Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;"

Transkrypt

1 Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część Serwisu, w której Sprzedawca oferuje Produkty; 3. Usługodawca Centrum Edukacyjne Active School spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 56, Mikołow, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Katowice, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , Regon: ; 4. Sprzedawca Centrum Edukacyjne Active School sp. z o.o., adres: Żwirki i Wigury 56, Mikołów, NIP , Regon: ; 5. Nabywca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zakłada konto w Serwisie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych; 6. Usługi umożliwienie przez Usługodawcę Kupującemu skorzystanie z kursu językowego; 7. Produkty usługi oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę; 8. Regulamin niniejszy regulamin. 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin, opracowany przez Usługodawcę i Sprzedawcę, określa zasady: 1) świadczenia Kupującym Usług przez Usługodawcę,

2 2) zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi, 3) przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi. 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. 3. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i wymaga jego akceptacji. 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili złożenia zamówienia. 5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 6. Sprzedawca realizuje usługę dla Kupującego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział II Usługi świadczone drogą elektroniczną 3 Warunki techniczne korzystania z Usług 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Kupujący powinni dysponować: 1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; 2) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach; 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3 4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Kupującego. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawierana jest w momencie złożenia przez Kupującego dyspozycji w Serwisie. 3. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres , adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu. 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza złożenie zamówienia w Serwisie wysyłając do Kupującego wiadomość na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. 5 Odpowiedzialność 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności umożliwienia zawierania przez Kupującego umów sprzedaży ze Sprzedawcą. 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Kupującego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub Sprzedawcy. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 6 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas określony długością trwania Usługi. 2. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po

4 jednej ze stron Umowy Centrum Edukacyjne Active School przedstawi Kupującemu rozliczenie poniesionych kosztów wynikających z realizacji Usługi od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do siedziby Active School listem poleconym, faksem lub przesyłką kurierską (decyduje stempla pocztowego lub potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej). 4. Kupującym, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w 1 ust. 3 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w 7 Regulaminu. 6. Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem od okresu od 1.06 do każdego roku. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi. 7 Komunikacja Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: Rozdział III Umowa sprzedaży 8 Zawarcie umowy sprzedaży 1. Sprzedawca reklamuje Produkty w Sklepie, podając istotne cechy Produktu

5 2. Umieszczenie Produktu w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Kupującego. 3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności określenia Produktu, jego ilości, sposobu płatności. 4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie. 6. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym. 7. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia. 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy. 9. W przypadku płatności kartą płatniczą lub eprzelewem każdy może otrzymać fakturę, która zostanie przesłana na adres klienta w formie papierowej lub na adres w formie pliku PDF. W tym celu należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta (32) Płatności 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia. 2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność gotówką, płatność przelewem elektronicznym lub płatność kartą kredytową lub płatność za pośrednictwem systemu ratalnego Santander Consumer Banku (e-raty). 3. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W

6 razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę. 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę lub imię i nazwisko oraz adres zameldowania Kupującego. W razie niepodania tych danych Sprzedawca podejmuje starania w celu ich ustalenia, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia tych danych zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ust. 3 powyżej będzie anulowane. 10 Dostawa Produktu 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru rodzaju Usługi oraz sposobu płatności za tą Usługę. 2. W przypadku dokonania zamówienia na kilka Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o udzieleniu indywidualnego rabatu Kupującemu. O fakcie tym Sprzedawca poinformuje Kupującego podczas składania zamówienia. 11 Prawo odstąpienia 1. Kupującym będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą. 2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Usługodawcy, wskazany w 1 ust. 3 Regulaminu. Produkt, co do którego Kupujący odstępuje od umowy oraz fakturę lub rachunek wystawione przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedawcy, wskazany w 1 ust. 4 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Przesyłkę należy opatrzyć napisem ZWROT. 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu jeżeli Sprzedawca dostarczył Kupującemu treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym będące integralną

7 częścią Usługi, jeżeli realizacja Usługi rozpoczęła się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy. 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki opatrzonej napisem ZWROT dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży. 6. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu cenę Produktu na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym. 12 Odpowiedzialność Sprzedawcy 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz z późn. zm.) oraz poniższe postanowienia. 2. W razie niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien w trakcie realizacji Usługi zawiadomić o stwierdzonej niezgodności Usługodawcę pod adresem, wskazanym w 1 ust. 3 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową oraz wskazać czy żąda usunięcia niezgodności Usługi czy też odstąpienia od Umowy. 3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Kupującego zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o stwierdzonej przez Kupującego niezgodności Usługi. 4. W razie uwzględnienia żądania Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę równą kosztowi dostarczenia Usługi do Kupującego. 13 Komunikacja Do odbioru wszelkich oświadczeń składanych przez Kupujących do Sprzedawcy upoważniony jest Usługodawca. Usługodawca jest uprawniony również do składania oświadczeń w odpowiedzi na oświadczenia Kupujących związane z umowami sprzedaży.

8 Rozdział IV Postanowienia końcowe 14 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zarówno Usług świadczonych przez Usługodawcę, jak i dotyczące umowy sprzedaży, Kupujący może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w 1 ust. 3 Regulaminu, chyba że postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy stanowią inaczej. 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e- mail Kupującego. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. 5. O decyzji Usługodawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację. 15 Przetwarzanie danych osobowych 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług. 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego. 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imię Kupującego,

9 2) numer NIP, 3) adres zamieszkania lub do korespondencji, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu. 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Kupującego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę. 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usługi (dane eksploatacyjne): 1) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący, 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, 4) informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług. 6. Sprzedawca uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn.zm.), do przetwarzania danych osobowych Kupujących, określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykonania umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. 7. Usługodawca i Sprzedawca są administratorami danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 8. Usługodawca i Sprzedawca jako administratorzy danych dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupujących. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 9. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. 10. Usługodawca i Sprzedawca mogą, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupujących innym podmiotom. 11. Centrum Edukacyjne Active School może używać plików cookies kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Centrum Edukacyjne Active School na komputerze użytkownika, które serwer Centrum Edukacyjne Active School może odczytać przy każdorazowym

10 połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Centrum Edukacyjne Active School. Centrum Edukacyjne Active School może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z Centrum Edukacyjne Active School innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce opcje internetowe lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Centrum Edukacyjne Active School. Jednocześnie Centrum Edukacyjne Active School nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Centrum Edukacyjne Active School (serwisu). 16 Postanowienia końcowe 1. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy. 2. Do 16 został dodany ust Regulamin wchodzi w życie dnia 19 stycznia 2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo