Anthony Giddens powiedział, że: w nowoczesnych społeczeństwach posiadanie pracy jest ważne dla zachowania poczucia własnej wartości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anthony Giddens powiedział, że: w nowoczesnych społeczeństwach posiadanie pracy jest ważne dla zachowania poczucia własnej wartości."

Transkrypt

1

2 Anthony Giddens powiedział, że: w nowoczesnych społeczeństwach posiadanie pracy jest ważne dla zachowania poczucia własnej wartości. Słowa te w pełni odzwierciedlają współczesną potrzebę samorealizacji, ponieważ daje nam ona poczucie niezależności, spełnienia i sprawia, że czujemy się potrzebni i ważni. Wpływa na naszą samoocenę i motywuje nasze działania. W przypadku osób niepełnosprawnych praca nabiera jeszcze większego znaczenia, bowiem świadczenia zdrowotne i renty inwalidzkie nie gwarantują osobom niepełnosprawnym samodzielności i niezależności a wręcz pogłębiają ich społeczną izolację i poczucie odrzucenia. W ich przypadku praca ma także znaczenie rehabilitacyjne, wpływa, na ogólne usprawnienie jednostki.

3 Rehabilitacja zawodowa ma na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy zgodnie z jej psychofizycznymi możliwościami oraz kwalifikacjami zawodowymi, a jeśli nie jest to możliwe, to preorientację zawodową. Opiera się to na dwóch ważnych założeniach. Zgodnie z nimi każda osoba, pomimo istniejącej niepełnosprawności, zachowuje jeszcze określone sprawności, które mogą być odpowiednio wykorzystane w życiu codziennym i w pracy zawodowej, tym bardziej, iż żadna praca nie wymaga od osoby, która ją podejmuje, zaangażowania wszystkich sprawności fizycznych, psychicznych, intelektualnych i społecznych razem. Według Majewskiego proces rehabilitacji zawodowej odbywa się poprzez realizacje takich działań jak: poradnictwo zawodowe, przygotowanie do pracy, pośrednictwo pracy, zatrudnienie a także pomoc w adaptacji zawodowej.

4 W literaturze przedmiotu brakuje dokładnych danych na temat liczby osób upośledzonych umysłowo, które są aktywne zawodowo. Dostępna literatura prezentuje tylko dane, które dotyczą przeważnie całej populacji osób niepełnosprawnych. Elżbieta Zakrzewska-Manterys podaje, że osoby z upośledzeniem umysłowym praktycznie nie istnieją na rynku pracy w Polsce.

5 Stereotypy w szczególny sposób dotykają osób niepełnosprawnych, doprowadzając do tego, że widziane są tylko ich słabe strony np. deformacja ciała, ograniczenia fizyczne a niepełnosprawni postrzegani są jako osoby bezsilne i niesamodzielne. Są one częstą przyczyną postaw negatywnych wobec osób niepełnosprawnych, które charakteryzują się uczuciem litości lub nadopiekuńczości. Uczucia te wobec osób niepełnosprawnych oznaczają: - niedocenianie osoby z niepełnosprawnością, - patrzenie na osobę z niepełnosprawnością jako na obiekt ciekawości, - przypisywanie im ról o niższej kategorii społecznej, Zawyżone i mylne pojecie o ograniczeniach spowodowanych niepełnosprawnością, wyraża się negatywnym nastawieniem poznawczym, które zauważyć można w :

6 - nieprawidłowym zajmowaniu sie wyglądem osoby z niepełnosprawnością, - zwracaniem szczególnej uwagi na niepełnosprawność, - przecenianiu brzydoty kalectwa, aż do awersji i odrzucenia. Negatywne nastawienie społeczne wyraża sie poprzez: - izolacje osób z niepełnosprawnych od innych ludzi, - niechęć do przyjmowania ich udziału w pełnieniu ról społecznych - wykluczenie w różnego rodzaju kontaktach społecznych, - uczuciem leku, strachu i zakłopotania w obecności osób niepełnosprawnych

7 Dla osób z niepełnosprawnością najważniejszą zaletą Internetu pozostaje możliwość podjęcia za jego pośrednictwem pracy i zdobycia wiedzy. Wielokrotnie choroba uniemożliwia, bowiem fizyczny wysiłek, zwłaszcza poza domem zaś bariery architektoniczne blokują dalsze zdobywanie wiedzy, studiowanie. Internet oferuje tu wiele szans - można tworzyć własne programy komputerowe, artykuły do gazet, przepisywać zamówione teksty, angażować się w administrowanie profesjonalnymi stronami, znający języki obce mogą podejmować się tłumaczeń. Internet daje okazję pracy w domu i przesyłania jej wyników drogą elektroniczną do wybranej instytucji, a wraz z nią bezcenną, dla niepełnosprawnej osoby często jedyną, szansę zarobkowania.

8 W kontekście osób niepełnosprawnych najistotniejszym problemem jest agresja elektroniczna wobec osób pokrzywdzonych. Osoby te zostały nazwane pokrzywdzonymi ze względu na fakt, że dotykają ich dysfunkcje i/lub zaburzenia funkcjonowania. Właśnie do tej grupy zaliczamy osoby z niepełnosprawnością fizyczną czy umysłową ale także alkoholików czy bezdomnych. Ze względu na fakt, że często posiadają oni ograniczone możliwości oceny sytuacji i obrony przed wirtualną agresją, ludzie tacy stają się stosunkowo łatwymi ofiarami cyberbullingu. Według J. Pyżalskiego prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą realizacji agresji elektronicznej wobec grupy pokrzywdzonych jest nagrywanie ich w różnych sytuacjach traktowanych przez cybermobberów jako zabawne, którzy filmują całe zdarzenie a następnie upubliczniają film na przykład za pomocą Internetu czy przesyłają obraźliwe wiadomości MMS

9 E-learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Do zalet e-learningu często zalicza się ruchomy czas pracy i wygodę uczniów, ułatwienie komunikacji między uczniami, lepsze dostosowanie do potrzeb uczniów, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału. E-learning pozwala uczyć się we własnym tempie oraz zminimalizować strach i nieśmiałość, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej klasie

10 Aby przełamać istniejące stereotypy i tym samym aktywizować osoby niepełnosprawne należy permanentnie przypominać o tym, iż praca ma szczególne dla nich znaczenie. Bowiem niepełnosprawnym najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pracodawcy wciąż nie stwarzają im takiej możliwości, mimo, iż osoby te mają ogromną motywację do pracy, a tym samym przewyższają innych pracowników swą wydajnością. U podłoża tej sytuacji tkwią wciąż wspomniane stereotypy, które są silne zakorzenione w naszym społeczeństwie. A przecież praca wpływa na ogólne usprawnianie jednostki przede wszystkim poprzez ich integrację społeczną.

11 Niewątpliwe szanse na przełamanie tych stereotypów niesie idea integracji. Szkoły integracyjne przyjęły w swych założeniach kształtowanie postaw pozytywnych wobec niepełnosprawnych wolnych od stereotypów. Ogromne znaczenie ma także środowisko rodzinne, bo to w nim dojrzewa przyszłe pokolenie. Nie bez znaczenia jest także rola mediów, które w swym przekazie powinny ukazywać rzeczywisty i prawdziwy obraz ludzi niepełnosprawnych Internet może stać się miejscem integracji społecznej osób niepełnosprawnych, ale także niesie niebezpieczeństwo izolacji i wykluczenia. Za pozytywne strony Internetu można bezsprzecznie uznać możliwość podjęcia za jego pośrednictwem pracy i zdobycia wiedzy (e learning). Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest okazją pracy w domu i przesyłania jej wyników drogą elektroniczną do wybranej instytucji, a wraz z nią bezcenną, dla tychże osób i często jedyną, szansą zarobkowania. Negatywną zaś stroną jest ryzyko społecznego wykluczenia, szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych, które są wstanie aktywnie uczestniczyć na otwartym rynku pracy. Chodzi o niebezpieczeństwo tworzenia tzw. getta pracy dla niepełnosprawnych i tym samym powodować ograniczenia w ich realnych kontaktach z drugim człowiekiem. Wszak ideą integracji jest pełne współdziałanie pełnosprawnych i niepełnosprawnych a nie izolowanie.

12 Z niniejszych rozważań można wysnuć wniosek, iż Internet jest zarówno ogromną szansą, ale i ukrytym zagrożeniem w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

13 Banks D., Daus K., Customer Community. Unleashing the Power of Your Customer Base, San Francisco Boruszkowska I., Przygotowanie zawodowe i praca osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] W kręgu niepełnosprawności teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Szczecin Byra S., Mechanizmy kształtowania się stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością, [w:] Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, red. J. Branicka, Lublin Durka G., Stereotypy i uprzedzenia wobec osób upośledzonych umysłowo, [w:] W kręgu niepełnosprawności teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Szczecin Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza. Ewolucja. Eksplozja. Warszawa Kantor D., Internet - narodziny e-dyskryminacji, [w:] Oblicza Internetu. (Re)definiowanie sieci, red. M. Sokołowski, Elbląg Komusińska E., Znaczenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, Studia Medyczne, 2008 nr 9. Kowalski R. M., Limber S.P., Agatson P.W., Cyberbullying. Bulying in the digital age, Maj K., Przełamywanie oporów, obaw i stereotypów w pracy: szkolenia i edukacja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, [w:] Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych, red. I. A. Brzezińska, Warszawa Mariańczyk K., Współczesny stan badań dotyczących edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową w Polsce, Lublin Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Kraków Patchin J. W. Hinduja S., Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, Vol. 4, No. 2/2006. Pyżalski J., Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna - zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, [w:] Człowiek i uzależnienia, red. M. Jędrzejko, S. Sarzała, Pułtusk-Warszawa 2010.

14 Szabała B., Stereotypy odnoszące się do osób z upośledzeniem umysłowym konsekwencje i sposoby zmiany, [w:] Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, red. J. Branicka, Lublin Ulfik-Jaworska I., Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska, [w:] Psychologiczne konteksty internetu, red. B. Szmigielska, Kraków van Dijk J. Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa Batorski D., O cyfrowym wykluczeniu i potrzebie e-integracji, (dostęp: 16 kwietnia 2011r.). E-lerning w teorii, (dostęp: 16 kwietnia 2011r.). Gazdulska M., Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełno sprawnościami w ujęciu historycznym i współczesnym. 2008, s ( dostęp: 1 marca 2011r.). Hanszke E., Praca przez Internet- zalety i wady, apps/pbcs.dll/article?aid =/ /PRWPRC/ , (dostęp: 16 kwietnia 2011r.). Klimek M., Internet w życiu osoby niepełnosprawnej, (dostęp: 17 kwietnia 2011r.). Lubina E., E-kształcenie szansą na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym, (dostęp: 16 kwietnia 2011r.). Maj M., Internet nie lubi niepełnosprawnych, (dostęp: 18 kwietnia 2011r.). Polski Raport Social Watch 2010: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, redakcja merytoryczna R. Szarfenberg, (dostęp 16 kwietnia 2011r.). Ślusarczyk C., Rola Internetu w edukacji osób niepełnosprawnych, t/trzecia/_referat y/9_e-edukacja.pdf, (dostęp: 16 kwietnia 2011r.). Wilgusiak R., E-learning szansą na aktywizację ludzi niepełnosprawnych, anat.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=83:e-learning-szansa-na-aktywizacjeludzi-niepelnosprawnych&catid=5:artykuy&itemid=6, (dostęp: 18 kwietnia 2011r.). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, (dostęp 14 kwietnia 2011r.).

15 Dziękujemy za uwagę!

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o b r e p r a k t y k i p e d a g o g i c z n e SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o r o t y P o d g ó r s k ie j-ja c h n ik ŁÓDŹ 2012 Recenzenci: prof. dr hab. Irena Adamek, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Częstochowa 2014 Recenzent Maciej Tanaś Redaktor naczelny Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Karolina Włodarczyk www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 Spis treści Problem wykluczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc oc ytąip kyzcjeporue am icśondurt z meinatyzc Co piąty Europejczyk ma trudności z czytaniem UNIJNA GRUPA EKSPERTÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DS. UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA STRESZCZENIE, WRZESIEŃ 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO INNY W UJĘCIU KONCEPCJI SOCJOLOGICZNYCH I W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO INNY W UJĘCIU KONCEPCJI SOCJOLOGICZNYCH I W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH ROCZNIKI SOCJOLOGII RODZINY XI UAM Poznań 1999 CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO INNY W UJĘCIU KONCEPCJI SOCJOLOGICZNYCH I W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH A n n a K o t l a r s k a -M ic h a

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Beata Stelter Wyzsza Szkola Humanistyczna TWP w Szczecinie FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Function of Digital Technologies in the formation

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa, 2014 Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo