Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata Janów Lubelski, grudzień 2007

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA... 6 Cześć II. SYSTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Część III. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ JANOWA LUBELSKIEGO Część IV. MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE Część V. REZULTATY I WSKAŹNIKI Cześć VI. PLAN OPERACYJNY Część VII. SYSTEMY ZARZĄDZANIA, MONITORINGU I EWALUACJI STRATEGII. 170 Część VIII. ZGODNOŚĆ SRL ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM Część IX. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY..179 Str. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1. Wieloletni Program Inwestycyjny w dziedzinach Załącznik nr 2. Wieloletni Program Inwestycyjny w poszczególnych latach

3 WPROWADZENIE Celem opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Janowa Lubelskiego jest efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami dla dynamicznego rozwoju miasta i gminy, poprzez realizację najwaŝniejszych projektów infrastrukturalnych i organizacyjnych. Planowanie długofalowe umoŝliwia wydajne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Opracowany plan strategiczny pozwala na realizacje działań uporządkowanych logicznie, przyczynowo i spójnych wewnętrznie. Opracowanie Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski zawiera następujące części: Część I. Metodologia Zawiera podstawowe procedury planistyczne oraz metody wykorzystane przy tworzeniu kluczowych załoŝeń, celów i opisu planowanych działań w ramach SRLGJL. Cześć II. System konsultacji społecznych Zawiera opis zrealizowanych działań w zakresie konsultacji bezpośrednich i pośrednich. Cześć III. Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Janowa Lubelskiego W analizie stanu aktualnego zawarto zbiór podstawowych informacji o mieście i gminie, które obrazują pozycję strategiczną miejscowości. Informacje te, są punktem wyjścia do identyfikacji mocnych i słabych stron oraz zagroŝeń i szans strategicznych. Część IV. Misja, wizja, cele strategiczne Misja wskazuje generalny kierunek rozwoju gminy. Określa w sposób ogólny, co gmina chce osiągnąć w załoŝonym horyzoncie czasowym. Wizja przedstawia poŝądany stan na koniec horyzontu czasowego planu strategicznego. Z misji wynikają bezpośrednio cele strategiczne, których realizacja umoŝliwia osiągnięcie stanu rzeczy załoŝonego w misji. 3

4 Część V. Rezultaty i wskaźniki Precyzyjne określenie rezultatów oraz wskaźników do wyznaczonych celów umoŝliwi monitoring, stałą kontrolę realizowanych działań oraz ewaluację strategii. Część VI. Plan Operacyjny Program operacyjny zawiera cele operacyjne oraz główne przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne oraz wyznacza jednostki odpowiedzialne za ich koordynację i realizację. Uszczegółowione informacje z tego zakresu takie jak: poszczególne zadania inwestycyjne, terminy realizacji, podział zadań inwestycyjnych na etapy, pełne koszty oraz załoŝone źródła finansowania zawierają tabele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiące załącznik do niniejszego opracowania. Część VII. System zarządzania, monitoringu i ewaluacji strategii W tej części materiału umieszczono systemy: zarządzania, monitoringu i ewaluacji, które umoŝliwią efektywne wdroŝenie SRLGJL w Ŝycie. Cześć VIII. Zgodność SRL ze strategicznymi dokumentami na poziomie regionalnym i krajowym Ta część materiału wykazuje spójność dokumentu SRLGJL ze strategicznymi kierunkami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata , Strategii Rozwoju Kraju na lata oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: Część IX. Wieloletni Plan Inwestycyjny Wieloletni plan inwestycyjny stanowi instrument wdraŝania strategii rozwoju. Szczegółowa metodologia opracowania WPI wraz z zasadami konsultacji, naboru wniosków i kryteriami wyboru projektów do realizacji znajduje się w oddzielnym dokumencie ze względu na jej obszerność. W załącznikach nr 1 i nr 2 do strategii umieszczono natomiast najwaŝniejsze końcowe produkty WPI, czyli tabele z zadaniami w poszczególnych dziedzinach i latach realizacji wraz z oszacowaniem kosztów, źródłami finansowania. 4

5 Przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Lokalnego skorzystano z wielu opracowań i publikacji, w tym: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janów Lubelski , Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego, Strategii Pozyskania Inwestora, Strategii Marketingowej Gminy Janów Lubelski, Strategii Oświatowej, Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski. Informacje statystyczne o gminie pochodzą głównie z publikacji: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych oraz Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach , a takŝe danych Głównego Urzędu Statystycznego Bank Danych Regionalnych. 5

6 Część I METODOLOGIA 6

7 I.1. Podstawowe załoŝenia metodologiczne I.1.1. Przyjęty horyzont czasowy Przyjmuje się jako horyzont czasowy Strategii Rozwoju Lokalnego lata zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju i odpowiednio do okresu programowania funduszy strukturalnych./horyzont obejmuje lata /. I.1.2. Przyjęty zakres dziedzin - obszarów podstawowych Wyodrębniono następujące dziedziny-sfery o znaczeniu strategicznym: 1. Sfera ekologiczno-przestrzenna 2. Sfera społeczna 3. Sfera gospodarcza 4. Sfera infrastruktury technicznej 5. Sfera administracyjno-finansowa Zakres tematyczny zagadnień w poszczególnych sferach 1. SFERA EKOLOGICZNO-PRZESTRZENNA - lokalizacja - charakterystyka sieci osadniczej - opis zasobów naturalnych - opis zasobów kulturowych 2. SFERA SPOŁECZNA - demografia - wykształcenie i oświata - mieszkalnictwo - rekreacja i kultura - pomoc społeczna - opieka zdrowotna - bezpieczeństwo 3. SFERA GOSPODARCZA - podmioty gospodarcze 7

8 - struktura branŝ gospodarki - zatrudnienie - wynagrodzenia - potencjał gospodarczy - potencjał rozwoju turystyki 4. SFERA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - infrastruktura komunikacyjna - infrastruktura wodno-kanalizacyjna - infrastruktura energetyczna - infrastruktura ekologiczna 5. SFERA ADMINISTRACYJNO - FINANSOWA - struktura przychodów gminy - struktura wydatków gminy - informacja i promocja - kapitał społeczny /potencjał organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców/ Podstawowe procedury W celu sprawnego przeprowadzenia prac nad SRL opracowano wewnętrzne procedury i harmonogramy określające zakres działań i terminy realizacyjne Procedura przygotowania SRL 1. Wyznaczenie przez Burmistrza osoby odpowiedzialnej za opracowanie SRL. 2. Powołaniu zespołów roboczych spośród przedstawicieli mieszkańców, środowiska społecznego, członków Rady Miejskiej oraz pracowników instytucji gospodarczych, pozarządowych i samorządowych. 3. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji społecznych. 4. Przeprowadzenie analizy strategicznej. 5. Opracowanie dokumentu strategii. 6. Przeprowadzenie konsultacji projektu strategii. 7. Wniesienie na obrady Rady Miejskiej Strategii Rozwoju Lokalnego. 8. Przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego uchwałą Rady Miejskiej. 8

9 I.2. Etapy metodologiczne, ich zakres oraz zastosowane metody analizy strategicznej I.2.1. Etapy metodologiczne Przyjmuje się trzy podstawowe etapy metodologiczne: 1. Diagnoza sytuacji aktualnej 2. Analiza strategiczna 3. Analiza wykonawcza I. DIAGNOZA SYTUACJI AKTUALNEJ II. ANALIZA STRATEGICZNA III. ANALIZA WYKONAWCZA I.2.2. Zakres poszczególnych etapów metodologicznych I etap metodologiczny - Diagnoza sytuacji aktualnej W diagnozie stanu aktualnego zawarto zbiór podstawowych informacji o mieście i gminie, które obrazują pozycję strategiczną miejscowości. Informacje te są punktem wyjścia do identyfikacji głównych problemów stanowiących bariery rozwojowe i szans strategicznych. 9

10 Przyjęto następujący horyzont czasowy analizy informacji wyjściowych Diagnoza stanu aktualnego umoŝliwia określenie trendów, jakie zachodzą w poszczególnych sferach. Oprócz podstawowych danych w ujęciu dynamicznym, czyli na przestrzeni kilku ostatnich lat zgromadzono dane porównawcze w odniesieniu do innych miejscowości czy regionów kraju. Korzystano zarówno z danych dotyczących samej gminy Janów Lubelski jak i danych powiatowych, które moŝna stosować jako w duŝym stopniu odzwierciedlające procesy zachodzące w mikroregionie na tle innych mikroregionów i regionów Polski. II etap metodologiczny - Analiza strategiczna W zakres analizy strategicznej wchodzą następujące zagadnienia: - Określenie podstawowych obszarów strategicznych, - Określenie i hierarchizacja celów, - Wyodrębnienie misji, wizji oraz celów strategicznych szczegółowych, - Wyodrębnienie celów operacyjnych, - Opracowanie propozycji działań do poszczególnych celów strategicznych operacyjnych. III etap metodologiczny - Analiza wykonawcza W zakres analizy wykonawczej wchodzą następujące zagadnienia: - Określenie perspektywy czasowej załoŝonych przedsięwzięć, - Określenie wymaganych zasobów podstawowych /finansowych, rzeczowych, ludzkich/, - Określenie podmiotów odpowiedzialnych za koordynację działań, - Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata

11 Część II SYSTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11

12 Dokument SRLGJL był wszechstronnie konsultowany na wszystkich poziomach. Przeprowadzono konsultacje wstępne ze społecznością w trakcie spotkań bezpośrednich, konsultacje pośrednie w formie badań ankietowych, spotkania zespołów w poszczególnych sferach powołanych w celu opracowania strategii. Konsultacje końcowe przeprowadzono poprzez umieszczenie materiału strategii na stronie internetowej. II.1. Zespoły planistyczne W proces planowania włączono zarówno lokalną społeczność jak i szerokie grono osób bezpośrednio zainteresowanych rozwojem gminy. II.1.1. Zespół Konsultacyjny ds. SRG W skład zespołu konsultacyjnego ds. opracowania materiałów programowych takich jak strategia rozwoju czy Wieloletni Program Inwestycyjny wchodzą przedstawiciele firm lokalnych, organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych. 1. Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego - Przewodniczący Zespołu, 2. Czesław Krzysztoń Z-ca Burmistrza Janowa Lubelskiego Urząd Miejski, 3. Józef Bielak Sołtys Momot Górnych, 4. Lech Wronka - Radny Rady Miejskiej, 5. Marian Grzegórski - Radny Rady Miejskiej, 6. Marek Tomczyk - Radny Rady Miejskiej, 7. Tomasz Kaproń - Radny Rady Miejskiej, 8. Andrzej Surtel przedstawiciel organizacji przedsiębiorców, 9. Jan Dzikowiec przedstawiciel zarządców zasobami mieszkaniowymi budownictwa wielorodzinnego, 10. GraŜyna Łysiak przedstawiciel organizacji pozarządowych, 11. Beata Staszewska Ref. Promocji i Rozwoju Urząd Miejski. 12

13 II.1.2. Zespoły zadaniowe Zespoły Zadaniowe ds. SRLGJL W skład zespołów zadaniowych ds. SRLGJL wchodzą następujące osoby: Gospodarcza 1. Radny RM - Majkowski Ryszard 2. Radna RM - Czaja Joanna 3. Radny RM - Łukasik Andrzej 4. Radny RM - Ryszard Wasilewski 5. Radny RM - Marek Tomczyk 6. OSiR - Krzysztof Deruś 7. Almatur Lucjan Bukryj 8. Duo - Iwona Piłat Rząd 9. EMES - Mazur Stanisław 10. Park Krajobrazowy - Majkowski Andrzej 11. Skiba Artur 12. LFR - GraŜyna Łysiak 13. Urząd Miejski - Krzysztof Kołtyś 14. Urząd Miejski - Waldemar Futa Infrastruktura, zagospodarowanie przestrzenne i ekologia 1. Radny RM - Marian Grzegórski 2. Radna RM - Ewa Janus 3. PGKiM Cezary Jasiński 4. Oczyszczalnia Ścieków - Tomasz Pietras 5. Nadleśnictwo - Lucjan Bednarz 6. Urząd Miejski - ElŜbieta Michalska 7. Urząd Miejski - Jolanta Zezulińska 8. Urząd Miejski - Małgorzata Jasińska 9. Urząd Miejski - Anna Szkup Społeczna 1. Radny RM - Tomasz Kaproń 2. JOK - Łukasz Drewniak 3. MR - Barbara Nazarewicz 4. OPS - Anna Mazur 5. ZOSiP- Zbigniew Flis 6. Stowarzyszenie SAS - Janina Skubik Administracyjno Finansowa 1. Radny RM - Maciej Szczecki 2. Urząd Miejski - Krzysztof Kołtyś 3. Urząd Miejski - Czesław Krzysztoń 4. Urząd Miejski - BoŜena Czajkowska 5. Urząd Miejski - Bogumiła Szewc 13

14 II.2. Konsultacje z mieszkańcami II.2.1. Spotkania konsultacyjne Ideą przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego jest przede wszystkim włączenie w proces wyznaczania celów rozwoju jak najszerszego grona osób naleŝących do lokalnej społeczności. Dlatego teŝ, procedura opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego dla Janowa Lubelskiego uwzględnia szeroki zakres konsultacji społecznych. Cele i zadania wchodzące w zakres planu uzgadniano szczegółowo zarówno na etapie wstępnego zdiagnozowania kluczowych problemów jak i kierunków oraz proponowanych projektów realizacyjnych. Spotkania konsultacyjne związane z opracowaniem dokumentów planistycznych przeprowadzono w 2006 roku. W okresie od 19 kwietnia do 11 maja 2006 roku przeprowadzono 9 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Janowa Lubelskiego i miejscowości wiejskich. PoniŜej harmonogram zrealizowanych konsultacji. Tabela nr 1 - Konsultacje społeczne - zestawienie Lp. Termin Temat Grupa docelowa kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Biała /około 25 osób/ kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Biała /około 16 osób/ Otwarte spotkanie dla mieszkańców Zofianki /30 osób/ Spotkanie z młodzieŝą gimnazjalną i licealną / 130 osób/ 14

15 Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI maja 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI Spotkanie dla mieszkańców Janowa Lubelskiego oraz organizacji katolickich i duchowieństwa Parafia Św. Jana Chrzciciela /około 21 osób/ Spotkanie dla mieszkańców Janowa Lubelskiego oraz organizacji katolickich i duchowieństwa Parafia Św. Jadwigi /około 22 osób/ Spotkanie dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji /około 24 osób/ Otwarte spotkanie dla mieszkańców miejscowości Momoty Górne, Momoty Dolne, Ujście, Kiszki, ŁąŜek /30 osób/ Spotkanie z młodzieŝą / 15 osoby/ II.2.2. Badania ankietowe Cel i zakres badania. Celem ankiety było uzyskanie opinii na temat sytuacji mieszkańców i zadań, które powinien realizować samorząd w pierwszej kolejności. Opis metody. Ankieta składała się z trzech otwartych pytań: Pytanie 1 - Jakie są wg Pana/Pani główne problemy mieszkańców gminy? Pytanie 2 - Jakie zadania, działania lub inwestycje powinien realizować samorząd gminy? Pytanie 3 - Inne uwagi i propozycje 15

16 Przeprowadzenie badania. Łącznie zebrano i przeanalizowano 374 ankiet. Ankieterami była młodzieŝ z janowskiego gimnazjum, której zadaniem było zebranie opinii pełnoletnich osób z otoczenia /rodzina lub znajomi/. Dzięki zastosowanej metodzie z rozprowadzonych 600 ankiet powróciło aŝ 374 wypełnionych poprawnie. Wyniki podstawowe. Najistotniejszą kwestią dla mieszkańców jest stan infrastruktury drogowej /łącznie 417 odpowiedzi/. Następnie sprawy związane z lokalnym rynkiem pracy /łącznie 406 odpowiedzi w tym jako problem 284/. Kolejno niezwykle waŝne są obiekty sportowe i rekreacyjne /182 odpowiedzi/ oraz zagospodarowanie czasu wolnego /124 odpowiedzi/. W następnej kolejności mieszkańcy zwracają uwagę na oświatę /122 odpowiedzi -większość dotyczy kwestii utworzenia uczelni wyŝszej /, bezpieczeństwo /łącznie 104/ oraz inwestycje /łącznie 99/. Wyniki w poszczególnych pytaniach. W pierwszym pytaniu, Jakie są wg Pana/Pani główne problemy mieszkańców gminy, ankietowani głównie skupili się na problemach związanych z bezrobociem, złym stanem dróg w mieście i okolicach oraz niskimi zarobkami. W drugim pytaniu, Jakie zadania, działania lub inwestycje powinien realizować samorząd gminy, mieszkańcy zwrócili uwagę przede wszystkim na potrzebę remontu dróg i chodników, budowy obwodnicy, parkingów i oświetlenia ulic osiedlowych. Następnie mieszkańcy liczą takŝe na większą aktywność gminy w zakresie budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. W ostatnim pytaniu Inne uwagi i propozycje koncentrowano się na uwagach odnośnie pracy samorządu oraz niewystarczającej oferty w zakresie spędzania czasu wolnego, a takŝe problemach związanych z funkcjonowaniem oświaty. 16

17 Tabela nr 2. Zestawienie łączne wyników uzyskanych z trzech pytań ankiety Kategoria odpowiedzi liczba odpowiedzi łącznie Pyt. 1 PROBLEM Pyt. 2 ZADANIA Pyt. 3 UWAGI Infrastruktura drogowa 2. Rynek pracy Obiekty sportowe i rekreacyjne Zagospodarowanie czasu wolnego Oświata Bezpieczeństwo Inwestycje Wysokość zarobków/dochodów Infrastruktura wodnokanalizacyjna i ekologiczna Praca samorządu i urzędów Czystość miasta Warunki mieszkaniowe Patologie społeczne Pomoc społeczna Inne Problemy medyczne Zieleń miejska

18 Tabela nr 3.- Zestawienie wyników - pytanie 1 - Jakie są według Pana/Pani główne problemy mieszkańców gminy Kategoria odpowiedzi zakres/rodzaje odpowiedzi Suma odpow. 1. Infrastruktura drogowa zły stan dróg (100), mało parkingów (21), brak i zły stan chodników (19), brak obwodnicy (14), słabe oświetlenie dróg (13) Rynek pracy bezrobocie (172), brak pracy (96) Obiekty sportowe i rekreacyjne brak - mało obiektów sportowych (14), brak placów sportowych (11) Zagospodarowanie czasu wolnego brak miejsc dla aktywnej młodzieŝy (22), mało miejsc rozrywki (16) Oświata brak wyŝszej uczelni (22), mało obiektów kulturalno - rozrywkowo - oświatowych (17), Bezpieczeństwo bezpańskie psy (22), chuligaństwo młodzieŝy (15), brak bezpieczeństwa publicznego (13) Inwestycje brak inwestycji przemysłu (14), brak zakładów pracy (9), Wysokość zarobków/dochodów niskie wynagrodzenia za pracę (61) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ekologiczna brak kanalizacji (17) Praca samorządu i urzędów zła komunikacja między interesantem a pracownikiem (3) Czystość miasta zanieczyszczenie środowiska - lasów (12), brak koszy na śmieci (9), dzikie wysypiska śmieci (4) Warunki mieszkaniowe niewystarczająca ilość mieszkań (24), brak mieszkań socjalnych (5) Patologie społeczne alkoholizm (18), łatwy dostęp do narkotyków(12), sprzedaŝ alkoholu, papierosów nieletnim (6) Pomoc społeczna słaba pomoc ubogim rodzinom (3) Inne brak dostępu do Internetu (6), brak zasięgu tel. kom. (5) Problemy medyczne zła opieka medyczna (8), Zieleń miejska za mało zieleni w mieście (4) 4 18

19 Tabela nr 4. Zestawienie wyników - pytanie 2 - Jakie zadania, działania lub inwestycje powinien realizować samorząd gminny Kategoria odpowiedzi liczba odpow. 1. Infrastruktura drogowa remont dróg (121), budowa obwodnicy (35), remont/budowa chodników (27), oświetlenie ulic osiedlowych (22), budowa parkingów (18), trasy rowerowe (10) Rynek pracy tworzenie nowych miejsc pracy (101), miejsca pracy dla studentów i młodzieŝy (6) Obiekty sportowe i rekreacyjne budowa basenu (61), rozbudowa obiektów sportowych (49) budowa stadionu (17), brak placów zabaw (16), Zagospodarowanie czasu wolnego brak miejsc dla aktywnej młodzieŝy (37), mały rozwój turystyki (12), mało miejsc rozrywki(11) Oświata utworzenie wyŝszej uczelni (22), środki na edukację (17), brak kina (11), mało obiektów kulturalno - rozrywkowo - oświatowych (10), Bezpieczeństwo brak bezpieczeństwa publicznego (21), brak monitoringu miasta(7), za mało patroli i interwencji policji (6) Inwestycje tworzenie przemysłu (14), modernizacja zalewu (12), ściąganie inwestorów (11), wspieranie przedsiębiorstw (11), promocja gminy (10), Wysokość zarobków/dochodów zwiększenie zarobków (7) 7 9. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ekologiczna kanalizacja (37), modernizacja oczyszczalni ścieków (6), czystość rzek i zbiorników wodnych (5), Praca samorządu i urzędów 11. Czystość miasta mało koszy na śmieci (9), czystość miasta (6) Warunki mieszkaniowe budowa nowych mieszkań (16), niewystarczająca ilość mieszkań (3) Patologie społeczne narkomania (4) Pomoc społeczna większy dostęp do pomocy społecznej (14), Inne łatwiejszy dostęp do Internetu (8), poprawa zasięgu sieci komórkowych (6), Problemy medyczne zwiększenie środków na opiekę medyczną (9) Zieleń miejska za mało zieleni w mieście (6) 6 19

20 Tabela nr 5. Zestawienie wyników - pytanie 3 - Uwagi i propozycje Kategoria odpowiedzi liczba odpow. 1. Infrastruktura drogowa zły stan dróg (14), budowa obwodnicy (3) Rynek pracy mało miejsc pracy (9), działania w związku z bezrobociem (6) Obiekty sportowe i rekreacyjne budowa i modernizacja obiektów sportowych (14), Zagospodarowanie czasu wolnego miejsca aktywizujące młodzieŝ (12), mało ośrodków kulturowych (9), brak placów zabaw (5) Oświata zwiększenie dofinansowania na szkoły (11), u tworzenie wyŝszej uczelni (7), zwiększyć stypendia (5), Bezpieczeństwo więcej patroli policyjnych (14), bezpańskie psy (6), Inwestycje rozbudowa miasta (7), brak funduszy na rozwój wsi (7), organizacja targowiska (4) Wysokość zarobków/dochodów 9. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ekologiczna 10. Praca samorządu i urzędów częstsze spotkania burmistrza z mieszkańcami (22), zła praca urzędów/ samorządu (16), dobra praca urzędów/samorządu (8), dobre wykorzystanie funduszy UE (7), zła obsługa interesanta (5), Czystość miasta za mało koszy na śmieci (5), dzikie wysypiska (5), Warunki mieszkaniowe 13. Patologie społeczne narkotyki (5) Pomoc społeczna pomoc finansowa ubogim (12) Inne 16. Problemy medyczne 17. Zieleń miejska 20

21 Część III DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ JANOWA LUBELSKIEGO 21

22 III.1. Sfera ekologiczno-przestrzenna III.1.1. Lokalizacja Miasto i Gmina Janów Lubelski połoŝona jest we wschodniej Polsce, w południowozachodniej części województwa lubelskiego w powiecie janowskim. Janów Lubelski leŝy na skrzyŝowaniu dróg krajowych: nr 19, która w przyszłości ma stać się drogą ekspresową stanowiącą główny szlak komunikacyjny wschodniej Polski (północ-południe) oraz nr 74 Kielce Zamość. Bezpośrednie połoŝenie przy drogach krajowych sprawia, Ŝe Janów Lubelski ma stosunkowo dobre połączenia komunikacyjne z największymi miastami regionu: Lublinem, Rzeszowem, Zamościem oraz Krakowem i Warszawą. Odległości do wybranych ośrodków miejskich: Lublin (77 km), Rzeszów (89 km), Zamość (67 km), Kraków (250 km), Warszawa (236 km). Odległość do przejść granicznych: Ukraina Hrebenne (126 km), Zosin (135 km), Białoruś Terespol (238 km), Słowacja Barwinek (179 km) Odległość do portów lotniczych: Międzynarodowe: Rzeszów Jesionka (79 km), Kraków Balice (266 km), Warszawa Okęcie (242 km). Gmina Janów Lubelski graniczy z siedmioma następującymi gminami: 1. Od północy sąsiaduje z gminą Modliborzyce i Godziszów 2. Od wschodu z gminą Dzwola, 3. Od południowego - wschodu z gminą Biłgoraj, 4. Od południa z gminą Jarocin i Krzeszów (powiat niŝański), 5. Od południowego - zachodu z gminą Pysznica (powiat stalowowolski). 22

23 Janów Lubelski jako subregionalny ośrodek rozwoju stanowi siedzibę blisko 50 tysięcznego powiatu, jest lokalnym centrum gospodarczym, oświatowym i kulturalnym. III.1.2. Charakterystyka sieci osadniczej W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Tabela nr 6. Miejscowości gminy Status Nazwa miejscowości 1 miasto Janów Lubelski 2 wieś ŁąŜek Garncarski, Jonaki, Kiszki, Kopce, Cegielnia, Szewce 3 sołectwo Biała I, Biała II, Borownica, ŁąŜek Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna III.1.3. Zasoby naturalne PołoŜenie gminy Janów Lubelski na styku dwóch jednostek fizyczno - geograficznych: WyŜyna Lubelska i Kotlina Sandomierska ma swoje odbicie w bogactwie form terenu, klimacie, urozmaiconym składzie florystycznym i faunistycznym, a takŝe w bogactwie 23

24 historyczno - kulturowym. MoŜna tu znaleźć zarówno piaszczystą krainę porośniętą lasami, urozmaiconą wydmami i podmokłymi torfowiskami, jak i spływającymi z Roztocza do doliny Sanu rzekami, które rozcinając lessowe podłoŝe tworzą sieć jarów i wąwozów. Głównym motywem przyjazdu turystów do Janowa Lubelskiego jest chęć wypoczynku nad zalewem janowskim, jak równieŝ bliskie sąsiedztwo Lasów Janowskich. Lasy są duŝym atutem gminy, zajmują ponad 60 % jej powierzchni. Znaczną cześć tego obszaru stanowi Park Krajobrazowy Lasy Janowskie liczący ha, a z otuliną ha. 80 % obszaru Parku, to lasy z wysokim udziałem drzewostanów pochodzenia naturalnego, głównie sosnowych, sosnowo-jodłowych i mieszanych. Jest to jeden z największych w kraju obszarów leśnych, z zachowanymi fragmentami dawnej puszczy Sandomierskiej, z duŝymi zespołami stawów, bagien, torfowisk, gdzie występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin. Obszary bagienne opanowała roślinność torfowisk przejściowych i wysokich. Do waŝniejszych gatunków naleŝą: przygiełka biała, bagno zwyczajne, borówka bagienna, Ŝurawina błotna, turzyca bagienna i nitkowata. Na terenach lasów i bagien zachowało się wiele rzadkich gatunków roślin naczyniowych: czosnek niedźwiedzi, kokorycz pusty, śmiałek pogięty, rosiczka długolistna i pośrednia, grzybień północny, widłak spłaszczony oraz widłak cyprysowy. Na terenie gminy Janów Lubelski zarejestrowano kilka rzadkich gatunków grzybów kapeluszowych, porostów i mszaków. Charakterystyczne dla Lasów Janowskich jest liczne występowanie śródleśnych łąk i enklaw trawiastych. Teren gminy Janowa Lubelskiego, ze względu na swój charakter ma bardzo korzystne warunki bytowania fauny. Występuje tu wiele rzadkich i zagroŝonych wyginięciem gatunków zwierząt. Na terenie gminy stwierdzono występowanie 20 chronionych ssaków, z których 4 wymieniono w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt, 14 występujących gatunków płazów oraz gady objęte są ochrona gatunkową. Ssaki Lasów Janowskich nie są dokładnie poznane. Najwięcej informacji odnosi się do zwierząt łownych: łosi, jeleni, dzików. Wśród drobnych ssaków najczęściej występuje nornica ruda, a najrzadziej nornik bury i orzesznica. Z gatunków zagroŝonych na tym terenie występują bobry, wilki oraz wydry. 24

25 DuŜa liczba i róŝnorodność występujących gatunków ptaków jest jednym ze wskaźników wysokich walorów przyrodniczych terenu. Szacuje się, Ŝe jest ich około 170, a wśród nich wiele rzadkich i ginących, takich jak: bielik, krótkoszpon, orlik grubodzioby i krzykliwy. Obok nich gniazdują równieŝ gatunki rzadkie, m in.: bocian czarny, płaskonos, trzmielojad, kania mała, błotnik popielaty, kraska, zimorodek, Ŝuraw. Urozmaiceniem leśnych obszarów są liczne kompleksy stawowe łącznie to ok. 130 śródleśnych zbiorników wodnych. Na terenie Parku Krajobrazowego znajduje się 6 rezerwatów przyrody: Rezerwat Szklarnia znajduje się w odległości ok. 3 km od Janowa Lubelskiego, Rezerwat Lasy Janowskie oprócz walorów naturalnych, przedstawia duŝą wartość historyczną. Turysta ma okazję zwiedzenia Porytowego Wzgórza miejsca upamiętniającego największą bitwę partyzancką na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Rezerwat Imielty Ług połoŝony w zachodniej części Lasów Janowskich, znany z duŝej ilości gatunków ptaków środowiska wodno-błotnego, Rezerwat Kacze Błota jest bagnem śródleśnym, charakterystycznym dla dawnej puszczy, Rezerwat Jastkowice najstarszy z rezerwatów utworzony w celu ochrony fragmentu lasu o dawnym puszczańskim charakterze. Prawie cały obszar Nadleśnictwa Janów (98,5%) znajduje się w granicach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 powołanej na tym obszarze Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Rozporządzenie z dnia 5 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w prawie obszarów specjalnej ochrony ptaków). Kod obszaru PLB060005, Nazwa: Lasy Janowskie. Inne formy ochrony przyrody występujące na terenie Nadleśnictwa: - 6 rezerwatów przyrody o łącznej pow. 4344, 40 ha - uŝytki ekologiczne 11 sz. - strefy ochronne dziko występujących zwierząt objętych ochroną 24 - Park Krajobrazowy Lasy Janowskie pow ,83 ha wraz z otuliną o pow ,00 ha. 25

26 - Obszar Chronionego Krajobrazu na pow. 294,23 ha (fragment terenu leŝący w obrębie zachodniego krańca Roztocza Zachodniego). W 2003 roku Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie, której podległe jest Nadleśnictwo Janów, przyznany został międzynarodowy certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC Certyfikat ten zaświadcza o tym, Ŝe gospodarka leśna na terenie nadzorowanym przez RDLP jest zgodna z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi. III.1.4. Zasoby kulturowe Na terenie gminy Janów Lubelski istnieje niewiele zachowanych zabytków historycznych, te jednak, które tutaj są, stanowią waŝny element wspomagający rozwój turystyki. Zabytki i muzea: - Chroniony układ urbanistyczny starego miasta (tzw. miasta idealnego) - Klasztor OO Dominikanów i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (barokowy) - Drewniany kościół w Momotach Górnych - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim - Park miejski jeden z pierwszych ogrodów spacerowych w Królestwie Polskim - Ekspozycja taboru kolejki wąskotorowej - Wystawa przyrodnicza w Nadleśnictwie Janów Lubelski w Centrum Edukacji Ekologicznej - Ostoja konika biłgorajskiego w rezerwacie Szklarnia - ŁąŜek Garncarski miejscowość słynąca z tradycyjnego garncarstwa i kaflarstwa. Janów Lubelski posiada bardzo ciekawy układ urbanistyczny, który był wzorowany na renesansowym wzorcu miasta idealnego. Do dnia dzisiejszego przetrwał historyczny układ miasta, z zachowanym czworobocznym rynkiem i regularną siatką związanych z nim ulic. Układ urbanistyczny miasta cechuje ponadto sprzęŝenie dwóch rynków ulicą Jana Zamoyskiego - Starego Miasta i prostokątnego rynku Nowego Miasta, na części, którego zlokalizowano jeden z najstarszych ogrodów miejskich w Polsce. Głównym zadaniem polityki przestrzennej jest dostosowanie rodzaju działań konserwatorskich oraz 26

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Arnold Donitza Z-ca PrezesaWFOSiGW 1 Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru Schemat dokumentu 1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne MOF Biłgoraj na tle dokumentów strategicznych Uwarunkowania wynikające z położenia administracyjnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY SWARZĘDZ NA TEMAT SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PYTAŃ KWESTINARIUSZA ANKIETY 1. Jak Panu/Pani żyje się w gminie Swarzędz?

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Ankieta A. Słabe strony i zagroŝenia. PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA

Ankieta A. Słabe strony i zagroŝenia. PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA Ankieta A PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA HIERARCHIZACJA (USTALENIE WAśNOŚCI) PROBLEMÓW - SŁABE STRONY ORAZ ZAGROśENIA Proszę o ocenę poniŝszych zagadnień w kontekście waŝności u jaki stanowią one

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo