WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)"

Transkrypt

1 Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Warszawa, maj 2014 r.

2 WST P... 5 I. INFORMACJE NT. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I SZCZEGÓ OWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Podstawowe informacje Skrócony opis RPO WM Finansowanie Przep ywy finansowe Kwalifikowalno wydatków Opis systemu wyboru projektów Wykaz dokumentów s cych realizacji Programu II. INFORMACJE NT. PRIORYTETÓW I DZIA RPO WM Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencja u innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu Dzia anie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego Dzia anie 1.2 Budowa sieci wspó pracy nauka - gospodarka Dzia anie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod dzia alno gospodarcz Dzia anie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dzia anie 1.5 Rozwój przedsi biorczo ci Dzia anie 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Dzia anie 1.7 Promocja gospodarcza Dzia anie 1.8 Wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie wdra ania najlepszych dost pnych technik (BAT) Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Dzia anie 2.1 Przeciwdzia anie wykluczeniu informacyjnemu Dzia anie 2.2 Rozwój e-us ug Dzia anie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Priorytet III. Regionalny system transportowy Dzia anie 3.1. Infrastruktura drogowa Dzia anie 3.2. Regionalny transport publiczny Dzia anie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka Dzia anie 4.1. Gospodarka wodno- ciekowa Dzia anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Dzia anie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Dzia anie 4.4. Ochrona przyrody, zagro enia, systemy monitoringu Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Dzia anie 5.1. Transport miejski Dzia anie 5.2. Rewitalizacja miast Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Dzia anie 6.1. Kultura Dzia anie 6.2. Turystyka Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita u ludzkiego

3 Dzia anie 7.1. Infrastruktura s ca ochronie zdrowia i ycia Dzia anie 7.2. Infrastruktura s ca edukacji Dzia anie 7.3. Infrastruktura s ca pomocy spo ecznej Priorytet VIII. Pomoc techniczna Dzia anie 8.1. Wsparcie procesów zarz dzania i wdra ania RPO WM Dzia anie 8.2. Dzia ania informacyjne i promocyjne III. ZA CZNIKI Za cznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa zobowi za dla RPO WM w podziale na priorytety i dzia ania z przyporz dkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, lata (w euro) Za cznik nr 2. Poziom wydatków pochodz cych z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizacj Strategii Lizbo skiej Za cznik nr 3. Tabela wska ników produktu i rezultatu na poziomie projektu Za cznik nr 4. Lista du ych i kluczowych projektów w ramach priorytetów Za cznik nr 5. Kryteria wyboru finansowanych operacji Kryteria formalne (wspólne dla wszystkich dzia, z wyj tkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryteria strategiczne (wspólne dla wszystkich dzia, z wyj tkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryterium bie cych potrzeb* (z wyj tkiem schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryteria merytoryczne horyzontalne (wspólne dla wszystkich dzia, z wyj tkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryteria szczegó owe dla dzia RPO WM Dzia anie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo rozwojowego Dzia anie 1.2 Budowa sieci wspó pracy nauka gospodarka Dzia anie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod dzia alno gospodarcz Dzia anie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dzia anie 1.5 Rozwój przedsi biorczo ci Dzia anie 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (z wyj tkiem schematu JESSICA) Dzia anie 1.7 Promocja gospodarcza Dzia anie 1.8 Wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie wdra ania najlepszych dost pnych technik (BAT) Dzia anie 2.1. Przeciwdzia anie wykluczeniu informacyjnemu Dzia anie 2.2 Rozwój e us ug Dzia anie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Dzia anie 3.1. Infrastruktura drogowa Dzia anie 3.2. Regionalny transport publiczny Dzia anie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Dzia anie 4.1. Gospodarka wodno- ciekowa Dzia anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Dzia anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Dzia anie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (z wyj tkiem schematu JESSICA) Dzia anie 4.4. Ochrona przyrody, zagro enia, systemy monitoringu Dzia anie 5.1. Transport miejski Dzia anie 5.2. Rewitalizacja miast (z wyj tkiem schematu JESSICA) Dzia anie 6.1. Kultura Dzia anie 6.2. Turystyka Dzia anie 7.1. Infrastruktura s ca ochronie zdrowia i ycia

4 Dzia anie Infrastruktura s ca edukacji Dzia anie 7.3. Infrastruktura s ca pomocy spo ecznej Za cznik nr 6 Kryteria wyboru Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, które b udziela y wsparcia Projektom Miejskim ze rodków przekazanych do Funduszu Powierniczego JESSICA Za cznik nr 7. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Za cznik nr 8. Zasady przygotowania Zintegrowanych Planów Zrównowa onego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) w ramach Inicjatywy JESSICA Za cznik nr 9. S ownik stosowanych poj Za cznik nr 10. Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustruj cy powi zania organizacyjne pomi dzy organami uczestnicz cymi w systemie zarz dzania i kontroli)

5 Wst p Szczegó owy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Uszczegó owienie RPO WM) jest dokumentem, który zgodnie z obowi zuj cym prawodawstwem Unii Europejskiej nie podlega negocjacjom z Komisj Europejsk. Jest to dokument przygotowywany i przyjmowany uchwa przez Zarz d Województwa Mazowieckiego jako swoisty podr cznik dla beneficjentów zawieraj cy informacje uzupe niaj ce w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Dokument jest ca kowicie zgodny z zapisami RPO WM, a jego g ównym celem jest doprecyzowanie zapisów RPO WM. Szczegó owy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest przygotowany na podstawie zalece zawartych w Wytycznych nr 2 w zakresie szczegó owego opisu priorytetów programu operacyjnego Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. Uszczegó owienie RPO WM jest wersj dokumentu, w której uwzgl dniono ustalenia ze spotka I i II rundy negocjacyjnej RPO WM z Komisj Europejsk i mo e ulec dalszym zmianom i modyfikacjom. Na zmiany zapisów projektu dokumentu b mie wp yw tak e zmiany w obowi zuj cych przepisach i nowe regulacje prawne, zwi zane przede wszystkim z zasadami udzielania pomocy publicznej. 5

6 I. Informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Szczegó owego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Podstawowe informacje. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) zosta przygotowany w oparciu o Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210 z , z pó n. zm.), zwane dalej Rozporz dzeniem Rady (WE) 1083/ Realizuje on cel Konwergencja okre lony w art. 3 ww. Rozporz dzenia. RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których nale Strategia Rozwoju Kraju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspieraj ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocze nie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Województwo Mazowieckie, której podstaw stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program b dzie realizowa cele SRWM, których wspó finansowanie b dzie mo liwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przy tworzeniu projektu programu uwzgl dnione zosta y równie zapisy odnowionej Strategii Lizbo skiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Przy opracowaniu RPO WM kierowano si zasadami: programowania, partnerstwa i dodatkowo ci, co oznacza, e dokument ma charakter wieloletniego planu bud etowego. Jego cele b realizowane w oparciu o wspó dzia anie z partnerami spo ecznymi i gospodarczymi, a rodki UE nie b zast powa rodków krajowych, lecz jedynie wspiera osi ganie za onych celów rozwojowych. Realizacja RPO WM przyczyni si do zwi kszenia konkurencyjno ci regionu i zwi kszenia spójno ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego. Program jest zarz dzany na poziomie regionalnym, a Instytucj Zarz dzaj RPO WM (IZ) jest Zarz d Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego zadania wynikaj ce z pe nienia roli IZ wykonuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. IZ powierzy a wdra anie RPO WM Mazowieckiej Jednostce Wdra ania Programów Unijnych (MJWPU), która pe ni rol Instytucji Po rednicz cej II (struktur systemu przedstawia Za cznik nr 10). 1 Stosuje si na podstawie: Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj cego wspólne przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z dnia 20 grudnia 2013 r., L 347/320). 6

7 Podstaw prawn dla opracowania, wdra ania i realizacji RPO WM stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pó n. zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zarz d Województwa Mazowieckiego, jako IZ, jest zobowi zany do przygotowania dokumentu uzupe niaj cego zapisy RPO WM. Ze wzgl du na charakter informacji zawartych w tym dokumencie stanowi on kompendium informacji dla potencjalnych beneficjentów na temat sposobu realizacji projektów przy wspó udziale rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument przedstawia szczegó owy opis priorytetów z podzia em na dzia ania, precyzuj c ówne typy mo liwych do realizacji projektów, beneficjentów, poziomy intensywno ci pomocy, a tak e precyzuje i opisuje sposoby wy aniania i oceny projektów. Dokument jest zatwierdzany uchwa Zarz du Województwa Mazowieckiego. Zmiany i uzupe nienia dokumentu mog by wprowadzane z inicjatywy Zarz du Województwa Mazowieckiego jako Instytucji Zarz dzaj cej lub na uzasadniony wniosek MJWPU. Uszczegó owienie RPO WM obowi zuje w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Skrócony opis RPO WM. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest ównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach W dokumencie zawarto charakterystyk województwa mazowieckiego, zewn trzne uwarunkowania rozwoju województwa, analiz SWOT oraz przedstawienie g ównych problemów rozwojowych województwa. W RPO WM wskazano cel generalny Programu, strategi jego realizacji oraz spójno z dokumentami strategicznymi i programowymi Unii Europejskiej, Rz du RP i Województwa Mazowieckiego. W Programie opisany zosta system finansowania oraz opis systemu wdra ania w zakresie systemu instytucjonalnego, monitorowania, wymiany danych elektronicznych w celu spe nienia wymogów dotycz cych p atno ci, monitoringu, przep ywów finansowych oraz dzia z zakresu informacji i promocji. W RPO WM zawarto wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante, wnioski ko cowe oraz streszczenie w j zyku niespecjalistycznym w zakresie prognozy oddzia ywania programu na rodowisko. Ostatni rozdzia przedstawia opis konsultacji spo ecznych Programu. Do dokumentu g ównego do czono w formie za czników: indykatywny wykaz du ych projektów, schemat instytucjonalny, schemat organizacyjny, list wska ników kontekstowych, mapy przedstawiaj ce g ówne korytarze transportowe w regionie i podzia administracyjny województwa mazowieckiego (gminy wed ug rodzajów) oraz s ownik poj, wykaz skrótów i bibliografi. Celem generalnym RPO WM jest: POPRAWA KONKURENCYJNO CI REGIONU I ZWI KSZANIE SPÓJNO CI SPO ECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA. Cel g ówny RPO WM b dzie realizowany poprzez cele szczegó owe: 1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy. By sprosta wyzwaniom wspó czesnego wiata województwo mazowieckie musi sta si regionem o dobrze dzia aj cych mechanizmach wspierania przedsi biorczo ci, o sprawnym 7

8 zapleczu naukowo-badawczym, posiadaj cym silne i trwa e relacje z gospodark regionu. Dlatego wsparcie b dzie kierowane na rozwój sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci powi za mi dzy nauk i gospodark, wzmocnienie i rozwój firm wprowadzaj cych innowacje i nowe technologie, aby pobudza innowacyjno i zwi ksza konkurencyjno gospodarki województwa. Natomiast rozwój instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie regionalnych instrumentów finansowych, dzia ania nakierowane na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych, czy bezpo rednie wsparcie dla biznesu s b rozwojowi przedsi biorczo ci w regionie. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej innowacyjno ci b dzie wzmocnione poprzez dzia ania zwi zane z budow spo ecze stwa informacyjnego. Szczególnie wa ne jest w warunkach województwa mazowieckiego d enie do przeciwdzia ania wykluczeniu cyfrowemu, którym zagro one s tereny pozametropolitalne, a tak e tworzenie warunków dla upowszechniania i zwi kszania dost pno ci e-us ug. Tak rozumiany rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy dzie wp ywa na podniesienie poziomu konkurencyjno ci gospodarki województwa, jak równie zwi kszenie spójno ci gospodarczej regionu przyczyniaj c si tym samym do osi gania celu g ównego RPO WM. Cel po redni realizowany b dzie poprzez przedsi wzi cia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencja u innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu. II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. 2. Poprawa i uzupe nienie istniej cej infrastruktury technicznej. Spójno terytorialna oraz dost pno przestrzenna to kolejne g ówne czynniki determinuj ce konkurencyjno regionu. Stan infrastruktury technicznej województwa mazowieckiego mo e sta si barier dla dalszego rozwoju gospodarki. Znacz ca poprawa poziomu wyposa enia w infrastruktur techniczn warunkuje procesy dyfuzji z centrum, jakim jest Warszawa, na otoczenie regionalne prowadz c do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych Mazowsza oraz otwarcie regionu na nowych partnerów gospodarczych i turystów. S temu b dzia ania nakierowane zarówno na podniesienie jako ci regionalnego systemu transportowego uwzgl dniaj cego popraw uk adu drogowego o znaczeniu regionalnym, szczególnie pomi dzy g ównymi miastami województwa oraz rozwój regionalnego transportu publicznego. Rozwój regionalnego systemu transportowego w warunkach województwa mazowieckiego musi uwzgl dnia dost pno regionu w uk adzie mi dzyregionalnym i europejskim. Zwi kszenie dost pno ci w uk adzie mi dzynarodowym b dzie mo liwe poprzez wsparcie skierowane na uruchomienie jednego lotniska regionalnego, uzupe niaj cego funkcjonalnie port lotniczy Ok cie. Zrównowa onemu rozwojowi regionu s b dzia ania zwi zane z popraw stanu infrastruktury s cej ochronie rodowiska i zwi kszeniem bezpiecze stwa energetycznego w województwie. Poprawa i uzupe nienie istniej cej infrastruktury technicznej s b dzie realizacji celu ównego RPO WM i odbywa si b dzie poprzez przedsi wzi cia przewidziane w Priorytetach: III. Regionalny system transportowy. IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka. 3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. Jednym z wa niejszych problemów województwa mazowieckiego jest nierównomierny rozwój spo eczno gospodarczy pomi dzy aglomeracj warszawsk, a pozosta ymi obszarami regionu. Wykorzystanie atutów regionu jakimi s : równomierne rozlokowanie 8

9 tkanki miejskiej na obszarze województwa, a tak e znacz ce walory przyrodnicze i kulturowe dzie mie kluczowe znaczenie w procesie przezwyci ania negatywnych tendencji zwi zanych z pog biaj si polaryzacj regionu. Budowaniu przewag konkurencyjnych województwa mazowieckiego i równowa eniu poziomu rozwoju wewn trz województwa b dzia ania nakierowane na stymulowanie aktywizacji obszarów atrakcyjnych z punktu widzenia mieszka ców, turystów i inwestorów. Wsparcie b dzie kierowane na realizacj przedsi wzi zwi zanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a tak e rozwojem turystyki i rekreacji. Jednocze nie podejmowane dzia ania nakierowane na wzmacnianie pozycji i roli miast w województwie mazowieckim polegaj ce na wsparciu miejskiego transportu publicznego a tak e przedsi wzi zwi zanych z rewitalizacj tkanki miejskiej, w tym tak e zasobów mieszkaniowych, aby tworzy silne, atrakcyjne o rodki miejskie, które b mog y stanowi ogniwa po rednicz ce w przenoszeniu potencja u Warszawy na otoczenie regionalne. Dzi ki temu wzrasta b dzie spójno wewn trzna województwa zarówno w wymiarze spo ecznym jak i gospodarczym, a tym samym realizowany b dzie cel g ówny programu. Osi ganiu celu po redniego: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie s przedsi wzi cia wspierane w ramach priorytetów: V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu VI..Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 4. Poprawa infrastruktury spo ecznej warunkuj cej rozwój kapita u ludzkiego w regionie. O jako ci i trwa ci procesów rozwojowych regionu w du ym stopniu decyduje dobrze wyedukowany i zdrowy cz owiek, przygotowany do podejmowania wyzwa, jakie stawia przed nim wspó czesny wiat. Trwa y rozwój regionu nie jest wi c mo liwy bez inwestycji umo liwiaj cych rozwój kapita u ludzkiego, w tym stworzenia warunków dla aktywno ci i mobilno ci zawodowej odpowiadaj cej na zachodz ce przemiany gospodarcze i strukturalne. O kompleksowo ci dzia na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego stanowi b dzia ania inwestycyjne warunkuj ce popraw bazy edukacyjnej, zwi kszenie dost pno ci i jako ci opieki zdrowotnej oraz spo ecznej, w zakresie sprawowania opieki nad lud mi starszymi i przewlekle chorymi. Szeroko rozumiana jako ycia oceniana poprzez poziom i warunki wiadczenia us ug o charakterze spo ecznym przyczynia si do zwi kszenia spójno ci spo ecznej, poprawiaj c tym samym atrakcyjno inwestycyjn regionu. Przedsi wzi cia z zakresu rozwoju infrastruktury spo ecznej warunkuj cej rozwój kapita u ludzkiego w regionie b s realizacji celu g ównego RPO WM, zarówno w wymiarze konkurencyjno ci, jak i spójno ci województwa. Dzia ania te b wspierane w ramach Priorytetu: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita u ludzkiego. Cele szczegó owe programu przyczyniaj si do osi gania celu g ównego programu, a tym samym do osi gania celów rozwojowych okre lonych w dokumentach wspólnotowych i krajowych oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, obejmuj c te, które mog by realizowane z wykorzystaniem interwencji EFRR. 3. Finansowanie. 9

10 Zgodnie z informacjami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia wspieraj cych wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójno ci) Województwo Mazowieckie b dzie dysponowa o w latach kwot wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysoko ci euro. Dodatkowo, na realizacj Programu przeznaczono rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w cznej wysoko ci: euro, pochodz ce z Krajowej Rezerwy Wykonania ( euro) i z dostosowania technicznego ( euro, w tym euro na niwelowanie skutków powodzi i kryzysu). RPO WM wdra any b dzie równie przy udziale krajowych rodków publicznych ( euro) i innych róde finansowania ( euro). Wk ad rodków publicznych w realizacj RPO WM b dzie mia nast puj ce proporcje: 85% rodki EFRR, 15% krajowe rodki publiczne. Na podstawie art. 77 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1083/2008 znowelizowanego rozporz dzeniem nr 1297/2013 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347), wk ad unijny przekazany przez Komisj Europejsk, na poziomie danej osi priorytetowej mo e do 10% przekroczy kwot alokacji rodków unijnych przewidzianych dla danej osi przy zachowaniu ograniczenia kwoty wsparcia na realizacj Programu. 10

11 4. Przep ywy finansowe. Schemat przep ywów finansowych i certyfikacji w ramach RPO WM* *Schemat nie uwzgl dnia przep ywów w ramach projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie (w tym projektów w ramach Pomocy technicznej) oraz Beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi. Komisja Europejska Minister Finansów Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikuj ca p atno rodki europejskie Zapotrzebowanie na rodki dotacja celowa Instytucja Po rednicz ca w Certyfikacji Mazowiecki Urz d Wojewódzki Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM Zarz d Województwa Mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego Zlecenie p atno ci na rodki europejskie Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych dotacja celowa Wniosek o p atno deklaracja wydatków deklaracja wydatków deklaracja wydatków dotacja celowa Zestawienie wniosków o p atno Beneficjent przep ywy finansowe: atno rodki europejskie dotacja celowa przep yw dokumentów: Wniosek o p atno /Wniosek o p atno zaliczkow deklaracja wydatków Zlecenie p atno ci, Zapotrzebowanie na rodki *Schemat nie uwzgl dnia przep ywów w ramach projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie (w tym projektów w ramach Pomocy technicznej) oraz Beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowy 11

12 4.1 Opis schematu przep ywów finansowych w ramach RPO WM Komisja Europejska przekazuje Polsce rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci w formie atno ci zaliczkowych, p atno ci okresowych i p atno ci salda ko cowego. rodki przekazywane we wspomnianej wy ej formie wp ywaj na wyodr bniony rachunek bankowy, prowadzony w euro i zarz dzany przez Ministra Finansów. Z tego rachunku rodki, po przewalutowaniu na z ote, przekazywane s na centralny rachunek dochodów bud etu pa stwa, na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowi dochód bud etu pa stwa. Nast pnie rodki przekazywane s z bud etu pa stwa na finansowanie programu. Na potrzeby finansowania programu, w ramach bud etu pa stwa wyodr bniono bud et rodków europejskich, z którego przekazywane s rodki odpowiadaj ce wk adowi UE. Wspó finansowanie krajowe z bud etu pa stwa, przekazywane jest przez w ciwego dysponenta cz ci bud etowej w formie dotacji celowej. rodki odpowiadaj ce wk adowi UE s przekazywane do beneficjentów za po rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (P atnik), który wyp aca je na podstawie zlece p atno ci wystawianych przez instytucj podpisuj umow o dofinansowanie projektu (Województwo Mazowieckie, b Mazowieck Jednostk Wdra ania Programów Unijnych) z beneficjentem. rodki w ramach wspó finansowania krajowego z bud etu pa stwa s wyp acane beneficjentom przez Województwo Mazowieckie, b za po rednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdra ania Programów Unijnych. Wyp ata na rzecz beneficjenta zarówno w cz ci rodków europejskich, jak i wspó finansowania krajowego z bud etu pa stwa mo e mie form p atno ci zaliczkowych, zwrotu poniesionych przez beneficjenta wydatków (refundacji). rodki na rzecz beneficjentów s przekazywane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 2 oraz wniosku beneficjenta o p atno, z uwzgl dnieniem wcze niejszych wyp at. Wydatki beneficjenta wykazywane w sk adanym przez niego wniosku o p atno, s ujmowane przez IP II w deklaracji wydatków sk adanej do IZ, a nast pnie ujmowane w deklaracji IZ, przedk adanej IPOC, kierowanej do IC, celem certyfikacji wydatków do KE. 4.2 Zasady wyp aty dofinansowania projektów w ramach RPO WM, wed ug typu beneficjentów Ze wzgl du na rodzaj beneficjentów realizuj cych projekty w ramach RPO WM wyró nia si : projekty realizowane przez beneficjentów 3 ; projekty realizowane przez pa stwowe jednostki bud etowe; projekty realizowane przez Województwo Mazowieckie, zwane projektami w asnymi, w tym projekty systemowe w ramach Priorytetu VIII pomoc techniczna; projekty realizowane przez wojewódzkie samorz dowe jednostki organizacyjne posiadaj ce osobowo prawn. 2 W przypadku projektów w asnych Instytucji Zarz dzaj cej, rodki b przekazywane na podstawie uchwa y Zarz du Województwa. 3 Z wy czeniem beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi, Województwem Mazowieckim, wojewódzkimi samorz dowymi jednostkami organizacyjnymi (wsjo) posiadaj cymi osobowo prawn. 12

13 4.2.1 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, którego projekt zosta wy oniony w procedurze konkursowej do dofinansowania, lub znajduje si na li cie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, podpisuje z MJWPU Umow o dofinansowanie projektu. Wyj tek stanowi projekty w asne Województwa Mazowieckiego, które s realizowane na podstawie decyzji Zarz du Województwa, przyjmowanej w formie uchwa y okre laj cej warunki realizacji i rozliczania projektu oraz projekt dot. utworzenia Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizowany jest na podstawie umowy podpisanej przez IZ. Umowa o dofinansowanie projektu zawiera co najmniej (zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych): opis przedsi wzi cia, w tym cel, na jaki przyznano rodki i termin jego realizacji; harmonogram dokonywania wydatków, obejmuj cy okres co najmniej jednego kwarta u; wysoko przyznanych rodków i tryb ich przekazywania; zobowi zanie do poddania si kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania; termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek; formy zabezpiecze nale ytego wykonania zobowi za wynikaj cych z umowy; warunki rozwi zania umowy ze wzgl du na nieprawid owo ci wyst puj ce w trakcie realizacji projektu; warunki i terminy zwrotu rodków nieprawid owo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysoko ci lub w sposób nienale ny. Wnioskodawcy, którego projekt zosta wy oniony do dofinansowania, przys uguje prawo rezygnacji z podpisania Umowy o dofinansowanie projektu, poprzez: pisemne poinformowanie MJWPU/IZ 4 o rezygnacji z podpisania umowy, lub niedostarczenie kompletnych oraz prawid owych dokumentów niezb dnych do podpisania umowy w terminach i trybach wskazanych przez MJWPU/IZ 5. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z podpisania umowy, IZ mo e zdecydowa o przeznaczeniu zwolnionych rodków na dofinansowanie innych projektów. W terminie 14 dni od daty podj cia uchwa y przez Zarz d Województwa Mazowieckiego w sprawie listy projektów przyj tych do dofinansowania/zatwierdzenia do dofinansowania projektu kluczowego, MJWPU informuje wnioskodawców o: wyborze projektu do dofinansowania w ramach RPO WM oraz o konieczno ci enia za czników niezb dnych do zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu; odrzuceniu projektu i mo liwo ci odwo ania; umieszczeniu projektu na li cie rezerwowej. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia dokumentów wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu w terminie 21 dni od otrzymania pisma z informacj o wyborze projektu do dofinansowania. MJWPU zobowi zana jest zweryfikowa dostarczone dokumenty w terminie 14 dni od dnia ich wp ywu. W przypadku niedostarczenia dokumentów lub dostarczenia niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, do wnioskodawcy kierowane jest pismo z pro o dostarczenie/uzupe nienie/poprawienie dokumentacji. Wnioskodawca powinien podj niezb dne czynno ci w terminie 7 dni od otrzymania informacji z MJWPU. Korespondencja 4 W przypadku Inicjatywy JEREMIE 5 J. w. 13

14 dotycz ca uzupe nienia i poprawy z onych dokumentów mo e trwa nie d ej ni 3 miesi ce 6 od dnia otrzymania przez Wnioskodawc pierwszego pisma informuj cego o wyborze projektu do dofinansowania oraz wzywaj cego do z enia dokumentów warunkuj cych podpisanie Umowy. Warunkiem zastosowania 3-miesi cznego terminu na uzupe nienie/popraw dokumentów jest udokumentowana pisemnie aktywno ze strony Wnioskodawcy, maj ca na celu przedstawienie prawid owo przygotowanych dokumentów. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania lub nieprzyst pienia do podpisania Umowy... w terminie 3 miesi cy, o którym mowa powy ej, projekt pozostaje na li cie projektów wybranych do dofinansowania, natomiast nie s dla niego rezerwowane rodki. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, po up ywie terminu 3 miesi cy, o którym mowa powy ej, Dyrektor MJWPU ma prawo do jednorazowego przed enia terminu na uzupe nienie lub poprawienie dokumentów o okres nie d szy ni 6 miesi cy. Zgoda taka mo e by udzielona na pro Wnioskodawcy, po uprzednim pisemnym uzasadnieniu jego sytuacji i zobowi zaniu do dostarczenia wszystkich niezb dnych dokumentów do podpisania Umowy... w terminie nieprzekraczaj cym 6 miesi cy. Zgoda na przed enie terminu b dzie podejmowana po szczegó owym przeanalizowaniu przez MJWPU powodu opó nienia, tylko w przypadku, gdy wynika ono z przyczyn niezale nych od Wnioskodawcy i nie jest wynikiem opiesza ci z jego strony. Po up ywie terminu wynikaj cego z decyzji Dyrektora MJWPU, gdy Wnioskodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych, prawid owo przygotowanych dokumentów niezb dnych do podpisania Umowy..., projekt pozostaje na li cie projektów wybranych do dofinansowania, natomiast nie s dla niego rezerwowane rodki. W przypadku konieczno ci przeprowadzenia kontroli przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu, proces kontroli zawiesza bieg terminu weryfikacji dokumentów z uwzgl dnieniem terminów koniecznych do przeprowadzenia kontroli Zawarcie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA Zgodnie z art. 44 Rozporz dzenia Rady (WE) 1083/2006, w ramach programu operacyjnego fundusze strukturalne mog obejmowa wydatki dotycz ce operacji obejmuj cych wk ad na wsparcie w fundusze na rzecz obszarów miejskich. Operacje te mog zosta organizowane za pomoc funduszu powierniczego. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM zawiera z funduszem powierniczym, wybranym zgodnie z trybem przewidzianym w Rozporz dzeniu Rady (WE) 1083/2006 umow okre laj uzgodnienia dotycz ce finansowania i cele Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy warunkuj ce przekazanie rodków beneficjentowi rodki odpowiadaj ce wk adowi UE oraz rodki w ramach wspó finansowania krajowego z bud etu pa stwa w formie refundacji/zaliczki, wyp acane s beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia nale ytego wykonania zobowi za wynikaj cych z umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych lub fundacj, której jedynym fundatorem jest Skarb Pa stwa, a tak e do Banku Gospodarstwa Krajowego, nie ma obowi zku ustanawiania 6 Termin nie dotyczy Inicjatywy JEREMIE 14

15 zabezpieczenia, co wynika z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zabezpieczenie prawid owej realizacji umowy o dofinansowanie projektu zostanie okre lone w umowie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, dotycz cymi realizacji programów operacyjnych. MJWPU zwraca beneficjentowi dokument ustanawiaj cy zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy na pisemny wniosek beneficjenta, po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz nie wcze niej ni po zaakceptowaniu przez Instytucj Zarz dzaj Po wiadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC. Beneficjent jest niezw ocznie informowany o tym fakcie przez MJWPU. W przypadku projektów generuj cych dochód zabezpieczenie ustala si na okres pi ciu lat od daty zako czenia realizacji projektu Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów 7 w ramach Priorytetów I - VII RPO WM W RPO WM dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetów od I do VII, udzielane jest przez Województwo Mazowieckie w formie refundacji poniesionych wydatków, wyp aty zaliczki lub przekazania rodków na utworzenie lub wniesienie wk adu do funduszy kapita u podwy szonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy po yczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 Rozporz dzenia Rady (WE) 1083/2006. Beneficjent realizuj cy projekt polegaj cy na utworzeniu i zarz dzaniu Funduszem Powierniczym sk ada po podpisaniu Umowy o dofinansowanie wniosek o p atno wniosek o wniesienie wk adu na rzecz Funduszu Powierniczego. MJWPU weryfikuje wniosek o p atno w terminie 15 dni roboczych. P atno na rzecz beneficjenta nast puje w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich obowi zuj cym w danym roku bud etowym, dost pnym na stronie internetowej BGK. Beneficjent realizuj cy projekt, który b dzie korzysta z dofinansowania w formie zaliczki, zobowi zany jest do prowadzenia dwóch rachunków bankowych, tj.: dla rodków otrzymanych w formie zaliczki, dla rodków w asnych beneficjenta, na który wp ynie równie refundacja. Beneficjent realizuj cy projekt, który b dzie korzysta z dofinansowania wy cznie w formie refundacji poniesionych wydatków, b dzie zobowi zany prowadzi wy cznie jeden rachunek bankowy dla rodków w asnych beneficjenta, na który wp ynie równie refundacja. 1) Refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcze niej przez beneficjenta. Refundacja wydatków b dzie dokonywana na warunkach okre lonych umow o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem wydatków w niej okre lonym oraz na podstawie Wniosku o p atno, sk adanego nie rzadziej ni raz na kwarta (do 10 dnia miesi ca po up ywie kwarta u). Odnosi si do wydatków faktycznie poniesionych. Refundacja dokumentowana b dzie za czonymi do Wniosku o p atno dokumentami, szczegó owo okre lonymi w wykazie wymaganych za czników do tego dokumentu. 7 Z wy czeniem beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi, Województwem Mazowieckim, wojewódzkimi samorz dowymi jednostkami organizacyjnymi (wsjo) posiadaj cymi osobowo prawn.. 15

16 MJWPU weryfikuje Wniosek o p atno i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia Zlecenie p atno ci do BGK, w terminie 15 dni roboczych. Wyj tek stanowi Wniosek o p atno, w ramach którego weryfikowana jest dokumentacja dotycz ca zamówie publicznych. Wtedy termin ten ulega wyd eniu do 20 dni roboczych. P atno na rzecz beneficjenta nast puje w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich obowi zuj cym w danym roku bud etowym, dost pnym na stronie internetowej BGK. W przypadku projektów, w których wyst puje wspó finansowanie z bud etu pa stwa, rodki te przekazywane s beneficjentowi w formie dotacji celowej i wyp acane przez MJWPU zgodnie z terminami p atno ci BGK. atno dla beneficjenta w formie refundacji w ramach RPO WM projekty bez wspó finansowania z bud etu pa stwa Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) Zlecenie p atno ci (2) atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych Wniosek o p atno (1) Beneficjent (1) beneficjent wyst puje o rodki Wnioskiem o p atno, (2) IP II weryfikuje i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 15 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku przez beneficjenta, które przekazuje do BGK. Wyj tek stanowi Wniosek o p atno, w ramach którego weryfikowana jest dokumentacja dotycz ca zamówie publicznych, Wtedy termin ten ulega wyd eniu do 20 dni roboczych, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich. 16

17 atno dla beneficjenta w formie refundacji w ramach RPO WM projekty, w których wyst pi wspó finansowanie z bud etu pa stwa Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) Zlecenie p atno ci (2) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Dotacja celowa (bud et pa stwa) (3) Wniosek o p atno (1) Beneficjent (1) beneficjent wyst puje o rodki Wnioskiem o p atno, (2) IP II weryfikuje i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 15 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku przez beneficjenta, które przekazuje do BGK. Wyj tek stanowi Wniosek o p atno, w ramach którego weryfikowana jest dokumentacja dotycz ca zamówie publicznych. Wtedy termin ten ulega wyd eniu do 20 dni roboczych, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich. MJWPU wyp aca rodki dotacji celowej (bud et pa stwa) zgodnie z terminami p atno ci BGK. 2) Zaliczka wyp acana jest beneficjentowi na realizacj bie cego zadania lub jego etapu, okre lonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Ta forma przekazywania beneficjentowi rodków umo liwi mu realizacj projektu bez konieczno ci zaci gania kredytów czy po yczek na ten cel. Dofinansowanie w formie zaliczki dokonywane jest: na warunkach okre lonych umow o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, na podstawie sk adanego do MJWPU Wniosku o p atno zaliczkow, zgodnie z Harmonogramem wydatków. W przypadku projektów, w których wyst pi wspó finansowanie z bud etu pa stwa, ostatni Wniosek o p atno zaliczkow w danym roku winien by z ony do 30 listopada, wyp ata rodków w formie zaliczki mo e by udzielona maksymalnie do wysoko ci 95% ca kowitej warto ci dofinansowania, pozosta e 5 % rodków zostanie wyp acone w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków, zgodnie z umow o dofinansowanie projektu (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), beneficjent sk ada Wniosek o p atno zaliczkow w momencie rzeczywistego zapotrzebowania na rodki na dane zadanie lub etap zadania, okre lony w harmonogramie rzeczowo - finansowym. B dzie to podlega o weryfikacji przy rozliczaniu wydatków i mo e skutkowa podj ciem dzia dyscyplinuj cych, zgodnie z zapisami umowy. Kwota zaliczki wykazana przez beneficjenta we Wniosku o p atno zaliczkow winna odzwierciedla rzeczywisty koszt zadania, na którego realizacj beneficjent wnioskuje o zaliczk. 17

18 MJWPU weryfikuje Wniosek o p atno zaliczkow i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji wystawia Zlecenie p atno ci, które przekazuje do BGK w terminie 5 dni roboczych. BGK dokonuje przelewu rodków na rachunek wskazany w Zleceniu p atno ci, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich obowi zuj cym w danym roku bud etowym, dost pnym na stronie internetowej BGK. Nast pnie beneficjent po otrzymaniu zaliczki, reguluje zobowi zania wobec kontrahenta i rozlicza zaliczk w terminie do 10 dni roboczych od jej otrzymania, poprzez z enie Wniosku o p atno wraz z wymaganymi za cznikami. Za dat rozliczenia przyjmuje si dat z enia Wniosku w siedzibie MJWPU wraz z potwierdzeniem zwrotu niewykorzystanej cz ci zaliczki. Wyp ata kolejnych transz rodków, zarówno w formie zaliczki jak i refundacji, uwarunkowana jest rozliczeniem w 100% rodków poprzednio otrzymanych w formie zaliczki lub wydatków o których refundacj beneficjent wnioskuje. W ka dym przypadku przed wyp at kolejnych rodków, musi zosta zatwierdzony przez MJWPU Wniosek o p atno lub Wniosek o p atno zaliczkow. W przypadku niewykorzystania pe nej kwoty zaliczki, beneficjent zobowi zany jest zwróci rodki na wskazany przez MJWPU rachunek bankowy. Za prawid owo rozliczon zaliczk uznaje si : enie wniosku o p atno w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania rodków (czyli od daty wp ywu rodków na rachunek beneficjenta, udokumentowanej wyci giem bankowym za czonym do wniosku o p atno ); enie wniosku o p atno na kwot otrzymanej zaliczki, co oznacza, e beneficjent winien wykaza we wniosku o p atno wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikaj cy z zasad obowi zuj cych w ramach Programu; zwrócenie cz ci niewykorzystanej zaliczki w terminie nie pó niejszym ni w dniu enia wniosku o p atno tj., w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania rodków. Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot ca ci otrzymanych rodków nie b dzie traktowane jako wykorzystanie rodków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuj ce naliczeniem odsetek w sposób okre lony w art. 207 ustawy o finansach publicznych, wy cznie w sytuacji, gdy beneficjent udowodni, e nie móg ich wykorzysta zgodnie z celem, na który je otrzyma. Je li beneficjent nie z wniosku o p atno w terminie lub nie zwróci niewykorzystanej cz ci zaliczki, od rodków pozosta ych do rozliczenia nalicza si odsetki jak dla zaleg ci podatkowych, liczone od dnia przekazania rodków do dnia: enia wniosku o p atno, je li zwrot rodków nast pi przed z eniem wniosku o atno (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych); faktycznego zwrotu rodków, je li zwrot nast pi po dniu z enia wniosku o p atno (zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych). Beneficjent, który rozliczy zaliczk nieprawid owo, nast pne transze dofinansowania b dzie móg uzyska jedynie w formie refundacji. Je eli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez beneficjenta we wniosku o p atno rozliczaj cym wyp acon wcze niej zaliczk, zostan stwierdzone okoliczno ci, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nale y naliczy odsetki w sposób okre lony w tym artykule maj c na uwadze art. 67 ustawy o finansach publicznych, tzn. od dnia przekazania rodków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu rodków. W przypadku projektów, w których wyst pi wspó finansowanie ze rodków bud etu pa stwa, atno na rzecz beneficjenta b dzie dokonywana w dwóch formach: p atno odpowiadaj ca wk adowi UE oraz dotacji celowej. 18

19 W przypadku niewydatkowania rodków dotacji celowej oraz rodków europejskich, beneficjent zobowi zany jest do zwrotu niewykorzystanych rodków w terminie do 10 stycznia roku nast pnego. Beneficjent winien okre li w umowie z wykonawc sposób rozlicze, umo liwiaj cy mu wywi zanie si ze zobowi za wynikaj cych z umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z MJWPU. Odsetki bankowe naros e od przekazanych beneficjentowi transz zaliczek, zgromadzone na rachunku bankowym beneficjenta, podlegaj zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub s potr cane z kolejnej kwoty dofinansowania przekazanej beneficjentowi 8. atno dla beneficjenta w formie zaliczki w ramach RPO WM projekty bez wspó finansowania z bud etu pa stwa Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) Zlecenie p atno ci (2) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Beneficjent Wniosek o p atno zaliczkow (1) Wniosek o p atno (rozliczenie zaliczki) (4) (1) beneficjent wyst puje o rodki w ramach dofinansowania w formie zaliczki Wnioskiem o p atno zaliczkow, (2) IP II weryfikuje Wniosek o p atno zaliczkow i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 5 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku o p atno zaliczkow przez beneficjenta, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta dla rodków wyp acanych w formie zaliczki, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich, (4) beneficjent zobowi zany jest do rozliczenia rodków przekazanych w formie zaliczki do 10 dni roboczych od momentu otrzymania rodków. 8 Nie dotyczy JST, dla których odsetki naros e na rachunkach bankowych s dochodami w asnymi (zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z pó n. zm.) 19

20 Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) atno dla beneficjenta w formie zaliczki w ramach RPO WM projekty, w których wyst pi wspó finansowanie z bud etu pa stwa Zlecenie atno ci (2) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Wniosek o p atno (rozliczenie zaliczki) (4) Dotacja celowa (bud et pa stwa) (3) Wniosek o p atno zaliczkow (1) Beneficjent (1) beneficjent wyst puje o rodki w ramach dofinansowania w formie zaliczki Wnioskiem o p atno zaliczkow, (2) IP II weryfikuje Wniosek o p atno zaliczkow i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 5 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku o p atno zaliczkow przez beneficjenta, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta dla rodków wyp acanych w formie zaliczki, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich; MJWPU wyp aca rodki dotacji celowej (bud et pa stwa) zgodnie z terminami p atno ci BGK na rachunek beneficjenta dla zaliczki, (4) beneficjent zobowi zany jest do rozliczenia rodków przekazanych w formie zaliczki do 10 dni roboczych od momentu otrzymania rodków. 3) Przekazanie rodków na utworzenie lub wniesienie wk adu do funduszy kapita u podwy szonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy po yczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 Rozporz dzenia 1083/2006 dokonywane jest:, zgodnie z 5 pkt 2 Rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów sk adania wniosków o p atno w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), na warunkach okre lonych umow o dofinansowanie projektu, na podstawie sk adanego do MJWPU Wniosku o p atno, wyp ata rodków mo e by udzielona maksymalnie do wysoko ci 100% ca kowitej warto ci dofinansowania Dofinansowanie projektów realizowanych przez pa stwowe jednostki bud etowe Beneficjent b cy pa stwow jednostk bud etow (pjb) otrzymuje od wykonawcy faktur za wykonan us ug /dostarczony towar. Beneficjent na podstawie upowa nienia od MJWPU, wystawia Zlecenie p atno ci i przekazuje je do BGK. Zlecenie winno opiewa na kwot wynikaj z faktury. Jednocze nie beneficjent przesy a stosown informacj do w ciwego dysponenta cz ci bud etowej. BGK dokonuje p atno ci na rzecz wykonawcy, który wystawi faktur dla pa stwowej jednostki bud etowej. Beneficjent po upewnieniu si, e faktura zosta a zap acona, sk ada do MJWPU Wniosek o p atno wraz z za czonymi dokumentami po wiadczaj cymi poniesione wydatki, w celu ich rozliczenia i uj cia przez MJWPU w Po wiadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o p atno okresow od IP II do IZ. MJWPU weryfikuje Wniosek o p atno w terminie 15 dni roboczych. Wyj tek stanowi 20

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP)

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo