiów uwzględniono równieŝ fakt, Ŝe osoby studiujące legitymują się dyplomami róŝnych specjalności. W ramach 15 projektów studia realizowane były przez 18 uczelni (14 uczelni to beneficjenci/liderzy projektów jedna uczelnia realizuje dwa projekty; oraz 4 uczelnie to partnerzy w projektach realizujący własny program studiów). W ramach realizowanych projektów początkowym wsparciem objęto osób. W części projektów w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja na studia. Wg. zatwierdzonych do końca I półrocza 2010 r. wniosków o płatność, udział w projekcie ukończyło - z nabytymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotów zawodowych - 31 osób. (W I półroczu 2010 r. zakończyła się realizacja 1 projektu, jednak do końca 1 półrocza 2010 r. nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, stąd osoby które zakończyły udział w ramach tego projektu zostały uwzględnione jeszcze jako osoby kontynuujące projekt.) 2) Konkurs nr 3/POKL/3.3.2/09 Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego Nabór wniosków: r. 15

16 Alokacja: ,00 zł W ramach konkursu w 2010 r. podpisano 12 umów na realizację projektów Łączna wartość umów ,26 zł Do końca I półrocza 2010 r., IP zatwierdziła 10 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,81 zł, co stanowi 2,06 % wartości zakontraktowanych środków na dany konkurs. Celem konkursu jest, opracowanie programów studiów zawodowych oraz organizacja studiów I stopnia w specjalności przygotowującej do pracy w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach, tak aby były zawsze prowadzone w dwóch zakresach, tj. aby specjalność edukacja wczesnoszkolna zawsze była zestawiona z drugą specjalnością wychowaniem przedszkolnym. Absolwenci studiów powinni być odpowiednio przygotowani zarówno w zakresie wychowania przedszkolnego jak i edukacji wczesnoszkolnej. W programie studiów powinien znaleźć się blok zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym oraz blok zajęć z zakresu języka obcego, w ramach którego nauczyciele osiągną zaawansowaną znajomość języka obcego. Docelowo ma być opracowanych 12 programów nauczania na poziomie dziennych studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Do końca I półrocza 2010 r. w przypadku 4 projektów, dla których studia I stopnia rozpoczęły się w 2009 roku, osiągnięto wskaźnik na poziomie opracowanych 4 programów nauczania. RównieŜ te 4 uczelnie uruchomiły studia od października 2009r, jednakŝe do końca okresu sprawozdawczego tylko w ramach 2 projektów zostały zatwierdzone wnioski o płatność (2 uczelnie). W pozostałych 8 projektach trwają prace związane z przygotowaniem programów nauczania na kierunku studiów. W ramach 2 realizowanych projektów początkowym wsparciem objęto 91 osób. W przypadku 2 kolejnych projektów, równieŝ rozpoczęły się studia I stopnia, jednak do końca I półrocza 2010 r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność. Natomiast w przypadku pozostałych 8 projektów, trwa rekrutacja a studia rozpoczynają się od października 2010 roku. Do końca I półrocza 2010 r. nikt nie ukończył udziału w projektach. 3) Konkurs nr 5/POKL/3.3.2/09 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych II edycja Ogłoszenie konkursu: r. Nabór wniosków: r. Alokacja: zł W 2009 r. przeprowadzono ocenę formalną 37 wniosków złoŝonych na konkurs. Pozytywną ocenę uzyskało 35 wniosków, o łącznej wartości ,18 zł. W styczniu 2010 r. odbyła się ocena merytoryczna projektów. Komisja Oceny Projektów zarekomendowała do zatwierdzenia 14 projektów, wszystkie zostały skierowane do negocjacji. Wartość tych wniosków to ,00 zł. Dodatkowo, po przeprowadzeniu procedury odwoławczej i skierowaniu dwóch wniosków do ponownej oceny merytorycznej w dniach kwietnia 2010 roku, do realizacji zarekomendowano jeszcze dwa projekty o łącznej wartości , 00 zł. W I półroczu podpisano 4 umowy (jednak ze względu na fakt, Ŝe jedna z umów podpisana w dniu r. - została wprowadzona do SIMIKA w dniu r., przyjmujemy, Ŝe w 1 półroczu podpisano 3 umowy). Pozostałe 10 umów podpisanych zostało do dnia r. 2 umowy dla projektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej zostaną zawarte w sierpniu br. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. 4) Konkurs nr 6/POKL/3.3.2/09 Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela Nabór wniosków: od do wyczerpania limitu środków Alokacja: zł Do końca czerwca 2010 r. łącznie na konkurs wpłynęło 95 wniosków, na kwotę ,18 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 63 wnioski na łączną kwotę ,02 zł. Pozytywną ocenę merytoryczną, a zarazem rekomendację do dofinansowania uzyskało 19 projektów, o łącznej wartości zł. 44 wnioski zostały ocenione negatywnie przez ekspertów podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów w tym 6 z powodu braku spełnienia kryterium horyzontalnego - zasady równych szans kobiet i męŝczyzn oraz nieprawidłowego 16

17 poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach ww. konkursu nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie. Podpisanie 19 umów przewidziane jest w trzecim kwartale 2010 r. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na dany konkurs. Zainteresowanie konkursem jest niewielkie - średnio na kaŝdą rundę wpływa od 8 do 24 wniosków, z czego bardzo niewiele przechodzi pozytywnie ocenę merytoryczną. IP w celu zainteresowania oraz pomocy potencjalnym beneficjentom zorganizowała w dniu 30 czerwca 2010 r. spotkanie z beneficjentami, na którym omawiane były załoŝenia konkursu a takŝe najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Cel szczegółowy 3 Realizacji celu szczegółowego 3 (poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy), słuŝyło 98 projektów systemowych i konkursowych wdraŝanych w ramach Działania 3.3, Poddziałania (9 projektów systemowych) i Poddziałania (69 projektów konkursowych) oraz Działania 3.4, Poddziałania (20 projektów konkursowych). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 1 projektu, dla którego do r. nie była jeszcze podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej Poddziałanie Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących (Zespół szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). Działanie 3.3 Poddziałanie ) Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Programów Nauczania i Podręczników Wartość: ,60 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,67 zł. (procent rozliczenia: 96,76%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Celem projektu była modernizacja procesu kształcenia poprzez zmianę podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy i powiązanie oferty w zakresie kształcenia z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy oraz potrzebami rynku pracy. W ramach realizacji projektu: Opracowano podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Przygotowany w ramach projektu materiał stał się fundamentem do podpisanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które obowiązuje od 1 września 2009 roku.; Opracowano wstępną wersję projektu podstawy programowej kształcenia specjalnego; Przeprowadzono 17 konferencji upowszechniających dla kadry zarządzającej i pedagogicznej oświaty; Przeprowadzono 376 warsztatów przedmiotowych upowszechniających nową podstawę programową, dla kadry zarządzającej oraz pedagogicznej. 2) WdroŜenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Programów Nauczania i Podręczników w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Wartość: ,00 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca wartość projektu i wydłuŝająca okres realizacji.) Okres realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę 17

18 ,69 zł. (procent rozliczenia: 87,27%). W 1 półroczu 2010 r. został złoŝony wniosek o płatność końcową na kwotę , 45 zł (weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej przez IP kontroli). Celem projektu była poprawa jakości kształcenia poprzez wdroŝenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i związanych z nią zmian w organizacji nauczania. W ramach realizacji projektu: Wydrukowano nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (8 tomów, nakład egzemplarzy + dodruk egzemplarzy) oraz przeprowadzono jej dystrybucję do szkół i placówek oświatowych; Przygotowano doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do prowadzenia spotkań informacyjnych z nauczycielami; Przeprowadzono spotkania informacyjne na temat załoŝeń reformy programowej oraz źródeł szczegółowych informacji o reformie w radach pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów; Prowadzono działania promujące nową podstawę programową; Uruchomiona stronę internetową Przeszkolono 160 wizytatorów KO; Przeszkolono 582 pracowników i współpracowników systemu egzaminacyjnego oraz rzeczoznawców podręczników szkolnych. W ramach projektu przeprowadzono 170 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówień były w większości usługi szkoleniowe, konferencyjne, catering. 3) WdroŜenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Programów Nauczania i Podręczników Wartość: ,00 złotych Okres realizacji: W I półroczu 2010 r. ( r.) została podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdroŝenie nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół i związanych z nią zmian w organizacji nauczania. zorganizowano 1 z 9 spotkań warsztatowych dotyczących monitorowania wdraŝania nowej podstawy programowej; zorganizowano 1 z 10 spotkań warsztatowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na temat wyboru programów nauczania i realizacji projektów edukacyjnych; uruchomiono stronę internetową do monitorowania wdraŝania nowej podstawy programowej; przygotowano i umieszczono na stronie internetowej MEN i ORE ramowy regulamin konkursów na opracowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej; w ramach monitorowania wdraŝania podstawy programowej przygotowano raporty (w wersji pełnej i skróconej) na temat wyników wdraŝania oraz warunków realizacji alternatywnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Do końca I półrocza trwały 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i na tłumaczenia. Przewidywany termin podpisania umów : wrzesień 2010 r. Postępowania realizowane są wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 4) Opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie innowacyjnych programów nauczania zgodnych z polską podstawą 18

19 programową kształcenia ogólnego przeznaczonych dla uczniów dzieci obywateli polskich za granicą Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej Wartość: ,00 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,09 zł (procent rozliczenia: 27,69%). Celem projektu jest ułatwienie uczniom dzieciom obywateli polskich przebywających za granicą podtrzymania kontaktów z ojczyzną, nauki języka ojczystego, historii, kultury i geografii Polski oraz ewentualnego powrotu do polskiego systemu edukacji. Uruchomiono stronę internetową projektu Przeprowadzono diagnozę i analizę sytuacji uczniów polskich i nauczycieli poza granicami kraju; Stworzono internetową bazę szkół polskich za granicą oraz listę nauczycieli prowadzących za granicą nauczanie w języku polskim; Opracowano podstawę programową do zintegrowanego nauczania w zakresie polskiej literatury, historii, geografii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie polskim oraz odrębnie dla języka polskiego, a takŝe przetłumaczono na język angielski; Opracowano 6 programów nauczania dla dzieci polskich za granicą w zakresie języka polskiego oraz bloku: literatura, kultura, historia, geografia Polski i wiedza o społeczeństwie (po 2 dla kaŝdego etapu kształcenia); Zorganizowano międzynarodową konferencję dla dyrektorów szkół zagranicznych; Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli szkół polskich za granicą. 5) Opracowanie i wdroŝenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Wartość: ,00 zł Okres realizacji: W I półroczu 2010 r. ( r.) została podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. Wniosek za okres rozliczeniowy do r. na kwotę 0,00 zł został zatwierdzony r. Celem projektu jest opracowanie i wdroŝenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym poprzez m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, instytucjonalno-organizacyjnych, finansowych oraz metodycznych, przygotowanie instytucji i osób - zaangaŝowanych w proces rozwoju dziecka - do właściwego diagnozowania dzieci wybitnie uzdolnionych i kierunkowania zainteresowań uczniów, zwiększenie świadomości opinii publicznej w zakresie specjalnych potrzeb dzieci uzdolnionych. skompletowano zespół projektowy; zorganizowano spotkania eksperckie na temat: badań istniejącego systemu pracy z uczniem zdolnym i dobrych praktyk w tym zakresie oraz przygotowania pilotaŝu innowacyjnych olimpiad. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych, w wyniku którego w II półroczu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą. W postępowaniu uczestniczyło kilka projektów MEN. Na początku II półrocza 2010 r. rozpoczęły się 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowania realizowane były wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 6) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wartość: ,00 zł Okres realizacji:

20 W I półroczu 2010 r. ( r.) została podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. Wniosek za okres rozliczeniowy do r. na kwotę 0,00 zł został zatwierdzony r. Celem projektu jest zapewnienie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliŝej dziecka / ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz poprawa jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. po analizie przepisów w obszarze planowanych zmian, przygotowano załoŝenia do projektów aktów prawnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół; przeprowadzono 3 edycje szkolenia na liderów zmian (przeszkolono 350 osób), którzy mają poprowadzić spotkania informacyjne z kadrą zarządzającą i pedagogiczną szkół; uruchomiono platformę informacyjno-komunikacyjną w projekcie. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych, w wyniku którego w II półroczu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą. W postępowaniu uczestniczyło kilka projektów MEN. Na początku II półrocza 2010 r. rozpoczęły się 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowania realizowane były wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 7) Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Beneficjent: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Wartość: ,00 zł. Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,34 zł (procent rozliczenia: 16,17%). Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i weryfikację podstaw programowych w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Opracowano metodologię oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z wybranymi dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym i przygotowano raport; Opracowano metodologię badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód; Wg zatwierdzonych do końca I półrocza 2010 r. wniosków o płatność, dokonano przeglądu i analizy 183 podstaw programowych kształcenia w zawodzie. Natomiast do końca czerwca dokonano przeglądu i analizy 187 podstaw programowych. Wyodrębniono kwalifikacje w 187 zawodach. Odbyły się konsultacje społeczne części wyodrębnionych kwalifikacji. Odbyły się konsultacje uzgodnieniowe z resortami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wyodrębnionych kwalifikacji. W ramach realizowanego projektu będą jeszcze wyodrębniane kwalifikacje w 14 zawodach medycznych odbyły się juŝ w tej sprawie konsultacje z Ministerstwem Zdrowia; Przeprowadzono badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych i opracowano raport; Przygotowano nową metodologię konstruowania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Opracowano przykładowe podstawy programowe w 3 zawodach. Rozpoczęto prace nad opracowaniem pozostałych podstaw programowych. Odbyły się szkolenia grup ekspertów tworzących podstawy programowe. W 2009 r. przeprowadzono 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (6 w trybie z wolnej ręki, 2 w trybie zapytania o cenę oraz 1 w trybie dialogu konkurencyjnego). Dodatkowo w projekcie rozliczono 10 umów, które zostały podpisane przez KOWEZiU po przeprowadzeniu przetargów łącznych dla kilku projektów. 20

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekty powiatowe: Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rok 2015

Plan działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rok 2015 Poznań, dnia 29 grudnia 2014 roku Plan działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rok 2015 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015 Mierniki określające stopień realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne Na posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało informację na temat badanie jakości edukacji. Badanie jakości edukacji jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków krajowych i europejskich Warszawa, 14 czerwca 2012 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

usuwając opcję niewybraną. 1 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

usuwając opcję niewybraną. 1 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą: Sprawozdanie/Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

usuwając opcję niewybraną. 1 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

usuwając opcję niewybraną. 1 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą: Sprawozdanie/Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET IV. SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA

PRIORYTET IV. SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA 78 PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA Opis Priorytetu IV W wymiarze europejskim zarówno Strategia Lizbońska jak i opracowany przez Komisję Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. 1. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej? Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE

Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE Konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu 1) Na kiedy mając na uwadze terminy dot. ogłoszenia konkursu, procedury oceny wniosków, negocjacji i podpisywania umów można realnie

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 S/032-2/13 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie za rok 2012 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 Mierniki określające stopień realizacji celu koniec

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODYFIKACJI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA KOMPONENTU CENTRALNEGO PO KL (PRIORYTETY I V) Priorytet I

ZAKRES MODYFIKACJI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA KOMPONENTU CENTRALNEGO PO KL (PRIORYTETY I V) Priorytet I ZAKRES MODYFIKACJI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA KOMPONENTU CENTRALNEGO PO KL (PRIORYTETY I V) Priorytet I Dotychczasowy zapis we właściwym Planie działania Propozycja zmiany zgłoszona przez IP 1.3.2 Wkład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA SZKÓŁ W ROZWOJU

SYSTEM WSPIERANIA SZKÓŁ W ROZWOJU SYSTEM WSPIERANIA SZKÓŁ W ROZWOJU Toruń 2012 VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ System doskonalenia nauczycieli placówki doskonalenia nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT Kraków 16 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE (stan na dzień 30.06.2014 r.) Poznań, sierpień 2014 r. W Wielkopolsce na Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzań

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzań Ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu W ogrodzie cudów. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI, Działanie 6.1 Warszawa, 8 maja 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU U WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju 1 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Obszary wsparcia oraz Sprawozdanie okresowe z realizacji POPT

Bardziej szczegółowo