Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r."

Transkrypt

1 Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, w całości wpłacony reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym. a,. KRS:.., ; NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami 1 Oświadczenia Stron 1. Zamawiający oświadcza, że: a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kolejowym przewozie osób i rzeczy na podstawie licencji nr.. z dnia r. wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na czas nieokreślony, b) posiada certyfikat bezpieczeństwa cześć A nr ważny do dnia.. wydany przez Prezesa UTK w dniu. oraz część B nr ważny do dnia... wydany przez Prezesa UTK w dniu...

2 c) posiada aktualną umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostępnienie linii kolejowych. 2. Wykonawca oświadcza, że: a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji nr.. udzielonej przez.. z dnia. r. b) posiada tytuł prawny do pojazdów trakcyjnych, którymi świadczona będzie obsługa trakcyjna będąca przedmiotem Umowy, a pojazdy te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie stanowią przedmiotu żadnego postępowania sądowego, w wyniku, którego nastąpiłoby jakiekolwiek ograniczenie rzeczonego tytułu prawnego, c) posiada certyfikat bezpieczeństwa część A nr. ważny od dnia.. do dnia.. wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu... oraz część B nr. ważny od dnia.. do dnia... wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu.., d) osoby wykonujące pracę na rzecz Zamawiający są pracownikami Wykonawcy i posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji Gorzów Wielkopolski. 2. Ogólna wartość zamówionej przez Zamawiającego pracy, jako zamówienie stałe, określona jest w Załączniku nr 2 oraz w tabeli Załącznika nr Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: netto zł (słownie:..), brutto. zł (słownie: ). 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane na podstawie niniejszej umowy. 3 Warunki realizacji umowy 1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie obowiązujące Strony właściwe przepisy, w tym w szczególności ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94, z późniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przepisy, regulaminy i instrukcje, których wykaz zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Pozapociagowa obsługa trakcyjna lokomotywami spalinowymi Wykonawcy wraz z drużynami trakcyjnymi Wykonawcy realizowana będzie na stacji Gorzów Wielkopolski. 4 Prawa i szczególne zobowiązania Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie pracy pozapociągowej na stacji Gorzów Wielkopolski zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i zarządzeniami doraźnymi. 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) realizacji usługi w oparciu o obowiązujące instrukcje i regulaminy, wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy,

3 2) zapewnienia obsługi trakcyjnej zgodnie z przyjętymi zamówieniami na pracę wymienioną w 2 ust.1, 3) zapewnienia pojazdów trakcyjnych sprawnych technicznie, posiadających świadectwo typu wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa (Urząd Transportu Kolejowego), ważne świadectwa sprawności technicznej, jak również spełniające inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, 4) zapewnienia pracowników drużyn trakcyjnych z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) udokumentowania, na pisemne żądanie Zamawiającego, kwalifikacji i uprawnień pracowników drużyny trakcyjnej, jak również przedstawienia dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną udostępnianych pojazdów trakcyjnych, 6) dostarczenia na koszt własny, zastępczego pojazdu trakcyjnego w przypadku niesprawności planowego pojazdu Wykonawcy, 7) zapewnienia zastępczej drużyny trakcyjnej w przypadku niedyspozycji lub nieobecności planowej drużyny Wykonawcy, 8) wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy w istniejących warunkach terenowych i technicznych, 9) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego (telefonicznie, faksem i em) o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji planu obsługi technicznej pociągów zgodnie z 7 ust Zamawiający zobowiązuje się do: 1) korzystania z obsługi trakcyjnej w oparciu o obowiązujące instrukcje i regulaminy, wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy, 2) korzystania z obsługi trakcyjnej świadczonej przez Wykonawcę, zgodnie z umową, 3) zapewnienia w składach pociągów obsługiwanych pojazdami trakcyjnymi Wykonawcy wagonów we właściwym stanie technicznym, zgodnych z obowiązującymi standardami i spełniającymi wymagania przepisów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu, 4) udostępnienia Instrukcji i przepisów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 5 Zasady rozliczeń finansowych 1. W okresach miesięcznych Wykonawca wystawiać będzie fakturę VAT jako należność ryczałtową w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy faktura. Należność ryczałtowa za dany miesiąc zostanie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy. Przyjmuje się do obliczeń wielkość pracy do wykonania miesięcznie, jaka została zawarta w tabeli 1 Załącznika nr 3 do Umowy. Ceny jednostkowe netto zostaną powiększone o obowiązującą stawkę VAT. 2. W przypadku zaistnienia różnicy pomiędzy ilością pracy zaplanowanej do wykonania w danym miesiącu, a ilością rzeczywiście wykonanej pracy, Wykonawca wystawi fakturę korygującą do faktury VAT. 3. Wykonawca wystawi fakturę na: PKP Intercity Spółka Akcyjna., ul. Żelazna 59a, Warszawa i prześle na adres: PKP Intercity Spółka Akcyjna, ul. Żelazna 59a, Warszawa, Kancelaria Spółki. 4. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej umowy.

4 5. Za datę zapłaty należności z tytułu świadczonej usługi uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Za opóźnienia w terminowej zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki. 6 Kary umowne i odszkodowania 1. Strony ustalają, że z tytułu niedotrzymania jakości świadczonych usług, tj. w przypadku niżej wymienionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opóźnień obsługiwanych pociągów mogą być dokonywane zmniejszenia opłaty za wykonaną obsługę trakcyjną: a) naprawy pojazdu trakcyjnego Wykonawcy podczas obsługi pociągu przez drużynę Wykonawcy, b) wymiany pojazdu trakcyjnego Wykonawcy w trakcie obsługi pociągu z powodu jego uszkodzenia (defekt pojazdu trakcyjnego), c) późnego wydania lokomotywy lub drużyny trakcyjnej przez Wykonawcę. 2. Za opóźnienia pociągów, wynikające z realizacji Umowy, które zostały zakwalifikowane przez zarządcę infrastruktury na Zamawiającego, a wynikające z realizacji niniejszej umowy i z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi. W okresach miesięcznych Zamawiający wystawi notę obciążeniową na kwotę będącą sumą iloczynów stawki jednostkowej 6 zł za minutę opóźnienia i ilości minut opóźnień dotyczy tylko przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do noty obciążeniowej Zamawiającego dołączy uzgodnione Zestawienie pociągów Zamawiającego opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za miesiąc 2015 r. sporządzone wg wzoru zawartego w Załączniku nr Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Okoliczności siły wyższej 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewypełnienie zobowiązań niniejszej Umowy, jeżeli wynikło to z powodu okoliczności siły wyższej, zdarzeń, których nie można przewidzieć ani uniknąć bądź w jakikolwiek sposób zapobiec, tj. z powodu żywiołów, blokad i innych okoliczności, które miały wpływ bezpośredni na wypełnienie niniejszej umowy. 2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1, a także o możliwym czasie ich trwania i uzgadniają dalsze działanie. Wykaz stanowisk, które należy informować o sytuacjach mających bezpośredni wpływ na wypełnienie niniejszej Umowy: 1. ze strony Zamawiającego: Dyspozytor Zakładu: 2. ze strony Wykonawcy: Dyspozytor Zakładu:..

5 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości brutto wskazanej w 2 ust. 3, co stanowi kwotę złotych (słownie: ) w formie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 3. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od uznania należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 9 Dopuszczalne zmiany umowy Zamawiający ma prawo na mocy jednostronnej decyzji do zmniejszenia zamawianej wielkości pracy trakcyjnej w przypadku: a) zmian wynikających ze zmian do rozkładu jazdy wprowadzonych przez zarządcę infrastruktury, b) likwidacji połączeń, c) pozyskania przez Zamawiającego własnych lokomotyw spalinowych i zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o zaplanowanych zmianach. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 10 Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta z od dnia zawarcia, przy czym termin jej realizacji rozpocznie się od 01 lipca 2015 r. i obowiązuje do dnia 12 grudnia 2015 r. 2. Zmiany w niniejszej Umowie, oraz oświadczenia woli jej rozwiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana Załącznika nr 5 nie stanowi zmiany Umowy i jest obowiązująca z dniem doręczenia zmiany do Zamawiającego. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 5. W przypadku istotnego naruszenia zapisów umowy każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. 6. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

6 7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. 8. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy, w tym Kodeksu Cywilnego. 9. Spory dotyczące Umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze pisemnych negocjacji. Po wyczerpaniu możliwości negocjacji Stronom przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu Powszechnego odpowiedniego dla siedziby Pozwanego. 10. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 11. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Instrukcje i Regulaminy obowiązujące Strony przy realizacji Umowy, 2) Załącznik nr 2 Zestawienie zamówień stałych obsługi trakcyjnej pociągów Zamawiającego zleconych do Wykonawcę, 3) Załącznik nr 3 Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń za wykonanie obsługi trakcyjnej, 4) Załącznik nr 4 Zestawienie pociągów Zamawiającego opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA.....

7 Załącznik nr 1 do Umowy z dnia... INSTRUKCJE i REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE STRONY PRZY REALIZACJI UMOWY Lp. Nazwa instrukcji Miejsce publikacji Uwagi Bt-1 (Mt-1) Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-2 (Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Ct-9 Instrukcja o gospodarce pojazdami i drużynami trakcyjnymi 2009 r. Uchwała Nr 949 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-1 (Mt-1) r. Uchwała Nr 953 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-2 (Mt-2) r. Zarządzenie Nr 221 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia Instrukcji o gospodarce pojazdami i drużynami trakcyjnymi Ct-9, MT-26 Instrukcja dla dyspozytorów trakcji Bt-3 Instrukcja o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych MT-34a Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla drużyn trakcyjnych, elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych Ct-12 Instrukcja o sposobie wypełniania i trybie postępowania z kartą pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów Bw-28 (Mw-28) Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta taboru kolejowego 1996r Zarządzenie Nr 125 Zarządu PKP z dnia 25 listopada 1996r. w sprawie ustalenia Instrukcji dla dyspozytora trakcji MT-26 (Biuletyn PKP Nr 32 z 1999 r. poz. 124). 2011r. Uchwała Nr 223/11 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Bt r. Zarządzenie Nr 78 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla drużyn trakcyjnych, elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych MT-34a (Biuletyn PKP Nr 21 z 1999r. poz. 76) r. Decyzja Nr 202 Członka Zarządu ds. Eksploatacyjnych PKP CARGO S.A. z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP CARGO S.A. Instrukcji o sposobie wypełniania i trybie postępowania z kartą pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów Ct r. Zuchwała 1292/2009 Zarządu PKP Intercity S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji dla rewidenta taboru Bw-28 (Mw- 28) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją TTN /09 z dnia r.

8 Pr-2 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej oraz o organizacji zestawiania pociągów pasażerskich Pr-3 (R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów Pr-4 (R-12, E-36) Instrukcja o użytkowaniu, organizacji i utrzymaniu urządzeń sieci radiołączności w spółce Przewozy Regionalne Pt-2 (Mt-1) Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-3 (Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-5 (Mt-32) Instrukcja o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Pw-3 (Mw-62) Instrukcja o ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji taboru pasażerskiego eksploatowanego przez PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Pw-5 (Mw-56) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego 2009 r. Uchwała Nr 100 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji o technice pracy manewrowej oraz o organizacji zestawiania pociągów pasażerskich Pr-2 (R-34) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /08/09 z dnia r r. Uchwała nr 115 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 01 kwietnia 2008 r w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów Pr-3 (R-3) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzja nr TTN /07/09 z dnia r. wraz ze zmianami r. Uchwała Nr 168 Zarządu Przewozy Regionalne sp. z o.o. z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Przewozy Regionalne sp. z o.o. Instrukcji o użytkowaniu, organizacji i utrzymaniu urządzeń sieci radiołączności w spółce Przewozy Regionalne Pr-4 (R-12, E-36) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /10 z dnia r r. Uchwała Nr 365 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-2 (Mt-1) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07/09 z dnia r r. Uchwała Nr 366 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-3 (Mt-2) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07/09 z dnia r r. Uchwała Nr 311 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych Pt-5 (Mt-32) zatwierdzonej przez Prezesa UTK Decyzja nr TTN /07/09 z dnia r r. Uchwała Nr 90 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 07 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji o ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji taboru pasażerskiego eksploatowanego przez PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. PW-3 (Mw-62) r. Uchwała Nr 313 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego Pw-5 (Mw-56) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07/08 z dnia r.

9 Pw-6 (Mw28) Instrukcja dla rewidenta wagonów pasażerskich Bw-56 (Mw-56) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego 19. Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji Ir-1 (R1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-8 (R3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-5 (R 12) Instrukcje o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej R-18 Instrukcja o skróconych adresach liczbowych Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-3 (R9) Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych 2007r. Uchwała nr 312 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji dla rewidenta wagonów pasażerskich Pw-6 (Mw-28), która została zatwierdzona przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /07 z dnia r r. Uchwała Nr 851/2010 Zarządu PKP Intercity S.A z dnia r. w sprawie przyjęcia do stosowania w PKP Intercity S.A. Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego Bw-56 (Mw-56) zatwierdzoną przez Prezesa UTK Decyzją nr TTN /10 z dnia r r. Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1(E-1). (Biuletyn PKP PLK S.A. Nr 3 z dnia 10 października 2007r., poz.16) r. Uchwała Nr 176 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 02 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) oraz zmiany uchwały Zarządu PLK w sprawie przyjęcia zarządzenia wprowadzającego Instrukcje o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) (Biuletyn PKP PLK S.A. B Nr 03 poz. 14 z dnia 30 maja 2008 r. Zmiana Biuletyn PLK Nr 01 z r. 2006r. Zarządzenie nr 11 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2006r w sprawie wprowadzenia Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych Ir-8 (R-3). Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wynikające z Zarządzenia NR 27/2007 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 07 listopada 2007 r. 2005r. Zarządzenie Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) (Biuletyn PKP PLK S.A., B Nr 01 poz. 3 z dnia 05 maja 2005 r.) 2005 r. Zarządzenie Nr 18 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34) Zmiany: Uchwała Nr 246 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 06 maja 2008 r. (Biuletyn PLK, B Nr 04 poz. 18 z dnia 30 lipca 2008 r. oraz Biuletyn PLK, B Nr 05 z dnia r. poz. 20) 2000 r. Zarządzenie Nr 6 Zarządu PKP z dnia 07 stycznia 2000r. w sprawie ustalenia Instrukcji skróconych adresach liczbowych R- 18, (Biuletyn PKP Nr 1 z 2000 r. poz. 5) Zmiany i uzupełnienia: Biuletyn PKP Nr 21 z 2000 r. poz r. - Zarządzenie Nr 12 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 (D-21), (Biuletyn PLK, B Nr 02 poz.12 z dnia 04 lipca 2007r.) 2005 r. Zarządzenie Nr 10 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9) (Biuletyn PKP PLK S.A., B Nr 01 poz. 12 z dnia 05 maja 2005 r.)

10 Regulaminy techniczne działki dotyczące pracy drużyn i pojazdów trakcyjnych [wg Instrukcji Ir-3 (R-9)] Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj. 2014/2015

11 Załącznik Nr 3 do Umowy nr z dnia.... Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń za wykonanie obsługi trakcyjnej 1. Rozliczenie wykonanej pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi wraz z drużynami trakcyjnymi, będzie się odbywać w oparciu o zapisy prowadzonych w Karcie pracy drużyn trakcyjnych i pojazdów - P druk Wykonawcy Mt-009 przez: drużyny trakcyjne i drużyny konduktorskie, które stanowią dane źródłowe do sporządzenia przez PKP Informatyka spółka z o.o. opracowań Statystyka Pracy Taboru oraz Elementy czasu pracy drużyn trakcyjnych w okresach miesięcznych. 2. Miernikiem wykonanej obsługi trakcyjnej będą pojazdogodziny wykonane lokomotywami Wykonawcy z drużyną trakcyjną Wykonawcy wyliczone z czasu dyspozycji lokomotyw przez Zamawiającego, tj. od punktu kontrolnego (umownego punktu kontrolnego) w pracy pozapociągowej i przy przeciąganiu. 3. Podstawą wystawiania faktur VAT w okresach miesięcznych będzie wielkość wyliczona w oparciu o miesięczną wielkość pracy oraz stawek jednostkowych netto, które ujęto w tabelach nr 1 i 2 niniejszego załącznika. 4. Należność za dany miesiąc za pracę pozapociągową obliczana będzie, jako suma iloczynów wyliczonych dla poszczególnych rodzajów pracy i grup pojazdów trakcyjnych wynikających: a) dla lokomotyw spalinowych Wykonawcy z drużyną trakcyjną Wykonawcy w pracy pozapociągowej z liczby pojazdogodzin, zaplanowanych na miesiąc podczas manewrów w pracy pociągowej, ogrzewania pociągów oraz przeciągania i cen jednostkowych udostępniania lokomotyw spalinowych z drużyną trakcyjną w zł/pojazdogodzinę wykazanych w tabelach nr 1 i 2 niniejszego załącznika, 5. Korekta faktury VAT do rzeczywistej wielkości wykonanej pracy na rzecz Zmawiającego, obliczana będzie z różnicy wystawionej faktury VAT, o której mowa w 5 ust. 1 Umowy i rzeczywistej należności za wykonaną pracę na rzecz Zamawiającego będącą iloczynem: a) wielkości faktycznie wykonanej: - lokomotywami spalinowymi Wykonawcy z drużyną trakcyjną Wykonawcy w pracy pozapociągowej, manewrów w pracy pociągowej, ogrzewania i przeciągania, wyrażonej w pojazdogodzinach ustalonej w oparciu o załącznik Nr 2, b) wielkości cen jednostkowych netto, ujętych w niniejszym załączniku w tabelach nr 1 i 2 dla poszczególnych grup pojazdów trakcyjnych lub drużyn trakcyjnych. 6. Do prac wykonywanych poza wielkością zaplanowaną, jaka ujęta jest w poniższej tabeli nr 1 (w tym na zamówienia doraźne), należy stosować ceny jednostkowe netto wyszczególnione w tabelach nr 1 i2 załącznika.

12 Załącznik nr 4 do Umowy nr.. z dnia... - Wzór Lp. Data Nr pociągu Zestawienie pociągów Zamawiającego opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za miesiąc r. Ilość minut opóźnienia Miejsce opóźnienia Przyczyna Uwagi Przyczyny opóźnień pociągów (rubr. 6 tabeli), za które mogą być naliczane zmniejszenia opłaty: 1. Naprawa lokomotywy podczas obsługi pociągu przez drużynę trakcyjną Wykonawcy. 2. Wymiana lokomotywy w trakcie obsługi pociągu z powodu jej uszkodzenia (defekt lokomotywy). 3. Późne wydanie lokomotywy. 4. Późne zgłoszenie się drużyny trakcyjnej Wykonawcy.

13 Załącznik nr 5 do Umowy nr.. z dnia... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O RACHUNKU BANKOWYM Niniejszym oświadczam, że wskazany rachunek bankowy o nr:.. jest właściwym w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku jego zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić PKP Intercity S.A. i wskazać nowy nr rachunku w formie pisemnego oświadczenia.... dn.... (podpis wykonawcy)

Projekt Umowy. a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

Projekt Umowy. a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: Załącznik nr 8 Projekt Umowy zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy spółką: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy:

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: UMOWA NR ZTM.EZ.. zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na wykonywanie obsługi trakcyjnej przez maszynistów Wykonawcy na rzecz PKP Intercity S.A. zawarta w Warszawie dnia... r.

Umowa nr na wykonywanie obsługi trakcyjnej przez maszynistów Wykonawcy na rzecz PKP Intercity S.A. zawarta w Warszawie dnia... r. zawarta w Warszawie dnia... r. pomiędzy: PKP Intercity Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a, kod pocztowy 00-848, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RU II /. / 2009

UMOWA NR RU II /. / 2009 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR RU II /. / 2009 zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Wzór dnia... 2009 r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zawarta w dniu..., w Warszawie, na Świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez:

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez: Wrocław, dnia. Projekt umowy UMOWA na świadczenie usług cateringowych NR../WCRIMS/. Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, a Wrocławskim Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez :

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : DRUK NR 2 DO SIWZ ZAŁ. NR 1 DO OFERTY Znak sprawy G/1//2010 Projekt Umowy UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku

Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Gminą Kocierzew Południowy, 99-414 Kocierzew Kocierzew Południowy 83 NIP 834-18-59-590 Regon 750148288 zwaną dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku.

UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku. W dniu... pomiędzy: Skarb Państwa - 1. Baza Lotnictwa Transportowego z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a - Projekt - UMOWA Nr Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Przewoźnikiem Strony oświadczają,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo