Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom"

Transkrypt

1 Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1

2 2

3 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie 6 Przestrzeganie przepisów prawa, zasad i regulacji 8 Unikanie konfliktów interesów i ingerencji 9 Poufność, transakcje papierami wartościowymi i równy dostęp do informacji 13 Wypowiadanie się na forum publicznym 16 Księgowość finansowa, autoryzacje, płatności, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość 19 Różnorodność i tolerancja 21 Promowanie miejsca pracy wolnego od molestowania 22 Działalność biznesowa o zasięgu międzynarodowym 24 Promowanie uczciwego handlu i aktywnej konkurencji 27 Odpowiedzialna komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych 33 Ochrona i wykorzystywanie zasobów firmy Viacom 35 Systemy informatyczne i komunikacja elektroniczna 36 Prywatność, bezpieczeństwo danych i ochrona informacji 38 Poszanowanie prawa własności intelektualnej. 40 Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska 42 Wsparcie organizacji politycznych 43 Implementacja Oświadczenia dotyczącego globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 45 3

4 Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Viacom na całym świecie zajmują różne stanowiska, pochodzą z wielu środowisk i posługują się dziesiątkami języków. Mimo to łączą nas dwie rzeczy przynależność do kreatywnej społeczności firmy Viacom oraz podejście do biznesu oparte na szanowaniu naszych współpracowników, klientów i dostawców. Wszyscy też mamy obowiązek postępować uczciwie i etycznie. Jest to równie ważne, jak nasze zaangażowanie w tworzenie znakomitych treści. Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom potwierdza nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów postępowania i jest pomocne w codziennej pracy. Wprawdzie Oświadczenie odnosi się do wielu różnorodnych sytuacji, jednak na pewno będą się pojawiać nowe scenariusze. Od nas wszystkich oczekuje się postępowania opartego na właściwym osądzie i z poczuciem tego, co słuszne i etyczne. W przypadku jakichkolwiek pytań zawsze można uzyskać pomoc odpowiedniego doradcy ds. przestrzegania przepisów. Należy uważnie przeczytać Oświadczenie i zrozumieć jego sens oraz cel. Zrozumienie i przestrzeganie postanowień Oświadczenia ma kluczowe znaczenie dla stworzenia środowiska pracy sprzyjającego odnoszeniu sukcesów, w którym liczą się uczciwość i szacunek dla innych. Prosimy również o przystąpienie do kursu zamieszczonego w witrynie internetowej ze szkoleniami dotyczącymi zasad uczciwego postępowania w biznesie obowiązujących w firmie Viacom (https://viacom-lcec.lrn.com/). Dziękujemy za niezmienne zaangażowanie w ustanawianie najwyższych standardów etycznych. Z poważaniem 4 Sumner M. Redstone Przewodniczący rady nadzorczej i założyciel firmy Philippe P. Dauman Prezes i dyrektor generalny

5 5

6 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie Cel Oświadczenia Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom wskazuje oczekiwania w zakresie podejmowania decyzji i postępowania, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników i członków zarządu Viacom Inc. W pewnych okolicznościach podlegają mu również inne osoby, np. niektórzy podwykonawcy lub przedstawiciele działający w imieniu Oddziału. Oświadczenie wyraża dążenie firmy Viacom do przestrzegania zasad etycznego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność. Odgrywa również rolę praktycznego zasobu w kwestiach etyki i przestrzegania przepisów prawa, stanowiąc źródło wskazówek i informacji pomagających postępować zawsze we właściwy sposób. Zawiera ogólny przegląd zasad przyjętych w Oddziale w odniesieniu do różnych poruszonych tematów. Zdolność do zdobywania i utrzymania zaufania ze strony naszych interesariuszy, zachowanie naszego dobrego imienia oraz osiąganie długofalowych sukcesów biznesowych stanowią podstawę działania naszej firmy. Poprzez przestrzeganie postanowień tego Oświadczenia przyczynisz się do budowania naszej kultury uczciwości i poszanowania prawa. Podstawę wielu zapisów Oświadczenia stanowią przepisy prawa, rozporządzenia administracyjne oraz regulacje obowiązujące wszystkich pracowników i członków kadry zarządzającej Viacom we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Kolejne zasady odzwierciedlają determinację Viacom w budowaniu kultury przestrzegania prawa i zasad etyki w miejscu pracy, co pozwoli wyeliminować jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i molestowania, a także przysłuży się do realizacji celów biznesowych. Uważnie przeczytaj Oświadczenie i przeanalizuj treść każdego rozdziału. Odbędziesz szkolenie internetowe, które przybliży treść różnych zapisów i powiązanych z nimi zasad. Otrzymasz też monit o potwierdzenie rozumienia treści Oświadczenia i właściwe przekazanie określonych informacji. Zgłaszanie problemów i zapobieganie działaniom odwetowym Wszyscy indywidualnie i zbiorowo mamy obowiązek budowania kultury etyki i przestrzegania właściwych przepisów prawa. O ile jednoznacznie nie zakazują tego przepisy prawa w kraju, w którym pracujesz, obejmuje to m.in. obowiązek bezzwłocznego zgłaszania wszelkich naruszeń zasad lub reguł, o których uzyskasz wiedzę. Informacje o dostępnych opcjach zgłaszania naruszeń znajdują się w rozdziale Procedury składania doniesień przez pracowników na str. 47 tego Oświadczenia. Viacom nie toleruje podejmowania żadnych kroków odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają faktyczne lub domniemane przypadki naruszenia postanowień Oświadczenia. 6

7 Zadawanie pytań Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz dodatkowych wskazówek dotyczących tematów omówionych w Oświadczeniu albo ogólnie przestrzegania przepisów, skonsultuj się z przełożonym, przedstawicielem działu kadr lub doradcą ds. przestrzegania przepisów. Jeśli jesteś dyrektorem, zwróć się do sekretarza firmy Viacom. Specjalny zakres obowiązków menedżerów i kierowników Przestrzeganie zapisów Oświadczenia i postępowanie zgodnie z wartościami obowiązującymi w firmie Viacom pomoże nam skuteczniej realizować cele biznesowe. Dlatego jest to obowiązek nas wszystkich. Menedżerowie i kierownicy muszą dawać przykład zachowań, jakich oczekujemy od wszystkich osób w firmie Viacom, oraz promować budowaną kulturę uczciwości. Jeśli jesteś kierownikiem lub menedżerem, do Twoich obowiązków należy: Promowanie kultury uczciwości i przestrzegania przepisów przez osobiste przywództwo będące przykładem najwyższych standardów etycznych i jakości w codziennej pracy. Znajomość przepisów prawa, regulacji, zasad, procedur i procesów mających zastosowanie na zajmowanym stanowisku. Przewodzenie zespołowi i wspieranie go przez zagwarantowanie, iż posiada on wiedzę, przeszkolenie i zasoby niezbędne do przestrzegania przepisów prawa i postanowień tego Oświadczenia. Widoczne i aktywne zaangażowanie w kwestie etyki i przestrzegania przepisów. Właściwy nadzór nad pracownikami poprzez dopilnowanie, aby przestrzegali oni przepisów prawa, zapisów tego Oświadczenia oraz zasad i procedur obowiązujących w firmie Viacom. Odpowiadanie na pytania dotyczące etyki i przestrzegania przepisów (w razie potrzeby z pomocą osób na wyższych szczeblach firmowej struktury lub działu prawnego). Dbałość, aby wszelkie faktyczne lub potencjalne naruszenia Oświadczenia były bezzwłocznie rozwiązywane lub przekazywane na wyższe szczeble. Oświadczenie a zasady obowiązujące w Oddziale Niniejsze Oświadczenie zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje Oświadczenia dotyczącego praktyk biznesowych firmy Viacom. Czasami firma Viacom stosuje bardziej szczegółowe zasady lub uzgodnienia kontraktowe odnoszące się do wybranych kwestii poruszonych w Oświadczeniu. W takich sytuacjach mogą również obowiązywać bardziej szczegółowe reguły. Jeśli są one nowsze, mogą mieć pierwszeństwo. W razie faktycznego lub domniemanego konfliktu między dokumentami o ich priorytecie decydują radca prawny, dyrektor ds. przestrzegania przepisów i dyrektor ds. kontroli wewnętrznej w firmie Viacom Inc. Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad albo chcesz zapoznać się z innymi zasadami obowiązującymi w firmie Viacom, skonsultuj się z przełożonym, przedstawicielem działu kadr, doradcą ds. przestrzegania przepisów lub prawnikiem w dziale prawnym swojego Oddziału. Jeśli jesteś dyrektorem, zwróć się do sekretarza firmy Viacom. Zdolność do zdobywania i utrzymania zaufania ze strony naszych interesariuszy, zachowanie naszego dobrego imienia oraz osiąganie długofalowych sukcesów biznesowych stanowią podstawę działania naszej firmy. Poprzez przestrzeganie postanowień tego Oświadczenia przyczynisz się do budowania naszej kultury uczciwości i poszanowania prawa. 7

8 Przestrzeganie przepisów prawa, zasad i regulacji Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom potwierdza naszą determinację w postępowaniu zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, które opierają się na przestrzeganiu zarówno litery, jak i ducha przepisów prawa. We wszystkich działaniach biznesowych zawsze musimy się kierować rzetelnością, uczciwością i rozwagą. To Oświadczenie potwierdza naszą wolę przestrzegania tych standardów. Oświadczenie odnosi się do wielu różnych sytuacji biznesowych, jednak nie jest w stanie uwzględnić wszystkich scenariuszy. W ostatecznym rozrachunku Viacom powierza ocenę słuszności i etyczności działań dobrej wierze oraz roztropności swoich pracowników i dyrektorów. Od każdego z nas oczekuje się rozsądnych zachowań. Poza obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa ustanowionych w państwach, w których działamy, musimy postępować zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej mającym zastosowanie do naszych operacji poza USA. Obowiązkiem wszystkich jest znać przepisy właściwe dla zajmowanych przez nas stanowisk. Musimy na tyle dobrze poruszać się w otoczeniu prawnym, w którym działamy, aby wiedzieć, kiedy szukać wsparcia u przełożonego, przedstawiciela działu kadr lub innych kompetentnych osób. 8

9 Unikanie konfliktów interesów i ingerencji Prowadząc działania w imieniu firmy Viacom, musimy zawsze postępować zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Viacom. Musimy unikać wszelkich konfliktów między interesami firmy Viacom a Twoimi prywatnymi interesami lub relacjami. Co to jest konflikt interesów? Konflikt interesów występuje wtedy, gdy nasze osobiste interesy kolidują lub wydaje się, że kolidują z naszą zdolnością do działania zgodnie z tym, co najlepsze dla firmy Viacom. Konflikt interesów może być faktyczny lub hipotetyczny. Wpływa na nasz osąd lub motywację do postępowania w sposób najlepszy z punktu widzenia Viacom. Nawet podejrzenie o wystąpienie konfliktu interesów może spowodować obniżenie prestiżu firmy w oczach współpracowników, klientów, dostawców, odbiorców i opinii publicznej. Nie jest technicznie możliwe wynotowanie wszystkich rodzajów konfliktów interesów, z jakimi możemy się zetknąć, niemniej istnieje pewien zbiór typowych okoliczności i sposobów postępowania w razie ich wystąpienia. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów: Praca na rzecz lub otrzymywanie wynagrodzenia od klienta, dostawcy lub konkurenta Viacom lub analityka zajmującego się firmą Viacom albo branżą. Nawiązanie współpracy z dostawcą, w przypadku którego właścicielem lub członkiem kadry kierowniczej jest krewny. Odniesienie osobistej finansowej korzyści z transakcji zawartej przez firmę Viacom. Przyjęcie prezentu od dostawcy z naruszeniem polityki Oddziału. Nieobecność przy stanowisku ze względu na inną pracę. Każdy z nas ma obowiązek niezwłocznie ujawnić firmie Viacom na piśmie wszelkie potencjalne lub faktyczne konflikty interesów za pośrednictwem Formularza certyfikacji pracownika i dyrektora umieszczonego w witrynie szkoleń internetowych firmy Viacom (dostępnej przez firmowy intranet). Przekazywane przez nas informacje musimy również aktualizować i wysyłać ponownie po każdorazowej zmianie okoliczności. Viacom analizuje każdy zgłoszony potencjalny konflikt interesów w celu oceny ryzyka jego ewentualnego wpływu na ocenę działania pracownika. W razie stwierdzenia znacznego ryzyka Viacom ustali, jakie czynności ma podjąć pracownik lub firma. 9

10 Nawet podejrzenie o wystąpienie konfliktu interesów może spowodować obniżenie prestiżu firmy w oczach współpracowników, klientów, dostawców, odbiorców i opinii publicznej. Reguły dotyczące krewnych będą zależały od posiadanej przez nas wiedzy na temat sytuacji właściwych przepisów prawa. Viacom nie oczekuje np. że pracownicy będą wiedzieli o wszystkich inwestycjach i relacjach biznesowych swoich dorosłych braci lub sióstr, jednak nie należy świadomie unikać takich informacji. Oto przykład, jak w firmie Viacom przebiega proces ujawniania określonych informacji i ich przetwarzania: Załóżmy, że Twój mąż jest właścicielem firmy, która dostarcza produkty lub świadczy usługi firmie Viacom. Ten potencjalny konflikt interesów należy ujawnić. Jeżeli do Twoich obowiązków nie należy podejmowanie decyzji mających związek ze współpracą z danym dostawcą, weryfikacja dokonana przez Viacom prawdopodobnie wykaże, że konflikt interesów nie występuje. Jeśli jednak odpowiadasz za podejmowanie decyzji o zakupach mających związek z danym dostawcą, Viacom może uznać, że sytuacja stanowi konflikt interesów, i będzie wymagać podjęcia odpowiednich kroków. P. Czy podczas zatrudnienia w Oddziale mogę pracować dodatkowo poza firmą Viacom? O. To zależy. Zasady obowiązujące w Oddziale mogą dopuszczać zatrudnienie poza firmą, ale należy o tym poinformować. Pewnego rodzaju zachowania w sposób oczywisty negatywnie wpływają na ocenę biznesową i w związku z tym są zawsze zabronione. Jednym z przykładów takiego zachowania jest domaganie się lub przyjęcie pieniędzy dla własnej korzyści od dostawcy Viacom. Tego rodzaju łapówki lub nieoficjalne prowizje, bez względu na fakt, czy beneficjentem jest pracownik, firma Viacom, czy osoba trzecia, są kategorycznie zabronione nie tylko dlatego, że stanowią konflikt interesów, ale też ze względu na niezgodność z prawem. Poniżej wymieniono kilka grup wymagających wzmożonej uwagi. Prezenty, zaproszenia na imprezy i inne gratyfikacje biznesowe Nie wręczamy, nie oferujemy ani nie przyjmujemy niestosownych prezentów, zaproszeń na wydarzenia kulturalno rozrywkowe ani innych gratyfikacji biznesowych. W firmie Viacom normy etyczne stanowią fundament relacji biznesowych. Od nich zależy nasz sukces na rynku. Oferując prezenty lub pokrycie kosztów posiłków albo udziału w różnego rodzaju imprezach w celu budowania relacji, zawsze kierujemy się zapisami niniejszego Oświadczenia, polityki Oddziału oraz wszelkich właściwych przepisów prawa i regulacji. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Nie przyjmujemy żadnych opłat, prowizji ani innych korzyści osobistych (innych niż dozwolone na mocy Zasad firmy Viacom dotyczących prezentów) od żadnych osób ani przedsiębiorstw zaangażowanych w jakiekolwiek transakcje z udziałem Viacom. Nie oferujemy ani nie finansujemy udziału w imprezach, posiłków, transportu, prezentów ani innych gratyfikacji biznesowych jakimkolwiek osobom będącym w służbowych relacjach z Oddziałem, chyba że mają one rozsądną wartość i są odpowiednie dla danej osoby oraz charakteru współpracy (Zasady firmy Viacom dotyczące prezentów określają konkretne limity dotyczące przyjmowania i wręczania wartościowych gratyfikacji biznesowych). Nie domagamy się ani nie przyjmujemy pieniędzy dla osobistych korzyści w żadnej kwocie od obecnych lub potencjalnych dostawców, klientów lub konkurentów Oddziału. 10

11 Nigdy świadomie nie wywołujemy konfliktów z dostawcami lub klientami ani z urzędnikami administracji publicznej, np. przez wręczanie pieniędzy konkretnej osobie, gdy wiemy, że środki powinny trafić do jej pracodawcy. Odrzucamy wszelkie oferty inwestowania w obecnego lub przyszłego dostawcę, klienta albo konkurenta firmy Viacom ani jakikolwiek inny podmiot, z którym Viacom prowadzi współpracę biznesową, na warunkach niedostępnych ogółowi opinii publicznej (dotyczy to również przyjęcia puli akcji w ramach pierwotnej emisji akcji). P. Czy muszę ujawniać wszystkie otrzymywane prezenty, zaproszenia na imprezy i inne gratyfikacje biznesowe? O. Masz obowiązek zaktualizować swój certyfikat pracownika, jeśli obecny lub potencjalny dostawca, klient albo konkurent zaoferuje opłacenie udziału w wydarzeniu kulturalno rozrywkowym, posiłki, prezenty, rabaty, usługi, transport lub gratyfikacje biznesowe, które: są warte więcej niż 250 dolarów lub skutkują powstaniem po Twojej stronie zobowiązania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na podejmowane przez Ciebie decyzje (wartość przedmiotu nie ma znaczenia). Inwestycje i interesy ekonomiczne Nie przyjmujemy ani nie udzielamy pożyczek pieniężnych żadnym podmiotom mającym relacje biznesowe z Oddziałem, w tym klientom, dostawcom i konkurentom (ani współpracownikom, chyba że sporadycznie w niewielkich kwotach), poza normalnymi transakcjami bankowymi z instytucjami finansowymi. Nie podejmujemy współpracy biznesowej ani nie działamy jako klient lub dostawca Oddziału poza naszą normalną funkcją jako pracownik lub typowy konsument. Nie konkurujemy z firmą Viacom, w tym nie podejmujemy działalności biznesowej wchodzącej w konflikt z naszymi obowiązkami i zobowiązaniami (w tym w zakresie czasu pracy) względem Oddziału. W związku z tym osoby chcące podjąć inną pracę muszą wcześniej uzyskać odpowiednią zgodę Oddziału. Unikamy wszelkich relacji finansowych lub innych, które mogłyby faktycznie lub hipotetycznie wpływać na nasze decyzje podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz Viacom. Unikamy wszelkich relacji finansowych lub innych, które mogłyby faktycznie lub hipotetycznie wpływać na nasze decyzje podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz Viacom. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody nie obejmujemy udziałów finansowych ani nie nawiązujemy stosunku pracy z przedsiębiorstwami należącymi do klientów, dostawców i konkurentów ani z przedsiębiorstwami, o których wiemy (lub powinniśmy wiedzieć), że mają relacje biznesowe z firmą Viacom. Nie musimy jednak ujawniać udziałów finansowych, jeśli nie przekraczają one 1% wartości akcji spółki notowanej publicznie, chyba że taki udział stanowi dużą część wartości naszych aktywów. P. Czy mogę posiadać udział finansowy w przedsiębiorstwie współpracującym z Viacom? O. Tak, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody. Ponadto nie musisz ujawniać udziałów finansowych, jeśli nie przekraczają one 1% wartości akcji spółki notowanej publicznie, chyba że taki udział stanowi dużą część wartości Twoich aktywów. 11

12 Nigdy nie przejmujemy okazji biznesowych zidentyfikowanych w trakcie wykonywania obowiązków na rzecz Viacom, które mogłyby przynieść korzyści firmie Viacom. Najbliższa rodzina i krewni Nie pozwalamy, aby członkowie rodzin i bliskie nam osoby wpływały na nasze decyzje biznesowe lub miejsce pracy. Ten zapis dotyczy krewnych oraz osób pozostających w bliskich osobistych relacjach. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Ujawniamy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, że członek najbliższej rodziny pracuje albo dostarcza towary lub świadczy usługi dowolnemu Oddziałowi firmy Viacom. Nigdy nie aranżujemy ani nie umożliwiamy transakcji biznesowej między naszymi krewnymi a Oddziałem ani między krewnymi a klientem lub dostawcą Viacom. Ujawniamy zgodnie z właściwymi przepisami prawa zatrudnienie któregokolwiek członka naszej najbliższej rodziny przez licencjobiorcę, dostawcę lub konkurenta Oddziału. Zgłaszamy wszelkie istotne zmiany, np. przejście na inne stanowisko, które mogą wpłynąć na zatrudnienie osoby krewnej lub znalezienie się pod wpływem takiego zatrudnienia. Żadne zapisy niniejszego Oświadczenia nie mają na celu zakazania nam ani członkom naszych rodzin zawierania typowych transakcji konsumenckich z Viacom. Okazje biznesowe Nigdy nie przejmujemy okazji biznesowych zidentyfikowanych w trakcie wykonywania obowiązków na rzecz Viacom, które mogłyby przynieść korzyści firmie Viacom. Nie przejmujemy osobiście ani nie przekierowujemy do osób trzecich okazji biznesowych, które odkrywamy dzięki wykorzystaniu majątku lub informacji Viacom ani naszego stanowiska w Oddziale. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy firma Viacom została już zapoznana z okazją, odrzuciła ją i pozwoliła nam na przejęcie jej. Jednym słowem pracownicy i kadra kierownicza nie mogą konkurować z Viacom, a także wykorzystywać swojej pozycji w Oddziale oraz firmowego majątku ani informacji dla korzyści osobistych. P. Czy mogę wysłać do Oddziału własny plan programu do ewentualnego rozważenia? O. Zazwyczaj tak, ale musisz o tym wcześniej powiadomić właściwe osoby. Nieingerowanie Podczas zatrudnienia w Viacom i przez sześć miesięcy po ustaniu stosunku pracy nie możesz proponować pracownikom zatrudnienia w innych firmach. Ponadto podczas zatrudnienia w Viacom oraz bezterminowo po ustaniu stosunku pracy nie możesz ingerować w relacje firmy z jej klientami, dostawcami, niezależnymi podwykonawcami i innymi partnerami handlowymi oraz zakłócać takich relacji. 12

13 Poufność, transakcje papierami wartościowymi i równy dostęp do informacji Zastrzeżone i poufne informacje służbowe Dbamy o poufność niejawnych informacji powierzonych nam przez Oddział i inne podmioty, z którymi mamy kontakty handlowe. W czasie wykonywania obowiązków służbowych na rzecz Viacom często dowiadujemy się o poufnych lub zastrzeżonych informacjach o firmie, jej pracownikach, klientach, potencjalnych klientach lub osobach trzecich. Wszyscy mamy obowiązek dochować poufności powierzonych nam informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie jest dopuszczone przez Oddział lub wymagane przepisami prawnymi. Niewłaściwe wykorzystanie tych informacji może przynieść szkody działalności i osłabić reputację firmy Viacom. Do informacji poufnych i zastrzeżonych należą informacje niepubliczne: dotyczące firmy Viacom, jej pionów biznesowych, branży, konkurentów, pracowników, wyników finansowych, osiąganych rezultatów lub prognoz oraz dane, które mogą zapewnić firmie przewagę konkurencyjną; przekazane przez osobę trzecią z założeniem, iż pozostaną poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych, dla których je udostępniono. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Dochowujemy poufności informacji niepublicznych bezterminowo, nawet po wygaśnięciu stosunku zatrudnienia (albo wygaśnięciu kontraktu dyrektorskiego). Nie pozwalamy na nagrywanie żadnych elementów działań biznesowych firmy Viacom na taśmach ani kamerach wideo, innych urządzeniach elektronicznych ani żadnych innych urządzeniach obsługiwanych automatycznie lub dokonujących rejestracji innej niż pisemnej (każde odstępstwo od tej reguły wymaga jednoznacznego zezwolenia prawnika firmy Viacom lub działu kadr). Nie omawiamy publicznie spraw związanych z pracą poza odpowiednimi miejscami w pracy, w tym w dyskusjach online, na czatach, witrynach internetowych, blogach i w portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Nie ujawniamy informacji poufnych i zastrzeżonych ani nie wypowiadamy się w inny sposób, który jest szkodliwy dla firmy Viacom albo źle świadczy o nas jako przedstawicielach Oddziału. Nie przekazujemy inwestorom ani analitykom informacji o firmie Viacom, jej konkurentach czy branży ogółem, jeśli nie wchodzi to jednoznacznie w zakres naszych obowiązków służbowych. 13

14 Nasz sukces na rynku jest uzależniony od zaufania nam przez inwestorów. Podczas zawierania transakcji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu publicznego musimy postępować uczciwie i przestrzegać właściwych przepisów prawa, by to zaufanie utrzymać. P. Skąd mam wiedzieć, czy konkretne informacje są poufne lub zastrzeżone? O. Najlepiej przyjmij, że wszystko, czego się dowiesz o Oddziale i jego działalności podczas zatrudnienia w Oddziale, stanowi tajemnicę handlową, informacje zastrzeżone lub inne poufne informacje Oddziału. Traktuj tę wiedzę w taki właśnie sposób, chyba że w sposób oczywisty masz do czynienia z informacjami ogólnie dostępnymi. Transakcje papierami wartościowymi Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie giełdowym Nigdy nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy istotnych niepublicznych informacji o Viacom lub innej firmie w celu nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych. Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie giełdowym jest niezgodne z prawem. Nasz sukces na rynku jest uzależniony od zaufania nam przez inwestorów. Podczas zawierania transakcji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu publicznego musimy postępować uczciwie i przestrzegać właściwych przepisów prawa, by to zaufanie utrzymać. Wielu z nas ma dostęp do informacji o Viacom, które mogą być nieznane opinii publicznej. Informacje istotne to wszelkie informacje, które rozsądny inwestor mógłby uważać za ważne przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych. Przykłady istotnych informacji: Informacje o zyskach i wynikach finansowych. Trendy i analizy dotyczące rynku reklamy. Wiadomości o istotnych fuzjach, nabyciach, zbyciach, umowach z dystrybutorami i innych transakcjach komercyjnych. Znaczące spory sądowe. Ważne wiadomości o naszych prezentacjach, programach lub pracownikach kluczowych. Ważne informacje o produktach lub rynkach. Informacje o rozwoju kadry kierowniczej. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Nigdy nie wykorzystujemy informacji w celu zakupu lub sprzedaży akcji ani innych papierów wartościowych dla własnych korzyści. Nie udzielamy wskazówek, tzn. nie przekazujemy nikomu informacji poufnych w celu użycia ich podczas podejmowania decyzji o nabywaniu i sprzedawaniu akcji czy innych papierów wartościowych ani nie wykonujemy analiz na rzecz osób trzecich. Jeśli wejdziemy w posiadanie informacji niepublicznych mogących wpływać na cenę papierów wartościowych istniejących lub potencjalnych partnerów handlowych, nigdy nie dokonujemy transakcji takimi papierami. O tym, czy dana informacja jest istotna lub niepubliczna, decydują wszystkie fakty i okoliczności towarzyszące każdemu przypadkowi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące informacji, które mogłyby zostać uznane za istotne lub niepubliczne, przed zawarciem jakichkolwiek transakcji porozmawiaj z prawnikiem firmy Viacom. 14 Budżety i dokumenty planistyczne.

15 Wymogi wstępnej akceptacji papierów wartościowych Viacom Niektórzy doradcy, dyrektorzy i inni pracownicy Viacom ze względu na zajmowane stanowiska podlegają dodatkowym ograniczeniom ( wstępnej aprobacie lub oknom ) w zakresie obrotu papierami wartościowymi firmy. Jeśli podlegasz takim ograniczeniom, otrzymasz szczegółowe memorandum z wyjaśnieniem zasad. P. Negocjujemy z inną firmą wprowadzenie produktu na rynek. Czy mogę kupić akcje tej firmy? O. Nie. W tej sytuacji zawieranie transakcji na papierach wartościowych obu firm mogłoby stanowić naruszenie prawa podlegające ściganiu z kodeksu karnego. Nie kupuj ani nie sprzedawaj akcji naszych ani drugiej firmy do czasu publicznego ogłoszenia informacji o tych planach. Ograniczenia dotyczące ustanawiania zabezpieczeń/ zastawu na papierach wartościowych Viacom Zakazuje się zajmowania krótkich pozycji na papierach wartościowych Viacom. Nie wolno więc dokonywać krótkiej sprzedaży papierów wartościowych Viacom ani kupować lub sprzedawać tych papierów (w formie opcji put, call lub innych instrumentów pochodnych), jeśli transakcja skutkowałaby odniesieniem osobistych korzyści wskutek spadku ceny papierów wartościowych firmy. Uzasadnienie tego zakazu jest oczywiste: wszyscy ciężko pracujemy nad zwiększeniem wartości Oddziału i czerpanie zysków ze spadku ceny akcji Viacom byłoby nieetyczne. Ponadto członkowie zarządu Viacom nie mogą ustanawiać zabezpieczeń na akcjach Viacom ani swoim wynagrodzeniu w formie akcji, a także nie mogą ustanawiać zastawu na akcjach bez uprzedniej zgody komisji ds. wynagrodzeń działającej przy zarządzie. Pracownicy nie mogą również ustanawiać zabezpieczeń na wynagrodzeniu w formie akcji niewydajnych. Równy dostęp do informacji Viacom podlega regułom i przepisom zakazującym ujawniania informacji istotnych analitykom papierów wartościowych i innym rynkowym specjalistom, zanim zostaną podane do wiadomości publicznej. Zgodnie z tymi regułami i przepisami spółki notowane publicznie są zobowiązane, aby wszystkie istotne informacje niepubliczne (pisemne lub ustne) przekazywane przedstawicielom sektora usług finansowych i akcjonariuszom były w tym samym czasie lub wcześniej ogólnie upubliczniane. Viacom nie może przekazywać istotnych informacji niepublicznych wybiórczo analitykom lub akcjonariuszom. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ujawniania informacji, skontaktuj się bezzwłocznie z działem komunikacji korporacyjnej lub prawnikiem Viacom. P. Kto może ujawniać istotne informacje? O. Jedynymi członkami ścisłego kierownictwa firmy Viacom uprawnionymi do ujawniania informacji istotnych są następujące osoby: dyrektor generalny, dyrektor operacyjny, dyrektor finansowy, wiceprezes ds. kontaktów z inwestorami, radca prawny oraz wiceprezes wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej. Nigdy nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy istotnych niepublicznych informacji o Viacom lub innej firmie w celu nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych. 15

16 Wypowiadanie się na forum publicznym W czasie komunikowania się z opinią publiczną na temat firmy Viacom mówimy jednym głosem. Nasi klienci, akcjonariusze i inni najważniejsi interesariusze zasługują na jasny, pełny, precyzyjny i spójny przekaz. Niniejsze Oświadczenie nie ogranicza żadnych praw wynikających z krajowej ustawy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o stosunkach pracy ani podobnych ustaw obowiązujących w innych państwach. Przekazywanie wiadomości środkom masowego przekazu Wszystkie prośby o przekazanie informacji zgłaszane przez media zajmujące się tematyką finansową, handlową i ogólną muszą być kierowane do działu komunikacji korporacyjnej. Tylko wyznaczeni rzecznicy prasowi mogą się wypowiadać w imieniu Viacom. Wydawanie informacji prasowych i pisemnych oświadczeń o działalności Viacom leży w gestii odnośnego działu komunikacji korporacyjnej Viacom. Jeśli chcesz uzyskać dokładne informacje o zasadach obowiązujących w tym zakresie, zwróć się do swojego przełożonego. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Nigdy nie komentujemy ani nie przekazujemy mediom informacji o Oddziale, jeśli nie występujemy jako oficjalnie wyznaczony rzecznik prasowy. Nigdy nie publikujemy w Internecie i przez serwisy społecznościowe ani w inny sposób nie upubliczniamy informacji dotyczących działalności Viacom oraz innych wewnętrznych spraw firmy, jeśli nie jesteśmy do tego jednoznacznie upoważnieni. Bezzwłocznie kierujemy wszelkie pytania przedstawicieli mediów do działu komunikacji korporacyjnej. Dbamy, aby zewnętrzni konsultanci, banki, firmy prawnicze i inne zewnętrzne podmioty pracujące pod naszym nadzorem nie komentowały spraw dotyczących Viacom, a wszelkie pytania przedstawicieli prasy kierowały do nas lub do działu komunikacji korporacyjnej. Kontaktujemy się z działem komunikacji korporacyjnej Oddziału bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o wszelkich okolicznościach z udziałem Viacom, które mogą przyciągnąć nadzwyczajną uwagę mediów, takich jak procesy sądowe obejmujące firmę, kontrowersyjne programy lub określone decyzje biznesowe. 16

17 Kontaktujemy się z działem komunikacji korporacyjnej Oddziału, jeśli przewidujemy kontakt z mediami w sprawach niedotyczących działalności Viacom, ale w których mogłoby nastąpić nawiązanie do naszego zatrudnienia w firmie. Dyrektorzy muszą się kontaktować z sekretarzem Viacom. Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich kontaktów z mediami, bez względu na to, czy są oficjalne bądź nieoficjalne, autoryzowane lub nieautoryzowane, anonimowe czy pochodzące z dobrze poinformowanych źródeł. Wywiady, przemowy, prezentacje i komunikacja pisemna Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Konsultujemy się z działem komunikacji korporacyjnej (lub inną osobą wyznaczoną w Oddziale do tego celu) przed przyjęciem zaproszenia do wygłoszenia przemówienia, udzielenia wywiadu lub wykonania prezentacji (dyrektorzy muszą się kontaktować z sekretarzem Viacom). Uzyskujemy jednoznaczne pozwolenie działu komunikacji korporacyjnej przed wygłoszeniem jakichkolwiek przemówień, udzieleniem wywiadów lub wykonaniem prezentacji dotyczących Viacom albo przed przygotowaniem lub udzieleniem pomocy w przygotowaniu materiału pisemnego, audycji, przekazu, produkcji lub innego wytworu dotyczącego firmy albo jej działalności, doradców, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, dostawców lub klientów. Oddzielamy poglądy osobiste od poglądów Viacom, gdy wypowiadamy się na forach publicznych lub branżowych. W żadnej sytuacji nie możemy formułować jakichkolwiek komentarzy, które ujawniłyby informacje poufne lub zawierały niestosowne albo obraźliwe uwagi w jakikolwiek sposób kojarzone z Viacom jako źródłem pochodzenia. Dbamy, aby prezentacje nie zawierały informacji finansowych o Viacom lub naszym Oddziale, chyba że materiały te zostały wcześniej sprawdzone oraz zatwierdzone przez dział finansowy i radcę prawnego Viacom lub naszego Oddziału. Budujemy kulturę uczciwości. W związku z tym nie krytykujemy, nie ośmieszamy i nie formułujemy żadnych negatywnych, dyskredytujących ani obrażających stwierdzeń o firmie Viacom lub jej kadrze kierowniczej i doradcach, autorach, producentach i podobnych osobach lub podmiotach, prasie, mediach, klientach, konkurentach i dostawcach. Filantropia Jako przedsiębiorstwo działające w poczuciu odpowiedzialności i dbałości o otoczenie, Viacom wspiera dobroczynne organizacje charytatywne w lokalnych społecznościach i branży. Aby zapewnić skuteczne koordynowanie tych działań, musimy uzyskać aprobatę przed przyjęciem jakiegokolwiek zaproszenia do wystąpienia jako przedstawiciel Viacom albo objęcia stanowiska kierowniczego jako przedstawiciel Viacom w jakiejkolwiek imprezie lub organizacji dobroczynnej. Musimy także z wyprzedzeniem uzyskać zgodę na wszelkie wkłady na cele dobroczynne dokonywane ze środków lub zasobów Viacom. W tym celu kontaktujemy się z działem komunikacji korporacyjnej (dyrektorzy muszą uzyskać pozwolenie sekretarza Viacom). Jako przedsiębiorstwo działające w poczuciu odpowiedzialności i dbałości o otoczenie, Viacom wspiera dobroczynne organizacje charytatywne w lokalnych społecznościach i branży. 17

18 Pamiętaj, aby oddzielać poglądy własne od stanowiska Viacom. Jeśli nie masz odpowiedniego upoważnienia, nie możesz się wypowiadać w imieniu Oddziału. Komunikacja urzędowa i prawna Każdy z nas musi się bezzwłocznie skontaktować z prawnikiem Oddziału, jeśli otrzyma zapytanie, telefon lub inną korespondencję (np. wezwanie na świadka lub wezwanie do sądu) od jakiegokolwiek organu wymiaru sprawiedliwości lub nadzoru albo prawnika reprezentującego stronę w takim postępowaniu lub w inny sposób twierdzącego o naruszeniu prawa bądź zasad przez osobę związaną z Viacom. Aby uzyskać dokładne informacje o wspomnianych wyżej zasadach, zwróć się do swojego przełożonego. P. Lokalna organizacja dobroczynna, którą wspieram, zachęca mnie do wystąpienia na jej imprezie w roli pracownika Viacom. Czy mogę wziąć w niej udział? O. Prawdopodobnie tak, ale najpierw musisz się skonsultować z działem komunikacji korporacyjnej (dyrektorzy kontaktują się z sekretarzem Viacom). Pamiętaj, aby oddzielić prywatne poglądy od stanowiska Viacom. Nie formułuj jakichkolwiek komentarzy, które ujawniłyby informacje poufne lub zawierałyby niestosowne albo obraźliwe uwagi w jakikolwiek sposób kojarzone z Viacom jako źródłem pochodzenia. 18

19 Księgowość finansowa, autoryzacje, płatności, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość Viacom prowadzi kompletną i dokładną ewidencję finansową. Umożliwia ona podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych oraz gwarantuje rzetelną sprawozdawczość w zgodzie z właściwymi wymogami prawnymi. Wszystkie transakcje zawierane przez Viacom muszą być dokładnie i rzetelnie odnotowywane, ponieważ od tego zależy poprawność sporządzanych sprawozdań finansowych oraz posiadanie faktycznego obrazu wszystkich aktywów i działań firmy Viacom. Ponadto sprawozdawczość księgowa i finansowa musi być wiarygodna i prawidłowa, zależnie od lokalizacji Oddziału prowadzona zgodnie z ogólnie obowiązującymi praktykami księgowymi (GAAP) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub międzynarodowymi standardami księgowymi (IAS) w Europie. Wszystkie transakcje muszą być odpowiednio ewidencjonowane w rejestrach archiwizowanych zgodnie z zasadami przechowywania danych. Każdy z nas ma obowiązek powstrzymywać się od nieuczciwych i oszukańczych działań finansowych oraz zgłaszać wszelkie zaobserwowane tego typu praktyki. Wszyscy przestrzegamy wewnętrznych zasad księgowości, schematu uprawnień i wewnętrznych procedur kontrolnych obowiązujących w firmie Viacom. Honorujemy nasze deklaracje i zobowiązania następująco: Nigdy nie aprobujemy ani nie dokonujemy wpłat, jeśli wiemy, że posłużą one celom innym niż wpisane w towarzyszących dokumentach, albo gdy taka aprobata wykracza poza nasze kompetencje. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za fundusze i inne zasoby firmy Viacom leżące w naszej gestii. Nie wykorzystujemy zasobów, infrastruktury ani usług Viacom do niestosownych celów. Nigdy w sposób oszukańczy nie przygotowujemy, nie oceniamy, nie weryfikujemy ani nie kontrolujemy sprawozdań finansowych. Oznacza to, iż m.in. nie ukrywamy ani nie fałszujemy danych przekazywanych audytorom wewnętrznym i zewnętrznym ani nie zamieszczamy nieprawdziwych informacji w kwartalnych oświadczeniach i deklaracjach. Nigdy w sposób oszukańczy nie ewidencjonujemy ani nie prowadzimy dokumentacji finansowej firmy Viacom. Oznacza to, że m.in. nie księgujemy sprzedaży i wydatków w niewłaściwych okresach, nie zaliczamy do wydatków kapitałowych pozycji stanowiących koszty operacyjne, nie pomijamy w dokumentacji pobocznych umów i porozumień z klientami i dostawcami oraz nie księgujemy wydatków osobistych jako służbowe. 19

20 Każdy z nas ma obowiązek dopilnować, aby właściwe zgody, podpisy i procedury wykonawcze były stosowane do wszystkich transakcji, w których uczestniczymy, oraz przestrzegać własnych limitów autoryzacyjnych. Nie przedstawiamy w sposób nieprawdziwy treści zawartych w księgach finansowych, sprawozdaniach finansowych ani raportach pokontrolnych firmy Viacom. Zawsze kompletnie i rzetelnie przedstawiamy rezultaty działalności, kondycję finansową i przepływy pieniężne w firmie Viacom. Nigdy świadomie nie postępujemy niezgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi ani fiskalnymi. W żaden sposób nie wywieramy wpływu, nie przymuszamy, nie manipulujemy ani nie wprowadzamy w błąd pracowników działu finansowego Viacom, niezależnych księgowych ani biegłych księgowych, jeśli wiemy lub powinniśmy wiedzieć, że nasze działania mogą wypaczyć treść i sens sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych lub innych raportów. Nie wolno np. wpływać na audytora, aby opublikował raport o sprawozdaniach finansowych Viacom, który w danej sytuacji byłby bezpodstawny. Nie można też w żaden sposób odradzać kontrolerowi lub przedstawicielowi przeprowadzenia audytu, weryfikacji lub innej procedury, uniemożliwiać mu opublikowania raportu, powodować wycofania już opublikowanego raportu ani zachęcać do niezgłoszenia wykrytych problemów komisji audytowej firmy Viacom. P. Co to jest ustawa Sarbanesa-Oxleya? O. Ustawa Sarbanesa-Oxleya ( SOX ) została przyjęta w 2002 r. po serii skandali księgowych w Enronie, WorldComie i innych firmach. Jej celem było przywrócenie zaufania inwestorów przez poprawę jakości i przejrzystości w obszarach sprawozdawczości finansowej, nadzoru i kontroli wewnętrznej. Ustawa wymaga, aby dyrektor generalny i dyrektor finansowy przedsiębiorstwa poświadczali rzetelność sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów przedstawianych opinii publicznej. Właściwe upoważnienia i zgody Każda transakcja musi zostać zatwierdzona zgodnie z właściwą procedurą. Jest kilka rodzajów upoważnień: Upoważnienie do zatwierdzania transakcji Upoważnienie do podpisywania umów i innych dokumentów wiążących prawnie firmę Viacom Upoważnienie do wykonywania transakcji (np. do naciśnięcia przycisku w interfejsie przelewu bankowego) Każdy z nas ma obowiązek dopilnować, aby właściwe zgody, podpisy i procedury wykonawcze były stosowane do wszystkich transakcji, w których uczestniczymy, oraz przestrzegać własnych limitów autoryzacyjnych. Jeśli masz pytania dotyczące wymogów lub limitów autoryzacyjnych, skontaktuj się z właściwą komórką kontrolną w Viacom albo prawnikiem Oddziału. 20

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki Konieczność przyjęcia szczegółowych zasad

Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki Konieczność przyjęcia szczegółowych zasad Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki DO: OD: DATA: Wszystkich pracowników, członków kadry kierowniczej i rady nadzorczej Stanley A. Rabin 20 maja 2002

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.6.2016 L 160/29 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować?

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Maciej Kędziora Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo