FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015)"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie ) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Specjalistyczne szkolenia informatyczne Ofertę składam samodzielnie*: Nazwa/Firma Wykonawcy: Siedziba Wykonawcy: ulica, nr domu, nr lokalu... kod.. miejscowość... województwo... tel.... faks... REGON... NIP... Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)* Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/ Lider: Adres.... Partnerzy: Nazwa Adres.... Nazwa Adres.... Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest: Stanowisko: imię i nazwisko... Strona 1 z 36

2 tel. kontaktowy faks Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Część I Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Cisco brutto: zł (słownie:.....) zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.1 Część II Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft brutto: zł (słownie:.....) zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.2 Część III Autoryzowane szkolenia specjalistyczne informatyczne RED HAT brutto: zł (słownie:.....) zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.3 Część IV Szkolenie specjalistyczne informatyczne z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE 2 Practitioner brutto: zł (słownie:..... zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.4 Strona 2 z 36

3 Część V Szkolenie specjalistyczne informatyczne warsztaty ITIL brutto: zł (słownie:..... zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.5 Część VI Szkolenia specjalistyczne informatyczne McAfee brutto: zł (słownie:.....) zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.6 Część VII Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Novell brutto: zł (słownie:.....) zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr 2.7 Część VIII Szkolenia specjalistyczne informatyczne SharePoint - Konsolidacja danych, pulpity nawigacyjne i centrum raportów. SPS03/2007 brutto: zł (słownie:.....) zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym zał. nr Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 3. Oświadczam/my, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym jednak nie później niż do Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego Strona 3 z 36

4 i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ. 6. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczam/my, że zamówienie zamierzamy zrealizować: sami / z udziałem podwykonawców* w zakresie: Oświadczam/my, że zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp polegam/ nie polegam * na cudzym doświadczeniu i wiedzy, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, co potwierdza załączone do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego. 9. Oświadczam/my, że oferta nie zawiera / zawiera * informacji(e) stanowiących(e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach oferty* Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert. 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: tel.. faks Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za: złożenie oferty jest/ są:... tel. kontaktowy../faks podpisanie umowy jest/ są:... tel. kontaktowy../faks realizację umowy jest/ są:... Strona 4 z 36

5 tel. kontaktowy../faks Na potwierdzenie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu składam/y: , dnia... (miejscowość)... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić Strona 5 z 36

6 ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY(po korekcie ) Załącznik nr 2.1 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Specjalistyczne szkolenia informatyczne Część I Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Cisco: 1. Szkolenia powinny polegać na: 1) przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi, 2) przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe. 2. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora. 3. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia. 4. Szkolenia mogą mieć formę otwartą. 5. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty, lunch, kawa herbata. Lp Nazwa szkolenia Liczba osób Czas trwania Cena za jedną osobę w zł Cena całkowita w zł Nazwa lub numer jednostki wojskowej Configuring BGP on Cisco Routers Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 (ICND2 v2.0) Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 3 5 dni 6 5 dni Cykl Informatyki Cykl Informatyki Cykl Informatyki Strona 6 z 36

7 Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SECURE) Deploying Cisco ASA Firewall Features FIREWALL Interconnecting Cisco Network Devices 1 ver. 2.0 (ICND1 v2.0) Deploying Cisco ASA VPN Solutions VPN Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration ICOMM Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 v1.1 ICND1 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 v1.1 ICND2 Deploying Cisco ASA Firewall Features FIREWALL v dni Cykl Informatyki Cykl Informatyki JW 2189 JW dni 6 5 dni 8 5 dni 4 5 dni Strona 7 z 36

8 13. Implementing Cisco Unified Wireless Voice Networks IUWVN v Implementing Cisco Unified Wireless Mobility Services IUWMS 15. Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials IUWNE 16. Implementing Cisco Secure Access Solutions SISAS 3 5 dni 17. Implementing Cisco Edge Network Security Solutions SENSS IPv6 Fundamentals, Design and Deployment v3.0 (IP6FD) Implementing Cisco Unified Comunications Manager, Part 1 CIPT dni 20. Implementing Cisco Unified Comunications Manager, Part 2 CIPT 2 Strona 8 z 36

9 21. Introducing Cisco Voice and Unfield Comunications Administration, ICOMM 22. Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 23. Implementing Cisco Secure Access Control System (ACS) 1 3 dni 24. Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K) CCNAX Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated + EGZAMIN CCNA ICND1 - Interconnecting Cisco Network Devices 1 ver. 2.0 JW 5699 Przasnysz JW 5699 Przasnysz 27. ICND2 - Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 JW 5699 Przasnysz RAZEM:..., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 9 z 36

10 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TERMINÓW SZKOLEŃ Część I Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Cisco: Lp Nazwa szkolenia Liczba osób Czas trwania 1. Configuring BGP on Cisco Routers 2. Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 (ICND2 v2.0) Proponowany termin szkolenia Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 3 Nazwa lub numer jednostki wojskowej 3. Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 (ICND2 v2.0) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 2.. Strona 10 z 36

11 4. Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 5 i poz Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 4 i poz Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 4 i poz Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 3 5 dni Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 8. Strona 11 z 36

12 8. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SECURE) Deploying Cisco ASA Firewall Features FIREWALL Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 11 JW Interconnecting Cisco Network Devices 1 ver. 2.0 (ICND1 v2.0) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 10 JW Deploying Cisco ASA VPN Solutions VPN 5 5 dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień. Strona 12 z 36

13 13. Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration ICOMM szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 v1.1 ICND1 6 5 dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień 15. Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 v1.1 ICND2 8 5 dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień. 16. Deploying Cisco ASA Firewall Features FIREWALL v dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Implementing Cisco Unified Wireless Voice Networks IUWVN v2.0 Implementing Cisco Unified Wireless Mobility Services IUWMS szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień. szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Strona 13 z 36

14 19. Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials IUWNE szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień 20. Implementing Cisco Secure Access Solutions SISAS 3 5 dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień. 21. Implementing Cisco Edge Network Security Solutions SENSS szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień IPv6 Fundamentals, Design and Deployment v3.0 (IP6FD) 3 5 dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień. 23. Implementing Cisco Unified Comunications Manager, Part 1 CIPT Implementing Cisco Unified Comunications Manager, Part 2 CIPT Introducing Cisco Voice and Unfield Comunications Administration, ICOMM.. Strona 14 z 36

15 Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) Implementing Cisco Secure Access Control System (ACS) 1 3 dni 28. Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K) 29. CCNAX Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated + EGZAMIN CCNA 30. ICND1 - Interconnecting Cisco Network Devices Proszę nie proponować terminu szkolenia w okresie: lipiec sierpień (egzamin min. 10 dni po kursie).. Proszę nie proponować terminu szkolenia w okresie: lipiec sierpień JW 5699 Przasnysz JW 5699 Przasnysz Strona 15 z 36

16 31. ICND2 - Interconnecting Cisco Network Devices 2 Proszę nie proponować terminu szkolenia w okresie: lipiec sierpień JW 5699 Przasnysz..., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 16 z 36

17 Załącznik nr (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY(po korekcie ) do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Specjalistyczne szkolenia informatyczne Część II Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft: Lp 1. Szkolenia powinny polegać na: 1) przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi, 2) przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe. 2. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora. 3. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia. 4. Szkolenia mogą mieć formę otwartą. 5. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty, lunch, kawa herbata. Nazwa szkolenia Liczba osób Czas trwania Cena za jedną osobę w zł Cena całkowita w zł Nazwa lub numer jednostki wojskowej Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007 SP1 + Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007 ( ) 4 5 dni Strona 17 z 36

18 2. 3. Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS 20410) Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (MS 6421) 4 5 dni 6 5 dni 4. MS Networking and Security Fundamentals Training 2-Pack for MTA Exams and dni 5. MS SHAREPOINT 2010 END USER - LEVEL I 1 3 dni Zespół Informatyki 6. MS SHAREPOINT 2010 END USER - LEVEL II 1 2 dni Zespół Informatyki 7. MS SHAREPOINT 2010 SHAREPOINT DESIGNER 1 2 dni Zespół Informatyki 8. MS MICROSOFT SHAREPOINT 2010 SITE COLLECTION AND SITE ADMINISTRATION Zespół Informatyki 9. Installing and Configuring Windows Server MS JW Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 MS dni Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases MS dni 1 Strona 18 z 36

19 14. Installing and Configuring Windows Server 2012 MS dni Administering Windows Server 2012 MS MS Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury serwera MS Podstawowe rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013 MS Zaawansowane rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013 MS Administering and Maintaining Windows 7 MS Installing and Configuring Windows Server dni 21. MS Administering Windows Server MS Configuring Advanced Windows Server 2012 Services MS Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 + egzamin (dla 1 osoby) MS Administering Windows Server 2012 R2 + egzamin (dla 1 osoby) 3 5 dni 3 5 dni JW 5699 Przasnysz JW 5699 Przasnysz Strona 19 z 36

20 25. MS Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services + egzamin (dla 1 osoby) 3 5 dni 26. MS Fundamentals of Network Security 1 4 dni MS Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner/Power User MS Microsoft Windows PowerShell v2 for Administrators 1 3 dni JW 5699 Przasnysz JW 5699 Przasnysz JW 5699 Przasnysz 6 4 dni JW 3984 RAZEM..., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 20 z 36

21 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TERMINÓW SZKOLEŃ Część II Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft: Lp 1. Nazwa szkolenia Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007 SP1 + Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007 ( ) Liczba osób Czas trwania Proponowany termin szkolenia Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 2 Nazwa lub numer jednostki wojskowej 2. Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007 SP1 + Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007 ( ) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 4.. Strona 21 z 36

22 4. Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (6421) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 6 i poz Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (6421) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 5 i poz Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (6421) Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 5 i poz. 6. Strona 22 z 36

23 8. MS Networking and Security Fundamentals Training 2-Pack for MTA Exams and Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz MS Networking and Security Fundamentals Training 2-Pack for MTA Exams and Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz MS SHAREPOINT 2010 END USER - LEVEL I 1 3 dni 11. MS SHAREPOINT 2010 END USER - LEVEL II 1 2 dni Zespół Informatyki Zespół Informatyki 12. MS SHAREPOINT 2010 SHAREPOINT DESIGNER 1 2 dni Zespół Informatyki. Strona 23 z 36

24 13. MS MICROSOFT SHAREPOINT 2010 SITE COLLECTION AND SITE ADMINISTRATION Zespół Informatyki Installing and Configuring Windows Server MS Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 15 JW Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 MS dni szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases MS dni 1 szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Strona 24 z 36

25 Installing and Configuring Windows Server 2012 MS Administering Windows Server 2012 MS MS Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury serwera MS Podstawowe rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013 MS Zaawansowane rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange dni 16 5 dni 24. MS Administering and Maintaining Windows MS Configuring and Administering Windows MS Installing and Configuring Windows Server MS Administering Windows Server MS Configuring Advanced Windows Server 2012 Services szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Strona 25 z 36

26 29. MS Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 szkolenia w okresie: maj lipiec sierpień Listopad JW 5699 Przasnysz. 30. MS Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 + egzamin (dla 1 osoby) szkolenia w okresie: maj lipiec sierpień listopad (terminy dla 1 osoby z egzaminem, egzamin min. 10 dni po kursie nie pokrywający się z terminem w poz. 29) JW 5699 Przasnysz Strona 26 z 36

27 31. MS Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services + egzamin (dla 1 osoby) szkolenia w okresie: maj lipiec sierpień Listopad JW 5699 Przasnysz 32. MS Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services + egzamin (dla 1 osoby) szkolenia w okresie: maj lipiec sierpień listopad (terminy dla 1 osoby z egzaminem, egzamin min. 10 dni po kursie nie pokrywający się z terminem w poz. 31) JW 5699 Przasnysz 33. MS Fundamentals of Network Security 1 4 dni szkolenia w okresie: od maja do sierpień Listopad JW 5699 Przasnysz Strona 27 z 36

28 34. MS Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner/Power User 1 3 dni szkolenia w okresie: do listopada JW 5699 Przasnysz 35. MS Microsoft Windows PowerShell v2 for Administrators 6 4 dni Nie proponować I-II kwartale 2015 JW , dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 28 z 36

29 ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 2.4 FORMULARZ CENOWY(po korekcie ) do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Specjalistyczne szkolenia informatyczne Część IV Szkolenie specjalistyczne informatyczne z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE 2 Practitioner: 1. Szkolenia powinny polegać na: 1) przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi, 2) przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe. 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia. 3. Szkolenia mogą mieć formę otwartą. 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty, lunch, kawa herbata. 1. Lp. Nazwa szkolenia Liczba osób Czas trwania Cena za jedną osobę w zł Cena całkowita w zł Nazwa lub numer jednostki wojskowej PRINCE 2 Foundation z egzaminem 2 3 dni Strona 29 z 36

30 2. PRINCE 2 Practitioner z egzaminem 2 2 dni RAZEM:..., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TERMINÓW SZKOLEŃ Część IV Szkolenie specjalistyczne informatyczne z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE 2 Practitioner: Lp. Nazwa szkolenia Liczba osób Czas trwania 1. PRINCE 2 Foundation 2 3 dni Proponowany termin szkolenia Nie proponować terminu szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień... Nazwa lub numer jednostki wojskowej Strona 30 z 36

31 2. PRINCE 2 Practitioner 2 2 dni Nie proponować terminu szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień..., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 31 z 36

32 ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY(po korekcie ) Załącznik nr 2.6 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Specjalistyczne szkolenia informatyczne Część VI Szkolenia specjalistyczne informatyczne McAfee: 1. Szkolenia powinny polegać na: 1) przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi, 2) przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe. 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia. 3. Szkolenia mogą mieć formę otwartą. 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty, lunch, kawa herbata. Lp. Nazwa szkolenia 1. Liczba osób Czas trwania Cena za jedną osobę w zł Cena całkowita w zł Nazwa lub numer jednostki wojskowej McAfee VirusScan and epolicy Orchestrator Administration 2 4 dni Strona 32 z 36

33 2. 3. McAfee Host Data Loss Prevention 2 4 dni Administration McAfee Host intrusion Prevention System 2 4 dni Administration RAZEM:..., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TERMINÓW SZKOLEŃ Część VI Szkolenia specjalistyczne informatyczne McAfee: 1. Lp. Nazwa szkolenia McAfee VirusScan and epolicy Orchestrator Administration Liczba osób Czas trwania 2 4 dni Proponowany termin szkolenia Nie proponować terminu szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień Nazwa lub numer jednostki wojskowej Strona 33 z 36

34 2. McAfee Host Data Loss Prevention Administration 2 4 dni Nie proponować terminu szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień 3. McAfee Host Intrusion Prevention System Administration 2 4 dni Nie proponować terminu szkolenia w miesiącach: sierpień, wrzesień....., dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 34 z 36

35 ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY(po korekcie ) Załącznik nr 2.8 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Specjalistyczne szkolenia informatyczne Część VIII Szkolenia specjalistyczne informatyczne SharePoint Konsolidacja danych, pulpity nawigacyjne i centrum raportów. SPS03/2007: 1. Szkolenia powinny polegać na: 1) przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi, 2) przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe. 2. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora. 3. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia. 4. Szkolenia mogą mieć formę otwartą. 5. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty, lunch, kawa herbata. Lp Nazwa szkolenia Liczba osób Czas trwania Cena za jedną osobę w zł Cena całkowita w zł Nazwa lub numer jednostki wojskowej SharePoint Konsolidacja danych, pulpity 1 1 dzień JW 2189 nawigacyjne i centrum raportów. SPS03/2007 Strona 35 z 36

36 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TERMINÓW SZKOLEŃ Część VIII Szkolenia specjalistyczne informatyczne SharePoint Konsolidacja danych, pulpity nawigacyjne i centrum raportów. SPS03/2007 Lp Nazwa szkolenia SharePoint Konsolidacja danych, pulpity nawigacyjne i centrum raportów. SPS03/2007 Liczba osób Czas trwania Proponowany termin szkolenia 1 1 dzień Nie proponować terminu szkolenia w okresie: Termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia z poz. 14 Część II Nazwa lub numer jednostki wojskowej JW , dnia (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 36 z 36

Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 22.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 22.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 22.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Usługa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia r.

Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia r. Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 26.08.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Usługa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/40/2015 Zegrze, 2015-06-17

Nr sprawy: ZP/40/2015 Zegrze, 2015-06-17 Nr sprawy: ZP/40/2015 Zegrze, 2015-06-17 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: Specjalistyczne szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 25.01-29.01 22.02-26.02 21.03-25.03 18.04-22.04 30.05-03.06 20.06-24.06 MS-10969 Active Directory

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązując do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Nawiązując do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt.

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. . (miejscowość, dnia) FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS Nazwa Wykonawcy : Siedziba Wykonawcy : Kod,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data )

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data ) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY...... ( pieczątka Oferenta ) (data ) Samorządowy Zakład Budżetowy Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie ul. Słowackiego 5C 76 004 Sianów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego.

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego. ... // Załącznik nr 1 do SIWZ / miejscowość i data/ O F E R T A Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu Numer faksu... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej Nr rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

Ja/My (imię i nazwisko), niżej podpisani : ... działając w imieniu i na rzecz.

Ja/My (imię i nazwisko), niżej podpisani : ... działając w imieniu i na rzecz. Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia...... (miejscowość, data) Ja/My (imię i nazwisko), niżej podpisani :... działając w imieniu i na rzecz.. (należy podać nazwę/firmę/ i adres Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A RZ O F E R T Y

F O R M U L A RZ O F E R T Y Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1do SIWZ Administracja Nieruchomości Łódź Polesie Zakątna Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 9 F O R M U L A RZ O F E R T Y W nawiązaniu do opublikowanego dnia...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na sprzedaż energii elektrycznej

Formularz Ofertowy. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na sprzedaż energii elektrycznej Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Sprzedaż energii

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CENA OFERTOWA BRUTTO SŁOWNIE. Wartość podatku VAT (23%) (iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT)

FORMULARZ OFERTOWY CENA OFERTOWA BRUTTO SŁOWNIE. Wartość podatku VAT (23%) (iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT) Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej linii rozlewniczej do produkcji wód w Rozlewni Wód Mineralnych.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej linii rozlewniczej do produkcji wód w Rozlewni Wód Mineralnych. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... dnia...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo... / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr konta bankowego... nr telefonu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231, Gdańsk

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231, Gdańsk (pieczątka wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: 6/SK/2009. FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR

WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR W dniu...2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Services in Windows Server 2008 (Szkolenie w Warszawie) nr 2: MS 10175 Microsoft SharePoint 2010,,

Services in Windows Server 2008 (Szkolenie w Warszawie) nr 2: MS 10175 Microsoft SharePoint 2010,, Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 152123-2012 z dnia 2012-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w zakresie autoryzowanych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba

Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba Microsoft Partner Network Sales Specialist Assessment for Datacenter Microsoft Partner Network Pre-sales Technical Specialist Assessment for Datacenter Datacenter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA

FORMULARZ OFERTA ..... (pieczątka firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTA I. Dane dotyczące Wykonawcy A. Firma Wykonawcy (należy wpisać dane Wykonawcy): Firma (nazwa)*: Adres: Telefon/faks: NIP: REGON: e-mail: *w przypadku

Bardziej szczegółowo

ETAP I dostawa elementów systemu

ETAP I dostawa elementów systemu Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5 05-430 Celestynów. ... działając w imieniu i na rzecz:

FORMULARZ OFERTY. Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5 05-430 Celestynów. ... działając w imieniu i na rzecz: ZP-P/5/12 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Pieczęć zleceniobiorcy: NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: MY NIŻEJ PODPISANI Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5 05-430 Celestynów...... działając

Bardziej szczegółowo

oferujemy następującą cenę za wykonanie całości (na 10 osób) niniejszego zamówienia : ...zł brutto (słownie...zł) (słownie :.)

oferujemy następującą cenę za wykonanie całości (na 10 osób) niniejszego zamówienia : ...zł brutto (słownie...zł) (słownie :.) Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA pieczęć WYKONAWCY NIP... ZAMAWIAJACY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9 19-500 Gołdap Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Niżej podpisani... (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon. Nr telefonu../ faksu.

FORMULARZ OFERTY. Niżej podpisani... (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon. Nr telefonu../ faksu. Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Niżej podpisani...... działający w imieniu i na rzecz:. (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon Nr telefonu../ faksu. w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Gminy Mściwojów 43, 59 407 Mściwojów NIP: 695 13 99 921, REGON: 390647417

FORMULARZ OFERTY. Urząd Gminy Mściwojów 43, 59 407 Mściwojów NIP: 695 13 99 921, REGON: 390647417 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mściwojów Urząd Gminy Mściwojów 43, 59 407 Mściwojów NIP: 695 13 99 921, REGON: 390647417 WYKONAWCA (WYKONAWCY W PRZYPADKU OFERTY WSPÓLNEJ): LP NAZWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ...

OFERTA. Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy wraz z załącznikiem stanowiącym formularz cenowy

Formularz ofertowy wraz z załącznikiem stanowiącym formularz cenowy Załącznik Nr do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podchorążych 5 58-508 Jelenia Góra Formularz ofertowy wraz z załącznikiem stanowiącym formularz cenowy Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:... Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona www.... KRS /

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły.

Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły. Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły. Plan prezentacji Przegląd IT Academy (ITA) Korzyści z programu Omówienie kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Do przetargu nieograniczonego nr ZP 37/2012/CES na wykonanie zamówienia pn: Pełnienie funkcji mentora dla 7 spółdzielni socjalnych.

OFERTA. Do przetargu nieograniczonego nr ZP 37/2012/CES na wykonanie zamówienia pn: Pełnienie funkcji mentora dla 7 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do OFERTA Do przetargu nieograniczonego nr ZP 37/2012/CES na wykonanie zamówienia pn: 1. ZAMAWIAJĄCY: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax...

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax... Załącznik Nr 2 O F E R T A WYKONAWCA:......... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 26.02.2014 r. Nr 39623-2014

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Załącznik nr 1 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)...... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... e mail :... faksu...

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Marka 9,34-600 Limanowa, tel/fax(018) 337-58-50, e-mail krli@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Marka 9,34-600 Limanowa, tel/fax(018) 337-58-50, e-mail krli@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Marka 9,34-600 Limanowa, tel/fax(018) 337-58-50, e-mail krli@praca.gov.pl Limanowa dn. 07.02.2013 r. Informacja o zmianie treści SIWZ Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym :

OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym : . Nazwa i adres firmy (oferenta) Miejscowość. dnia.. telefon/fax... e-mail OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym : Demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i montaż dźwigu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... pełna nazwa firmy Wykonawcy. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość

FORMULARZ OFERTY ... pełna nazwa firmy Wykonawcy. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (DA/MK/-232-20/15) pn: Konwersja danych z 3 baz

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 21 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... Siedziba:... Województwo:... Osoba do kontaktu:... Nr telefonu/faksu... Nr telefonu kom... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... Siedziba:... Województwo:... Osoba do kontaktu:... Nr telefonu/faksu... Nr telefonu kom... e-mail:... nasz znak: TA-20/12 Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Województwo:... Osoba do kontaktu:... Nr telefonu/faksu... Nr telefonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu e-mail: Załącznik nr 1 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy DO.2800.40.2015 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: FORMULARZ OFERTY Zamawiający Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdynia Nazwa (firma)/imię nazwisko

Bardziej szczegółowo

przypadku oferty składanej wspólnie, pieczęcie wykonawców lub dane wszystkich

przypadku oferty składanej wspólnie, pieczęcie wykonawców lub dane wszystkich (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1do SIWZ Uwaga: w miejscu pieczęć wykonawcy, w wykonawców występujących wspólnie. przypadku oferty składanej wspólnie, pieczęcie wykonawców lub dane wszystkich F O R M

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz 1 Załącznik nr 3 do siwz Znak sprawy: ZP 2//CES OFERTA Do przetargu nieograniczonego nr ZP 2//CES na: Catering dla Beneficjentów Ostatecznych Akademii Funduszy Europejskich. 1. ZAMAWIAJĄCY: Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II: Kłódna za łączną kwotę brutto (z podatkiem VAT):... PLN (słownie: ... ), w tym podatek VAT, który wynosi:...

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II: Kłódna za łączną kwotę brutto (z podatkiem VAT):... PLN (słownie: ... ), w tym podatek VAT, który wynosi:... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTY I. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Wartkowice reprezentowana przez Wójta Gminy mgr inż. Piotra Kuropatwę z/s w Starym Gostkowie 3D; 99-220

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...... tel.*...... REGON*:..... NIP*:.... Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję...

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu...numer faksu... Regon...NIP... Regon...NIP...

Numer telefonu...numer faksu... Regon...NIP... Regon...NIP... Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Załącznik nr 1 do SIWZ *Pełnomocnika) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*...... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Tel..., Faks....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. KONCERTOWE CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specialist training services

Specialist training services Specialist training services Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/36049817.aspx Ekstern anbuds ID 35213-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Biuro Ogrodnika Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon: ; fax: ;

Biuro Ogrodnika Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon: ; fax: ; Biuro Ogrodnika Miasta 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl SMO.271.2.2015 Gdynia, dnia 28 stycznia 2015 roku ZMIANA

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ :... * (w przypadku wniosku wspólnego należy wymienić wszystkich Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: TK/BZP/110/02/ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: TK/BZP/110/02/ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ znak: TK/BZP/110/02/2015. (miejscowość, dnia)... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTY 1. Nazwa nadana zamówieniu znak TK/BZP/110/02/2015: Dostawa w formie leasingu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 2 Formularz oferty Szpital Miejski im. Franciszka Raszei OFERTA Zarejestrowana nazwa firmy: Siedziba firmy: Adres firmy: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Załącznik nr do siwz FORMULARZ OFERTY wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAKS,* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... * w przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTY wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAKS,* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... * w przypadku

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

III. Wzory formularzy

III. Wzory formularzy III. Wzory formularzy Nazwa zamówienia Nr sprawy P-d/ 1 /09 Dostawa sprzętu elektronicznego, gastronomicznego i mebli do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Spis treści 1 Oferta (druk

Bardziej szczegółowo

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy... Adres do korespondencji... Tel... Fax... e-mail...

Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy... Adres do korespondencji... Tel... Fax... e-mail... FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Pełna zarejestrowana nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy:... Adres do korespondencji podczas postępowania.. ...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Pełna zarejestrowana nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy:... Adres do korespondencji podczas postępowania.. ... Załącznik nr 1 do SIWZ.. (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY OFERTA dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podrzeczna 30 99-400 Łowicz I. Dane dotyczące Wykonawcy Pełna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY 1, 2, 3, 4. WYKONAWCA. Dodatek nr 1 do Ogłoszenia Znak sprawy: WAW-FA.2720.29.2016. Urząd Statystyczny w Warszawie

FORMULARZ OFERTY 1, 2, 3, 4. WYKONAWCA. Dodatek nr 1 do Ogłoszenia Znak sprawy: WAW-FA.2720.29.2016. Urząd Statystyczny w Warszawie WYKONAWCA FORMULARZ OFERTY Urząd Statystyczny w Warszawie W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ... / pieczęć wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 ul. Marsa 0 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remonty dachów w obrębie działania

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 12 Microsoft Office Word Zaawansowany 05.10 19.10 09.11 23.11

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 Microsoft Office Word Podstawowy Microsoft Office Word Zaawansowany Microsoft

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Po zmianach z dnia 17.02.2015 r.... POWIAT: WOJEWÓDZTWO:

FORMULARZ OFERTY Po zmianach z dnia 17.02.2015 r.... POWIAT: WOJEWÓDZTWO: (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Po zmianach z dnia 17.02.2015 r. NAZWA WYKONAWCY: FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ADRES: POWIAT: WOJEWÓDZTWO: TEL.:. FAKS:. E-MAIL: NIP:. REGON: BANK/

Bardziej szczegółowo

ZP: 341/5/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

ZP: 341/5/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... ZP: 341/5/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa budynku Domu Dziennego Pobytu Senior wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Szkolenie pracowników 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Szkolenie pracowników 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282648-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Szkolenie pracowników 2015/S 153-282648 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo