Projekt Umowy. a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Umowy. a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 Projekt Umowy zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy spółką: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 PLN, kapitał wpłacony: ,00 PLN, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, zwane łącznie Stronami W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego numerem.zgodnie Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. (zwany dalej Regulaminem ) na świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyna trakcyjną i drużyną manewrową/ drużynami manewrowymi została zawarta umowa (Umowa) o następującej treści: 1. Wykonawca oświadcza, że: 1 Oświadczenia stron a) wszystkie zlecane przez Zamawiającego prace manewrowe będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z Instrukcją Br-34 (R-34) o technice pracy manewrowej, b) pracownicy drużyn manewrowych Wykonawcy posiadają stosowne uprawnienia zgodnie z: Instrukcją o technice pracy manewrowej Br-34 (Ir-9) wydanej na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz z późniejszymi zmianami) oraz 1

2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 z 2004r, poz z późn. Zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 218 z 2004r, poz z późn. zm.). c) pracownicy drużyn trakcyjnych Wykonawcy posiadają Licencję maszynisty i autoryzację na dany pojazd trakcyjny zgodnie z: - Instrukcją Maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-1 opracowanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 z 2004r, poz z późn. Zm.) oraz - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 218 z 2004r, poz z późn. zm.). d) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu kolejowych przewozów osób i rzeczy na podstawie licencji nr.. udzielonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu r. na czas.., e) posiada certyfikat bezpieczeństwa część A nr ważny od dnia. r. do dnia. r. wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu r. oraz część B nr ważny od dnia.. r. do dnia. r, wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu. r. 2. Zamawiający oświadcza, że: a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kolejowym przewozie osób i rzeczy na podstawie licencji nr TRM/900/01/08 oraz TRM/901/01/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na czas nieokreślony, b) posiada certyfikat bezpieczeństwa cześć A nr PL ważny do dnia r. wydany przez Prezesa UTK w dniu r. oraz część B nr PL ważny do dnia r. wydany przez Prezesa UTK w dniu r. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stałej i doraźnej obsługi pracy manewrowej polegającej na wykonywaniu prac manewrowych 2

3 własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową związanych z podstawianiem składów wagonów pasażerskich, sprzęganiem i odstawianiem składów wagonów pasażerskich oraz sprzęganiem i rozprzęganiem lokomotyw pociągowych ze składami pociągów oraz doraźne wykonywanie prac manewrowych zleconych przez Zamawiającego nie ujętych w planie pracy manewrowej na stacji Świnoujście. 2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad realizacji przedmiotu umowy: a) podstawienie składu pociągu na tor przy peronie w stacji początkowej odbywa się nie później niż na pół godziny przed planowym odjazdem pociągu, b) odstawienie składu pociągu na tory odstawcze odbywa się nie później niż pół godziny po przyjeździe pociągu, c) dla zagwarantowania niezawodności wykonywania usług będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania minimum dwoma lokomotywami manewrowymi wyposażonymi w paliwo i materiały eksploatacyjne. Lokomotywy muszą posiadać świadectwo sprawności technicznej, dopuszczenie do eksploatacji na sieci PKP wydawane przez UTK - Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U Nr 16, poz. 94 z późniejszymi zmianami), d) Pracownicy drużyn trakcyjnych muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia do obsługi spalinowych pojazdów trakcyjnych oraz znajomości infrastruktury kolejowej w rejonach gdzie będzie wykonywana praca manewrowa lub czynność łączenia i rozłączania. 3. Obsługa manewrowa dla Zamawiającego drużynami trakcyjnymi i manewrowymi Wykonawcy wykonywana będzie w oparciu o Umowę i obowiązujące w tym zakresie przepisy. 4. Przyjęty do realizacji plan pracy drużyn manewrowych i trakcyjnych przy wykonywaniu prac manewrowych lokomotywą manewrową Wykonawcy wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową na rzecz Zamawiającego, związanych z podstawianiem składów wagonów pasażerskich, sprzęganiem i odstawianiem składów wagonów pasażerskich oraz sprzęganiem i rozprzęganiem lokomotyw pociągowych ze składami pociągów w okresie obowiązywania umowy określony jest w Załączniku nr 2 do Umowy. 5. Zamawiający ma prawo do zastosowania, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, prawa opcji. 6. Prawo opcji, o którym mowa w ust. 5, polega na zwiększeniu (zwiększaniu) o 20% doraźnie zleconych przez Zamawiającego, prac manewrowych, w szczególności nie ujętych w ujętych w planie pracy manewrowej. 7. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w 5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po cenach określonych dla zamówienia podstawowego. 8. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. 3

4 3 Obowiązki i prawa Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) realizacji obsługi manewrowej drużynami manewrowymi, trakcyjnymi na zasadach i w oparciu o obowiązujące instrukcje i regulaminy stosowane przez Strony, b) zapewnienie drużyn manewrowych i trakcyjnych zgodnie z planem, o którym mowa w 2 ust. 3, opracowanym na podstawie złożonego zamówienia, c) przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia pracowników drużyn trakcyjnych, manewrowych i innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, d) uzgadniania z dyspozytorem Zamawiającego (według jego wskazania) kolejności czynności wykonywanych przy składach, które nie mogą być obsłużone w jednym czasie, w związku z wykonaniem dodatkowych prac przeformowania składu wagonów na żądanie Zamawiającego, e) przestrzegania zasad określonych w instrukcjach i regulaminach wymienionych w Załączniku nr 1, f) niezwłocznego dostarczania zastępczego pojazdu trakcyjnego w przypadku uszkodzenia pojazdu planowego, g) niezwłocznego zapewnienia zastępczej drużyny manewrowej, drużyny trakcyjnej w przypadku niedyspozycji lub nieobecności drużyny planowej, h) niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji niniejszej Umowy, i) do przeszkolenia pracowników na własny koszt w zakresie zagrożeń dla życia i zdrowia podczas wykonywania czynności na terenie działania PKP Intercity" S.A. i związanych z działalnością PKP Intercity" S.A., zgodnie z zapisami art , art.2071, art. 208, art. 304, art. 3041, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) i 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz ze zm. ). 2. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy ma prawo: a) dokonywania czynności kontrolnych związanych z realizacją obsługi drużynami manewrowymi, b) żądania i otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień dotyczących realizacji Umowy w przypadkach, kiedy mogą zostać naruszone jego interesy. 3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace na rzecz Zamawiającego są osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę i posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 4. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 5. Zamawiający w trakcie trwania Umowy ma prawo do wykonywania czynności kontrolnych związanych z wykonywanymi usługami. 4

5 4 Zasady dokumentowania świadczonych usług przez Wykonawcę 1. W zakresie realizacji obsługi manewrowej przez drużyny trakcyjne i drużyny manewrowe, Wykonawca prowadzi rejestr wykonanych na rzecz Zamawiającego prac manewrowych, a Zamawiający dokonuje ich potwierdzenia. 2. Wykaz stanowisk Zamawiającego upoważnionych do potwierdzania wykonanej obsługi manewrowej przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany danych osób lub stanowisk upoważnionych do potwierdzania wykonanej obsługi manewrowej nie wymagają zmiany Umowy i są obowiązujące z dniem doręczenia zmian przez Zamawiającego. 3. Miesięczne zestawienie wykonanych przez Wykonawcę stałych i doraźnych prac manewrowych własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową na rzecz Zamawiającego sporządzane jest wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do Umowy. 5 Tryb doraźnego zamawiania prac manewrowych (prawo opcji) 1. W przypadku wystąpienia potrzeb wykonania prac manewrowych, poza przyjętym do realizacji planem o którym mowa w 2 ust. 3 Wykonawca będzie świadczyć doraźne usługi w tym zakresie, w ramach przewidzianego w 2 ust. 5 prawa opcji. 2. Podstawą wykonania prac manewrowych, o których mowa w ust. 1 jest zamówienie złożone przez jednostki organizacyjne Zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 3. Jednostki organizacyjne Wykonawcy drogą elektroniczną potwierdzają przyjęcie zamówienia. Zamówienie złożone poniżej 3 godzin do rozpoczęcia realizacji wymaga niezwłocznego potwierdzenia. Brak potwierdzenia nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku wykonania zlecenia. 4. Zamówienie na wykonanie doraźnych prac manewrowych przekazywane jest korespondencją / faksem lub drogą elektroniczną do jednostek organizacyjnych Wykonawcy właściwych dla miejsca wykonywania manewrów lub do struktur dyspozytorskich. 5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po cenach określonych dla zamówienia podstawowego. 6 Zasady rozliczeń finansowych 1. Wysokość opłat należna Wykonawcy będzie obliczana na podstawie zestawienia rzeczywistej obsługi manewrowej wykonanej przez drużyny manewrowe i trakcyjne, zgodnie z zasadami określonymi w 4. Do powyższych opłat zostanie doliczony podatek VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Miernikiem wykonanej pracy manewrowej w zakresie zamówień stałych jest zrealizowana czynność łączeń i rozłączeń lokomotywy, włączeń i wyłączeń wagonów wykonana przez drużyny manewrowe i trakcyjne. 5

6 3. Stawka netto za jedną czynność uwzględniająca koszty pracownicze oraz koszty utrzymania posterunków (czynsz, media itp.) wynosi: a) drużyna trakcyjna i manewrowa z lokomotywą Wykonawcy zł/czynność. 4. Strony ustalają, iż będą dokonywać rozliczeń w następujący sposób: a) w okresach miesięcznych Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy faktura; należność za dany miesiąc zostanie obliczona w oparciu o zrealizowaną pracę drużyny trakcyjnej i manewrowej z lokomotywą Wykonawcy, w tym łączeń i rozłączeń lokomotyw na rzecz Zamawiającego na podstawie zestawień, o których mowa w 4 ust. 3 oraz stawki jednostkowej określonej w ust. 3 pkt a), b) do faktury, o której mowa w pkt a) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienia prac dodatkowych i doraźnych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do Umowy. 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur, o których mowa w ust. 4, łącznie z należnym podatkiem VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za opóźnienie w terminowej zapłacie faktur, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wielkości ustawowej. 6. Zamawiający wnosząc opłaty na rzecz Wykonawcy podaje na dokumencie płatności numer faktury VAT, której opłata dotyczy. 7. Maksymalna wartość Umowy na bazie cen jednostkowych i przewidywanej wielkości pracy drużyn manewrowych Wykonawcy na rzecz Zamawiającego ujętej w Załącznikach nr 2 do Umowy: a) z uwzględnieniem prawa opcji, wynosi netto:. zł (słownie: zł i./100), natomiast kwota brutto wynosi zł (słownie: zł i /100), b) bez prawa opcji wynosi netto: zł (słownie: zł i../100), natomiast kwota brutto wynosi. zł (słownie:. zł i../100). 8. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną pracę na podstawie niniejszej umowy. 7 Szczegółowe zobowiązania Stron 1. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym wierzytelności na osoby trzecie. 3. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego powiadamiania (telefon, faks, ) o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w szczególności o takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu Stron. 6

7 8 Postępowanie w razie incydentów i wypadków kolejowych 1. Postępowanie w razie incydentów i wypadków kolejowych odbywa się zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. nr 89, poz. 593) oraz obowiązujących instrukcjach w tym zakresie. 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do pokrycia kosztów i szkód drugiej Stronie, zaistniałych w wyniku wypadku lub incydentu kolejowego, odpowiednio do stopnia winy Strony, po zapoznaniu się z ustaleniami komisji kolejowej. 9 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości brutto wraz z prawem opcji wskazanej w 6 ust. 7 pkt a), co stanowi kwotę. złotych (słownie:.. zł i /100) w formie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 3. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od uznania należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia. 10 Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo obciążyć karą umowną Wykonawcę za opóźnienia pociągów uruchamianych przez Zamawiającego wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Wysokość kary umownej wynosi 30,00 zł za każdą minutę opóźnienia pociągu, która wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wyżej zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 11 Postanowienia końcowe 1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. 2. Zmiany Umowy wymagają wprowadzenia w drodze obustronnie uzgodnionego aneksu z wyłączeniem sytuacji których mowa w 4 ust. 2 w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7

8 Oświadczenia w przedmiocie rozwiązania Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmianie ulegną przepisy, powodując zmianę zakresu obsługi drużynami manewrowymi Stronom, po wzajemnym uzgodnieniu, przysługuje prawo wprowadzenia zmian do Umowy. 4. Prawo do zmian umowy przysługuje stronom także w przypadku gdy będzie to spowodowane zmianą innych przepisów, niż określone w ust Każda ze Stron Umowy może ją rozwiązać za 30 dniowym okresem wypowiedzenia, z tym, że każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę. 6. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku utraty przez Zamawiającego licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego lub kiedy Zamawiający nie będzie posiadał ważnego świadectwa bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia związane z wcześniejszym zakończeniem umowy, przed upływem terminu na jaki została zawarta (Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście wykonaną pracę). 8. W zakresie spraw nie uregulowanych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Spory dotyczące umowy Strony zobowiązują się, w pierwszej kolejności, rozstrzygać w drodze negocjacji. Po wyczerpaniu możliwości negocjacji sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny. 10. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony. 11. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, podpisanych przez Strony i parafowanych na każdej stronie. Egzemplarz Umowy nie noszący cech, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może stanowić dowodu ustaleń w niej zawartych. 12. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: a) Załącznik 1 - Zestawienie instrukcji i regulaminów obowiązujących przy realizacji Umowy, b) Załącznik nr 2 Plan zleconych stałych prac manewrowych własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową na rzecz Zamawiającego, c) Załącznik nr 2a - Miesięczne zestawienie wykonanych przez Wykonawcę stałych i doraźnych prac manewrowych własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową na rzecz Zamawiającego, d) Załącznik nr 3 - Wykaz stanowisk Zamawiającego upoważnionych do potwierdzania wykonanej obsługi manewrowej przez Wykonawcę, e) Załącznik nr 4 - Wzór zamówienia na wykonanie usługi manewrowej. Wykonawca: Zamawiający: 8

9 Zestawienie instrukcji i regulaminów obowiązujących przy realizacji Umowy Załącznik nr 1 L.p. Nazwa instrukcji Uchwała Zarządu PKP Intercity Uwagi Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu Rychu pociągów Ir-8 (R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym IR-3 (R-9) Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-5 (R-12) Instrukcja o użytkowaniu radiołączności pociągowej na PKP R-18 Instrukcja o skróconych adresach liczbowych IR-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji Ie-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych Instrukcja Br-34 (Ir-9) o technice pracy manewrowej Regulamin techniczny stacji Świnoujście 808/2007 z dn r. 958/2007 z dn r. (Zarz. nr 18/2007 Zarządu PKP PLK SA z dn ) 708/2006 z dn r. (Zarz. nr 12 Zarządu PKP PLK SA z dn ) 411/2006 z dn r. (Zarz. nr 10 Zarządu PKP PLK SA z dn ) 212/2005 z dn r. (Zarz. nr 17 Zarządu PKP PLK SA z dn ) (Zarz. nr 6 Zarządu PKP PLK SA z dn ) 212/2005 z dn r. (Zarz. nr 18 Zarządu PKP PLK SA z dn ) 433/2008 z dn r. (Zarz. nr 16/2007 Zarządu PKP PLK SA z dn ) 411/2006 z dn r. 9

10 Załącznik nr 2 Plan zleconych stałych prac manewrowych własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową na rzecz Zamawiającego Przedmiot zamówienia: wykonywanie prac manewrowych własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ROK Świnoujście

11 Załącznik nr 2a Miesięczne zestawienie wykonanych przez Wykonawcę stałych i doraźnych prac manewrowych własną lokomotywą manewrową wraz z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową na rzecz Zamawiającego Obsługa manewrowa lokomotywą manewrową Lp. Nr pociągu Liczba dni kursowania Ilość czynności Stawka za czynność [PLN] Koszt obsługi manewrowej planowej (3*4*5) Liczba godzin doraźnej obsługi manewrowej [rbh] Stawka za doraźną obsługę manewrową [PLN] Koszt obsługi doraźnej (7*8) Łączny koszt obsługi manewrowej (6+9) 11

12 Biuro Zakupów Centralnych Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) fax: (022) Załącznik nr 3 Wykaz stanowisk Zamawiającego upoważnionych do potwierdzania wykonanej obsługi manewrowej przez Wykonawcę Lp. Stanowisko pracy (osoba) powiadamiające / uzyskujące informacje o zakłóceniach w realizacji Umowy ze strony ZAMAWIAJACEGO Stanowisko pracy (osoba) powiadamiające / uzyskujące informacje o zakłóceniach w realizacji Umowy ze strony WYKONAWCY Sposób powiadomienia Uwagi Uwaga: Niniejszy wykaz Zamawiający oraz Wykonawca może rozszerzyć o kolejne stanowiska, w zależności od potrzeb. http: www. intercity. pl NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Kapitał wpłacony: ,00 PLN KRS Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.

13 Załącznik nr 4 Wzór zamówienia na wykonanie doraźnej usługi manewrowej Zamówienie na wykonywanie obsługi manewrowej Obsługa: stała / doraźna * ZAMAWIAJĄCY: NIP:.,. adres:... składa zamówienie do Wykonawcy: w... Lp. od dnia Termin obsługi Data Ilość czynności do dnia Szt. Nr pociągu Rodzaj pracy * niepotrzebne skreślić (data i czytelny podpis osoby ZAMAWIAJACEGO, uprawnionej do zamawiania obsługi) http: www. intercity. pl NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Kapitał wpłacony: ,00 PLN KRS Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zawarta w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zawarta w dniu... w... pomiędzy, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na wykonywanie obsługi trakcyjnej przez maszynistów Wykonawcy na rzecz PKP Intercity S.A. zawarta w Warszawie dnia... r.

Umowa nr na wykonywanie obsługi trakcyjnej przez maszynistów Wykonawcy na rzecz PKP Intercity S.A. zawarta w Warszawie dnia... r. zawarta w Warszawie dnia... r. pomiędzy: PKP Intercity Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a, kod pocztowy 00-848, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej Załącznik nr 1do SIWZ UMOWA O DOSTAWĘ zawarta w dniu... 2017 r. w Rudzie Pilczyckiej pomiędzy: Nabywcą: Powiatem Koneckim ul. Staszica 2, 26-200 Końskie NIP 6581955636 Odbiorcą: Domem Pomocy Społecznej,,Etola

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U m o w a Nr. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, zwaną dalej Zamawiającym, ul. Nowowiejska 26 A 00-911 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI NA USŁUGĘ TRANSPORTU DO OBSŁUGI DELEGACJI PAIiIZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI NA USŁUGĘ TRANSPORTU DO OBSŁUGI DELEGACJI PAIiIZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH Zawarta w dniu 2006 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagatela 12, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zawarta w dniu..., w Warszawie, na Świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo