Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1"

Transkrypt

1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 67/2012, 34/2012 i 44/2008 Załączniki: Program kształcenia: 1. Opis studiów podyplomowych, 2. Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia, 3. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS, 4. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 5. Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową, 6. Zakres egzaminu końcowego, Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym, 9. Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów.

2 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 1 Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów Organizator Patronat Kierownik studiów Czas trwania studiów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Centrum Kształcenia Ustawicznego International Institute of Business Analysis (IIBA) dr inż. Anita Walkowiak 2 semestry 168 godziny + 30 godzin praca końcowa Liczba punktów ECTS 60 Opłata za studia Zasady naboru Warunki ukończenia studiów Termin zgłoszeń Limity miejsc Data rozpoczęcia studiów Dodatkowe informacje 5600 zł Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. Praca końcowa zakończona obroną do lub do momentu zebrania grupy minimalna liczba słuchaczy: 18 osób, maksymalna liczba słuchaczy: 36 osób październik 2014 (w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów) Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele. Kontakt dr inż. Anita Walkowiak, tel , Pracownik Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel , Krótka charakterystyka studiów podyplomowych Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych do wykonywania zadań w zakresie analizy biznesowej. Studia mają na celu wykształcenie u słuchaczy podstawowych umiejętności w najczęściej obecnie wykorzystywanych obszarach pracy analityka biznesowego oraz przekazanie wiedzy z zakresu rekomendowanych przez International Institute of Business Analysis praktyk analitycznych, opisanych w Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) 2.0. Materiał omawiany w trakcie zajęć będzie prezentowany w kontekście idei architektury biznesowej, dzięki czemu omawiane techniki będą osadzone w jednym, spójnym kontekście. Pozwoli to słuchaczom na zrozumienie zależności łączących artefakty, opisujące różne poziomy funkcjonowania organizacji (strategia, model biznesowy, IT) i późniejsze stosowanie poznanych technik w sposób ułatwiający ich rozszerzanie na nowe obszary. Integralnym celem Studium jest częściowe przygotowanie uczestników do egzaminów IIBA CCBA TM, CBAP TM oraz OMG Certified Expert in BPM 2.

3 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 1 Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu analizy biznesowej. Będą oni przygotowani do pełnienia roli analityka biznesowego oraz analityka systemowego, wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania, specyfikowania, analizy, weryfikacji i walidacji wymagań. Ponadto, absolwenci będą świadomi znaczenia realizowanej przez nich pracy dla szerszego obszaru zarządzania organizacją. W szczególności, pozyskana przez nich wiedza znacznie usprawni kontakty z architektami korporacyjnymi odnośnie metod specyfikowania poszczególnych rodzajów wymagań w sposób jednolity, spójny i wkomponowany w szerszy model organizacji. Absolwenci będą także świadomi znaczenia wybranych standardów inżynierskich w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej a także będą częściowo przygotowani do przystąpienia do egzaminów: IIBA CCBA TM, CBAP TM oraz OMG Certified Expert in BPM 2. Adresaci studiów podyplomowych Studia są adresowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie analizy biznesowej i które w ramach swoich obowiązków służbowych wykorzystują szeroko pojęte kompetencje analityka biznesowego. W szczególności, udział w studiach będzie przydatny dla: osób pełniących funkcje analityków biznesowych oraz analityków systemowych w firmach produkujących oprogramowanie, pracowników firm sektora finansowego i ubezpieczeniowego odpowiedzialnych za zbieranie oczekiwań biznesu wobec rozwiązań informatycznych, przedstawicieli biznesu, zaangażowanych w specyfikowanie oczekiwań wobec rozwiązań informatycznych oraz odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami oprogramowania, pracowników działów IT uczestniczących we wdrażaniu biznesowych rozwiązań informatycznych w swoich firmach, kierowników projektów informatycznych, liderów zespołów analitycznych, osób odpowiedzialnych za definiowanie procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji, osób zajmujących się tematyką architektury korporacyjnej.

4 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Wiedza Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja Umiejętności Kompetencje społeczne Ma wiedzę dotyczącą docelowych kompetencji, zakresu obowiązków oraz obszarów wiedzy analityka biznesowego. Ma wiedzę dotyczącą struktury, zawartości oraz zakresu zastosowań Business Analysis Body of Knowledge 2.0. Potrafi odnaleźć w BABOK 2.0 odpowiedniki działań realizowanych w ramach swojej pracy zawodowej. Ma wiedzę dotyczącą zakresu obowiązków analityka biznesowego oraz potencjalnego wpływu jego działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. testu wiedzy i umiejętności (terminologia D. Kirkpatrick) przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Wprowadzenie do architektury biznesowej Rozumie pojęcie architektura biznesowa. Rozumie składowe architektury biznesowej oraz ich wzajemne powiązania. Zna standardy wspierające opracowywanie określonych składowych architektury biznesowej. Potrafi dobrać właściwą technikę opisu dla informacji o przedsiębiorstwie mogącej znaleźć odzwierciedlenie w architekturze biznesowej. Ma świadomość znaczenia architektury biznesowej dla wybranych działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. aktywności na wykładzie oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po wykładzie, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Narzędziowe aspekty architektury biznesowej Ma wiedzę z zakresu możliwości wsparcia działań analityka biznesowego specjalizowanymi narzędziami do modelowania. Zna argumenty przemawiające za stosowaniem dedykowanych narzędzi do prac analitycznych. Potrafi dobrać narzędzie do modelowania do potrzeb przedsięwzięcia analitycznego. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po wykładzie udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Metody definiowania strategii organizacji Ma wiedzę na temat zasad i sposobów definiowania strategii organizacji w oparciu o metodykę map strategii. Zna zakres podstawowych analiz wewnętrznych i zewnętrznych wymaganych przy tworzeniu i weryfikacji strategii organizacji. Rozumie pojęcie przewagi konkurencyjnej. Potrafi dobrać zespół do realizacji zadania definiowania (lub weryfikacji) strategii danej organizacji. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy wewnętrzne i zewnętrzne, niezbędne dla skutecznego definiowania strategii organizacji. Potrafi poprowadzić proces budowania strategii organizacji zgodnie z metodyką map strategii. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Potrafi uzasadnić znaczenie jawnie zdefiniowanej i poprawnie zbudowanej strategii dla rozwoju przedsiębiorstwa.

5 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej Rozróżnia i charakteryzuje klasyczne (oparte na planie) i adaptacyjne (oparte na zmianach) podejście do planowania i monitorowania działań analizy biznesowej. Rozpoznaje i opisuje podstawowe metody identyfikowania interesariuszy i kształtowania ich oczekiwań. Zna typowe role i związaną z nimi odpowiedzialność i uprawnienia w projektach analizy biznesowej. Zna podstawowe metody i techniki planowania i monitorowania działań. Nazywa i charakteryzuje podstawowe zasady i metody formalnego komunikowania się w projekcie. efektów opracowanych w grupach ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych Właściwie rozpoznaje i funkcjonuje w ograniczeniach wynikających z relacji pomiędzy stałą strukturą organizacji a strukturami projektowymi. Monitoruje, analizuje i ocenia otoczenie i interesariuszy projektu, wnioski uwzględnia w planach projektu. Planuje i monitoruje działania analizy biznesowej stosownie do specyfiki uwarunkowań organizacyjnych oraz wymagań sponsora i kierownika projektu. Planuje komunikację w projekcie i działa zgodnie z zasadami skutecznej i sprawnej komunikacji. Wykazuje, w obszarze styku odpowiedzialności analityka biznesowego i kierownika projektu, postawy i zachowania zgodne z kodeksem etycznym kierownika projektu. Definiuje pojęcie koncepcja biznesowa i wskazuje obszary analizy biznesowej wymagające informacji o koncepcjach biznesowych. Zna notacje i narzędzia modelowania koncepcji biznesowych. Definiuje powiązanie modelu koncepcji biznesowych z innymi artefaktami Architektury Korporacyjnej. Identyfikuje koncepcje biznesowe rozważanego obszaru przedsięwzięcia. Opracowuje model koncepcji biznesowych z wykorzystaniem języka UML i narzędzia modelowania. Weryfikuje zgodność modelu koncepcji biznesowych z innymi artefaktami analizy biznesowej. Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu koncepcji biznesowych kompletnego z punktu widzenia zakresu przedsięwzięcia. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Architektura procesów biznesowych Ma wiedzę odnośnie znaczenia architektury procesów dla budowy kompleksowego modelu procesowego organizacji. Ma wiedzę z zakresu tworzenia architektury procesów według metodyki Riva. Potrafi dokonać podstawowej oceny metody definiowania architektury procesów pod kątem jej skalowalności oraz potencjalnego uzyskania spójnego modelu architektury w dowolnych obszarach funkcjonowania organizacji. Potrafi zidentyfikować podstawowe procesy w wybranych typach przedsiębiorstw. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po wykładzie, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

6 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 Wymienia i opisuje metody dekompozycji procesów biznesowych. Zna metody współpracy między uczestnikami procesów. Zna sposoby obsługi zdarzeń i potrafi wskazać różnicę między nimi. Potrafi opracować i przeanalizować model procesów biznesowych, niezależnie od przyjętego stylu opisu. Potrafi znaleźć sytuacje krytyczne oraz braki w analizowanych modelach biznesowych. Potrafi dostosowywać konstrukcje BPMN do rzeczywistego opisu procesu, minimalizując jego zniekształcenia. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu procesowego organizacji. Definiuje pojęcie reguła biznesowa i podaje klasyfikację reguł biznesowych. Klasyfikuje reguły biznesowe. Zapisuje reguły biznesowe z wykorzystaniem RuleSpeak TM. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Modele decyzyjne Ma wiedzę o możliwych obszarach zastosowania modeli decyzyjnych. Ma wiedzę z zakresu standardu Decision Model and Notation. Ma wiedzę z zakresu normalizacji modeli decyzyjnych. Ma wiedzę odnośnie relacji łączących modeli decyzyjne i model procesowy organizacji. Potrafi stworzyć model decyzyjny dla podstawowych sytuacji biznesowych. Potrafi znormalizować model decyzyjny do trzeciej postaci normalnej. Potrafi połączyć w narzędziu Visual Paradigm model decyzyjny z przebiegiem procesów biznesowych. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Potrafi uzasadnić przydatność modeli decyzyjnych do opisu biznesu. Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego Zna techniki opisywania wymagań wobec systemu IT, osadzonych w kontekście modelu procesowego organizacji. Zna techniki modelowania funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Zna notacje i narzędzia modelowania wymagań oraz funkcjonalności systemu. Definiuje powiązanie modelu funkcjonalności systemu informatycznego z artefaktami analizy biznesowej oraz systemowej. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

7 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Modeluje z wykorzystaniem profilu oraz diagramu wymagań języka SysML wymagania biznesu wobec funkcjonalności systemu IT. Osadza je w kontekście modelu procesowego organizacji. Modeluje z wykorzystaniem diagramu przypadków użycia języka UML funkcjonalności systemu realizujące wymagania biznesu. Na diagramie wymagań SysML zapisuje powiązanie funkcjonalności z wymaganiami. Specyfikuje przebiegi realizacji przypadków użycia z wykorzystaniem diagramu aktywności języka UML. Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu funkcjonalności systemu, kompletnego z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Modelowanie zawartości informacyjnej systemu Zna techniki modelowania zawartości informacyjnej systemu. Wymienia listę czynników, które należy rozważyć budując prawidłowy model. Zna notacje i narzędzia modelowania zawartości informacyjnej systemu. Zna język definiowania ograniczeń. Definiuje powiązanie modelu informacyjnego systemu z innymi artefaktami analizy systemowej. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Specyfikuje strukturę modelu informacyjnego systemu z wykorzystaniem diagramu klas języka UML. Specyfikuje dynamikę (cykl życia) elementów modelu informacyjnego z wykorzystaniem diagramu maszyny stanów języka UML. Zapisuje za pomocą języka definicji ograniczeń OCL ograniczenia / niezmienniki nakładane na elementy modelu informacyjnego. Analizuje model informacyjny pod względem konsekwencji wynikających z przyjętych rozwiązań. Dobiera do problemu odpowiednie konstrukcje standardów notacyjnych. Potrafi pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu informacyjnego systemu, kompletnego z punktu widzenia wymaganych funkcjonalności systemu. Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych Ma wiedzę na temat znaczenia i sposobu definiowania strategii pomiaru oprogramowania. Ma wiedzę na temat zasad pomiaru rozmiaru oprogramowania. Ma wiedzę na temat zasad szacowania rozmiaru prac analitycznych. Potrafi przeprowadzić analizę niezbędną do opracowania strategii pomiaru oprogramowania odpowiadającej potrzebą danego przedsięwzięcia. Potrafi w oparciu o wymagania funkcjonalne i przyjętą strategię wyznaczyć rozmiar oprogramowania. Potrafi określić szacowany rozmiar prac analitycznych wraz z poziomem błędu tego oszacowania. testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Potrafi uzasadniać szacunki prac analitycznych.

8 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Wymienia i opisuje etapy procesu wytwarzania biznesowego systemu informatycznego. Wymienia i opisuje artefakty (w szczególności modele) opracowywane na różnych etapach procesu wytwarzania systemu oraz definiuje zachodzące pomiędzy nimi zależności. Klasyfikuje modele zgodnie z założeniami MDA. Wymienia, klasyfikuje elementy modeli (diagramy) standardów notacyjnych OMG. Zna mechanizmy rozszerzeń języków modelowania. Klasyfikuje wymagania i definiuje zachodzące pomiędzy nimi zależności (wskazuje sposoby realizacji). efektów opracowanych w grupach zadań projektowych, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Stosuje standardy notacyjne OMG do specyfikacji i dokumentacji systemów informatycznych. Dobiera do problemu elementy modeli (diagramy) standardów notacyjnych OMG. Łączy w jeden spójny i kompletny proces produkcyjny prace i wynikające z nich artefakty analizy: Definiuje z perspektywy uczestników procesów biznesowych wymagania wobec funkcjonalności systemu IT. Osadza je w kontekście opisu przebiegu procesu biznesowego. Modeluje funkcjonalność systemu z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Specyfikuje zawartość informacyjną systemu umożliwiającą realizację tych funkcjonalności. Projektuje graficzny interfejs użytkownika. Adaptuje wzorce analityczne do rozwiązywania problemów analitycznych. Potrafi zastosować mechanizmy rozszerzeń języków modelowania w celu dostosowania elementów modeli do problemu. Posługuje się narzędziem do modelowania. Weryfikuje zgodność artefaktów analizy systemowej. Pracuje w zespole potrafi współdziałać i pracować w grupie nad rozwiązaniem zadania z jednoznacznym określeniem efektów pracy poszczególnych członków grupy. Rozumie potrzebę zapewnienia wysokiej jakości produktów procesu wytwórczego. Rozumie znaczenie współpracy pomiędzy osobami zróżnicowanych specjalności. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności analityka. Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych Ma wiedzę o znaczeniu prac analitycznych dla skuteczności i efektywności warsztatów. Ma wiedzę o technikach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, jakie mogą pojawić się w trakcie warsztatów analitycznych. Ma wiedzę o metodach organizacji, rozpoczynania oraz prowadzenia spotkań analitycznych. Ma wiedzę odnośnie metod radzenia sobie ze stresem. efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

9 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Potrafi zainicjować warsztaty analityczne. Potrafi poradzić sobie w sposób podstawowy w typowych, trudnych sytuacjach pracy warsztatowej. Potrafi zminimalizować wpływ stresu na swoją postawę jako analityka prowadzącego warsztaty. Potrafi asertywnie mitygować osoby wpływające negatywnie na efektywność spotkań. Seminarium dyplomowe Potrafi wyszukać literaturę specjalistyczną na temat związany z tematem pracy końcowej, zastosować w praktyce poznane zasady konstruowania pracy końcowej oraz przygotować prezentację przedstawiającą wybrane zagadnienie. wystąpienia seminaryjnego z prezentacją multimedialną, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia

10 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 3 Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS Lp. Kurs Prowadzący Forma zajęć 1 Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja Punkty ECTS Liczba godz. mgr Artur Kasprzyk W Wprowadzenie do architektury biznesowej mgr Artur Kasprzyk W Narzędziowe aspekty architektury biznesowej mgr Artur Kasprzyk W 1,5 2 4 Metody definiowania strategii organizacji mgr inż. Dorota Dałkowska W 2 4 Ć 0,5 4 5 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej dr inż. Bogumił Dałkowski W 2 8 Ć 1,5 8 6 Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych dr inż. Anita Walkowiak W 2 2 Ć Architektura procesów biznesowych mgr Artur Kasprzyk W Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich W 3 12 Ć 2,5 12 dr inż. Bogumiła Hnatkowska W 2 3 Ć Modele decyzyjne mgr Artur Kasprzyk W 2 4 Ć Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego dr inż. Anita Walkowiak W 2 12 Ć 1, Modelowanie zawartości informacyjnej systemu dr inż. Anita Walkowiak W 1,5 8 Ć 1, Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych mgr inż. Jarosław Świerczek W 2 4 Ć 0, Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty dr inż. Anita Walkowiak P Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych mgr Jolanta Korczowska- Jankowiak Ć Seminarium dyplomowe dr inż. Bogumiła Hnatkowska mgr Artur Kasprzyk mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich dr inż. Anita Walkowiak S Praca końcowa dr inż. Bogumiła Hnatkowska mgr Artur Kasprzyk mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich dr inż. Anita Walkowiak Suma W Ć, P, S

11 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 4 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminu zaliczony zostanie kurs Praca końcowa. Jest to egzamin końcowy.

12 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 5 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Każdy uczestnik studiów podyplomowych poświęca na wykonanie pracy końcowej 30 godzin. W drugim semestrze zajęć uczestnik ma możliwość indywidualnych konsultacji ze swoim promotorem w wymiarze 5 godzin.

13 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 6 Zakres egzaminu końcowego Egzamin końcowy składa się z trzech części: prezentacji pracy końcowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji uczestnik przedstawia cel i zakres swojej pracy oraz najważniejsze rezultaty i wnioski otrzymane w trakcie jej realizacji. Czas trwania prezentacji ok. 45 minut. sprawdzenia wiedzy uczestnika w zakresie związanym z tematem realizowanej pracy końcowej. Student odpowiada na pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania sesji pytań i odpowiedzi ok. 15 minut. sprawdzenia wiedzy uczestnika w zakresie objętym prezentacją końcową (test pisemny). Czas trwania testu ok. 30 minut. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kursów objętych programem kształcenia oraz złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej. Student ma co najmniej dwa tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń.

14 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 7 Semestr I Zestaw kursów w układzie semestralnym Lp. Kurs Forma zajęć Punkty ECTS 1 Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja W Wprowadzenie do architektury biznesowej W Narzędziowe aspekty architektury biznesowej W 1,5 2 4 Metody definiowania strategii organizacji W 2 4 Liczba godz. Ć 0,5 4 5 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej W 2 8 Ć 1,5 8 6 Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych W 2 2 Ć Architektura procesów biznesowych W Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 W 3 12 Ć 2, Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM W 2 3 Ć Modele decyzyjne W 2 4 Ć 1 4 Semestr II Lp. Kurs Forma zajęć Punkty ECTS 11 Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego W 2 12 Liczba godz. Ć 1, Modelowanie zawartości informacyjnej systemu W 1,5 8 Ć 1, Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych W 2 4 Ć 0, Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty P Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych Ć Seminarium dyplomowe S Praca końcowa 15 30

15 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 8 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR II: Praca końcowa egzamin końcowy.

16 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 9 Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi średnia ważona z wagą, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów) oraz z wagą 1 -, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. Wartość, w granicach od ½ do ⅔ustala rada wydziału. Średnia ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych jest liczona zgodnie z poniższym wzorem ( ocena * punkty ECTS ), punkty ECTS Wartość dla studiów podyplomowych wynosi ½.

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo