1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP."

Transkrypt

1 Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie jest on wyzerowany. Konfiguracj przeprowadzimy za pomoc narzdzia SIMATIC STEP 7. Łczymy si z modułem przez łcze Ethernet owe. Naley pamita o ustawieniu adresu IP oraz maski podsieci karty sieciowej naszej stacji PC, np.: ;

2 Uruchamiamy narzdzie STEP 7 i tworzymy nowy projekt. Przechodzimy do menu Options i wybieramy Set PG/PC Interface Wybieramy interfejs sieci Ethernet naszej stacji PC z protokołem TCP/IP.

3 Konfiguracj modułu moemy przeprowadzi równie za pomoc połczenia bezprzewodowego; w takim przypadku konfigurujemy i wybieramy interfejs bezprzewodowy, a nastpnie łczymy si z modułem (SSID: Siemens Wireless Network). Przechodzimy do menu PLC i wybieramy Edit Ethernet Node. Nastpnie klikamy na przycisk Browse w polu Ethernet node. Narzdzie wyszukuje dostpne w sieci urzdzenia. W przegldarce powinien pojawi si nasz moduł, który rozpoznamy po adresie MAC oraz adresie IP Zatwierdzamy wybór.

4 W polu Set IP configuration wybieramy Use IP parameters i wpisujemy adres oraz mask z zakresu naszej podsieci, np.: ; Zaznaczamy pole Gateway -> Do not use router. Chcc zatwierdzi konfiguracj IP, klikamy na Assign IP Configuration. W polu Assign device name wpisujemy dowoln nazw naszego modułu, np. AP1, i zatwierdzamy przyciskiem Assign Name. Opuszczamy okno konfiguracyjne klikajc na Close, koczymy prac z programem STEP 7. W ten sposób skonfigurowalimy nasz moduł do komunikacji w sieci Ethernet, co pozwala nam na dalsz konfiguracj z wykorzystaniem przegldarki internetowej. Tak sam konfiguracj moemy take przeprowadzi równie za dostarczanego przez producenta narzdzia Primary Setup Tool (PST), które znajdziemy na dołczonej do urzdzenia płycie CD.

5 2. Konfiguracja modułu z wykorzystaniem kreatora. W przegldarce internetowej wpisujemy adres IP, który przypisalimy naszemu modułowi. Pojawia si okno logowania. Domylnie User name oraz Password ustawione s na wartoci: Admin, admin lub User, user. Ze wzgldów bezpieczestwa po pierwszym logowaniu wartoci te naley zmieni!

6 Po zalogowaniu przechodzimy do menu Wizards. Producent zadbał o specjalne kreatory podstawowych ustawie, od których zaczynamy konfiguracj modułu.

7 Wybieramy zakładk Basic i pojawia si przed nami okno ustawie IP. Widzimy, e moduł posiada przypisany przez nas adres i mask, uprzednio wybierajc opcj Specified IP address. Jeeli posiadamy w naszej sieci Server DHCP, który automatycznie przydziela adresy IP wszystkim stacjom w tej sieci, moemy wybra opcj DHCP server.

8 W nastpnym oknie widzimy nadan wczeniej przez nas urzdzeniu nazw, któr moemy zmieni. Nastpne okno to wybór kodu kraju, w którym znajduje si nasz moduł. Dziki temu automatycznie ustawiane s wartoci m.in. mocy wyjciowej czy zakresów czstotliwoci, obowizujce w danym kraju.

9 Tutaj mamy moliwo nadania nazwy SSID, która bdzie rozgłaszana na zewntrz jako identyfikator naszej sieci bezprzewodowej. Nazwa ta musi by unikalna, a ze wzgldów bezpieczestwa nie powinna zawiera informacji o charakterze sieci czy te jej zasobach. Maksymalna długo 32 znaki, bez polskich znaków. W tym samym oknie wybieramy tryb, w którym bdzie pracowała nasza sie bezprzewodowa, w zalenoci od podanego pasma, prdkoci transmisji czy mocy sygnału. Charakterystyk trybów pracy sieci bezprzewodowej przedstawia ponisza tabelka.

10 !! " " # " " " " " ( ) " *!+ ) % ), *-. &. ) ' 9)! 4 ) % ; " ) - 3 % % > )! % ' + $% " & ' " #/ / ## & : 3 : ## & : 3 : ; 7 : ## & 26 # ## & 26 # & ; 7 : ; 7 : ; 7 : ; 7 : < < *" *" *" *" ) = ) ) ) ) > )! < < * * = * = * * - pasmo niedozwolone w Polsce. Uwagi: Standard h jest rozwiniciem a o mechanizmy kontroli mocy transmisji (TPC) oraz dynamicznego doboru czstotliwoci (DFS), w celu uniknicia zakłócania czstotliwoci radarowych. Urzdzenia posiadajce te mechanizmy mog pracowa z wykorzystaniem wikszych mocy. Podana maksymalna prdko transmisji odnosi si do prdkoci transmisji radiowej. Narzut protokołu powoduje, e efektywno transmisji wymiany danych pomidzy uytkownikami wynosi ok. 50%. Na prdko transmisji ma wpływ wiele czynników zewntrznych, tj.: odległo pomidzy stacjami, moc zastosowanych anten, przeszkody pomidzy stacjami czy interferencja kanałów z innymi urzdzeniami. W standardzie g niektóre urzdzenia posiadaj tryb Turbo (Super G). Pozwala on osign prdko transmisji radiowej do 108 Mbps, dziki wykorzystaniu kilku kanałów dostpnego pasma. Oczywicie chcc wykorzysta ten mechanizm, musimy posiada na naszym terenie dodatkowe wolne kanały, co staje si trudne do osignicia, jeeli mamy do czynienia z wieloma sieciami na jednym obszarze. Standard g jest zgodny w dół ze standardem b, co oznacza, e urzdzenia pracujce w tych trybach mog si komunikowa. Trzeba jednak zaznaczy, e w takim przypadku maksymalna prdko transmisji wynosi 11 Mbps. Wszelkie ustawienia mocy transmisji oraz pasm czstotliwoci konfigurowane s automatycznie, po wyborze odpowiedniego trybu.

11 W tym oknie konfigurujemy ustawienia dotyczce kanałów transmisji w wybranym pamie. Opcja Outdoor AP mode wybierana jest, jeeli nasz moduł pracuje na zewntrz i pozwala na automatyczny dobór mocy sygnału, ze wzgldu na restrykcje obowizujce w danym kraju. Jeeli nasz SCALANCE W pracuje na zewntrz, naley zabezpieczy go przed deszczem oraz bezporednim działaniem słoca. Zaznaczenie pola Auto channel select powoduje automatyczny i optymalny wybór kanału. Jeeli chcemy sami ustawi kanał transmisji, pole to musi by odznaczone. Aktywne pole Radio channel pozwala na indywidualny wybór kanału. Jest to opcja szczególnie przydatna, gdy mamy do czynienia z wieloma stacjami w naszej sieci, kiedy to wany jest dobór kanałów w taki sposób, aby ich pasma nie nachodziły na siebie wzajemnie. Warto w tym miejscu nadmieni, i szeroko pasma jednego kanału wynosi 22 MHz, zatem w rónych trybach mamy do dyspozycji, rón liczb czystych kanałów.

12 Wskazówki: W trybie b/g, mamy do dyspozycji 3 nienakładajce si kanały sporód 13 moliwych. Jeeli nasze stacje znajduj si na obszarze płaszczyzny, wybieramy kanały: 1, 6, 11. Jeeli stacje s rozmieszczone na rónych poziomach wzgldem siebie, uywamy 4 kanałów (rezygnujemy z szerokiego pasma na rzecz niepowtarzalnoci kanałów w ssiedztwie): 1, 4, 8, 11 lub 1, 5, 9, 13. W trybie a/h mamy do dyspozycji szersze pasma: Zakres czstotliwoci Szeroko pasma Nienakładajce si kanały 5,15 5, MHz 4 5,25 5, MHz 4 5,47 5, MHz 10 5,725 5, MHz 4 W tych trybach kreator na podstawie wczeniejszych ustawie lokalizacji, selekcjonuje dla nas odpowiednie kanały automatycznie. W trybie g Turbo nie mamy moliwoci wyboru kanałów, ze wzgldu na wbudowany mechanizm tego trybu. W Polsce dozwolone s nastpujce moce transmisji w zaleno od trybu pracy: " # $ % & ' ( ) * +,- +. / 0 $ # $ ## 0." ' % ' /.+ & 4 8? #? #.." ' % ' & 4 8 # ##? #.." ' % ' & 4 8 #? #.." ' % ' & 4 8 #? #.." ' % ' : & 4 8? # ## 0." ' % ' : & 4 8 # ## ## 0." ' % ' : & 4 8 # ## 0." ' % ' : & 4 8 # ## 0." ' % ' : & 4 8? # ## 0." ' % ' : & 4 8? # ## 0." ' % ' : & 4 8? # ## ## 0." ' % ' : & 4 8? # ## 0." ' % ' : & 4 8 ## ## ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8 # # ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8 # # ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8? # ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8? # ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8 #? ## ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8? # ### 0." ' % ' /.+

13 : & 4 8? # ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8?? # ### 0." ' % ' /.+ : & 4 8?? # ### 0." ' % ' / $ ' 2 4 $ 0 W ostatnim oknie kreatora konfiguracji widzimy podsumowanie wprowadzonych ustawie. W celu zatwierdzenia zmian klikamy klawisz Finish. Zamiany najczciej wymagaj dodatkowo restartu sterownika.

14 3. Zabezpieczenie modułu z wykorzystaniem kreatora. Po wprowadzeniu podstawowej konfiguracji do modułu, konieczne jest zabezpieczenie dostpu oraz transmisji. Producent przypomina o tym przez komunikaty o stanie wykonania podstawowych ustawie konfiguracji oraz zabezpiecze. W celu przejcia do kreatora zabezpiecze wybieramy opcj Security z zakładki Wizards.

15 $ W pierwszym oknie dokonujemy zmiany domylnego (lub poprzednio wprowadzonego, w przypadku kolejnej konfiguracji) hasła dostpu do konfiguracji modułu. Jest to bardzo wane ze wzgldów bezpieczestwa i naley dokona tej zmiany podczas pierwszej konfiguracji sterownika. W polu Current Admin Password wpisujemy obowizujce dotychczas hasło, a w polach Password i Confirm password wpisujemy nowe hasło. Naley pamita o mocy hasła, tzn. nie powinno ono by wyrazem, który moemy znale w słowniku, najlepiej, aby był to losowy zlepek liter i cyfr.

16 $ 4 / 4$ Konfiguracji modułu moemy dokonywa wykorzystujc trzy metody dostpu: - CLI (interfejs linii komend), poprzez protokół Telnet; - Przegldarka WEB, poprzez protokół HTML; - poprzez protokół SNMP, Naley wybra tylko te opcje, których mamy zamiar korzysta im mniej dróg dostpu do naszego modułu, tym jest on bezpieczniejszy. Ostatnia opcja pozwala na dostp do modułu tylko przez interfejs Ethernet owy, czyli innymi słowy, tylko przez kabel. Zaznaczajc t opcj uzyskujemy zabezpieczenie modułu na poziomie fizycznym. 2 ' 5 2 CLI i Telnet. CLI to zestaw komend tekstowych, dziki którym moemy dokonywa konfiguracji i diagnostyki modułu poprzez protokół Telnet. Aby połczy si z modułem w tym protokole moemy wykorzysta konsol systemow oraz polecenie telnet. W przypadku systemów Windows w menu Start->Uruchom wpisujemy: telnet adres, gdzie adres oznacza adres IP naszego modułu, np.: telnet

17 Konsola CLI jest take dostpna w menaderze Web. Za pomoc komend CLI moemy dokona wszystkich moliwych ustawie modułu. W wielu przypadkach jest to narzdzie, wbrew pozorom, wygodniejsze i szybsze. Zestaw komend CLI mona znale w załczniku CLI komendy.pdf. SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol) pozwala na odczyt i zapis ustawie urzdzenia sieciowego w postaci strukturalnego obiektu MIB (Management Information Base). Protokół ten wykorzystywany jest do konfiguracji i diagnostyki urzdze sieciowych w narzdziach takich, jak Simatic STEP 7, WinCC, PST (Primary Setup Tool) dostpny wraz z modułem, MIB Browser, OPC Scout. Jeeli zamierzamy konfigurowa lub diagnozowa nasz moduł poprzez te narzdzia, naley włczy opcj SNMP. Wicej o SNMP oraz narzdziach wykorzystujcych ten protokół w załczniku IWLAN_Diag_SNMP.pdf.

18 $ 4 / $ Jeeli wybierzemy opcj obsługi SNMP, mamy w tym miejscu moliwo ustawienia zabezpiecze dla tego protokołu. W polu Write community string wprowadzamy klucz, zabezpieczajcy dostp przez protokół SNMP do naszego modułu (max. 63 znaki). Klucz ten naley póniej wprowadzi w konfiguracji narzdzia, poprzez które bdziemy si komunikowa z modułem. Opcja SNMpv1/v2 read only blokuje moliwo zapisu za pomoc tego protokołu.

19 $ 4 6 7,. Okno to pozwala nam na ustawienie zabezpiecze dla sieci bezprzewodowej. Pole SSID to identyfikator (nazwa) naszej sieci bezprzewodowej. SSID jest domylnie rozgłaszany na zewntrz, tzn. nasza sie (a właciwie jej identyfikator) jest widoczna dla wszystkich w jej zasigu. Zaznaczenie opcji Enable Suppress SSID broadcasting feature powoduje wyłczenie rozgłaszania SSID, a wic uytkownik chcc si połczy z naszym modułem musi poda SSID naszej sieci bezprzewodowej. Uzyskujemy w ten sposób dodatkowe zabezpieczenie. W opisywanym module istnieje moliwo ustawienia kilku rónych SSID dla jednego interfejsu bezprzewodowego. Opcja Enable Inter SSID communication pozwala na komunikacj pomidzy uytkownikami, którzy połczyli si z modułem za pomoc rónych SSID. Ustawienia w polu Enable Intracell comunikation, dotycz połcze pomidzy uytkownikami naszej sieci. Opcja Allowed pozwala na kady rodzaj połczenia pomidzy uytkownikami zalogowanymi do naszej sieci poprzez interfejsy WLAN i Ethernet. Opcja Intracell blocking wyłcza moliwo połczenia si uytkowników, którzy uywaj tego samego SSID.

20 Opcja Ethernet blocking blokuje połczenia klientów sieci WLAN z klientami sieci Ethernet. $ 4 6 7,. W tym oknie wybieram poziom zabezpiecze, który obejmuje sposób autentyfikacji uytkowników i metod szyfrowania danych. Do wyboru mamy 5 poziomów: 1) None (Open System) W tej opcji wyłczone s wszelkie zabezpieczenia, z naszym modułem moe połczy si kady, kto jest w zasigu sieci bezprzewodowej. Poziom ten jest ustawiony domylnie i naley go jak najszybciej zmieni. W trybie tym moemy uzyska porednio szyfrowanie danych, bez autentyfikacji, przez dodatkowe ustawienie klucza w karcie Basic WLAN -> Encryption.

21 2) Low (Shared key) Zabezpieczenie na poziomie współdzielonego klucza. Po wybraniu tej opcji przechodzimy do okna, w którym podajemy klucz zabezpieczajcy dostp i transmisj danych. Warto klucza moe by podana w kodzie ASCII (znaki klawiatury) lub jako liczba szesnastkowa (cyfry 0-F). Jego długo moe wynosi 40, 104 lub 128 bitów (5, 13 i 16 znaków ASCII lub 10, 26 i 32 cyfry szesnastkowe). Im dłuszy klucz tym lepsze zabezpieczenie, ale i wiksze obcienie transmisji. Moemy wprowadzi 5 rónych kluczy, natomiast w danym momencie uywany bdzie ten wybrany jako Default key. Uywany klucz powinien by jak najczciej zmieniany, poniewa podsłuchanie ok. 2GB zaszyfrowanych danych pozwala na rozkodowanie klucza! Skuteczno tych zabezpiecze jest niska, aczkolwiek daje małe obcienie transmisji.

22 3) Medium (802.1x RADIUS) W przypadku duej liczby klientów, proces uwierzytelniania, autoryzacji oraz rejestracji dostpu do zasobów przejmuje w sieci dodatkowy serwer RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), bdcy rozwizaniem wchodzcym w skład standardu zabezpiecze 802.1x. Ide przedstawia rysunek obok. NAS (Network Access Server) to w naszym przypadku Access Point. Jeeli nasza sie posiada taki serwer, mamy moliwo jego wykorzystania poprzez konfiguracj naszego modułu, rónic si w zalenoci od tego w jakim trybie pracuje. W trybie Access Point podajemy adres IP oraz port serwera RADIUS. Dodatkowo musimy wpisa i potwierdzi hasło dostpu do serwera (Shared Secret max. 128 znaków). W polu Maximum retransmission podajemy liczb prób połczenia (0-5). Oprócz podstawowej konfiguracji Primary, moemy wprowadzi ustawienia awaryjne Backup, które bd wykorzystanie w przypadku niepowodzenia w pierwszym przypadku. Zaznaczenie opcji Reauthentification enabled powoduje wymuszenie ponownej autentyfikacji klienta po upływie okrelonego czasu. Jeeli wybierzemy Use server authorization lifetime, to czasem tym zarzdza serwer RADIUS, natomiast wybór Use local authorization lifetime umoliwia wprowadzenie tego czasu w sekundach (min. 60, domylnie 3600, max godzin).

23 W trybie Client wprowadzamy nazw uytkownika oraz hasło autentyfikacji w systemie 802.1x. Na tym poziomie zabezpiecze szyfrowanie danych realizowane jest za pomoc słabego klucza WEP generowanego przez serwer RADIUS, którego właciwoci opisano wczeniej.

24 4) High (WPA2-PSK) Rozwizanie bazuje na standardzie WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) i implementuje funkcje i. WPA2 posiada dodatkowy protokół szyfrowania CCMP oraz umoliwia szybkie przełczanie si pomidzy stacjami oraz logowanie na kilku punktach dostpowych bez standardowych procedur identyfikacji. Do szyfrowania wykorzystywane s metody: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advenced Encryption Standard). TKIP wykorzystuje algorytm RC4, a jego główna siła to zmieniajce si w czasie wartoci kluczy, automatycznie wyprowadzane od klucza głównego. TKIP przeprowadza równie korekcj uszkodzonych pakietów. AES implementuje lepszy algorytm Rijndael a i rozwija moliwoci TKIP. Wyboru metody szyfrowania dokonujemy w polu Cipher. WPA2-PSK, w odrónieniu od WPA2, nie wykorzystuje serwera RADIUS, a jedynie klucz (pass phrase), który jest przechowywany na wszystkich stacjach nalecych do sieci. Ten włanie klucz wprowadzamy do ustawie naszego modułu (min. 8 znaków).

25 5) Highest (WPA2-RADIUS) Ten tryb zabezpiecze posiada wszystkie wyej wymienione właciwoci, a ponadto zapewnia lepszy poziom autentyfikacji przez wykorzystanie serwera RADIUS. Ustawiamy rodzaj metody szyfrowania (TKIP lub AES) w polu Cipher oraz wprowadzamy ustawienia połczenia z serwerem RADIUS w nastpnym oknie. (tak jak opisano to we wczeniejszych punktach. Naley pamita, e stacja kliencka musi obsługiwa tryby zabezpiecze, które ustawimy w naszym module. O ile w przypadku współpracy modułów SCALANCE W nie ma tutaj adnych problemów, o tyle sytuacja moe ulec zmianie, jeeli nasza stacja jest innego producenta lub zarzdzana przez inny system operacyjny. Warto przytoczy przypadek stacji z systemem Windows. Do systemu stacji klienckiej musimy wprowadzi odpowiedni dla danej sieci uwierzytelnienia. System domylnie przyjmuje zabezpieczenia na poziomie WEP i przy próbie połczenia z sieci zabezpieczon prosi o podanie takowego klucza. Jeeli mamy inne zabezpieczenia, musi skonfigurowa je sami.

26 W tym celu przechodzimy do Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Połczenia sieciowe, wybieram interfejs połczenia bezprzewodowego (zazwyczaj Wireless Network Connection ), otwieramy Właciwoci i przechodzimy do zakładki Sieci bezprzewodowe. Jeeli w oknie Sieci preferowane znajduje si nasz sie to klikamy Właciwoci, jeeli nie to Dodaj. Gdy dodajemy now sie, musimy poda jej SSID W karcie Uwierzytelnienia sieciowe widzimy obsługiwania standardy zabezpiecze, które musimy zgra z naszym modułem AP.

27 Kreatory dostpne w module SCALANCE W nie daj moliwoci wyboru wszystkich moliwych trybów. Aby uzyska pełn list trybów zabezpiecze przechodzimy do Security -> Basic WLAN. W polu Autentification type mamy pełn list trybów.

28 Podsumowanie wprowadzonych ustawie W tym oknie widzimy wykaz ustawie, które zostały wprowadzone. Nastpne okno kreatora informuje o zakoczeniu konfiguracji. Nacinicie klawisza Finish powoduje zapisanie konfiguracji, ale nie wprowadza wszystkich ustawie do modułu. Aby moduł zastosował now konfiguracj wymagany jest restart urzdzenia.

29 4. Restartowanie modułu. W celu zrestartowania modułu przechodzimy do menu System, zakładka Restart. Do dyspozycji mamy 3 opcje restartu: 1) Restart zwykły restart z zachowaniem zapisanych ustawie. 2) Restore Memory Defaults restart z przywróceniem ustawie fabrycznych za wyjtkiem: adresu IP, maski podsieci, adresu bramy sieciowej, SSID, flagi DHCP, nazwy systemu, lokalizacji systemu, kontaktów systemowych, trybu pracy, kodu kraju. 3) Restore Factory Defaults and Restart restart z przywróceniem wszystkich ustawie fabrycznych. Oprócz restartu programowego moemy wykorzysta restart poprzez chwilowe odłczenie zasilania modułu (z zachowaniem konfiguracji) lub restart za pomoc przycisku Factory Reset z tyłu urzdzenia.

1. Połączenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połączenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połączenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, ponieważ fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-2

Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-2 Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-2 1. Połączenie z modułem oraz przypisanie adresu IP Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-2 jest przypisanie adresu IP, ponieważ fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja punktu dostępowego Cisco Aironet 350

Konfiguracja punktu dostępowego Cisco Aironet 350 Konfiguracja punktu dostępowego Cisco Aironet 350 Punkt dostępowy konfigurujemy z użyciem przeglądarki internetowej. Jeśli w instrukcji do konkretnego ćwiczenia podano adres IP punktu dostępowego i/lub

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Moduły SCALANCE W mogą pracować zarówno w trybie Access Point, jak i Client. Jeżeli posiadamy w naszej sieci AP oraz stacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja mostu WDS (punkt-wielopunkt)

Konfiguracja mostu WDS (punkt-wielopunkt) Konfiguracja mostu WDS (punkt-wielopunkt) Pierwsze urządzenie: adres IP 172.16.1.148/24 adres MAC karty radiowej 00:0E:8E:05:15:FE Drugie urządzenie: adres IP 172.16.1.149/24 adres MAC karty radiowej 00:0E:8E:03:45:3D

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP.

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP. Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne dwa komputery wyposażone w bezprzewodowe karty sieciową oraz jeden Access Point. 1. Do interfejsu sieciowego komputera, z uruchomionym systemem Windows XP podłącz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 1. Konfiguracja WiFi W domyślnej konfiguracji terminal ONT posiada zdefiniowane 4 port ethernet z dostępem do internetu (w trybie NAT oznacza to że urządzenie klienta

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet Najważniejsze informacje: 1. Router ZAWSZE konfigurujemy używając komputera, który posiada dostęp do Internetu w sieci

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieci przewodowe Ethernet Standard IEEE 802.3 Wersja Base-T korzystająca ze skrętki telefonicznej jest w chwili obecnej jedynym powszechnie używanym standardem

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/ Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater /tutorial by piosylant/ 1. Ustawiamy WS-WN513N1U (będę go dalej nazywał repeaterem) w miejscu, gdzie laptop z Windowsem 7 lub 8 pokaże

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

WPS. Typy WPS: Aby odpowiednio skonfigurować WPS należy wykonać poniższe kroki

WPS. Typy WPS: Aby odpowiednio skonfigurować WPS należy wykonać poniższe kroki WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) jest prostą procedurą tworzenia połączenia pomiędzy klientem bezprzewodowąym (Vigor N61) a AP (router Vigor) z wykorzystaniem WPA lub WPA2. Użytkownik nie musi wybierać

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 07/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 07/PL Data: 01/08/2011 IPCF-MC to rozszerzenie protoko u IPCF (opis FAQ: NET 05/PL ).Mechanizm ipcf-mc ma za zadanie zapewni maksymalnie krótki czas prze czania si stacji klienckich poemidzy punktami dostepowymi Access Pointami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu.

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Intrukcja EWR-523N Logowanie do interfejsu Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Domyślne ustawienia: Adres IP: 192.168.10.253 Login: admin Hasło:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec Topologia sieci: LAN 1 LAN 2 Internet Bramka 1 Bramka 2 Tunel VPN IPSec Adresacja: Bramka 1 WAN: 10.0.0.1/24 LAN: 192.168.10.1/24 Założenia: Pierwsza faza Tryb Main Autoryzacja AES Szyfrowanie SHA1 DH2

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień sieci w systemie Windows XP z użyciem oprogramowania Odyssey Client

Konfiguracja ustawień sieci w systemie Windows XP z użyciem oprogramowania Odyssey Client Konfiguracja ustawień sieci w systemie Windows XP z użyciem oprogramowania Odyssey Client Jako że oprogramowanie Odyssey Client zapewnia pełną kontrolę nad interfejsem bezprzewodowym, zlecane jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo