Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1"

Transkrypt

1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 67/2012, 34/2012 i 44/2008 Załączniki: Program kształcenia: 1. Opis studiów podyplomowych, 2. Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia, 3. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS, 4. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 5. Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową, 6. Zakres egzaminu końcowego, Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym, 9. Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów.

2 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 1 Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów Organizator Patronat Kierownik studiów Czas trwania studiów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Centrum Kształcenia Ustawicznego International Institute of Business Analysis (IIBA) dr inż. Anita Walkowiak 2 semestry 168 godziny + 30 godzin praca końcowa Liczba punktów ECTS 60 Opłata za studia Zasady naboru Warunki ukończenia studiów Termin zgłoszeń Limity miejsc Data rozpoczęcia studiów Dodatkowe informacje 5600 zł Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. Praca końcowa zakończona obroną do lub do momentu zebrania grupy minimalna liczba słuchaczy: 18 osób, maksymalna liczba słuchaczy: 36 osób październik 2014 (w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów) Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele. Kontakt dr inż. Anita Walkowiak, tel , Pracownik Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel , Krótka charakterystyka studiów podyplomowych Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych do wykonywania zadań w zakresie analizy biznesowej. Studia mają na celu wykształcenie u słuchaczy podstawowych umiejętności w najczęściej obecnie wykorzystywanych obszarach pracy analityka biznesowego oraz przekazanie wiedzy z zakresu rekomendowanych przez International Institute of Business Analysis praktyk analitycznych, opisanych w Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) 2.0. Materiał omawiany w trakcie zajęć będzie prezentowany w kontekście idei architektury biznesowej, dzięki czemu omawiane techniki będą osadzone w jednym, spójnym kontekście. Pozwoli to słuchaczom na zrozumienie zależności łączących artefakty, opisujące różne poziomy funkcjonowania organizacji (strategia, model biznesowy, IT) i późniejsze stosowanie poznanych technik w sposób ułatwiający ich rozszerzanie na nowe obszary. Integralnym celem Studium jest częściowe przygotowanie uczestników do egzaminów IIBA CCBA TM, CBAP TM oraz OMG Certified Expert in BPM 2.

3 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 1 Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu analizy biznesowej. Będą oni przygotowani do pełnienia roli analityka biznesowego oraz analityka systemowego, wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania, specyfikowania, analizy, weryfikacji i walidacji wymagań. Ponadto, absolwenci będą świadomi znaczenia realizowanej przez nich pracy dla szerszego obszaru zarządzania organizacją. W szczególności, pozyskana przez nich wiedza znacznie usprawni kontakty z architektami korporacyjnymi odnośnie metod specyfikowania poszczególnych rodzajów wymagań w sposób jednolity, spójny i wkomponowany w szerszy model organizacji. Absolwenci będą także świadomi znaczenia wybranych standardów inżynierskich w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej a także będą częściowo przygotowani do przystąpienia do egzaminów: IIBA CCBA TM, CBAP TM oraz OMG Certified Expert in BPM 2. Adresaci studiów podyplomowych Studia są adresowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie analizy biznesowej i które w ramach swoich obowiązków służbowych wykorzystują szeroko pojęte kompetencje analityka biznesowego. W szczególności, udział w studiach będzie przydatny dla: osób pełniących funkcje analityków biznesowych oraz analityków systemowych w firmach produkujących oprogramowanie, pracowników firm sektora finansowego i ubezpieczeniowego odpowiedzialnych za zbieranie oczekiwań biznesu wobec rozwiązań informatycznych, przedstawicieli biznesu, zaangażowanych w specyfikowanie oczekiwań wobec rozwiązań informatycznych oraz odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami oprogramowania, pracowników działów IT uczestniczących we wdrażaniu biznesowych rozwiązań informatycznych w swoich firmach, kierowników projektów informatycznych, liderów zespołów analitycznych, osób odpowiedzialnych za definiowanie procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji, osób zajmujących się tematyką architektury korporacyjnej.

4 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Wiedza Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja Umiejętności Kompetencje społeczne Ma wiedzę dotyczącą docelowych kompetencji, zakresu obowiązków oraz obszarów wiedzy analityka biznesowego. Ma wiedzę dotyczącą struktury, zawartości oraz zakresu zastosowań Business Analysis Body of Knowledge 2.0. Potrafi odnaleźć w BABOK 2.0 odpowiedniki działań realizowanych w ramach swojej pracy zawodowej. Ma wiedzę dotyczącą zakresu obowiązków analityka biznesowego oraz potencjalnego wpływu jego działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. testu wiedzy i umiejętności (terminologia D. Kirkpatrick) przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Wprowadzenie do architektury biznesowej Rozumie pojęcie architektura biznesowa. Rozumie składowe architektury biznesowej oraz ich wzajemne powiązania. Zna standardy wspierające opracowywanie określonych składowych architektury biznesowej. Potrafi dobrać właściwą technikę opisu dla informacji o przedsiębiorstwie mogącej znaleźć odzwierciedlenie w architekturze biznesowej. Ma świadomość znaczenia architektury biznesowej dla wybranych działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. aktywności na wykładzie oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po wykładzie, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Narzędziowe aspekty architektury biznesowej Ma wiedzę z zakresu możliwości wsparcia działań analityka biznesowego specjalizowanymi narzędziami do modelowania. Zna argumenty przemawiające za stosowaniem dedykowanych narzędzi do prac analitycznych. Potrafi dobrać narzędzie do modelowania do potrzeb przedsięwzięcia analitycznego. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po wykładzie udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Metody definiowania strategii organizacji Ma wiedzę na temat zasad i sposobów definiowania strategii organizacji w oparciu o metodykę map strategii. Zna zakres podstawowych analiz wewnętrznych i zewnętrznych wymaganych przy tworzeniu i weryfikacji strategii organizacji. Rozumie pojęcie przewagi konkurencyjnej. Potrafi dobrać zespół do realizacji zadania definiowania (lub weryfikacji) strategii danej organizacji. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy wewnętrzne i zewnętrzne, niezbędne dla skutecznego definiowania strategii organizacji. Potrafi poprowadzić proces budowania strategii organizacji zgodnie z metodyką map strategii. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Potrafi uzasadnić znaczenie jawnie zdefiniowanej i poprawnie zbudowanej strategii dla rozwoju przedsiębiorstwa.

5 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej Rozróżnia i charakteryzuje klasyczne (oparte na planie) i adaptacyjne (oparte na zmianach) podejście do planowania i monitorowania działań analizy biznesowej. Rozpoznaje i opisuje podstawowe metody identyfikowania interesariuszy i kształtowania ich oczekiwań. Zna typowe role i związaną z nimi odpowiedzialność i uprawnienia w projektach analizy biznesowej. Zna podstawowe metody i techniki planowania i monitorowania działań. Nazywa i charakteryzuje podstawowe zasady i metody formalnego komunikowania się w projekcie. efektów opracowanych w grupach ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych Właściwie rozpoznaje i funkcjonuje w ograniczeniach wynikających z relacji pomiędzy stałą strukturą organizacji a strukturami projektowymi. Monitoruje, analizuje i ocenia otoczenie i interesariuszy projektu, wnioski uwzględnia w planach projektu. Planuje i monitoruje działania analizy biznesowej stosownie do specyfiki uwarunkowań organizacyjnych oraz wymagań sponsora i kierownika projektu. Planuje komunikację w projekcie i działa zgodnie z zasadami skutecznej i sprawnej komunikacji. Wykazuje, w obszarze styku odpowiedzialności analityka biznesowego i kierownika projektu, postawy i zachowania zgodne z kodeksem etycznym kierownika projektu. Definiuje pojęcie koncepcja biznesowa i wskazuje obszary analizy biznesowej wymagające informacji o koncepcjach biznesowych. Zna notacje i narzędzia modelowania koncepcji biznesowych. Definiuje powiązanie modelu koncepcji biznesowych z innymi artefaktami Architektury Korporacyjnej. Identyfikuje koncepcje biznesowe rozważanego obszaru przedsięwzięcia. Opracowuje model koncepcji biznesowych z wykorzystaniem języka UML i narzędzia modelowania. Weryfikuje zgodność modelu koncepcji biznesowych z innymi artefaktami analizy biznesowej. Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu koncepcji biznesowych kompletnego z punktu widzenia zakresu przedsięwzięcia. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Architektura procesów biznesowych Ma wiedzę odnośnie znaczenia architektury procesów dla budowy kompleksowego modelu procesowego organizacji. Ma wiedzę z zakresu tworzenia architektury procesów według metodyki Riva. Potrafi dokonać podstawowej oceny metody definiowania architektury procesów pod kątem jej skalowalności oraz potencjalnego uzyskania spójnego modelu architektury w dowolnych obszarach funkcjonowania organizacji. Potrafi zidentyfikować podstawowe procesy w wybranych typach przedsiębiorstw. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po wykładzie, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

6 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 Wymienia i opisuje metody dekompozycji procesów biznesowych. Zna metody współpracy między uczestnikami procesów. Zna sposoby obsługi zdarzeń i potrafi wskazać różnicę między nimi. Potrafi opracować i przeanalizować model procesów biznesowych, niezależnie od przyjętego stylu opisu. Potrafi znaleźć sytuacje krytyczne oraz braki w analizowanych modelach biznesowych. Potrafi dostosowywać konstrukcje BPMN do rzeczywistego opisu procesu, minimalizując jego zniekształcenia. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu procesowego organizacji. Definiuje pojęcie reguła biznesowa i podaje klasyfikację reguł biznesowych. Klasyfikuje reguły biznesowe. Zapisuje reguły biznesowe z wykorzystaniem RuleSpeak TM. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Modele decyzyjne Ma wiedzę o możliwych obszarach zastosowania modeli decyzyjnych. Ma wiedzę z zakresu standardu Decision Model and Notation. Ma wiedzę z zakresu normalizacji modeli decyzyjnych. Ma wiedzę odnośnie relacji łączących modeli decyzyjne i model procesowy organizacji. Potrafi stworzyć model decyzyjny dla podstawowych sytuacji biznesowych. Potrafi znormalizować model decyzyjny do trzeciej postaci normalnej. Potrafi połączyć w narzędziu Visual Paradigm model decyzyjny z przebiegiem procesów biznesowych. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Potrafi uzasadnić przydatność modeli decyzyjnych do opisu biznesu. Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego Zna techniki opisywania wymagań wobec systemu IT, osadzonych w kontekście modelu procesowego organizacji. Zna techniki modelowania funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Zna notacje i narzędzia modelowania wymagań oraz funkcjonalności systemu. Definiuje powiązanie modelu funkcjonalności systemu informatycznego z artefaktami analizy biznesowej oraz systemowej. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

7 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Modeluje z wykorzystaniem profilu oraz diagramu wymagań języka SysML wymagania biznesu wobec funkcjonalności systemu IT. Osadza je w kontekście modelu procesowego organizacji. Modeluje z wykorzystaniem diagramu przypadków użycia języka UML funkcjonalności systemu realizujące wymagania biznesu. Na diagramie wymagań SysML zapisuje powiązanie funkcjonalności z wymaganiami. Specyfikuje przebiegi realizacji przypadków użycia z wykorzystaniem diagramu aktywności języka UML. Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu funkcjonalności systemu, kompletnego z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Modelowanie zawartości informacyjnej systemu Zna techniki modelowania zawartości informacyjnej systemu. Wymienia listę czynników, które należy rozważyć budując prawidłowy model. Zna notacje i narzędzia modelowania zawartości informacyjnej systemu. Zna język definiowania ograniczeń. Definiuje powiązanie modelu informacyjnego systemu z innymi artefaktami analizy systemowej. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Specyfikuje strukturę modelu informacyjnego systemu z wykorzystaniem diagramu klas języka UML. Specyfikuje dynamikę (cykl życia) elementów modelu informacyjnego z wykorzystaniem diagramu maszyny stanów języka UML. Zapisuje za pomocą języka definicji ograniczeń OCL ograniczenia / niezmienniki nakładane na elementy modelu informacyjnego. Analizuje model informacyjny pod względem konsekwencji wynikających z przyjętych rozwiązań. Dobiera do problemu odpowiednie konstrukcje standardów notacyjnych. Potrafi pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu informacyjnego systemu, kompletnego z punktu widzenia wymaganych funkcjonalności systemu. Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych Ma wiedzę na temat znaczenia i sposobu definiowania strategii pomiaru oprogramowania. Ma wiedzę na temat zasad pomiaru rozmiaru oprogramowania. Ma wiedzę na temat zasad szacowania rozmiaru prac analitycznych. Potrafi przeprowadzić analizę niezbędną do opracowania strategii pomiaru oprogramowania odpowiadającej potrzebą danego przedsięwzięcia. Potrafi w oparciu o wymagania funkcjonalne i przyjętą strategię wyznaczyć rozmiar oprogramowania. Potrafi określić szacowany rozmiar prac analitycznych wraz z poziomem błędu tego oszacowania. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Potrafi uzasadniać szacunki prac analitycznych.

8 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Wymienia i opisuje etapy procesu wytwarzania biznesowego systemu informatycznego. Wymienia i opisuje artefakty (w szczególności modele) opracowywane na różnych etapach procesu wytwarzania systemu oraz definiuje zachodzące pomiędzy nimi zależności. Klasyfikuje modele zgodnie z założeniami MDA. Wymienia, klasyfikuje elementy modeli (diagramy) standardów notacyjnych OMG. Zna mechanizmy rozszerzeń języków modelowania. Klasyfikuje wymagania i definiuje zachodzące pomiędzy nimi zależności (wskazuje sposoby realizacji). efektów opracowanych w grupach zadań projektowych, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Stosuje standardy notacyjne OMG do specyfikacji i dokumentacji systemów informatycznych. Dobiera do problemu elementy modeli (diagramy) standardów notacyjnych OMG. Łączy w jeden spójny i kompletny proces produkcyjny prace i wynikające z nich artefakty analizy: Definiuje z perspektywy uczestników procesów biznesowych wymagania wobec funkcjonalności systemu IT. Osadza je w kontekście opisu przebiegu procesu biznesowego. Modeluje funkcjonalność systemu z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Specyfikuje zawartość informacyjną systemu umożliwiającą realizację tych funkcjonalności. Projektuje graficzny interfejs użytkownika. Adaptuje wzorce analityczne do rozwiązywania problemów analitycznych. Potrafi zastosować mechanizmy rozszerzeń języków modelowania w celu dostosowania elementów modeli do problemu. Posługuje się narzędziem do modelowania. Weryfikuje zgodność artefaktów analizy systemowej. Pracuje w zespole potrafi współdziałać i pracować w grupie nad rozwiązaniem zadania z jednoznacznym określeniem efektów pracy poszczególnych członków grupy. Rozumie potrzebę zapewnienia wysokiej jakości produktów procesu wytwórczego. Rozumie znaczenie współpracy pomiędzy osobami zróżnicowanych specjalności. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności analityka. Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych Ma wiedzę o znaczeniu prac analitycznych dla skuteczności i efektywności warsztatów. Ma wiedzę o technikach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, jakie mogą pojawić się w trakcie warsztatów analitycznych. Ma wiedzę o metodach organizacji, rozpoczynania oraz prowadzenia spotkań analitycznych. Ma wiedzę odnośnie metod radzenia sobie ze stresem. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

9 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Potrafi zainicjować warsztaty analityczne. Potrafi poradzić sobie w sposób podstawowy w typowych, trudnych sytuacjach pracy warsztatowej. Potrafi zminimalizować wpływ stresu na swoją postawę jako analityka prowadzącego warsztaty. Potrafi asertywnie mitygować osoby wpływające negatywnie na efektywność spotkań. Seminarium dyplomowe Potrafi wyszukać literaturę specjalistyczną na temat związany z tematem pracy końcowej, zastosować w praktyce poznane zasady konstruowania pracy końcowej oraz przygotować prezentację przedstawiającą wybrane zagadnienie. wystąpienia seminaryjnego z prezentacją multimedialną, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

10 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 3 Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS Lp. Kurs Prowadzący Forma zajęć 1 Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja Punkty ECTS Liczba godz. mgr Artur Kasprzyk W Wprowadzenie do architektury biznesowej mgr Artur Kasprzyk W Narzędziowe aspekty architektury biznesowej mgr Artur Kasprzyk W 1,5 2 4 Metody definiowania strategii organizacji mgr inż. Dorota Dałkowska W 2 4 Ć 0,5 4 5 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej dr inż. Bogumił Dałkowski W 2 8 Ć 1,5 8 6 Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych dr inż. Anita Walkowiak W 2 2 Ć Architektura procesów biznesowych mgr Artur Kasprzyk W Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich W 3 12 Ć 2,5 12 dr inż. Bogumiła Hnatkowska W 2 3 Ć Modele decyzyjne mgr Artur Kasprzyk W 2 4 Ć Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego dr inż. Anita Walkowiak W 2 12 Ć 1, Modelowanie zawartości informacyjnej systemu dr inż. Anita Walkowiak W 1,5 8 Ć 1, Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych mgr inż. Jarosław Świerczek W 2 4 Ć 0, Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty dr inż. Anita Walkowiak P Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych mgr Jolanta Korczowska- Jankowiak Ć Seminarium dyplomowe dr inż. Bogumiła Hnatkowska mgr Artur Kasprzyk mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich dr inż. Anita Walkowiak S Praca końcowa dr inż. Bogumiła Hnatkowska mgr Artur Kasprzyk mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich dr inż. Anita Walkowiak Suma W Ć, P, S

11 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 4 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminu zaliczony zostanie kurs Praca końcowa. Jest to egzamin końcowy.

12 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 5 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Każdy uczestnik studiów podyplomowych poświęca na wykonanie pracy końcowej 30 godzin. W drugim semestrze zajęć uczestnik ma możliwość indywidualnych konsultacji ze swoim promotorem w wymiarze 5 godzin.

13 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 6 Zakres egzaminu końcowego Egzamin końcowy składa się z trzech części: prezentacji pracy końcowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji uczestnik przedstawia cel i zakres swojej pracy oraz najważniejsze rezultaty i wnioski otrzymane w trakcie jej realizacji. Czas trwania prezentacji ok. 45 minut. sprawdzenia wiedzy uczestnika w zakresie związanym z tematem realizowanej pracy końcowej. Student odpowiada na pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania sesji pytań i odpowiedzi ok. 15 minut. sprawdzenia wiedzy uczestnika w zakresie objętym prezentacją końcową (test pisemny). Czas trwania testu ok. 30 minut. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kursów objętych programem kształcenia oraz złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej. Student ma co najmniej dwa tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń.

14 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 7 Semestr I Zestaw kursów w układzie semestralnym Lp. Kurs Forma zajęć Punkty ECTS 1 Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja W Wprowadzenie do architektury biznesowej W Narzędziowe aspekty architektury biznesowej W 1,5 2 4 Metody definiowania strategii organizacji W 2 4 Liczba godz. Ć 0,5 4 5 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej W 2 8 Ć 1,5 8 6 Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych W 2 2 Ć Architektura procesów biznesowych W Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 W 3 12 Ć 2, Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM W 2 3 Ć Modele decyzyjne W 2 4 Ć 1 4 Semestr II Lp. Kurs Forma zajęć Punkty ECTS 11 Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego W 2 12 Liczba godz. Ć 1, Modelowanie zawartości informacyjnej systemu W 1,5 8 Ć 1, Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych W 2 4 Ć 0, Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty P Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych Ć Seminarium dyplomowe S Praca końcowa 15 30

15 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 8 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR II: Praca końcowa egzamin końcowy.

16 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 9 Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi średnia ważona z wagą, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów) oraz z wagą 1 -, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. Wartość, w granicach od ½ do ⅔ustala rada wydziału. Średnia ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych jest liczona zgodnie z poniższym wzorem ( ocena * punkty ECTS ), punkty ECTS Wartość dla studiów podyplomowych wynosi ½.

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 2

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 2 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 2 Wrocław, 29.06.2015 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Hałasy i wibracje w przemyśle

Hałasy i wibracje w przemyśle Wrocław, 24.04.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Hałasy i wibracje w przemyśle edycja 1 organizowanych przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 16.03.2016 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012,

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO... 1 2. KARTA PRZEDMIOTU PROJEKT PRZEJŚCIOWY... 2 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 26.06.2013 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn edycja 2013-2014 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej nr

Bardziej szczegółowo

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu Techniki modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-TMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne Wrocław, 08.06.2015 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012 i 67/2012

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych rozszerzonych na specjalnościach: o Aplikacje biznesowe i bazy danych (AB), o Inżynieria oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 20.09.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 3 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ANALIZA, PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Analysis, design and object-oriented programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/VI Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fitness i Ćwiczenia Siłowe Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fitness i Ćwiczenia Siłowe Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Studia Podyplomowe Fitness

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe Master Thesis Seminar Forma studiów: Stacjonarne. Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1S

Seminarium dyplomowe Master Thesis Seminar Forma studiów: Stacjonarne. Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w treści kierunkowych rozszerzonych na specjalnościach: o Aplikacje biznesowe i bazy danych (AB), o Inżynieria oprogramowania (IO),

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo