Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r."

Transkrypt

1 Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, w całości wpłacony reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym. a,. KRS:.., ; NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami 1 Oświadczenia Stron 1. Zamawiający oświadcza, że: a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kolejowym przewozie osób i rzeczy na podstawie licencji nr.. z dnia r. wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na czas nieokreślony, b) posiada certyfikat bezpieczeństwa cześć A nr ważny do dnia.. wydany przez Prezesa UTK w dniu. oraz część B nr ważny do dnia... wydany przez Prezesa UTK w dniu...

2 c) posiada aktualną umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostępnienie linii kolejowych. 2. Wykonawca oświadcza, że: a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji nr.. udzielonej przez.. z dnia. r. b) posiada tytuł prawny do pojazdów trakcyjnych, którymi świadczona będzie obsługa trakcyjna będąca przedmiotem Umowy, a pojazdy te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie stanowią przedmiotu żadnego postępowania sądowego, w wyniku, którego nastąpiłoby jakiekolwiek ograniczenie rzeczonego tytułu prawnego, c) posiada certyfikat bezpieczeństwa część A nr. ważny od dnia.. do dnia.. wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu... oraz część B nr. ważny od dnia.. do dnia... wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu.., d) osoby wykonujące pracę na rzecz Zamawiający są pracownikami Wykonawcy i posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji Gorzów Wielkopolski. 2. Ogólna wartość zamówionej przez Zamawiającego pracy, jako zamówienie stałe, określona jest w Załączniku nr 2 oraz w tabeli Załącznika nr Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: netto zł (słownie:..), brutto. zł (słownie: ). 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane na podstawie niniejszej umowy. 3 Warunki realizacji umowy 1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie obowiązujące Strony właściwe przepisy, w tym w szczególności ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94, z późniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przepisy, regulaminy i instrukcje, których wykaz zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Pozapociagowa obsługa trakcyjna lokomotywami spalinowymi Wykonawcy wraz z drużynami trakcyjnymi Wykonawcy realizowana będzie na stacji Gorzów Wielkopolski. 4 Prawa i szczególne zobowiązania Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie pracy pozapociągowej na stacji Gorzów Wielkopolski zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i zarządzeniami doraźnymi. 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) realizacji usługi w oparciu o obowiązujące instrukcje i regulaminy, wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy,

3 2) zapewnienia obsługi trakcyjnej zgodnie z przyjętymi zamówieniami na pracę wymienioną w 2 ust.1, 3) zapewnienia pojazdów trakcyjnych sprawnych technicznie, posiadających świadectwo typu wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa (Urząd Transportu Kolejowego), ważne świadectwa sprawności technicznej, jak również spełniające inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, 4) zapewnienia pracowników drużyn trakcyjnych z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) udokumentowania, na pisemne żądanie Zamawiającego, kwalifikacji i uprawnień pracowników drużyny trakcyjnej, jak również przedstawienia dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną udostępnianych pojazdów trakcyjnych, 6) dostarczenia na koszt własny, zastępczego pojazdu trakcyjnego w przypadku niesprawności planowego pojazdu Wykonawcy, 7) zapewnienia zastępczej drużyny trakcyjnej w przypadku niedyspozycji lub nieobecności planowej drużyny Wykonawcy, 8) wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy w istniejących warunkach terenowych i technicznych, 9) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego (telefonicznie, faksem i em) o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji planu obsługi technicznej pociągów zgodnie z 7 ust Zamawiający zobowiązuje się do: 1) korzystania z obsługi trakcyjnej w oparciu o obowiązujące instrukcje i regulaminy, wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy, 2) korzystania z obsługi trakcyjnej świadczonej przez Wykonawcę, zgodnie z umową, 3) zapewnienia w składach pociągów obsługiwanych pojazdami trakcyjnymi Wykonawcy wagonów we właściwym stanie technicznym, zgodnych z obowiązującymi standardami i spełniającymi wymagania przepisów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu, 4) udostępnienia Instrukcji i przepisów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 5 Zasady rozliczeń finansowych 1. W okresach miesięcznych Wykonawca wystawiać będzie fakturę VAT jako należność ryczałtową w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy faktura. Należność ryczałtowa za dany miesiąc zostanie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy. Przyjmuje się do obliczeń wielkość pracy do wykonania miesięcznie, jaka została zawarta w tabeli 1 Załącznika nr 3 do Umowy. Ceny jednostkowe netto zostaną powiększone o obowiązującą stawkę VAT. 2. W przypadku zaistnienia różnicy pomiędzy ilością pracy zaplanowanej do wykonania w danym miesiącu, a ilością rzeczywiście wykonanej pracy, Wykonawca wystawi fakturę korygującą do faktury VAT. 3. Wykonawca wystawi fakturę na: PKP Intercity Spółka Akcyjna., ul. Żelazna 59a, Warszawa i prześle na adres: PKP Intercity Spółka Akcyjna, ul. Żelazna 59a, Warszawa, Kancelaria Spółki. 4. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej umowy.

4 5. Za datę zapłaty należności z tytułu świadczonej usługi uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Za opóźnienia w terminowej zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki. 6 Kary umowne i odszkodowania 1. Strony ustalają, że z tytułu niedotrzymania jakości świadczonych usług, tj. w przypadku niżej wymienionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opóźnień obsługiwanych pociągów mogą być dokonywane zmniejszenia opłaty za wykonaną obsługę trakcyjną: a) naprawy pojazdu trakcyjnego Wykonawcy podczas obsługi pociągu przez drużynę Wykonawcy, b) wymiany pojazdu trakcyjnego Wykonawcy w trakcie obsługi pociągu z powodu jego uszkodzenia (defekt pojazdu trakcyjnego), c) późnego wydania lokomotywy lub drużyny trakcyjnej przez Wykonawcę. 2. Za opóźnienia pociągów, wynikające z realizacji Umowy, które zostały zakwalifikowane przez zarządcę infrastruktury na Zamawiającego, a wynikające z realizacji niniejszej umowy i z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi. W okresach miesięcznych Zamawiający wystawi notę obciążeniową na kwotę będącą sumą iloczynów stawki jednostkowej 6 zł za minutę opóźnienia i ilości minut opóźnień dotyczy tylko przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do noty obciążeniowej Zamawiającego dołączy uzgodnione Zestawienie pociągów Zamawiającego opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za miesiąc 2015 r. sporządzone wg wzoru zawartego w Załączniku nr Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Okoliczności siły wyższej 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewypełnienie zobowiązań niniejszej Umowy, jeżeli wynikło to z powodu okoliczności siły wyższej, zdarzeń, których nie można przewidzieć ani uniknąć bądź w jakikolwiek sposób zapobiec, tj. z powodu żywiołów, blokad i innych okoliczności, które miały wpływ bezpośredni na wypełnienie niniejszej umowy. 2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1, a także o możliwym czasie ich trwania i uzgadniają dalsze działanie. Wykaz stanowisk, które należy informować o sytuacjach mających bezpośredni wpływ na wypełnienie niniejszej Umowy: 1. ze strony Zamawiającego: Dyspozytor Zakładu: 2. ze strony Wykonawcy: Dyspozytor Zakładu:..

5 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości brutto wskazanej w 2 ust. 3, co stanowi kwotę złotych (słownie: ) w formie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 3. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od uznania należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 9 Dopuszczalne zmiany umowy Zamawiający ma prawo na mocy jednostronnej decyzji do zmniejszenia zamawianej wielkości pracy trakcyjnej w przypadku: a) zmian wynikających ze zmian do rozkładu jazdy wprowadzonych przez zarządcę infrastruktury, b) likwidacji połączeń, c) pozyskania przez Zamawiającego własnych lokomotyw spalinowych i zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o zaplanowanych zmianach. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 10 Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta z od dnia zawarcia, przy czym termin jej realizacji rozpocznie się od 01 lipca 2015 r. i obowiązuje do dnia 12 grudnia 2015 r. 2. Zmiany w niniejszej Umowie, oraz oświadczenia woli jej rozwiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana Załącznika nr 5 nie stanowi zmiany Umowy i jest obowiązująca z dniem doręczenia zmiany do Zamawiającego. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 5. W przypadku istotnego naruszenia zapisów umowy każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. 6. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

6 7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. 8. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy, w tym Kodeksu Cywilnego. 9. Spory dotyczące Umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze pisemnych negocjacji. Po wyczerpaniu możliwości negocjacji Stronom przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu Powszechnego odpowiedniego dla siedziby Pozwanego. 10. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 11. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Instrukcje i Regulaminy obowiązujące Strony przy realizacji Umowy, 2) Załącznik nr 2 Zestawienie zamówień stałych obsługi trakcyjnej pociągów Zamawiającego zleconych do Wykonawcę, 3) Załącznik nr 3 Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń za wykonanie obsługi trakcyjnej, 4) Załącznik nr 4 Zestawienie pociągów Zamawiającego opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA.....

7 Załącznik nr 1 do Umowy z dnia... INSTRUKCJE i REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE STRONY PRZY REALIZACJI UMOWY Lp. Nazwa instrukcji Miejsce publikacji Uwagi Bt-1 (Mt-1) Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-2 (Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Ct-9 Instrukcja o gospodarce pojazdami i drużynami trakcyjnymi 2009 r. Uchwała Nr 949 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-1 (Mt-1) r. Uchwała Nr 953 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-2 (Mt-2) r. Zarządzenie Nr 221 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia Instrukcji o gospodarce pojazdami i drużynami trakcyjnymi Ct-9, MT-26 Instrukcja dla dyspozytorów trakcji Bt-3 Instrukcja o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych MT-34a Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla drużyn trakcyjnych, elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych Ct-12 Instrukcja o sposobie wypełniania i trybie postępowania z kartą pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów Bw-28 (Mw-28) Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta taboru kolejowego 1996r Zarządzenie Nr 125 Zarządu PKP z dnia 25 listopada 1996r. w sprawie ustalenia Instrukcji dla dyspozytora trakcji MT-26 (Biuletyn PKP Nr 32 z 1999 r. poz. 124). 2011r. Uchwała Nr 223/11 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Bt r. Zarządzenie Nr 78 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla drużyn trakcyjnych, elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych MT-34a (Biuletyn PKP Nr 21 z 1999r. poz. 76) r. Decyzja Nr 202 Członka Zarządu ds. Eksploatacyjnych PKP CARGO S.A. z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP CARGO S.A. Instrukcji o sposobie wypełniania i trybie postępowania z kartą pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów Ct r. Zuchwała 1292/2009 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji dla rewidenta taboru Bw-28 (Mw- 28) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją TTN /09 z dnia r.

8 Pr-2 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej oraz o organizacji zestawiania pociągów pasażerskich Pr-3 (R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów Pr-4 (R-12, E-36) Instrukcja o użytkowaniu, organizacji i utrzymaniu urządzeń sieci radiołączności w spółce Przewozy Regionalne Pt-2 (Mt-1) Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-3 (Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-5 (Mt-32) Instrukcja o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Pw-3 (Mw-62) Instrukcja o ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji taboru pasażerskiego eksploatowanego przez PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Pw-5 (Mw-56) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego 2009 r. Uchwała Nr 100 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji o technice pracy manewrowej oraz o organizacji zestawiania pociągów pasażerskich Pr-2 (R-34) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /08/09 z dnia r r. Uchwała nr 115 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 01 kwietnia 2008 r w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów Pr-3 (R-3) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzja nr TTN /07/09 z dnia r. wraz ze zmianami r. Uchwała Nr 168 Zarządu Przewozy Regionalne sp. z o.o. z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Przewozy Regionalne sp. z o.o. Instrukcji o użytkowaniu, organizacji i utrzymaniu urządzeń sieci radiołączności w spółce Przewozy Regionalne Pr-4 (R-12, E-36) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /10 z dnia r r. Uchwała Nr 365 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-2 (Mt-1) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07/09 z dnia r r. Uchwała Nr 366 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-3 (Mt-2) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07/09 z dnia r r. Uchwała Nr 311 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Pt-5 (Mt-32) zatwierdzonej przez Prezesa UTK Decyzja nr TTN /07/09 z dnia r r. Uchwała Nr 90 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 07 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji o ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji taboru pasażerskiego eksploatowanego przez PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. PW-3 (Mw-62) r. Uchwała Nr 313 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego Pw-5 (Mw-56) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07/08 z dnia r.

9 Pw-6 (Mw28) Instrukcja dla rewidenta wagonów pasażerskich Bw-56 (Mw-56) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego 19. Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji Ir-1 (R1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-8 (R3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-5 (R 12) Instrukcje o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej R-18 Instrukcja o skróconych adresach liczbowych Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-3 (R9) Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych 2007r. Uchwała nr 312 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji dla rewidenta wagonów pasażerskich Pw-6 (Mw-28), która została zatwierdzona przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07 z dnia r r. Uchwała Nr 851/2010 Zarządu PKP Intercity S.A z dnia r. w sprawie przyjęcia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego Bw-56 (Mw-56) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /10 z dnia r r. Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1(E-1). (Biuletyn PKP PLK S.A. Nr 3 z dnia 10 października 2007r., poz.16) r. Uchwała Nr 176 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 02 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) oraz zmiany uchwały Zarządu PLK w sprawie przyjęcia zarządzenia wprowadzającego Instrukcje o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) (Biuletyn PKP PLK S.A. B Nr 03 poz. 14 z dnia 30 maja 2008 r. Zmiana Biuletyn PLK Nr 01 z r. 2006r. Zarządzenie nr 11 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2006r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych Ir-8 (R-3). Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wynikające z Zarządzenia NR 27/2007 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 07 listopada 2007 r. 2005r. Zarządzenie Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) (Biuletyn PKP PLK S.A., B Nr 01 poz. 3 z dnia 05 maja 2005 r.) 2005 r. Zarządzenie Nr 18 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34) Zmiany: Uchwała Nr 246 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 06 maja 2008 r. (Biuletyn PLK, B Nr 04 poz. 18 z dnia 30 lipca 2008 r. oraz Biuletyn PLK, B Nr 05 z dnia r. poz. 20) 2000 r. Zarządzenie Nr 6 Zarządu PKP z dnia 07 stycznia 2000r. w sprawie ustalenia Instrukcji skróconych adresach liczbowych R- 18, (Biuletyn PKP Nr 1 z 2000 r. poz. 5) Zmiany i uzupełnienia: Biuletyn PKP Nr 21 z 2000 r. poz r. - Zarządzenie Nr 12 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 (D-21), (Biuletyn PLK, B Nr 02 poz.12 z dnia 04 lipca 2007r.) 2005 r. Zarządzenie Nr 10 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9) (Biuletyn PKP PLK S.A., B Nr 01 poz. 12 z dnia 05 maja 2005 r.)

10 Regulaminy techniczne działki dotyczące pracy drużyn i pojazdów trakcyjnych [wg Instrukcji Ir-3 (R-9)] Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj. 2014/2015

11 Załącznik Nr 3 do Umowy nr z dnia.... Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń za wykonanie obsługi trakcyjnej 1. Rozliczenie wykonanej pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi wraz z drużynami trakcyjnymi, będzie się odbywać w oparciu o zapisy prowadzonych w Karcie pracy drużyn trakcyjnych i pojazdów - P druk Wykonawcy Mt-009 przez: drużyny trakcyjne i drużyny konduktorskie, które stanowią dane źródłowe do sporządzenia przez PKP Informatyka spółka z o.o. opracowań Statystyka Pracy Taboru oraz Elementy czasu pracy drużyn trakcyjnych w okresach miesięcznych. 2. Miernikiem wykonanej obsługi trakcyjnej będą pojazdogodziny wykonane lokomotywami Wykonawcy z drużyną trakcyjną Wykonawcy wyliczone z czasu dyspozycji lokomotyw przez Zamawiającego, tj. od punktu kontrolnego (umownego punktu kontrolnego) w pracy pozapociągowej i przy przeciąganiu. 3. Podstawą wystawiania faktur VAT w okresach miesięcznych będzie wielkość wyliczona w oparciu o miesięczną wielkość pracy oraz stawek jednostkowych netto, które ujęto w tabelach nr 1 i 2 niniejszego załącznika. 4. Należność za dany miesiąc za pracę pozapociągową obliczana będzie, jako suma iloczynów wyliczonych dla poszczególnych rodzajów pracy i grup pojazdów trakcyjnych wynikających: a) dla lokomotyw spalinowych Wykonawcy z drużyną trakcyjną Wykonawcy w pracy pozapociągowej z liczby pojazdogodzin, zaplanowanych na miesiąc podczas manewrów w pracy pociągowej, ogrzewania pociągów oraz przeciągania i cen jednostkowych udostępniania lokomotyw spalinowych z drużyną trakcyjną w zł/pojazdogodzinę wykazanych w tabelach nr 1 i 2 niniejszego załącznika, 5. Korekta faktury VAT do rzeczywistej wielkości wykonanej pracy na rzecz Zmawiającego, obliczana będzie z różnicy wystawionej faktury VAT, o której mowa w 5 ust. 1 Umowy i rzeczywistej należności za wykonaną pracę na rzecz Zamawiającego będącą iloczynem: a) wielkości faktycznie wykonanej: - lokomotywami spalinowymi Wykonawcy z drużyną trakcyjną Wykonawcy w pracy pozapociągowej, manewrów w pracy pociągowej, ogrzewania i przeciągania, wyrażonej w pojazdogodzinach ustalonej w oparciu o załącznik Nr 2, b) wielkości cen jednostkowych netto, ujętych w niniejszym załączniku w tabelach nr 1 i 2 dla poszczególnych grup pojazdów trakcyjnych lub drużyn trakcyjnych. 6. Do prac wykonywanych poza wielkością zaplanowaną, jaka ujęta jest w poniższej tabeli nr 1 (w tym na zamówienia doraźne), należy stosować ceny jednostkowe netto wyszczególnione w tabelach nr 1 i2 załącznika.

12 Załącznik nr 4 do Umowy nr.. z dnia... - Wzór Lp. Data Nr pociągu Zestawienie pociągów Zamawiającego opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za miesiąc r. Ilość minut opóźnienia Miejsce opóźnienia Przyczyna Uwagi Przyczyny opóźnień pociągów (rubr. 6 tabeli), za które mogą być naliczane zmniejszenia opłaty: 1. Naprawa lokomotywy podczas obsługi pociągu przez drużynę trakcyjną Wykonawcy. 2. Wymiana lokomotywy w trakcie obsługi pociągu z powodu jej uszkodzenia (defekt lokomotywy). 3. Późne wydanie lokomotywy. 4. Późne zgłoszenie się drużyny trakcyjnej Wykonawcy.

13 Załącznik nr 5 do Umowy nr.. z dnia... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O RACHUNKU BANKOWYM Niniejszym oświadczam, że wskazany rachunek bankowy o nr:.. jest właściwym w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku jego zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić PKP Intercity S.A. i wskazać nowy nr rachunku w formie pisemnego oświadczenia.... dn.... (podpis wykonawcy)

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez :

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : DRUK NR 2 DO SIWZ ZAŁ. NR 1 DO OFERTY Znak sprawy G/1//2010 Projekt Umowy UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów osobowych marki Peugeot Partner II

PKP Intercity S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów osobowych marki Peugeot Partner II 3/17/2015 PKP Intercity S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów osobowych marki Peugeot Partner II Przedmiot sprzedaży Sprzedażą objęte są samochody Peugeot Partner II generacja z roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonywanie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo