PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych poŝarowo dwóch schodowych klatek ewakuacyjnych (odrębne strefy) do wymagań ochrony p.poŝ. Części zamówienia: Adres obiektu budowlanego,którego Dotyczy program funkcjonalno uŝytkowy: I. Zaprojektownie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym wraz z komunikacją niezbędną do połączenia z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 i przystosowaniem klatki schodowej K2 do warunków ochrony p.poŝ. II. Przystosowanie wydzielonej klatki schodowej K1 do wymagań ochrony p.poŝ. ul. Wiśniowa 13a, Poznań Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki al. Niepodległości 16/18, Poznań Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno uŝytkowy: Poznań lipiec 2013 r. mgr inŝ. arch. Paweł Smoczyk upr. nr 7131/28/P/2004 1

2 Spis zawartości programu funkcjonalno - uŝytkowego: I. STRONA TYTUŁOWA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1.) Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, 1.2.) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 1.3.) Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe, 1.4.) Szczegółowe właściwości funkcjonalno uŝytkowe wyraŝone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowo kubaturowych, ) powierzchnie uŝytkowe powstałe w wyniku budowy szybu windowego ) wskaźniki powierzchniowo kubaturowe, w zakresie opracowania, ) określenie wielkości moŝliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, 2.) Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1.) Wymagania ogólne 2.2.) Wymagania ogólne na etapie projektowania 2.3.) Minimalny, wymagany zakres w podziale na części zadania III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1.) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów. 2.) Oświadczenia 3.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 4.) Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 5.) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 6.) Załączniki 2

3 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1.) Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 1.1.) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: )Szyb windowy wraz z windą oraz komunikacja niezbędna do połączenia szybu z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 musi spełniać przepisy i warunki techniczne ochrony przeciwpoŝarowej budynku. W tym celu klatkę schodową K2 naleŝy przystosować do warunków ochrony p.poŝ. Dzwig musi spełniać przepisy i warunki techniczne windy dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót budowlanych będzie dotyczył: robót przygotowawczych, robót demontaŝowych, robót wyburzeniowych, robót ziemnych, robót zbrojarskich, robót betonowych, robót murarskich, robót ciesielskich, robót izolacyjnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych termicznych), robót murarskich, robót ślusarskich, robót nawierzchniowych, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji wentylacji, instalacji co, montaŝ dzwigu w szybie windowym 1.1.2) Przystosowanie wydzielonej klatki schodowej K1 do wymagań ochrony p.poŝ. Zakres robót budowlanych będzie dotyczył: - robót przygotowawczych, 3

4 - robót demontaŝowych, - robót wyburzeniowych, - robót zbrojarskich, - robót betonowych, - robót murarskich, - robót ciesielskich, - robót izolacyjnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych termicznych), - robót murarskich, - robót ślusarskich, - instalacji elektrycznych, słaboprądowych, - instalacji wentylacji, - instalacji oddymiania, - instalacji co, 1.2.) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budynku, - wytyczne inwestorskie, - brak dostosowania ciągów komunikacji pionowej dla dostępności przez osóby niepełnosprawne oraz warunków p.poŝ. 1.3.) Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe: ) Informacje ogólne Kompleks budynków Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, składa się z 3 części: A, B, C. Części B i C są skomunikowane windą, która spełania przepisy wymagane dla dzwigu dla osób niepełnosprawnych. Część A (hotelowo szkoleniowa) bądąca najwyŝszym budynkiem w kompleksie (4 kondydnacje nadziemne i 1 podziemna) mimo połączenia z częścią B (łącznik) nie moŝe być skomunikowana jedynym istniejącym dzwigiem. Aby zadość uczynić obowiązującym przepisom i prawidłowemu funkcjonowaniu pod względem dostępności, tej części kompleksu niezbędne staję się wzniesienie drugiego szybu windowego z instalacją dzwigu i właściwe powiązanie komunikacyjne z resztą budynku. 4

5 PoniewaŜ szyb windowy będzie powiązany korytarzem z ewakuacyjną klatką schodową K2 w sposób otwarty i będzie znajdować się w jednej strefie poŝarowej wraz z klatką schodową naleŝy tą strefę potraktować kompleksowo. Klatka schodowa K2 wraz z szybem windowym i komunikacją łączącą klatkę z szybem windowym, będzie wydzielona przeciwpoŝarowo i będzie stanowiła odrębną strefę poŝarową w budynku. Według właściwego opracowania Wykonawcy zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu wzniesienie na kaŝdej kondygnacji nadziemnej ściany wraz z wbudowanymi drzwiami o odpowiedniej klasie odporności poŝarowej zgodnie z warunkami technicznym. Druga klatka schodowa w budynku K1 zostanie wydzielona przeciwpoŝarowo i będzie równieŝ stanowiła odrębną strefę poŝarową w budynku. Według właściwego opracowania Wykonawcy zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu wzniesienie na kaŝdej kondygnacji nadziemnej ściany wraz z wbudowanymi drzwiami o odpowiedniej klasie odporności poŝarowej zgodnie z warunkami technicznym. Według właściwego opracowania Wykonawcy zostaną ponadto wykonane następujące roboty budowlane: 1. Przeniesienie hydrantu ze strefy klatki schodowej K1 poza jej obręb korytarz, na kondygnacji: piwnica, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro. Na parterze hydrant będzie znajdował się poza klatką schodową i nie trzeba go przenosić. 2. Instalacja hydrantu na kaŝdej kondygnacji na korytarzu przy klatce schodowej K2. 3. Ściany klatki schodowej K1 i K2 (obudowa klatek schodowych) o odporności ogniowej REI Drzwi z klatek schodowych do innej strefy poŝarowej o odporności EI Wymiana wszystkich okien na klatce schodowej na okna nieotwieralne o odporności ogniowej EI Stworzenie okna (okien) na klatce schodowej K1 pełniące funkcję napowietrzających z moŝliwością przewietrzania, będące w odległości minimum 4 m od najbliŝszych okien w sąsiedniej strefie poŝarowej (na tej samej kondygnacji). 7. Wymiana wszystkich drzwi oo pomieszczeń hotelowych na drzwi o odporności poŝarowej EI15 (budynek średniowysoki). 5

6 8. Ściany holu głównego na parterze muszą mieć odpornoś ogniową REI60. Wszystkie drzwi wychodzące na hol główny muszą mieć odporność ogniową EI60. W poprzedniej inwestycji (łącznik) drzwi zostały wymienione na EI 60. Obecnie trzeba wymienić drzwi do korytarza, oraz drzwi do ratownictwa medycznego na 120 cm (90+30), 9. Wymiana okien w strefie holu głównego na nieotwieralne o odporności poŝarowej EI60 jeśli odległość od okien w sąsiedniej strefie wynosi poniŝej 4 m. 10. Włączenie systemu KD do istniejącego systemu SSP oraz rozbudowa systemu poniewaŝ w hotelu znajduje się powyŝej 50 łóŝek. 11. Wykonanie kompleksowej wentylacji mechanicznej pomieszczeń uŝytkowych piwnic z centralą wentylacyjną na terenie posesji. Ponadto naleŝy uzyskać odstępstwo od warunków p.poŝ w zakresie: 1. Szerokości biegów schodowych poniŝej 1,2 dla biegów i poniŝej 1,5 dla spoczników, dla klatki schodowej K1 i K2. 2. Wysokość pomieszczenia w holu głównym w którym zawiera się portiernia poniŝej 3 m. 3. Odstępstwo od szerokości drzwi do pomieszczeń hotelowych jeśli mają w świelte poniŝej 90 cm, oraz odstępstwo higieniczno sanitarne od wysokości dla pomieszczeń szkoleniowych poniŝej 3 m oraz innych pomieszczeń dla których liczba osób przekracza 4 osoby, a takŝe dla pomieszczeń znajdujących się w piwnicy i przeznaczonych do pobytu ludzi. 1.4.) Szczegółowe właściwości funkcjonalno uŝytkowe wyraŝone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowo kubaturowych ) powierzchnie uŝytkowe powstałe w wyniku budowy szybu windowego: Kondygnacja: -1 (piwnia) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _0/01 korytarz 4,0 m 2 6

7 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja: +1 (parter) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _0/01 korytarz 4,0 m 2 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja : + 2 (1 piętro) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _1/01 korytarz powierzchnia uŝytkowa - komunikacja) 4,0 m 2 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja : + 3 (2 piętro) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _2/01 korytarz powierzchnia uŝytkowa - komunikacja) 4,0 m 2 Razem: 4,0 m 2 Kondygnacja : + 4 (3 piętro) powierzchnia uŝytkowa - komunikacja l.p. określenie funkcji pomieszczenia powierzchnia uŝytkowa (m 2 ) _3/01 korytarz powierzchnia uŝytkowa - komunikacja) 4,0 m 2 Razem: 4,0 m ) wskaźniki powierzchniowo kubaturowe, związane z budową szybu windowego: l.p. określenie powierzchni / kubatury wartość 1 powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania 9,8 m 2 2 powierzchnia uŝytkowa w zakresie opracowania 20,0 m 2 3 powierzchnia usługowa (szyb windowy) 3,1 m 2 4 kubatura brutto w zakresie opracowania 156,2 m ) określenie wielkości moŝliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: l.p. dopuszczalne odchylenia procent % 7

8 1. w ramach pomieszczeń +10%/-10% 2.) Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W ramach zaprojektowania, wykonania i montaŝu windy w szybie windowym, otworów w ścianie klatki schodowej, stropu na kaŝdej kondygnacji nadziemnej łączącego stropy klatki schodowej z szybem windowym,wraz z przystosowaniem do warunków p.poŝ. klatek w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. wiśniowej 13 a w Poznaniu, Zamawiający przewiduje jako wykonanie w dwóch etapach. I etap - wykonanie robót związanych z zaprojektowniem wykonanie i montaŝem windy w szybie windowym wraz z komunikacją niezbędną do połączenia z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 i przystosowaniem klatki schodowej K2 do warunków ochrony p.poŝ. II etap - Przystosowanie wydzielonej klatki schodowej K1 do wymagań ochrony p.poŝ. i wykonanie pozostałych robót związanych wyminieonych w pkt.: ) Informacje ogólne. 2.1.) Wymagania ogólne: ) Całość zakresu opracowania obejmuje zaprojektowanie i budowę szybu windowego wraz z częścią komunikacyjną umoŝliwiającą połączenie dzwigu, z klatką schodową, przebudowę strefy wyjścia ewakuacyjnego w tej części budynku, oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpoŝarowej i warunków ochrony przeciwpoŝarowej budynku i na ich podstawie uzyskanie odstępstwa od warunków ochrony poŝarowej (kwestia dotyczy szerokości biegów schodowych których szerokość jest mniejsza niŝ 120 cm oraz spoczników między kondygnacyjnych których szerokość jest mniejsza niŝ 150 cm) dla klatek schodowych K1 i K2 w budynku będącymi zgodnie z odrębnym opracowaniem strefami poŝarowymi. 8

9 2.1.2.) Zamawiający oczekuje, Ŝe dokumentacja zostanie sporządzona na podstawie programu funkcjonalno - uŝytkowego, warunków zabudowy jeśli zajdzie konieczność ich uzyskania, inwentaryzacji architektoniczno budowlanej wykonanej przez Wykonawcę, opinii technicznej budynku, obmiarów, ekspertyz (w tym budowlanej oraz poŝarowej) badań geotechnicznych gruntu, koniecznych odstępstw i analiz dokonanych i uzyskanych przez Wykonawcę ) Zamawiający wymaga aby przy projetowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi noramami ) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niŝ 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić zapewnić uŝytkowanie w okresie nie krótszym niŝ 15 lat ) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt 36 miesięcy ) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego ) Zamawiający przewiduje potrącenie kaucji gwarancyjnej na poczet zabezpieczenia wymagań określonych w pkt.: ) i ) ) Wykonawca złoŝy wniosek o warunki zabudowy jeśli zajdzie taka konieczność i uzyska te warunki ) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne jako załączniki do pozwolenia na budowę ) Na wykonanie prac Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenie na budowę. 2.2.) Wymagania ogólne na etapie projektowania ) Wykonawcy poszczególnych zadań zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskaniu w imieniu zamawiającego wszystkich 9

10 niezbędnych uzgodnienień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenie na uŝytkowanie (tam gdzie to konieczne) ) Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy poszczególnych zadań opracują projekt wraz z opisem wyposaŝenia i działania (adekwatnie do rodzaju zadania) które na bieŝąco będą konsultowane z Zamawiającym w zakresie estetyki, aranŝacji i funkcjonalności ) Dla prac tego wymagających naleŝy opracować plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) ) W części zadania uwzlędniającego ocieplenie fragmentów dobudowywanych i rozbudowę co, przewiduje się konieczność sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej i uzyskania w imieniu Zamawiającego certyfikatu energetycznego ) Zamawiający wymaga przedłoŝenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji przed ich skierowaniem do realizacji (w tym złoŝenia do pozwolenia na budowę), w kontekście ich zgodności z programem funkcjonalno-uŝytkowym i umową ) Ponadto Wykonawca winien zapewnić wykonanie: a. harmonogramu realizacji inwestycji, b. harmonogramu płatności, c. projektu realizacji robót, d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e. planu zapewnienia jakości wykonanych robót budowlanych, f. opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, ) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć ) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno uŝytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 10

11 2.2.9.) Projekt powninien być spójny i skoordynowany we wszystkich branŝach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranŝowej, podpisany przez wszystkich projektantów branŝowych uczestniczących w realizacji zamówienia )Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiar robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pózn. zm.) 2.3.) Minimalny, wymagany zakres w podziale na części zadania: ) Wymagania ogólne budowy szybu windowego wraz z komunikacją niezbędną do połączenia z istniejącą klatką ewakuacyjną K2 i przystosowaniem klatki schodowej K2 do warunków ochrony p.poŝ. oraz pozostałych prac budowlanych wymienionych w pkt.: ) Informacje ogólne: a.) Roboty ogólnobudowlane: 1.) Przygotowanie terenu budowy, Załoźenia przyjęte do realizacji szybu windowego powinny powodować moŝliwość uŝytkowania ciągów komunikacyjnych wokół budynku z zapewniwniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 2.) Likwidacja uszkodzonego ocieplenia fragmentu ściany szczytowej, do której ma przylegać szyb windowy. 3.) Likwidacja zewnętrznych drzwi ewkuacyjnych (I kondygnacja nadziemna) z klatki schodowej (KL2). 4.) Likwidacja nawierzchni utwardzonej przed klatką ewakuacyjną (KL2). 11

12 5.) Poszerzenie otworu drzwiowego po likwidacji drzwi do szerokości minimum 150 cm wraz z montaŝem nowego nadproŝa na wysokości 2,20 m. 6.) Wykonanie otworów drzwiowych na klatkach schodowych o szerokości minimum 150 cm z montaŝem nadproŝy na wysokości 2,20 m na wszystkich trzech kondygnacjach nad poszerzonym otworem na parterze (I kondygnacji nadziemnej). 7.) Wykonanie prac ziemnych w celu posadowienia płyty fundamentowej szybu dzwigowego oraz ewentualnej konstrukcji wsporczej pod spoczniki pomiędzy szybem windowym, a ścianą klatki schodowej, w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 8.) Monolityczne, Ŝelbetowe wykonanie podszybia, szybu oraz nadszybia windowego. 9.) Wykonanie izolacji przeciwwilgowych poziomych i pionowych fundamentów oraz ścian fundamentowych. 10.) Wykoanie izolacji przeciwwodnej stropodachu niewentylowanego szybu windowego oraz stropodachu niewentylowanego nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 11.)Wykoanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, szybu windowego oraz stropodachu niewentylowanego nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 12.) MontaŜ szklanej fasady na odcinku między szybem windowym a ścianą klatki schodowej z instalacją w parterze szklanych drzwi ewakuacyjnych spełniających warunki ochrony p.poŝ.. 13.) Wykonanie opierzeń attyki szybu windowego oraz attyki nad stropem nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). 14.) Wykonanie opierzeń fasady szklanej. 15.) Wykonanie odwodnień sropodachu szybu windowego oraz stropodachu niewentylowanego nad spocznikami łączącymi szyb windowy ze ścianą sklatki schodowej w kórej zostaną wykonane otwory drzwiowe wymienione w pkt: 4.), 5.). i włączenie do kanalizacji deszczowej. 12

13 16.) Wykonanie tynków mineralnych zgodnie z przyjętym systemem danego producenta, wraz z pomalowaniem farbami silikonowymi. 17.) Wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej przed wejściem zlokalizowanym w szklanej fasadzie korelującej z kostką brukową występującą w nawierzchniach na terenie działki. 18.) Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych dochodzącej do nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej przed wejściem zlokalizowanym w szklanej fasadzie. Pochylnia stylistycznie musi pasować do pochylni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. 19.) Wykończenia wewnętrzne: - wykonanie tynków na ścianach i sufitach, - pomalowanie ścian i sufitów, - wykończenia wewnętrzne fasady szklanej, - połoŝenie płytek podłogowych i cokołów przyściennych w korelacji z płytkami na ewakuacyjnej klatce schodowej 20.) Wykonanie nowego systemu oddymiania wydzielonej klatki schodowej K1 i K2 poprzez wykucie w stropodachu kaŝdej klatki schodowej otworu pod klapę dymową. Instalacja klapy dymowej zgodnie z PN-B gdzie wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego największej powierzchni kondygnacji w oddymianej strefie poŝarowej. Napowietrzanie strefy ewakuacyjnej naleŝy przeprowadzić za pomocą okien zlokalizowanych na parterze lub względnie na parterze i I piętrze w zaleŝności od obliczeń zgodnie z którymi suma powierzchni okien napowietrzających powinna wynosić 130 % powierzchni geometrycznej klapy dymowej zlokalizowanej w stropodachu. 21.) Wymiana istniejących balustrad klatki schodowej K1 i K2 na balustrady ze szkła hartowanego o właściwej klasie odporności ogniowej z pochwytami o wymaganej warunkami technicznymi wysokości 110 cm. 22.) Wykończenie sufitu w strefie wykonania otworu pod klapę dymową w stropodachu kaŝdej klatki schodowej. Wykończenia przy mocowaniach nowych balustrad do biegów schodowych. Wykończenia biegów schodowych i spoczników po likwidacji starych balustrad. 23.) Ściany klatki schodowej K1 i K2 (obudowa klatek schodowych) o odporności ogniowej REI

14 24.) Drzwi z klatek schodowych do innej strefy poŝarowej o odporności EI ) Wymiana wszystkich okien na klatce schodowej na okna nieotwieralne o odporności ogniowej EI ) Stworzenie okna (okien) na klatce schodowej K1 pełniące funkcję napowietrzających z moŝliwością przewietrzania, będące w odległości minimum 4 m od najbliŝszych okien w sąsiedniej strefie poŝarowej (na tej samej kondygnacji). 27.)Wymiana wszystkich drzwi oo pomieszczeń hotelowych na drzwi o odporności poŝarowej EI15 (budynek średniowysoki). 28.) Wszystkie drzwi wychodzące na hol główny muszą mieć odporność ogniową EI )Wymiana okien w strefie holu głównego na nieotwieralne o odporności poŝarowej EI60 jeśli odległość od okien w sąsiedniej strefie wynosi poniŝej 4 m. b.) Roboty instalacji sanitarnych 1.) W związku ze zwiększeniem kubatury budynku niezbędna będzie rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania. - Instalacja CO będzie zasilana na dotychczasowych zasadach z istniejącego węzła cieplnego z wykorzystaniem istniejącego przyłącza. - Przewody instalacji CO muszą być izolowane termicznie materiałem polimerowym. Nie dopuszcza się izolacji przewodów peszlem. - Urządzenia grzewcze płytowe lub konwektorowe w przestrzeni nowobudowanych spoczników, muszą pochodzić z jednej linii wzorniczej w kolorystyce dostosowanej do miejsca instalacji. - NaleŜy zastosowwać grzejniki z zaworami posiadającymi głowice termostatyczne. - Podejścia do grzejników naleŝy wykonać ze ściany lub z posadzki. 2.) Wentylacja - NaleŜy zwentylować szyb windowy oraz przestrzenie spoczników powiązanych w sposób otwarty z ewakuacyjną klatką schodową. 3.) Wentylacja piwnic, 14

15 Wykonanie kompleksowej wentylacji mechanicznej pomieszczeń uŝytkowych piwnic z centralą wentylacyjną na terenie posesji. 4.) Instalacje wodne - Przeniesienie hydrantu ze strefy klatki schodowej K1 poza jej obręb korytarz, na kondygnacji: piwnica, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro. Na parterze hydrant będzie znajdował się poza klatką schodową i nie trzeba go przenosić. - Instalacja hydrantu na kaŝdej kondygnacji na korytarzu przy klatce schodowej K2. c.) Roboty instalacji elektrycznych 1.) Zasilanie dzwigu z istniejącej rozdzielni głównej znajdującej się w budynku C. 2.) Rozbudowa instalacji oświetlenia w przestrzeni spoczników na klatkach schodowych,w szybie windowym i przy wejściu zewnętrznym. 3.) Przebudowa systemu oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej K1 z włączeniem do istniejącego systemu przeciwpoŝarowego. 5.) Przebudowa systemu oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej K2 z włączeniem do istniejącego systemu przeciwpoŝarowego. 6.) Włączenie instalacji sterowania windą do systemu przeciwpoŝarowego. 7.) Wykonanie okablowania pod kamery IP (lokalizacja kamer zostnie określona na etapie projektu) i poprowadzenie okablowania z klatki schodowej K1 i K2 do węzła zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. 8.) Wykonanie okablowania systemu kontroli dostępu i poprowadzenie okablowania z klatki schodowej K1 i K2 do węzła zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. NaleŜy przewidzieć instalację kontrolera drzwiowego z czytnikiem kart przy drzwiach wejściowych do strefy klatki schodowej K1 i K2 oraz przy drzwiach wewnętrznych prowadzących na kaŝdej kondygnacji z klatki schodowej do korytarza hotelowego. Stolarkę drzwiową naleŝy wyposaŝyć w rygiel w elektrozamku. System kontroli musi byś w pełni kompatybilny z systemem ochrony poŝarowej budynku i w razie poŝaru wyłączać system kontroli dostępu. d.) Dzwg 1.) Wymagane podstawowe parametry Udźwig: do 675 kg Liczba pasaŝerów: do 9 Prędkość jazdy kabiny: 1,00 m/s 15

16 Max. liczba startów: 180/godzinę Liczba przystanków: 4 Wymiary kabiny: Szerokość: mm Głębokość: mm 2.) Dekoracja Dekoracja kabiny: Poręcz Lafitte Sufit - stal nierdzewna Podłoga - szary granit Aluminium szlifowane na bocznej ścianie Przednia ściana kabiny: Ściany kabiny: Panel operacyjny kabiny: Przednia i tylna ściana i drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej Kurtyna świetlna Laminat metalizowany Calais Blue Profile ozdobne w naroŝnikach Lustro - ze szkła bezpiecznego na bocznej ścianie Szkło bezpieczne, przyciski mechaniczne, wskaźnik piętra przeznaczenia na panelu wskaźnik połoŝenia kabiny na panelu Strzałki kierunku jazdy na panelu sterowania przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk alarmu na panelu sterowym. Kontrola przeciąŝenia kabiny z sygnalizacją akustyczną i wizualną. Automatyczne sterowanie oświetlenia kabiny wyłączanie oświetlenia przy braku wezwań. Panel z przyciskami o układzie dedykowany. Kasety wezwań: Szkło bezpieczne, przyciski mechaniczne, 3.) Drzwi szybowe: Stal nierdzewna szlifowana, 4.) Opcje sterowania: Automatyczna ewakuacja do najbliŝszego przystanku. Funkcja zjazdu poŝarowego na przystanek podstawowy Informacja głosowa w kabinie ) Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z elemetami towarzyszącymi ) Zakres dokumentacji projektowej: 16

17 1.) Projekty wykonawcze: - Projekty wykonawcze: architektoniczno-konstrukcyjne i instalacji: CO, wentylacji, oddymiania, elektryczne, słaboprądowe; 2.) Projekt wykończenia wnętrz, - Rzuty i przekroje - Szczegółowe dyspozycje dotyczące rozwiązań materiałowych i kolorystycznych, sufitów posadzek i ścian - Dyspozycje dotyczące przyjętych rozwiązań w zakresie oświetlenia zasadniczego, awaryjnego, punktów zasilania energetycznego, - Rysunki i opisy techniczne, zestawienia ilościowe, kalkulacje cenowe, III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1.) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów tj: 1.1. przepisów higieniczno - sanitarnych, 1.2. przepisów BHP, 1.3. przepisów P-PoŜ, 2.) Oświadczenia Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający oświadcza, Ŝe wybór wykonawcy zostanie dokonany w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170, poz. 1217); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 17

18 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŝytkowego (Dz. U. 204 nr 202 poz.2072 z pózniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006 r). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych ( Dz U. Nr 121 poz z 2003 r ) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U.Nr 169 poz z 2003 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póz. zm.) wszystkie inne przepisy szczególne i normy polskie mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczeństwo uŝytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 4.) Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia a.) W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia w tym minimum: 18

19 Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz instalacyjnej (dla zespołu projektowego), Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno budowlanym oraz instalacyjnym, (dla Wykonawcy robót budowlanych), Inne branŝowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań wyspecyfikowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowy. b.) Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej Izby samorządu zawodowego. 5.) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania: a) archiwalna inwentaryzacja kompleksu budynkó WCPR (część A, B, C), b) wstępne rysunki koncepcyjne, 6.) Załączniki: a) archiwalna inwentaryzacja budynku na płycie CD którą dysponuje inwestor, b) wstępne rysunki koncepcyjne: A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 A-11 na płycie CD, Opracował: 19

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

adres Gdynia, ul. Nagietkowa 73 opracowanie PROJEKT BUDOWLANY branŝa BUDOWLANA

adres Gdynia, ul. Nagietkowa 73 opracowanie PROJEKT BUDOWLANY branŝa BUDOWLANA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 1. Część opisowa: 1.A - dane ogólne 1.B - część formalno-prawna (załączniki) OPIS TECHNICZNY 2. Część graficzna: A-1 - Plan sytuacyjny 1:1000 A-2 - Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 KOSZALIN tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) W budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61-713 Poznań, ulica Wiśniowa 13 a Kody i nazwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ W śorach DO WYMOGÓW PRZEPISÓW P.POś

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ W śorach DO WYMOGÓW PRZEPISÓW P.POś PRACOWNIA PROJEKTOWA POLO arch Iwona Kamińska 44-295 Sumina ul Dworcowa 13e polo@rsi.pl Tel./fax 032 / 42 78 370 / kom. 606 885 096 PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKT TECHNICZNY adres inwestycji: Al. B. Krzywoustego 11 działka nr: 77/6 obręb Tysiąclecie inwestor: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Al.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FIRMA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA inŝ.bud. Marek Węglorz 43-400 CIESZYN, UL. JASTRZĘBIA 33, TEL. 601 98 11 83 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO DZIAŁ CPV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Załącznik nr 2 do SIWZ DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Spis treści: 1) wytyczne + założenia kosztorysowe 2) inwentaryzacja; rzuty parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków Inwestor: Generalny Projektant: VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 31-057 KRAKÓW UL.WĄSKA 7 DR INś.ARCH. TOMASZ WIEJA 31-035 Kraków ul.starowiślna 88/33 PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.53.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 71540000-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Prace towarzyszące związane z przebudową obiektu WCPR w Poznaniu związane z z dostosowaniem budynku do warunków przeciwpożarowych oraz rozbudowa systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 INWESTOR MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 FAZA: Projekt Wykonawczy BRANśA: Budowlana TYTUŁ: Wydzielenie przeciwpoŝarowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW MONTAś DŹWIGU KABINOWEGO, PLATFORMOWEGO KOD CPV 45313000-4

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1200 głębokość kabiny 2300 RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU UWAGI: Możliwe wykonanie szybu w lustrzanym odbiciu. Istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W FRYSZTAKU POPRZEZ DOBUDOWE PAWILONU DYDAKTYCZNO-REWALIDACYJNEGO Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): ROT-IV.272.1.2.2015 Jelenia Góra, dnia 27 marca 2015 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo