KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej."

Transkrypt

1 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Oferta skierowana jest do osób, które będą pełniły służbę: 1) na stanowisku strażaka stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo ratownik kierowca), biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych w zmianowym systemie pełnienia służby, 2) na stanowisku strażaka stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo kierownik sekcji finansów) w codziennym systemie pełnienia służby. Ad. 1. Przewidywana ilość osób do przyjęcia: 8 osób Lista rezerwowa 10 osób przewidzianych jako rezerwa kadrowa do ewentualnego przyjęcia do końca września 2014 r. niedopuszczenie do służby przez komisję lekarską, odejścia emerytalne, przeniesienia służbowe, itp. Rodzaj stanowiska: stażysta. Miejsce pełnienia służby: KM PSP Ruda Śląska, Rozkład czasu służby: zmianowy. Zakres zadań na stanowisku strażaka stażysty w służbie przygotowawczej: - udział we wszystkich działaniach ratowniczo gaśniczych, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej odbywa się IV-etapowo. ETAP I - ANALIZA DOKUMENTÓW Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dwa główne aspekty: - przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie, - ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji wraz z określeniem związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia. 1

2 Wymagane kryteria: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet). 3. Korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie minimum średnie. 6. Posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 7. Kategoria prawa jazdy B i C. Wymagane dokumenty: 1. Życiorys (pisany odręcznie). 2. List motywacyjny. 3. Podanie (druk do pobrania). 4. Ankieta osobowa (druk do pobrania). 5. Podpisane oświadczenia (druk do pobrania). 6. Kserokopie: dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej (adnotacja potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową), świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne. 7. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz próbie wysokościowej i sprawdzianie z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (druk do pobrania). UWAGA: Brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego wyżej wymienione zdolności kandydata do prób powoduje wykluczenie go z procesu rekrutacji. 2

3 Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tutejszej Komendy. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ponadto prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane przez kandydatów uprawnienia: 1. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy 15 pkt. 2. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) 20 pkt. 3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa 25 pkt. 4. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa 30 pkt. 5. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP 10 pkt. 6. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT 15 pkt. 7. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT + RW 20 pkt. 8. Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 15 pkt. 9. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dn. 20 października 2006 r. z późn. zm.) 15 pkt. 10. Prawo jazdy kat. CE 10 pkt. 11. Prawo jazdy kat. CE i DE 15 pkt. 12. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku w sumie do 15 pkt.,nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie: a) ratownik wodny 1pkt, b) płetwonurek 1pkt, c) obsługa pił spalinowych 1pkt, d) obsługa drabin mechanicznych 3pkt, e) spawacza elektrycznego 1pkt, f) spawacza gazowego 1pkt, g) UDT do obsługi sprężarek 2pkt, h) UDT do obsługi aparatów powietrznych 1 pkt, i) SEP do obsługi urządzeń elektroenergetycznych 1 pkt, j) wykształcenie średnie techniczne, przydatne w PSP 1 pkt, k) wykształcenie wyższe techniczne, przydatne w PSP 3 pkt. 3

4 WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SKRÓTÓW: o SP szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, o KPP kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o RT szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, o RW szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. - za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, - do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów. - kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo gaśniczych. - w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów. Maksymalna ilość punktów uzyskanych w tym etapie naboru 60 pkt. Ten etap postępowania kończy się weryfikacją kandydata do służby i rozstrzygnięciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. 4

5 ETAP II TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Na tym etapie ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby. Ocena ta składa się z próby wydolnościowej organizmu oraz testów sprawności i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz. 2191), z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn. W skład testu wchodzą: 1. Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda harwardzka ( Harvard Step-Up Test"): Wyposażenie: - stopień o wysokości 40 cm, - stoper, - metronom. Wykonanie próby - badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, - metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę, - czas trwania pełnego ćwiczenia: - 5 minut. W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 s). 5

6 Wskaźnik sprawności - FI oblicza się według następującego wzoru FI = czas pracy w sekundach x x suma trzech pomiarów tętna Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena Harvard step-up test : Wskaźnik wydolności Wynik - ocena Zaliczony/ nie zaliczony Słaby Nie zaliczony Dostateczny Nie zaliczony Przeciętny Nie zaliczony Dobry Zaliczony 90 i powyżej Bardzo dobry Zaliczony Kandydat/ka, który/a : - nie wykona próby w założonym czasie, - nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności, - w czasie ok. 20 sekund nie skoryguje lub nie utrzyma rytmu wykonania ćwiczenia, nie zalicza próby i nie będzie dopuszczony/a do właściwego testu sprawności fizycznej. 2. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej): Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. 3. Bieg na 50 m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). 4. Bieg na 1000m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). 6

7 Punktacja Ocena cyfrowo Ocena słownie (średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób 2-4) pkt 2 Słaba nie zaliczony pkt 3 Dostateczna nie zaliczony pkt 4 Dobra zaliczony pkt 5 Bardzo dobra zaliczony powyżej 65 pkt 6 Wybitna zaliczony Punktacja za uzyskane wyniki naliczana będzie w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191) umieszczonym na stronie internetowej tut. Komendy ( zakładka Nabór do służby ). Do testu sprawności należy przystąpić w ubraniu i obuwiu sportowym (bez kolców). Kandydaci mają wgląd tylko do swoich wyników testów. Nie stosuje się punktów preferencyjnych za wiek kandydata. Nie przystąpienie przez kandydata do testów sprawnościowych w wyznaczonym terminie, bądź brak wymaganych dokumentów lub sprzętu sportowego jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimalnej oceny DOBRY bez punktów preferencyjnych. Ponadto test sprawności fizycznej obejmuje również: a) próbę wysokościową wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m., ustawioną pod kątem 75 o b) sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek. Wyżej wymienione testy oceniane są dychotomicznie (zaliczony/niezliczony). Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test. 7

8 ETAP III PISEMNY TEST WIEDZY Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne (zwanych dalej pytaniami testowymi ) i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są 4 odpowiedzi, w tym tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Uzyskanie 0 punktów z testu wiedzy nie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. ETAP IV ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną oraz z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 30 (do 20 punktów komisja + do 10 punktów Komendant). Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej z komisją ustala się na podstawie sumy liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji ( z której każdy członek może przyznać nie więcej niż 4 punkty). Maksymalna ilość punktów uzyskanych w etapach II - IV 50 pkt. PRZED ROZPOCZĘCIEM TESTÓW, BADAŃ I ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDAT OKAZUJE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY JEGO TOŻSAMOŚĆ. PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ETAPU POSTĘPOWANIA JEGO WYNIKI PUBLIKUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I W JEJ SIEDZIBIE. NA DALSZE BADANIA PSYCHOLOGICZNE I KOMISYJNE CELEM PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KIERUJE SIĘ KANDYDATÓW ZGODNIE Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ ZDOBYTYCH PUNKTÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI KANDYDATA, WOLNYCH ETATÓW I AKTUALNYCH POTRZEB SŁUŻBOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PSP. 8

9 Oceny zdolności psychicznej i stanu zdrowia kandydata, w świetle wymagań do służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe (art. 34 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). W tym czasie osoba pełniąca służbę zdobywa odpowiednie kwalifikacje pożarnicze, niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udziela Sekcja ds. Organizacyjno Kadrowych tutejszej Komendy (nr tel ). Proces naboru składa się z następujących części: 1. Przyjmowanie dokumentów r. 2. Weryfikacja dostarczonych dokumentów r. 3. Próba wydolnościowa + podciąganie na drążku r. 4. Bieg 1000m, 50m, próba wysokościowa i sprawdzian z pływania r. 5. Pisemny test wiedzy r. 6. Rozmowa kwalifikacyjna r. 7. Rozmowa z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej r. 8. Ogłoszenie wyników naboru r. Przyjmowanie dokumentów Osoby ubiegające się o przyjęcie do Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej składają osobiście dokumenty aplikacyjne w godzinach tj w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2013 r. do godziny Dokumenty będą przyjmowane tylko na drukach określonych przez Komendę Miejską PSP w Rudzie Śląskiej. 9

10 Wzory druków do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy do dnia 26 lipca br. Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie ( dokumenty (kserokopie) aplikacyjne powinny być wpięte w teczkę) należy składać osobiście do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 10. Na kopercie należy umieścić następujące dane: Nazwisko i Imię, imię ojca oraz dopisek: Oferta pracy ratownik kierowca Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma potwierdzenie z podaniem numeru, pod którym zostaną zakodowane jego dane w celu ochrony danych osobowych. Z postępowania zostaną wykluczeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały stawianych kandydatom wymogów formalnych lub będą niekompletne. REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE Rekrutację prowadzić będzie Komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej zgodnie z Wytycznymi KG PSP dotyczącymi procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP obowiązującymi od stycznia 2013r. Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, będą do odbioru w siedzibie Komendy do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyników (listy kandydatów do zatrudnienia, wraz z listą rezerwową po IV etapie) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej

11 Ad. 2. Przewidywana ilość osób do przyjęcia: 1 osoba Lista rezerwowa 2 osoby przewidziane jako rezerwa kadrowa do ewentualnego przyjęcia do końca sierpnia 2014 r. niedopuszczenie do służby przez komisję lekarską. Rodzaj stanowiska: stażysta. Miejsce pełnienia służby: KM PSP Ruda Śląska, Rozkład czasu służby: codzienny. Zakres zadań na stanowisku strażaka strażaka w służbie przygotowawczej: - udział we wszystkich działaniach ratowniczo gaśniczych, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, - po uzyskaniu kwalifikacji osoba sukcesywnie będzie mianowana na wyższe stanowisko służbowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej odbywa się IV-etapowo. ETAP I - ANALIZA DOKUMENTÓW Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dwa główne aspekty: - przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie, - ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji wraz z określeniem związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia. Wymagane kryteria: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet). 3. Korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie minimum średnie. 6. Posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 7. Kategoria prawa jazdy B. 11

12 Kryteria wymagane określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych (Dz. U. nr 157 poz z późn. zm.): ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; ma pełną zdolność do czynności prawnych; nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; spełnia jeden z poniższych warunków: ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagane dokumenty: 1. Życiorys (pisany odręcznie). 2. List motywacyjny. 3. Podanie (druk do pobrania). 4. Ankieta osobowa (druk do pobrania). 5. Podpisane oświadczenia (druk do pobrania). 6. Kserokopie: 12

13 dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej (adnotacja potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową), świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne. 7. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz próbie wysokościowej i sprawdzianie z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (druk do pobrania). UWAGA: Brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego wyżej wymienione zdolności kandydata do prób powoduje wykluczenie go z procesu rekrutacji. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tutejszej Komendy. Ponadto prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane przez kandydatów uprawnienia: 1. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy 15 pkt. 2. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) 20 pkt. 3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa 25 pkt. 4. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa 30 pkt. 5. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP 10 pkt. 6. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT 15 pkt. 7. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT + RW 20 pkt. 8. Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 15 pkt. 9. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dn. 20 października 2006 r. z późn. zm.) 15 pkt. 13

14 10. Wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby 15 pkt. 11. Prawo jazdy kat. C lub CE 10 pkt. 12. Prawo jazdy kat. CE i DE 15 pkt. 13. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku w sumie do 15 pkt., nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie: a) certyfikat księgowy uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych (wydany przez Ministra Finansów) 5pkt, b) kurs obsługi programu Symfonia 1pkt, c) kurs obsługi programu Płatnik 1pkt. 14. Dopuszcza się przyznawanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór 15 pkt. WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SKRÓTÓW: o SP szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, o KPP kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o RT szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, o RW szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. - za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, - do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów. - kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo gaśniczych. - w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów. Maksymalna ilość punktów uzyskanych w tym etapie naboru 60 pkt. 14

15 Ten etap postępowania kończy się oceną kandydata do służby i rozstrzygnięciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. ETAP II TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Na tym etapie ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby. Ocena ta składa się z próby wydolnościowej organizmu oraz testów sprawności i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz. 2191), z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn. W skład testu wchodzą: 1. Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda harwardzka ( Harvard Step-Up Test"): Wyposażenie: - stopień o wysokości 40 cm, - stoper, - metronom. Wykonanie próby - badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, - metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę, - czas trwania pełnego ćwiczenia: - 5 minut. W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 15

16 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności - FI oblicza się według następującego wzoru FI = czas pracy w sekundach x x suma trzech pomiarów tętna Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena Harvard step-up test : Wskaźnik wydolności Wynik - ocena Zaliczony/ nie zaliczony Słaby Nie zaliczony Dostateczny Nie zaliczony Przeciętny Nie zaliczony Dobry Zaliczony 90 i powyżej Bardzo dobry Zaliczony Kandydat/ka, który/a : - nie wykona próby w założonym czasie, - nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności, - w czasie ok. 20 sekund nie skoryguje lub nie utrzyma rytmu wykonania ćwiczenia, nie zalicza próby i nie będzie dopuszczony/a do właściwego testu sprawności fizycznej. 2. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej): Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. 3. Bieg na 50 m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). 4. Bieg na 1000m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny 16

17 sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). Punktacja Ocena cyfrowo Ocena słownie (średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób 2-4) pkt 2 Słaba nie zaliczone pkt 3 Dostateczna nie zaliczone pkt 4 Dobra zaliczone pkt 5 Bardzo dobra zaliczone powyżej 65 pkt 6 Wybitna zaliczone Punktacja za uzyskane wyniki naliczana będzie w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191) umieszczonym na stronie internetowej tut. Komendy ( zakładka Nabór do służby ). Do testu sprawności należy przystąpić w ubraniu i obuwiu sportowym (bez kolców). Kandydaci mają wgląd tylko do swoich wyników testów. Nie stosuje się punktów preferencyjnych za wiek kandydata. Nie przystąpienie przez kandydata do testów sprawnościowych w wyznaczonym terminie, bądź brak wymaganych dokumentów lub sprzętu sportowego jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimalnej oceny DOBRY bez punktów preferencyjnych. Ponadto test sprawności fizycznej obejmuje również: a) próbę wysokościową wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m., ustawioną pod kątem 75 o b) sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek. Wyżej wymienione testy oceniane są dychotomicznie (zaliczony/niezliczony). 17

18 Wynikiem końcowym kwalifikującym kandydata do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie z testu sprawności fizycznej zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test. ETAP III PISEMNY TEST WIEDZY Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne (zwanych dalej pytaniami testowymi ) i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są 4 odpowiedzi, w tym tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Uzyskanie 0 punktów z testu wiedzy nie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. ETAP IV ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną oraz z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 30 (do 20 punktów komisja + do 10 punktów Komendant). Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej z komisją ustala się na podstawie sumy liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji ( z której każdy członek może przyznać nie więcej niż 4 punkty). Maksymalna ilość punktów uzyskanych w etapach II - IV 50 pkt. PRZED ROZPOCZĘCIEM TESTÓW, BADAŃ I ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDAT OKAZUJE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY JEGO TOŻSAMOŚĆ. 18

19 PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ETAPU POSTĘPOWANIA JEGO WYNIKI PUBLIKUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I W JEJ SIEDZIBIE. NA DALSZE BADANIA PSYCHOLOGICZNE I KOMISYJNE CELEM PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KIERUJE SIĘ KANDYDATÓW ZGODNIE Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ ZDOBYTYCH PUNKTÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI KANDYDATA, WOLNYCH ETATÓW I AKTUALNYCH POTRZEB SŁUŻBOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PSP. Oceny zdolności psychicznej i stanu zdrowia kandydata, w świetle wymagań do służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe (art. 34 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). W tym czasie osoba pełniąca służbę zdobywa odpowiednie kwalifikacje pożarnicze, niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udziela Sekcja ds. Organizacyjno Kadrowy tutejszej Komendy (nr tel ) Proces naboru składa się z następujących części: 1. Przyjmowanie dokumentów r. 2. Weryfikacja dostarczonych dokumentów r. 3. Próba wydolnościowa + podciąganie na drążku r. 4. Bieg 1000m, 50m, próba wysokościowa i sprawdzian z pływania r. 5. Pisemny test wiedzy r. 6. Rozmowa kwalifikacyjna r. 7. Rozmowa z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej r. 8. Ogłoszenie wyników naboru r. 19

20 Przyjmowanie dokumentów Osoby ubiegające się o przyjęcie do Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej składają osobiście dokumenty aplikacyjne w godzinach, tj w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2013 r. do godziny Dokumenty będą przyjmowane tylko na drukach określonych przez Komendę Miejską PSP w Rudzie Śląskiej: Wzory druków do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy do dnia 26 lipca br. Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie ( dokumenty (kserokopie) aplikacyjne powinny być wpięte w teczkę) należy składać osobiście do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 10. Na kopercie należy umieścić następujące dane: Nazwisko i Imię, imię ojca, oraz dopisek: Oferta pracy Sekcja Finansów Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma potwierdzenie z podaniem numeru, pod którym zostaną zakodowane jego dane w celu ochrony danych osobowych. Z postępowania zostaną wykluczeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały stawianych kandydatom wymogów formalnych lub będą niekompletne. 20

21 REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE Rekrutację prowadzić będzie Komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej zgodnie z Wytycznymi KG PSP dotyczącymi procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP obowiązującymi od stycznia 2013 r. Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, będą do odbioru w siedzibie Komendy do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyników (listy kandydatów do zatrudnienia, wraz z listą rezerwową po IV etapie) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ( HARVARD STEP-UP TEST")

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ( HARVARD STEP-UP TEST) Załącznik nr 5 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ( HARVARD STEP-UP TEST") Wyposażenie: stopień o wysokości 40 cm, stoper, metronom. Wykonanie próby: badanie

Bardziej szczegółowo

PK /12 Radomsko, r.

PK /12 Radomsko, r. PK.1101-1/12 Radomsko, 20.03.2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADOMSKU ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Stażysta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 /2016 Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach z dnia 5 października 2016 r. Suwałki, dnia 5 października 2016 r. MO.1110.19.2016.JF OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr , dnia... miejscowość. nr tel... OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany(a),... imię i nazwisko składającego oświadczenie

Załącznik nr , dnia... miejscowość. nr tel... OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany(a),... imię i nazwisko składającego oświadczenie Załącznik nr 1..., dnia... miejscowość nr tel... OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a),... imię i nazwisko składającego oświadczenie zamieszkały/a w... legitymujący/a się dowodem osobistym... numer dowodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA Myślenice, dnia 27 sierpnia 2008r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym systemie służby w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Opole, 1 lipca 2013 r. MOK

I N F O R M A C J A. Opole, 1 lipca 2013 r. MOK MOK.1110.9.2.2013 Opole, 1 lipca 2013 r. I N F O R M A C J A Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza nabór do służby przygotowawczej 3 osób na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: 5. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym należy przyjąć następujący system punktacji gratyfikujący posiadanie uprawnienia kandydata:

Zatwierdzam: 5. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym należy przyjąć następujący system punktacji gratyfikujący posiadanie uprawnienia kandydata: Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 19 /2008 z dnia 15 lipca 2008 r. Zatwierdzam: Instrukcja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z dnia 15.07.2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby w 2013 roku: 1

OGŁOSZENIE. stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby w 2013 roku: 1 OGŁOSZENIE Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 30 sierpnia 2013 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Bardziej szczegółowo

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Logistyki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko: zastępca Kierownika Działu w codziennym systemie

Bardziej szczegółowo

Iława, 15 lipca 2013 r. PK.1110.6.1.2013

Iława, 15 lipca 2013 r. PK.1110.6.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE 14-200 IŁAWA, UL. WYSZYŃSKIEGO 10 tel. (0-89) 644-95-00, (0-89) 644-95-01, fax.(0-89) 644-95-03 e-mail: psp@straz.ilawa.pl, www.straz.ilawa.pl PK.1110.6.1.2013

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Jarocinie na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE 05.04.2013r. POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia maks. 60 pkt.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia maks. 60 pkt. Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby na stanowisko stażysta w Dziale Transportu w codziennym systemie służby 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU. Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU. Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Liczba kandydatów przewidziana do przyjęcia do służby: l. osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Seminaryjna 4 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko docelowo ratownika, ratownika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w okresie 1 roku od zakończenia naboru: 3 Wymiar etatu: 1 System pełnienia służby: zmianowy

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w okresie 1 roku od zakończenia naboru: 3 Wymiar etatu: 1 System pełnienia służby: zmianowy Pińczów, dnia 9 września 2013 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie ul. Przemysłowa 21 ogłasza nabór do służby na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej stanowisko etatowe:

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisko stażysty (praca w systemie zmianowym)

Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisko stażysty (praca w systemie zmianowym) Z a t w i e r d z a m; Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu /-/ bryg. mgr iniż. Stanisław Kuliński Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób zainteresowanych podjęciem służby w Państwowej Straży Pożarnej

Informacja dla osób zainteresowanych podjęciem służby w Państwowej Straży Pożarnej ... być ofiarnym i mężnym... (z roty ślubowania strażaka PSP) STRAŻAK TO WIĘCEJ NIŻ ZAWÓD Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, ZATWIERDZAM: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ogłasza nabór na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w wymiarze pełnego etatu w systemie pracy zmianowym 24/48

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. Dz.U.2016.30 z dnia 2016.01.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-09-13 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-09-13 Oferta wygasa dnia:2010-10-04 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Kraśnik -nabór

Bardziej szczegółowo

Oferta zatrudnienia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym

Oferta zatrudnienia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym Oferta archiwalna Sporządził: KM PSP Biała Podlaska Data sporządzenia: 2010-07-05 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-05 Oferta wygasa dnia:2010-08-04 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju st.bryg.mgr inż. Edward Deberny ZATWIERDZAM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie codziennym. 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 1 osoba. 2. Stanowisko:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 9 /11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Zatwierdzam:

Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 9 /11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Zatwierdzam: Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP w Kole nr 9 /11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Instrukcja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z dnia 10.06.2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Lublin, dnia 07 stycznia 2016 r. w LUBLINIE WK.l 11.4.2016 OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka 7, 20-012

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ul. B. Chrobrego 22 62-200 Gniezno tel./fax. (061) 222-06-03 e-mail: kppspgniezno@psp.wlkp.pl http://www.gniezno.psp.wlkp.pl http://www.gniezno.psp.wlkp.pl

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2 Stanowisko etatowe: starszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu Lubelskim OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1 Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym.

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym. Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym. 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 1 osoba. 2. Stanowisko:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia: Kozienice, dnia 6 sierpnia 2013 r. OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tutejszej Komendzie na stanowisko: stażysta (strażak)

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe.

Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe. O G Ł O S Z E N I E Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Grójcu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia słuŝby w Komendzie Powiatowej PSP w Grójcu na stanowisko: staŝysta stanowisko docelowe

Bardziej szczegółowo

2. Warunki przystąpienia do testów sprawności fizycznej: Wymagane dokumenty:

2. Warunki przystąpienia do testów sprawności fizycznej: Wymagane dokumenty: OGŁOSZENIE z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie naboru kandydatów w roku 2013 do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie (ul. 1000 lecia PP 8, tel. 82 5721 008) Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2 Stanowisko etatowe: starszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 12 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE z dnia 12 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE z dnia 12 lipca 2013 r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim na stanowisko stażysty, docelowo na stanowisko starszego ratownika kierowcy.

Bardziej szczegółowo

o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie ul. Staszica 4, Pruszków

o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie ul. Staszica 4, Pruszków Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP nr 1 z dnia 19.09.2016 r. Pruszków, dnia 19.09.2016 r. ZATWIERDZAM OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 5/K/2017

OGŁOSZENIE NR 5/K/2017 OGŁOSZENIE NR 5/K/2017 o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ul. Polna 1, 00-622 Warszawa Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2009-08-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-08-21 Oferta wygasa dnia:2009-09-05 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Puławy - nabór

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 30 wersja obowiązująca od 2016-01-09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów

O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów Załącznik Nr 1 Zambrów, 16.10.2013 r. O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ZATWIERDZAM Lubin, dnia 8 kwietnia 2013r. KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie,

OGŁOSZENIE. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, OGŁOSZENIE Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia: Szydłowiec, dnia 01.10. 2013 r. OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tutejszej Komendzie na stanowisko: stażysta (strażak)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie. zamieszkały(a) w. adres

OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie. zamieszkały(a) w. adres Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE., dnia miejscowość Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie zamieszkały(a) w. adres legitymujący(a) się dowodem osobistym Seria i nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej Nowe Miasto Lubawskie, 08.10.2014 r. PO.1110.2.2.2014 OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej 1. Liczba kandydatów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie POK.1110.4.2015 Namysłów 29-10-2015 r. Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP

Bardziej szczegółowo

2. Do podanie o przyjęcie należy załączyć:

2. Do podanie o przyjęcie należy załączyć: Wypełnioną ANKIETĘ PERSONALNĄ KANDYDATA wraz z podaniem kandydata o przyjęcie do służby należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w terminie od 7 do 21 maja 2012r. 2. Do podanie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze ogłasza nabór do służby w PSP: liczba wolnych stanowisk: 2, nazwa stanowiska: stażysta, miejsce pełnienia służby:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Próba wydolnościowa oraz test sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (1 osoba) na stanowisko: ratownik-kierowca w zmianowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie, dnia 13 stycznia 2015 r. OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

nabór do służby KP PSP Hrubieszów docelowo na stanowisko ratownik-kierowca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

nabór do służby KP PSP Hrubieszów docelowo na stanowisko ratownik-kierowca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2008-10-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-10-22 Oferta wygasa dnia:2008-11-13 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra nabór do służby KP PSP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner ZATWIERDZAM : OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dniem 27 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY ZATWIERDZAM : OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dniem 3 lipca 2017 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Centralnej Szkole Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie.

Ogłoszenie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie. K o m e n d a P o w i a t o w a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a r n e j 1 2 2 0 0 P i s z u l. O l s z t y ń s k a 4 0 a t e l. 8 7 ) 4 2 5-4 1-0 4 e - m a i l : k p p i s z @ k w p s p. o l s

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Olsztyńska 8 tel. (~89) 767 75 20 11 100 Lidzbark Warmiński fax (~89) 767 75 33 e-mail: kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl www.strazlidzbark.pl PO.1110.2.1.2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, ul. Pułaskiego 73, Suwałki

Ogłoszenie. o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, ul. Pułaskiego 73, Suwałki KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Suwałkach Suwałki, dnia 20 wrzesień 2013 r. MO.1110.18.2013.MŁ Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o g ł a s z a nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej Przewidywana liczba osób do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. ogłasza nabór kandydatów do służby w PSP Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2011-08-11 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2011-08-11 Oferta wygasa dnia:2011-09-01 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Nabór do służby w KM PSP

Bardziej szczegółowo

2. Każde postępowanie należy prowadzić się w formie konkursu i zachować formę pisemną na każdym jego etapie.

2. Każde postępowanie należy prowadzić się w formie konkursu i zachować formę pisemną na każdym jego etapie. Wytyczne dotyczące procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Postanowienia ogólne 1. Podczas organizowania

Bardziej szczegółowo

w Zamościu systemie zmianowym na stanowisko stażysta, docelowo na stanowisko ratownik-kierowca.

w Zamościu systemie zmianowym na stanowisko stażysta, docelowo na stanowisko ratownik-kierowca. Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-03-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-03-15 Oferta wygasa dnia:2010-04-14 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KM PSP Zamość - nabór

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca).

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca). Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach 38-300

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 3 Stanowiska etatowe: starszy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz. 672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 1/2013

OGŁOSZENIE nr 1/2013 KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, woj. mazowieckie Wołomin, dnia 28 czerwca 2013 r PK.1110.8.2013 OGŁOSZENIE nr 1/2013 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

OGŁOSZENIE O NABORZE. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 64-920 Piła, ul. Moniuszki 1 teł. : 67 222 32 23, 67 222 32 00, fax 67 222 32 01 www.pila.psp.wlkp.pl, e-mail: kppsppila@psp.wlkp.pl OGŁOSZENIE O NABORZE

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Z/S W BŁONIU

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Z/S W BŁONIU KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Z/S W BŁONIU ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby na stanowisku stażysty docelowo starszy technik ds. kwatermistrzowskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Zatwierdzam: Skarżysko-Kamienna, dnia 15 maja 2017 r. POK.1110.4.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dniem 16 maja 2017 r. ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim POiK.1110.1.2015 Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA 36 tel. (89) 764-98-00, (89), fax.(89) 764-98-02 e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, www.straz.bartoszyce.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE Zakopane, dnia 9 października 2013r. POK.1110.8.2013 OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 45 ogłasza nabór do służby w Państwowej

Bardziej szczegółowo

., dnia miejscowość OŚWIADCZENIE

., dnia miejscowość OŚWIADCZENIE Załącznik nr 1., dnia miejscowość OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie zamieszkały(a) w. adres legitymujący(a) się dowodem osobistym Seria i nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym pełnienia służby.

Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym pełnienia służby. Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w PSP w systemie zmianowym pełnienia służby. Stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Lubin, dnia 16 stycznia 2012r. ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zawodzie strażak Państwowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA 36 tel. (89) 764-98-00, (89), fax.(89) 764-98-02 e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, www.straz.bartoszyce.pl

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu niniejszym informuje, że z dniem 11 września 2009r. rozpoczyna nabór do służby w KM PSP w

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu niniejszym informuje, że z dniem 11 września 2009r. rozpoczyna nabór do służby w KM PSP w Nowy Sącz, dnia 10 września 2009r. MOK.111/40/09 K O M U N I K A T Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu niniejszym informuje, że z dniem 11 września 2009r. rozpoczyna nabór do służby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Żary, dnia 1 marca 2017 roku OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Przewidywana

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21 telefon 62 332 42 90 sekretariat 62 332 42 60 fax 62 332 42 95 NIP 622-17-97-856 Regon 250629158 www. ostrow.psp.wlkp.pl

Bardziej szczegółowo

Nabór kandydatów do służby w PSP w Rykach na stanowisko ratownik - kierowca OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do służby w PSP w Rykach na stanowisko ratownik - kierowca OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2006-05-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-05-22 Oferta wygasa dnia:2006-07-21 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Nabór kandydatów do służby

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze. Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy

Ogłoszenie o naborze. Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy Łęczyca, dnia 20 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o naborze Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA

Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ogłasza nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w samodzielnym stanowisku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 30 maja 2014r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta

OGŁOSZENIE z dnia 30 maja 2014r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta OGŁOSZENIE z dnia 30 maja 2014r. o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisko stażysta Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBLINIE -07- Lublin, dnia 07 stycznia 2016 r. WK.111.3.2016 OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo