Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uwaŝa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyŝszy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu. Korekta sprawozdania to kaŝda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu naleŝy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany). W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca moŝe równieŝ Ŝądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami. Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdraŝanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów naleŝy przedstawić rozłącznie. Załączniki Wraz ze sprawozdaniem naleŝy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika naleŝy zawrzeć zapis nie dotyczy ; W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), moŝliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik naleŝy oznaczyć jako korektę; Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian; Dane finansowe naleŝy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma moŝliwości złoŝenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeŝenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane naleŝy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (naleŝy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres I półrocze 2010 r. sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL III Priorytet PO KL 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą naleŝy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych w części rzeczowej Urszula Bednarek Katarzyna Martynowska (22) (22) w części finansowej Paweł Ufniarz (22) II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów Kontraktacja W ramach Priorytetu III PO KL - Wysoka jakość systemu oświaty od początku wdraŝania Programu do dnia r. podpisano 151 umów/decyzji z beneficjentami systemowymi i konkursowymi o wartości ogółem ,98 zł (32 projekty systemowe na kwotę ,93 zł, 119 projektów konkursowych na kwotę ,05 zł), co stanowi 70 % kwoty przewidzianej do zakontraktowania do końca 2010 roku w zatwierdzonym Planie Działania (PD) na 2010 rok dla III Priorytetu oraz 37,85% alokacji Priorytetu III w okresie programowania (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. 1 EUR = 4,1603 ZŁ). Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu w przyszłym roku kwoty 150 mln Euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX PO KL, poziom kontraktacji wynosi juŝ 44,48% alokacji na lata Informacja uzupełniająca: Wg stanu na r. podpisano juŝ 168 umów/decyzji, których wartość ( ,91 zł) stanowi 78 % kwoty przewidzianej do zakontraktowania do końca 2010 roku w zatwierdzonym PD na 2010 rok dla III Priorytetu oraz 43,82% alokacji Priorytetu III w okresie programowania (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. 1 EUR = 4,004 zł). Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu w przyszłym roku kwoty 150 mln Euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX PO KL, poziom kontraktacji wynosi juŝ 51,49% alokacji na lata NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zmiany polityczne i konieczność dostosowania szczegółów planowanych działań i instrumentów wdraŝania do potrzeb zasadniczych zmian w obszarze oświaty spowodowały niski poziom kontraktowania i wydatkowania przede wszystkim na początku obecnego okresu programowania (w latach ). Obecnie Program jest wdraŝany coraz sprawniej. Jest to wynikiem wdroŝenia szeregu działań naprawczych m. in. przekazaniu funkcji beneficjentów projektów systemowych z IP do właściwych, z uwagi na zakres zadań i kompetencji, jednostek organizacyjnych; zmianom organizacyjnym w IP; usprawnieniu procedur. 2

3 W I półroczu 2010 r. wszystkie projekty systemowe, które zakończyły się w 2009 roku, zostały rozliczone i zamknięte. Osiągnięto planowane rezultaty, a powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w ramach kolejnych działań prowadzonych w Priorytecie III. W I półroczu podpisano 49 umów/decyzji z beneficjentami systemowymi i konkursowymi (8 projektów systemowych, 41 projektów konkursowych). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 4 projektów systemowych, dla których do r. nie były jeszcze podpisane decyzje Ministra Edukacji Narodowej: 3.2 Budowa banków zadań II edycja (CKE), System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (MEN DKOW), Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących (Zespół szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą), Opracowanie załoŝeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŝania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (Instytut Badań Edukacyjnych). Decyzje Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji ww. projektów zostały podpisane w lipcu 2010 r. Wnioski o płatność / certyfikacja Do dnia r. IP zatwierdziła 547 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,70 zł (z czego w I półroczu 2010 r. zatwierdzono 282 wnioski, na kwotę ,84 zł). Do r. IP zatwierdziła wnioski o płatność końcową dla 6 projektów. Roczny cel certyfikacji na 2010 r. dla Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji Narodowej ustalony został na poziomie zł i obejmuje wydatki dla Priorytetu III i X PO KL. W pierwszym półroczu 2010 r. IP zatwierdziła 285 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,04 zł (Priorytet III i X PO KL), co stanowi 35 % realizacji celu wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE na 2010 r. oraz 171 % prognozy określonej na I półrocze 2010 r. Natomiast wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w I połowie 2010 r. wyniosła ,38 zł (Priorytet III i X PO KL), czyli 30 % prognozy określonej na cały 2010 r. oraz 147 % prognozy Rady Ministrów na I półrocze 2010 roku. Kumulatywny cel wydatków certyfikowanych do KE do końca 2010 r. określono na poziomie 510 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego IP zatwierdziła wnioski o płatność na łączną kwotę ,32 zł (Priorytet III i X), co stanowi 52 % celu kumulatywnego. Natomiast wartość wydatków certyfikowanych do KE od początku realizacji PO KL do 30 czerwca 2010 wyniosła ,07 zł, tj. 45 % celu kumulatywnego do końca 2010 r. NaleŜy podkreślić, Ŝe w ramach projektów systemowych wydatkowanie w I półroczu 2010 r. wzrosło o 102,60% w stosunku do lat poprzednich. W samej tylko I połowie 2010 r. wartość zatwierdzonych 225 wniosków o płatność projektów systemowych wynosiła zł, czyli więcej niŝ w całym okresie (204 wnioski o płatność na kwotę zł). Wnioski o dofinansowanie Do r. do IP wpłynęło 1076 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywną ocenę formalną przeszło 916 wniosków na łączną kwotę ,90 zł, a pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 338 wniosków na łączną kwotę ,50 zł. Konkursy W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną wniosków złoŝonych na konkursy: 4/POKL/3.3.4/09, 6/POKL/3.3.2/09, a takŝe 1/POKL/3.4.3/10. W I półroczu 2010 r. przeprowadzono ocenę merytoryczną wniosków złoŝonych na konkursy: 4/POKL/3.3.4/09, 5/POKL/3.3.2/09, 6/POKL/3.3.2/09, a takŝe 1/POKL/3.4.3/10. W I półroczu 2010 r. IP ogłosiła 1 konkurs nr 1/POKL/3.4.3/10 Opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów 3

4 doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego II edycja. W I półroczu 2010 r. podpisano 41 umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w konkursach ogłoszonych w 2009 r.: 1/POKL/3.3.4/09 18 umów, 2/POKL/3.3.4/09 8 umów, 3/POKL/3.3.2/09 12 umów, 5/POKL/3.3.2/09 3 umowy. Trwa podpisywanie kolejnych umów w ramach konkursu 5/POKL/3.3.2/09, a takŝe 6/POKL/3.3.2/09. W ramach konkursu 4/POKL/3.3.4/09 trwają negocjacje. W ramach Priorytetu III PO KL realizowane są róŝne typy projektów: projekty badawcze, promocyjnoinformacyjne, projekty, w których udzielane jest bezpośrednie wsparcie dla osób (w postaci szkoleń, studiów podyplomowych, staŝy, programów rozwijania kompetencji kluczowych, itp.) oraz projekty, których celem jest opracowanie narzędzi diagnostycznych, czy programów nauczania. W ramach wszystkich projektów realizowanych w Priorytecie III PO KL początkowym wsparciem objęto osób, a udział w projektach ukończyło osób (zgodnie z załącznikiem numer 2 do zatwierdzonych do r. wniosków o płatność - tabelami dotyczącymi szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia). Dodatkowo w projektach uczestniczyły dzieci poniŝej 12 roku Ŝycia, które zgodnie z systemem sprawozdawczości nie są monitorowane w ww. tabelach. Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie W ramach Działania 3.1 do dnia r. podpisano 5 decyzji w sprawie realizacji projektów systemowych na kwotę ,17 zł, z czego w I półroczu 1 (Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym Poddziałanie Beneficjent MEN). Stanowi to 99% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.1 narastająco w Planie Działania na 2010 r. Do r., w ramach Działania 3.1, zatwierdzono 22 wnioski o płatność na kwotę ,18 zł. W I półroczu 2010 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową 1 projektu, którego realizacja zakończyła się w 2009 r. (Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Poddziałanie Beneficjent MEN) Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych W ramach Działania 3.2 do dnia r. podpisano 12 decyzji w sprawie realizacji projektów systemowych na kwotę ,16 zł, z czego w I półroczu 2 (Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania, Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Beneficjent CKE). Stanowi to 86% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.2 narastająco w Planie Działania na 2010 r. (Ponadto w lipcu 2010 r. podpisano decyzję, dot. realizacji kolejnego projektu Budowa banków zadań II edycja). Do r., w ramach Działania 3.2, zatwierdzono 38 wniosków o płatność na wartość ,32 zł. W 1 półroczu 2010 r. zatwierdzono wnioski o płatność końcową 3 projektów, których realizacja zakończyła się w 2009 r. (PilotaŜ nowej formuły egzaminu zawodowego, Budowa banków zadań, Opracowanie załoŝeń Krajowego Systemu Informatycznego) Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia W ramach Działania 3.3 do dnia r. podpisano 109 umów/decyzji na kwotę ,42 zł, z czego w I półroczu 44 (3 decyzje, dot. realizacji projektów systemowych MEN w Poddziałaniu 3.3.3: WdroŜenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego; Opracowanie i wdroŝenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym; Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 41 umów w ramach konkursów: 1/POKL/3.3.4/09 18 umów, 2/POKL/3.3.4/09 8 umów, 3/POKL/3.3.2/09 12 umów, 5/POKL/3.3.2/09 3 umowy). Stanowi to 62% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.3 narastająco w Planie Działania na 2010 r. (Ponadto w lipcu 2010 r. podpisano decyzje, dot. realizacji kolejnych projektów systemowych: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Poddziałanie Beneficjent MEN; Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących Poddzialanie Beneficjent Zespół szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). 4

5 Trwa równieŝ podpisywanie kolejnych umów w ramach konkursów: 5/POKL/3.3.2/09, a takŝe 6/POKL/3.3.2/09. W ramach konkursu 4/POKL/3.3.4/09 trwają negocjacje. Do r., w ramach Działania 3.3, zatwierdzono 379 wniosków o płatność na wartość ,60 zł. W I półroczu 2010 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową 1 projektu, którego realizacja zakończyła się w 2009 r. (Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy Poddziałanie Beneficjent MEN). Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe Ŝycie W ramach Działania 3.4 do dnia r. podpisano 25 umów/decyzji na kwotę ,23 zł, z czego w I półroczu - 2 (W ramach Poddziałania 3.4.2: Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Beneficjent MEN; Model systemu wdraŝania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe Ŝycie Beneficjent KOWEZiU). Stanowi to 52% kontraktacji przewidzianej dla Działania 3.3 narastająco w Planie Działania na 2010 r. (Ponadto w lipcu 2010 r. podpisano decyzję, dot. realizacji kolejnego projektu systemowego: Opracowanie załoŝeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŝania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie Poddziałanie Beneficjent Instytut Badań Edukacyjnych). Ponadto w ramach konkursu 1/POKL/3.4.3/10, przeprowadzono ocenę merytoryczną wniosków i rekomendowano do dofinansowania projekty. Negocjacje rozpoczną się w II półroczu 2010 r.) Do r., w ramach Działania 3.4, zatwierdzono 108 wniosków o płatność na wartość ,60 zł. W I półroczu 2010 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową 1 projektu w ramach konkursu 3/POKL/3.4.3/08, którego realizacja zakończyła się w 2009 r. Projekty realizowane w okresie sprawozdawczym przyczyniały się do osiągnięcia wszystkich celów szczegółowych dla Priorytetu III, określonych Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Cel szczegółowy 1 Realizacji celu szczegółowego 1 (wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystania w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą), słuŝyło 17 projektów systemowych wdraŝanych w ramach Działania 3.1 (5 projektów) i Działania 3.2 (12 projektów). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 1 projektu, dla którego do r. nie była jeszcze podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej Budowa banków zadań II edycja. Działanie 3.1 Poddziałanie ) Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej Beneficjent: Centrum Informatyczne Edukacji Wartość: ,00 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,10 zł (procent rozliczenia: 7,77 %). Głównym celem projektu jest stworzenie zmodernizowanego, usprawnionego i funkcjonalnego Systemu Informacji Oświatowej, określanego jako SIO2. Projekt składa się z trzech części: Przygotowanie aktów prawnych umoŝliwiających realizację projektu. Przygotowanie pracowników CIE i MEN do wykonywania prac analitycznych w projekcie do skutecznego nadzoru procesu programowania oraz do przejęcia i zarządzania Systemem SIO2. Realizacja projektu bazy danych administracyjnych SIO2. 5

6 Projekt załoŝeń do nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.) uzyskał akceptację GIODO i był konsultowany z Rządowym Centrum Legislacji. Trwały prace nad przygotowaniem projektu ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie, zatwierdzonego przez Radę Ministrów, projektu załoŝeń do ustawy. (Obecnie projekt ustawy jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych, po zakończeniu których i przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie skierowany do Sejmu). Przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIE i MEN w dziedzinie zaawansowanej analityki w zakresie zaawansowanej analizy danych i projektowania systemów informatycznych do zaawansowanej analizy danych. Od początku realizacji projektu do końca I półrocza 2010 r. przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na przeprowadzenie dedykowanych szkoleń specjalistycznych w dziedzinie zaawansowanej analityki w zakresie zaawansowanej analizy danych i projektowania systemów informatycznych do zaawansowanej analizy danych, w wyniku którego, w IV kwartale 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą. Ponadto w I półroczu 2010 r. trwały przygotowania do 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania; w trybie przetargu ograniczonego na dostawę oprogramowania analityczno-raportowego oraz opracowanie i wdroŝenie warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej. 2) Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych Wartość: ,46 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę , 37 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie moŝliwości wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. Projekt składa się z trzech części: badania naukowe nad funkcjonowaniem podstaw programowych (badania dydaktyczne) oraz badania systemowe nad jakością i efektywnością edukacji na wszystkich etapach edukacyjnych (główna część projektu, wyodrębniono 5 obszarów badawczych) instytucjonalizacja zaplecza badawczego upowszechnianie i promocja badań edukacyjnych oraz aktywizacja środowisk edukacyjnych. realizowano badania naukowe w ramach następujących projektów badawczych: ESLC, PIAAC/OECD, TALIS/OECD; zbudowano interdyscyplinarną bibliotekę edukacyjną; opracowano plan badawczy na rok 2010 z wizją badań do roku 2015 (wstępna wersja); skonsolidowano pojedyncze badania dydaktyczne i systemowe w 10 duŝych projektów (uszczegółowiony Plan działania); opracowano koncepcję tworzenia instytucjonalnego zaplecza badawczego; zorganizowano 7 interdyscyplinarnych seminariów naukowych z cyklu Badania i polityka ; opracowano pierwsze rekomendacje dla polityki edukacyjnej (coroczne); opracowano ramowy program studiów podyplomowych i doktoranckich obejmujących metodologię badań edukacyjnych; uruchomiono portal zawierający docelowo wszystkie rezultaty badań wraz z narzędziami i metodologią (www.badania.ibe.edu.pl); uruchomiono Bazę Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE); Projekt realizuje równieŝ 2 wskaźniki POKL, których szerszy opis znajduje się w pkt 3.2 sprawozdania. 6

7 W ramach projektu w 2009 r. przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie okablowania LAN. W I półroczu 2010r. przeprowadzono 16 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z których 10 zakończyło się podpisaniem umów z wykonawcami w I półroczu 2010 r., 5 - w lipcu 2010 r., a 1 zostało uniewaŝnione. Postępowania prowadzone były w trybie: zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelowe; cateringowe oraz obsługę spotkań i konferencji dialogu konkurencyjnego na badanie kompetencji osób dorosłych przetargu nieograniczonego na kontrole badania kompetencji osób dorosłych; organizację wyjazdów i spotkań; wprowadzenie i realizowanie w ramach prowadzonych przez Wykonawcę studiów doktoranckich na kierunku filologia polska komponentu obejmującego dydaktykę szczegółową literatury i języka polskiego oraz badań edukacyjnych; dostawę papieru kserograficznego; artykułów biurowych; artykułów chemicznych; sprzętu komputerowego i oprogramowania; materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących; krzeseł; oprogramowania do analiz danych jakościowych. Poddziałanie ) Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Wartość: ,00 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona , 22 zł. (procent rozliczenia: 61,75%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Celem projektu było wypracowanie systemu sprawowania efektywnego nadzoru pedagogicznego oraz zasad dokonywania oceny jakości pracy szkoły. W ramach realizacji projektu: Przeanalizowano obecnie funkcjonujący system nadzoru pedagogicznego i przygotowano opracowanie, zawierające wyniki analizy; Opracowano koncepcję sprawowania nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły; Przygotowano załoŝenia do zmian legislacyjnych dotyczących systemu nadzoru pedagogicznego; Opracowano projekt publikacji zawierającej opis proponowanych rozwiązań bez odniesienia się do przepisów prawa - Zmiany w nadzorze pedagogicznym. Ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji. Po wdroŝeniu rozwiązań poprzez opisanie ich w rozporządzeniu z października 2009 r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego, projekt publikacji został wykorzystany jako materiał słuŝący pracom nad opracowaniem poradnika na temat nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz wizytatorów; Przeprowadzono 8 konferencji upowszechniających rezultaty projektu. W ramach projektu zostały podpisane 3 umowy z wykonawcami, w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 4) Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim Wartość: , 71 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zwiększająca całkowitą wartość projektu.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę , 63 zł (procent rozliczenia: 33,69%). Celem projektu jest podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdroŝenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. 7

8 Przeszkolono 2561 osób (w tym dyrektorów szkół) w zakresie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego ewaluacja wewnętrzna; Początkowym wsparciem w ramach projektu objęto 247 pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny z zakresu ewaluacji zewnętrznej. Wg. zatwierdzonych do końca 1 półrocza 2010 r. wniosków o płatność, udział w projekcie ukończyło 121 osób, natomiast do końca czerwca udział w projekcie ukończyły juŝ 243 osoby; Skonstruowano bazę do generowania narzędzi zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego; Zorganizowano 276 konferencji upowszechniających nowe rozwiązania systemowe; Przeprowadzono pilotaŝ zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego w 32 szkołach i placówkach. W 2009 r. w ramach projektu zostały podpisane 22 umowy z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (18 w trybie zamówienia z wolnej ręki, 4 w trybie przetargu nieograniczonego). Ponadto do końca I półrocza trwały 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 400 laptopów oraz dostawę sprzętu komputerowego. Przewidywany termin podpisania umów: wrzesień 2010 r. Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego realizowane jest wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 5) Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim Wartość: ,00 zł Okres realizacji: W I półroczu 2010 r. ( r.) została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wniosek o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę 0,00 zł (wykazany postęp rzeczowy). Celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności opracowanie nowych modeli i narzędzi planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych oraz wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń oraz dostarczenie publikacji fachowych. Skompletowano zespół projektowy u Lidera i Partnera (w tym ekspertów). Rozpoczęto badania diagnostyczne nad wagą wiejską w algorytmie podziału subwencji oświatowej oraz nad wskazówkami metodycznymi dla gmin i powiatów, dotyczącymi informowania o stanie realizacji zadań oświatowych. Trwały prace nad publikacją dla JST Jak informować o stanie realizacji zadań oświatowych. Planowane wydanie w III kw r. oraz przekazanie do JST przed początkiem roku szkolnego 2010r./2011 r. Do końca I półrocza trwało 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Przewidywany termin podpisania umowy: wrzesień 2010 r. Postępowanie realizowane jest wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. Działanie 3.2 projekty systemowe, realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 1) Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych Wartość: ,78 zł. Okres realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,92 zł. (procent rozliczenia: 56,87%). W I półroczu 2010 r. został złoŝony wniosek o płatność końcową na kwotę ,62 zł (weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu zakończenia czynności kontrolnych, 8

9 tj. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej przez IP kontroli na miejscu u Beneficjenta). Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań, analiz i pilotaŝy narzędzi słuŝących pomiarowi efektywności kształcenia poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych. Projekt składał się z trzech części: Monitorowanie efektu egzaminatora oraz przygotowanie wprowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (Electronic Marking); Standardy wymagań egzaminacyjnych; Absolwenci na rynku pracy trafność prognostyczna egzaminów zewnętrznych w kontekście umiejętności koniecznych na rynku pracy. W ramach realizacji projektu: Przeszkolono 340 z planowanych 400 (85%) ekspertów do oceniania prac w technologii e-oceniania i do prowadzenia powszechnego szkolenia egzaminatorów e-oceniania w egzaminach poddanych pilotaŝowi (pomimo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji i tak część uczestników zrezygnowała w trakcie szkolenia); Przygotowano projekt wprowadzenia i organizacji e-oceniania w Polsce; Zaadaptowano oprogramowanie do oceniania oraz do administrowania e-ocenianiem do wykorzystania w polskim systemie egzaminów zewnętrznych; Opracowano raport z wynikami porównania efektu egzaminatora dla oceniania tradycyjnego i e-oceniania dla egzaminów poddanych pilotaŝowi; Opracowano raport rekomendujący CKE sposób wdroŝenia e-oceniania w systemie egzaminacyjnym w latach , zawierający propozycje merytoryczne, technologiczne oraz oszacowanie kosztów na etapie wdraŝania e-oceniania w polskim systemie egzaminów zewnętrznych. 2) Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Wartość: zł. (Beneficjent przygotowywuje modyfikację wniosku, zwiększającą wartość projektu) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,49 (procent rozliczenia: 21,03%). Celem projektu jest rozwijanie metod wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania (stworzenie modeli szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla róŝnego typu szkół i dla nauczycieli; zdobycie głębszej wiedzy o uwarunkowaniach osiągnięć szkolnych uczniów; opracowanie metod stosowania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej przez dyrektorów szkół, rady pedagogiczne, nadzór pedagogiczny oraz organy prowadzące; monitorowanie ewaluacyjnej funkcji systemu egzaminów zewnętrznych; opracowanie materiałów szkoleniowych i strategii szkoleń dla potencjalnych uŝytkowników metody edukacyjnej wartości dodanej). Upowszechniono wskaźnik EWD w 6030 szkołach; Przygotowano zintegrowaną bazę danych egzaminacyjnych w 2009 r.; Opracowano model szacowania EWD w 2009 r.; Przygotowano raport z analizy wykorzystania metody dla szacowania EWD dla nauczycieli gimnazjów; Przygotowano zestaw materiałów szkoleniowych wraz instrumentarium statystycznym; Przeprowadzono badania podłuŝne ścieŝki rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieŝy i sprzęŝone z nim monitorowanie funkcjonowania egzaminów zewnętrznych; Opracowano raport z analizy procesu róŝnicowania się polskich szkół. 3) Badania uwarunkowań zróŝnicowania wyników egzaminów zewnętrznych Wartość: ,30 (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca całkowitą wartość projektu.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,74 (procent rozliczenia: 49,42 %). Celem projektu jest doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych jako skutecznego narzędzia polityki 9

10 edukacyjnej pozwalającego na systematyczne i ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania szkoły na wszystkich etapach kształcenia. Projekt składa się z części: Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej Polska PISA - Spójność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i szanse rozwojowe: Oddziaływanie pomiaru kompetencyjnego na system edukacji Powstało 5 raportów badawczych, dotyczących badania umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej Powstała publikacja "Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Trwały prace nad kolejnymi publikacjami: " Pozwólmy dzieciom mówić i pisać", "Pozwólmy dzieciom działać". Powstała publikacja Umiejętności polskich gimnazjalistów pomiar, wyniki, zadania testowe z komentarzami Powstała publikacja Teoretyczne i praktyczne problemy skalowania osiągnięć szkolnych 4) PilotaŜ nowych egzaminów maturalnych Wartość: zł. (przygotowywana jest modyfikacja projektu, zmniejszająca wartość projektu do ,21 zł i wydłuŝająca okres realizacji do 2013 r.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,47 zł (procent rozliczenia: 17,84%). Głównym celem projektu jest opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu maturalnego z matematyki, opracowanie propozycji nowych arkuszy, przeprowadzenia ich pilotaŝy oraz próbnych egzaminów. Projekt składa się z dwóch części: Opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi Przeprowadzenie pilotaŝu egzaminu maturalnego z matematyki, filozofii i wiedzy o społeczeństwie Stworzono 700 pojedynczych zadań z matematyki; Stworzono 17 przykładowych arkuszy do egzaminów maturalnych; Przeprowadzono egzaminy maturalne z matematyki na terenie całego kraju na całej populacji uczniów, przystępujących do matury w maju 2010; Opracowano 19 raportów z pilotaŝy, standaryzacji i egzaminów próbnych; Przeprowadzono 6 warsztatów i seminariów dla doradców metodycznych i egzaminatorów na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki; Przeprowadzono 3 konferencje upowszechniające dla nauczycieli matematyki na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki; Wydrukowano i rozdystrybuowano do szkół tablic matematycznych; Przeprowadzono pilotaŝ egzaminu maturalnego z filozofii; Zmodyfikowano arkusz z filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym; Opracowano 3 koncepcje tematu wypracowania z filozofii na poziomie rozszerzonym. 5) PilotaŜ nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla klas VI Wartość: ,68 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca całkowitą wartość projektu.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,46, (procent rozliczenia: 71,11%). Celem głównym projektu jest doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych poprzez przygotowanie całościowej koncepcji egzaminu z języka obcego w gimnazjum oraz opracowanie nowej formuły sprawdzianu w klasie VI. 10

11 Projekt składa się z dwóch części: PilotaŜ egzaminu z języka obcego w gimnazjum. Nowa formuła sprawdzianu. Stworzono zbiór zadań egzaminacyjnych do tworzenia testów języków obcych w gimnazjum; Opracowano 4 raporty z pilotaŝu i badań, w tym raport z przeprowadzonych badań kontekstowych; Przygotowano programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów i autorów zadań wraz z materiałami szkoleniowymi; Przeszkolono 120 autorów zadań do konstruowania testów; Stworzono 75 zadań ilustrujących wymagania egzaminacyjne. 6) PilotaŜ nowej formuły egzaminu zawodowego Wartość projektu: ,05 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,68 zł (procent rozliczenia: 96,24%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Głównym celem projektu było doskonalenie systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych oraz dostosowywanie go do projektowanych, a takŝe przewidywanych zmian, jakie będą miały miejsce w perspektywie najbliŝszych lat w obszarze edukacji, na rynku pracy oraz zmian powodowanych przez upowszechniającą się otwartość na uczenie się przez całe Ŝycie. W ramach realizacji projektu: Przeszkolono 511 z 706 zakwalifikowanych na kurs i 600 planowanych do przeszkolenia, konstruktorów zadań na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (85,17%). Powodem nie osiągnięcia wskaźnika była rezygnacja części uczestników ze szkolenia; Zrealizowano budowę banku zadań (do bazy w programie Fast test wpisano 15 tys. zadań dla 161 zawodów); Opracowano procedury przeprowadzania egzaminu w ośrodku egzaminowania, w tym zrealizowano pilotaŝ przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów ZSZ z rejestracją przebiegu przy uŝyciu kamer. 7) Budowa banków zadań Wartość: ,07 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,98 zł (procent rozliczenia: 93,74 %). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Głównym celem było wypracowanie metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych i zapoczątkowanie rozwoju banków zadań słuŝących egzaminom zewnętrznym we wszystkich etapach kształcenia ogólnego. W ramach realizacji projektu: Opracowano koncepcję arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowoŝytnych, w oparciu o nową podstawę programową w VI klasie szkoły podstawowej, gimnazjum i egzaminu maturalnego; Opracowano koncepcję banków zadań egzaminów z przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, języków obcych nowoŝytnych; Stworzono łącznie 210 przykładowych zadań dla egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu maturalnego; Stworzono procedury tworzenia zadań w ramach banków zadań. 8) Opracowanie załoŝeń Krajowego Systemu Informatycznego Wartość: ,71 zł. Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,35 zł. (procent rozliczenia: 92,75%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. 11

12 Celami projektu było: przygotowanie załoŝeń budowy nowego systemu informatycznego do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych oraz przygotowanie baz danych tworzonych w ramach systemu odbiorcom zewnętrznym, w tym zespołom badawczym. W ramach realizacji projektu: Przygotowano opracowanie Specyfikacja analizy przedwdroŝeniowej projektu Krajowego Systemu Informatycznego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ; Przygotowano i zebrano dokumentację o systemach informatycznych w OKE i CKE oraz opracowano specyfikację serwera do testowania przetwarzania danych; Przygotowano stronę internetową przeznaczoną do publikacji przygotowanych baz danych oraz udostępniono bazy pod adresem: 9) Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych Wartość: zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zwiększająca wartość projektu i wydłuŝająca okres realizacji.) Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,09 zł (procent rozliczenia: 35,25%). Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń pracowników, współpracowników i kandydatów na współpracowników (egzaminatorów) systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej. W ramach projektu odbywają się m.in. studia podyplomowe dla pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych nt. metodologii badań ilościowych, analizy danych ilościowych, metody IRT; szkolenia doskonalące egzaminatorów z wykorzystaniem e-learningu; studia podyplomowe dotyczące umiejętności konstruowania szkoleń i opracowywania materiałów w formie e-learningu; kursy edukatorskie dla osób prowadzących szkolenia na rzecz systemu egzaminów zewnętrznych; szkolenia dotyczące metodologii badań jakościowych. Początkowym wsparciem w ramach projektu objęto pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych. Wg. zatwierdzonych do końca 1 półrocza 2010 r. wniosków o płatność, udział w projekcie ukończyły osoby. Natomiast do końca czerwca udział w projekcie ukończyły kolejne 393 osoby; Wypracowano 3 programy szkoleniowe w formule e-learningu; Przygotowano 19 sprawozdań z wymiany doświadczeń, staŝy zagranicznych. 10) Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych Wartość: ,15 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,14 (procent rozliczenia: 73,98%). W I półroczu 2010 r. został złoŝony wniosek o płatność końcową na kwotę ,22 zł (weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej przez IP kontroli na miejscu u Beneficjenta). Celem głównym projektu jest dostarczenie wszystkim podmiotom systemu edukacji oraz opinii społecznej uŝytecznej i pełnej informacji na temat nowych rozwiązań organizacyjnych, efektów badań oraz moŝliwości spoŝytkowania wyników egzaminów zewnętrznych w Polsce. W ramach realizacji projektu opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano m.in.: kwartalniki dla uczniów, dla nauczycieli i dyrektorów, dla samorządów, dotyczące problematyki egzaminowania; broszury o egzaminie zawodowym; biuletyny na temat badań z dziedziny edukacji; serię opracowań dotyczących diagnostyki edukacyjnej; serię publikacji okazjonalnych dotyczących zmian w systemie egzaminowania. 12

13 11) Przygtowanie systemu informatycznego do e-oceniania Okres realizacji: Wartość: ,92 zł W I półroczu 2010 r. ( r.) została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza nie wpłynął do IP Ŝaden wniosek o płatność. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy do r. na kwotę 0,00 zł, wpłynął w dniu r. Rozpoczęto prace związane z obsługą administracyjną, prawną i finansową projektu. Rozpoczęto działania promocyjne. Powołano i zatrudniono zespół wdroŝeniowy. Odbyło się spotkanie zespołu wdroŝeniowego, na którym m.in. przydzielono zadania członkom zespołu, ustalono harmonogram działań zespołu. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oprogramowania do e-oceniania. 12) Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Okres realizacji: Wartość: ,50 zł W I półroczu 2010 r. ( r.) została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wniosek o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę 0,00 zł. Określono zasady wg. których ma powstać raport na temat słabych i mocnych stron obecnych egzaminów zawodowych, włączając do niego ankietę z kryteriami. Opracowano program-ankietę do przygotowania przez ośrodki egzaminacyjne inwentaryzacji zasobów sprzętowych (sprzętu komputerowego i łączy internetowych) znajdujących się w szkołach/placówkach, w których obecnie odbywa się etap pisemny egzaminu zawodowego i w których moŝe odbywać się on w najbliŝszej przyszłości. Nakreślono zadania ekspertów rekomendowanych do zespołu ekspertów w ramach projektu. 13) Budowa banków zadań - II edycja Okres realizacji: Wartość: ,28 Do końca I półrocza 2010 r. nie była jeszcze wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Decyzja została podpisana w dniu r. Odbywały się prace organizacyjne i pierwsze spotkania kadry zarządzającej. W ramach wszystkich projektów, do końca 2009 r. CKE przeprowadziła 56 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (42 w trybie z wolnej ręki, 10 w trybie przetargu nieograniczonego, 2 w trybie przetargu ograniczonego oraz 2 w trybie zapytania o cenę). Przedmiotem ww. postępowań były między innymi: dostawa artykułów biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, organizacja szkoleń, seminariów, konferencji. W 1 półroczu 2010 r. CKE przeprowadziła 8 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których podpisano 8 umów z wykonawcami: 2 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic matematycznych i na badanie terenowe obejmujące testowanie wariantów organizacyjnych przeprowadzania sprawdzianu w klasach VI w formule dostosowanej do nowej podstawy programowej, 1 w trybie przetargu ograniczonego w zakresie badania umiejętności podstawowych uczniów, 5 w trybie zamówienia z wolnej ręki (w tym 4 międzyprojektowe) w zakresie szkolenia koordynatorów i ankieterów; usług prawniczych; obsługi spotkań, szkoleń i konferencji; usług cateringowych. 13

14 Obecnie toczy się postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę materiałów promocyjnych. Cel szczegółowy 2 Realizacji celu szczegółowego 2 (podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli), słuŝyło 31 projektów systemowych i konkursowych wdraŝanych w ramach Działania 3.3, Poddziałania (1 projekt systemowy) i Poddziałania (30 projektów konkursowych). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 1 projektu, dla którego do r. nie była jeszcze podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej Poddziałanie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (MEN DKOW). Działanie 3.3 Poddziałanie ) Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Wartość: ,00 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca całkowitą wartość projektu. Zmniejszenie wartości projektu nie wpłynęło na zmianę głównych rezultatów projektu.) Okres realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Wniosek o płatność końcową został złoŝony r. Przedstawiono łącznie do rozliczenia 91 % wartości projektu. Osiągnięto wszystkie planowane rezultaty. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na łączną kwotę ,79 zł. Celem projektu było opracowanie koncepcji systemu wspierania rozwoju szkół i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia i doradztwa. Docelowo ma to prowadzić to zbudowania sieci centrów kompleksowego wsparcia szkół, która będą uwzględniać zasoby róŝnych instytucji oświatowych. W ramach realizacji projektu: Wypracowano wstępną koncepcję systemu wsparcia rozwoju szkół i nauczycieli wraz z propozycjami rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i prawnych; Przygotowano 4 opracowania zawierające: szczegółową analizę przepisów prawa dotyczących obecnego systemu doskonalenia nauczycieli (1 opracowanie); informację o finansowaniu doskonalenia nauczycieli (1 opracowanie); analizę funkcjonowania obecnego systemu doskonalenia nauczycieli (2 opracowania); Przeprowadzono analizę SWOT obecnego systemu wspierania rozwoju szkół; Przeprowadzono spotkania konsultacyjne z interesariuszami systemu wspierania szkół; Przygotowano raport z analizy materiałów i 5 opisów studiów przypadków dot. wybranych systemów doskonalenia nauczycieli w innych krajach; Opracowano 6 studiów przypadku funkcjonowania róŝnie zorganizowanych placówek doskonalenia nauczycieli w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym. Zorganizowano konferencję upowszechniającą rezultaty projektu. 2) System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Wartość: ,25 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. nie była jeszcze wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Decyzja została podpisana w dniu r. Celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych poprzez: opracowanie załoŝeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli (merytorycznych, finansowych, instytucjonalnych i prawnych), działania promocyjno-informacyjne oraz budowę systemu 14

15 zapewniania jakości akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. W oparciu o wstępną koncepcję systemu wsparcia rozwoju szkół i nauczycieli, opracowaną w ramach I etapu projektu pt. Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, zostanie wypracowany system, oparty na Centrach Rozwoju Edukacji, rozumianych jako zespół instytucji zapewniających kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu nałoŝonych na nie zadań. Skompletowano zespół projektowy. Rozpoczęto prace nad uszczegóławianiem załoŝeń do nowego systemu wsparcia, wypracowanego w ramach projektu Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego. Do końca I półrocza trwało 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Przewidywany termin podpisania umowy: wrzesień 2010r. Postępowanie realizowane jest wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. Poddziałanie ) Konkurs nr 2/POKL/3.3.2/08 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych I edycja Nabór wniosków: Alokacja: ,00 zł W ramach konkursu w latach podpisano 15 umów na realizację projektów Łączna wartość umów ,36 zł. W I półroczu 2010 r. zakończyła się realizacja 1 projektu, jednak do końca I półrocza 2010 r. nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła 91 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,59 zł, co stanowi 37,05 % wartości zakontraktowanych środków na dany konkurs. W ramach realizowanych projektów zaplanowano uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Studia podyplomowe mają na celu umoŝliwienie przepływu kadr z gospodarki do edukacji. Studia umoŝliwiają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela osobom czynnym zawodowo oraz absolwentom. Nowy typ studiów umoŝliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania osobom, legitymującym się dyplomem ukończenia szkoły wyŝszej, w zakresie, który przygotowuje merytorycznie do podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu zawodowego lub grupy przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych. Program studiów obejmuje m.in: blok zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym oraz blok zajęć z zakresu nauczanego przedmiotu zawodowego (grupy przedmiotów), prezentujący najnowsze technologie i osiągnięcia z danego obszaru. W programie studiów uwzględniono równieŝ fakt, Ŝe osoby studiujące legitymują się dyplomami róŝnych specjalności. W ramach 15 projektów studia realizowane były przez 18 uczelni (14 uczelni to beneficjenci/liderzy projektów jedna uczelnia realizuje dwa projekty; oraz 4 uczelnie to partnerzy w projektach realizujący własny program studiów). W ramach realizowanych projektów początkowym wsparciem objęto osób. W części projektów w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja na studia. Wg. zatwierdzonych do końca I półrocza 2010 r. wniosków o płatność, udział w projekcie ukończyło - z nabytymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotów zawodowych - 31 osób. (W I półroczu 2010 r. zakończyła się realizacja 1 projektu, jednak do końca 1 półrocza 2010 r. nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, stąd osoby które zakończyły udział w ramach tego projektu zostały uwzględnione jeszcze jako osoby kontynuujące projekt.) 2) Konkurs nr 3/POKL/3.3.2/09 Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego Nabór wniosków: r. 15

16 Alokacja: ,00 zł W ramach konkursu w 2010 r. podpisano 12 umów na realizację projektów Łączna wartość umów ,26 zł Do końca I półrocza 2010 r., IP zatwierdziła 10 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę ,81 zł, co stanowi 2,06 % wartości zakontraktowanych środków na dany konkurs. Celem konkursu jest, opracowanie programów studiów zawodowych oraz organizacja studiów I stopnia w specjalności przygotowującej do pracy w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach, tak aby były zawsze prowadzone w dwóch zakresach, tj. aby specjalność edukacja wczesnoszkolna zawsze była zestawiona z drugą specjalnością wychowaniem przedszkolnym. Absolwenci studiów powinni być odpowiednio przygotowani zarówno w zakresie wychowania przedszkolnego jak i edukacji wczesnoszkolnej. W programie studiów powinien znaleźć się blok zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym oraz blok zajęć z zakresu języka obcego, w ramach którego nauczyciele osiągną zaawansowaną znajomość języka obcego. Docelowo ma być opracowanych 12 programów nauczania na poziomie dziennych studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Do końca I półrocza 2010 r. w przypadku 4 projektów, dla których studia I stopnia rozpoczęły się w 2009 roku, osiągnięto wskaźnik na poziomie opracowanych 4 programów nauczania. RównieŜ te 4 uczelnie uruchomiły studia od października 2009r, jednakŝe do końca okresu sprawozdawczego tylko w ramach 2 projektów zostały zatwierdzone wnioski o płatność (2 uczelnie). W pozostałych 8 projektach trwają prace związane z przygotowaniem programów nauczania na kierunku studiów. W ramach 2 realizowanych projektów początkowym wsparciem objęto 91 osób. W przypadku 2 kolejnych projektów, równieŝ rozpoczęły się studia I stopnia, jednak do końca I półrocza 2010 r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność. Natomiast w przypadku pozostałych 8 projektów, trwa rekrutacja a studia rozpoczynają się od października 2010 roku. Do końca I półrocza 2010 r. nikt nie ukończył udziału w projektach. 3) Konkurs nr 5/POKL/3.3.2/09 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych II edycja Ogłoszenie konkursu: r. Nabór wniosków: r. Alokacja: zł W 2009 r. przeprowadzono ocenę formalną 37 wniosków złoŝonych na konkurs. Pozytywną ocenę uzyskało 35 wniosków, o łącznej wartości ,18 zł. W styczniu 2010 r. odbyła się ocena merytoryczna projektów. Komisja Oceny Projektów zarekomendowała do zatwierdzenia 14 projektów, wszystkie zostały skierowane do negocjacji. Wartość tych wniosków to ,00 zł. Dodatkowo, po przeprowadzeniu procedury odwoławczej i skierowaniu dwóch wniosków do ponownej oceny merytorycznej w dniach kwietnia 2010 roku, do realizacji zarekomendowano jeszcze dwa projekty o łącznej wartości , 00 zł. W I półroczu podpisano 4 umowy (jednak ze względu na fakt, Ŝe jedna z umów podpisana w dniu r. - została wprowadzona do SIMIKA w dniu r., przyjmujemy, Ŝe w 1 półroczu podpisano 3 umowy). Pozostałe 10 umów podpisanych zostało do dnia r. 2 umowy dla projektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej zostaną zawarte w sierpniu br. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. 4) Konkurs nr 6/POKL/3.3.2/09 Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela Nabór wniosków: od do wyczerpania limitu środków Alokacja: zł Do końca czerwca 2010 r. łącznie na konkurs wpłynęło 95 wniosków, na kwotę ,18 zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 63 wnioski na łączną kwotę ,02 zł. Pozytywną ocenę merytoryczną, a zarazem rekomendację do dofinansowania uzyskało 19 projektów, o łącznej wartości zł. 44 wnioski zostały ocenione negatywnie przez ekspertów podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów w tym 6 z powodu braku spełnienia kryterium horyzontalnego - zasady równych szans kobiet i męŝczyzn oraz nieprawidłowego 16

17 poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach ww. konkursu nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie. Podpisanie 19 umów przewidziane jest w trzecim kwartale 2010 r. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na dany konkurs. Zainteresowanie konkursem jest niewielkie - średnio na kaŝdą rundę wpływa od 8 do 24 wniosków, z czego bardzo niewiele przechodzi pozytywnie ocenę merytoryczną. IP w celu zainteresowania oraz pomocy potencjalnym beneficjentom zorganizowała w dniu 30 czerwca 2010 r. spotkanie z beneficjentami, na którym omawiane były załoŝenia konkursu a takŝe najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Cel szczegółowy 3 Realizacji celu szczegółowego 3 (poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy), słuŝyło 98 projektów systemowych i konkursowych wdraŝanych w ramach Działania 3.3, Poddziałania (9 projektów systemowych) i Poddziałania (69 projektów konkursowych) oraz Działania 3.4, Poddziałania (20 projektów konkursowych). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja 1 projektu, dla którego do r. nie była jeszcze podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej Poddziałanie Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących (Zespół szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). Działanie 3.3 Poddziałanie ) Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Programów Nauczania i Podręczników Wartość: ,60 zł Okres realizacji: Wartość wydatkowana i rozliczona: ,67 zł. (procent rozliczenia: 96,76%). Realizacja projektu została zakończona. W I półroczu 2010 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Celem projektu była modernizacja procesu kształcenia poprzez zmianę podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy i powiązanie oferty w zakresie kształcenia z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy oraz potrzebami rynku pracy. W ramach realizacji projektu: Opracowano podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Przygotowany w ramach projektu materiał stał się fundamentem do podpisanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które obowiązuje od 1 września 2009 roku.; Opracowano wstępną wersję projektu podstawy programowej kształcenia specjalnego; Przeprowadzono 17 konferencji upowszechniających dla kadry zarządzającej i pedagogicznej oświaty; Przeprowadzono 376 warsztatów przedmiotowych upowszechniających nową podstawę programową, dla kadry zarządzającej oraz pedagogicznej. 2) WdroŜenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Programów Nauczania i Podręczników w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Wartość: ,00 zł (W I półroczu 2010 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie, zmniejszająca wartość projektu i wydłuŝająca okres realizacji.) Okres realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę 17

18 ,69 zł. (procent rozliczenia: 87,27%). W 1 półroczu 2010 r. został złoŝony wniosek o płatność końcową na kwotę , 45 zł (weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej przez IP kontroli). Celem projektu była poprawa jakości kształcenia poprzez wdroŝenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i związanych z nią zmian w organizacji nauczania. W ramach realizacji projektu: Wydrukowano nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (8 tomów, nakład egzemplarzy + dodruk egzemplarzy) oraz przeprowadzono jej dystrybucję do szkół i placówek oświatowych; Przygotowano doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do prowadzenia spotkań informacyjnych z nauczycielami; Przeprowadzono spotkania informacyjne na temat załoŝeń reformy programowej oraz źródeł szczegółowych informacji o reformie w radach pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów; Prowadzono działania promujące nową podstawę programową; Uruchomiona stronę internetową Przeszkolono 160 wizytatorów KO; Przeszkolono 582 pracowników i współpracowników systemu egzaminacyjnego oraz rzeczoznawców podręczników szkolnych. W ramach projektu przeprowadzono 170 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówień były w większości usługi szkoleniowe, konferencyjne, catering. 3) WdroŜenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Programów Nauczania i Podręczników Wartość: ,00 złotych Okres realizacji: W I półroczu 2010 r. ( r.) została podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdroŝenie nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół i związanych z nią zmian w organizacji nauczania. zorganizowano 1 z 9 spotkań warsztatowych dotyczących monitorowania wdraŝania nowej podstawy programowej; zorganizowano 1 z 10 spotkań warsztatowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na temat wyboru programów nauczania i realizacji projektów edukacyjnych; uruchomiono stronę internetową do monitorowania wdraŝania nowej podstawy programowej; przygotowano i umieszczono na stronie internetowej MEN i ORE ramowy regulamin konkursów na opracowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej; w ramach monitorowania wdraŝania podstawy programowej przygotowano raporty (w wersji pełnej i skróconej) na temat wyników wdraŝania oraz warunków realizacji alternatywnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Do końca I półrocza trwały 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i na tłumaczenia. Przewidywany termin podpisania umów : wrzesień 2010 r. Postępowania realizowane są wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 4) Opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie innowacyjnych programów nauczania zgodnych z polską podstawą 18

19 programową kształcenia ogólnego przeznaczonych dla uczniów dzieci obywateli polskich za granicą Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej Wartość: ,00 zł Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,09 zł (procent rozliczenia: 27,69%). Celem projektu jest ułatwienie uczniom dzieciom obywateli polskich przebywających za granicą podtrzymania kontaktów z ojczyzną, nauki języka ojczystego, historii, kultury i geografii Polski oraz ewentualnego powrotu do polskiego systemu edukacji. Uruchomiono stronę internetową projektu Przeprowadzono diagnozę i analizę sytuacji uczniów polskich i nauczycieli poza granicami kraju; Stworzono internetową bazę szkół polskich za granicą oraz listę nauczycieli prowadzących za granicą nauczanie w języku polskim; Opracowano podstawę programową do zintegrowanego nauczania w zakresie polskiej literatury, historii, geografii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie polskim oraz odrębnie dla języka polskiego, a takŝe przetłumaczono na język angielski; Opracowano 6 programów nauczania dla dzieci polskich za granicą w zakresie języka polskiego oraz bloku: literatura, kultura, historia, geografia Polski i wiedza o społeczeństwie (po 2 dla kaŝdego etapu kształcenia); Zorganizowano międzynarodową konferencję dla dyrektorów szkół zagranicznych; Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli szkół polskich za granicą. 5) Opracowanie i wdroŝenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Wartość: ,00 zł Okres realizacji: W I półroczu 2010 r. ( r.) została podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. Wniosek za okres rozliczeniowy do r. na kwotę 0,00 zł został zatwierdzony r. Celem projektu jest opracowanie i wdroŝenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym poprzez m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, instytucjonalno-organizacyjnych, finansowych oraz metodycznych, przygotowanie instytucji i osób - zaangaŝowanych w proces rozwoju dziecka - do właściwego diagnozowania dzieci wybitnie uzdolnionych i kierunkowania zainteresowań uczniów, zwiększenie świadomości opinii publicznej w zakresie specjalnych potrzeb dzieci uzdolnionych. skompletowano zespół projektowy; zorganizowano spotkania eksperckie na temat: badań istniejącego systemu pracy z uczniem zdolnym i dobrych praktyk w tym zakresie oraz przygotowania pilotaŝu innowacyjnych olimpiad. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych, w wyniku którego w II półroczu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą. W postępowaniu uczestniczyło kilka projektów MEN. Na początku II półrocza 2010 r. rozpoczęły się 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowania realizowane były wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 6) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wartość: ,00 zł Okres realizacji:

20 W I półroczu 2010 r. ( r.) została podpisana decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji projektu. Do końca I półrocza 2010 r. IP nie zatwierdziła Ŝadnego wniosku o płatność. Wniosek za okres rozliczeniowy do r. na kwotę 0,00 zł został zatwierdzony r. Celem projektu jest zapewnienie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliŝej dziecka / ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz poprawa jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. po analizie przepisów w obszarze planowanych zmian, przygotowano załoŝenia do projektów aktów prawnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół; przeprowadzono 3 edycje szkolenia na liderów zmian (przeszkolono 350 osób), którzy mają poprowadzić spotkania informacyjne z kadrą zarządzającą i pedagogiczną szkół; uruchomiono platformę informacyjno-komunikacyjną w projekcie. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych, w wyniku którego w II półroczu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą. W postępowaniu uczestniczyło kilka projektów MEN. Na początku II półrocza 2010 r. rozpoczęły się 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowania realizowane były wspólnie dla kilku projektów systemowych MEN. 7) Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Beneficjent: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Wartość: ,00 zł. Okres realizacji: Do końca I półrocza 2010 r. IP zatwierdziła wnioski o płatność za okres rozliczeniowy do r., na kwotę ,34 zł (procent rozliczenia: 16,17%). Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i weryfikację podstaw programowych w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Opracowano metodologię oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z wybranymi dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym i przygotowano raport; Opracowano metodologię badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód; Wg zatwierdzonych do końca I półrocza 2010 r. wniosków o płatność, dokonano przeglądu i analizy 183 podstaw programowych kształcenia w zawodzie. Natomiast do końca czerwca dokonano przeglądu i analizy 187 podstaw programowych. Wyodrębniono kwalifikacje w 187 zawodach. Odbyły się konsultacje społeczne części wyodrębnionych kwalifikacji. Odbyły się konsultacje uzgodnieniowe z resortami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wyodrębnionych kwalifikacji. W ramach realizowanego projektu będą jeszcze wyodrębniane kwalifikacje w 14 zawodach medycznych odbyły się juŝ w tej sprawie konsultacje z Ministerstwem Zdrowia; Przeprowadzono badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych i opracowano raport; Przygotowano nową metodologię konstruowania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Opracowano przykładowe podstawy programowe w 3 zawodach. Rozpoczęto prace nad opracowaniem pozostałych podstaw programowych. Odbyły się szkolenia grup ekspertów tworzących podstawy programowe. W 2009 r. przeprowadzono 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (6 w trybie z wolnej ręki, 2 w trybie zapytania o cenę oraz 1 w trybie dialogu konkurencyjnego). Dodatkowo w projekcie rozliczono 10 umów, które zostały podpisane przez KOWEZiU po przeprowadzeniu przetargów łącznych dla kilku projektów. 20

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r.

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r. Raport końcowy Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wrzesień 2009 r. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo