1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego POLSKA CEGŁA Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) jest regulaminem w rozumieniu art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U j.t.), zaś ujęty w Regulaminie Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny (dalej Znak Gwarancyjny Polska Cegła) jest Znakiem Towarowym w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy j.w. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin został opracowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z siedzibą w Zaklikowie (dalej Zrzeszenie). Stowarzyszenie w dniu 3 lipca 2014 r. dokonało na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Znak Gwarancyjny Polska Cegła, jak i niniejszy Regulamin zostały opracowane celem promowania wiedzy o właściwościach tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz ich zaletach, jak również promowania i stałego podnoszenia jakości tradycyjnych wyrobów ceramicznych wprowadzanych na polski rynek, produkowanych przez Przedsiębiorców Ponadto celem, dla którego opracowany został Znak Gwarancyjny Polska Cegła oraz Regulamin jest promocja dobrych tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz wytwarzających je producentów Cele określone w Regulaminie, jak również wiążące się z opracowaniem Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła zawarte są w zakresie działalności statutowej Zrzeszenia, w skład której wchodzą m.in. reprezentowanie potrzeb oraz interesów producentów materiałów budowlanych, działanie na rzecz propagowania i rozwoju wiedzy dotyczącej tradycyjnych wyrobów ceramiki budowlanej, a także realizowanie misji edukacyjnej w obszarze budownictwa W rozumieniu Regulaminu tradycyjnymi wyrobami budowlanymi są przeznaczone do zastosowania w budownictwie mieszkalnym oraz małej architekturze wypalane z surowców ilastych oraz lessowych wyroby budowlane oraz ceramiczne rurki drenarskie, wytwarzane z zachowaniem obowiązujących rygorów technologicznych, norm technicznych i jakościowych oraz wymagań prawnych. W przypadku wątpliwości rozstrzygnięcie, czy dany wyrób jest tradycyjnym wyrobem budowlanym w rozumieniu Regulaminu dokonywać będzie każdorazowo Kapituła Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła (dalej: Kapituła Znaku) W rozumieniu Regulaminu Przedsiębiorcą jest producent tradycyjnych wyrobów budowlanych, który ubiega się o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Cegła Polska lub licencję taką uzyskał. 1

2 2. Znak Gwarancyjny Polska Cegła, prawo do jego używania oraz sposób korzystania ze Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła 2.1. Wzór Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła określa załącznik nr 1 do Regulaminu Ze Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła może korzystać na zasadzie niewyłącznego prawa każdy producent tradycyjnych wyrobów budowlanych produkowanych w Polsce oraz wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po warunkiem uzyskania tego prawa od Zrzeszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem posiadania członkowstwa w Zrzeszeniu Prawo do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest przyznawane przez Zarząd Zrzeszenia w drodze pisemnej umowy licencyjnej, po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz przedstawieniu przez Kapitułę Znaku pozytywnej rekomendacji wobec wniosku Przedsiębiorcy Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem prawa do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest zobowiązany do złożenia w siedzibie Zrzeszenia pisemnego wniosku o przyznanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła oraz oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu, a także podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Przedsiębiorcy wykazu produktów, dla których ubiega się o licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, celem umożliwienia ich oceny pod względem formalnym oraz weryfikacji pod względem spełniania kryteriów jakościowych w trakcie dalszego procesu audytu Ponadto Przedsiębiorca wnioskujący o przyznanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 2.4. Regulaminu przedkłada w siedzibie Zrzeszenia kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów formalnych określające formę prawną oraz sposób reprezentacji Przedsiębiorcy Przedsiębiorca, który uzyskał licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest uprawniony do: umieszczania znaku na opakowaniach lub dokumentacji wyrobów objętych licencją na używanie Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, prezentowania znaku w postaci graficznej na stronie WWW Przedsiębiorcy, wykorzystywania znaku w materiałach reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych Przedsiębiorcy dotyczących wyrobów objętych licencją na używanie Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, korzystania z portalu WWW Polska Cegła w pełnym zakresie Przedsiębiorca, który uzyskał licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła może korzystać z tego znaku również poprzez jego prezentowanie w formie elektronicznej, wizualnej, audiowizualnej oraz dowolnej innej, niż wymienione w pkt 2.6. Regulaminu pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w pkt 2.8. Regulaminu oraz 2

3 pod warunkiem przestrzegania treści umowy licencyjnej na używanie Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Znak Gwarancyjny Polska Cegła może być używany wyłącznie w formie, w jakiej został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a po uzyskaniu ochrony na ten znak wyłącznie w formie, w jakiej go zarejestrowano. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany formy, postaci i sposobu użytkowania, wykorzystywania oraz prezentacji Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła przez Przedsiębiorców posiadających licencję do używania go w trakcie korzystania z tej licencji Prawo z licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła nie może być przeniesione na podmiot trzeci w drodze umowy za wyjątkiem przejęcie ogółu praw i obowiązków w drodze następstwa prawnego podmiotów w rozumieniu przepisów kodeks cywilnego lub kodeksu spółek handlowych. Warunkiem skuteczności przeniesienia uprawnień z licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła w drodze sukcesji praw jest pisemne powiadomienie Zrzeszenia, pod rygorem nieważności tej czynności, o fakcie nabycia Przedsiębiorcy posiadającego licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła w terminie maksymalnie 60 dni licząc od dnia zawarcia finalnego aktu prawnego stanowiącego podstawę nabycia przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy posiadającego licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Przedsiębiorca posiadający licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła może ją utracić czasowo lub całkowicie wówczas, gdy: stwierdzone zostanie naruszanie warunków licencji, wyroby, dla których przyznana została licencja uzyskają negatywną ocenę podczas okresowego audytu weryfikacyjnego, utraci członkowstwo w Zrzeszeniu, dopuści się naruszenia określonego w pkt 2.9. Regulaminu, dopuści się naruszenia Statutu Zrzeszenia, dopuści się zaległości w uiszczaniu opłaty licencyjnej, o której mowa w pkt 6.4. Regulaminu Decyzja o cofnięciu licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest podejmowana przez Zarząd Zrzeszenia w drodze uchwały zwykłą większością głosów po uprzednim wydaniu opinii przez Kapitułę Znaku. 3. Kapituła Znaku 3.1. Kapituła Znaku jest organem powołanym wyłącznie w celu prowadzenia i nadzorowania procesu ubiegania się przez Przedsiębiorców o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, a także kontrolowania zgodności sposobu korzystania ze Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Kapituła Znaku prowadzi swoje działania w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 3

4 3.2. Kapituła Znaku nie jest organem statutowym Zrzeszenia, ani też nie stanowi zewnętrznej jednostki organizacyjnej Zrzeszenia Skład Kapituły Znaku, sposób powoływania i odwoływania jej członków oraz organizację i sposób jej działania określa odrębny regulamin Kapituła Znaku weryfikuje wniosek Przedsiębiorcy o przyznanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz jego zgodności z Regulaminem. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 21 dni od dnia jego wpłynięcia do Zrzeszenia. W razie stwierdzenia braków we wniosku lub towarzyszącej mu dokumentacji Kapituła Znaku wzywa Przedsiębiorcę zainteresowanego uzyskaniem licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła do uzupełnienia wniosku i/lub dokumentów w terminie 14 dni. W sytuacji braku uzupełnienia wniosku i/lub dokumentów w w/w terminie przez Przedsiębiorcę wniosek o udzielenie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła pozostawiany jest bez rozpoznania W sytuacji spełniania przez wniosek złożony przez Przedsiębiorcę wymogów określonych w Regulaminie Kapituła Znaku zleca wykonanie czynności kontrolnych określonych w pkt 4 Regulaminu Po wykonaniu czynności kontrolnych określonych w pkt 4. Regulaminu i zapoznaniu się z raportem z audytu kontrolnego Kapituła Znaku wydaje pozytywną rekomendację dotyczącą zawarcia umowy o przyznanie Przedsiębiorcy licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła lub określa dodatkowe zalecania do zrealizowania niezbędne do wydania pozytywnej rekomendacji dla wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę lub wydaje negatywną rekomendację w przedmiocie przyznania Przedsiębiorcy licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła. Postanowienia Kapituły Znaku, o których mowa w niniejszym punkcie są sporządzane na piśmie i za każdym razem przekazywane do Zrzeszenia w terminie 7 dni od ich sporządzenia oraz stanowią podstawę dla Zarządu Zrzeszenia do przyznania licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła lub odmowy przyznania przedmiotowej licencji zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorcy. 4. Kontrola jakości wyrobów 4.1. Po wstępnej pozytywnej weryfikacji złożonego przez Przedsiębiorcę wniosku o udzielenie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła przeprowadzany jest audyt kontrolny u Przedsiębiorcy zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zlecenie jego przeprowadzenia przez Kapitułę Znaku Audyt kontrolny u Przedsiębiorcy przeprowadzany jest przez audytora lub audytorów powołanych przez Zrzeszenie, zatwierdzanych przez Walny Zjazd Audytor lub audytorzy dokonując audytu kontrolnego w ramach kontroli jakości wyrobów u Przedsiębiorcy starającego się o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła dokonują oceny i weryfikacji wszystkich niezbędnych 4

5 elementów procesu produkcyjnego oraz odpowiadających za jakość wyrobów oraz stałość ich cech i parametrów Po przeprowadzeniu audytu kontrolnego audytor lub audytorzy sporządzają raport z audytu, w którym zawierają wynik kontroli u Przedsiębiorcy wraz z rekomendacją dotyczącą złożonego przez Przedsiębiorcę wniosku o przyznanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Raport z audytu kontrolnego audytor lub audytorzy przedkładają Kapitule Znaku w formie pisemnej w terminie 7 dni od zakończenia czynności audytu u Przedsiębiorcy Kapituła Znaku na podstawie raportu z audytu kontrolnego podejmuje stanowisko w przedmiocie wniosku Przedsiębiorcy wydając pozytywną lub negatywną rekomendację dla Zarządu Zrzeszenia co do udzielenia licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła. Pkt 3.6. Regulaminu zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio Przedsiębiorca, który starał się o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, a wobec którego Kapituła Znaku po przeprowadzeniu audytu kontrolnego wobec jego negatywnego wyniku wydała negatywną rekomendację w przedmiocie złożonego przez niego wniosku może starać się o ponowne uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Cegła Polska nie wcześniej niż po udokumentowaniu usunięcia wszystkich uchybień wykazanych w audycie będącym podstawą negatywnej rekomendacji Kapituły Znaku w przedmiocie przyznania licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła oraz po ponownym wystąpieniu z wnioskiem określonym w pkt 2.4. Regulaminu. 5. Okresowa kontrola jakości wyrobów 5.1. Kapituła Znaku jest uprawniona do zlecania przeprowadzania okresowej kontroli jakości wyrobów produkowanych przez Przedsiębiorcę, dla których uzyskał on licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, a także okresowej kontroli procesu ich produkcji Każdorazowo o konieczności przeprowadzenia okresowej kontroli jakości wyrobów produkowanych przez Przedsiębiorcę posiadającego licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła oraz o jej zakresie decyduje Kapituła Znaku kierując się przy tym celowością kontroli, uzasadnieniem przyczyny jej zlecenia, jak też racjonalnością kosztów kontroli Kontrola realizowana będzie przez audytora lub audytorów w ramach okresowego audytu weryfikacyjnego, a w przypadku konieczności zbadania próbek produkowanych wyrobów kontrola realizowana będzie poprzez zlecenie poboru próbek tych wyrobów oraz poddanie ich badaniu kontrolnemu Wyniki okresowej kontroli, o której mowa w pkt 5. Regulaminu będą oceniane przez Kapitułę Znaku na podstawie raportu z okresowego audytu weryfikacyjnego lub sprawozdania z badań próbek wyrobów. Raport z okresowego audytu weryfikacyjnego 5

6 będzie przedkładany Kapitule Znaku nie później niż w terminie 30 dni od jego rozpoczęcia u Przedsiębiorcy W sytuacji stwierdzenia w okresowym audycie weryfikacyjnym nieprawidłowości lub wobec negatywnego wyniku badania próbek pobranych wyrobów w zakresie choćby jednej badanej cechy Kapituła Znaku w zależności od skali i zakresu stwierdzonych naruszeń wzywa Przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni lub wydaje rekomendację Zarządowi Zrzeszenia do niezwłocznego cofnięcia Przedsiębiorcy licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Po otrzymaniu wyjaśnień Przedsiębiorcy, jeżeli nie budzą one wątpliwości Kapituła Znaku może uznać je za wystarczające i zakończyć procedurę okresowej kontroli jakości wyrobów Rozwiązanie umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić także w innych przypadkach określonych ściśle w umowie licencyjnej Rozwiązanie umowy licencyjnej powoduje utratę przez Przedsiębiorcę prawa do posługiwania się Znakiem Gwarancyjnym Polska Cegła oraz korzystania z niego w jakikolwiek dozwolony zgodnie z niniejszym Regulaminem sposób. Rozwiązanie umowy licencyjnej powoduje także obowiązek natychmiastowego usunięcia przez Przedsiębiorcę na własny koszt Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła ze wszelkich miejsc, w których został on umieszczony po zawarciu umowy licencyjnej, w tym przede wszystkim umieszczonych na materiałach reklamowych, marketingowych, promocyjnych, występujących w oznaczeniach Przedsiębiorcy, jego siedziby i punktów sprzedaży oraz jego produktów (o ile jest to technicznie możliwe), a także zakaz umieszczania oznaczenia w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek charakterze po rozwiązaniu umowy licencyjnej Po rozwiązaniu umowy licencyjnej Przedsiębiorca ma prawo ponownie starać się o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Cegła Polska na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem ograniczenia określonego w pkt 4.7. Regulaminu. 6. Licencja, koszty 6.1. Licencja do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła zawierana jest w formie pisemnej umowy pomiędzy Zrzeszeniem a Przedsiębiorcą ubiegającym się zgodnie z niniejszym Regulaminem o uzyskanie prawa do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Umowa licencyjna zawierana jest przez Zrzeszenie niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Kapituły Znaku W ramach umowy licencyjnej Przedsiębiorca uzyskuje niewyłączne prawo do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła na warunkach oraz z uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie przez czas nieograniczony. 6

7 6.4. Przedsiębiorca, który uzyska licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest zobowiązany do uiszczania opłaty licencyjnej za prawo do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt Regulaminu Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie licencji na używanie Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest zobowiązany wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku wnieść jednorazową opłatę inicjacyjną Opłata licencyjna jest opłatą za prawo do korzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu ze wszelkich uprawnień przysługujących Przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem i posiadaniem licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Opłaty licencyjne są przeznaczane na realizację niemniejszego Regulaminu oraz zapewnienie funkcjonowania marki POLSKA CEGŁA i Kapituły Znaku Opłata inicjacyjna jest przeznaczana na pokrycie administracyjnych kosztów postępowania związanego z udzieleniem Przedsiębiorcy licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła, a także na pozostałe cele statutowe Zrzeszenia Poza opłatami określonymi w pkt 6.6. i 6.7. Regulaminu Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest zobowiązany do uiszczenia kosztów kontroli jakości wyrobów, o której mowa w pkt 4. Regulaminu, a także kosztów okresowej kontroli jakości wyrobów, o której mowa w pkt 5. Regulaminu, o ile zaistnieje potrzeba jej przeprowadzenia Zarząd Zrzeszenia jest uprawniony do zwolnienia w uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła z obowiązku uiszczenia opłaty inicjacyjnej oraz/lub opłaty licencyjnej w części lub w całości przez oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy Wysokość opłaty inicjacyjnej oraz licencyjnej za prawo do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła na dany rok, częstotliwość wnoszenia opłaty licencyjnej, a także koszt kontroli jakości wyrobów oraz okresowej kontroli jakości wyrobów na dany rok Zarząd Zrzeszenia określa każdorazowo do końca grudnia roku poprzedzającego. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Przedsiębiorca posiadający licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest uprawniony do wystąpienia w każdej chwili z wnioskiem o rozszerzenie grupy wyrobów objętych licencją. Warunkiem jest złożenie w siedzibie Zrzeszenia nowego wniosku, o którym mowa w pkt 2.4. Regulaminu oraz uzupełnionego wykazu wyrobów obejmującego wyroby objęte posiadaną licencją oraz wyroby nowe, wnioskowane do rozszerzenia na nie licencji do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła. 7

8 7.2. Przedsiębiorca posiadający licencję do używania Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła jest uprawniony do wypowiedzenia umowy licencyjnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek uiszczenia opłaty licencyjnej, zaś z zakończeniem okresu wypowiedzenia na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek, o którym mowa w pkt 5.9. Regulaminu Znak Gwarancyjny Polska Cegła jest objęty ochroną prawną w postaci, zakresie i formie wynikającej ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej od momentu zgłoszenia, następnie zaś w zakresie wynikającym z decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Posiej o udzieleniu prawa ochronnego i pierwszeństwo do ochrony z tego tytułu, jak też wszelkie prawa wynikające z naruszenia tego prawa przysługują Zrzeszeniu Wszelkie korzystanie ze Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła w sposób inny niż na podstawie umowy licencyjnej oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest zabronione, stanowić będzie naruszenie prawa i skutkować będzie podjęciem przez Zrzeszenie środków prawnych przeciwko podmiotowi dokonującemu bezprawnego naruszenia chronionego prawa do korzystania ze Znaku Gwarancyjnego Polska Cegła Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz wszelkie sporne w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd Zrzeszenia. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD. Zmiana niniejszego Regulaminu została wprowadzona uchwałą Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z dnia 12 września 2014 r. 8

9 Załącznik nr 1 Wzór Znak Gwarancyjnego Polska Cegła 9

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej (tekst jednolity 23.03.2014) 1 Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać zgodnie z ZASADAMI WERYFIKACJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (dokument

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY

ZASADY PRZYZNAWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY W dniu 5 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Uchwałę Nr 1826 /13 w sprawie zawarcia umowy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, która określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM NASZYJNIK PÓŁNOCY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM NASZYJNIK PÓŁNOCY REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM NASZYJNIK PÓŁNOCY 1 O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Naszyjnik Północy mogą ubiegać się osoby prywatne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BIAŁA LISTA

REGULAMIN PROGRAMU BIAŁA LISTA Regulamin Programu Biała Lista REGULAMIN PROGRAMU BIAŁA LISTA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Biała Lista, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w Programie Biała Lista organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regulamin używania logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin używania logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego Załącznik do Uchwały Nr 4/27/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. 1 Przepisy ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Znak Jakościowy Jakość Tradycja Co wyróżniamy: 1. Produkty rolne- zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, załącznikiem II do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Informacje o Znaku

Przepisy ogólne. Informacje o Znaku Załącznik do Uchwały Nr 4/26/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. Regulamin używania znaku towarowego słownego-hasła: MAZURY CUD NATURY 1 Przepisy ogólne Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikat Jakości Suplementów Diety - EISD I. Wprowadzenie 1. Głównym celem Programu Certyfikowana Jakość Suplementów Diety- EISD jest kreowanie rynku i promocja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementów Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementów Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowana Jakość

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwanej dalej Spółką ) ustanawia niniejszym regulamin działającego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 1 Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Postępowania w sprawie przyznawania. Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki

PROCEDURA. Postępowania w sprawie przyznawania. Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki Strona 1 z 6 Postępowania w sprawie przyznawania Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki SPIS TREŚCI: 1. CEL 2 2. ZAKRES 2 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 2 4. CERTYFIKAT - ZNAK 5 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6 6. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych I. Podstawy prawne 1. Prowadzenie kontroli na budowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr URN/54/2015 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 01.09.2015 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez PTT

Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez PTT Załącznik do uchwały ZG PTT Nr 51/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez PTT - mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2016/12/20/2 z dnia 20.12.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO przez fundację

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWANIA ZNAKU DOLINA BARYCZY POLECA okres ważności niniejszej umowy: 1 września 2012 31 sierpnia 2013 Zawarta w Miliczu, dnia 31 sierpnia 2012, pomiędzy Właścicielem Fundacją Doliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 5/08 Rady Nadzorczej SM Przyczółek Grochowski z 28.01.2008 REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

(-) Anna Lipnicka (-) Elżbieta Puacz

(-) Anna Lipnicka (-) Elżbieta Puacz II posiedzenie KRDL IV Kadencja Uchwała Nr 17/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania rekomendacji dla szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN REGULAMIN nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 5 października 2016 r.

Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 5 października 2016 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 5 października 2016 r. Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tekst jednolity) 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania przy zbywaniu akcji imiennych spółki KRAKODLEW SA w Krakowie na rzecz osób nie będących jej akcjonariuszami.

Zasady postępowania przy zbywaniu akcji imiennych spółki KRAKODLEW SA w Krakowie na rzecz osób nie będących jej akcjonariuszami. Zasady postępowania przy zbywaniu akcji imiennych spółki KRAKODLEW SA w Krakowie na rzecz osób nie będących jej akcjonariuszami. Działając na podstawie 19 i 27 ust 1 Statutu Spółki oraz art. 368 1 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 98/2017 Rektora UPP z dnia 20 września 2017 roku REGULAMIN udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1 Słownik pojęć Użyte

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2011 r. Uchwała nr 2/2011 Zarządu Głównego SITR z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie używania znaku Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa SITR Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zatwierdzony przez Zarząd Główny SITPChem w dniu 10 czerwca 2008 roku 1 1. Tytuły Rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 601/13 z dnia 14.05.2013r. Porozumienie o współpracy Zawarte w Krakowie w dniu pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków dla studentów i absolwentów PWSZ w Nowym Sączu oraz doktorantów i innych osób zatrudnionych w PWSZ w Nowym Sączu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin

Konkurs Konsumencki ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości Regulamin Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęli: Magazyn "Handel w Polsce.pl" Portal "Handel

Bardziej szczegółowo

MARKA SEJNEŃSZCZYZNY 2013 Lokalna Grupa Działania SEJNEŃSZCZYZNA Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej

MARKA SEJNEŃSZCZYZNY 2013 Lokalna Grupa Działania SEJNEŃSZCZYZNA Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej Regulamin Konkursu I. Postanowienia ogólne Odznaczenie Marka Sejneńszczyzny zostało wyłonione w wyniku konkursu na stworzenie znaku (loga) promującego Markę Sejneńszczyzny, przyznawanego za najlepsze produkty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki

Bardziej szczegółowo

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE NA RZECZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1 Ogólne założenia Niniejszy Regulamin reguluje zasady stałego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 Załącznik do Zarządzenia nr ES-001-2-2/17 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2017/01/17/1 z dnia r. ZASADY

Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2017/01/17/1 z dnia r. ZASADY Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2017/01/17/1 z dnia 17.01.2017 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH WSPARCIA INICJATYW ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody Warszawa, 25 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.2.2015 Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza 25 08 124 Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zmiany barw klubowych. Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulamin zmiany barw klubowych. Polskiego Związku Jeździeckiego Regulamin zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego obowiązujący od dnia 1 września 2014r. 1 [Zawodnicy] Zawodnikiem uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie jest zawodnik

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Rada Badania Megapanel PBI/Gemius 21 listopada 2012 URB nr 455 strona 1 z 8 Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 wraz z późniejszymi zmianami Uchwała o zmianie i poszerzeniu zasad grupowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów PZT

Regulamin Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów PZT Polski Związek Tenisowy Kolegium Sędziów ul. Frascati 4 00 483 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl Regulamin Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium Sędziów PZT I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

POSTANOWIENIE OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA ODPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I TERENU NA POSTAWIENIE GARAŻY BLASZANYCH W GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Działając na podstawie 98 ust.

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach Załącznik do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna: Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Patronatu Green Velo

Regulamin udzielania Patronatu Green Velo Regulamin udzielania Patronatu Green Velo Postanowienia ogólne 1 1. Ogół praw do znaku towarowego Green Velo WSCHODNI SZLAK ROWEROWY oraz pozostałych elementów otoczenia wizualnego Wschodniego Szlaku Rowerowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2009 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28.08.2009r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH. ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1.Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości 1 1. Znak Jakości Przyjazny Urząd przyznawany jest przez Kapitułę Ekspertów powołaną spośród naukowców specjalizujących się w problematyce administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin )

Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin ) Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin ) 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów w rozumieniu art. Art. 22 1 ustawy Kodeks cywilny, dokonujących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

Rozdział 1: Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków dla studentów i absolwentów PWSZ w Nowym Sączu oraz doktorantów zatrudnionych w PWSZ w Nowym Sączu Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo