PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych poŝarowo dwóch schodowych klatek ewakuacyjnych (odrębne strefy) do wymagań ochrony p.poŝ. Części zamówienia: Adres obiektu budowlanego,którego Dotyczy program funkcjonalno uŝytkowy: I. Zaprojektownie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym wraz z komunikacją niezbędną do połączenia z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 i przystosowaniem klatki schodowej K2 do warunków ochrony p.poŝ. II. Przystosowanie wydzielonej klatki schodowej K1 do wymagań ochrony p.poŝ. ul. Wiśniowa 13a, Poznań Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki al. Niepodległości 16/18, Poznań Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno uŝytkowy: Poznań lipiec 2013 r. mgr inŝ. arch. Paweł Smoczyk upr. nr 7131/28/P/2004 1

2 Spis zawartości programu funkcjonalno - uŝytkowego: I. STRONA TYTUŁOWA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1.) Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, 1.2.) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 1.3.) Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe, 1.4.) Szczegółowe właściwości funkcjonalno uŝytkowe wyraŝone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowo kubaturowych, ) powierzchnie uŝytkowe powstałe w wyniku budowy szybu windowego ) wskaźniki powierzchniowo kubaturowe, w zakresie opracowania, ) określenie wielkości moŝliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, 2.) Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1.) Wymagania ogólne 2.2.) Wymagania ogólne na etapie projektowania 2.3.) Minimalny, wymagany zakres w podziale na części zadania III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1.) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów. 2.) Oświadczenia 3.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 4.) Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 5.) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 6.) Załączniki 2

3 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1.) Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 1.1.) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: )Szyb windowy wraz z windą oraz komunikacja niezbędna do połączenia szybu z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 musi spełniać przepisy i warunki techniczne ochrony przeciwpoŝarowej budynku. W tym celu klatkę schodową K2 naleŝy przystosować do warunków ochrony p.poŝ. Dzwig musi spełniać przepisy i warunki techniczne windy dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót budowlanych będzie dotyczył: robót przygotowawczych, robót demontaŝowych, robót wyburzeniowych, robót ziemnych, robót zbrojarskich, robót betonowych, robót murarskich, robót ciesielskich, robót izolacyjnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych termicznych), robót murarskich, robót ślusarskich, robót nawierzchniowych, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji wentylacji, instalacji co, montaŝ dzwigu w szybie windowym 1.1.2) Przystosowanie wydzielonej klatki schodowej K1 do wymagań ochrony p.poŝ. Zakres robót budowlanych będzie dotyczył: - robót przygotowawczych, 3

4 - robót demontaŝowych, - robót wyburzeniowych, - robót zbrojarskich, - robót betonowych, - robót murarskich, - robót ciesielskich, - robót izolacyjnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych termicznych), - robót murarskich, - robót ślusarskich, - instalacji elektrycznych, słaboprądowych, - instalacji wentylacji, - instalacji oddymiania, - instalacji co, 1.2.) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budynku, - wytyczne inwestorskie, - brak dostosowania ciągów komunikacji pionowej dla dostępności przez osóby niepełnosprawne oraz warunków p.poŝ. 1.3.) Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe: ) Informacje ogólne Kompleks budynków Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, składa się z 3 części: A, B, C. Części B i C są skomunikowane windą, która spełania przepisy wymagane dla dzwigu dla osób niepełnosprawnych. Część A (hotelowo szkoleniowa) bądąca najwyŝszym budynkiem w kompleksie (4 kondydnacje nadziemne i 1 podziemna) mimo połączenia z częścią B (łącznik) nie moŝe być skomunikowana jedynym istniejącym dzwigiem. Aby zadość uczynić obowiązującym przepisom i prawidłowemu funkcjonowaniu pod względem dostępności, tej części kompleksu niezbędne staję się wzniesienie drugiego szybu windowego z instalacją dzwigu i właściwe powiązanie komunikacyjne z resztą budynku. 4

5 PoniewaŜ szyb windowy będzie powiązany korytarzem z ewakuacyjną klatką schodową K2 w sposób otwarty i będzie znajdować się w jednej strefie poŝarowej wraz z klatką schodową naleŝy tą strefę potraktować kompleksowo. Klatka schodowa K2 wraz z szybem windowym i komunikacją łączącą klatkę z szybem windowym, będzie wydzielona przeciwpoŝarowo i będzie stanowiła odrębną strefę poŝarową w budynku. Według właściwego opracowania Wykonawcy zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu wzniesienie na kaŝdej kondygnacji nadziemnej ściany wraz z wbudowanymi drzwiami o odpowiedniej klasie odporności poŝarowej zgodnie z warunkami technicznym. Druga klatka schodowa w budynku K1 zostanie wydzielona przeciwpoŝarowo i będzie równieŝ stanowiła odrębną strefę poŝarową w budynku. Według właściwego opracowania Wykonawcy zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu wzniesienie na kaŝdej kondygnacji nadziemnej ściany wraz z wbudowanymi drzwiami o odpowiedniej klasie odporności poŝarowej zgodnie z warunkami technicznym. Według właściwego opracowania Wykonawcy zostaną ponadto wykonane następujące roboty budowlane: 1. Przeniesienie hydrantu ze strefy klatki schodowej K1 poza jej obręb korytarz, na kondygnacji: piwnica, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro. Na parterze hydrant będzie znajdował się poza klatką schodową i nie trzeba go przenosić. 2. Instalacja hydrantu na kaŝdej kondygnacji na korytarzu przy klatce schodowej K2. 3. Ściany klatki schodowej K1 i K2 (obudowa klatek schodowych) o odporności ogniowej REI Drzwi z klatek schodowych do innej strefy poŝarowej o odporności EI Wymiana wszystkich okien na klatce schodowej na okna nieotwieralne o odporności ogniowej EI Stworzenie okna (okien) na klatce schodowej K1 pełniące funkcję napowietrzających z moŝliwością przewietrzania, będące w odległości minimum 4 m od najbliŝszych okien w sąsiedniej strefie poŝarowej (na tej samej kondygnacji). 7. Wymiana wszystkich drzwi oo pomieszczeń hotelowych na drzwi o odporności poŝarowej EI15 (budynek średniowysoki). 5

6 8. Ściany holu głównego na parterze muszą mieć odpornoś ogniową REI60. Wszystkie drzwi wychodzące na hol główny muszą mieć odporność ogniową EI60. W poprzedniej inwestycji (łącznik) drzwi zostały wymienione na EI 60. Obecnie trzeba wymienić drzwi do korytarza, oraz drzwi do ratownictwa medycznego na 120 cm (90+30), 9. Wymiana okien w strefie holu głównego na nieotwieralne o odporności poŝarowej EI60 jeśli odległość od okien w sąsiedniej strefie wynosi poniŝej 4 m. 10. Włączenie systemu KD do istniejącego systemu SSP oraz rozbudowa systemu poniewaŝ w hotelu znajduje się powyŝej 50 łóŝek. 11. Wykonanie kompleksowej wentylacji mechanicznej pomieszczeń uŝytkowych piwnic z centralą wentylacyjną na terenie posesji. Ponadto naleŝy uzyskać odstępstwo od warunków p.poŝ w zakresie: 1. Szerokości biegów schodowych poniŝej 1,2 dla biegów i poniŝej 1,5 dla spoczników, dla klatki schodowej K1 i K2. 2. Wysokość pomieszczenia w holu głównym w którym zawiera się portiernia poniŝej 3 m. 3. Odstępstwo od szerokości drzwi do pomieszczeń hotelowych jeśli mają w świelte poniŝej 90 cm, oraz odstępstwo higieniczno sanitarne od wysokości dla pomieszczeń szkoleniowych poniŝej 3 m oraz innych pomieszczeń dla których liczba osób przekracza 4 osoby, a takŝe dla pomieszczeń znajdujących się w piwnicy i przeznaczonych do pobytu ludzi. 1.4.) Szczegółowe właściwości funkcjonalno uŝytkowe wyraŝone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowo kubaturowych ) powierzchnie uŝytkowe powstałe w wyniku budowy szybu windowego: Kondygnacja: -1 (piwnia) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _0/01 korytarz 4,0 m 2 6

7 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja: +1 (parter) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _0/01 korytarz 4,0 m 2 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja : + 2 (1 piętro) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _1/01 korytarz powierzchnia uŝytkowa - komunikacja) 4,0 m 2 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja : + 3 (2 piętro) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _2/01 korytarz powierzchnia uŝytkowa - komunikacja) 4,0 m 2 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja : + 4 (3 piętro) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _3/01 korytarz powierzchnia uŝytkowa - komunikacja) 4,0 m 2 Razem: 4,0 m ) wskaźniki powierzchniowo kubaturowe, związane z budową szybu windowego: l.p. określenie powierzchni / kubatury wartość 1 powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania 9,8 m 2 2 powierzchnia uŝytkowa w zakresie opracowania 20,0 m 2 3 powierzchnia usługowa (szyb windowy) 3,1 m 2 4 kubatura brutto w zakresie opracowania 156,2 m ) określenie wielkości moŝliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: l.p. dopuszczalne odchylenia procent % 7

8 1. w ramach pomieszczeń +10%/-10% 2.) Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W ramach zaprojektowania, wykonania i montaŝu windy w szybie windowym, otworów w ścianie klatki schodowej, stropu na kaŝdej kondygnacji nadziemnej łączącego stropy klatki schodowej z szybem windowym,wraz z przystosowaniem do warunków p.poŝ. klatek w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. wiśniowej 13 a w Poznaniu, Zamawiający przewiduje jako wykonanie w dwóch etapach. I etap - wykonanie robót związanych z zaprojektowniem wykonanie i montaŝem windy w szybie windowym wraz z komunikacją niezbędną do połączenia z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 i przystosowaniem klatki schodowej K2 do warunków ochrony p.poŝ. II etap - Przystosowanie wydzielonej klatki schodowej K1 do wymagań ochrony p.poŝ. i wykonanie pozostałych robót związanych wyminieonych w pkt.: ) Informacje ogólne. 2.1.) Wymagania ogólne: ) Całość zakresu opracowania obejmuje zaprojektowanie i budowę szybu windowego wraz z częścią komunikacyjną umoŝliwiającą połączenie dzwigu, z klatką schodową, przebudowę strefy wyjścia ewakuacyjnego w tej części budynku, oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpoŝarowej i warunków ochrony przeciwpoŝarowej budynku i na ich podstawie uzyskanie odstępstwa od warunków ochrony poŝarowej (kwestia dotyczy szerokości biegów schodowych których szerokość jest mniejsza niŝ 120 cm oraz spoczników między kondygnacyjnych których szerokość jest mniejsza niŝ 150 cm) dla klatek schodowych K1 i K2 w budynku będącymi zgodnie z odrębnym opracowaniem strefami poŝarowymi. 8

9 2.1.2.) Zamawiający oczekuje, Ŝe dokumentacja zostanie sporządzona na podstawie programu funkcjonalno - uŝytkowego, warunków zabudowy jeśli zajdzie konieczność ich uzyskania, inwentaryzacji architektoniczno budowlanej wykonanej przez Wykonawcę, opinii technicznej budynku, obmiarów, ekspertyz (w tym budowlanej oraz poŝarowej) badań geotechnicznych gruntu, koniecznych odstępstw i analiz dokonanych i uzyskanych przez Wykonawcę ) Zamawiający wymaga aby przy projetowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi noramami ) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niŝ 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić zapewnić uŝytkowanie w okresie nie krótszym niŝ 15 lat ) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt 36 miesięcy ) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego ) Zamawiający przewiduje potrącenie kaucji gwarancyjnej na poczet zabezpieczenia wymagań określonych w pkt.: ) i ) ) Wykonawca złoŝy wniosek o warunki zabudowy jeśli zajdzie taka konieczność i uzyska te warunki ) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne jako załączniki do pozwolenia na budowę ) Na wykonanie prac Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenie na budowę. 2.2.) Wymagania ogólne na etapie projektowania ) Wykonawcy poszczególnych zadań zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskaniu w imieniu zamawiającego wszystkich 9

10 niezbędnych uzgodnienień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenie na uŝytkowanie (tam gdzie to konieczne) ) Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy poszczególnych zadań opracują projekt wraz z opisem wyposaŝenia i działania (adekwatnie do rodzaju zadania) które na bieŝąco będą konsultowane z Zamawiającym w zakresie estetyki, aranŝacji i funkcjonalności ) Dla prac tego wymagających naleŝy opracować plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) ) W części zadania uwzlędniającego ocieplenie fragmentów dobudowywanych i rozbudowę co, przewiduje się konieczność sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej i uzyskania w imieniu Zamawiającego certyfikatu energetycznego ) Zamawiający wymaga przedłoŝenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji przed ich skierowaniem do realizacji (w tym złoŝenia do pozwolenia na budowę), w kontekście ich zgodności z programem funkcjonalno-uŝytkowym i umową ) Ponadto Wykonawca winien zapewnić wykonanie: a. harmonogramu realizacji inwestycji, b. harmonogramu płatności, c. projektu realizacji robót, d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e. planu zapewnienia jakości wykonanych robót budowlanych, f. opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, ) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć ) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno uŝytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 10

11 2.2.9.) Projekt powninien być spójny i skoordynowany we wszystkich branŝach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranŝowej, podpisany przez wszystkich projektantów branŝowych uczestniczących w realizacji zamówienia )Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiar robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pózn. zm.) 2.3.) Minimalny, wymagany zakres w podziale na części zadania: ) Wymagania ogólne budowy szybu windowego wraz z komunikacją niezbędną do połączenia z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 i przystosowaniem klatki schodowej K2 do warunków ochrony p.poŝ. oraz pozostałych prac budowlanych wymienionych w pkt.: ) Informacje ogólne: a.) Roboty ogólnobudowlane: 1.) Przygotowanie terenu budowy, Załoźenia przyjęte do realizacji szybu windowego powinny powodować moŝliwość uŝytkowania ciągów komunikacyjnych wokół budynku z zapewniwniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 2.) Likwidacja uszkodzonego ocieplenia fragmentu ściany szczytowej, do której ma przylegać szyb windowy. 3.) Likwidacja zewnętrznych drzwi ewkuacyjnych (I kondygnacja nadziemna) z klatki schodowej (KL2). 4.) Likwidacja nawierzchni utwardzonej przed klatką ewakuacyjną (KL2). 11

12 5.) Poszerzenie otworu drzwiowego po likwidacji drzwi do szerokości minimum 150 cm wraz z montaŝem nowego nadproŝa na wysokości 2,20 m. 6.) Wykonanie otworów drzwiowych na klatkach schodowych o szerokości minimum 150 cm z montaŝem nadproŝy na wysokości 2,20 m na wszystkich trzech kondygnacjach nad poszerzonym otworem na parterze (I kondygnacji nadziemnej). 7.) Wykonanie prac ziemnych w celu posadowienia płyty fundamentowej szybu dzwigowego oraz ewentualnej konstrukcji wsporczej pod spoczniki pomiędzy szybem windowym, a ścianą klatki schodowej, w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 8.) Monolityczne, Ŝelbetowe wykonanie podszybia, szybu oraz nadszybia windowego. 9.) Wykonanie izolacji przeciwwilgowych poziomych i pionowych fundamentów oraz ścian fundamentowych. 10.) Wykoanie izolacji przeciwwodnej stropodachu niewentylowanego szybu windowego oraz stropodachu niewentylowanego nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 11.)Wykoanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, szybu windowego oraz stropodachu niewentylowanego nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 12.) MontaŜ szklanej fasady na odcinku między szybem windowym a ścianą klatki schodowej z instalacją w parterze szklanych drzwi ewakuacyjnych spełniających warunki ochrony p.poŝ.. 13.) Wykonanie opierzeń attyki szybu windowego oraz attyki nad stropem nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 14.) Wykonanie opierzeń fasady szklanej. 15.) Wykonanie odwodnień sropodachu szybu windowego oraz stropodachu niewentylowanego nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). i włączenie do kanalizacji deszczowej. 12

13 16.) Wykonanie tynków mineralnych zgodnie z przyjętym systemem danego producenta, wraz z pomalowaniem farbami silikonowymi. 17.) Wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej przed wejściem zlokalizowanym w szklanej fasadzie korelującej z kostką brukową występującą w nawierzchniach na terenie działki. 18.) Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych dochodzącej do nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej przed wejściem zlokalizowanym w szklanej fasadzie. Pochylnia stylistycznie musi pasować do pochylni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. 19.) Wykończenia wewnętrzne: - wykonanie tynków na ścianach i sufitach, - pomalowanie ścian i sufitów, - wykończenia wewnętrzne fasady szklanej, - połoŝenie płytek podłogowych i cokołów przyściennych w korelacji z płytkami na ewakuacyjnej klatce schodowej 20.) Wykonanie nowego systemu oddymiania wydzielonej klatki schodowej K1 i K2 poprzez wykucie w stropodachu kaŝdej klatki schodowej otworu pod klapę dymową. Instalacja klapy dymowej zgodnie z PN-B gdzie wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego największej powierzchni kondygnacji w oddymianej strefie poŝarowej. Napowietrzanie strefy ewakuacyjnej naleŝy przeprowadzić za pomocą okien zlokalizowanych na parterze lub względnie na parterze i I piętrze w zaleŝności od obliczeń zgodnie z którymi suma powierzchni okien napowietrzających powinna wynosić 130 % powierzchni geometrycznej klapy dymowej zlokalizowanej w stropodachu. 21.) Wymiana istniejących balustrad klatki schodowej K1 i K2 na balustrady ze szkła hartowanego o właściwej klasie odporności ogniowej z pochwytami o wymaganej warunkami technicznymi wysokości 110 cm. 22.) Wykończenie sufitu w strefie wykonania otworu pod klapę dymową w stropodachu kaŝdej klatki schodowej. Wykończenia przy mocowaniach nowych balustrad do biegów schodowych. Wykończenia biegów schodowych i spoczników po likwidacji starych balustrad. 23.) Ściany klatki schodowej K1 i K2 (obudowa klatek schodowych) o odporności ogniowej REI

14 24.) Drzwi z klatek schodowych do innej strefy poŝarowej o odporności EI ) Wymiana wszystkich okien na klatce schodowej na okna nieotwieralne o odporności ogniowej EI ) Stworzenie okna (okien) na klatce schodowej K1 pełniące funkcję napowietrzających z moŝliwością przewietrzania, będące w odległości minimum 4 m od najbliŝszych okien w sąsiedniej strefie poŝarowej (na tej samej kondygnacji). 27.)Wymiana wszystkich drzwi oo pomieszczeń hotelowych na drzwi o odporności poŝarowej EI15 (budynek średniowysoki). 28.) Wszystkie drzwi wychodzące na hol główny muszą mieć odporność ogniową EI )Wymiana okien w strefie holu głównego na nieotwieralne o odporności poŝarowej EI60 jeśli odległość od okien w sąsiedniej strefie wynosi poniŝej 4 m. b.) Roboty instalacji sanitarnych 1.) W związku ze zwiększeniem kubatury budynku niezbędna będzie rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania. - Instalacja CO będzie zasilana na dotychczasowych zasadach z istniejącego węzła cieplnego z wykorzystaniem istniejącego przyłącza. - Przewody instalacji CO muszą być izolowane termicznie materiałem polimerowym. Nie dopuszcza się izolacji przewodów peszlem. - Urządzenia grzewcze płytowe lub konwektorowe w przestrzeni nowobudowanych spoczników, muszą pochodzić z jednej linii wzorniczej w kolorystyce dostosowanej do miejsca instalacji. - NaleŜy zastosowwać grzejniki z zaworami posiadającymi głowice termostatyczne. - Podejścia do grzejników naleŝy wykonać ze ściany lub z posadzki. 2.) Wentylacja - NaleŜy zwentylować szyb windowy oraz przestrzenie spoczników powiązanych w sposób otwarty z ewakuacyjną klatką schodową. 3.) Wentylacja piwnic, 14

15 Wykonanie kompleksowej wentylacji mechanicznej pomieszczeń uŝytkowych piwnic z centralą wentylacyjną na terenie posesji. 4.) Instalacje wodne - Przeniesienie hydrantu ze strefy klatki schodowej K1 poza jej obręb korytarz, na kondygnacji: piwnica, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro. Na parterze hydrant będzie znajdował się poza klatką schodową i nie trzeba go przenosić. - Instalacja hydrantu na kaŝdej kondygnacji na korytarzu przy klatce schodowej K2. c.) Roboty instalacji elektrycznych 1.) Zasilanie dzwigu z istniejącej rozdzielni głównej znajdującej się w budynku C. 2.) Rozbudowa instalacji oświetlenia w przestrzeni spoczników na klatkach schodowych,w szybie windowym i przy wejściu zewnętrznym. 3.) Przebudowa systemu oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej K1 z włączeniem do istniejącego systemu przeciwpoŝarowego. 5.) Przebudowa systemu oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej K2 z włączeniem do istniejącego systemu przeciwpoŝarowego. 6.) Włączenie instalacji sterowania windą do systemu przeciwpoŝarowego. 7.) Wykonanie okablowania pod kamery IP (lokalizacja kamer zostnie określona na etapie projektu) i poprowadzenie okablowania z klatki schodowej K1 i K2 do węzła zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. 8.) Wykonanie okablowania systemu kontroli dostępu i poprowadzenie okablowania z klatki schodowej K1 i K2 do węzła zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. NaleŜy przewidzieć instalację kontrolera drzwiowego z czytnikiem kart przy drzwiach wejściowych do strefy klatki schodowej K1 i K2 oraz przy drzwiach wewnętrznych prowadzących na kaŝdej kondygnacji z klatki schodowej do korytarza hotelowego. Stolarkę drzwiową naleŝy wyposaŝyć w rygiel w elektrozamku. System kontroli musi byś w pełni kompatybilny z systemem ochrony poŝarowej budynku i w razie poŝaru wyłączać system kontroli dostępu. d.) Dzwg 1.) Wymagane podstawowe parametry Udźwig: do 675 kg Liczba pasaŝerów: do 9 Prędkość jazdy kabiny: 1,00 m/s 15

16 Max. liczba startów: 180/godzinę Liczba przystanków: 4 Wymiary kabiny: Szerokość: mm Głębokość: mm 2.) Dekoracja Dekoracja kabiny: Poręcz Lafitte Sufit - stal nierdzewna Podłoga - szary granit Aluminium szlifowane na bocznej ścianie Przednia ściana kabiny: Ściany kabiny: Panel operacyjny kabiny: Przednia i tylna ściana i drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej Kurtyna świetlna Laminat metalizowany Calais Blue Profile ozdobne w naroŝnikach Lustro - ze szkła bezpiecznego na bocznej ścianie Szkło bezpieczne, przyciski mechaniczne, wskaźnik piętra przeznaczenia na panelu wskaźnik połoŝenia kabiny na panelu Strzałki kierunku jazdy na panelu sterowania przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk alarmu na panelu sterowym. Kontrola przeciąŝenia kabiny z sygnalizacją akustyczną i wizualną. Automatyczne sterowanie oświetlenia kabiny wyłączanie oświetlenia przy braku wezwań. Panel z przyciskami o układzie dedykowany. Kasety wezwań: Szkło bezpieczne, przyciski mechaniczne, 3.) Drzwi szybowe: Stal nierdzewna szlifowana, 4.) Opcje sterowania: Automatyczna ewakuacja do najbliŝszego przystanku. Funkcja zjazdu poŝarowego na przystanek podstawowy Informacja głosowa w kabinie ) Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z elemetami towarzyszącymi ) Zakres dokumentacji projektowej: 16

17 1.) Projekty wykonawcze: - Projekty wykonawcze: architektoniczno-konstrukcyjne i instalacji: CO, wentylacji, oddymiania, elektryczne, słaboprądowe; 2.) Projekt wykończenia wnętrz, - Rzuty i przekroje - Szczegółowe dyspozycje dotyczące rozwiązań materiałowych i kolorystycznych, sufitów posadzek i ścian - Dyspozycje dotyczące przyjętych rozwiązań w zakresie oświetlenia zasadniczego, awaryjnego, punktów zasilania energetycznego, - Rysunki i opisy techniczne, zestawienia ilościowe, kalkulacje cenowe, III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1.) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów tj: 1.1. przepisów higieniczno - sanitarnych, 1.2. przepisów BHP, 1.3. przepisów P-PoŜ, 2.) Oświadczenia Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający oświadcza, Ŝe wybór wykonawcy zostanie dokonany w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170, poz. 1217); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 17

18 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŝytkowego (Dz. U. 204 nr 202 poz.2072 z pózniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006 r). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych ( Dz U. Nr 121 poz z 2003 r ) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U.Nr 169 poz z 2003 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póz. zm.) wszystkie inne przepisy szczególne i normy polskie mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczeństwo uŝytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 4.) Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia a.) W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia w tym minimum: 18

19 Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz instalacyjnej (dla zespołu projektowego), Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno budowlanym oraz instalacyjnym, (dla Wykonawcy robót budowlanych), Inne branŝowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań wyspecyfikowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowy. b.) Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej Izby samorządu zawodowego. 5.) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania: a) archiwalna inwentaryzacja kompleksu budynkó WCPR (część A, B, C), b) wstępne rysunki koncepcyjne, 6.) Załączniki: a) archiwalna inwentaryzacja budynku na płycie CD którą dysponuje inwestor, b) wstępne rysunki koncepcyjne: A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 A-11 na płycie CD, Opracował: 19

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo