WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)"

Transkrypt

1 Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Warszawa, maj 2014 r.

2 WST P... 5 I. INFORMACJE NT. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I SZCZEGÓ OWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Podstawowe informacje Skrócony opis RPO WM Finansowanie Przep ywy finansowe Kwalifikowalno wydatków Opis systemu wyboru projektów Wykaz dokumentów s cych realizacji Programu II. INFORMACJE NT. PRIORYTETÓW I DZIA RPO WM Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencja u innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu Dzia anie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego Dzia anie 1.2 Budowa sieci wspó pracy nauka - gospodarka Dzia anie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod dzia alno gospodarcz Dzia anie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dzia anie 1.5 Rozwój przedsi biorczo ci Dzia anie 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Dzia anie 1.7 Promocja gospodarcza Dzia anie 1.8 Wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie wdra ania najlepszych dost pnych technik (BAT) Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Dzia anie 2.1 Przeciwdzia anie wykluczeniu informacyjnemu Dzia anie 2.2 Rozwój e-us ug Dzia anie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Priorytet III. Regionalny system transportowy Dzia anie 3.1. Infrastruktura drogowa Dzia anie 3.2. Regionalny transport publiczny Dzia anie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka Dzia anie 4.1. Gospodarka wodno- ciekowa Dzia anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Dzia anie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Dzia anie 4.4. Ochrona przyrody, zagro enia, systemy monitoringu Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Dzia anie 5.1. Transport miejski Dzia anie 5.2. Rewitalizacja miast Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Dzia anie 6.1. Kultura Dzia anie 6.2. Turystyka Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita u ludzkiego

3 Dzia anie 7.1. Infrastruktura s ca ochronie zdrowia i ycia Dzia anie 7.2. Infrastruktura s ca edukacji Dzia anie 7.3. Infrastruktura s ca pomocy spo ecznej Priorytet VIII. Pomoc techniczna Dzia anie 8.1. Wsparcie procesów zarz dzania i wdra ania RPO WM Dzia anie 8.2. Dzia ania informacyjne i promocyjne III. ZA CZNIKI Za cznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa zobowi za dla RPO WM w podziale na priorytety i dzia ania z przyporz dkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, lata (w euro) Za cznik nr 2. Poziom wydatków pochodz cych z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizacj Strategii Lizbo skiej Za cznik nr 3. Tabela wska ników produktu i rezultatu na poziomie projektu Za cznik nr 4. Lista du ych i kluczowych projektów w ramach priorytetów Za cznik nr 5. Kryteria wyboru finansowanych operacji Kryteria formalne (wspólne dla wszystkich dzia, z wyj tkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryteria strategiczne (wspólne dla wszystkich dzia, z wyj tkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryterium bie cych potrzeb* (z wyj tkiem schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryteria merytoryczne horyzontalne (wspólne dla wszystkich dzia, z wyj tkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach dzia : 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 5.2 Rewitalizacja miast ) Kryteria szczegó owe dla dzia RPO WM Dzia anie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo rozwojowego Dzia anie 1.2 Budowa sieci wspó pracy nauka gospodarka Dzia anie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod dzia alno gospodarcz Dzia anie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dzia anie 1.5 Rozwój przedsi biorczo ci Dzia anie 1.6 Wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (z wyj tkiem schematu JESSICA) Dzia anie 1.7 Promocja gospodarcza Dzia anie 1.8 Wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie wdra ania najlepszych dost pnych technik (BAT) Dzia anie 2.1. Przeciwdzia anie wykluczeniu informacyjnemu Dzia anie 2.2 Rozwój e us ug Dzia anie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Dzia anie 3.1. Infrastruktura drogowa Dzia anie 3.2. Regionalny transport publiczny Dzia anie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Dzia anie 4.1. Gospodarka wodno- ciekowa Dzia anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Dzia anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Dzia anie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (z wyj tkiem schematu JESSICA) Dzia anie 4.4. Ochrona przyrody, zagro enia, systemy monitoringu Dzia anie 5.1. Transport miejski Dzia anie 5.2. Rewitalizacja miast (z wyj tkiem schematu JESSICA) Dzia anie 6.1. Kultura Dzia anie 6.2. Turystyka Dzia anie 7.1. Infrastruktura s ca ochronie zdrowia i ycia

4 Dzia anie Infrastruktura s ca edukacji Dzia anie 7.3. Infrastruktura s ca pomocy spo ecznej Za cznik nr 6 Kryteria wyboru Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, które b udziela y wsparcia Projektom Miejskim ze rodków przekazanych do Funduszu Powierniczego JESSICA Za cznik nr 7. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Za cznik nr 8. Zasady przygotowania Zintegrowanych Planów Zrównowa onego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) w ramach Inicjatywy JESSICA Za cznik nr 9. S ownik stosowanych poj Za cznik nr 10. Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustruj cy powi zania organizacyjne pomi dzy organami uczestnicz cymi w systemie zarz dzania i kontroli)

5 Wst p Szczegó owy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Uszczegó owienie RPO WM) jest dokumentem, który zgodnie z obowi zuj cym prawodawstwem Unii Europejskiej nie podlega negocjacjom z Komisj Europejsk. Jest to dokument przygotowywany i przyjmowany uchwa przez Zarz d Województwa Mazowieckiego jako swoisty podr cznik dla beneficjentów zawieraj cy informacje uzupe niaj ce w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Dokument jest ca kowicie zgodny z zapisami RPO WM, a jego g ównym celem jest doprecyzowanie zapisów RPO WM. Szczegó owy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest przygotowany na podstawie zalece zawartych w Wytycznych nr 2 w zakresie szczegó owego opisu priorytetów programu operacyjnego Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. Uszczegó owienie RPO WM jest wersj dokumentu, w której uwzgl dniono ustalenia ze spotka I i II rundy negocjacyjnej RPO WM z Komisj Europejsk i mo e ulec dalszym zmianom i modyfikacjom. Na zmiany zapisów projektu dokumentu b mie wp yw tak e zmiany w obowi zuj cych przepisach i nowe regulacje prawne, zwi zane przede wszystkim z zasadami udzielania pomocy publicznej. 5

6 I. Informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Szczegó owego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Podstawowe informacje. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) zosta przygotowany w oparciu o Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210 z , z pó n. zm.), zwane dalej Rozporz dzeniem Rady (WE) 1083/ Realizuje on cel Konwergencja okre lony w art. 3 ww. Rozporz dzenia. RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których nale Strategia Rozwoju Kraju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspieraj ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocze nie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Województwo Mazowieckie, której podstaw stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program b dzie realizowa cele SRWM, których wspó finansowanie b dzie mo liwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przy tworzeniu projektu programu uwzgl dnione zosta y równie zapisy odnowionej Strategii Lizbo skiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Przy opracowaniu RPO WM kierowano si zasadami: programowania, partnerstwa i dodatkowo ci, co oznacza, e dokument ma charakter wieloletniego planu bud etowego. Jego cele b realizowane w oparciu o wspó dzia anie z partnerami spo ecznymi i gospodarczymi, a rodki UE nie b zast powa rodków krajowych, lecz jedynie wspiera osi ganie za onych celów rozwojowych. Realizacja RPO WM przyczyni si do zwi kszenia konkurencyjno ci regionu i zwi kszenia spójno ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego. Program jest zarz dzany na poziomie regionalnym, a Instytucj Zarz dzaj RPO WM (IZ) jest Zarz d Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego zadania wynikaj ce z pe nienia roli IZ wykonuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. IZ powierzy a wdra anie RPO WM Mazowieckiej Jednostce Wdra ania Programów Unijnych (MJWPU), która pe ni rol Instytucji Po rednicz cej II (struktur systemu przedstawia Za cznik nr 10). 1 Stosuje si na podstawie: Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj cego wspólne przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z dnia 20 grudnia 2013 r., L 347/320). 6

7 Podstaw prawn dla opracowania, wdra ania i realizacji RPO WM stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pó n. zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zarz d Województwa Mazowieckiego, jako IZ, jest zobowi zany do przygotowania dokumentu uzupe niaj cego zapisy RPO WM. Ze wzgl du na charakter informacji zawartych w tym dokumencie stanowi on kompendium informacji dla potencjalnych beneficjentów na temat sposobu realizacji projektów przy wspó udziale rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument przedstawia szczegó owy opis priorytetów z podzia em na dzia ania, precyzuj c ówne typy mo liwych do realizacji projektów, beneficjentów, poziomy intensywno ci pomocy, a tak e precyzuje i opisuje sposoby wy aniania i oceny projektów. Dokument jest zatwierdzany uchwa Zarz du Województwa Mazowieckiego. Zmiany i uzupe nienia dokumentu mog by wprowadzane z inicjatywy Zarz du Województwa Mazowieckiego jako Instytucji Zarz dzaj cej lub na uzasadniony wniosek MJWPU. Uszczegó owienie RPO WM obowi zuje w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Skrócony opis RPO WM. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest ównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach W dokumencie zawarto charakterystyk województwa mazowieckiego, zewn trzne uwarunkowania rozwoju województwa, analiz SWOT oraz przedstawienie g ównych problemów rozwojowych województwa. W RPO WM wskazano cel generalny Programu, strategi jego realizacji oraz spójno z dokumentami strategicznymi i programowymi Unii Europejskiej, Rz du RP i Województwa Mazowieckiego. W Programie opisany zosta system finansowania oraz opis systemu wdra ania w zakresie systemu instytucjonalnego, monitorowania, wymiany danych elektronicznych w celu spe nienia wymogów dotycz cych p atno ci, monitoringu, przep ywów finansowych oraz dzia z zakresu informacji i promocji. W RPO WM zawarto wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante, wnioski ko cowe oraz streszczenie w j zyku niespecjalistycznym w zakresie prognozy oddzia ywania programu na rodowisko. Ostatni rozdzia przedstawia opis konsultacji spo ecznych Programu. Do dokumentu g ównego do czono w formie za czników: indykatywny wykaz du ych projektów, schemat instytucjonalny, schemat organizacyjny, list wska ników kontekstowych, mapy przedstawiaj ce g ówne korytarze transportowe w regionie i podzia administracyjny województwa mazowieckiego (gminy wed ug rodzajów) oraz s ownik poj, wykaz skrótów i bibliografi. Celem generalnym RPO WM jest: POPRAWA KONKURENCYJNO CI REGIONU I ZWI KSZANIE SPÓJNO CI SPO ECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA. Cel g ówny RPO WM b dzie realizowany poprzez cele szczegó owe: 1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy. By sprosta wyzwaniom wspó czesnego wiata województwo mazowieckie musi sta si regionem o dobrze dzia aj cych mechanizmach wspierania przedsi biorczo ci, o sprawnym 7

8 zapleczu naukowo-badawczym, posiadaj cym silne i trwa e relacje z gospodark regionu. Dlatego wsparcie b dzie kierowane na rozwój sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci powi za mi dzy nauk i gospodark, wzmocnienie i rozwój firm wprowadzaj cych innowacje i nowe technologie, aby pobudza innowacyjno i zwi ksza konkurencyjno gospodarki województwa. Natomiast rozwój instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie regionalnych instrumentów finansowych, dzia ania nakierowane na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych, czy bezpo rednie wsparcie dla biznesu s b rozwojowi przedsi biorczo ci w regionie. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej innowacyjno ci b dzie wzmocnione poprzez dzia ania zwi zane z budow spo ecze stwa informacyjnego. Szczególnie wa ne jest w warunkach województwa mazowieckiego d enie do przeciwdzia ania wykluczeniu cyfrowemu, którym zagro one s tereny pozametropolitalne, a tak e tworzenie warunków dla upowszechniania i zwi kszania dost pno ci e-us ug. Tak rozumiany rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy dzie wp ywa na podniesienie poziomu konkurencyjno ci gospodarki województwa, jak równie zwi kszenie spójno ci gospodarczej regionu przyczyniaj c si tym samym do osi gania celu g ównego RPO WM. Cel po redni realizowany b dzie poprzez przedsi wzi cia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencja u innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu. II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. 2. Poprawa i uzupe nienie istniej cej infrastruktury technicznej. Spójno terytorialna oraz dost pno przestrzenna to kolejne g ówne czynniki determinuj ce konkurencyjno regionu. Stan infrastruktury technicznej województwa mazowieckiego mo e sta si barier dla dalszego rozwoju gospodarki. Znacz ca poprawa poziomu wyposa enia w infrastruktur techniczn warunkuje procesy dyfuzji z centrum, jakim jest Warszawa, na otoczenie regionalne prowadz c do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych Mazowsza oraz otwarcie regionu na nowych partnerów gospodarczych i turystów. S temu b dzia ania nakierowane zarówno na podniesienie jako ci regionalnego systemu transportowego uwzgl dniaj cego popraw uk adu drogowego o znaczeniu regionalnym, szczególnie pomi dzy g ównymi miastami województwa oraz rozwój regionalnego transportu publicznego. Rozwój regionalnego systemu transportowego w warunkach województwa mazowieckiego musi uwzgl dnia dost pno regionu w uk adzie mi dzyregionalnym i europejskim. Zwi kszenie dost pno ci w uk adzie mi dzynarodowym b dzie mo liwe poprzez wsparcie skierowane na uruchomienie jednego lotniska regionalnego, uzupe niaj cego funkcjonalnie port lotniczy Ok cie. Zrównowa onemu rozwojowi regionu s b dzia ania zwi zane z popraw stanu infrastruktury s cej ochronie rodowiska i zwi kszeniem bezpiecze stwa energetycznego w województwie. Poprawa i uzupe nienie istniej cej infrastruktury technicznej s b dzie realizacji celu ównego RPO WM i odbywa si b dzie poprzez przedsi wzi cia przewidziane w Priorytetach: III. Regionalny system transportowy. IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka. 3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. Jednym z wa niejszych problemów województwa mazowieckiego jest nierównomierny rozwój spo eczno gospodarczy pomi dzy aglomeracj warszawsk, a pozosta ymi obszarami regionu. Wykorzystanie atutów regionu jakimi s : równomierne rozlokowanie 8

9 tkanki miejskiej na obszarze województwa, a tak e znacz ce walory przyrodnicze i kulturowe dzie mie kluczowe znaczenie w procesie przezwyci ania negatywnych tendencji zwi zanych z pog biaj si polaryzacj regionu. Budowaniu przewag konkurencyjnych województwa mazowieckiego i równowa eniu poziomu rozwoju wewn trz województwa b dzia ania nakierowane na stymulowanie aktywizacji obszarów atrakcyjnych z punktu widzenia mieszka ców, turystów i inwestorów. Wsparcie b dzie kierowane na realizacj przedsi wzi zwi zanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a tak e rozwojem turystyki i rekreacji. Jednocze nie podejmowane dzia ania nakierowane na wzmacnianie pozycji i roli miast w województwie mazowieckim polegaj ce na wsparciu miejskiego transportu publicznego a tak e przedsi wzi zwi zanych z rewitalizacj tkanki miejskiej, w tym tak e zasobów mieszkaniowych, aby tworzy silne, atrakcyjne o rodki miejskie, które b mog y stanowi ogniwa po rednicz ce w przenoszeniu potencja u Warszawy na otoczenie regionalne. Dzi ki temu wzrasta b dzie spójno wewn trzna województwa zarówno w wymiarze spo ecznym jak i gospodarczym, a tym samym realizowany b dzie cel g ówny programu. Osi ganiu celu po redniego: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie s przedsi wzi cia wspierane w ramach priorytetów: V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu VI..Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 4. Poprawa infrastruktury spo ecznej warunkuj cej rozwój kapita u ludzkiego w regionie. O jako ci i trwa ci procesów rozwojowych regionu w du ym stopniu decyduje dobrze wyedukowany i zdrowy cz owiek, przygotowany do podejmowania wyzwa, jakie stawia przed nim wspó czesny wiat. Trwa y rozwój regionu nie jest wi c mo liwy bez inwestycji umo liwiaj cych rozwój kapita u ludzkiego, w tym stworzenia warunków dla aktywno ci i mobilno ci zawodowej odpowiadaj cej na zachodz ce przemiany gospodarcze i strukturalne. O kompleksowo ci dzia na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego stanowi b dzia ania inwestycyjne warunkuj ce popraw bazy edukacyjnej, zwi kszenie dost pno ci i jako ci opieki zdrowotnej oraz spo ecznej, w zakresie sprawowania opieki nad lud mi starszymi i przewlekle chorymi. Szeroko rozumiana jako ycia oceniana poprzez poziom i warunki wiadczenia us ug o charakterze spo ecznym przyczynia si do zwi kszenia spójno ci spo ecznej, poprawiaj c tym samym atrakcyjno inwestycyjn regionu. Przedsi wzi cia z zakresu rozwoju infrastruktury spo ecznej warunkuj cej rozwój kapita u ludzkiego w regionie b s realizacji celu g ównego RPO WM, zarówno w wymiarze konkurencyjno ci, jak i spójno ci województwa. Dzia ania te b wspierane w ramach Priorytetu: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita u ludzkiego. Cele szczegó owe programu przyczyniaj si do osi gania celu g ównego programu, a tym samym do osi gania celów rozwojowych okre lonych w dokumentach wspólnotowych i krajowych oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, obejmuj c te, które mog by realizowane z wykorzystaniem interwencji EFRR. 3. Finansowanie. 9

10 Zgodnie z informacjami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia wspieraj cych wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójno ci) Województwo Mazowieckie b dzie dysponowa o w latach kwot wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysoko ci euro. Dodatkowo, na realizacj Programu przeznaczono rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w cznej wysoko ci: euro, pochodz ce z Krajowej Rezerwy Wykonania ( euro) i z dostosowania technicznego ( euro, w tym euro na niwelowanie skutków powodzi i kryzysu). RPO WM wdra any b dzie równie przy udziale krajowych rodków publicznych ( euro) i innych róde finansowania ( euro). Wk ad rodków publicznych w realizacj RPO WM b dzie mia nast puj ce proporcje: 85% rodki EFRR, 15% krajowe rodki publiczne. Na podstawie art. 77 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1083/2008 znowelizowanego rozporz dzeniem nr 1297/2013 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347), wk ad unijny przekazany przez Komisj Europejsk, na poziomie danej osi priorytetowej mo e do 10% przekroczy kwot alokacji rodków unijnych przewidzianych dla danej osi przy zachowaniu ograniczenia kwoty wsparcia na realizacj Programu. 10

11 4. Przep ywy finansowe. Schemat przep ywów finansowych i certyfikacji w ramach RPO WM* *Schemat nie uwzgl dnia przep ywów w ramach projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie (w tym projektów w ramach Pomocy technicznej) oraz Beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi. Komisja Europejska Minister Finansów Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikuj ca p atno rodki europejskie Zapotrzebowanie na rodki dotacja celowa Instytucja Po rednicz ca w Certyfikacji Mazowiecki Urz d Wojewódzki Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM Zarz d Województwa Mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego Zlecenie p atno ci na rodki europejskie Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych dotacja celowa Wniosek o p atno deklaracja wydatków deklaracja wydatków deklaracja wydatków dotacja celowa Zestawienie wniosków o p atno Beneficjent przep ywy finansowe: atno rodki europejskie dotacja celowa przep yw dokumentów: Wniosek o p atno /Wniosek o p atno zaliczkow deklaracja wydatków Zlecenie p atno ci, Zapotrzebowanie na rodki *Schemat nie uwzgl dnia przep ywów w ramach projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie (w tym projektów w ramach Pomocy technicznej) oraz Beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowy 11

12 4.1 Opis schematu przep ywów finansowych w ramach RPO WM Komisja Europejska przekazuje Polsce rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci w formie atno ci zaliczkowych, p atno ci okresowych i p atno ci salda ko cowego. rodki przekazywane we wspomnianej wy ej formie wp ywaj na wyodr bniony rachunek bankowy, prowadzony w euro i zarz dzany przez Ministra Finansów. Z tego rachunku rodki, po przewalutowaniu na z ote, przekazywane s na centralny rachunek dochodów bud etu pa stwa, na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowi dochód bud etu pa stwa. Nast pnie rodki przekazywane s z bud etu pa stwa na finansowanie programu. Na potrzeby finansowania programu, w ramach bud etu pa stwa wyodr bniono bud et rodków europejskich, z którego przekazywane s rodki odpowiadaj ce wk adowi UE. Wspó finansowanie krajowe z bud etu pa stwa, przekazywane jest przez w ciwego dysponenta cz ci bud etowej w formie dotacji celowej. rodki odpowiadaj ce wk adowi UE s przekazywane do beneficjentów za po rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (P atnik), który wyp aca je na podstawie zlece p atno ci wystawianych przez instytucj podpisuj umow o dofinansowanie projektu (Województwo Mazowieckie, b Mazowieck Jednostk Wdra ania Programów Unijnych) z beneficjentem. rodki w ramach wspó finansowania krajowego z bud etu pa stwa s wyp acane beneficjentom przez Województwo Mazowieckie, b za po rednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdra ania Programów Unijnych. Wyp ata na rzecz beneficjenta zarówno w cz ci rodków europejskich, jak i wspó finansowania krajowego z bud etu pa stwa mo e mie form p atno ci zaliczkowych, zwrotu poniesionych przez beneficjenta wydatków (refundacji). rodki na rzecz beneficjentów s przekazywane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 2 oraz wniosku beneficjenta o p atno, z uwzgl dnieniem wcze niejszych wyp at. Wydatki beneficjenta wykazywane w sk adanym przez niego wniosku o p atno, s ujmowane przez IP II w deklaracji wydatków sk adanej do IZ, a nast pnie ujmowane w deklaracji IZ, przedk adanej IPOC, kierowanej do IC, celem certyfikacji wydatków do KE. 4.2 Zasady wyp aty dofinansowania projektów w ramach RPO WM, wed ug typu beneficjentów Ze wzgl du na rodzaj beneficjentów realizuj cych projekty w ramach RPO WM wyró nia si : projekty realizowane przez beneficjentów 3 ; projekty realizowane przez pa stwowe jednostki bud etowe; projekty realizowane przez Województwo Mazowieckie, zwane projektami w asnymi, w tym projekty systemowe w ramach Priorytetu VIII pomoc techniczna; projekty realizowane przez wojewódzkie samorz dowe jednostki organizacyjne posiadaj ce osobowo prawn. 2 W przypadku projektów w asnych Instytucji Zarz dzaj cej, rodki b przekazywane na podstawie uchwa y Zarz du Województwa. 3 Z wy czeniem beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi, Województwem Mazowieckim, wojewódzkimi samorz dowymi jednostkami organizacyjnymi (wsjo) posiadaj cymi osobowo prawn. 12

13 4.2.1 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, którego projekt zosta wy oniony w procedurze konkursowej do dofinansowania, lub znajduje si na li cie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, podpisuje z MJWPU Umow o dofinansowanie projektu. Wyj tek stanowi projekty w asne Województwa Mazowieckiego, które s realizowane na podstawie decyzji Zarz du Województwa, przyjmowanej w formie uchwa y okre laj cej warunki realizacji i rozliczania projektu oraz projekt dot. utworzenia Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizowany jest na podstawie umowy podpisanej przez IZ. Umowa o dofinansowanie projektu zawiera co najmniej (zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych): opis przedsi wzi cia, w tym cel, na jaki przyznano rodki i termin jego realizacji; harmonogram dokonywania wydatków, obejmuj cy okres co najmniej jednego kwarta u; wysoko przyznanych rodków i tryb ich przekazywania; zobowi zanie do poddania si kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania; termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek; formy zabezpiecze nale ytego wykonania zobowi za wynikaj cych z umowy; warunki rozwi zania umowy ze wzgl du na nieprawid owo ci wyst puj ce w trakcie realizacji projektu; warunki i terminy zwrotu rodków nieprawid owo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysoko ci lub w sposób nienale ny. Wnioskodawcy, którego projekt zosta wy oniony do dofinansowania, przys uguje prawo rezygnacji z podpisania Umowy o dofinansowanie projektu, poprzez: pisemne poinformowanie MJWPU/IZ 4 o rezygnacji z podpisania umowy, lub niedostarczenie kompletnych oraz prawid owych dokumentów niezb dnych do podpisania umowy w terminach i trybach wskazanych przez MJWPU/IZ 5. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z podpisania umowy, IZ mo e zdecydowa o przeznaczeniu zwolnionych rodków na dofinansowanie innych projektów. W terminie 14 dni od daty podj cia uchwa y przez Zarz d Województwa Mazowieckiego w sprawie listy projektów przyj tych do dofinansowania/zatwierdzenia do dofinansowania projektu kluczowego, MJWPU informuje wnioskodawców o: wyborze projektu do dofinansowania w ramach RPO WM oraz o konieczno ci enia za czników niezb dnych do zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu; odrzuceniu projektu i mo liwo ci odwo ania; umieszczeniu projektu na li cie rezerwowej. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia dokumentów wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu w terminie 21 dni od otrzymania pisma z informacj o wyborze projektu do dofinansowania. MJWPU zobowi zana jest zweryfikowa dostarczone dokumenty w terminie 14 dni od dnia ich wp ywu. W przypadku niedostarczenia dokumentów lub dostarczenia niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, do wnioskodawcy kierowane jest pismo z pro o dostarczenie/uzupe nienie/poprawienie dokumentacji. Wnioskodawca powinien podj niezb dne czynno ci w terminie 7 dni od otrzymania informacji z MJWPU. Korespondencja 4 W przypadku Inicjatywy JEREMIE 5 J. w. 13

14 dotycz ca uzupe nienia i poprawy z onych dokumentów mo e trwa nie d ej ni 3 miesi ce 6 od dnia otrzymania przez Wnioskodawc pierwszego pisma informuj cego o wyborze projektu do dofinansowania oraz wzywaj cego do z enia dokumentów warunkuj cych podpisanie Umowy. Warunkiem zastosowania 3-miesi cznego terminu na uzupe nienie/popraw dokumentów jest udokumentowana pisemnie aktywno ze strony Wnioskodawcy, maj ca na celu przedstawienie prawid owo przygotowanych dokumentów. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania lub nieprzyst pienia do podpisania Umowy... w terminie 3 miesi cy, o którym mowa powy ej, projekt pozostaje na li cie projektów wybranych do dofinansowania, natomiast nie s dla niego rezerwowane rodki. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, po up ywie terminu 3 miesi cy, o którym mowa powy ej, Dyrektor MJWPU ma prawo do jednorazowego przed enia terminu na uzupe nienie lub poprawienie dokumentów o okres nie d szy ni 6 miesi cy. Zgoda taka mo e by udzielona na pro Wnioskodawcy, po uprzednim pisemnym uzasadnieniu jego sytuacji i zobowi zaniu do dostarczenia wszystkich niezb dnych dokumentów do podpisania Umowy... w terminie nieprzekraczaj cym 6 miesi cy. Zgoda na przed enie terminu b dzie podejmowana po szczegó owym przeanalizowaniu przez MJWPU powodu opó nienia, tylko w przypadku, gdy wynika ono z przyczyn niezale nych od Wnioskodawcy i nie jest wynikiem opiesza ci z jego strony. Po up ywie terminu wynikaj cego z decyzji Dyrektora MJWPU, gdy Wnioskodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych, prawid owo przygotowanych dokumentów niezb dnych do podpisania Umowy..., projekt pozostaje na li cie projektów wybranych do dofinansowania, natomiast nie s dla niego rezerwowane rodki. W przypadku konieczno ci przeprowadzenia kontroli przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu, proces kontroli zawiesza bieg terminu weryfikacji dokumentów z uwzgl dnieniem terminów koniecznych do przeprowadzenia kontroli Zawarcie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA Zgodnie z art. 44 Rozporz dzenia Rady (WE) 1083/2006, w ramach programu operacyjnego fundusze strukturalne mog obejmowa wydatki dotycz ce operacji obejmuj cych wk ad na wsparcie w fundusze na rzecz obszarów miejskich. Operacje te mog zosta organizowane za pomoc funduszu powierniczego. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM zawiera z funduszem powierniczym, wybranym zgodnie z trybem przewidzianym w Rozporz dzeniu Rady (WE) 1083/2006 umow okre laj uzgodnienia dotycz ce finansowania i cele Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy warunkuj ce przekazanie rodków beneficjentowi rodki odpowiadaj ce wk adowi UE oraz rodki w ramach wspó finansowania krajowego z bud etu pa stwa w formie refundacji/zaliczki, wyp acane s beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia nale ytego wykonania zobowi za wynikaj cych z umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych lub fundacj, której jedynym fundatorem jest Skarb Pa stwa, a tak e do Banku Gospodarstwa Krajowego, nie ma obowi zku ustanawiania 6 Termin nie dotyczy Inicjatywy JEREMIE 14

15 zabezpieczenia, co wynika z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zabezpieczenie prawid owej realizacji umowy o dofinansowanie projektu zostanie okre lone w umowie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, dotycz cymi realizacji programów operacyjnych. MJWPU zwraca beneficjentowi dokument ustanawiaj cy zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy na pisemny wniosek beneficjenta, po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz nie wcze niej ni po zaakceptowaniu przez Instytucj Zarz dzaj Po wiadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC. Beneficjent jest niezw ocznie informowany o tym fakcie przez MJWPU. W przypadku projektów generuj cych dochód zabezpieczenie ustala si na okres pi ciu lat od daty zako czenia realizacji projektu Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów 7 w ramach Priorytetów I - VII RPO WM W RPO WM dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetów od I do VII, udzielane jest przez Województwo Mazowieckie w formie refundacji poniesionych wydatków, wyp aty zaliczki lub przekazania rodków na utworzenie lub wniesienie wk adu do funduszy kapita u podwy szonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy po yczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 Rozporz dzenia Rady (WE) 1083/2006. Beneficjent realizuj cy projekt polegaj cy na utworzeniu i zarz dzaniu Funduszem Powierniczym sk ada po podpisaniu Umowy o dofinansowanie wniosek o p atno wniosek o wniesienie wk adu na rzecz Funduszu Powierniczego. MJWPU weryfikuje wniosek o p atno w terminie 15 dni roboczych. P atno na rzecz beneficjenta nast puje w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich obowi zuj cym w danym roku bud etowym, dost pnym na stronie internetowej BGK. Beneficjent realizuj cy projekt, który b dzie korzysta z dofinansowania w formie zaliczki, zobowi zany jest do prowadzenia dwóch rachunków bankowych, tj.: dla rodków otrzymanych w formie zaliczki, dla rodków w asnych beneficjenta, na który wp ynie równie refundacja. Beneficjent realizuj cy projekt, który b dzie korzysta z dofinansowania wy cznie w formie refundacji poniesionych wydatków, b dzie zobowi zany prowadzi wy cznie jeden rachunek bankowy dla rodków w asnych beneficjenta, na który wp ynie równie refundacja. 1) Refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcze niej przez beneficjenta. Refundacja wydatków b dzie dokonywana na warunkach okre lonych umow o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem wydatków w niej okre lonym oraz na podstawie Wniosku o p atno, sk adanego nie rzadziej ni raz na kwarta (do 10 dnia miesi ca po up ywie kwarta u). Odnosi si do wydatków faktycznie poniesionych. Refundacja dokumentowana b dzie za czonymi do Wniosku o p atno dokumentami, szczegó owo okre lonymi w wykazie wymaganych za czników do tego dokumentu. 7 Z wy czeniem beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi, Województwem Mazowieckim, wojewódzkimi samorz dowymi jednostkami organizacyjnymi (wsjo) posiadaj cymi osobowo prawn.. 15

16 MJWPU weryfikuje Wniosek o p atno i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia Zlecenie p atno ci do BGK, w terminie 15 dni roboczych. Wyj tek stanowi Wniosek o p atno, w ramach którego weryfikowana jest dokumentacja dotycz ca zamówie publicznych. Wtedy termin ten ulega wyd eniu do 20 dni roboczych. P atno na rzecz beneficjenta nast puje w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich obowi zuj cym w danym roku bud etowym, dost pnym na stronie internetowej BGK. W przypadku projektów, w których wyst puje wspó finansowanie z bud etu pa stwa, rodki te przekazywane s beneficjentowi w formie dotacji celowej i wyp acane przez MJWPU zgodnie z terminami p atno ci BGK. atno dla beneficjenta w formie refundacji w ramach RPO WM projekty bez wspó finansowania z bud etu pa stwa Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) Zlecenie p atno ci (2) atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych Wniosek o p atno (1) Beneficjent (1) beneficjent wyst puje o rodki Wnioskiem o p atno, (2) IP II weryfikuje i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 15 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku przez beneficjenta, które przekazuje do BGK. Wyj tek stanowi Wniosek o p atno, w ramach którego weryfikowana jest dokumentacja dotycz ca zamówie publicznych, Wtedy termin ten ulega wyd eniu do 20 dni roboczych, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich. 16

17 atno dla beneficjenta w formie refundacji w ramach RPO WM projekty, w których wyst pi wspó finansowanie z bud etu pa stwa Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) Zlecenie p atno ci (2) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Dotacja celowa (bud et pa stwa) (3) Wniosek o p atno (1) Beneficjent (1) beneficjent wyst puje o rodki Wnioskiem o p atno, (2) IP II weryfikuje i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 15 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku przez beneficjenta, które przekazuje do BGK. Wyj tek stanowi Wniosek o p atno, w ramach którego weryfikowana jest dokumentacja dotycz ca zamówie publicznych. Wtedy termin ten ulega wyd eniu do 20 dni roboczych, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich. MJWPU wyp aca rodki dotacji celowej (bud et pa stwa) zgodnie z terminami p atno ci BGK. 2) Zaliczka wyp acana jest beneficjentowi na realizacj bie cego zadania lub jego etapu, okre lonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Ta forma przekazywania beneficjentowi rodków umo liwi mu realizacj projektu bez konieczno ci zaci gania kredytów czy po yczek na ten cel. Dofinansowanie w formie zaliczki dokonywane jest: na warunkach okre lonych umow o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, na podstawie sk adanego do MJWPU Wniosku o p atno zaliczkow, zgodnie z Harmonogramem wydatków. W przypadku projektów, w których wyst pi wspó finansowanie z bud etu pa stwa, ostatni Wniosek o p atno zaliczkow w danym roku winien by z ony do 30 listopada, wyp ata rodków w formie zaliczki mo e by udzielona maksymalnie do wysoko ci 95% ca kowitej warto ci dofinansowania, pozosta e 5 % rodków zostanie wyp acone w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków, zgodnie z umow o dofinansowanie projektu (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), beneficjent sk ada Wniosek o p atno zaliczkow w momencie rzeczywistego zapotrzebowania na rodki na dane zadanie lub etap zadania, okre lony w harmonogramie rzeczowo - finansowym. B dzie to podlega o weryfikacji przy rozliczaniu wydatków i mo e skutkowa podj ciem dzia dyscyplinuj cych, zgodnie z zapisami umowy. Kwota zaliczki wykazana przez beneficjenta we Wniosku o p atno zaliczkow winna odzwierciedla rzeczywisty koszt zadania, na którego realizacj beneficjent wnioskuje o zaliczk. 17

18 MJWPU weryfikuje Wniosek o p atno zaliczkow i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji wystawia Zlecenie p atno ci, które przekazuje do BGK w terminie 5 dni roboczych. BGK dokonuje przelewu rodków na rachunek wskazany w Zleceniu p atno ci, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich obowi zuj cym w danym roku bud etowym, dost pnym na stronie internetowej BGK. Nast pnie beneficjent po otrzymaniu zaliczki, reguluje zobowi zania wobec kontrahenta i rozlicza zaliczk w terminie do 10 dni roboczych od jej otrzymania, poprzez z enie Wniosku o p atno wraz z wymaganymi za cznikami. Za dat rozliczenia przyjmuje si dat z enia Wniosku w siedzibie MJWPU wraz z potwierdzeniem zwrotu niewykorzystanej cz ci zaliczki. Wyp ata kolejnych transz rodków, zarówno w formie zaliczki jak i refundacji, uwarunkowana jest rozliczeniem w 100% rodków poprzednio otrzymanych w formie zaliczki lub wydatków o których refundacj beneficjent wnioskuje. W ka dym przypadku przed wyp at kolejnych rodków, musi zosta zatwierdzony przez MJWPU Wniosek o p atno lub Wniosek o p atno zaliczkow. W przypadku niewykorzystania pe nej kwoty zaliczki, beneficjent zobowi zany jest zwróci rodki na wskazany przez MJWPU rachunek bankowy. Za prawid owo rozliczon zaliczk uznaje si : enie wniosku o p atno w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania rodków (czyli od daty wp ywu rodków na rachunek beneficjenta, udokumentowanej wyci giem bankowym za czonym do wniosku o p atno ); enie wniosku o p atno na kwot otrzymanej zaliczki, co oznacza, e beneficjent winien wykaza we wniosku o p atno wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikaj cy z zasad obowi zuj cych w ramach Programu; zwrócenie cz ci niewykorzystanej zaliczki w terminie nie pó niejszym ni w dniu enia wniosku o p atno tj., w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania rodków. Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot ca ci otrzymanych rodków nie b dzie traktowane jako wykorzystanie rodków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuj ce naliczeniem odsetek w sposób okre lony w art. 207 ustawy o finansach publicznych, wy cznie w sytuacji, gdy beneficjent udowodni, e nie móg ich wykorzysta zgodnie z celem, na który je otrzyma. Je li beneficjent nie z wniosku o p atno w terminie lub nie zwróci niewykorzystanej cz ci zaliczki, od rodków pozosta ych do rozliczenia nalicza si odsetki jak dla zaleg ci podatkowych, liczone od dnia przekazania rodków do dnia: enia wniosku o p atno, je li zwrot rodków nast pi przed z eniem wniosku o atno (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych); faktycznego zwrotu rodków, je li zwrot nast pi po dniu z enia wniosku o p atno (zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych). Beneficjent, który rozliczy zaliczk nieprawid owo, nast pne transze dofinansowania b dzie móg uzyska jedynie w formie refundacji. Je eli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez beneficjenta we wniosku o p atno rozliczaj cym wyp acon wcze niej zaliczk, zostan stwierdzone okoliczno ci, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nale y naliczy odsetki w sposób okre lony w tym artykule maj c na uwadze art. 67 ustawy o finansach publicznych, tzn. od dnia przekazania rodków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu rodków. W przypadku projektów, w których wyst pi wspó finansowanie ze rodków bud etu pa stwa, atno na rzecz beneficjenta b dzie dokonywana w dwóch formach: p atno odpowiadaj ca wk adowi UE oraz dotacji celowej. 18

19 W przypadku niewydatkowania rodków dotacji celowej oraz rodków europejskich, beneficjent zobowi zany jest do zwrotu niewykorzystanych rodków w terminie do 10 stycznia roku nast pnego. Beneficjent winien okre li w umowie z wykonawc sposób rozlicze, umo liwiaj cy mu wywi zanie si ze zobowi za wynikaj cych z umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z MJWPU. Odsetki bankowe naros e od przekazanych beneficjentowi transz zaliczek, zgromadzone na rachunku bankowym beneficjenta, podlegaj zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub s potr cane z kolejnej kwoty dofinansowania przekazanej beneficjentowi 8. atno dla beneficjenta w formie zaliczki w ramach RPO WM projekty bez wspó finansowania z bud etu pa stwa Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) Zlecenie p atno ci (2) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Beneficjent Wniosek o p atno zaliczkow (1) Wniosek o p atno (rozliczenie zaliczki) (4) (1) beneficjent wyst puje o rodki w ramach dofinansowania w formie zaliczki Wnioskiem o p atno zaliczkow, (2) IP II weryfikuje Wniosek o p atno zaliczkow i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 5 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku o p atno zaliczkow przez beneficjenta, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta dla rodków wyp acanych w formie zaliczki, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich, (4) beneficjent zobowi zany jest do rozliczenia rodków przekazanych w formie zaliczki do 10 dni roboczych od momentu otrzymania rodków. 8 Nie dotyczy JST, dla których odsetki naros e na rachunkach bankowych s dochodami w asnymi (zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z pó n. zm.) 19

20 Bank Gospodarstwa Krajowego - instytucja dokonuj ca p atno ci rodki europejskie) atno dla beneficjenta w formie zaliczki w ramach RPO WM projekty, w których wyst pi wspó finansowanie z bud etu pa stwa Zlecenie atno ci (2) Instytucja Po rednicz ca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych atno dla Beneficjenta rodki europejskie) (3) Wniosek o p atno (rozliczenie zaliczki) (4) Dotacja celowa (bud et pa stwa) (3) Wniosek o p atno zaliczkow (1) Beneficjent (1) beneficjent wyst puje o rodki w ramach dofinansowania w formie zaliczki Wnioskiem o p atno zaliczkow, (2) IP II weryfikuje Wniosek o p atno zaliczkow i wystawia Zlecenie p atno ci w terminie 5 dni roboczych od momentu z enia poprawnej wersji Wniosku o p atno zaliczkow przez beneficjenta, (3) BGK dokonuje p atno ci ( rodki europejskie) na rachunek beneficjenta dla rodków wyp acanych w formie zaliczki, w terminie wynikaj cym z Terminarza p atno ci rodków europejskich; MJWPU wyp aca rodki dotacji celowej (bud et pa stwa) zgodnie z terminami p atno ci BGK na rachunek beneficjenta dla zaliczki, (4) beneficjent zobowi zany jest do rozliczenia rodków przekazanych w formie zaliczki do 10 dni roboczych od momentu otrzymania rodków. 3) Przekazanie rodków na utworzenie lub wniesienie wk adu do funduszy kapita u podwy szonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy po yczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 Rozporz dzenia 1083/2006 dokonywane jest:, zgodnie z 5 pkt 2 Rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów sk adania wniosków o p atno w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), na warunkach okre lonych umow o dofinansowanie projektu, na podstawie sk adanego do MJWPU Wniosku o p atno, wyp ata rodków mo e by udzielona maksymalnie do wysoko ci 100% ca kowitej warto ci dofinansowania Dofinansowanie projektów realizowanych przez pa stwowe jednostki bud etowe Beneficjent b cy pa stwow jednostk bud etow (pjb) otrzymuje od wykonawcy faktur za wykonan us ug /dostarczony towar. Beneficjent na podstawie upowa nienia od MJWPU, wystawia Zlecenie p atno ci i przekazuje je do BGK. Zlecenie winno opiewa na kwot wynikaj z faktury. Jednocze nie beneficjent przesy a stosown informacj do w ciwego dysponenta cz ci bud etowej. BGK dokonuje p atno ci na rzecz wykonawcy, który wystawi faktur dla pa stwowej jednostki bud etowej. Beneficjent po upewnieniu si, e faktura zosta a zap acona, sk ada do MJWPU Wniosek o p atno wraz z za czonymi dokumentami po wiadczaj cymi poniesione wydatki, w celu ich rozliczenia i uj cia przez MJWPU w Po wiadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o p atno okresow od IP II do IZ. MJWPU weryfikuje Wniosek o p atno w terminie 15 dni roboczych. Wyj tek stanowi 20

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek o p atno zasady rozlicze Dzia anie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6. wersja z 04-02--2010. Gdańsk

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6. wersja z 04-02--2010. Gdańsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Vademecum, Tom III Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Wykaz zmian do Vademecum, Tom III Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013. 1.1.2 Tryb zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, str. 5 1.2 Zabezpieczenie realizacji umowy, str. 6 1.2 Zabezpieczenie realizacji umowy, str. 6 Wykaz zmian do Vademecum, Tom III Realizacja i rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Uczestnikiem Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

UMOWA NR. zwanym dalej Uczestnikiem Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: UMOWA NR. O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie

Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie 2015 Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warunki realizacji projektu Wykonanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 0050.61.2016 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 25 maja 2016r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

ZARZADZENIE NR 0050.61.2016 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 25 maja 2016r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym ZARZADZENIE NR 0050.61.2016 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 25 maja 2016r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym Na podstawie 3 Uchwały Nr XLIX/270/13 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Grodkowa. - upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

Burmistrz Grodkowa. - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Burmistrz Grodkowa na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo