Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru"

Transkrypt

1

2

3 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Partner: Dariusz Lisiecki SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS Roman G³az ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru Inteligentne osiedle Wiêcej przestrzeni dla telekomunikacji Przewidywane kierunki rozwoju sieci telekomunikacyjnej w Polsce Redakcja Marek Kantowicz Janusz Fornalik Nowa generacja bezprzewodowych produktów sieciowych DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik Regulacje i dzia³ania regulatora wp³ywaj¹ce na rozwój infrastruktury w Polsce Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52) Nastêpne wydania BIBLIOTEKI INFOTELA:

4 Infrastruktura teletechniczna 3 S³owo od partnera wydania Jako partner wydania bardzo zainteresowaliœmy siê propozycj¹ MSG-Media, dotycz¹c¹ przygotowania w ramach Biblioteki Infotela niniejszej publikacji tematycznej, poniewa produkty Grupy ZPAS to obudowy, urz¹dzenia i systemy okreœlane jako zabezpieczenie teletechniczne dla infrastruktury sieciowej, nie tylko teleinformatycznej, ale tak e energetycznej. Jako producent wiemy, e wyroby w bran y komunikacji elektronicznej (elementy systemów IT, telekomunikacyjnych, energetycznych itd.) musz¹ posiadaæ parametry i w³aœciwoœci odpowiadaj¹ce wysokim wymaganiom w zakresie nowoczesnych technologii high-tech. Dlatego wierzymy, e wydanie tematyczne Biblioteki Infotela Infrastruktura teletechniczna modernizacja, rozbudowa, budowa i finansowanie bêdzie spe³niaæ rolê podrêcznika, przydatnego nie tylko w pracy integratorów. Krzysztof Karwowski, rzecznik prasowy Grupy ZPAS Grupa ZPAS Grupa ZPAS, maj¹c wspólne, jednolite cele i filozofiê dzia³ania, scala ofertê produkcyjn¹ ZPAS SA i ZPAS-NET sp. z o.o. Idea ta zawarta jest w myœli przewodniej solutions for connections, odwo³uj¹c siê do walorów oferowanych produktów, korzyœci p³yn¹cych z ich zastosowania, systemu komunikacji z klientami, partnerstwa, doradztwa technicznego i wysokiego poziomu obs³ugi klienta, od pierwszego kontaktu do realizacji zamówienia. Wyra amy tym samym nasz stosunek do odbiorców, których wymagania pragniemy spe³niaæ na najwy szym poziomie. Jako producent dzia³amy zgodnie z filozofi¹ utrzymania wypracowanej (przez 35 lat swojej dzia³alnoœci) opinii godnego zaufania partnera, dostarczaj¹cego swoim klientom produkty o najwy szej jakoœci, krótkim terminie realizacji i na poziomie korzystnych cen. Naszym kapita³em jest nie tylko nowoczesny park maszynowy, ale równie wysoko wyspecjalizowana, m³oda i twórcza kadra, nastawiona na innowacje, korzystaj¹ca z ponadtrzydziestoletniego doœwiadczenia specjalistów, pracuj¹cych w naszym zak³adzie od pocz¹tku jego istnienia. Nowoczesne technologie i dobrze zaplanowana organizacja wszystkich procesów produkcyjnych wspierane s¹ przez system informatyczny INFOR ERP LN. Grupa ZPAS posiada certyfikat zapewnienia jakoœci ISO 9001:2000 i certyfikat systemu zarz¹dzania œrodowiskiem ISO 14001:2004. Oferta ZPAS: obudowy teleinformatyczne 19 i 21 (w tym szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne elektromagnetycznie oraz inne w wersjach stoj¹cych i wisz¹cych); obudowy energetyczne bez wyposa enia elektrycznego; obudowy w wykonaniu specjalnym; uniwersalne pulpity sterownicze; wyroby z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej. Oferta ZPAS-NET: systemy okablowania strukturalnego; prze³¹cznice i akcesoria œwiat³owodowe; osprzêt telekomunikacyjny; systemy teleinformatyczne ZPAS Control Oversee; integracja urz¹dzeñ i systemów w DataCenter; aluminiowe szafy zewnêtrzne; pulpity dyspozytorskie i sterownicze; synoptyczne tablice mozaikowe; prefabrykacja szaf zasilania, zabezpieczeñ, sterowania i automatyki. Wiêcej informacji na temat firmy znajduje siê na stronach internetowych

5 4 Infrastruktura teletechniczna SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS naczne zwiêkszenie liczby abonentów, rozwój te- oraz us³ug dodatkowych zmuszaj¹ ope- Zchnologii ratorów telekomunikacyjnych do coraz wiêkszych nak³adów inwestycyjnych. Czêsto wymagaj¹ one, aby centrale i inny sprzêt telekomunikacyjny by³y montowane jako urz¹dzenia wyniesione, zlokalizowane jak najbli ej odbiorcy koñcowego. Ograniczona iloœæ miejsca w budynkach, w których mo na zamontowaæ sprzêt, a nawet brak odpowiednich obiektów, spowodowa³y koniecznoœæ instalacji zewnêtrznych, których przyk³adem s¹ szafy dostêpowe SZD Grupy ZPAS. Obudowy tego typu z uwagi na przeznaczenie oraz miejsce ich instalacji w ca³oœci wykonywane s¹ z materia³ów nierdzewnych: dach i cokó³ z blachy nierdzewnej lub alucynku, szkielet szafy oraz drzwi i os³ony boczne z aluminium. Szafy zewnêtrzne dla telekomunikacji maj¹ specyficzny podzia³ wnêtrza, który wynika z potrzeb instalowanych systemów i urz¹dzeñ. Ka da z wymienionych poni ej czêœci jest odpowiedzialna za obs³ugê odpowiedniego sk³adnika instalacji: czêœæ systemowa wyposa ona w belki monta- owe o standardzie 19" lub 21", alternatywnie ramê obrotow¹, przeznaczona jest do monta u urz¹dzeñ aktywnych dostêpowego systemu abonenckiego (obs³uga œwiat³owodu) oraz paneli krosuj¹cych; przedzia³ bateryjny wyposa ony w pó³ki, wykorzystany do instalacji czasowego zasilania awaryjnego urz¹dzeñ aktywnych systemu; przedzia³ abonencki czêœæ przeznaczona dla operatora, wyposa ona w ³¹cza teletechniczne (instalacja kabli miedzianych), przedzia³ czêsto wyposa any jest w specjaln¹, ruchom¹ konstrukcjê wsporcz¹, pozwalaj¹c¹ na dostosowanie konstrukcji do zastosowania ka dego rodzaju ³¹czówek; przedzia³ zasilania przeznaczony dla zak³adów energetycznych, wyposa ony w zabezpieczenia przepiêciowe i nadpr¹dowe oraz gniazdo do zewnêtrznego przy³¹czenia agregatu pr¹dotwórczego w razie powa niejszych awarii sieci elektroenergetycznej. Na yczenie klienta w przedziale istnieje mo liwoœæ monta u licznika energii, w drzwiach stosuje siê wówczas specjalny wziernik pozwalaj¹cy na odczyt wskazania, bez koniecznoœci otwierania komory. Przedzia³ ten czêsto dodatkowo podzielony jest na dwie autonomiczne komory: komorê przy³¹cza zasilania zewnêtrznego i komorê, w której zamontowany jest licznik wraz z rozdzielnic¹. Szafy dostêpowe powinny zapewniæ ograniczony dostêp personelowi obs³ugi do poszczególnych czêœci systemu. Jest to zwi¹zane z rozdzia³em kompetencji wœród s³u b serwisowych operatora. Dlatego szafy SZD, oprócz mo liwoœci wyboru wymiarów obudowy, co jest zwi¹zane z wielkoœci¹ instalacji abonenckiej, umo liwiaj¹ instalacjê drzwi z ka dej strony szafy. Poszczególne drzwi wyposa ane s¹ w zamki z wk³adk¹ patentow¹ (typ wk³adki dobierany jest w zale noœci od yczenia klienta ABLOY, EMKA lub inne). Do ró nych przedzia³ów szafy dobierane s¹ zamki z innych numerów serii, ograniczaj¹c osobom niepowo³anym dostêp do sk³adowych czêœci systemu. Jednym z podstawowych zadañ szafy, oprócz pe³nienia okreœlonych funkcji, jest ochrona sprzêtu zamontowanego wewn¹trz. Od obudowy zewnêtrznej wymaga siê ochrony przed negatywnym wp³ywem czynników œrodowiskowych (opady atmosferyczne, promieniowanie s³oneczne, wysokie zapylenie itp.). Wa ne jest utrzymanie we wnêtrzu szafy okreœlonych warunków termicznych, które s¹ ró - ne w zale noœci od zastosowanego sprzêtu. W przypadku sprzêtu elektronicznego optymalna temperatura pracy mieœci siê w zakresie 5-55 C, nale y jednak zaznaczyæ, e wymagania sta³oœci temperatury pracy akumulatorów stosowanych w szafie s¹ znacznie wiêksze, a najd³u sz¹ ich trwa³oœæ uzyskuje siê w temperaturze +20 C. Aby zapewniæ wymagane warunki pracy, obudowy musz¹ odprowadzaæ ciep³o generowane przez

6 Infrastruktura teletechniczna 5 lub os³onach bocznych na zewn¹trz lub wewn¹trz szafy. urz¹dzenia montowane wewn¹trz. Z tego wzglêdu szafa SZD zosta³a skonstruowana z kszta³towników aluminiowych, które dobrze odprowadzaj¹ ciep³o z wnêtrza obudowy i zwiêkszaj¹ jej trwa³oœæ. G³ównym elementem konstrukcji szafy s¹ dwuœcienne, zatrzaskiwane wzajemnie panele aluminiowe, w których wewnêtrzna przestrzeñ powietrzna stanowi izolacjê termiczn¹ szafy. Dla wspomo enia odprowadzania ciep³a emitowanego przez urz¹dzenia systemowe z wnêtrza obudowy, ZPAS wprowadzi³ kilka systemów wentylacji wspomagaj¹cej, stosowanych w zale noœci od wymaganych warunków termicznych pracy urz¹dzeñ aktywnych oraz iloœci wydzielanego ciep³a: wentylacja wewnêtrzna, która za pomoc¹ paneli wentylacyjnych zamontowanych w szafie powoduje przyœpieszony ruch powietrza wewn¹trz obudowy i przez to polepszenie odbioru przez œciany emitowanego ciep³a; wentylacja z podwójnym obiegiem powietrza, polegaj¹ca na cyrkulacji powietrza wewn¹trz szafy po³¹czonej z zewnêtrznym przep³ywem powietrza przez komory, miêdzy œciankami drzwi i os³on obudowy; wentylacja z wykorzystaniem wymiennika ciep³a na drzwiach lub w dachu szafy montuje siê wymiennik ciep³a (rodzaj radiatora), przez który przepuszczane s¹ dwa strumienie powietrza: strumieñ wewnêtrzny ogrzewaj¹cy p³ytki wymiennika oraz strumieñ zewnêtrzny odbieraj¹cy ciep³o i oddaj¹cy je na zewn¹trz; przewietrzanie bezpoœrednie powietrze zasysane jest przez podwójn¹ œciankê od spodu szafy, wchodzi otworami wyfrezowanymi w p³aszczu wewnêtrznym szafy i wydmuchiwane jest przez wentylator zamontowany w dachu lub na drzwiach szafy. W przypadku gdy zak³adana dopuszczalna temperatura wewn¹trz szafy jest ni sza od temperatury zewnêtrznej, wówczas konieczne jest zamontowanie klimatyzacji. Klimatyzatory montuje siê na drzwiach Decyzja co do wyboru sposobu wentylacji, zastosowania klimatyzacji oraz doboru jej mocy zawsze podejmowana jest po wykonaniu bilansu cieplnego szafy. Bilans cieplny wykonuje siê w oparciu o takie czynniki jak: przedzia³ temperatur na zewn¹trz szafy, dopuszczalny zakres temperatur wewn¹trz szafy oraz moc cieplna emitowana przez urz¹dzenia aktywne zamontowane wewn¹trz obudowy. Dodatkowo, w celu zwiêkszenia odpornoœci na promieniowanie cieplne, szafy ZPAS maluje siê zewnêtrzn¹ farb¹ fasadow¹ w jasnych kolorach o zwiêkszonej odpornoœci na promieniowanie UV. Oprócz wentylatorów i klimatyzacji dla utrzymania odpowiedniej temperatury pracy urz¹dzeñ aktywnych stosuje siê systemy termowentylatorów po³¹czonych z termostatami. Dla zabezpieczenia przenikania wilgoci oraz zimna od strony studni kablowej szafê ustawia siê na ramie wype³nionej piank¹ izolacyjn¹. Dodatkowo wejœcia kablowe zabezpie-

7 6 Infrastruktura teletechniczna czane s¹ d³awikami, piank¹ lub innym materia³em gwarantuj¹cym brak mo liwoœci rozszczelnienia szafy. Taki zestaw urz¹dzeñ oraz zabezpieczeñ gwarantuje poprawn¹ pracê systemów telekomunikacyjnych. Szafy SZD firmy ZPAS na yczenie klienta mog¹ chroniæ sprzêt zamontowany wewn¹trz przed wp³ywem zewnêtrznego pola elektromagnetycznego, dodatkowo zabezpieczaj¹c œrodowisko zewnêtrzne przed promieniowaniem wynikaj¹cym z pracy systemu. W obudowach w wersji EMC zapewniona jest przewodnoœæ pomiêdzy wszystkimi elementami szafy w drzwiach, os³onach oraz miejscach styku dachu i coko³u ze szkieletem zamontowany jest specjalny rodzaj aluminiowej uszczelki pr¹doprzewodz¹cej, profile aluminiowe s¹ chromianowane i malowane proszkowo. Kszta³towniki przed malowaniem dodatkowo s¹ oklejane, aby zapewnienæ po z³o eniu liniê styku, w celu zagwarantowania przewodnoœci elektrycznej. Solidna konstrukcja szafy SZD oraz wysokiej jakoœci zamki baskwilowe dwupunktowe lub trzy punktowe zapewniaj¹ ochronê przed ingerencj¹ osób nieuprawnionych. Budowa szafy umo liwia tworzenie dowolnych jej wymiarów oraz indywidualne wyposa enie jej wnêtrza (dowolny podzia³ oraz dowolna konstrukcja noœna). Pozwala to na wykorzystanie obudów nie tylko w systemach telekomunikacyjnych, lecz tak e wszêdzie tam, gdzie jest wymagana ochrona instalacji zewnêtrznych, pracuj¹cych w ekstremalnych warunkach. Szafy ZPAS znalaz³y swoje zastosowanie w telekomunikacji, energetyce, na statkach i platformach wiertniczych, w t³oczniach i przepompowniach gazu, oczyszczalniach œcieków, elektrociep³owniach, zak³adach energetycznych, rafineriach, cementowniach, do ochrony urz¹dzeñ steruj¹cych oœwietleniem ulicznym. Dodatkowo niezaprzeczalnym atutem szaf zewnêtrznych produkowanych przez Grupê ZPAS jest mo- liwoœæ ich póÿniejszej rozbudowy. W przypadku gdy ustawiona wczeœniej szafa okazuje siê za ma³a (z uwagi na rozrost systemu lub wprowadzenie dodatkowo nowych us³ug) opracowano trzy technologie jej powiêkszenia: dostawienie przystawek do szafy (w zale noœci od potrzeb: z prawej, z lewej lub po obydwu stronach szafy). Dobudówkê ³¹czy siê z szaf¹ w³aœciw¹ za pomoc¹ specjalnej ramy ³¹cz¹cej; dobudowanie nadstawki na istniej¹c¹ szafê, w celu powiêkszenia jej wysokoœci u ytkowej; na³o enie nak³adki na istniej¹c¹ szafê. W starej szafie usuwa siê wszystkie drzwi i os³ony boczne (pozostawiaj¹c sam szkielet z konstrukcj¹ noœn¹ i zainstalowanym sprzêtem), nastêpnie od góry nak³adana jest nowa, wiêksza obudowa. Rozbudowy mechaniki wykonywane s¹ przez pracowników ZPAS bezpoœrednio na obiekcie bez koniecznoœci roz³¹czania pracuj¹cego systemu zamontowanego w starej szafie. W przypadku gdy sprzêt zamontowany w dodatkowo osi¹gniêtej przestrzeni wydziela zbyt du ¹ iloœæ ciep³a, aby tymczasowe rozwi¹zanie wentylacyjne lub klimatyzacyjne mog³o sprostaæ odprowadzeniu go, istnieje mo liwoœæ doposa enia szafy w wymiennik ciep³a lub klimatyzator. Niezawodnoœæ dzia³ania oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy urz¹dzeñ montowanych wewn¹trz szafy potwierdzaj¹ badania wykonane na dwóch licz¹cych siê uczelniach w Polsce: Politechnice Szczeciñskiej (badania klimatyczne, akustyczne, odpornoœci na wibracje, stopnia ochrony IP) oraz na Politechnice Wroc³awskiej (badania skutecznoœci ekranowania szafy). W czerwcu 2000 roku ZPAS zosta³ odznaczony Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich za wprowadzenie do produkcji Zewnêtrznej Szafy Dostêpowej. G³ównymi odbiorcami szaf zewnêtrznych typu SZD s¹ firmy: NOKIA-SIEMENS, ERICSSON, TELEFONIA DIALOG SA, TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA, ELTEK POLSKA, DELTA ENERGY SYSTEM, POLKOMTEL, TELZAS, NETIA, GERMANOS GRECJA. Dariusz Lisiecki, ZPAS-NET

8

9 8 Infrastruktura teletechniczna Urz¹dzenie s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru od pocz¹tku swojego istnienia produko- ró nego rodzaju obudowy prze- ZPASwa³ mys³owe. Wyroby produkowane przez Grupê ZPAS najczêœciej stanowi¹ teletechniczne zabezpieczenie nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych i energetycznych. Wprowadzane nowe technologie i rozwi¹zania konstrukcyjne pozwoli³y stworzyæ jednolit¹ i kompleksow¹ ofertê produktów. Wyroby ZPAS i ZPAS-NET dziêki tym rozwi¹zaniom pozwalaj¹ na po³¹czenie wczeœniej rozdzielonych grup produktów bran y informatycznej i energetycznej. Zarówno oferta produktowa ZPAS SA, jak i ZPAS-NET ze wzglêdu na docelowe zastosowanie i rodzaj zabudowanej aparatury wymaga czêsto dodatkowej ochrony przed niepowo³anym dostêpem, warunkami atmosferycznymi, polem elektromagnetycznym czy po arem. W ofercie produktowej Grupy ZPAS znajduje siê ponad 100 ró nych obudów (obudowy teleinformatyczne 19" i 21", w tym szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne, obudowy energetyczne, obudowy w wykonaniu specjalnym, szafy zewnêtrzne dostêpowe, szafy i rozdzielnice z wyposa eniem elektrycznym). Ka da z tych obudów po odpowiednich modyfikacjach (dok³adnym uszczelnieniu, nie mo e byæ perforacji, szczelin, otworów lub innych tego typu nieszczelnoœci w obudowie) nadaje siê do zabudowy nowoczesnego Aparatu Gaœniczego, chroni¹cego urz¹dzenia zabudowane w szafie przed skutkami dzia³ania po aru. W nowoczesnych systemach teleinformatycznych bardzo wa n¹ rolê odgrywa bezpieczeñstwo przeciwpo arowe w serwerowniach. Obecne rozwi¹zania umo liwiaj¹ gaszenie objêtoœciowe pomieszczeñ. W swojej ofercie Grupa ZPAS proponuje obok gaszenia objêtoœciowego gaszenie lokalne szaf. We wszystkich przypadkach gdzie nie ma mo liwoœci zastosowania gaszenia objêtoœciowego pomieszczeñ (czy to ze wzglêdów technicznych, czy finansowych), gaszenie lokalne jest jedynym rozwi¹zaniem. Zadanie to jest realizowane przez specjalny panel umieszczany np. w górnej czêœci szafy 19, zawieraj¹cy system detekcji po aru, sk³adaj¹cy siê z centrali wykrywania po aru i sterowania gaszeniem, czujek dymu oraz butli z gazem wyposa onej w si³ownik, manometr i czujnik ciœnienia. Urz¹dzenie jest wykonane w formie panelu 19 cali o wysokoœci 3 U, przeznaczonego do wbudowania jako najwy szy panel w szafie typu rack. Aparat Gaœniczy zawiera w sobie dwa podsystemy: wczesnego wykrywania po aru oraz systemu gaszenia gazem. Wysoko czu³e detektory wykrywaj¹ dym we wczesnym stadium po aru. Urz¹dzenie bada przez ca³y czas zawartoœæ dymu w powietrzu je eli przynajmniej jedna czujka wykryje dym, w³¹czany jest alarm po arowy. Pracuj¹ce w koincydencji detektory uruchamiaj¹ instalacjê gaœnicz¹ po stwierdzeniu zadzia³ania obydwu czujek. Wraz z wyzwoleniem gazu zatrzymywane s¹ wentylatory szafy, a równoczeœnie sygna³ po aru zostaje przekazany do systemu sygnalizacji po aru, zarz¹dzania lub personelu. Podsystem gaszenia zawiera butlê ze œrodkiem gaœniczym. Iloœæ œrodka gaœniczego jest wystarczaj¹ca dla typowej szafy 47 U lub ni szej o szerokoœci podstawy 800x1000 mm. Maksymalna zabezpieczana objêtoœæ wynosi 3 m 3 w odniesieniu do normy ISO

10 Infrastruktura teletechniczna 9 œrodek gaœniczy: FM 200; masa œrodka gaœniczego: 2 kg; masa: ok. 20 kg; wymiary (wysokoœæ/szerokoœæ/g³êbokoœæ): 135/485/492 mm; stopieñ ochrony IP: 20. Urz¹dzenie posiada trzy wyjœcia bezpotencja³owe s³u ¹ce do: Rysunek 1. Sposób monta u urz¹dzeñ Aparat Gaœniczy w szafach Urz¹dzenie posiada standardowy przewód zasilaj¹cy zakoñczony wtyczk¹. Urz¹dzenie nale y pod³¹czyæ bezpoœrednio do gniazda w listwie zasilaj¹cej znajduj¹cej siê w szafie. Urz¹dzenie dzia³a w pe³ni automatycznie, ale istnieje równie mo liwoœæ gaszenia szafy przyciskiem rêcznego wyzwolenia. Przy zastosowaniu zespo³u szaf (max. do 4) mo na zastosowaæ Aparat Gaœniczy MASTER oraz 3 Aparaty Gaœnicze SLAVE. Panele gaœnicze Aparat Gaœniczy powinny byæ instalowane na górze szafy (rys. 1). Pod panelem nale y zachowaæ odstêp 2 U dla dyszy wydmuchu gazu. Panel wentylacyjny jest od³¹czony od napiêcia na czas akcji gaszeniowej, tj. na ok. 10 minut, po czym przywracana jest normalna praca wentylatora. Panel wentylacyjny nale y pod³¹czyæ poprzez styki przekaÿnika czasowego. PrzekaŸnik zapewnia separacjê galwaniczn¹ urz¹dzenia Aparat Gaœniczy od napiêcia sieci zasilaj¹cej. W panelu Aparat Gaœniczy znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy: centrala wykrywania po aru oraz sterowania gaszeniem; butla ze œrodkiem gaœniczym FM 200; si³ownik elektromagnetyczny wspó³pracuj¹cy z central¹ po arow¹; dwie optyczne czujki dymu; sygnalizator optyczno-akustyczny; przycisk rêcznego uruchomienia gaszenia; system zasilania 230 V; dwa akumulatory kwasowo-o³owiowe 12V. Dane techniczne: zasilanie: 230 VAC +10 proc./ 15 proc. at 50 Hz; zasilanie awaryjne: dwa akumulatory kwasowo-o³owiowe 2 x 12 V/2.1 Ah; od³¹czenia wentylatorów na ok. 10 min; przekazania informacji do systemów zewnêtrznych: informacja o po arze, b³¹d urz¹dzenia. Zalecenia techniczne: Urz¹dzenie mo e byæ zastosowane tylko w szczelnej szafie serwerowej, aby uzyskaæ w³aœciwe stê enie gaœnicze. Maksymalnie chroniona objêtoœæ dla szafy 800x1000, wysokoœci 47 U lub innej, która bêdzie mia³a szczelne boki (brak perforacji, szczelin, otworów lub innych tego typu nieszczelnoœci w obudowie). Szafa mo e mieæ wentylatory, jednak e powinny byæ doszczelnione w³óknin¹, która jest w ofercie firm sprzedaj¹cych tego typu sprzêt. Spód szafy powinien byæ zaœlepiony ewentualnie powinna byæ aluzja doszczelniaj¹ca spód szafy. Urz¹dzenie mo e sterowaæ wy³¹czaniem wentylatorów w szafie (opis metody w tekœcie). Urz¹dzenie mo e sterowaæ zamkniêciem aluzji w spodzie szafy, je eli nie bêdzie to aluzja grawitacyjna. W urz¹dzeniu zosta³y przewidziane styki bezpotencja³owe sygna³ów: Uszkodzenie centrali, Alarm po ar. Przegl¹dy urz¹dzenia: Raz w roku nale y wykonaæ przegl¹d konserwacyjny w celu utrzymania sprawnoœci urz¹dzenia. W przypadkach szczególnych (du e zanieczyszczenie otoczenia, wymogi Klienta etc.) zaleca siê wykonywanie przegl¹dów czêœciej. Przegl¹du dokonuje odp³atnie serwis producenta lub inna firma posiadaj¹ca jego autoryzacjê. Nape³nienie gazu po akcji gaœniczej polega na wymianie butli przez autoryzowany serwis. Proponowane zabezpieczenie urz¹dzeñ przed po arem znalaz³o ju zastosowanie w wielu instalacjach w kraju i za granic¹. Opracowa³ Roman G³az, ZPAS-NET w oparciu o materia³y producenta

11

12

13 12 Infrastruktura teletechniczna Inteligentne osiedle Wiê cej prze strze ni dla teleko mu ni ka cji Pro du cen ci w XXI wie ku za ofe ruj¹ nam wie le urz¹dzeñ o nie ogra ni czo nych wrêcz mo li wo œciach czy bê - dzie my jed nak umie li je za sto so waæ i w pe³ni z nich sko rzy staæ? Nad cho dzi era in ten syw ne go ucze nia siê za sto so wa nia co raz to nowo czeœ nie j szych urz¹dzeñ oraz komp le kso we go ich za sto so wa nia w ra mach bar dziej z³o o nych sy ste mów. inteligentneosiedle jest jedn¹ z pierwszych w Polsce ca³oœciowych koncepcji przygotowuj¹cych kompleksow¹ infrastru ktu rê osie d low¹ dla wszy stkich sy ste mów tele komu nika cyj nych (ka b lo wych i ra dio wych) nie - zbêd nych we wspó³cze s nych osie d lach do mów jed no- i wie lo ro dzin nych. Za le ty dla mie sz ka ñ ców: nie ogra ni czo ny do stêp do wsze l kich me diów ze w nê trz nych i lo ka l nych; opty ma li za cja ko sztów pod³¹cze nia; swo bo da wy bo ru lub zmia ny ope ra to ra (do sta w cy us³ug); dla in wes to ra (de ve lo pe ra): uzy ska nie ma ksy ma l nych osz czêd no œci fi nan so wych na eta pie bu do wy oraz eks plo a ta cji osie d la; dla ochro ny i ad mi ni stra cji osie d lo wej: mo liwoœæ swobodnego stosowania systemów elektronicznych wspieraj¹cych us³ugi œwiadczone na rzecz mieszkañców; dla ope ra to ra lo ka l ne go (in te gra to ra): pe³na mo li woœæ wpro wa dza nia naj no wszych roz wi¹zañ te ch ni - cz nych, efe kty w ne zarz¹dza nie ca³¹ in fra stru ktur¹ te le te ch niczn¹ osie d la; dla ope ra to rów ze w nê trz nych: swo bod ny do stêp do wszy stkich od bio r ców za po œred ni c twem ope ra to ra lo ka l ne go po ko na nie pro ble mu osta t niej mili; pe³ne uzu pe³nie nie kon ce pcji bu do wy mie j skich sie ci ru ro - ci¹gów ka b lo wych dla sie ci œwiat³owo do wych. Wy ma ga nia pod sta wo we sy ste mu ci¹gi ru ro we na po trze by swo bod ne go in sta lo wa nia i (w ra zie po trze by) de mon ta u lub wy mia ny do wo l - nych ka b li dla wszy stkich me diów i sy ste mów tele komu nika cyj nych, ala r mo wych, mo ni to rin gu, au to ma ty ki osie d lo wej itd.; mie j s ca i po mie sz cze nia te ch ni cz ne na te re nie osie d la na po trze by zain sta lo wa nia urz¹dzeñ ele ktro ni - cz nych i ele ktro tech nicz nych obs³uguj¹cych wszy stkie sy ste my osie d lo we; za pe w nie nie do bre go pun ktu sty ku infrastruktury osiedlowej z wszelkimi dostawcami mediów zewnêtrznych drog¹ ka b low¹ lub ra diow¹ (np. an te ny zbio r cze); za pe w nie nie do bre go pun ktu sty ku in fra stru ktu ry osie d lo wej z in sta la cja mi we wnê trz ny mi mie sz ka ñ ców i in ny ch u yt ko w ni ków, ta kich jak: ad mi ni stra tor, ochro na, fi r my dzia³aj¹ce na te re nie osie d la itd.; ope ra tor lo ka l ny (in te gra tor) zarz¹dzaj¹cy ca³¹ in fra stru ktur¹ i de cy duj¹cy o efe kty w nym spo so bie jej wy ko rzy sta nia; sta³e upo wsze ch nia nie wie dzy wœród u yt ko w ni ków nt. mo li wo œci te ch ni cz nych ró nych sy ste mów, spo so bów naj le p sze go ich wyko rzy sty wa nia oraz mo li wo œci roz wo ju; sta³a aktu a li za cja Stra te gii roz wo ju in fra stru ktu ry osie d lo wej wraz z aktu a l ny mi po trze ba mi u yt ko w ni - ków i po stê pem cywi liza cy j nym. INFOTELA BIBLIOTEKA Doty ch cza so we b³êdy dopuszczanie do niekontrolowanego rozwoju sieci przez przypadkowych operatorów, co powoduje w efekcie po wsta nie wie l kiej pl¹ta ni ny, nie kon tro lo wa nej przez ni ko go; pl¹ta ni na ka b li to z ko lei da l sza za chê - ta do dzia³añ dewa sta cy j nych na te re nie osie d la; brak mo li wo œci do stê pu wszy stkich ope ra to rów ze w nê trz nych do od bio r ców us³ug: je dy na mo li wa ta k - ty ka dla mnie j szych ope ra to rów kto pie r wszy, ten le p szy nie zbyt ko rzy st na w efe kcie dla mie sz ka ñ - ców; brak mo li wo œci uru cho mie nia wszy stkich ocze ki wa nych przez mie sz ka ñ ców sy ste mów; brak jed no li tej do ku men ta cji te ch ni cz nej;

14 Infrastruktura teletechniczna 13 brak admi ni stra to ra in fra stru ktu ry i sy ste mów lo ka l nych; brak Stra te gii roz wo ju in fra stru ktu ry osie d lo wej. Nie zbêd ny cykl re a li za cji projekt; certyfikacja projektu; budowa/rozbudowa; certyfikacja wykonania; administrowanie infrastruktur¹; certyfikacja zarz¹dzania infrastruktur¹. Z³a i dobra infrastruktura teletechniczna osiedla A. IN FRA STRU KTU RA (ZBYT) CHA O TY CZ NA Ope ra to rzy ró nych me diów pro muj¹ wy³¹cz nie swo je w³as ne us³ugi i do cie - raj¹ indy widu a l nie do ka de go klien ta na osie d lu. Brak jed no li tej osie d lo wej in fra stru ktu ry tele tech ni cz nej po wo du je po wsta wa nie cha o ty cz nych, nie kon - trolo wa nych pl¹ta nin ka b li, któ re z up³ywem cza su dzia³aj¹ co raz go rzej i spra wiaj¹ co raz wiê cej k³opo tów i roz cza ro wañ ich u yt ko w ni kom. Paradoksalnie: im bogatsza oferta mediów zewnêtrznych tym gorsza in fra stru ktu ra we wnê trz na osie d la. B. IN FRA STRU KTU RA UPO RZ D KO WA NA Wy zna czo ny in te gra tor osie d lo wy zarz¹dza jed no lit¹ in fra stru ktur¹ te le te ch - niczn¹. Umo li wia dostêp wszy stkim ze w nê trz nym ope ra to rom me diów na rów nych pra wach. Za pe w nia roz wój in fra stru ktu ry wraz z postê pem te ch ni - cz nym i ofe ru je mie sz kañ com co raz no wsze ofe r ty me diów ze w nê trz nych i lo ka l nych. INFOTELA BIBLIOTEKA

15 14 Infrastruktura teletechniczna INFOTELA Sy ste my w INTE LI GEN T NYM OSIE D LU te le fo nia sta cjo na r na te le fon, te le faks, mo dem; in ter kom (³¹cznoœæ we wnê trz na) po miê dzy mie szka ñ ca mi, do ochro ny w try bie zwyk³ym, do ochro ny w try bie ala r mo wym, do ad mi ni stra cji, do mo fon, alte rna ty w ne li nie tele fo ni cz ne dla mie sz ka ñ ców (re ze r wo we, ta ñ sze itd), li nie s³u bo we dla zarz¹du osie d la, ad mi ni stra cji, ochro ny; osie d lo wa sieæ info rma ty cz na sta³y do stêp do in ter ne tu, cza so wy do stêp do in ter ne tu z wy bran¹ prê d ko œci¹, po³¹cze nia kom pu te ro we po miê dzy mie szka ñ ca mi (wspó l na pra ca, na uka, za ba wa etc.), ko rzy sta nie z za so bów se r we ra osie d lo we go (in tra net, osie d lo wa stro na www itd.); te le wi zja an te na zbio r cza, te le wi zja ka b lo wa, te le wi zja osie d lo wa, film na ¹da nie ; au to ma ty ka osie d lo wa ele ktro ni cz ny od czyt li cz ni ków ene r gii, wody, ciep³a itd., ste ro wa nie oœwie t le niem, ste ro wa nie ogrze wa niem, ste ro wa nie we nty lacj¹ i prze wie trza niem, kon tro la sta nu urz¹dzeñ, kon tro la sta nu zbio r ni ków; sy ste my bez pie cze ñ stwa ala r my s¹sie dz kie, osie d lo wa sta cja moni to ro wa nia ala r mów do mo wych, mo ni to ring te le wi zyj ny, mo ni to ring osób cho rych i sta r szych, sy stem wy kry wa nia po a ru, gazu itp., kon tro la do stê pu do po mie sz czeñ, stref i osie d la, sy ste my mo ni to rin gu par kin go we go, sy ste my nag³oœ nie nia ala r mo we go; i inne. BIBLIOTEKA

16 Infrastruktura teletechniczna 15 Schemat funkcjonalny inteligentneosiedle Sche mat in fra stru ktu ry In fra stru ktu ra inte li gen t neosie D LE Pe³na in fra stru ktu ra inte li gent ne OSIE D LE sk³ada siê z trzech pod sta wo wych sfer: pro je kto wej, fi zy cz nej i orga niza cy j nej. Ka da z nich sk³ada siê z ko lei z ki l ku na stê p nych ele men tów po mi niê cie lub za nie dba nie cho æ by jed ne go z nich bê dzie sku t ko wa³o pro ble ma mi z po wsta wa niem no wej in fra stru ktu ry lub postêpuj¹c¹ degradacj¹ podczas jej eksploatacji. SFE RA PRO JE KTO WA PRO JEKT POD STA WO WY do ku men ta cja budow lano- wykona w cza i te ch ni cz na, s³u ¹ca do wy bu do - wa nia no wej in fra stru ktu ry te ch ni cz nej oraz doku men to wa nia wsze l kich zmian w na stê p nych okre sach, INFOTELA BIBLIOTEKA

17 16 Infrastruktura teletechniczna pod czas eks plo a ta cji in fra stru ktu ry i mon to wa nia no wych sy ste mów. Za pe w nia nie zbêdn¹ wie dzê na te - mat in fra stru ktu ry te ch ni cz nej i eks ploa to wa nych sy ste mów. PRO JEKT IN TE GRA CJI ma na celu do pa so wa nie in fra stru ktu ry osie d lo wej do in sta la cji do mo wych, rea li - zo wa nych czê sto indy widu a l nie przez sa mych mie sz ka ñ ców w fo r mie np. oka b lo wa nia pod tyn ko we go s³abo przy sto sowa ne go do ewen tu a l nych przysz³ych mo dy fi ka cji. Wa ne jest wiêc szcze gó l nie, aby na eta pie bu do wy przed sta wiæ mie sz ka ñ com, w naj bar dziej przy stê p nej dla nich fo r mie, wsze l kie mo li wo œci in fra stru ktu ry osie d lo wej, sy ste mów lo ka l nych oraz naj le p sze go przy sto so wa nia oka b lo wa nia do mo we go. Za gad nie nia te mog¹ wiêc byæ przed sta wio ne w fo r mie pro je ktu in te gra cji, pre zen ta cji mul time dia l nych, se mi na riów i indy widu a l nych kon su l ta cji dla mie sz ka ñ ców. STRA TE GIA ROZ WO JU zbiór wytycznych i przewidywañ na temat rozwoju techniki oraz pojawiaj¹cych siê nowych potrzeb mieszkañców i rezydentów osiedla. Dokument umo liwiaj¹cy porównanie stanu ist - niej¹cego infrastruktury teletechnicznej z nowymi trendami i potrzebami oraz koniecznoœci¹ podjêcia ewentualnych dodatkowych inwestycji; uaktualniany i weryfikowany przez INTEGRATORA, WSPÓLNOTÊ lub inne jednostki bran owe daje mo liwoœæ zachowania sta³ej nowoczesnoœci posiadanej infrastruktury. Do ku ment mo e byæ ta k e pod staw¹ me ry to ryczn¹ pod czas wy bo ru no we go IN TEGRA TO RA osie d lo - we go. SFE RA FI ZY CZ NA PUN KTY STY KU za pe w niaj¹ bez kon fli kto we po³¹cze nia ka b lo we po miê dzy wszy stki mi u yt kow ni ka mi lo ka l nej in fra stru ktu ry tele tech ni cz nej, a mia no wi cie: do sta w ca mi us³ug ze w nê trz nych ka b lo wych i ra dio wych (te le fo nii, te le wi zji, in ter ne tu, mo ni to rin gu sy - ste mów bez pie cze ñ stwa itp); mie szka ñ ca mi; urz¹dze nia mi i sy ste ma mi lo ka l ny mi obs³ugi wa ny mi przez ADMI NI STRA TO RA, OCHRO NÊ, IN TE - GRATORA; oraz in ny mi re zy den ta mi osie d la (przed siê bio r stwa, in sty tu cje, us³ugi itp.). KA NA LI ZA CJA TELE TECH NI CZ NA (ci¹gi ru ro we, pio ny, kana³y, ko ry ta itp) za pe w nia swo bod ne in sta lo - wa nie i (w ra zie po trze by) usu wa nie wsze l kich ka b li dla sy ste mów tele komu nika cyj nych, ala r mo wych, monito rin gu, au to ma ty ki osie d lo wej itd. Ka na li za cja po win na byæ w pe³ni dro na po miê dzy wszy stki mi PUN KTA MI STY KU na osie d lu. POŒRED NIE PUN KTY (po mie sz cze nia, sza f ki, pu sz ki in sta lacy j ne) na te re nie osie d la na po trze by swo - bod nej dys try bu cji ka b li oraz bez pie cz ne go i zgod ne go z wy mo ga mi tech ni cz ny mi in sta lo wa nia urz¹dzeñ ele ktro ni cz nych i ele ktro tech nicz nych, obs³uguj¹cych wsze l kie mo li we sy ste my lo ka l ne i urz¹dze nia do - sta w ców me diów ze w nê trz nych. INFOTELA BIBLIOTEKA SFE RA ORGA NIZA CY J NA W AŒCI CIEL de cy du je o wszy stkim, co do ty czy po sia da nia i eks plo a ta cji in fra stru ktu ry inte li gent ne OSIE D LE. Chêæ ko rzy sta nia z no wo cze s nych osi¹gniêæ te ch ni ki i umie jê t noœæ sto so wa nia spra w dzo nych roz wi¹zañ jest gwa rancj¹ pe³nego su kce su. W³aœci cie lem mo e byæ w za sa dzie ka dy, kto za in wes tu je w bu do wê i prze pro wa dzi j¹ zgod nie z obo wi¹zuj¹cym pra wem; naj le p szym jed nak roz wi¹za niem jest to, aby w³aœci cie lem po zo sta³a wspól no ta mie sz ka nio wa. INTEGRATOR (kon se r wa tor/ope ra tor osie d lo wy) zarz¹dza ca³¹ in fra stru ktur¹ te le te ch niczn¹ i sy ste ma mi lo ka l ny mi. Umo li wia do stêp wszy stkim ze w nê trz nym ope ra to rom me diów na rów nych pra wach. Za pe w - nia roz wój in fra stru ktu ry wraz z po stê pem te ch ni cz nym i ofe ru je mie sz ka ñ com co raz no wsze me dia ze - wnê trz ne i lo ka l ne. Jest nie zbêd ny dla utrzy ma nia spra w no œci te ch ni cz nej ca³ej in fra stru ktu ry. inte li gen t neosie D LE mity, b³êdy i za gro e nia Ist nie je wie le mi tów i fa³szy wych opi nii, któ re po wo duj¹, e na wet nowe osie d la wci¹ je sz cze nie s¹ pra - wid³owo wy po sa a ne w sprawn¹ in fra stru ktu rê te le te ch niczn¹; tzw. pro blem osta t niej mili ist nie je i jest czê sto fun do wa ny przez in wes to rów na w³asne y cze nie. Oto niektóre z tych zagro eñ: MIT Czy ope ra tor ze w nê trz ny zbu du je dobr¹ in fra stru ktu rê te le te ch niczn¹? Wie lu in wes to rów uwa a, e ope ra to rzy ze w nê trz ni do pro wa dzaj¹ swo je me dia i w ten spo sób, nie ja ko za da r mo, tworz¹ in fra stru ktu rê osie d la. Jest to nie pra wda. Ope ra to rzy roz pro wa dzaj¹ ty l ko tak¹ sieæ, któ ra jest im nie zbêd na do œwia d cze nia w³as nych us³ug. Jest to zbyt ma³o, by na tej ba zie uzy skaæ pe³n¹ fun kcjo na l -

18 noœæ te le te ch niczn¹ osie d la. Na le y ta k e pa miê taæ, e ró ni ope ra to rzy, œwiadcz¹cy po do b ne us³ugi, bêd¹ ra czej siê zwa l czaæ na te re nie osie d la i nie do pu sz czaæ mie sz ka ñ ców do in nych ope ra to rów. W efe kcie ta kiej nie kon trolo wa nej ry wa li za cji mo e po wstaæ spo ry ba³agan ka b lo wy. Ka dy bê dzie dba³ ty l ko o to, aby jego sieæ by³a spra w na, nie prze j muj¹c siê zupe³nie estetyk¹ i funkcjonalnoœci¹ ca³oœci. Degradacja osiedla i niezadowolenie mieszkañców bêd¹ narastaæ. MIT Po co ka b le, sko ro jest ra dio? My l ne prze ko na nie o mo li wo œciach ra dia naj czê œciej jest to ty l ko roz wi¹za nie tym cza so we, tam gdzie nie ma pe³nej sie ci ka b lo wej i gdzie trze ba siê ra to waæ tego typu roz wi¹za nia mi. In wes to rzy czê sto mówi¹: Nie roz pro wa dzam ad nych ka b li, bo prze cie s¹ no wo cze s ne sy ste my ra dio we, któ re wszy stko za³atwi¹ ; do - staw cy sy ste mów ra dio wych od po wia daj¹ z ko lei: Aha, nie masz ka b li? Trud no je roz pro wa dziæ? Na sze roz - wi¹za nia ra dio we s¹ dla cie bie ide a l ne! i ca³y ten uk³ad siê roz wi ja. Za zwy czaj u y t ko w nik po pe w nym okre sie eks plo a ta cji sy ste mu ra dio we go do cho dzi do wnio sku, e ka bel mia³by wiê cej mo li wo œci lub us³ugi kablowe by³yby tañsze, ale po skoñczonej budowie jest ju zwykle za póÿno na tak¹ inwestycjê. Sy ste my ra dio we by waj¹ dro sze i bar dziej ogra ni czo ne, nie mówi¹c ta k e o ich bez pie cze ñ stwie. Zapo trze - bo wa nie na iloœæ trans mi to wa nych da nych przy po³¹cze niach kom pu te ro wych lub w nie da le kiej ta k e przysz³oœci tele wi zy j nych ci¹gle ro œ nie i z cza sem ty l ko œwiat³owód za spo koi pe³ne potrzeby prêdkoœci przesy³u danych. B D Nie bez pie cz ne od³o e nie prac na pó Ÿ niej Od stê p stwo od pra wid³owe go toku in wes tycy jne go, czy li: pro jekt re a li za cja sta³a obs³uga te ch ni cz na, mo e do pro wa dziæ do po wa nych kom p li ka cji. Roz po czê cie prac ju po sko ñ czo nej bu do wie obie ktu naj czê - œciej spo ty ka siê z opo rem ze stro ny w³aœci cie li, któ rzy nie przy j muj¹ do wia do mo œci, e w no wym obie kcie trze ba ju coœ ru j no waæ, do ra biaæ, prze ra biaæ... Trud no nie przy znaæ im ra cji! Na wszy stko jest od po wied ni czas; na le y tego prze strze gaæ; w prze ciw nym ra zie mo na zapomnieæ o jakiejkolwiek, nawet podstawowej, inteligencji osiedla. B D Brak pro je ktu ko niec my œle nia o ko m fo r cie i bez pie cze ñ stwie Je e li roz po czy na siê in wes ty cjê bez do bre go, prze my œla ne go pro je ktu, wy ko na w ca wy ko na COŒ wg swo je - go w³as ne go uz na nia, swo jej wie dzy i w³as nej in ter pre ta cji po trzeb mie sz ka ñ ców. Za zwy czaj w tra kcie wy ko - ny wa nia nie ma ju cza su na za sta no wie nie siê, te r mi ny goni¹ i robi siê wszy stko byle szy b ciej. Pro jekt, któ - ry roz strzy ga prze cie o przysz³ym bez pie cze ñ stwie i ko m fo r cie, po wi nien byæ opra co wa ny w spokoju, w pe³ni przemyœlany i uzgodniony z przysz³ymi u ytkownikami. ZA GRO ENIE Mie sz ka ñ cy i u y tko w ni cy Infrastruktura teletechniczna 17 Na le y zwró ciæ uwa gê na je sz cze jed no du e za gro e nie: ze stro ny sa mych mie sz ka ñ ców/u yt ko w ni ków. Wie loœæ ró nych atra kcy j nych ofert ze stro ny do sta w ców sy ste mów np. ra dio wych po wo du je, e sami u yt - ko w ni cy ³awo, przy jaki m ko l wiek na wet chwi lo wym nie po wo dze niu, mog¹ za sto so waæ roz wi¹za nie go r sze, by le by szy b sze i mniej skom pli ko wa ne. Dzia³ania ta kie mog¹ mieæ pó Ÿ niej de cy duj¹cy wp³yw na pro wa dzon¹ in wes ty cjê g³ówn¹. Dla te go przed roz po czê ciem in wes ty cji wa r to wszy stko szcze gó³owo omó wiæ z mo li wie najwiêksz¹ grup¹ zainteresowanych, a póÿniej konsekwentnie realizowaæ zamierzone cele. B³êdów i za gro eñ jest na pe w no zna cz nie wiê cej. Oprócz po wy szych, g³ów nym po zo sta nie rów nie brak pe³nej wie dzy i zaan ga o wa nia in wes to ra w two rze nie spra w nej in fra stru ktu ry tele tech ni cz nej. Jak nie pope³niæ ty po wych b³êdów na eta pie bu do wy SKO RZY STAÆ Z US UG DOŒWIA D CZO - NYCH, CER TYFI KO WA NYCH FIRM PRO JE KTO WYCH, IN STA LACY J NYCH I ADMI NI STRA TOR SKICH!! Nie zbêd ne eta py re a li za cji inte li gent ne OSIE D LE 1. Opra co wa nie, wraz z in ny mi pro je kta mi, szcze gó³owe go pro - jektu budowla no-in stalacy jne go oraz fun kcjo nal ne go wszy stkich sy ste mów tele tech ni cz nych na osie d lu. Jest to naj le p szy mo - ment, aby uz god niæ wszy stkie szcze gó³y te ch ni cz ne i mery to ry - cz ne z przysz³ymi mie szka ñ ca mi osie d la: nie bê dzie pó Ÿ niej ad ne go za sko cze nia, naj le p szy mo ment na uz god nie nie do pa - so wa nia do da t ko wych in sta la cji do mo wych z osie d lo wy mi. INFOTELA BIBLIOTEKA

19 18 Infrastruktura teletechniczna 2. Wy ko na nie na eta pie bu do wy osie d lo wej ka na li za cji tele tech ni - cz nej zgod nie z opra co wa nym wcze œ niej pro je ktem budow lano - -insta lacyj nym. Na le y za dbaæ, aby ka na li za cja ta prze wi dy wa³a wsze l kie po trze by te ch ni cz ne osie d la oraz uw z glêd nia³a mo li woœæ wie lo krot ne go wci¹ga nia no wych i usu wa nia zbêd nych ka b li. 3. Oka b lo wa nie osie d la mo e byæ rea li zo wa ne w tra kcie bu do wy lub po jej za ko ñ cze niu jako nie za le ny etap. Oka b lo wa nie na le y re a li zo waæ z wy ko rzy sta niem przy go to wa nej wcze œ niej ka na li za cji tele tech ni cz nej. 4. Za kup i uru cho mie nie urz¹dzeñ te ch ni cz nych ko ñ czy pro ces in - wes tycy j ny i po wi nien byæ rea li zo wa ny zgod nie z aktu a l ny mi po - trze ba mi mie sz ka ñ ców. Urz¹dze nia mog¹ byæ ta k e w przysz³oœci do da wa ne lub wy mie nia ne w do wo l nym te r mi nie. 5. Po zakoñczeniu budowy i po wprowadzeniu siê mieszkañców rozpoczyna siê etap sta³ej obs³ugi technicznej systemów osiedlowych. Wszystko jest ju uzgodnione z mieszkañcami i nie powinno byæ adnych nieoczekiwanych niespodzianek. Uruchamiane s¹ wszystkie aktualnie potrzebne mieszkañcom, administracji i ochronie us³ugi teletechniczne, zgodnie z wczeœniejszym projektem funkcjo - nalnym. Jasne s¹ zasady ich funkcjonowania, eksploatowania itd. Jak in wes to waæ bu do wê in fra stru ktu ry osie d lo wej? Po szu kuj¹c spo so bu in wes to wa nia ca³ego przed siê w ziê cia na le y zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê na ki l ka pod - sta wo wych aspektów: zna le zie nie spo so bu naj bar dziej efe kty w ne go wy ko na nia ka de go eta pu np. zle ce nie wy ko na nia pro je ktu jako ca³ko wi cie nie zale ne go za da nia od in nych pro je któw bu do wy obie ktu poci¹gnie za sob¹ ko nie cz noœæ po nie sie nia do da t ko wych ko sztów na us³ugi geo de zy j ne, for ma l - no œci admi ni stra cyj ne itd. prze strze ga nie har mo no gra mu re a li za cji po szcze gó l nych eta pów y wio³owe dzia³ania ró nych ope ra to rów me diów ze w nê trz nych mog¹ w bar dzo pro sty spo sób zni we czyæ pla ny stwo rze nia jed no li tej in fra stru ktu ry tele tech ni cz nej osie d la. Brak od po wied nie go nad zo ru i ze z wo le - nie po szcze gó l nym ope ra to rom na swo bod ne dzia³anie na osie d lu to po wrót do nor ma l ne go, ni czym nie unor mo wa ne go try bu roz pro wa dza nia ka b li i ofe ro wa nia ca³ko wi cie przy pa d ko wych us³ug. wcze s ne i pre cy zy j ne wy ty po wa nie in wes to rów po szcze gó l nych eta pów prac wi¹ e siê to z póÿ nie j szy mi pra wa mi w³as no œci in fra stru ktu ry, czy li w efe kcie z efe kty w no œci¹ te ch niczn¹ oraz ko szta mi eks plo a ta cji. INFOTELA Na le y bar dzo sta ran nie prze ana li zo waæ, któ ry etap przez kogo po wi nien byæ fi nan so wa ny: BIBLIOTEKA

20 Infrastruktura teletechniczna 19 Ka da œcie ka jest pra kty cz nie mo li wa, lecz ka da bê dzie po wo do wa³a inne za le no œci. Je œli np. in wes to - rem (a co za tym idzie w³aœci cie lem) ka na li za cji bê dzie in te gra tor, wów czas trud no bê dzie siê go po zbyæ w przypadku np. niezadowolenia z jego us³ug lub dyktowania zbyt wysokich cen. A jeœli projekt bêdzie tak e w³asnoœci¹ integratora, czy nie bêdzie robi³ wszystkiego wg, praktycznie, w³asnego uznania?...itd. A co z okablowaniem i urz¹dzeniami? To wszystko nale y starannie przemyœleæ. Istnieje jeszcze drugi aspekt. Im wiêcej zainwestuje w przedsiêwziêcie developer, tym wiêcej bêdzie kosztowa³ na starcie 1 m 2 nowego mie - szkania. W nowoczesnym osiedlu klient jednak ³atwiej to zaakceptuje ni póÿniejsze wy sze op³aty abo - namentowe integratorowi, zw³aszcza e ka dy integrator, zarz¹dca czy firma ochroniarska bêd¹ stale podda - wa ni po rów na niom i oce nom op³aca l no œci, czy li do brze aby w tym mo men cie nie by³o ju ad nych obci¹ eñ z tytu³u poniesionych inwestycji. Reasumuj¹c, wybudowanie inteligentnego nowoczesnego osiedla zale y g³ównie od stopnia uœwiadomienia developera (inwestora) i umiejêtnoœci znalezienia z³otego œrodka przeprowadzenia ca³ej inwestycji. Miesz - kañcy nowoczesnych osiedli XXI wieku oczekuj¹ ju znacznie wiêcej od wspó³czesnych systemów teletechni cz nych i chc¹ mieszkaæ w pe³ni KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE. Przy klad ka na li za cji tele tech ni cz nej w osie d lu do mów wie lo ro dzin nych Przy klad ka na li za cji tele tech ni cz nej w osie d lu do mów jed no ro dzin nych Cykl re a li za cji i cer ty fi ka cji projektu wyko na w cze go Osie d lo wej Ka na li za cji Kablowej (OKK) wg normy te ch ni cz nej inteligentne OSIEDLE Koncepcja inteligentneosiedle otrzyma³a wyró nienie specjalne na targach SECUREX 2006, przyznane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie In ynierów i Techników Systemów Zabezpieczeñ POLALARM Zród³o: Inteligentne Osiedle ; INFOTELA BIBLIOTEKA

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo