Warszawa: SWLADCZENIE USEUG PRALNICZNYCH Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ushgi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa: SWLADCZENIE USEUG PRALNICZNYCH Numer ogloszenia: 362692-201 0; data zamieszczenia: 09.1 1.201 0 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ushgi"

Transkrypt

1 Warszawa: SWLADCZENIE USEUG PRALNICZNYCH Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ushgi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. SEKCTA I: ZAMAWIATACY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2,OO-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks , Adres strony internetowej zamawiajqcego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej. SEKCTA 11: PRZEDMIOT ZAM~WENIA 11.1) O ~LENIE PRZEDMIOTU ZAM~WIENIA ) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: SWIADC ZENIE USLUG PRALNICZNYCH ) Rodzaj zam6wienia: ushgi ) Okre4lenie przedmiotu oraz wieuco4ci lub zakresu zam6wienia: I. Przedmiot zamowienia Przedmiotem zam6wienia jest iwiadczenie ushg pralniczych: 1. bielizny plaskiej: (przeicieradla, poszwy, poszewki, koszule, podklady, rqczniki, icierlu, serwetki, pieluchy, obrusy, itp.) 2. bielizny noworodkowej: Spiochy, kaftaniki, czapeczki, itp.; 3. bielizny operacyjnej (przeicieradla, podklady, serwety, bluzy, spodnie, sukienki, pokrowce itp.) 4. odziezy ochronnej i medycznej: fartuch6w chirurgicznych pelnobarierowych wielorazowego uzytku, 5. bielizny fasonowej w tym: - fartuchy, - marynarki, - zakiety, - sp6dnice - spodnie - t-shirty - peleryny, bluzy polarowe, - koszule flanelowe 6. kocy, poduszek, kolder, firan, zaslon w tym parawanowych i prysznicowych, kombinezony do fototerapii, rozki, rogale i gniazdka z wkladem styropianowym, Szacunkowy wykaz iloiciowy stanowi zalqcznik nr 1 do SIWZ. Zamawiajqcy informuje, iz iloici wskazane mogq ulec zmianie. 11. Zam6wienie obejmuje: 1. Odbi6r i transport brudnej bielizny szpitalnej: a) Odbi6r brudnej bielizny codziennie (opr6cz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz ; b) Zaladunek brudnej bielizny, c) Kazdorazowe przekazanie brudnej bielizny zostanie potwierdzone pisemnie przez upowaznionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierajqcym specyfikacjq asortymentowo - ilosciowq, d) Transport brudnej bielizny odbywak siq bqdzie samochodem zamykanym i przeznaczonym tylko do transportu brudnej bielizny. e) Wykonawca odpowiada za przejqty ladunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilq jego pobrania i zaladunku; f) Wykonawca jest zobowiqzany zabezpieczyd ladunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostqpem os6b trzecich, wplywem czynnik6w zewnqtrznych. 2. Pranie brudnej bielizny:

2 a) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bieliznq z innych plachek, b) Wykonawca zobowiqzuje sie do osobnego prania kazdego rodzaju asortymentu opisanego w formularzu cenowym stanowiqcym zalqcznik nr 1 do SIWZ, c) Pranie bielizny powinno odbywa6 sie wedlug procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujqcych wysokq jakoic wypranej odzieiy (zarowno pod wzgledem bakteriologicznym i higienicznym); d) Bielizna po praniu winna by6: nieuszkodzona, czysta, zabrudzenia skutecznie usuniqte, dobrze wymaglowana, zdezynfekowana, dajqca poczucie iwiezoici i czystoici. e) Wszystkie wstawki kolorowe w ubraniach lekarskich nie mogq by6 odbarwione, a suwaki oraz guziki zachowane tj. nie pourywane. f) Fartuchy i mundurki personelu, z wyjqtkiem odziezy operacyjnej powinny by6 prasowane, g) Stosowane irodki w procesie odkazania, prania nie mogq niszczy6 tkaniny, nie mogq zawierak fosforanow oraz muszq by6 przeznaczone do stosowania w Zakladach Opielu Zdrowotnej; h) Maszyny i urzqdzenia stosowane w procesie prania muszq by6 w dobrym stanie technicznym oraz muszq posiada6 znaki CE (jeili nie to powinny by6 dostosowane do obowiqzujqcych przepisbw); i) Maglowanie lub prasowanie bielizny nalezy prowadzi6 w spos6b ograniczajqcy jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, kt6re moglyby spowodowa6 jej zakazenie lub zabrudzenie; j) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoid za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak rowniez w czasie transportu. Je8li uszkodzenie nie pozwala na dalsze uzytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty zwiqzane z jej odkupieniem. k) Maksyrnalny czas prania bielizny - 24 h 3. Dostawq i transport czystej bielizny: a) Dostawy czystej bielizny codziennie (opr6cz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz ; b) Transport czystej bielizny odbywae siq bqdzie samochodem zamykanym i przeznaczonym tylko do transportu czystej bielizny, c) Rozladunek bielizny, d) Czysta bielizna bqdzie dostarczana: - posegregowana asortymentowo, - zapakowana w worki foliowe (zgrzane) a w czasie transportu w dodatkowy worek tak aby zabezpieczy6 bieliznq przed powt6rnym zabrudzeniem; - fartuchy i mundurki personelu dostarczane w stanie powieszonym pojedynczo zafoliowane - w opakowaniach umozliwiajqcych odbi6r rodzajowo-asortymentowy bez koniecznoici otwierania opakowania oraz potwierdzenie, ze jest bieliznq Zamawiajqcego, - kazde opakowanie bedzie zawieralo odpowiednio po 10 szt. danego asortymentu (lub w przypadku lekkiego asortymentu wielokrotnoie 10 szt. lecz nie wiqcej niz 40 szt. w jednym opakowaniu). Jednostki pakowe dla tych asortymentow zostanq ustalone miqdzy stronami; e) Kaidorazowe przekazanie czystej bielizny zostanie potwierdzone pisemnie przez upowaznionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierajqcym specyfikacjq asortymentowo - iloiciowq ) Czy przewiduje siq udzielenie zam6wiefi uzupehiajqcych: nie ) Wsp6lny Slownik Zam6wieIS (CPV): ) Czy dopuszcza siq zloienie oferty czqiciowej: nie ) Czy dopuszcza siq zloienie oferty wariantowej: nie. 11.2) CZAS TRWANLA ZAM~WIENLA LUB TERMIN WYKONANLA: Okres w miesiqcach: 12. SEKCTA 111: INFORMACTE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.2) ZALICZKI Czy przewiduje siq udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

3 111.3) WARUNKI UDZIAtU W POST&POWANRT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEWUSNU TYCH warunk~w ) Wiedza i dohwiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku o Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonal lub wykonuje nalezycie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sldadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy - w tyrn okresie, co najmniej 2 (dwie) ushgi w zakresie prania bielizny szpitalnej o wartoici zl kazda, ) Potencjal techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spehiania tego warunku o Zamawiajqcy uzna warunek za spdniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje: a) odpowiednimi maszynami i urzqdzeniami pralniczymi, w tym pralnicq tunelowq z automatycznym systemem dozowania irodkow piorqcych i dezynfekujqcych, b) odpowiednimi irodkami transportu tj.: minimum dwoma samochodami przeznaczonymi do przewozu oddzielnie bielizny czystej i bielizny brudnej, spelniajqcymi wymogi sanitarno - epidemiologiczne ) INFORMACJA 0 ~SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJb DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNZANIA WARUNK~W UDZIALU W POSTQPOWANIU OMZ NIEPODLEGANIA WWUUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ) W zakresie wykazania spehiania przez wykonawcq wamnkbw, o ktbrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprbcz okiadczenia o spehieniu wamnk6w udziaiu w postqpowaniu, naleiy przedloiyd: wykaz wykonanych, a w przypadku iwiadczeri okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych, dostaw lub ushg w zakresie niezbqdnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doiwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sldadania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziah w postqpowaniu, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich wartohci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zalqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, ze te dostawy lub ushgi zostaty wykonane lub sq wykonywane nalezycie wykaz narzqdzi, wyposazenia zakladu i urzqdzen technicznych dostqpnych wykonawcy ushg lub rob6t budowlanych w celu realizacji zamowienia wraz z informacjq o podstawie dysponowania tymi zasobami ) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleiy pnedtoiyd: oiwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z wlaiciwego rejestru, jezeli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeiniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu sldadania wniosk6w o dopuszczenie do udziah w postqpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w stosunku do osob fizycznych oiwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ) Dokumenty podmiotbw zagranicznych Jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w ktbrym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

4 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloici - wystawiony nie wczeiniej nii 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania wnioskirw o dopuszczenie do udziah w postqpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert 111.5) INFORMACJA 0 DOKUMENTACH POTWIERDZAJf)YCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USEUGI LUB ROBO'IY BUDOWLANE ODPOWIADAJf) OKR&LONYM WGANIOM W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ushgi lub roboty budowlane odpowiadajq okre4lonym wymaganiom ndeiy przedokyd: inne dokumenty a) Aktualnq informacjq wlaiciwego organu sanitarno - epidemiologicznego, potwierdzajqcq, ie pralnia, w kt6rej Swiadczona bqdzie ushga jest pod stalym nadzorem sanitarno - epidemiologicznycm oraz spelnia wymogi Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadad pod wzglqdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzqdzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006, nr 213, poz. 1568) w tym, stwierdzajqcq, ze pralnia posiada barierq higienicznq miqdzy stronq brudnq i czystq. b) Aktualne opinie sanitarne wydane przez wlaiciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczqce dopuszczenia do uzytkowania Srodki transportu, jakich Wykonawca zamierza uzyd do wykonania ushgi, c) Dokumentacja dotyczqca szczeg6lowego opisu procesu technologicznego prania i dezynfekcji bielizny kazdego asortymentu, potwierdzona przez producenta tych Srodk6w lub autoryzowanego przedstawiciela. d) Ostatni raport serwisowy potwierdzajqcy nadzor nad stosowanq technologiq prania, e) Wykaz irodk6w dezynfekujqcych, jakich Wykonawca zamierza uzyd w trakcie realizacji ushgi wraz z dokumentami dopuszczajqcymi - odpowiednio posiadajqce wpis do rejestru Wyrob6w Medycznych zgodnie z ustawq z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679), dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawq z dnia 13 wrzeinia 2002 r. o produktach biob6jczych (Dz. U. z 2007r, Nr 39, poz. 252), f) Wykaz irodk6w jakich Wykonawca zamierza uzyd w trakcie realizacji ushgi wraz z atestami lub iwiadectwami jakoici potwierdzonymi przez PZH oraz ulotki informacyjne, g) Protok6l z ostatniej kontroli sanitarno - epidemiologicznej przeprowadzonej w pralni, w kt6rej Wykonawca bqdzie iwiadczyl ushgi, h) Zaiwiadczenie niezaleznego podmiotu zajmujqcego siq poiwiadczaniem zgodnoici dzialan Wykonawcy z normami jakoiciowymi potwierdzajqcego, ze gwiadczone przez Wykonawcq ushgi w zakresie niniejszego przedmiotu zam6wienia spelniajq okreilone wymogi jakoiciowe - certyfikat IS lub rownowazny, 111.6) IMVE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) W przypadku podpisywania oferty lub poiwiadczania za zgodnoid z oryginalem kopii dokument6w przez osob(q)y nie wymienion(q)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty do$czyc stosowne pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byd przedstawione w formie oryginah lub kopii poiwiadczonej za zgodnoid z oryginalem przez notariusza ) Czy ogranicza sie moiliwo46 ubiegania siq o zam6wienie publiczne tyllco dla wykonawc6w, u kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowiq osoby niepehosprawne: nie SEKCTA TV: PROCEDURA lv.1) TRY6 UDZIELENIA ZAM~WENIA IV. 1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERLA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

5 1 - Cena Czas reakcji na intenvencjq - 10 IV.2.2) Czy przeprowadzona bqdzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje siq istotne zmiany postanowid zawartej umowy w stosunku do tre4ci oferty, na podstawie lct6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy oraz okre4lenie w d 6 w zmian W przypadku urzqdowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki VAT majqca wpiyw na cenq brutto nastqpuje z dniem urzqdowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostanie niezmienna IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostqpna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia: Specyfikacjq istotnych wanmk6w zam6wienia mozna uzyskac pod adresem: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej DZIAE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ul. Karowa 2; Warszawa. IV.4.4) Termin smadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej DZIAE, ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ul. Karowa 2; Warszawa. IV.4.5) Termin zwiqzania ofeq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje siq uniewainienie postqpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania 4rodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Brodk6w z pomocy udzielonej pnez phtwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFI'A), kt6re mi* byc pneznaczone na sfinansowanie cdobci lub zam6wienia: nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Świadczenie usług serwisowania szpitalnego systemu informatycznego - SIS

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: zakup powierzchni reklamowej w prasie oraz przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog Warszawa, 26.02.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Page 1 of 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie Numer ogłoszenia: 35516-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie i wdrożenie projektu serwisu internetowego culture.pl wyposażonego w system CMS oparty na licencji open source dla Instytutu Adama Mickiewicza, a także migracja treści z obecnych serwisów

Bardziej szczegółowo