PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W JELENIEJ GÓRZE I Ogólne zasady oceniania ucznia 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę i formułowaniu oceny. 2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 3. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodzica (prawnego opiekuna). 5. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: celujący 6 bardzo dobry 5 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny 1 Dopuszcza się stosowanie znaków + i -. 1

2 II Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 1. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym i w ćwiczeniach oraz musi zgłosić ten fakt nauczycielowi. 2. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie usprawiedliwia jego nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział w sprawdzianach i odpowiedziach ustnych (śpiew, gra na instrumencie), które były zapowiedziane w trakcie jego obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, na których uczeń był obecny. 3. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją napisać lub poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócał procesu nauczania pozostałych uczniów. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu lub zadania. Każde kolejne nieprzygotowanie odnotowuje się znakiem minus -, a trzy minusy oceną niedostateczną. Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną. 5. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności min. tydzień. 6. Nie ocenia się negatywnie ucznia, który znalazł się nagle w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). 7. Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, z zastrzeżeniem że poinformuje o tym nauczyciela i umówi się z nim na poprawę w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. Ocenę można poprawić tylko raz. 2

3 III Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie Wiedza: Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury muzycznej w szczególności z zakresu historii muzyki (epoki, kierunki i ich przedstawiciele), polskich tańców narodowych, instrumentoznawstwa, zasad muzyki i notacji nutowej oraz rozumienie ich znaczenia, swobodne posługiwanie się właściwą terminologią, znajomość budowy typowych form muzycznych. Umiejętności: Wykorzystanie poznanych pojęć, terminów i zagadnień muzycznych w praktyce, wykorzystywanie ww. w trakcie wykonywania i słuchaniu muzyki, prowadzenia rozmów o muzyce oraz poszukiwaniu informacji o muzyce. Wykonywanie utworów muzycznych wokalnych oraz instrumentalnych poprawnie pod względem melodycznym i rytmicznym, z ciekawą interpretacją (w tym: śpiew, ćwiczenia rytmiczne, gra na instrumentach flet prosty, dzwonki, instrumenty perkusyjne), wykonywanie tańców, improwizowanie i komponowanie prostych struktur dźwiękowych i układów taneczno-ruchowych, przedstawianie cech i charakteru słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji. Analiza i interpretacja tekstów kultury: Interpretowanie wykonywanych utworów zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją; słuchanie muzyki, rozpoznawanie, rozróżnianie i omawianie jej cech i budowy, przedstawianie własnego stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru. Postawa - stosunek do przedmiotu: - sumienność w wykonywaniu obowiązków ucznia (przygotowanie do zajęć), - punktualność, usprawiedliwianie nieobecności, stosowanie się do poleceń, zdyscyplinowanie w trakcie lekcji, - poprawne, systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, - aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć lekcyjnych, - podejmowanie i wykonywanie dodatkowych zadań poszerzających zakres wiedzy i umiejętności, 3

4 - wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności, Przygotowanie ucznia do zajęć: - podręcznik z przewidzianymi załącznikami, - zalecone zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia, - przybory szkolne (w tym: zatemperowany ołówek, gumka, długopis), flet prosty (lub inny instrument - zgodnie z wymaganiami w danej klasie np. dzwonki), - znajomość przerobionych na lekcjach tematów, - dokończenie prac rozpoczętych w trakcie lekcji, - wklejenie do zeszytów otrzymanych na lekcji materiałów ksero i innych, - wykonanie pracy domowej. IV Zasady i sposoby oceniania uczniów 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - Wypowiedź ustna, umiejętność dyskusji. - Ćwiczenia z zakresu realizowanego programu: śpiew solo i w grupie, realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych, gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych (dzwonki chromatyczne, flet prosty), wykonanie akompaniamentu rytmicznego, wykonanie w zespole i solo odpowiedniej partii instrumentalnej, realizacja form muzyczno-ruchowych; ćwiczenia o charakterze choreograficznym, umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o poznane zasady muzyki, wiedzę z zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z innymi działaniami muzycznymi, np. ze śpiewem i grą na instrumentach; - Kartkówka, jako forma odpowiedzi (może być niezapowiedziana z trzech ostatnich lekcji), - Praca kontrolna (np. test wiedzy, test słuchowy, praca klasowa, z dwutygodniową zapowiedzią), - Aktywność, systematyczność i zaangażowanie na lekcji, 4

5 - Zadania domowe, - Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z realizowanym programem nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prezentacje, projekty, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów na określony temat), - Udział w szkolnych zajęciach dodatkowych wymagających dużego zaangażowania muzycznego (np. chór, zajęcia wokalne), - Szczególne osiągnięcia na forum klasy i szkoły, - Zeszyt przedmiotowy (kryteria: poprawność treści, systematyczność prowadzenia, czytelność i przejrzystość, staranność i estetyka, podpisany przez właściciela). 2. Na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) uczniowie zostaną zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach muzyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku. 3. Na zajęciach muzycznych używamy poprawnej polszczyzny w mowie, śpiewie i piśmie. 4. Pisemne prace kontrolne (np. test, kartkówka, sprawdzian) ocenia się punktowo. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są następujące progi procentowe: 100% + zadania dodatkowe z poziomu ponadpodstawowego ocena celująca % materiału - ocena bardzo dobra % materiału - ocena dobra % materiału - ocena dostateczna % materiału - ocena dopuszczająca % materiału - ocena niedostateczna Ogólne kryterium oceniania ze śpiewu: Ocena celująca uczeń zaśpiewał piosenkę z pamięci (tekst bezbłędnie), poprawnie pod względem intonacyjnym, rytmicznym, melodycznym, z 5

6 odpowiednią dynamiką i tempem, artykulacją z odpowiednim charakterem, z pełnym zaangażowaniem, samodzielnie solo, na forum klasy. Ocena bardzo dobra utwór wykonany z pamięci poprawnie intonacyjnie, rytmicznie, melodycznie, bez pomyłek w tekście, ale w grupie. Z zachowanym odpowienim charakterem, uwzględniając elementy muzyki np. dynamikę, artykulację czy tempo. Ocena dobra uczeń wykonał piosenkę bez pomyłek w tekście, z niewielkimi błędami melodycznymi, rytmicznymi czy intonacyjnymi. Zachowując ogólny jej charakter oraz odpowiednie tempo, w małym stopniu uwzględniając elementy muzyki np. dynamikę, artykulację. Ocena dostateczna piosenka wykonana częściowo niepoprawnie pod względem intonacji, rytmu, melodii, tempa. Mogą też pojawić się błędy w tekście, bez uwzględniania np. dynamiki, artykulacji. Ocena dopuszczająca uczeń zaśpiewał piosenkę w dużej mierze przy pomocy nauczyciela, z dużymi błędami w tekście. Struktura melodyczna, rytmiczna oraz tempo jest w dużym stopniu zachwiane, bez uwzględniania np. dynamiki, artykulacji Ocena niedostateczna uczeń odmówił zaśpiewania piosenki, uczeń nie zna tekstu i melodii piosenki. 6. Ogólne kryterium oceniania z gry na flecie prostym/dzwonkach chromatycznych dla klas IV- VI: Ocena celująca - uczeń wykonał bezbłędnie utwór z lub spoza programu nauczania lub utwór wybrany przez nauczyciela. Prawidłowo odczytał zapis nutowy uwzględniając melodię, rytm, tempo a także dynamikę i artykulację utworu. Gra przykładów utworów jednogłosowych i dwugłosowych. Ocena bardzo dobra - uczeń wykonał utwór z programu nauczania w sposób prawidłowy, zachowując właściwy zapis nutowy, rytm, tempo, melodię i dynamikę. Gra utworów jednogłosowych i z podziałem na dwa głosy. Ocena dobra - wykonanie przez ucznia utworu z niewielkimi błędami np. rytmicznymi, tempa, melodycznymi, zachowując ogólny charakter utworu. Gra utworów jednogłosowych. 6

7 Ocena dostateczna - utwór wykonany częściowo niepoprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, tempa, częściowo przy pomocy nauczyciela. Nie uwzględnia się dynamiki, artykulacji w utworze. Gra utworów jednogłosowych. Ocena dopuszczająca - utwór wykonany w dużej mierze w sposób nieprawidłowy, tj. zachwiana struktura melodyczna, rytmiczna, tempa, przy pomocy nauczyciela. Bez uwzględniania dynamiki, artykulacji w utworze. Gra utworów jednogłosowych. Ocena niedostateczna - uczeń nie podjął się zagrania żadnego utworu, nie potrafi zagrać nawet najkrótszego fragmentu utworu. 7. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Dopuszcza się m.in.: mylenie i trudności w wysławianiu się, wydłużony czas odpowiedzi, problemy z koncentracją i nieśmiałością, problemy z poznawaniem kształtów, różnicowaniem zjawisk dźwiękowych, problemy manualne, problemy z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową, inne trudności specyficzne dla przedmiotu. Wsparcie polega m.in. na: wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia, wydłużeniu czasu pisania prac kontrolnych, odpytywaniu oraz wykonywaniu ćwiczeń poza forum klasy, powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane, pomocy w selekcjonowaniu wiadomości, mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia. V Kryteria oceniania 1. Ocena celująca Uczeń jest zawsze sumiennie przygotowany do zajęć (zeszyt, ćwiczenia, zadany materiał), odrabia zadane prace domowe. Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania oraz przekracza poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą. Posiada wyraźnie ukształtowane zainteresowania związane z przedmiotem, zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji. Prawidłowo i sprawnie gra na instrumencie (flet, dzwonki 7

8 oraz inne), prawidłowo i samodzielnie śpiewa (a capella i z akompaniamentem) pod względem poprawności intonacji oraz znajomości tekstu i melodii. Opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne. Bierze udział w konkursach, koncertach i występach na terenie szkoły i poza nią, uczestniczy aktywnie w dodatkowych zajęciach muzycznych np. kółko - zajęcia wokalne, chór lub zespół instrumentalny. Na zajęciach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty. Jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych. 2. Ocena bardzo dobra Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć oraz sumiennie w nich uczestniczy. Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. Pawidłowo, sprawnie i samodzielnie gra na instrumencie (flet i dzownki), śpiewa pod względem poprawności intonacji oraz znajomości tekstu i melodii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia intonacyjne, rytmiczne oraz jest sprawny technicznie w grze na instrumencie, rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać. Zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie, podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. Korzysta z różnych źródeł informacji. Rozumie znacząca rolę i funkcję muzyki w kulturze, stara się brać udział w imprezach muzycznych w szkole i poza nią. Odrabia prace domowe, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany. Prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia. Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 3. Ocena dobra Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania, korzysta z różnych źródeł informacji. Potrafi zagrać kilka melodii (na flecie i dzwonkach), umie zaśpiewać z niewielką pomocą nauczyciela pieśni i piosenki jednogłosowe, z akompaniamentem, poprawnie pod względem muzycznym. Wykonuje proste rytmy gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych. Na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest przygotowany do większości lekcji. Zna w stopniu dobrym podstawy wiedzy dotyczące muzyki, terminy muzyczne omawiane w danej klasie i wie, co oznaczają, 8

9 dobrze operuje środkami wyrazu muzycznego. Prowadzi poprawnie i systematycznie zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia. Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 4. Ocena dostateczna Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania. Jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela. Potrafi zagrać niezbyt poprawnie niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach, przy pomocy nauczyciela. Umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki, przy pomocy nauczyciela. Stara się w miarę możliwości wykonywać polecenia i zadania związane z muzyką, wykazuje się wiedzą, lecz niepełną, w stopniu dostatecznym operuje środkami wyrazu muzycznego (przy pomocy nauczyciela) oraz prowadzi zeszyt i ćwiczenia niesystematycznie i mało starannie, odrabia zadania domowe. Wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne. Zna tylko niektóre terminy muzyczne. Potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych. 5. Ocena dopuszczająca Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania. Jest w stanie wykonać proste ćwiczenia przy pomocy nauczyciela. Potrafi zagrać, czesto niedbale, nie starając się poprawić błędów, na instrumencie melodycznym gamę oraz najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania. Odrabia proste zadania domowe.w słabym stopniu interesuje się problematyką muzyczną i często jest nieprzygotowany do zajęć, w minimalnym stopniu operuje środkami wyrazu muzycznego. Niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek z akompaniamentem przewidziane w programie nauczania. Niechętnie podejmuje działania muzyczne. Dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, myli terminy muzyczne. Najprostsze polecenia, ćwiczenia rytmiczne wykonuje z pomocą nauczyciela. Nie jest aktywny na zajęciach, zeszyt i ćwiczenia prowadzone są niestarannie i mają wiele braków. Nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 6. Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie). Wykazuje się złym 9

10 stosunkiem do przedmiotu i nauczyciela oraz całkowitym brakiem zainteresowania problematyką muzyki. Nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela, nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym. Ma duże trudności z zaśpiewaniem jekiejkolwiek piosenki. Nie jest aktywny na zajęciach, nie uważa, nie odrabia zadań domowych. Nie posiada podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny muzyki, nie wykazuje chęci otrzymania pozytywnych ocen, nie wykonuje prac żądanych przez nauczyciela muzyki, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, nie korzysta z pomocy oferowanej przez nauczyciela. Nie wykazuje żadnych chęci i nauczenia się czegokolwiek, nadrobiebia braków, poprawienia ocen. VI Zakładne osiągnięcia ucznia Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, metrum, agogika, artykulacja, dynamika, tempo, akompaniament, dźwięk, gama, akord, instrumentacja itp.) i stosować je w praktyce w śpiewie, grze na instrumentach, rozmowach o muzyce; 2) odczytywać i zapisywać podstawowe oznaczenia muzyczne: - elementy notacji muzycznej (klucz wiolinowy, nuty, wartości rytmiczne, pauzy, znaki chromatyczne); - skróty pisowni muzycznej (repetycja, volty); - podział wartości rytmicznych; - metrum 2 4, 3 4, 4 4, 3 8; - oznaczenia agogiczne (np. ritenuto); - oznaczenia dynamiczne (np. p, f, mp, mf, pp, ff, crescendo, decrescendo); - oznaczenia artykulacyjne (np. legato, staccato, portato, non legato, glissando, tremolo); - oznaczenia tempa (np. allegro, moderato, andante, largo) 3) śpiewać: - polski hymn państwowy; - Odę do radości ; - wybrane pieśni patriotyczne; - kanony; - piosenki dziecięce i popularne; 10

11 4) grać na wybranych instrumentach (np. dzwonki chromatyczne, flet prosty, instrumenty perkusyjne niemelodyczne): - schematy rytmiczne; - melodie; - proste utwory; - hymn Europy; 5) odtwarzać proste rytmy ruchem i gestodźwiękami; 6) wykonywać podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych i towarzyskich; 7) określać cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych; 8) tworzyć improwizacje (wokalne, instrumentalne, ruchowe); 9) tworzyć proste rytmy i akompaniamenty; 10) wymieniać przykłady instrumentów z trzech podstawowych grup; 11) rozpoznawać głosy wokalne (sopran, alt, tenor, bas); 12) określać aparat wykonawczy muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły); 13) znać strukturę form muzycznych (AB, ABA, ABA¹, wariacja, rondo); 14) rozpoznawać fakturę jednogłosową i wielogłosową; 15) wymieniać nazwy okresów w dziejach muzyki i przyporządkować do nich wybranych kompozytorów (polskich i zagranicznych); 16) wyrażać muzykę za pomocą środków pozamuzycznych. Uczeń powinien także: stosować się do postanowień kontraktu zawartego z nauczycielem na początku roku szkolnego; dbać o precyzję wykonywanych utworów wokalnych i instrumentalnych; angażować się w pracę zespołową; inspirować swoimi działaniami innych uczniów; słuchać muzyki w sposób kulturalny; zachowywać się kulturalnie i przestrzegać dyscypliny; być tolerancyjnym w stosunku do innych gustów, zachowań, poglądów; okazywać szacunek dla tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów. Opracowanie Monika Frąckiewicz - Motyka 11

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI SP GOŚCICINO 2017/2018 Po ukończeniu klasy VI uczeń powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki

Wymagania edukacyjne z muzyki Wymagania edukacyjne z muzyki 1.Ocenie na lekcjach muzyki podlegają; a) umiejętności w zakresie: ~ śpiew; ~ gra na instrumentach; ~ tworzenie muzyki; ~ ruch przy muzyce; ~ tworzenie wypowiedzi o muzyce,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną

Bardziej szczegółowo

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się poprzez: test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po pierwszym etapie nauki oraz test na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW,,MUZYKA kl. IV, VI, VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania: 1) Zna podstawowe pojęcia muzyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania potrafi: 1) zna podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama, akord)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach 1. Ocenie na lekcjach muzyki podlegają; a) umiejętności w zakresie: śpiew; gra na instrumentach;

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO)

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Obszary podlegające ocenie Stopień Stopień Stopień Stopień Stopień Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VII

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VII Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VII Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI - Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. - Uczeń ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i aktywność. Ocena postawy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA I. SPOSOBY INFORMOWANIA O OBSZARACH I KRYTERIACH OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. Informacja przekazywana zostaje uczniom na początku roku szkolnego na pierwszej lekcji.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII 1.WYMAGANIA EDUKACYJNE. Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu muzyka w Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu

z przedmiotu muzyka w Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu 1 OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: - Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki (klasy IV VI) w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z muzyki (klasy IV VI) w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z muzyki (klasy IV VI) w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Klasa IV - I gra muzyka podręcznik muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA klasy IV-VII

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA klasy IV-VII Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA klasy IV-VII OPRACOWAŁA : JOANNA CIOCH 1.CELE EDUKACYJNE w nauczaniu muzyki Cele ogólne 1. Pobudzanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI

Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI I. Główne założenia PSO. II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: - Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019

PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019 PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019 Wymagania programowe opracowano zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

do cyklu podręczników LEKCJA MUZYKI

do cyklu podręczników LEKCJA MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJACE Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ do cyklu podręczników DLA KLAS IV i VII LEKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI ELEMENTY OCENY Z MUZYKI KRYTERIA OCENIANIA ŚPIEW poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7 Uczniowie na pierwszej lekcji zostają zapoznani z wymaganiami programowymi i zasadami oceniania na lekcjach muzyki. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest w oparciu o Podstawę Programową, Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Anna Florczak. Rok szkolny 2018/2019,2019/2020. Kędzierzyn-Koźle

Nauczyciel: Anna Florczak. Rok szkolny 2018/2019,2019/2020. Kędzierzyn-Koźle Kryteria oceniania z muzyki dla II etapu edukacyjnego dla klasy 4 szkoły podstawowej Dostosowane do potrzeb i możliwości oraz tempa pracy uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr12 im. kadeta Zygmunta

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasach IV-VII. mgr Kamil Szczechla

ZASADY OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasach IV-VII. mgr Kamil Szczechla ZASADY OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasach IV-VII mgr Kamil Szczechla Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i wartości określone w Zasadach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VIII Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VIII Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mielcu w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mielcu w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mielcu w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciel: Tomasz Kołodziejczyk Podręczniki: Klasy IV - Klucz do muzyki.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. TEOFILA LENARTOWICZA W KRAKOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: PODRĘCZNIK Klucz do muzyki podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 4-6, autorzy: Urszula

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: PODRĘCZNIK Klucz do muzyki podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 4-6, autorzy: Urszula Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI z przedmiotu - muzyka Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach Rok Szkolny: 2015/2016 nauczyciel: mgr Krystyna Bander PODRĘCZNIK Klucz do muzyki podręcznik do szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII.

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. 1 Standardy wymagań 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć, zobowiązany jest do szanowania szkolnego instrumentarium. 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady Przedmiotowego Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu

Zasady Przedmiotowego Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu Zasady Przedmiotowego Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu nauczyciel: mgr Małgorzata Szeremeta Zasady Przedmiotowego Oceniania z Muzyki w SP2 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce PSO opracowane na podstawie programu nauczania muzyki w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI Obowiązuje od 1.09.2014r. 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. Nauczyciel zapozna uczniów z PSO do 16 września.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt między uczniem a nauczycielem

Kontrakt między uczniem a nauczycielem PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS 4-7 Kontrakt między uczniem a nauczycielem 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne. 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz i brane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII. z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej w Konopiskach. im. Henryka Sienkiewicza

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII. z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej w Konopiskach. im. Henryka Sienkiewicza Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej w Konopiskach im. Henryka Sienkiewicza podręczniki: Klasy IV -,Klucz do muzyki 4 - podręcznik do szkoły podstawowej dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI Kryteria oceniania Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania Muzyka klasy 4-6 Wymienione niżej zasady są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Celem oceniania jest: - informowanie ucznia oraz rodziców o osiągniętych przez dziecko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Kaczorowie. Przedmiotowy System Oceniania. w klasach IV VI. w roku szkolnym 2015/2016 MUZYKA

Szkoła Podstawowa w Kaczorowie. Przedmiotowy System Oceniania. w klasach IV VI. w roku szkolnym 2015/2016 MUZYKA 1 Szkoła Podstawowa w Kaczorowie Przedmiotowy System Oceniania w klasach IV VI w roku szkolnym 2015/2016 MUZYKA podręczniki: Klasy IV - VI - I gra muzyka podręcznik muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu im. Henryka Sienkiewicza

Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu im. Henryka Sienkiewicza Przedmiotowy System Oceniania klas IV VII z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu im. Henryka Sienkiewicza podręczniki: Klasy IV- Lekcja muzyki 4 -podręcznik do muzyki dla klasy czwartej

Bardziej szczegółowo

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4 Ocena Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Wymagania edukacyjne Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. uczęszcza na zajęcia, sporadycznie

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. Dział II - Rozwijanie wyobraźni i umiejętności muzycznych

MUZYKA. Dział II - Rozwijanie wyobraźni i umiejętności muzycznych MUZYKA Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów KLASA VI Obszary aktywności: Dział I - Ekspresja Muzyczna l. Śpiew jako źródło przeżycia estetycznego. 2. Gra na instrumentach jako sposób rozwijania aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI dla klas 4-7 PSP 12 w Kędzierzynie Koźlu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI dla klas 4-7 PSP 12 w Kędzierzynie Koźlu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI dla klas 4-7 PSP 12 w Kędzierzynie Koźlu Ocenie podlegają następujące elementy: śpiew, gra na instrumencie flecie i instrumentach perkusyjnych wypowiedzi ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KL. IV-VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KL. IV-VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KL. IV-VII OCENIE PODLEGAJĄ NASTEPUJĄCE OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wiedza Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury muzycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki na rok szkolny 2018/2019 opracowany przez

Przedmiotowy system oceniania z muzyki na rok szkolny 2018/2019 opracowany przez Przedmiotowy system oceniania z muzyki na rok szkolny 2018/2019 opracowany przez mgr A. Wiśniewską Rak Na lekcji muzyki oceniane są: 1. Wiadomości 2. Umiejętności: a) Percepcji muzyki b) Wyczucia formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MUZYKI W KLASACH IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MUZYKI W KLASACH IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MUZYKI W KLASACH IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ Edukacja muzyczna w szkole podstawowej ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VIII SZKOŁA PODSTAWOWA im. H. Sienkiewicza w Promniku 1 Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowała: mgr Patrycja Suwała Podstawowym kryterium oceny ucznia z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ Edukacja muzyczna w szkole podstawowej ma na celu umożliwienie uczniom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KLASY IV- VII. Rok szkolny 2018/2019 PODRĘCZNIKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KLASY IV- VII. Rok szkolny 2018/2019 PODRĘCZNIKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KLASY IV- VII Rok szkolny 2018/2019 PODRĘCZNIKI klasa IV-VII Lekcja muzyki M, Gromek, G, Kilbach Wyd. Nowa Era Muzyka jako przedmiot artystyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV Nauczyciel Barbara Grabowska 1. Na lekcje plastyki uczeń ma obowiązek przynosić: podręcznik zeszyt materiały do wykonania prac plastycznych

Bardziej szczegółowo

PZO Z MUZYKI ZAKRES WYMAGA : Sposoby sprawdzania i oceniania osi gni ucznia: wiedzy teoretycznej umiej tno ci

PZO Z MUZYKI ZAKRES WYMAGA : Sposoby sprawdzania i oceniania osi gni ucznia: wiedzy teoretycznej umiej tno ci PZO Z MUZYKI ZAKRES WYMAGAŃ: Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: Oceny z muzyki dotyczą poziomu wiedzy i umiejętności w kontekście indywidualnych zdolności i zainteresowań muzycznych ucznia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. H. Sienkiewicza w Promniku

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. H. Sienkiewicza w Promniku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Sienkiewicza w Promniku 1 Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Z MUZYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH. im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Z MUZYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH. im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

3.Zaproponowane instrumenty muzyczne(kl. 4 flety,kl.5 i 6 dzwonki chromatyczne).

3.Zaproponowane instrumenty muzyczne(kl. 4 flety,kl.5 i 6 dzwonki chromatyczne). Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki dla klas 4-7 w roku szkolnym 2018/2019 Nauczyciel - Beata Prusik I. Podstawowe wyposażenie ucznia. 1.Podręcznik a)dla klasy 4,5 i 7 "Klucz do muzyki" wyd.wsip b)dla

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna oceniania z przedmiotu muzyka w klasie IV

Karta informacyjna oceniania z przedmiotu muzyka w klasie IV Karta informacyjna oceniania z przedmiotu muzyka w klasie IV Nauczyciel Beata Szewczyk -Śliwa 1.Na lekcje muzyki uczeń ma obowiązek przynosić podręcznik zeszyt instrumenty muzyczne ( flet prosty, dzwonki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA -

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy uczeń powinien mieć

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOLKMICKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOLKMICKU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOLKMICKU Nauczyciel: Zdzisława Stypułkowska 1 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły autorstwa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU I okres Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z muzyki w roku szkolnym 2015/2016 dla klas IV - VI Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: zdobywa

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 3 W SOKÓŁCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 3 W SOKÓŁCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 3 W SOKÓŁCE Opracowały: K.Romanowicz J.Horsztyńska - Szerejko Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Kontrola osiągnięć uczniów na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Nauczyciel: Paweł Krajewski Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS 4-6 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS 4-6 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Nauczyciel - Beata Prusik PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS 4-6 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I Podstawowe wyposażenie ucznia na lekcjach muzyki to: 1. podręcznik: a) dla klasy 4 i 5 Lekcja muzyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Publicznym Gimnazjum nr 20 Strona 1 z 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PODRĘCZNIK: PROGRAM: Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego - prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I)

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) Ocenie podlega: 1) umiejętność w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Przedmiotowy system oceniania z muzyki Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania edukacyjne... 2 IV. Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Gimnazjum nr 1 mgr Kamil Szczechla Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. CELE OCENIANIA Wskazanie

Bardziej szczegółowo