KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja rachunkowości Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji, które są potencjalnie użyteczne do podejmowania decyzji gospodarczych, Z punktu widzenia działań, jakie składają się na system rachunkowości, odróżnia się: identyfikację, grupowanie, opis, ewidencję, przetwarzanie i przekazywanie informacji o wynikach działalności firmy, zmianach w jej majątku i sytuacji finansowej. Dlatego rachunkowość jest współcześnie rozumiana jako system informacyjny służący użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych oraz rozliczania kierownictwa z odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem. W rachunkowości obowiązują dwa podstawowe pojęcia - rachunkowość - księgowość Rachunkowość rozumiana jest jako zagadnienie bardzo szerokie. Księgowość natomiast rozumiana jest jako zagadnienie węższe w zasadzie techniczne. 2. Podstawowe definicje związane z rachunkowością i księgowością Bilans majątkowy jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, sporządzanym na określony dzień. Dzień ten nazywany jest momentem bilansowym. W dniu tym ukazany zostaje majątek jednostki gospodarczej, jednocześnie w ujęciu rzeczowym i finansowym. Bilans może wystąpić w postaci dwustronnej tabeli lub dwuczęściowego zestawienia, w którym jedna część ujmuje majątek przedsiębiorstwa (aktywa) a druga źródła jego finansowania (pasywa). Różne są formy technicznego przedstawienia bilansu majątkowego przyjęte na świecie. Bilans majątkowy musi zawierać nazwę firmy, datę sporządzenia, datę na którą został sporządzony, podpisy osób sporządzających i zatwierdzających. Bilans księgowy wymaga zatwierdzenia przez biegłych rewidentów. Warunki i terminy zatwierdzania bilansu określa Ustawa o rachunkowości. Schematycznie, na potrzeby dydaktyki bilans majątkowy można przedstawić w następującej formie: BILANS MAJĄTKOWY AKTYWA (MAJĄTEK) Aktywa trwałe Aktywa obrotowe PASYWA (FUNDUSZE) Kapitały własne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Strona bilansu ukazująca aktywa (środki gospodarcze) nosi również nazwę majątku przedsiębiorstwa. Strona ta ma za zadanie udzielenie informacji o strukturze aktywów z podziałem na aktywa trwałe i aktywa obrotowe oraz ich sumaryczną wartość. Druga strona (część) prawa bilansu majątkowego obejmuje pasywa, inaczej nazywane funduszami, tj. źródła finansowania (pochodzenia) aktywów z podziałem na: kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

2 Analiza pasywów dostarcza informacji o tym, kto i w jakiej wielkości jest właścicielem pasywów (funduszy) zaangażowanych do sfinansowania aktywów przedsiębiorstwa. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 stwierdza, że przedstawiając bilans majątkowy należy dokonać podziału aktywów na krótkoterminowe i długoterminowe. Aktywa przedstawiają majątek przedsiębiorstwa, a pasywa źródła jego finansowania. Przy sporządzaniu bilansu majątkowego obowiązuje naczelna zasada równowagi bilansowej, zgodnie, z którą suma aktywów musi być zawsze równa sumie pasywów. Równowagę bilansu majątkowego można przedstawić w postaci następującego równania: A = P Bilans majątkowy można również przedstawić schematycznie, posługując się w tym celu kontem teowym. Poszczególne pozycje oznaczają rodzaj posiadanych aktywów jak i pasywów przedsiębiorstwa. Schematyczny układ bilansu A 1 A 2... A n S A = S P P 1 P 2... P n Bilans majątkowy musi charakteryzować się trzema cechami. Musi być: prawdziwy, ciągły oraz jasny. Prawdziwość bilansu zapewnia fakt jego sporządzenia na podstawie inwentaryzacji. Przeprowadzana inwentaryzacja jest podstawą sporządzenia inwentarza, który jest pisemnym zastawieniem posiadanych aktywów i zobowiązań. Sporządzanie inwentarza jest podstawowym wymogiem, a zarazem warunkiem sporządzenia bilansu majątkowego. Ciągłość bilansu oznacza, iż bilans zamknięcia bieżącego roku gospodarczego powinien być identyczny z bilansem otwarcia roku następnego. Ciągłości bilansu majątkowego nie podważają dwie sytuacje, w których bilans zamknięcia nie równa się bilansowi otwarcia. Po pierwsze, bilans zamknięcia może się różnić od bilansu otwarcia w przypadku podziału przedsiębiorstwa na dwie lub więcej samodzielnych jednostek. Może też nastąpić połączenie kilku jednostek w nowe przedsiębiorstwo. W tym przypadku suma bilansu otwarcia powstałych jednostek musi być równa bilansowi zamknięcia jednostki macierzystej lub odwrotnie. Drugi przypadek ma miejsce przy wprowadzeniu urzędowej zmiany cen na środki produkcji lub przy wprowadzaniu denominacji wartości pieniądza np. na dzień 1 stycznia. W tym przypadku liczbowo bilans zamknięcia będzie się różnił od bilansu otwarcia. Ostatnią z cech, jasność bilansu majątkowego, osiąga się konstruując bilans majątkowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku 1 do Ustawy o rachunkowości.

3 Aktywa przedsiębiorstwa Aktywa przedsiębiorstwa ujmują całość majątku znajdującego się w jego dyspozycji. Podział aktywów opracowany zgodnie z Ustawą o rachunkowości przedstawiono na schemacie 6. Podział aktywów bilansu majątkowego Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe Środki trwałe A K T Y W A AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Aktywa Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe W ramach znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości dokonano zmian w klasyfikacji aktywów przedsiębiorstwa. Podział aktywów zaprezentowany w ww. schemacie obejmuje dwie ich główne grupy. Aktywa trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe różnią się tym od aktywów obrotowych, że ich okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Natomiast aktywa obrotowe zużywają się w jednym roku lub cyklu produkcyjnym. Z reguły okres ten jest nie dłuższy niż 1 rok. Do pierwszej grupy aktywów trwałych zaliczane są wartości niematerialne i prawne, które obejmują nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania. Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Zalicza się natomiast prawa majątkowe, które są wykorzystane w przedsiębiorstwie. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wszystkie wymienione w ustawie wartości, a mianowicie: koszty zakończonych prac rozwojowych firmy, wartość firmy, zaliczki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, a ponadto autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa do wynalazków itp. Bardzo rozbudowana jest grupa rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa. Zaliczane są do niej wszystkie istniejące w przedsiębiorstwie środki trwałe oraz środki trwałe w budowie, jak też zaliczki na budowę środków trwałych. Będące w posiadaniu przedsiębiorstwa środki trwałe muszą być kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do produkcyjnego wykorzystania. Do środków trwałych nie zalicza się inwestycji nabywanych w celu uzyskiwania korzyści finansowych. Jest to jedna ze zmian dokonanych w klasyfikacji aktywów. Do środków trwałych zalicza się grunty, prawo ich wieczystego użytkowania,

4 budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Do środków trwałych należą również maszyny i urządzenia, środki transportowe, wartość przeprowadzonych modernizacji i odbudowy środków trwałych oraz inwentarz żywy. Do posiadanych w przedsiębiorstwie środków trwałych wliczane są również środki trwałe obce, jeżeli tak stanowi umowa leasingowa. Kolejną grupą rzeczowych aktywów trwałych są środki trwałe w budowie. Do grupy tej zaliczamy istniejące środki trwałe poddane modernizacji powiększającej ich wartość o koszt przeprowadzonych prac ulepszających je. Odrębną grupą zaliczaną do rzeczowych aktywów trwałych są wypłacone zaliczki na prowadzoną budowę środków trwałych. Należności długoterminowe są kolejną grupą aktywów trwałych. W ich skład wchodzą należności od jednostek powiązanych oraz pozostałych. Inwestycje długoterminowe zaliczane są do środków trwałych. Grupa ta obejmuje aktywa nabyte w celu uzyskiwania korzyści finansowych z tytułu przyrostu wartości aktywów oraz w formie odsetek, dywidend (udziału w zyskach), czynszu dzierżawnego. Do inwestycji zaliczane mogą być również inne korzyści wynikające z transakcji handlowych, a w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, nabywane przez jednostkę w celu uzyskiwania korzyści materialnych. Szczegółowo zagadnienia te omówione są w Załączniku 1 Ustawy o rachunkowości. W znowelizowanej Ustawie merytoryczna interpretacja inwestycji uległa zmianie. Przyjęto, że inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżących korzyści na rzecz korzyści uzyskiwanych w przyszłych okresach. Można stwierdzić jednoznacznie, że łatwiej jest ocenić teraźniejszość niż przyszłość. Przyszłość z reguły obarczona jest mniejszą lub większą niepewnością, ryzykiem. Inwestycje muszą się jednak znajdować pod jego kontrolą w celu osiągania korzyści finansowych. Korzyści te mogą być przyrostem wartości tych aktywów oraz uzyskiwanymi z nich przychodami w postaci odsetek, tantiem, czynszów, udziałów w zyskach itp." Jest to bardzo wysublimowana definicja inwestycji. Inwestycje te nie obejmują tych wszystkich obiektów, które w powszechnej opinii społecznej zaliczane są do inwestycji. Przykładem może być budowa domu mieszkalnego. Jeżeli dom budowany jest przez developera w celu uzyskania korzyści materialnych, to będzie on zaliczony do inwestycji. Ostatnią grupę stanowią obejmujące aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe. Drugą podstawową grupą są aktywa obrotowe. W skład tej grupy zaliczamy tę część aktywów przedsiębiorstwa, która w przypadku aktywów rzeczowych może być przeznaczana do zbycia lub zużycia w przedsiębiorstwie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, jak też te aktywa obrotowe, które zużywają się w ciągu okresu operacyjnego, charakterystycznego dla danej działalności produkcyjnej, także wówczas, gdy okres ten trwa w kolejnym roku gospodarczym. Podział aktywów obrotowych prezentujemy na schemacie 6. Do rzeczowych aktywów obrotowych zaliczamy zapasy materiałów, półproduktów i produkcję w toku, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na dostawy. Ponadto przez aktywa obrotowe rozumie się również należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek gospodarczych. Inwestycje krótkoterminowe są to krótkoterminowe aktywa finansowe, papiery wartościowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Ponadto do krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczamy środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne oraz inne inwestycje krótkoterminowe. W skład aktywów obrotowych wchodzą również krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

5 Pasywa przedsiębiorstwa (fundusze) i ich klasyfikacja Do pasywów przedsiębiorstwa zaliczamy wszystkie źródła finansowania jego działalności. Pasywa podzielone są na dwie podstawowe grupy. Grupa pierwsza to kapitały (fundusze) własne i rezerwy, natomiast druga grupa to kapitały obce. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości (Art. 48a.), ujmują one informacje o stanie źródeł finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Wymieniony artykuł Ustawy wyodrębnia klasyfikację pasywów dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. Podział pasywów bilansu majątkowego Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) P A S Y W A KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości wydzielono kapitały (fundusze) własne oraz obce nazywane w ustawie zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania. W analizie finansowej przedsiębiorstw rozumie się, że pasywa własne powinny mieć relatywnie większą wartość od pozostałych pasywów (obcych). Kapitały (fundusze) własne są bardzo rozbudowane w Ustawie o rachunkowości i podzielono je na 9 podstawowych grup. Klasyfikacja kapitałów własnych dokonywana jest w zależności od podstawy prawnej funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pod pojęciem kapitałów, funduszy własnych rozumiemy kapitał wniesiony przez właścicieli i podlegający ich kontroli. Generalnie można stwierdzić, że w zależności od rodzaju i charakteru przedsiębiorstwa kapitał ten może być różnego pochodzenia i może nosić różne nazwy. Stąd zgodnie z Ustawą mogą być różne grupy kapitałów (funduszy) własnych.

6 Główna grupa kapitałów własnych obejmuje kapitał (fundusz) podstawowy. Jest to wkład właścicieli w wyniku wpłaconych udziałów lub wniesiony przez akcjonariuszy. Z reguły kapitał podstawowy wnoszony jest przy zakładaniu przedsiębiorstwa. W konkretnych warunkach może on być również podwyższany w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa przez udziałowców lub akcjonariuszy. Wniesienie tego kapitału powinno być zgodne z umową spółki handlowej lub ze statutem przedsiębiorstwa. Kapitał podstawowy może być zwiększany z części wydzielanego zysku. Kapitał (fundusz) zapasowy odpowiada własnym źródłom finansowania aktywów przedsiębiorstwa osiąganym w trakcie jego działalności. Kapitał ten powstaje z podziału zysku, z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną sprzedaży akcji, itp. Kapitał zapasowy przedsiębiorstwa tworzony jest zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Zobowiązania przedsiębiorstwa w tym zakresie jednoznacznie reguluje kodeks spółek handlowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny jest kolejnym kapitałem własnym. Kapitał ten powstaje w wyniku urzędowej przeceny aktywów trwałych przedsiębiorstwa, zwiększającej ich wartość w wyniku aktualizacji wyceny (art. 31 ust. 4 UR). Pozostałe kapitały i fundusze rezerwowe tworzone są zgodnie z umowami lub statutami, poza przypadkami wcześniej omówionymi. Kapitał rezerwowy może być tworzony z różnych źródeł, m.in. z zysków z lat ubiegłych, z wartości nominalnych akcji własnych, uzyskanych nieodpłatnie lub odpłatnie. Zysk (strata) z lat ubiegłych jest grupą kapitałów własnych. Pochodzą one z zysku lat ubiegłych lub niepokrytej straty. Tworzenie tego funduszu musi być dokonane decyzją walnego zgromadzenia wspólników. Wartość ta zgodnie z Ustawą może znaleźć się w pasywach przedsiębiorstwa w wyniku niepełnego podzielenia wygospodarowanego zysku lub straty lat ubiegłych. Zysk (strata) netto jest łącznikiem między kapitałami własnymi zaewidencjonowanymi w pasywach bilansu a rachunkiem zysku i strat. Zaewidencjonowany w pasywach zysk (strata) może być pomniejszony o odpisy zysku dokonane w ciągu roku. Możliwość ta określona jest przepisami prawa. Kolejnymi pozycjami pasywów przedsiębiorstwa są pasywa obce, nazywane zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania. Menedżerowie przedsiębiorstwa powinni poświęcać szczególne zainteresowanie kapitałom obcym przedsiębiorstwa. Są to prawa innych jednostek do aktywów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo. Kapitały obce dzielone są na cztery podstawowe grupy: rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe są to zobowiązania na przyszłe lata. Ocena jednostki gospodarczej na podstawie bilansu jest określana jako czytanie bilansu. Czytanie bilansu może odbywać się na dwa sposoby: pionowe czytanie bilansu, które polega na badaniu struktury aktywów (sytuacja majątkowa) i struktury pasywów (sytuacja finansowa), poziome czytanie bilansu, polegające na ustalaniu relacji między składnikami majątku a źródłami ich finansowania. Zarówno pionowe jak i poziome czytanie bilansu pozwala na zapoznanie się z danymi i wynikami ich analizy, a w konsekwencji na podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

7 3. Historia komputerowych systemów finansowo- księgowych Po drugiej wojnie światowej, wraz z rozwojem informatyki, zaczęto wykorzystywać komputery do prowadzenia ewidencji księgowej. Początkowo, w związku z ogromnym kosztem zakupu i eksploatacji komputerów na ich nabycie decydowały się wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Ponadto brak było dobrych programów finansowo-księgowych (f-k). Wraz z upowszechnieniem komputerów stawało się coraz powszechniejsze ich stosowanie w rachunkowości oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Należy podkreślić, że początkowo wykorzystanie komputerów ograniczało się w zasadzie jedynie do zastąpienia przez nie księgowania ręcznego lub maszyn księgujących. Możliwości automatyzacji i wykorzystywania komputerów do analizy i zarządzania przedsiębiorstwem nie były w tym czasie dostępne. Niepełne, dalekie od możliwości teoretycznych, wykorzystanie komputerów w rachunkowości i finansach stwierdzić można jeszcze dzisiaj. Przykładem może być brak w dalszym ciągu dobrych i dostępnych w szerokiej praktyce księgowej programów z zakresu rachunkowości zarządczej (menedżerskiej). Nie można również zaobserwować szerszego zainteresowania takimi programami. Komputer z odpowiednim oprogramowaniem z zakresu F-K może być bardzo przydatny w analizie i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zakres wykorzystania komputera w rachunkowości może być bardzo zróżnicowany. Ze względu na wiele czynników. Główne z nich to skala działalności przedsiębiorstwa, zaawansowanie techniczne, w tym wyposażenie w komputery i oprogramowanie, kwalifikacje pracowników itp. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na jeden z wielu wariantów komputeryzacji rachunkowości, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Znane są obecnie proste rozwiązania usprawniające prace związane z ewidencją księgową, jak również bardziej rozbudowane systemy komputerowe obejmujące analizę i zarządzanie działalnością produkcyjną i finansową całego przedsiębiorstwa. Systemy te przygotowywane są na potrzeby konkretnego zwykle dużego przedsiębiorstwa. Historycznie najwcześniej wykorzystywano komputery wyłącznie do automatyzacji prac związanych z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych najbardziej typowych i najczęściej powtarzających się, a przez to najbardziej pracochłonnych. Umożliwiało to znaczne skrócenie czasu pracy księgowego, np. przy ewidencji materiałów. Również obecnie najprostsze programy są adresowane do małych przedsiębiorstw i dostosowane do ich możliwości finansowych. Usprawniają prace księgowego związane z ewidencją, ale nie dają możliwości przetwarzania danych, ich analizy przydatnej do podejmowania decyzji. Rozbudowanie programów ułatwiających prowadzenie ewidencji księgowej umożliwiło przetwarzanie danych liczbowych gromadzonych przez księgowość oraz objęcie zakresem działania wszystkich etapów ewidencji księgowej. Należą do nich: gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych liczbowych. Umożliwiają one analizę danych księgowych oraz możliwość prezentowania wyników analizy poszczególnym komórkom przedsiębiorstwa. Systemy te umożliwiają przygotowywanie sprawozdań finansowo -księgowych na potrzeby zarówno kierownictwa, jak i innych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Kolejnym etapem rozwoju systemów komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach było powiązanie księgowości i rachunkowości z pozostałymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Od planowania produkcji, jej kosztów przez obsługę sprzedaży i ewidencję magazynową do marketingu włącznie. Systemy takie umożliwiają zintegrowane gromadzenie danych liczbowych i ułatwiają dostęp do informacji, jakie niosą ze sobą zgromadzone dane. Zintegrowane systemy wspomagają podejmowanie decyzji. Ich złożoność technologiczna pozwala na zastosowanie ich tylko w największych jednostkach gospodarczych. Koszt dostosowania systemu wspomagania decyzji do specyfiki przedsiębiorstwa jest tak znaczny, że na ich wdrożenie decydują się tylko duże

8 przedsiębiorstwa. Możliwe jest to tylko wówczas, gdy uzyskane efekty okazują się wyższe niż ponoszone koszty zmian w księgowości. Znowelizowana Ustawa o Rachunkowości daje możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Jednostka, która decyduje się na takie prowadzenie ksiąg rachunkowych musi zapisać ten fakt w dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowości. Wymagana dokumentacja musi zawierać opis systemu przetwarzania danych lub opis systemu informatycznego. Opis tego systemu musi zawierać wykaz programów, procedur i funkcji w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz zasadami ochrony danych. W szczególności opis powinien zawierać informacje o zasadach dokonywania zapisów księgowych, metody sprawdzania poprawności wprowadzonych zapisów, metody przeprowadzania obliczeń i sumowań poszczególnych kategorii księgowych, a szczególnie obrotów i sald. Musi również określać zasady kontroli chronologicznego ewidencjonowania zapisów księgowych oraz sposobu prezentacji wyników, zarówno na ekranie monitora, jak i w postaci wydruku. Prezentacja danych w postaci wydruku komputerowego jest dodatkowo obwarowana wymogiem automatycznego umieszczania na wydrukach numerów stron. Jasno muszą zostać sprecyzowane zasady przyznawania uprawnień użytkownikom do wykonywania poszczególnych operacji w systemie komputerowym i zasad identyfikacji osób dokonujących zapisów księgowych. Łączy się to z określeniem polityki bezpieczeństwa, kontrolą przyznawanych użytkownikom uprawnień, zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem, a także przed dokonaniem nieuprawnionego zapisu księgowego lub zmianą zapisu już dokonanego. Zasady funkcjonowania systemu informatycznego wykorzystywanego w księgowości podlegają ocenie przez biegłych rewidentów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku prowadzenia księgowości tradycyjnymi metodami. Powyższe ustalenia powinny się znaleźć w opisie techniczno -eksploatacyjnym systemu informatycznego. Opis systemu może być załącznikiem do dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. W treści dokumentacji powinno znaleźć się określenie, jaki system jest używany oraz odwołanie do załącznika, który zawiera dokumentację techniczno -eksploatacyjną systemu. Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera powinny spełniać następujące wymagania: Zapis księgowy wprowadzony do dziennika powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, a także dane pozwalające ustalić osobę odpowiedzialną za treść zapisu. Powinien zawierać procedury chroniące przed zniszczeniem i modyfikacją zapisu tak, aby możliwa była korekta błędnych zapisów tylko przez wprowadzenie do ksiąg dowodu korygującego, zawierającego tylko dodatnie lub ujemne zapisy. Zapewniać automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. Współczesne technologie przetwarzania danych umożliwiają wymianę informacji pomiędzy kontrahentami, oddziałami jednostki za pośrednictwem dokumentów elektronicznych. Jest to duża innowacja w stosunku do tradycyjnego obrotu papierowego. Raz zapisane w postaci elektronicznej dokumenty umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych na dalszych etapach ewidencji księgowej. Jest to możliwe dzięki dopuszczeniu przez Ustawę o Rachunkowości traktowania ewidencji tradycyjnej za równoważne z dowodami księgowymi zapisów dokonanych automatycznie. Zapisy te mogą być dokonywane za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych nośników danych lub tworzonych na podstawie algorytmu przetwarzającego informacje już zawarte w księgach rachunkowych. Uznanie dowodów elektronicznych za podstawę zapisów w księgach rachunkowych zależy od spełnienia następujących warunków: Zapisy uzyskają trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych.

9 Występuje możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich prowadzenie. Stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów. Dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych. Ustawa o Rachunkowości wymaga od podmiotów prowadzących pełną rachunkowość posiadania następujących rodzajów ksiąg: dziennik; księga główna; księgi pomocnicze; zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych; wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Przedstawiony wymóg dotyczący prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązuje zarówno przy tradycyjnym, jak i przy komputerowym prowadzeniu ksiąg. Znowelizowana Ustawa o Rachunkowości zawiera pojęcia kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) oraz kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej). Producenci oprogramowania wykorzystywanego w rachunkowości dostosowują architekturę systemów komputerowych do wymagań zawartych w Ustawie o Rachunkowości. Na kontach księgi głównej zapisy dokonywane są na podstawie zapisów w dzienniku, zgodnie z zasadą podwójnej księgowości. Konta księgi pomocniczej służą do uszczegółowienia zapisów zawartych na kontach księgi głównej, do ich powtórzenia. Zadaniem kont księgi pomocniczej, zwanych w przeszłości kontami analitycznymi, jest dokonywanie uszczegółowienia zapisu konta syntetycznego. Zapis na kontach pomocniczych nazywany jest zapisem powtórzeniowym. Suma zapisu konta księgi głównej jest wartościowo przenoszony na jedno lub kilka kont księgi pomocniczej. Oprogramowania z zakresu księgowości dla przedsiębiorstw wykorzystuje różnorodność rozwiązań technicznych. Wszystkie firmy oferujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw potwierdzają zgodność ich produktów z wymaganiami stawianymi przez znowelizowaną Ustawę o Rachunkowości. 4. Zintegrowane systemy informatyczne w działalności przedsiębiorstw Przez zintegrowany system informatyczny przedsiębiorstwa (ZSI) rozumiemy taki system, który jest zorganizowany modułowo oraz obsługuje wszystkie lub prawie wszystkie sfery działalności jednostki (marketing, planowanie, zaopatrzenie, techniczne przygotowanie produkcji, sterowanie produkcją, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, finanse i księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi). Jako najważniejsze cechy współczesnych systemów zintegrowanych, wymienić należy: - kompleksowość funkcjonalną. Systemy tego typu obejmują obecnie wszystkie najważniejsze obszary funkcjonalne w przedsiębiorstwie, - zazwyczaj poszczególne obszary funkcjonalne realizowane są poprzez odrębne moduły systemu co umożliwia etapowe wdrażanie poszczególnych elementów systemu, - integracja danych i procesów. Moduły systemu są wzajemnie powiązane nie tylko poprzez przechowywane przez nie dane, ale również obsługiwane przez nie procesy przetwarzania,

10 - dzięki wzajemnemu powiązaniu poszczególne moduły systemu tworzą spójną, nową jakościowo całość o większej użyteczności końcowej, - integracja dotyczyć może również danych zewnętrznych, poprzez zastosowanie mechanizmów elektronicznej wymiany danych (EDI Electronic Data Interchange), - elastyczność strukturalna i funkcjonalna. Systemy zintegrowane mogą funkcjonować w bardzo różnych konfiguracjach sprzętowo-programowych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, zarówno istniejących w chwili wdrażania systemu, jak i powstających wskutek dynamicznych zmian wymuszanych przez jego środowisko, - Systemy zintegrowane mogą ponadto w większości przypadków współpracować z komponentami oprogramowania (np. serwerami danych) działającymi w różnych środowiskach i w oparciu o różne protokoły komunikacyjne, - Otwartość. Systemy zintegrowane powstają zazwyczaj w skalowalnych architekturach opartych o otwarte platformy działania, pozwalające łatwe dodawanie nowych funkcji, modułów, interfejsów do systemów informatycznych partnerów gospodarczych, a także zwiększanie liczby użytkowników i obciążenia elementów systemu, - zaawansowanie merytoryczne. Systemy zintegrowane obsługują procesy biznesowe w przedsiębiorstwie w oparciu o najnowocześniejsze koncepcje zarządzania, - oferują one ponadto pełne wsparcie informacyjno-decyzyjne, zarówno w sensie swobodnego dostępu do informacji na różnym poziomie szczegółowości, integracji funkcjonalnej, złożoności prezentacyjnej (funkcje realizowane tradycyjnie przez systemy MIS), jak również w sensie wyposażenia w złożone procedury analityczne, prognostyczne, eksploracji danych i ekstrakcji wiedzy, decyzyjne (funkcje realizowane tradycyjnie przez systemy DSS), - Zaawansowanie technologiczne. Systemy zintegrowane tworzone są zazwyczaj w oparciu o aktualne najnowsze standardy sprzętowo-programowe, z możliwością przenoszenia na różne platformy zarówno jeśli chodzi o sprzęt, systemy operacyjne, infrastrukturę telekomunikacyjną, itp., - tworzone są one w oparciu o centralne zarządzanie danymi na bazie serwera bazy danych, z klientami wykorzystującymi graficzne interfejsy użytkownika, - zgodność z normami prawnymi. Systemy zintegrowane są zgodne z normami polskiego prawa, zwłaszcza z ustawą o rachunkowości. Przede wszystkim w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych, zasad ustalania i raportowania wyników finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. W chwili obecnej za najbardziej zaawansowaną merytorycznie i technologicznie formę systemu zintegrowanego uznaje się system scalony, powstający w wyniku integracji kompleksowych systemów wspomaganego zarządzania z kompleksowymi systemami wspomaganego wytwarzania. Idea tego typu rozwiązania pozostaje w ścisłym związku z koncepcją przedsiębiorstwa XXI wieku, w którym wszystkie zasoby danych, procedury zarządzania, sterowania i regulacji procesami wytwórczymi będą przetwarzane za pomocą technologii komputerowych. Należy jednak zauważyć, że

11 stan ten osiągnięty został na drodze długotrwałej ewolucji, zarówno sprzętowo-programistycznej technologii informacyjnej, jak i koncepcji teoretycznych z dziedziny zarządzania. 5. ERP jako jeden z zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) obejmują kompleksowe, zintegrowane zarządzanie działalnością całego przedsiębiorstwa. Kategoria ta określana jest także czasami jako MRP II Plus lub MRP III. W porównaniu z MRP II, systemy klasy ERP zostały rozwinięte o elementy zarządzania zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, zarządzania remontami, jakością, serwisem i dystrybucją. Obejmują one ponadto moduły rachunkowości, controllingu, analiz finansowych oraz zarządzania przepływami środków płatniczych. W systemach klasy ERP uwzględnia się również powiązania producenta z dostawcami i odbiorcami. Jeden z typowych systemów tej klasy, system R/3 firmy SAP dla przykładu obejmuje następujące podstawowe moduły: 1) w części finansowej Księgowość finansowa (Financial Accounting) Kontroling (Controlling) Zarządzanie majątkiem trwałym (Asset Management) Zarządzanie inwestycjami (Investment management) Skarbiec (Treasury) 2) w części produkcyjno logistycznej Gospodarka materiałowa (Materials Management) Planowanie produkcji (Production Planning) Zarządzanie jakością (Quality Management) Gospodarka remontowa (Plant Maintenance) Zarządzanie przedsięwzięciami (Project System) Sprzedaż i dystrybucja (Sales and Distribution) Zarządzanie usługami (Service Management) 3) w części związanej z zasobami ludzkimi Planowanie i rozwój personelu (Personnel Planning and Development) Kadry (Personnel Administration) Płace (Payroll Accounting)

12

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Każda spółka na koniec roku obrotowego po zamknięciu ksiąg rachunkowy zobowiązana jest do zrobienia bilansu sprawozdawczego i na jego bazie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo