OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZAS OKREŚLONY W DYREKCJI GENERALNEJ DS. ZASOBÓW LUDZKICH I BEZPIECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZAS OKREŚLONY W DYREKCJI GENERALNEJ DS. ZASOBÓW LUDZKICH I BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 COM/TA/HR/14/AD8 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZAS OKREŚLONY W DYREKCJI GENERALNEJ DS. ZASOBÓW LUDZKICH I BEZPIECZEŃSTWA Komisja organizuje procedurę naboru na stanowisko lekarza instytucji w dziale HR.DDG.C4 (Służba Medyczna w Luksemburgu) Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa. 1. CHARAKTER OBOWIĄZKÓW Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa odpowiada za wszystkie kwestie dotyczące personelu Komisji. Zadania dyrekcji można podzielić na cztery kategorie: rozwój kariery zawodowej; prawa i obowiązki; opieka zdrowotna i socjalna w miejscu pracy; równe szanse i niedyskryminacja. Służba Medyczna w Luksemburgu zatrudnia ponad 20 osób (lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych). Odpowiada ona także za nadzór medyczny nad ponad 10 osobami (lekarzami i pielęgniarzami) zatrudnionymi w ośrodkach Wspólnego Centrum Badawczego w Geel, Petten i Karlsruhe oraz poszczególnych centrach małego dziecka (CPE Centre de la Petite Enfance) w Luksemburgu. Jej zadaniem jest wydawanie opinii lekarskich na potrzeby organu powołującego oraz czuwanie nad zdrowiem fizycznym i psychicznym wszystkich pracowników Komisji oraz prawidłowymi relacjami społecznymi wśród nich. Pięć głównych dziedzin działalności Służby Medycznej obejmuje: medycynę prewencyjną, medycynę pracy, kontrolę nieobecności z powodu choroby, medycynę podróży i wsparcie psychospołeczne. Lekarz instytucji wykonywać będzie swoje obowiązki pod nadzorem kierownika działu C4 (Służba Medyczna w Luksemburgu), głównie w wymienionych poniżej dziedzinach: będzie przeprowadzał badania wstępne i okresowe, badania kontrolne przed ponownym zatrudnieniem, a w ramach propagowania ergonomii będzie odwiedzał biura i przeprowadzał rozmowy; będzie brał udział w posiedzeniach Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i zastępował kierownika działu w jego funkcjach medyczno-administracyjnych podczas jego nieobecności; będzie aktywnie uczestniczył w organizacji Służby Medycznej i realizowanych przez nią projektach, czy to w zakresie harmonizacji i modernizacji służb medycznych Komisji, czy w ramach kampanii edukacyjnych lub prewencyjnych. Podczas wykonywania tych zadań lekarz instytucji będzie dbał o uwzględnienie zarówno interesu służby, jak i obowiązku dbania o personel, jaki spoczywa na instytucji. 1

2 Komisja posługuje się wewnętrznym oprogramowaniem medycznym i zapewnia szkolenie w zakresie jego obsługi. 2. RODZAJ I OKRES ZATRUDNIENIA Kandydat, który pomyślnie przejdzie proces naboru, może otrzymać ofertę zatrudnienia na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją Komisji w sprawie nowej polityki dotyczącej zatrudniania pracowników na czas określony 1. Maksymalny okres obowiązywania umowy zostanie również ustalony z uwzględnieniem odpowiednich przepisów decyzji Komisji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnego okresu korzystania z personelu niezatrudnionego na stałe (siedem lat w okresie dwunastu lat) 2. MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Luksemburg (Wielkie Księstwo) POZIOM: AD 8 (orientacyjne podstawowe wynagrodzenie początkowe wynosi 6 299,95 brutto miesięcznie) 3. WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE 3.1. WARUNKI OGÓLNE Kandydaci muszą spełniać wymogi określone w art. 12 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 3, które obejmują m.in. posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Instytucje europejskie stosują politykę równości płci i przyjmują zgłoszenia kandydatów niezależnie od płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii, przekonań politycznych lub wszelkich innych opinii, przynależności do mniejszości narodowej, majątku, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KWALIFIKACJE Kandydaci muszą posiadać poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim potwierdzony dyplomem ukończenia studiów medycznych, jeżeli zwykły czas trwania wymienionych studiów wynosi co najmniej cztery lata

3 Pod uwagę będą brane tylko takie dyplomy, które zostały wydane w państwach członkowskich UE lub w odniesieniu do których organy jednego z tych państw wydały świadectwo równoważności DOŚWIADCZENIE W dniu, w którym upływa termin składania zgłoszeń, wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, oprócz minimalnych kwalifikacji opisanych w punkcie kandydat musi posiadać co najmniej 9-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku lekarza w jednej lub kilku z następujących dziedzin specjalizacji: medycyna wewnętrzna; medycyna ogólna; gerontologia; medycyna ratunkowa; ochrona radiologiczna; medycyna pracy POŻĄDANE UMIEJĘTNOŚCI rozwinięte umiejętności identyfikowania problemów oraz wskazywania i wprowadzania rozwiązań; rozwinięte zdolności analityczne, organizacyjne i decyzyjne; doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim i francuskim; bardzo wysokie umiejętności redakcyjne potrzebne do sporządzania sprawozdań, pism administracyjnych i informacyjnych JĘZYKI Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej kandydaci muszą biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy Unii Europejskiej. Ze względu na potrzeby służby, a także by zapewnić skuteczną komunikację z personelem Komisji i lokalnym środowiskiem medycznym, dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie, jest niezbędna. W interesie służby wymaga się dobrej znajomości języka francuskiego, ponieważ jest to główny język używany w luksemburskim środowisku pracy. 4. PROCEDURA SELEKCJI Procedura składa się z dwóch oddzielnych i następujących po sobie etapów: 4.1. WSTĘPNA SELEKCJA 3

4 Komisja selekcyjna, której skład jest zgodny z przepisami art. 2 lit. c) decyzji Komisji w sprawie nowej polityki dotyczącej zatrudniania pracowników na czas określony 4, przeprowadzi selekcję wstępną na podstawie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego opisanych w formularzu zgłoszeniowymi i w liście motywacyjnym. Oprócz formularza zgłoszeniowego i listu motywacyjnego kandydaci muszą przedstawić następujące oficjalne dokumenty potwierdzające informacje podane w formularzu zgłoszeniowym: - kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (dowodu tożsamości lub paszportu), - kopię dyplomu(-ów) lub zaświadczenia(-ń) potwierdzających wymagany poziom wykształcenia, - świadectwa pracy potwierdzające długość doświadczenia zawodowego. Dokumenty te muszą umożliwiać jednoznaczne określenie funkcji, dziedziny, której dotyczyła praca, charakteru wykonywanych zadań, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz ciągłości każdego z okresów doświadczenia zawodowego, które mają zostać uwzględnione na potrzeby niniejszej procedury naboru. W tym celu kandydaci powinni przedłożyć świadectwa pracy wystawione przez wcześniejszych pracodawców i obecnego pracodawcę. W razie ich braku akceptowane będą między innymi kopie następujących dokumentów: umowy o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty pensji oraz ostatnim miesięcznym odcinkiem wypłaty pensji za każdy rok w przypadku umowy zawartej na czas dłuższy niż rok, oficjalne pisma lub akty dotyczące mianowania wraz z ostatnim odcinkiem wypłaty, poświadczenia zatrudnienia, deklaracje podatkowe; - wykaz wszystkich okresów zatrudnienia według dziedzin specjalizacji wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia. Ostateczne przyjęcie zgłoszenia uzależnione jest od przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających. Jeżeli dokumenty potwierdzające nie wpłyną w określonym terminie, zgłoszenie zostanie uznane za nieważne. W razie wątpliwości dotyczących charakteru lub ważności dokumentów potwierdzających, jakie należy przedstawić, kandydaci mogą skontaktować się z sekretariatem komisji selekcyjnej przynajmniej dziesięć dni roboczych przed upływem terminu zgłaszania kandydatur, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres skrzynki funkcyjnej: Umożliwi to złożenie kompletnego i dopuszczalnego wniosku przed upływem terminu. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i otrzymają ofertę zatrudnienia, muszą przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów w celu ich uwierzytelnienia NABÓR 4 4

5 Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą etap selekcji wstępnej, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której komisja selekcyjna oceni w sposób obiektywny i bezstronny ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe, określone w niniejszym ogłoszeniu o naborze. Lista rezerwowa będzie ważna najwyżej dwa lata. Okres ważności listy może zostać przedłużony. 5. ZGŁOSZENIA Uwzględniane będą jedynie zgłoszenia zawierające następujące dokumenty: a) formularz zgłoszeniowy należycie wypełniony w języku angielskim lub francuskim (oraz formularz oświadczenia opatrzony datą i podpisany) (wyłącznie w formacie PDF, przesyłany pocztą elektroniczną); b) list motywacyjny, najlepiej w języku angielskim lub francuskim, nie dłuższy niż dwie strony; c) oficjalne dokumenty potwierdzające informacje podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wykaz wszystkich okresów zatrudnienia według dziedzin specjalizacji wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną w jednej wiadomości, w formacie.zip lub.pdf, aby nie przeciążać skrzynki funkcyjnej. Komisja zastrzega sobie prawo zainstalowania narzędzia informatycznego, które automatycznie usuwa wszystkie wiadomości o rozmiarze większym niż 1 MB. Wszelką korespondencję z komisją selekcyjną oraz wszelkie prośby o udzielenie informacji kandydaci powinni przekazywać za pomocą tej samej skrzynki funkcyjnej. W razie problemów z przesłaniem drogą elektroniczną i tylko w tych wypadkach wnioski mogą być przesyłane listem poleconym na następujący adres (decyduje wtedy data stempla pocztowego): DG. DG.HR Directorate-General HR, Human Resources and Security Temporary Agent Selection n COM/TA/HR/14/AD8 European Commission M me Silke BOGER Human resources Unit (HR.R.1 Local services) DG.HR B-1049 Brussels Belgia Termin składania zgłoszeń upływa dnia 05/09/2014 r., o godzinie 12:00. 5

6 6

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7.1.9. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 22 CZERWCA 2005 r. PREZYDIUM Parlamentu Europejskiego, - uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo