OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku"

Transkrypt

1 WOJT GMINY DASZYNA woj. lodzkie OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku Wojt Gminy Daszyna na podstawie: art. 28, ust.l i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce niemchomosciami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz z pozn. zm.), a takze Uchwaly Nr XLVI1/307/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedazy zwrotnej gruntowych stanowi^cych wlasnosc Gminy Daszyna i Uchwaly Nr XLIX/319/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie w dzierzawe przez Gmine Daszyna gruntowych OGLASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAZ I DZIERZAW^ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaz i dzierzawa gruntowych stanowiacych wlasnosc Gminy Daszyna, z zastrzezeniem zwrotnego przeniesienia wlasnosci po uplywie 7 lat. Przetarg ma na celu sprzedaz, a nastepnie przyjecie w dzierzawe przez Gmin^ Daszyna od nabywcy oraz odkupienia przez Gmine Daszyna po uplywie 7 lat (tzw. sprzedaz-dzierzawa zwrotna). Oznaczenic wg ksi^gi wieczystej CO *o 00 o 0 o Oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntu Nrdzialki 18/1 Obr^b Jackow, gm. Daszyna Powierzchnia nieruch. w [haj 1,4500 Opis niezabudowana Przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tereny eksploatacji powierzchniowej, (symbol PK) Cena wywolawcza w zt] ,- (+23% VAT) Wadium w [zt ,- ' 1 Q 1 r oo 0 o s Nr dzialki 112/2 Obr^b Walew, gm. Daszyna 1,0000 niezabudowana Tereny rolnicze, (symbol R) ,- (+23% VAT) ,-

2 Dla dzialki nr 18/1 w Jackowie - dopuszczalne przeznaczenie uzupelniaja_ce w planie zagospodarowania przestrzennego: stacje transformatorowe, dopuszczenie lokalizacji zwalowisk zewn^trznych nakladu-rnas ziemnych przemieszczanych w zwiazku z prowadzeniem cksploatacji kopalin, docelowo przeznaczonych do rekultywacji terenow poeksploatacyjnych. Dla dzialki nr 112/2 w Walewie - dopuszczalne przeznaczenie uzupemiajace: zabudowa zwia_zana z gospodarkq rolna z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi, sieci napowietrzne i podziemne infrastruktury technicznej oraz zwiazane z nimi urzadzenia, zbiorniki wodne. Sposob zagospodarowania - nie dotyczy Termin zagospodarowania nie dotyczy Wysokosc oplat z tytuly uzytkowania wieczystego - nie dotyczy Sposob ustalania oplat z tytulu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy Wysokosc oplat z tytulu uzytkowania, najmu lub dzierzawy - nie dotyczy Terminy wnoszenia oplat - nie dotyczy Zasady aktualizacji oplat nie dotyczy Obciqzenia - brak obciazeri Zobowiazania, ktorych przedmiotem jest nieruchomosc - brak zobowiazari WARUNKI PRZETARGU: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w wysokosci 10% ccny wywolawczej (bez podatku VAT) w Iqcznej kwocie ,- zl (slownie: trzysta siedemdziesiijt jeden tysi^cy trzysta osiemdziesiijt /fotych), ktore uczestnicy przetargu wnosza_ w pieniadzu przez dokonanie przelewu na konto Bank Spoldzielczy w Grabowie nr w terminie do dnia 12 wrzesnia 2014 r., wpisujac w tytule przelewu:,,wadium do przetargu zakup w Walewie i Jackowie". Za dat? dokonania wplaty wadium uznaje sie date uznania rachunku bankowego Gminy Daszyna. Wadium wniesione w pieniadzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral zaiicza sie na poczet ceny nabycia, natomiast wadium wniesione w pieniadzu przez pozostalych uczestmkow przetargu zwraca sie im bez oprocentowania na wskazany przez nich rachunek bankowy niczwlocznie, po odwolaniu albo zamknieciu przetargu, jednak nie

3 pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwolania przetargu, zamkniecia przetargu, uniewaznienia przetargu, zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym. (Przetarg uwaza si? za zamkniety z chwila podpisania prolokolu z przeprowadzonego przetargu). Oferta, ktora nie zostanie poprzedzona wniesieniem wadium w wymaganej wysokosci i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wnicsienia, zostanie wykluezona z postepowania. 2. Zlozenie do dnia 12 wrzesnia 2014 roku do godziny 14 w Sekretariacie Urzedu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, Daszyna pisemnej oferty w zamknietej, nieprzezroczystej kopercie z napisem,,przetarg na sprzedaz i dzierzaw^ w Walewie i Jackowie. Nie otwierac przed terminem otwarcia ofert - 18 wrzesnia 2014r., godz. 11 ". Na kopercie nalezy rowniez zamiescic dane oferenta. W przypadku nadeslania koperty poczta lub przez kuriera ofert? nalezy umiescic w podwojnej kopercie - na kopercie zewnetrznej nalezy zamiescic adres: Urzad Gminy Daszyna, Daszyna 34a, Daszyna, a na zamknietej kopercie wewnetrznej napis,,przetarg na sprzedaz i dzierzawe w Walewie i Jackowie. Nie otwierac przed terminem otwarcia ofert - 18 wrzesnia 2014 r., godz. 11 oraz dane oferenta. O terminie zlozenia pisemnej oferty decyduje data i godzina jej wplywu do Urzedu Gminy Daszyna. Oferty zlozone po 12 wrzesnia 2014 r., jak rowniez oferty zlozone po godzinie 14 w dniu 12 wrzesnia 2014 r., nie beda rozpatrywane. Zostan^ one zwrocone oferentowi bez otwierania. Kazdy oferent moze zlozyc jedna oferte. Oferta- pod rygorem odrzucenia- musi bye sporzadzona w jezyku polskim, w formie pisemnej: napisana na komputerze lub maszynie do pisania, w sposob przejrzysty i czytelny. Pisemna oferta powinna zawierac: 2.1. Imie, nazwisko, adres zamieszkania, NIP oraz PESEL oferenta, ajezeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj^ca osobowosci prawnej - nazwe (firme), adres siedziby i adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres siedziby) oraz REGON, NIP Date i miejsce sporzadzenia oferty, 2.3. Aktualny wyci^g z wlasciwego rejestru lub inny dokument urzedowy, z ktorego wynika status prawny oferenta, sposob reprezentacji, a takze imiona i nazwiska osob uprawnionych do reprezentacji - wystawiony nie wczesniej niz trzy miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert (dot. przedsiebiorcow) Przy spolkach z ograniczona odpowiedzialnoscia udokumentowanie spelnienia wyrnogow art. 228, a w przypadku spolek akcyjnych udokumentowanie spelnienia wymogow art. 393 kodeksu spolek handlowych.

4 2.5. Pelnomocnictwo, jezeli oferent dziala przez pcinomocnika. W przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadaj^ca Pelnomocnictwo, w jego tresci musi bye zawarty zakres umocowania zgodny z rodzajem czynnosci do dokonania ktorych pelnomocnik zostal umocowany. Pelnomocnictwo nalezy zlozyc w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii Dokument potwierdzajacy uzyskanie stosownej zgody na nabycie przedmiotu przetargu, jezeli obowi^zuj^ce przepisy, statut, umowa spolki, akt zalozycielski przedsiebiorcy, wymaga uzyskania zgody wlasciwcgo organu Jezeli oferentem jest osoba fizyczna pozostaj^ca w zwi^zku malzenskim - oswiadczenie, czy wystepuje w imieniu wlasnym, czy tez zamierza nabyc nieruchomosc w imieniu swoim i malzonka do majatku wspolnego Dokumcnty i oswiadczenia dotaczone do oferty moga bye zlozone w formic oryginalow lub kserokopii potwierdzonych przez wykonawce za zgodnosc z oryginalem W przypadku dokumentow lub oswiadezen sporz^dzonych w jezykach obcyeh nalezy dolaczyc tlumaczenie na jezyk polski dokonane przez thimacza przysieglego Oferowanq cene nabycia przedmiotu przetargu, ktora nie moze bye iiizsza niz cena wywolawcza i sposob jej zaplaty. Do wymienionej ceny nabycia zostanie doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23% Proponowane wamnki, na ktorych Oferent zobowiqzuje si$ zawrzec umowe dzierzawy, w zwiazku z nabyciem przedmiotu przetargu, czyli wysokosc czynszu dzierzawnego ze wskazaniem wysokosci czynszu miesiecznego oraz sumy czynszow dzierzawnych przez caly okres trwania dzierzawy (tj. 7 lat) Wzor umowy sprzedazy i dzierzawy zgodny z warunkami niniejszego ogloszenia. Tresc umowy przed potlpisaniem b^d2ic przedmiotera uzgodnien po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Dla celow przygotowania oferty data podpisania umowy sprzedazy i dzierzawy ustalona zostala na 09 pazdzicrnika 2014 roku. Data ta, po przetargu, z przyczyn organizacyjnych moze ulec zmianie Oswiadczenie, ze Oferent zapoznal si^ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezen Oferta i wszyslkie oswiadczenia zalaczone do niej, winny bye podpisane przez Oferenta lub osoby upowaznionc do reprezentacj i Ofercnta. Wszystkie dokumenty powinny bye zaparafowane Formularz ofertowy stanowi zalacznik nr 1 do ogloszenia, szczegoiowy harmonogram splaty czynszu dzierzawnego stanowi zalacznik nr 2 do ogloszenia, oswiadczenie, ze oferent zapoznal si$ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezen stanowi zalacznik nr 3 do ogloszenia.

5 2.16 Wskazanie numeru rachunku bankowego, na ktory w przypadku wyboru innej oferty, zostanie zwrocone Oferentowi wadium przez Urzad Gminy Daszyna Do oferty nalezy dol^czyc kopi? dowodu wniesienia wadium na wskazane w punkcie 1 niniejszych warunkow konto. II. Informacje i warunki dodatkowe: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa wezmie pod uwage proponowana^ cen$ sprzedazy, ktora nie moze bye nizsza od ceny wywolawczej ustalonej przez rzeczoznawc^ maj^tkowego, jednakjedynym kryterium wyboru bedzie wysokosc czynszu dzierzawnego, tj. suma kosztow, jakie korzystajqcy, tj. Gmina Daszyna, bedzie musial poniesc w toku realizacji umowy dzierzawy lub komisja stwierdzi, ze nie wybiera zadnej ze zlozonych ofert. 2. Nie mozna skladac ofert cz^sciowych. 3. Cudzoziemcy zobowiajzani sa_ uzyskac zezwolenie Ministra Spraw Wewn^trznych i administracji na nabycie pod rygorem utraty Wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania ww. zezwolenia. 4. Sprzedaz nastajpi za cene osi^gni^t^ w przetargu. Cena sprzedawanej w drodze przetargu podlega zaplacie nie pozniej niz do dnia zawarcia umowy przenosz^cej wlasnosc. Jednym z warimkow zawarcia umowy przenosz^cej wlasnosc z Oferentem wylonionym w przetargu, bedzie wplacenie przez Oferenta, tj. nabywc$, calosci zaoferowanej ceny nabycia przed podpisaniem umowy w formie Aktu Notarialnego, na konto Gminy Daszyna. 5. Wybrany Oferent po nabyciu zawrze ze sprzedaj^cym umowe dzierzawy przedmiotowej na okres 7 lat i po tym okresie zobowia_zuje sie przeniesc jej wlasnosc na sprzedajqcego (Gmine Daszyna) po cenie zakupu, zas Gmina zobowi^zuje sie t^ nieruchomosc odkupic. 6. Przetarg moze sie odbyc, chociazby wplynela tylko jedna oferta spelniaj^ca warunki okreslonc w ogloszeniu o przetargu. 7. Przetarg sklada sie z czesci jawnej i niejawnej. Czesc jawna przetargu, w trakcie ktorej nasta.pi otwarcie ofert i ich ocena formalna odbedzic sie w dniu 18 wrzesnia 2014 r. o godz 11 w Urz^dzie Gminy Daszyna, pokoj nr 1 na parterze. W czesci jawnej mog^ uczestniczyc tylko Oferenci, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym przetargu. Kazda z osob uczestnicz^cych w czesci jawnej przetargu zobowi^zana jest przedlozyc komisji dokument tozsamosci oraz stosowne upowaznienia lub pelnomocnictwa. O miejscu i terminie czesci niejawnej, komisja zawiadomi Oferentow podczas czpsci jawnej przetargu. 8. Umowa sprzedazy zostanie zawarta w formie Aktu Notarialnego. Umowa dzierzawy bedzie zawierac upowaznienie Gminy do poddzierzawy Nieruchomosci innym podmiotom.

6 9. W przypadku nieprzysta_pienia Nabywcy do zawarcia wymienionej umowy, tj. niestawienia si? w miejscu i terminie podanym w pozniejszym zawiadomieniu, Wqjt moze odstajtic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Koszt sporza_dzenia umow notarialnych oraz oplat sadowych zwiazanych z dokonaniem wpisow w ksiedze wieczystej ponosi Oferent, ktory wygra przetarg (Nabywca ). 11. Odmowa podpisania protokohi z przetargu bedzie jednoznaczna z odmowa^ zawarcia umowy sprzedazy i dzierzawy. W takim przypadku wadium nie podlega zwrotowi. 12. Osoby ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu wymienionej z mocy art. 34 ust.l pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami winne byly zlozyc stosowny wniosek w siedzibie Urz^du Gminy Daszyna w terminie 6 tygodni liczqc od dnia 5 maja 2014 roku r. (tj. daty podam'a do publicznej wiadomosci wykazu przeznaczonych do sprzedazy, obejmujacego bcda_ce przedmiotem niniejszego przetargu). 13. Nieruchomosci mozna ogl^dac po wczesniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu z Urzedem Gminy Daszyna. Z dodatkowymi warunkami przetargu oraz dodatkowymi informacjami dotyczqcymi zbywanych mozna zapoznac sie osobiscie w Urzedzie Gminy Daszyna, teleloniczne lub przesylajsjc zapytanie faksem, b^dz drog^ elektronicznef w terminie od dnia ogloszenia przetargu, tj. 17 lipca 2014r. do dnia 17 wrzesnia2014r. Dane do kontaktu: Nrtel. (24) lub (24) , Nr fax. (24) Adres urzadgmi Osobiscie: sekretariat - pokoj nr 19 (I pietro) lub pokqj nr 5 (parter) Urze-du Gminy Daszyna, Daszyna 34 a, Daszyna, w dni robocze, w godzinach pracy ui'zedu, tj. 715~1515). Daszyna, dn. 17 lipca 2014 roku

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym ZarzCldzenie nr. 18/2015 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 02.06.2015r. W sprawie obniienia ceny wywotawczej i ogtoszenia III przetargu nieograniczonego - ofertowego na sprzedai samochodu osobowego marki Seat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójta Gminy Jodłownik

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójta Gminy Jodłownik O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójta Gminy Jodłownik Załącznik do Zarządzenia nr 0050.1.0096.2013 Wója Gminy Jodłownik z dnia 28.10.2013r. na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

0 sprzedazy zestawow pomp jednostopniowych monoblokowych 65PJM215 z silnikiem naped/.ajqi-yrn!slgl60m-2a -3 kpl.:

0 sprzedazy zestawow pomp jednostopniowych monoblokowych 65PJM215 z silnikiem naped/.ajqi-yrn!slgl60m-2a -3 kpl.: WAGANIEC OGLOSZENIE 0 sprzedazy zestawow pomp jednostopniowych monoblokowych 65PJM215 z silnikiem naped/.ajqi-yrn!slgl60m-2a -3 kpl.: Wojt Gminy Waganiec uprzejmie informuje o zamiarze sprzedazy - w trybie

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r. WOJT GMINY ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30.05.2014 r. w sprawie ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu pozarniczego marki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr WNGP WK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr WNGP WK OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr WNGP.6840.10.2.2014.WK WÓJT GMINY POMIECHÓWEK działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/polka/aktualnosci/st:1/id:511.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3 Wykaz lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem. Lp. Polozenie nieruchomosci Oznaczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

o Pojemnosc silnika 1390 ccm o Rok produkcji 2000 o Nr rejestracyjny DB 04844 Badanie techniczne wame do marca 20 I4

o Pojemnosc silnika 1390 ccm o Rok produkcji 2000 o Nr rejestracyjny DB 04844 Badanie techniczne wame do marca 20 I4 Ogloszenie Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Walbnychu, 58-390 Walbrzych ul. Kasztanowa 1 oglasza II pisemny przetarg ofertowy na spnedaz samochodow sluzbowych Postano","'ienia ogolne I. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA RUCHOMEGO STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OSTR6WEK 1. Wojt Gminy Ostrowek ogfasza przetarg pisemny na sprzedaz zb^dnego mienia ruchomego stanowiqcego wtasnosc Gminy

Bardziej szczegółowo

pisemnego ofertowego na sprzedaz nieruchomosci wchodzacych w sklad masy upadlosci

pisemnego ofertowego na sprzedaz nieruchomosci wchodzacych w sklad masy upadlosci REGULAMIN PRZETARGU pisemnego ofertowego na sprzedaz nieruchomosci wchodzacych w sklad masy upadlosci w postepowaniu upadlosciowym oznaczonym sygnatura akt GUp 6/13 toczacym sie przed Sadem Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o. Z A T W I E R D Z A M. WROCLAW, dnia.. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o. Regulamin zawiera szczególowe zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

GBR BI Rajcza, dnia 04 sierpnia 2017 r.

GBR BI Rajcza, dnia 04 sierpnia 2017 r. GBR BI 6845.4.2017 Rajcza, dnia 04 sierpnia 2017 r. Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia.. e.. ~.~P.9~..~008r.

UCHWALA Nr. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia.. e.. ~.~P.9~..~008r. ZARZAD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 154/2008 UCHWALA Nr. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia.. e.. ~.~P.9~..~008r. w sprawie: okreslenia warunków zbycia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr z dnia r.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr z dnia r. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.87.2017 z dnia 12.05.2017r. w sprawie: przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 58/13 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 02 wrzesnia 2013 roku.

ZARZADZENIE NR 58/13 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 02 wrzesnia 2013 roku. ZARZADZENIE NR 58/13 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 02 wrzesnia 2013 roku. w sprawie ogtoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci stanowiejcych wlasnosc gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 31/12 WÓJTA GMINY KOBYLIN-BO RZYMY. z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zbycia pojazdu bedacego wlasnoscia Gminy Kobylin-Borzymy

ZARZADZENIE NR 31/12 WÓJTA GMINY KOBYLIN-BO RZYMY. z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zbycia pojazdu bedacego wlasnoscia Gminy Kobylin-Borzymy ZARZADZENIE NR 31/12 WÓJTA GMINY KOBYLIN-BO RZYMY z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zbycia pojazdu bedacego wlasnoscia Gminy Kobylin-Borzymy Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl Warszawa, dn. 13.04.2015r. OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarzjjdzenie Nr 41/2010 Wojta Gminy Bielawy z dnia 17 listopada 2010 roku

Zarzjjdzenie Nr 41/2010 Wojta Gminy Bielawy z dnia 17 listopada 2010 roku Zarzjjdzenie Nr 41/2010 Wojta Gminy Bielawy z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali uzytkowych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz lokali uzytkowych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem Wykaz lokali uzytkowych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem Oznaczenie Lp. meruchomoscl. Polozenie,. meruchomoscl:. geode~j~e obreb Numer

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE. geodezyjnym 90 o pow m2, której opis stanowi zalacznik nr l do niniejszego ogloszenia.

OGLOSZENIE. geodezyjnym 90 o pow m2, której opis stanowi zalacznik nr l do niniejszego ogloszenia. WóJT GMINY BRtV~~K 17-120 Bransk, ul. Rynek 8 OGLOSZENIE BraÓsk dnia 2009-09-0 l Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami /jednolity tekst Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

GBR BI Rajcza, dnia 04 sierpnia 2017 r.

GBR BI Rajcza, dnia 04 sierpnia 2017 r. GBR BI 6845.3.2017 Rajcza, dnia 04 sierpnia 2017 r. Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizowania przetargöw na wynajem lokali uzytkowych b^dacych \\ lasnosciij Spöldzielni Mieszkaniowej Victoria" w Krakowie

REGULAMIN w sprawie organizowania przetargöw na wynajem lokali uzytkowych b^dacych \\ lasnosciij Spöldzielni Mieszkaniowej Victoria w Krakowie REGULAMIN w sprawie organizowania przetargöw na wynajem lokali uzytkowych b^dacych \\ lasnosciij Spöldzielni Mieszkaniowej Victoria" w Krakowie 1. Spöldzielnia moze zawierac umowy najmu lokali uzytkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 759/ , / , / , / , / , /

1 759/ , / , / , / , / , / WARUNKI PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W DYWITACH (POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE WOLNOSTOJĄCE) I. PRZEDMIOT PRZETARGU 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PIŁY. ogłasza

PREZYDENT MIASTA PIŁY. ogłasza PREZYDENT MIASTA PIŁY ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Morelowej oraz przy ul. Brzoskwiniowej w Pile Przedmiotem przetargów ustnych

Bardziej szczegółowo

"Dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w drugim przetargu pisemnym ograniczonym nr MGL-III.6840.30.2015

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w drugim przetargu pisemnym ograniczonym nr MGL-III.6840.30.2015 Warunki przetargu: 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć oddzielnie po dwie zaklejone koperty uniemożliwiające identyfikację oferenta w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 9, pokój nr 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbkach stanowiącej własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie

REGULAMIN przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbkach stanowiącej własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie Sprawa nr NT-2/231/0001/07 REGULAMIN przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbkach stanowiącej własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie 1 Przetarg prowadzony jest na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU NA WYBÓR NABYWCY NIERUCHOMOŚCI. Tomasz Marczyński. Marbud Remonty-Budownictwo- Wyposażenie

WARUNKI PRZETARGU NA WYBÓR NABYWCY NIERUCHOMOŚCI. Tomasz Marczyński. Marbud Remonty-Budownictwo- Wyposażenie WARUNKI PRZETARGU NA WYBÓR NABYWCY NIERUCHOMOŚCI Tomasz Marczyński Marbud Remonty-Budownictwo- Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK Informator Przetargowy Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony Jeżowe dnia 2012-08-10 Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jeżowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 7011/7

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WODZISŁAW. ogłasza

WÓJT GMINY WODZISŁAW. ogłasza WÓJT GMINY WODZISŁAW ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Wodzisław stanowiącej własność Gminy Wodzisław Przedmiot dzierżawy 1. Przedmiotem dzierżawy jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 07 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów położonych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO I. Regionalny Osrodek Kultury (ul. 1 Maja 8,43-300 Bielsko-Biaia) ogiasza przetarg na sprzedaz samochodu shizbowego: Volkswagen BUS T-4 nr rej. SB 07901,

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 120/2/201 i Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia2011r.

Zarz^dzenie Nr 120/2/201 i Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia2011r. Zarz^dzenie Nr 120/2/201 i Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia2011r. w sprawie zbycia przedmiotow wchodza^cych w sklad spadku przyj^tego przez Gmine Prudnik po zmarfym Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY TRZCII41CA

RADA GMINY TRZCII41CA RADA GMINY TRZCII41CA ul. Jana Pawta 11 47 63-620 TRZCINICA woj. wicikopolskie UchwaJaNr XXV/171/2012 zdnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie (toszenia tekstu jednolitego Uchwaly Nr XII/71/07 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289 ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O. o g ł a s z a przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaŝ nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Śremie przy ul. Kopernika 23A numer geodezyjny 2794/16, 2794/18, 2794/21 powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA na dzierżawę działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036. I. Założenia przetargowe

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA na dzierżawę działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036. I. Założenia przetargowe DOKUMENTACJA PRZETARGOWA na dzierżawę działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036 I. Założenia przetargowe Przedmiotem postępowania jest dzierżawa czterech nieruchomości gruntowych, stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. Godzina przetargu Lipnik 603 0,1000 SZ1T/ /2 - Zagospodarowanie rolne :00

Udział w drogach. Godzina przetargu Lipnik 603 0,1000 SZ1T/ /2 - Zagospodarowanie rolne :00 Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego OGŁOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu BANK TKANEK OKA 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67 tel.226701768 fax 22 6701388 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. Załącznik nr 1 do przetargu ustnego Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. 1 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaŝ nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Karpacza zaprasza do uczestnictwa w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Burmistrz Karpacza zaprasza do uczestnictwa w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Burmistrz Karpacza zaprasza do uczestnictwa w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Przetargi odbędą się w dniu 24 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Parku Nauki i Ewolucji Człowieka znajdującej się w miejscowości Krasiejów gmina

REGULAMIN PRZETARGOWY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Parku Nauki i Ewolucji Człowieka znajdującej się w miejscowości Krasiejów gmina REGULAMIN PRZETARGOWY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Parku Nauki i Ewolucji Człowieka znajdującej się w miejscowości Krasiejów gmina Ozimek 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZA«1T5PK^Wj^J^ N,V: , Re8on:00OS4Z81« URZADGMINYSTROMIEC Stromiec, ul. Piaski 4. tpf 48 61H 10 20, fax:

ZA«1T5PK^Wj^J^ N,V: , Re8on:00OS4Z81« URZADGMINYSTROMIEC Stromiec, ul. Piaski 4. tpf 48 61H 10 20, fax: URZADGMINYSTROMIEC 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4 tpf 48 61H 10 20, fax: 48 619 10 12 N,V:798 125-18-79, Re8on:00OS4Z81«ZWI.271.31.2015 Stromiec, dnia 11.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Stromiec prosi

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2013 z dn. 17.05.2013r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości L.p Opis

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 59 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 59 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 roku Uchwała nr 59 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 32 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 32 głosami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/215/13 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/215/13 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/215/13 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej 1 1. Przedmiotem przetargu są: a) stanowiąca własność spółki Środa XXI spółka

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-16/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien

Bardziej szczegółowo

Oddanie w uŝytkowanie wieczyste na 40 lat działki niezabudowanej połoŝonej w Słopanowie, gm. Obrzycko. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Oddanie w uŝytkowanie wieczyste na 40 lat działki niezabudowanej połoŝonej w Słopanowie, gm. Obrzycko. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony Oddanie w uŝytkowanie wieczyste na 40 lat działki niezabudowanej połoŝonej w Słopanowie, gm. Obrzycko Wójt Gminy Obrzycko na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.301.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.07.08.2015r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO (dalej jako Spółka ) działający w imieniu PHN SPV 11 PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015r.1774 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

pisemnego pr zetar gu ofertowego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego

pisemnego pr zetar gu ofertowego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego REGUL AM IN pisemnego pr zetar gu ofertowego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego o lacznej powier zchni: 275,00 m2, stanowiacego plac par kingowy pr zed zabytkowym budynkiem Teatr u im.

Bardziej szczegółowo