KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej."

Transkrypt

1 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Oferta skierowana jest do osób, które będą pełniły służbę: 1) na stanowisku strażaka stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo ratownik kierowca), biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych w zmianowym systemie pełnienia służby, 2) na stanowisku strażaka stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo kierownik sekcji finansów) w codziennym systemie pełnienia służby. Ad. 1. Przewidywana ilość osób do przyjęcia: 8 osób Lista rezerwowa 10 osób przewidzianych jako rezerwa kadrowa do ewentualnego przyjęcia do końca września 2014 r. niedopuszczenie do służby przez komisję lekarską, odejścia emerytalne, przeniesienia służbowe, itp. Rodzaj stanowiska: stażysta. Miejsce pełnienia służby: KM PSP Ruda Śląska, Rozkład czasu służby: zmianowy. Zakres zadań na stanowisku strażaka stażysty w służbie przygotowawczej: - udział we wszystkich działaniach ratowniczo gaśniczych, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej odbywa się IV-etapowo. ETAP I - ANALIZA DOKUMENTÓW Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dwa główne aspekty: - przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie, - ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji wraz z określeniem związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia. 1

2 Wymagane kryteria: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet). 3. Korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie minimum średnie. 6. Posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 7. Kategoria prawa jazdy B i C. Wymagane dokumenty: 1. Życiorys (pisany odręcznie). 2. List motywacyjny. 3. Podanie (druk do pobrania). 4. Ankieta osobowa (druk do pobrania). 5. Podpisane oświadczenia (druk do pobrania). 6. Kserokopie: dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej (adnotacja potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową), świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne. 7. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz próbie wysokościowej i sprawdzianie z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (druk do pobrania). UWAGA: Brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego wyżej wymienione zdolności kandydata do prób powoduje wykluczenie go z procesu rekrutacji. 2

3 Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tutejszej Komendy. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ponadto prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane przez kandydatów uprawnienia: 1. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy 15 pkt. 2. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) 20 pkt. 3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa 25 pkt. 4. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa 30 pkt. 5. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP 10 pkt. 6. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT 15 pkt. 7. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT + RW 20 pkt. 8. Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 15 pkt. 9. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dn. 20 października 2006 r. z późn. zm.) 15 pkt. 10. Prawo jazdy kat. CE 10 pkt. 11. Prawo jazdy kat. CE i DE 15 pkt. 12. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku w sumie do 15 pkt.,nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie: a) ratownik wodny 1pkt, b) płetwonurek 1pkt, c) obsługa pił spalinowych 1pkt, d) obsługa drabin mechanicznych 3pkt, e) spawacza elektrycznego 1pkt, f) spawacza gazowego 1pkt, g) UDT do obsługi sprężarek 2pkt, h) UDT do obsługi aparatów powietrznych 1 pkt, i) SEP do obsługi urządzeń elektroenergetycznych 1 pkt, j) wykształcenie średnie techniczne, przydatne w PSP 1 pkt, k) wykształcenie wyższe techniczne, przydatne w PSP 3 pkt. 3

4 WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SKRÓTÓW: o SP szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, o KPP kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o RT szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, o RW szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. - za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, - do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów. - kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo gaśniczych. - w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów. Maksymalna ilość punktów uzyskanych w tym etapie naboru 60 pkt. Ten etap postępowania kończy się weryfikacją kandydata do służby i rozstrzygnięciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. 4

5 ETAP II TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Na tym etapie ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby. Ocena ta składa się z próby wydolnościowej organizmu oraz testów sprawności i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz. 2191), z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn. W skład testu wchodzą: 1. Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda harwardzka ( Harvard Step-Up Test"): Wyposażenie: - stopień o wysokości 40 cm, - stoper, - metronom. Wykonanie próby - badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, - metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę, - czas trwania pełnego ćwiczenia: - 5 minut. W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 s). 5

6 Wskaźnik sprawności - FI oblicza się według następującego wzoru FI = czas pracy w sekundach x x suma trzech pomiarów tętna Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena Harvard step-up test : Wskaźnik wydolności Wynik - ocena Zaliczony/ nie zaliczony Słaby Nie zaliczony Dostateczny Nie zaliczony Przeciętny Nie zaliczony Dobry Zaliczony 90 i powyżej Bardzo dobry Zaliczony Kandydat/ka, który/a : - nie wykona próby w założonym czasie, - nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności, - w czasie ok. 20 sekund nie skoryguje lub nie utrzyma rytmu wykonania ćwiczenia, nie zalicza próby i nie będzie dopuszczony/a do właściwego testu sprawności fizycznej. 2. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej): Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. 3. Bieg na 50 m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). 4. Bieg na 1000m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). 6

7 Punktacja Ocena cyfrowo Ocena słownie (średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób 2-4) pkt 2 Słaba nie zaliczony pkt 3 Dostateczna nie zaliczony pkt 4 Dobra zaliczony pkt 5 Bardzo dobra zaliczony powyżej 65 pkt 6 Wybitna zaliczony Punktacja za uzyskane wyniki naliczana będzie w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191) umieszczonym na stronie internetowej tut. Komendy (www.kmpspruda.pl zakładka Nabór do służby ). Do testu sprawności należy przystąpić w ubraniu i obuwiu sportowym (bez kolców). Kandydaci mają wgląd tylko do swoich wyników testów. Nie stosuje się punktów preferencyjnych za wiek kandydata. Nie przystąpienie przez kandydata do testów sprawnościowych w wyznaczonym terminie, bądź brak wymaganych dokumentów lub sprzętu sportowego jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimalnej oceny DOBRY bez punktów preferencyjnych. Ponadto test sprawności fizycznej obejmuje również: a) próbę wysokościową wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m., ustawioną pod kątem 75 o b) sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek. Wyżej wymienione testy oceniane są dychotomicznie (zaliczony/niezliczony). Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test. 7

8 ETAP III PISEMNY TEST WIEDZY Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne (zwanych dalej pytaniami testowymi ) i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są 4 odpowiedzi, w tym tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Uzyskanie 0 punktów z testu wiedzy nie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. ETAP IV ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną oraz z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 30 (do 20 punktów komisja + do 10 punktów Komendant). Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej z komisją ustala się na podstawie sumy liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji ( z której każdy członek może przyznać nie więcej niż 4 punkty). Maksymalna ilość punktów uzyskanych w etapach II - IV 50 pkt. PRZED ROZPOCZĘCIEM TESTÓW, BADAŃ I ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDAT OKAZUJE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY JEGO TOŻSAMOŚĆ. PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ETAPU POSTĘPOWANIA JEGO WYNIKI PUBLIKUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I W JEJ SIEDZIBIE. NA DALSZE BADANIA PSYCHOLOGICZNE I KOMISYJNE CELEM PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KIERUJE SIĘ KANDYDATÓW ZGODNIE Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ ZDOBYTYCH PUNKTÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI KANDYDATA, WOLNYCH ETATÓW I AKTUALNYCH POTRZEB SŁUŻBOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PSP. 8

9 Oceny zdolności psychicznej i stanu zdrowia kandydata, w świetle wymagań do służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe (art. 34 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). W tym czasie osoba pełniąca służbę zdobywa odpowiednie kwalifikacje pożarnicze, niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udziela Sekcja ds. Organizacyjno Kadrowych tutejszej Komendy (nr tel ). Proces naboru składa się z następujących części: 1. Przyjmowanie dokumentów r. 2. Weryfikacja dostarczonych dokumentów r. 3. Próba wydolnościowa + podciąganie na drążku r. 4. Bieg 1000m, 50m, próba wysokościowa i sprawdzian z pływania r. 5. Pisemny test wiedzy r. 6. Rozmowa kwalifikacyjna r. 7. Rozmowa z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej r. 8. Ogłoszenie wyników naboru r. Przyjmowanie dokumentów Osoby ubiegające się o przyjęcie do Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej składają osobiście dokumenty aplikacyjne w godzinach tj w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2013 r. do godziny Dokumenty będą przyjmowane tylko na drukach określonych przez Komendę Miejską PSP w Rudzie Śląskiej. 9

10 Wzory druków do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy do dnia 26 lipca br. Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie ( dokumenty (kserokopie) aplikacyjne powinny być wpięte w teczkę) należy składać osobiście do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 10. Na kopercie należy umieścić następujące dane: Nazwisko i Imię, imię ojca oraz dopisek: Oferta pracy ratownik kierowca Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma potwierdzenie z podaniem numeru, pod którym zostaną zakodowane jego dane w celu ochrony danych osobowych. Z postępowania zostaną wykluczeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały stawianych kandydatom wymogów formalnych lub będą niekompletne. REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE Rekrutację prowadzić będzie Komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej zgodnie z Wytycznymi KG PSP dotyczącymi procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP obowiązującymi od stycznia 2013r. Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, będą do odbioru w siedzibie Komendy do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyników (listy kandydatów do zatrudnienia, wraz z listą rezerwową po IV etapie) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej

11 Ad. 2. Przewidywana ilość osób do przyjęcia: 1 osoba Lista rezerwowa 2 osoby przewidziane jako rezerwa kadrowa do ewentualnego przyjęcia do końca sierpnia 2014 r. niedopuszczenie do służby przez komisję lekarską. Rodzaj stanowiska: stażysta. Miejsce pełnienia służby: KM PSP Ruda Śląska, Rozkład czasu służby: codzienny. Zakres zadań na stanowisku strażaka strażaka w służbie przygotowawczej: - udział we wszystkich działaniach ratowniczo gaśniczych, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, - po uzyskaniu kwalifikacji osoba sukcesywnie będzie mianowana na wyższe stanowisko służbowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej odbywa się IV-etapowo. ETAP I - ANALIZA DOKUMENTÓW Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dwa główne aspekty: - przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie, - ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji wraz z określeniem związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia. Wymagane kryteria: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet). 3. Korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie minimum średnie. 6. Posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 7. Kategoria prawa jazdy B. 11

12 Kryteria wymagane określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych (Dz. U. nr 157 poz z późn. zm.): ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; ma pełną zdolność do czynności prawnych; nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; spełnia jeden z poniższych warunków: ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagane dokumenty: 1. Życiorys (pisany odręcznie). 2. List motywacyjny. 3. Podanie (druk do pobrania). 4. Ankieta osobowa (druk do pobrania). 5. Podpisane oświadczenia (druk do pobrania). 6. Kserokopie: 12

13 dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej (adnotacja potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową), świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne. 7. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz próbie wysokościowej i sprawdzianie z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (druk do pobrania). UWAGA: Brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego wyżej wymienione zdolności kandydata do prób powoduje wykluczenie go z procesu rekrutacji. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tutejszej Komendy. Ponadto prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane przez kandydatów uprawnienia: 1. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy 15 pkt. 2. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) 20 pkt. 3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa 25 pkt. 4. Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa 30 pkt. 5. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP 10 pkt. 6. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT 15 pkt. 7. Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT + RW 20 pkt. 8. Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 15 pkt. 9. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dn. 20 października 2006 r. z późn. zm.) 15 pkt. 13

14 10. Wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby 15 pkt. 11. Prawo jazdy kat. C lub CE 10 pkt. 12. Prawo jazdy kat. CE i DE 15 pkt. 13. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku w sumie do 15 pkt., nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie: a) certyfikat księgowy uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych (wydany przez Ministra Finansów) 5pkt, b) kurs obsługi programu Symfonia 1pkt, c) kurs obsługi programu Płatnik 1pkt. 14. Dopuszcza się przyznawanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór 15 pkt. WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SKRÓTÓW: o SP szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, o KPP kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o RT szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, o RW szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. - za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, - do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów. - kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo gaśniczych. - w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów. Maksymalna ilość punktów uzyskanych w tym etapie naboru 60 pkt. 14

15 Ten etap postępowania kończy się oceną kandydata do służby i rozstrzygnięciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. ETAP II TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Na tym etapie ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby. Ocena ta składa się z próby wydolnościowej organizmu oraz testów sprawności i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz. 2191), z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn. W skład testu wchodzą: 1. Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda harwardzka ( Harvard Step-Up Test"): Wyposażenie: - stopień o wysokości 40 cm, - stoper, - metronom. Wykonanie próby - badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, - metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę, - czas trwania pełnego ćwiczenia: - 5 minut. W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 15

16 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności - FI oblicza się według następującego wzoru FI = czas pracy w sekundach x x suma trzech pomiarów tętna Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena Harvard step-up test : Wskaźnik wydolności Wynik - ocena Zaliczony/ nie zaliczony Słaby Nie zaliczony Dostateczny Nie zaliczony Przeciętny Nie zaliczony Dobry Zaliczony 90 i powyżej Bardzo dobry Zaliczony Kandydat/ka, który/a : - nie wykona próby w założonym czasie, - nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności, - w czasie ok. 20 sekund nie skoryguje lub nie utrzyma rytmu wykonania ćwiczenia, nie zalicza próby i nie będzie dopuszczony/a do właściwego testu sprawności fizycznej. 2. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej): Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. 3. Bieg na 50 m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). 4. Bieg na 1000m: Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny 16

17 sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu). Punktacja Ocena cyfrowo Ocena słownie (średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób 2-4) pkt 2 Słaba nie zaliczone pkt 3 Dostateczna nie zaliczone pkt 4 Dobra zaliczone pkt 5 Bardzo dobra zaliczone powyżej 65 pkt 6 Wybitna zaliczone Punktacja za uzyskane wyniki naliczana będzie w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191) umieszczonym na stronie internetowej tut. Komendy (www.kmpspruda.pl zakładka Nabór do służby ). Do testu sprawności należy przystąpić w ubraniu i obuwiu sportowym (bez kolców). Kandydaci mają wgląd tylko do swoich wyników testów. Nie stosuje się punktów preferencyjnych za wiek kandydata. Nie przystąpienie przez kandydata do testów sprawnościowych w wyznaczonym terminie, bądź brak wymaganych dokumentów lub sprzętu sportowego jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimalnej oceny DOBRY bez punktów preferencyjnych. Ponadto test sprawności fizycznej obejmuje również: a) próbę wysokościową wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m., ustawioną pod kątem 75 o b) sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek. Wyżej wymienione testy oceniane są dychotomicznie (zaliczony/niezliczony). 17

18 Wynikiem końcowym kwalifikującym kandydata do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie z testu sprawności fizycznej zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test. ETAP III PISEMNY TEST WIEDZY Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne (zwanych dalej pytaniami testowymi ) i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są 4 odpowiedzi, w tym tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Uzyskanie 0 punktów z testu wiedzy nie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. ETAP IV ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną oraz z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 30 (do 20 punktów komisja + do 10 punktów Komendant). Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej z komisją ustala się na podstawie sumy liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji ( z której każdy członek może przyznać nie więcej niż 4 punkty). Maksymalna ilość punktów uzyskanych w etapach II - IV 50 pkt. PRZED ROZPOCZĘCIEM TESTÓW, BADAŃ I ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDAT OKAZUJE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY JEGO TOŻSAMOŚĆ. 18

19 PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ETAPU POSTĘPOWANIA JEGO WYNIKI PUBLIKUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I W JEJ SIEDZIBIE. NA DALSZE BADANIA PSYCHOLOGICZNE I KOMISYJNE CELEM PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KIERUJE SIĘ KANDYDATÓW ZGODNIE Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ ZDOBYTYCH PUNKTÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI KANDYDATA, WOLNYCH ETATÓW I AKTUALNYCH POTRZEB SŁUŻBOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PSP. Oceny zdolności psychicznej i stanu zdrowia kandydata, w świetle wymagań do służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe (art. 34 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). W tym czasie osoba pełniąca służbę zdobywa odpowiednie kwalifikacje pożarnicze, niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udziela Sekcja ds. Organizacyjno Kadrowy tutejszej Komendy (nr tel ) Proces naboru składa się z następujących części: 1. Przyjmowanie dokumentów r. 2. Weryfikacja dostarczonych dokumentów r. 3. Próba wydolnościowa + podciąganie na drążku r. 4. Bieg 1000m, 50m, próba wysokościowa i sprawdzian z pływania r. 5. Pisemny test wiedzy r. 6. Rozmowa kwalifikacyjna r. 7. Rozmowa z Komendantem Miejskim PSP w Rudzie Śląskiej r. 8. Ogłoszenie wyników naboru r. 19

20 Przyjmowanie dokumentów Osoby ubiegające się o przyjęcie do Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej składają osobiście dokumenty aplikacyjne w godzinach, tj w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2013 r. do godziny Dokumenty będą przyjmowane tylko na drukach określonych przez Komendę Miejską PSP w Rudzie Śląskiej: Wzory druków do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy do dnia 26 lipca br. Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie ( dokumenty (kserokopie) aplikacyjne powinny być wpięte w teczkę) należy składać osobiście do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 10. Na kopercie należy umieścić następujące dane: Nazwisko i Imię, imię ojca, oraz dopisek: Oferta pracy Sekcja Finansów Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma potwierdzenie z podaniem numeru, pod którym zostaną zakodowane jego dane w celu ochrony danych osobowych. Z postępowania zostaną wykluczeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały stawianych kandydatom wymogów formalnych lub będą niekompletne. 20

21 REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE Rekrutację prowadzić będzie Komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej zgodnie z Wytycznymi KG PSP dotyczącymi procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP obowiązującymi od stycznia 2013 r. Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, będą do odbioru w siedzibie Komendy do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji. Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyników (listy kandydatów do zatrudnienia, wraz z listą rezerwową po IV etapie) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA Myślenice, dnia 27 sierpnia 2008r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH NA STANOWISKO STAŻYSTA Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym systemie służby w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby w 2013 roku: 1

OGŁOSZENIE. stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby w 2013 roku: 1 OGŁOSZENIE Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 30 sierpnia 2013 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Bardziej szczegółowo

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Logistyki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko: zastępca Kierownika Działu w codziennym systemie

Bardziej szczegółowo

Iława, 15 lipca 2013 r. PK.1110.6.1.2013

Iława, 15 lipca 2013 r. PK.1110.6.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE 14-200 IŁAWA, UL. WYSZYŃSKIEGO 10 tel. (0-89) 644-95-00, (0-89) 644-95-01, fax.(0-89) 644-95-03 e-mail: psp@straz.ilawa.pl, www.straz.ilawa.pl PK.1110.6.1.2013

Bardziej szczegółowo

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE 05.04.2013r. POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia maks. 60 pkt.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia maks. 60 pkt. Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby na stanowisko stażysta w Dziale Transportu w codziennym systemie służby 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Seminaryjna 4 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko docelowo ratownika, ratownika

Bardziej szczegółowo

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU. Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU. Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU Ogłasza nabór kandydata do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Liczba kandydatów przewidziana do przyjęcia do służby: l. osoba

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisko stażysty (praca w systemie zmianowym)

Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisko stażysty (praca w systemie zmianowym) Z a t w i e r d z a m; Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu /-/ bryg. mgr iniż. Stanisław Kuliński Zasady naboru kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w okresie 1 roku od zakończenia naboru: 3 Wymiar etatu: 1 System pełnienia służby: zmianowy

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w okresie 1 roku od zakończenia naboru: 3 Wymiar etatu: 1 System pełnienia służby: zmianowy Pińczów, dnia 9 września 2013 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie ul. Przemysłowa 21 ogłasza nabór do służby na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej stanowisko etatowe:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ul. B. Chrobrego 22 62-200 Gniezno tel./fax. (061) 222-06-03 e-mail: kppspgniezno@psp.wlkp.pl http://www.gniezno.psp.wlkp.pl http://www.gniezno.psp.wlkp.pl

Bardziej szczegółowo

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, ZATWIERDZAM: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ogłasza nabór na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) w wymiarze pełnego etatu w systemie pracy zmianowym 24/48

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. Dz.U.2016.30 z dnia 2016.01.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym.

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym. Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów do służby w systemie zmianowym. 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 1 osoba. 2. Stanowisko:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

OGŁOSZENIE. Wymagania dodatkowe wraz z punktami za posiadane kwalifikacje i uprawnienia: Kozienice, dnia 6 sierpnia 2013 r. OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tutejszej Komendzie na stanowisko: stażysta (strażak)

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1 Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu Lubelskim OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe.

Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe. O G Ł O S Z E N I E Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Grójcu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia słuŝby w Komendzie Powiatowej PSP w Grójcu na stanowisko: staŝysta stanowisko docelowe

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów

O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów Załącznik Nr 1 Zambrów, 16.10.2013 r. O G Ł O S Z E N I E o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie,

OGŁOSZENIE. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, OGŁOSZENIE Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia:

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ZATWIERDZAM Lubin, dnia 8 kwietnia 2013r. KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby:

Bardziej szczegółowo

2. Do podanie o przyjęcie należy załączyć:

2. Do podanie o przyjęcie należy załączyć: Wypełnioną ANKIETĘ PERSONALNĄ KANDYDATA wraz z podaniem kandydata o przyjęcie do służby należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w terminie od 7 do 21 maja 2012r. 2. Do podanie o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

nabór do służby KP PSP Hrubieszów docelowo na stanowisko ratownik-kierowca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

nabór do służby KP PSP Hrubieszów docelowo na stanowisko ratownik-kierowca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2008-10-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-10-22 Oferta wygasa dnia:2008-11-13 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra nabór do służby KP PSP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner ZATWIERDZAM : OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dniem 27 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (1 osoba) na stanowisko: ratownik-kierowca w zmianowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie POK.1110.4.2015 Namysłów 29-10-2015 r. Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP

Bardziej szczegółowo

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o g ł a s z a nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej Przewidywana liczba osób do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie, dnia 13 stycznia 2015 r. OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie.

Ogłoszenie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie. K o m e n d a P o w i a t o w a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a r n e j 1 2 2 0 0 P i s z u l. O l s z t y ń s k a 4 0 a t e l. 8 7 ) 4 2 5-4 1-0 4 e - m a i l : k p p i s z @ k w p s p. o l s

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Olsztyńska 8 tel. (~89) 767 75 20 11 100 Lidzbark Warmiński fax (~89) 767 75 33 e-mail: kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl www.strazlidzbark.pl PO.1110.2.1.2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Lubin, dnia 16 stycznia 2012r. ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca).

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca). Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo - ratownik-kierowca). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach 38-300

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA 36 tel. (89) 764-98-00, (89), fax.(89) 764-98-02 e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, www.straz.bartoszyce.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. GEN. BEMA 36 tel. (89) 764-98-00, (89), fax.(89) 764-98-02 e-mail: kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, www.straz.bartoszyce.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21 telefon 62 332 42 90 sekretariat 62 332 42 60 fax 62 332 42 95 NIP 622-17-97-856 Regon 250629158 www. ostrow.psp.wlkp.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Wejherowie OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 2 ogłasza nabór do służby w Państwowej

Bardziej szczegółowo

Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA

Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA Krapkowice, dnia 22 października 2010r. INFORMACJA Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ogłasza nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w samodzielnym stanowisku

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LEGNICY

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LEGNICY Legnica, dnia 5 października 2011 r. zatwierdził: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Adam Konieczny KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w LEGNICY OGŁASZA Nabór kandydatów

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU ogłasza nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU ogłasza nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGIERZU ogłasza nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu Wymagania konieczne stawiane kandydatom 1. Kandydat do służby

Bardziej szczegółowo

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Administrowania Sieciami Komputerowymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko: Stażysta ds. informatyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmie

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmie Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-01-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-22 Oferta wygasa dnia:2010-03-23 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KM PSP Chełm - nabór do

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW: Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Krapkowice, dnia 30 sierpnia 2011r. INFORMACJA

Krapkowice, dnia 30 sierpnia 2011r. INFORMACJA Krapkowice, dnia 30 sierpnia 2011r. INFORMACJA Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w charakterze: ratownik

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA NABORU W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POLKOWICACH

ZASADY PROWADZENIA NABORU W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POLKOWICACH Załącznik nr 5 ZASADY PROWADZENIA NABORU W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POLKOWICACH NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP W POLKOWICACH BĘDZIE TRZYETAPOWY: I ETAP Komisja Kwalifikacyjna, powołana

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia 26 września 2012 r.

Olkusz, dnia 26 września 2012 r. Olkusz, dnia 26 września 2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLKUSZU NA STANOWISKO STAŻYSTA (STRAŻAK - RATOWNIK KIEROWCA) Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko (1 osoba): Stażysta/Koordynator Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, dnia 22 września 2015 roku.

Jędrzejów, dnia 22 września 2015 roku. Jędrzejów, dnia 22 września 2015 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie ul. Reymonta 5 ogłasza nabór do służby na stanowisko związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo

Bardziej szczegółowo

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 marca 2012r, osobiście lub drogą pocztową

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 marca 2012r, osobiście lub drogą pocztową INFORMACJA Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w charakterze strażaka na 4 stanowiska Postępowanie jest czteroetapowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na stanowisko: stażysta (docelowo ratownik kierowca)

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na stanowisko: stażysta (docelowo ratownik kierowca) Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na stanowisko: stażysta (docelowo ratownik kierowca) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu 32-600

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko : stażysty docelowo starszy dyspozytor. Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Miejski PSP w Częstochowie st.bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner Częstochowa, dn.04 sierpnia 2011 roku ZATWIERDZAM : OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

Informacja dla kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie Informacja dla kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie 1. Nabór na stanowisko strażaka PSP w Mogilnie. Stanowisko: STAŻYSTA (ratownik-kierowca) w Komendzie Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-03-12 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-03-12 Oferta wygasa dnia:2010-04-02 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Świdnik - nabór

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE

ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE ZATWIERDZAM Lubin, dnia 19 września 01r. ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBINIE Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH ogłasza z dniem 16 kwietnia 2012r. nabór na stanowisko stażysty (strażaka) w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach Wymagania konieczne stawiane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Żary, dnia 30 września 2014 roku. OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Pultusk24 Rekrutacja do Straży Pożarnej

Pultusk24 Rekrutacja do Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tut. Komendzie na stanowisku stażysty (docelowo na stanowisku ratownik kierowca) w systemie zmianowym.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY NA STANOWISKO STAŻYSTY w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WADOWICACH

ZASADY NABORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY NA STANOWISKO STAŻYSTY w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WADOWICACH ZASADY NABORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY NA STANOWISKO STAŻYSTY w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WADOWICACH Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach (34-100 Wadowice, ul.

Bardziej szczegółowo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta (docelowo - starszy ratownik kierowca) Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, 18 kwietnia 2012 r. POK - 111 /2/12

Hrubieszów, 18 kwietnia 2012 r. POK - 111 /2/12 POK - 111 /2/12 Hrubieszów, 18 kwietnia 2012 r. Informuję, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie prowadzi nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA STANOWISKO STAŻYSTY

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA STANOWISKO STAŻYSTY OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA STANOWISKO STAŻYSTY Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIŁGORAJU DOCELOWO NA STANOWISKA: RATOWNIK KIEROWCA,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIŁGORAJU DOCELOWO NA STANOWISKA: RATOWNIK KIEROWCA, Sporządził: KP PSP Biłgoraj Data sporządzenia: 2010-07-05 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-05 Oferta wygasa dnia:2010-08-04 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Biłgoraj - nabór

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza nabór do służby na stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza nabór do służby na stanowisko Kraków, dnia 24 września 2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza nabór do służby na stanowisko stażysta (strażak) system służby zmianowy w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysty w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WADOWICACH

OGŁOSZENIE nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysty w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WADOWICACH Wadowice, dnia 15 października 2012 roku POK.111/ 8 /12 OGŁOSZENIE nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysty w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WADOWICACH Komenda Powiatowa Państwowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SŁUZBY W KP PSP W BOCHNI

KRYTERIA NABORU DO SŁUZBY W KP PSP W BOCHNI KRYTERIA NABORU DO SŁUZBY W KP PSP W BOCHNI 1. Wymagania w stosunku do kandydata: 1. posiadać obywatelstwo polskie, 2. korzystać w pełni z praw publicznych. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Nowy Sącz, dnia 30 maja 01r. MOK.111/ 15 /1 OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Trzebnica, dnia 27 czerwca 2011r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Celem postępowania rekrutacyjnego jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 2 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) w służbie

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydaci muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydaci muszą spełniać jeden z poniższych warunków: Skarżysko-Kamienna, dnia 28 stycznia 2016 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 101 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmie. w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmie. w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2008-06-03 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-06-03 Oferta wygasa dnia:2008-06-10 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KM PSP Chełm nabór do

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej (etat funkcjonariusza)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej (etat funkcjonariusza) Kluczbork, dnia 29 listopada 2012r. POK.111.31.2012 O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej (etat

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM Tomaszów Lub., dnia 07 maja 2014 r. PK.111.4.2014 OFERTA ZATRUDNIENIA KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM o g ł a s z a nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻYWCU NA STANOWISKO S T A Ż Y S T Y

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻYWCU NA STANOWISKO S T A Ż Y S T Y Żywiec, dnia 12 maja 2009 r. POK-111/25/09 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻYWCU NA STANOWISKO S T A Ż Y S T Y Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej OGŁASZA

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej OGŁASZA Ruda Śląska, 12.12.2011r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej OGŁASZA nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Załącznik nr 1 do procedury PK-1 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I. Test przeprowadza się w obecności wszystkich kandydatów. II. Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać dowód osobisty, strój i obuwie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj uprawnienia Ilość punktów preferencyjnych

Lp. Rodzaj uprawnienia Ilość punktów preferencyjnych Informacja o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze W dniu 17 sierpnia 2012 r. o godz. 9 00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta (docelowo: starszy ratownik - kierowca)

Ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta (docelowo: starszy ratownik - kierowca) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta (docelowo: starszy ratownik - kierowca) I. Wymagania stawiane kandydatom.. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie średnie gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8 /15/16. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 16 października 2015

Zarządzenie nr 8 /15/16. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 16 października 2015 Zarządzenie nr 8 /15/16 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 16 października 2015 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 4 kwietnia 2011 r.

Kielce, dn. 4 kwietnia 2011 r. Kielce, dn. 4 kwietnia 2011 r. OGŁOSZENIE Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach ogłasza nabór kandydatów do słuŝby w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. ogłasza

Komendant Powiatowy. Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. ogłasza Sporządził: Data sporządzenia: 2010-09-10 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-09-10 Oferta wygasa dnia:2010-10-01 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Nabór do służby - KP PSP w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLKUSZU NA STANOWISKO RATOWNIK - KIEROWCA

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLKUSZU NA STANOWISKO RATOWNIK - KIEROWCA Olkusz, dnia 6 sierpnia 2008 r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLKUSZU NA STANOWISKO RATOWNIK - KIEROWCA Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DANE PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DANE PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do służby w KM PSP w Nowym Sączu w 2007 roku, na stanowiska - stażysta ( docelowo ratownik-kierowca ).

Warunki naboru do służby w KM PSP w Nowym Sączu w 2007 roku, na stanowiska - stażysta ( docelowo ratownik-kierowca ). Nabór do służby w KM PSP - 2007. Warunki naboru do służby w KM PSP w Nowym Sączu w 2007 roku, na stanowiska - stażysta ( docelowo ratownik-kierowca ). I. Kryteria podstawowe. Kandydaci do służby w Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. mgr inż. Sebastian Jurczyk ZATWIERDZAM: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: główny księgowy 1. Do podstawowych obowiązków na stanowisku

Bardziej szczegółowo

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów).

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów). Zarządzenie Nr 6/01/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym w

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Namysłów, dnia 20.09.2012r. POK.111. 4. 2012 NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica ul. 3 Maja 18. 62-800 Kalisz tel. 62 757-53-82

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica ul. 3 Maja 18. 62-800 Kalisz tel. 62 757-53-82 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych Nr 3/2016 z dnia 22.01.2016r Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu ogłasza nabór kandydatów na wolne

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty i oświadczenia: OGŁOSZENIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach ogłasza nabór na 3 strażaków do służby przygotowawczej w charakterze strażaka - docelowe stanowisko starszy ratownik kierowca. Rekrutację

Bardziej szczegółowo