Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bezpiecze«stwo w sieci bezprzewodowej. 27 lutego 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bezpiecze«stwo w sieci bezprzewodowej. 27 lutego 2015"

Transkrypt

1 Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bezpiecze«stwo w sieci bezprzewodowej 27 lutego

2 Literatura [1] IEEE Std Information Technology- telecommunications And Information exchange Between Systems-Local And Metropolitan Area Networks-specic Requirements-part 11: Wireless Lan Medium Access Control (MAC) And Physical Layer (PHY) Specications [2] [3] "Security Weaknesses in Bluetooth". RSA Security Conf. Cryptographer's Track. 2

3 Bezpiecze«stwo sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe z natury oferuj du»o ni»szy poziom bezpiecze«stwa od przewodowej (monitorowanie i wykradanie informacji w sieci bezprzewodowej jest o wiele ªatwiejsze) WEP wykorzystuje algorytm RC4, b d cy szyfrem strumieniowym. Szyfr strumieniowy rozwija krótki klucz na niesko«czony pseudolosowy klucz strumie«. Nadawca wykorzystuje ten strumie«xor-uj c go tekstem prostej wiadomo±ci w celu wyprodukowania zaszyfrowanego tekstu zwanego chipertekstem. 3

4 WEP - (Wired Equivalent Privacy) Protokóª bezpiecze«stwa stosowany w bezprzewodowych sieciach WLAN standardu Zostaª zaprojektowany do ochrony przed nieuprawnionym podsªuchem i ograniczeniem dost pu do sieci bezprzewodowej. Opiera si na tajno±ci klucza prywatnego. Algorytm pozwala na cz st zmian klucza K i wektora inicjalizuj cego IV co czyni go bardziej odpornym na atak typu brute-force. Jest samosynchronizuj cy. Wªa±ciwo± jest wa»na gdy» straty pakietów mog by cz ste. Jest wydajny. Mo»e by implementowany zarówno w sprz t i programowo Mo»e by exportowany z USA Jest opcjonalny w

5 Model OSI WEP jest u»yty w dwóch najni»szych warstwach modelu OSI. 5

6 Sie bezprzewodowa WEP opiera si na 40 lub 104-bitowym kluczu sprawdzanie integralno±ci w celu zapewnienia,»e pakiety nie s modykowane w czasie transportu. 6

7 Protokóª szyfruj cy WEP Klucze 40 i 104-bitowe. W procesie wysyªania do kluczy doª czany jest wektor inicjuj cy IV o dªugo±ci 24 bitów. W efekcie daje to dªugo± klucza odpowiednio 64 i 128 bitowy. 7

8 RC4 - historia Zaprojektowany przez Rona Rivest'a (RSA) 1987 r. Pocz tkowo tajny ale anonimowo dodany do listy dyskusyjnej 1994 r. Pó¹niej ju» szeroko omawiany chocia»by na wielu stronach internetowych Nazwa zostaªa opatentowana, nie mo»na jej nielegalnie u»ywa, sam algorytm jednak mo»e by wykorzystywany Unika si problemów z odno±nikami stosuj c powszechnie naw ARCFOUR Staª si powszechnie stosowany ( WEP, WPA, SSL) 8

9 Budowa pakietu WEP szyfruje tylko pakiety danych, nie szyfruje pakietow zarzadzajacych siecia (management frames) tylko dane sa zaszyfrowane 9

10 Enkapsuªowanie 10

11 Dekapsuªowanie 11

12 RC4 - opis Generujemy z klucza pseudolosowy ci g bitów Przygotowanie losowej permutacji S[256] Wygenerowanie za pomoc S dowolnej dªugo±ci losowego ci gu bitów Traktujemy ci g jako klucz w szyfrze Vernama, czyli XOR z wiadomo±ci daje szyfrogram 12

13 Algorytm RC4 13

14 Algorytm RC4 14

15 Algorytm RC4 15

16 Algorytm RC4 16

17 Algorytm RC4 17

18 Algorytm RC4 18

19 Atak na sie WiFi IV jest za krotki aby byc unikatowy dla kazdego pakietu brak zabezpieczenia przed powtornym wyslaniem 'tego samego' pakietu brak mozliwosci zmiany klucza "w locie" W sieci lokalnej zazwyczaj ka»dy u»ytkownik korzysta z tego samego klucza. Algorytm RC4 rozwija klucz na niesko«czony pseudolosowy strumie«kluczy. Aby wyeliminowa szyfrowanie pakietów tym samym kluczem RC4 (generowanym losowo na podstawie identycznego klucza WEP), uzytkownicy wykorzystuj ró»ne wektory inicjuj ce IV. Przed wysªaniem pakietu obliczane jest CRC. Sªabo± WEP spowodowana jest zª implementacj wektora inicjuj cego. Je»eli haker zgromadzi dwa pakiety posiadaj ce identyczny wektor IV wówczas wykonuj c operacje XOR b dzie w stanie odgadn klucz. Przeprowadzanie ataku na sie 19

20 4 kwietnia 2007 r. naukowcom z Politechniki w Darmstadt udaªo si pobi rekord w szybko- ±ci ªamania zabezpieczenia WEP. Andrei Pychkine, Erik Tews oraz Ralf-Philipp Weinmann (atak 'PTW' - nazwany od pierwszych liter ich nazwisk) zredukowali liczb przechwyconych pakietów wymaganych do skutecznego przeprowadzenia ataku do okoªo 40 tysi cy (wcze±niej trzeba byªo 20

21 przechwyci od 500 tysi cy do dwóch milionów pakietów). Jak zapewniaj odkrywcy, sie bezprzewodowa szyfrowana 104-bitowym kluczem mo»e zosta rozszyfrowana w czasie nie przekraczaj cym minuty[1]. W nowej metodzie po przechwyceniu 40 tysi cy pakietów istnieje 50-procentowe prawdopodobie«stwo odkrycia klucza. Po przechwyceniu 85 tysi cy pakietów prawdopodobie«stwo to wzrasta ju» do 95 procent. 21

22 Man in the Middle klient nie jest w stanie potwierdzi to»samo±ci AP wykradanie danych uwierzytelniaj cych u»ytkownika wykradanie informacji poufnych u»ytkownika 22

23 Bit Flipping Modykacja danych bez rozszyfrowania 23

24 Algorytmy sprawdzania autentyczno±ci w Metody uwierzytelniania w standardzie : Open System authentication (uwierzytelnienie otwarte) Punkt dost pu pozytywnie rozpatruje ka»de» danie uwierzytelnienia [KLIENT] wysyla ramke Auth Request, uwierzytelnianie otwarte, czyli kazdy moze dodac sie do listy i komunikowac z AP. AP udziela odpowiedzi i odsyla do klienta AUTH RESPONSE Klient podrzebuje SSID do skojarzenia Shared Key (uwierzytelnianie ze wspóªdzielonym kluczem) STACJA -AUTH REQUEST-> AP, wysyla zadanie auth do access ponit'a STACJA <AUTH CHALLENGE AP - ok przyjalem informacje, ale najpierw wysyªa tzw 'challenge text' 24

25 STACJA -CHALLENGE-> AP stacja odbiera dane i je szyfruje, nastepnie wysyla taki pakiet do ap STACJA <-AUTH SUCCESS OR NOT AP, AP odszyfruje ten pakiet i sprawdza poprawno± 25

26 Sªabo±ci WEP: zbyt krótki wektor inicjuj cy IV i dopuszczalne powtórne wykorzystanie tego samego wektora IV, brak metod aktualizacji kluczy brak bezpiecznego sprawdzania integralno±ci - algorytm CRC32 nadaje si do wykrywania bª dów, ale nie jest kryptogracznie bezpieczny ze wzgl du na sw liniowo± brak jakiegokolwiek uwierzytelnienia ¹ródªa danych 26

27 Rozwój protokoªów 27

28 WPA Dane szyfrowane s przez RC4 wykorzystuj c 128 bitowy klucz oraz 48 bitowy IV TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) usuwa problemy zwi zane z WEP, bez wymiany sprz tu Protokóª TKIP skªada si z trzech protokoªów: kryptogracznego algorytmu integralno±ci komunikatów MIC (Message Integrity Check) Michael, algorytmu mieszania kluczy rozszerzenia wektora pocz tkowego. 28

29 wykorzystuje algorytm RC4, modykowanie podstawowego klucza WEP dla ka»dego pakietu danych, zamiast CRC-32 nowy kod integralno±ci MIC (Message Integrity Check - kontrola integralno±ci komunikatów) o nazwie Michael. Algorytm ten wykorzystuje unikatowy klucz, który jest mieszany ze ¹ródªowym i docelowym adresem MAC, a tak»e caªym fragmentem pakietu zawieraj cym niezaszyfrowane dane. 29

30 Schemat tworzenia klucza 30

31 Szyfrowanie szyfrem strumieniowym 31

32 Kompatybilno± z WEP (24 bity nieszyfrowane) Sprawdzanie integralno±ci MIC (Michael) 32

33 WPA v2 (802.11i) Wykorzystuje szyfr AES Zast puje TKIP oraz MIC Uwa»any jest za w peªni bezpieczny Dwa tryby pracy: WPA2-PSK (Personal) WPA2-Enterprise wykorzystuje 128-bitowe klucze wykorzystuje dynamiczne klucze (na poziomie u»ytkownika, sesji, klucza pakietów) automatycznie dystrybuuje klucze posiada wzmocnione bezpiecze«stwo uwierzytelniania u»ytkownika (przy u»yciu 802.1x oraz EAP) 33

34 802.11i Radius uwierzytelnianie systemu i u»ytkowników 34

35 Podczas podª czania do sieci AP wysyªa» danie identykacji. Tworzony jest bezpieczny tunel. Serwer uwierzytelnia si gdy klient»ada. 35

36 Serwer sprawdza to»samo± u»ytkownika. Je»eli u»ytkownik ma prawo dost pu serwer generuje klucz WEP. 36

37 Standard i - fazy dziaªania 37

38 1. Uzgodnienie polityki bezpiecze«stwa 38

39 2. Sprawdzanie autentyczno±ci (uwierzytelnianie) Po próbie zalogowania si do sieci punkt dost powy generuje zapytanie o dane u»ytkownika, w tym jego identykator i hasªo. Po wprowadzeniu tych danych z poziomu terminala u»ytkownika, jego identykator wraz z zakodowanym hasªem zostaj wysªane do serwera RADIUS-a. Po przej±ciu z sukcesem etapu uwierzytelniania, serwer RADIUS sprawdza w bazach autoryzacji, jakie usªugi s dost pne dla danego u»ytkownika 39

40 Hierarchia kluczy Generowane s dwa zestawy kluczy. Pierwszy zestaw tworz klucze sparowane. Klucze te s unikalne dla ka»dego poª czenia klienta z punktem dost powym. Klucze sesji zapewniaj prywatno± poª czenia oraz usuwaj problem jednego klucza WEP dla wszystkich. Drugi zestaw tworz klucze grupowe, które s wspóªdzielone przez wszystkie komputery pracuj ce w jednej komórce sieci , a wykorzystywane s do szyfrowania ruchu typu multicast. Oba rodzaje kluczy maj wielko± 128 bitów. Klucze sparowane tworzy si na podstawie sparowanego klucza gªównego PMK (Pairwise Master Key) o wielko±ci 256 bitów. Klucz PMK ka»de urz dzenie otrzymuje z serwera RADIUS. W podobny sposób na podstawie gªównego klucza GMK (Group Master Key) tworzone s klucze zgrupowane. 40

41 Negocjacja czteroetapowa Proces negocjacji inicjowany przez punkt dost powy ma na celu: potwierdzenie,»e klient faktycznie zna klucz PMK (pojedynczy klucz gªówny), wygenerowanie nowego klucza PTK (pojedynczy klucz szyfruj cy), instalacj kluczy szyfrowania i integralno±ci, szyfrowanie transportu klucza GTK (Group Transient Key), potwierdzenie wyboru zestawu szyfrów. 41

42 Poziom zabezpiecze«42

43 Porównanie parametrów 43

44 AES historia W 1997 roku NIST (National Institute of Standards and Technology) próbowaª zast pi szyfr DES przez nowocze±niejszy. Ogªosiª swego rodzaju konkurs "Call for Algorithms" gdzie wyªoniono 5 kandydatów: Nowy szyfr z rmy IBM - MARS Szyfr Ronalda Rivest'a - RC6 Rijandel - autorstwa dwu Belgów (Joan Daemen i Vincent Rijmen) SERPENT - szyfr mi dzynarodowego zespoªu z Anglii, Izraela i Norwegii TwoFish - Bruce'a Schneiera (twórca BlowFish) Wygraª Rijndael i nazwano go AES 44

45 Opis dziaªania szyfru AES Szyfr AES mo»e operowa na bloku o ró»nej dªugo±ci, u»ywaj c kluczy ró»nej dªugo±ci. Ocjalna specykacja dopuszcza u»ycie bloków danych 128-, 192- lub 256-cio bitowych, szyfrowanych kluczami 128-, 192- lub 256-cio bitowymi. Dopuszczalne s wszystkie z 9 kombinacji. Rijndael jest "iterowanym szyfrem blokowym", co oznacza,»e blok wej±ciowy oraz klucz przechodz wielokrotne RUNDY transformacji, zanim wyprodukuj wynik. Po ka»dej rundzie, powstaje szyfr po±redni, zwany STANEM (State). 45

46 Liczba rund Liczba rund (Nr) Liczba bitów klucza Liczba bitów bloku 128 Ns=4 192 Ns=6 256 Ns=8 128 Nk= Nk= Nk= W standardzie AES wersji szyfru Rijndael, ograniczono t ró»norodno± do mo»liwo±ci wyst powania zmiennej liczby kluczy, ale ustalono staª wielko± bloku na 128 bitów. Wersje z ró»nymi dªugo±ciami kluczy nawano AES-128, AES-192 oraz AES-256. Parametry szyfru, Ns, Nk oraz Nr przedstawia tabela: Parametr Variant Ns Nk Nr AES AES AES

47 AES AES wykonuje 10 (klucz 128 bitów), 12 (klucz 192 bity) lub 14 (klucz 256 bitów) rund szyfruj cych. Skªadaj si one z substytucji wst pnej, permutacji macierzowej (mieszanie wierszy, mieszanie kolumn) i modykacji za pomoc klucza. Initial Round AddRoundKey (transformacja klucza) Nr rund 1. SubBytesbajt jest zamieniany zgodnie z LUT 2. ShiftRowska»dy wiersz jest przesuwany. 3. MixColumnsmno»enie kolumny przez wielomian 4. AddRoundKeyka»dy bajt jest xor'owany. Runda naªowa (no MixColumns) 1. SubBytes 2. ShiftRows 3. AddRoundKey 47

48 Szyfrowanie AES 48

49 Krok SubBytes Transformacja "podstawienie bajtów" (substitute bytes) operuje na ka»dym bajcie stanu niezale»nie i zmienia warto± tego bajtu. S-box (tabela podstawie«- substitution box) kontroluje caª transformacj. S-box to macierz 16*16. Bajt wynikowy odnajdywany jest pod adresem wiersza i kolumny uzyskanym za pomoc 4-bitowego adresu (mªodsza i starsza poªówka bajtu). 49

50 Tabela podstawie«je»eli np. bajt a 2,2 = 0x53 to po operacji podstawienia warto± wynienie 0xED (5-wiersz, 3- kolumna) 50

51 Krok ShiftRows Transformacja ShiftRows przesuwa cyklicznie bajty w 3 dolnych wierszach macierzy Stanu. 51

52 Krok MixColumns Operacja ta polega na przemno»eniu wielomianu utworzonego z bajtów kolumny, np. W (X) = a 0,1 x 3 + a 1,1 x 2 + a 2,1 x 1 + a 3,1 przez staªy wielomian: C(X) = 03 x x x Mno»enie to wykonywane jest modulo X

53 W praktyce, operacja mno»enia wielomianów zostaªa zaimplementowana jako mno»enie macierzy A przez macierz C 53

54 Krok AddRoundKey Operacja AddRoundKey polega na wykonaniu operacji XOR w ka»dej rundzie pomi dzy caªym blokiem a kluczem rundy. Animacja AES 54

55 Liczba deszyfrowa«55

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

VPN. IPsec PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol) OpenVPN L2TP (ang. Layer Two Tunneling Protocol) Hamachi

VPN. IPsec PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol) OpenVPN L2TP (ang. Layer Two Tunneling Protocol) Hamachi Połączenia tunelowe Porty TCP UDP BOOTP serwer 67, klient 68 DNS 53 FTP 20, przesyłanie danych FTP 21, przesyłanie poleceń HTTP 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania sieci bezprzewodowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy działania

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Wstęp do kryptografii Podstawy podpisu elektronicznego Infrastruktura klucza publicznego Wprowadzenie do kryptografii Podstawowe terminy

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Krzysztof Kucharski Spis treści 1 STANDARD BLUETOOTH...4 1.1 Czym jest Bluetooth?...4 1.2 Stos

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo