Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata Janów Lubelski, grudzień 2007

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA... 6 Cześć II. SYSTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Część III. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ JANOWA LUBELSKIEGO Część IV. MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE Część V. REZULTATY I WSKAŹNIKI Cześć VI. PLAN OPERACYJNY Część VII. SYSTEMY ZARZĄDZANIA, MONITORINGU I EWALUACJI STRATEGII. 170 Część VIII. ZGODNOŚĆ SRL ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM Część IX. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY..179 Str. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1. Wieloletni Program Inwestycyjny w dziedzinach Załącznik nr 2. Wieloletni Program Inwestycyjny w poszczególnych latach

3 WPROWADZENIE Celem opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Janowa Lubelskiego jest efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami dla dynamicznego rozwoju miasta i gminy, poprzez realizację najwaŝniejszych projektów infrastrukturalnych i organizacyjnych. Planowanie długofalowe umoŝliwia wydajne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Opracowany plan strategiczny pozwala na realizacje działań uporządkowanych logicznie, przyczynowo i spójnych wewnętrznie. Opracowanie Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski zawiera następujące części: Część I. Metodologia Zawiera podstawowe procedury planistyczne oraz metody wykorzystane przy tworzeniu kluczowych załoŝeń, celów i opisu planowanych działań w ramach SRLGJL. Cześć II. System konsultacji społecznych Zawiera opis zrealizowanych działań w zakresie konsultacji bezpośrednich i pośrednich. Cześć III. Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Janowa Lubelskiego W analizie stanu aktualnego zawarto zbiór podstawowych informacji o mieście i gminie, które obrazują pozycję strategiczną miejscowości. Informacje te, są punktem wyjścia do identyfikacji mocnych i słabych stron oraz zagroŝeń i szans strategicznych. Część IV. Misja, wizja, cele strategiczne Misja wskazuje generalny kierunek rozwoju gminy. Określa w sposób ogólny, co gmina chce osiągnąć w załoŝonym horyzoncie czasowym. Wizja przedstawia poŝądany stan na koniec horyzontu czasowego planu strategicznego. Z misji wynikają bezpośrednio cele strategiczne, których realizacja umoŝliwia osiągnięcie stanu rzeczy załoŝonego w misji. 3

4 Część V. Rezultaty i wskaźniki Precyzyjne określenie rezultatów oraz wskaźników do wyznaczonych celów umoŝliwi monitoring, stałą kontrolę realizowanych działań oraz ewaluację strategii. Część VI. Plan Operacyjny Program operacyjny zawiera cele operacyjne oraz główne przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne oraz wyznacza jednostki odpowiedzialne za ich koordynację i realizację. Uszczegółowione informacje z tego zakresu takie jak: poszczególne zadania inwestycyjne, terminy realizacji, podział zadań inwestycyjnych na etapy, pełne koszty oraz załoŝone źródła finansowania zawierają tabele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiące załącznik do niniejszego opracowania. Część VII. System zarządzania, monitoringu i ewaluacji strategii W tej części materiału umieszczono systemy: zarządzania, monitoringu i ewaluacji, które umoŝliwią efektywne wdroŝenie SRLGJL w Ŝycie. Cześć VIII. Zgodność SRL ze strategicznymi dokumentami na poziomie regionalnym i krajowym Ta część materiału wykazuje spójność dokumentu SRLGJL ze strategicznymi kierunkami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata , Strategii Rozwoju Kraju na lata oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: Część IX. Wieloletni Plan Inwestycyjny Wieloletni plan inwestycyjny stanowi instrument wdraŝania strategii rozwoju. Szczegółowa metodologia opracowania WPI wraz z zasadami konsultacji, naboru wniosków i kryteriami wyboru projektów do realizacji znajduje się w oddzielnym dokumencie ze względu na jej obszerność. W załącznikach nr 1 i nr 2 do strategii umieszczono natomiast najwaŝniejsze końcowe produkty WPI, czyli tabele z zadaniami w poszczególnych dziedzinach i latach realizacji wraz z oszacowaniem kosztów, źródłami finansowania. 4

5 Przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Lokalnego skorzystano z wielu opracowań i publikacji, w tym: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janów Lubelski , Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego, Strategii Pozyskania Inwestora, Strategii Marketingowej Gminy Janów Lubelski, Strategii Oświatowej, Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski. Informacje statystyczne o gminie pochodzą głównie z publikacji: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych oraz Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach , a takŝe danych Głównego Urzędu Statystycznego Bank Danych Regionalnych. 5

6 Część I METODOLOGIA 6

7 I.1. Podstawowe załoŝenia metodologiczne I.1.1. Przyjęty horyzont czasowy Przyjmuje się jako horyzont czasowy Strategii Rozwoju Lokalnego lata zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju i odpowiednio do okresu programowania funduszy strukturalnych./horyzont obejmuje lata /. I.1.2. Przyjęty zakres dziedzin - obszarów podstawowych Wyodrębniono następujące dziedziny-sfery o znaczeniu strategicznym: 1. Sfera ekologiczno-przestrzenna 2. Sfera społeczna 3. Sfera gospodarcza 4. Sfera infrastruktury technicznej 5. Sfera administracyjno-finansowa Zakres tematyczny zagadnień w poszczególnych sferach 1. SFERA EKOLOGICZNO-PRZESTRZENNA - lokalizacja - charakterystyka sieci osadniczej - opis zasobów naturalnych - opis zasobów kulturowych 2. SFERA SPOŁECZNA - demografia - wykształcenie i oświata - mieszkalnictwo - rekreacja i kultura - pomoc społeczna - opieka zdrowotna - bezpieczeństwo 3. SFERA GOSPODARCZA - podmioty gospodarcze 7

8 - struktura branŝ gospodarki - zatrudnienie - wynagrodzenia - potencjał gospodarczy - potencjał rozwoju turystyki 4. SFERA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - infrastruktura komunikacyjna - infrastruktura wodno-kanalizacyjna - infrastruktura energetyczna - infrastruktura ekologiczna 5. SFERA ADMINISTRACYJNO - FINANSOWA - struktura przychodów gminy - struktura wydatków gminy - informacja i promocja - kapitał społeczny /potencjał organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców/ Podstawowe procedury W celu sprawnego przeprowadzenia prac nad SRL opracowano wewnętrzne procedury i harmonogramy określające zakres działań i terminy realizacyjne Procedura przygotowania SRL 1. Wyznaczenie przez Burmistrza osoby odpowiedzialnej za opracowanie SRL. 2. Powołaniu zespołów roboczych spośród przedstawicieli mieszkańców, środowiska społecznego, członków Rady Miejskiej oraz pracowników instytucji gospodarczych, pozarządowych i samorządowych. 3. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji społecznych. 4. Przeprowadzenie analizy strategicznej. 5. Opracowanie dokumentu strategii. 6. Przeprowadzenie konsultacji projektu strategii. 7. Wniesienie na obrady Rady Miejskiej Strategii Rozwoju Lokalnego. 8. Przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego uchwałą Rady Miejskiej. 8

9 I.2. Etapy metodologiczne, ich zakres oraz zastosowane metody analizy strategicznej I.2.1. Etapy metodologiczne Przyjmuje się trzy podstawowe etapy metodologiczne: 1. Diagnoza sytuacji aktualnej 2. Analiza strategiczna 3. Analiza wykonawcza I. DIAGNOZA SYTUACJI AKTUALNEJ II. ANALIZA STRATEGICZNA III. ANALIZA WYKONAWCZA I.2.2. Zakres poszczególnych etapów metodologicznych I etap metodologiczny - Diagnoza sytuacji aktualnej W diagnozie stanu aktualnego zawarto zbiór podstawowych informacji o mieście i gminie, które obrazują pozycję strategiczną miejscowości. Informacje te są punktem wyjścia do identyfikacji głównych problemów stanowiących bariery rozwojowe i szans strategicznych. 9

10 Przyjęto następujący horyzont czasowy analizy informacji wyjściowych Diagnoza stanu aktualnego umoŝliwia określenie trendów, jakie zachodzą w poszczególnych sferach. Oprócz podstawowych danych w ujęciu dynamicznym, czyli na przestrzeni kilku ostatnich lat zgromadzono dane porównawcze w odniesieniu do innych miejscowości czy regionów kraju. Korzystano zarówno z danych dotyczących samej gminy Janów Lubelski jak i danych powiatowych, które moŝna stosować jako w duŝym stopniu odzwierciedlające procesy zachodzące w mikroregionie na tle innych mikroregionów i regionów Polski. II etap metodologiczny - Analiza strategiczna W zakres analizy strategicznej wchodzą następujące zagadnienia: - Określenie podstawowych obszarów strategicznych, - Określenie i hierarchizacja celów, - Wyodrębnienie misji, wizji oraz celów strategicznych szczegółowych, - Wyodrębnienie celów operacyjnych, - Opracowanie propozycji działań do poszczególnych celów strategicznych operacyjnych. III etap metodologiczny - Analiza wykonawcza W zakres analizy wykonawczej wchodzą następujące zagadnienia: - Określenie perspektywy czasowej załoŝonych przedsięwzięć, - Określenie wymaganych zasobów podstawowych /finansowych, rzeczowych, ludzkich/, - Określenie podmiotów odpowiedzialnych za koordynację działań, - Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata

11 Część II SYSTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11

12 Dokument SRLGJL był wszechstronnie konsultowany na wszystkich poziomach. Przeprowadzono konsultacje wstępne ze społecznością w trakcie spotkań bezpośrednich, konsultacje pośrednie w formie badań ankietowych, spotkania zespołów w poszczególnych sferach powołanych w celu opracowania strategii. Konsultacje końcowe przeprowadzono poprzez umieszczenie materiału strategii na stronie internetowej. II.1. Zespoły planistyczne W proces planowania włączono zarówno lokalną społeczność jak i szerokie grono osób bezpośrednio zainteresowanych rozwojem gminy. II.1.1. Zespół Konsultacyjny ds. SRG W skład zespołu konsultacyjnego ds. opracowania materiałów programowych takich jak strategia rozwoju czy Wieloletni Program Inwestycyjny wchodzą przedstawiciele firm lokalnych, organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych. 1. Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego - Przewodniczący Zespołu, 2. Czesław Krzysztoń Z-ca Burmistrza Janowa Lubelskiego Urząd Miejski, 3. Józef Bielak Sołtys Momot Górnych, 4. Lech Wronka - Radny Rady Miejskiej, 5. Marian Grzegórski - Radny Rady Miejskiej, 6. Marek Tomczyk - Radny Rady Miejskiej, 7. Tomasz Kaproń - Radny Rady Miejskiej, 8. Andrzej Surtel przedstawiciel organizacji przedsiębiorców, 9. Jan Dzikowiec przedstawiciel zarządców zasobami mieszkaniowymi budownictwa wielorodzinnego, 10. GraŜyna Łysiak przedstawiciel organizacji pozarządowych, 11. Beata Staszewska Ref. Promocji i Rozwoju Urząd Miejski. 12

13 II.1.2. Zespoły zadaniowe Zespoły Zadaniowe ds. SRLGJL W skład zespołów zadaniowych ds. SRLGJL wchodzą następujące osoby: Gospodarcza 1. Radny RM - Majkowski Ryszard 2. Radna RM - Czaja Joanna 3. Radny RM - Łukasik Andrzej 4. Radny RM - Ryszard Wasilewski 5. Radny RM - Marek Tomczyk 6. OSiR - Krzysztof Deruś 7. Almatur Lucjan Bukryj 8. Duo - Iwona Piłat Rząd 9. EMES - Mazur Stanisław 10. Park Krajobrazowy - Majkowski Andrzej 11. Skiba Artur 12. LFR - GraŜyna Łysiak 13. Urząd Miejski - Krzysztof Kołtyś 14. Urząd Miejski - Waldemar Futa Infrastruktura, zagospodarowanie przestrzenne i ekologia 1. Radny RM - Marian Grzegórski 2. Radna RM - Ewa Janus 3. PGKiM Cezary Jasiński 4. Oczyszczalnia Ścieków - Tomasz Pietras 5. Nadleśnictwo - Lucjan Bednarz 6. Urząd Miejski - ElŜbieta Michalska 7. Urząd Miejski - Jolanta Zezulińska 8. Urząd Miejski - Małgorzata Jasińska 9. Urząd Miejski - Anna Szkup Społeczna 1. Radny RM - Tomasz Kaproń 2. JOK - Łukasz Drewniak 3. MR - Barbara Nazarewicz 4. OPS - Anna Mazur 5. ZOSiP- Zbigniew Flis 6. Stowarzyszenie SAS - Janina Skubik Administracyjno Finansowa 1. Radny RM - Maciej Szczecki 2. Urząd Miejski - Krzysztof Kołtyś 3. Urząd Miejski - Czesław Krzysztoń 4. Urząd Miejski - BoŜena Czajkowska 5. Urząd Miejski - Bogumiła Szewc 13

14 II.2. Konsultacje z mieszkańcami II.2.1. Spotkania konsultacyjne Ideą przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego jest przede wszystkim włączenie w proces wyznaczania celów rozwoju jak najszerszego grona osób naleŝących do lokalnej społeczności. Dlatego teŝ, procedura opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego dla Janowa Lubelskiego uwzględnia szeroki zakres konsultacji społecznych. Cele i zadania wchodzące w zakres planu uzgadniano szczegółowo zarówno na etapie wstępnego zdiagnozowania kluczowych problemów jak i kierunków oraz proponowanych projektów realizacyjnych. Spotkania konsultacyjne związane z opracowaniem dokumentów planistycznych przeprowadzono w 2006 roku. W okresie od 19 kwietnia do 11 maja 2006 roku przeprowadzono 9 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Janowa Lubelskiego i miejscowości wiejskich. PoniŜej harmonogram zrealizowanych konsultacji. Tabela nr 1 - Konsultacje społeczne - zestawienie Lp. Termin Temat Grupa docelowa kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Biała /około 25 osób/ kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Biała /około 16 osób/ Otwarte spotkanie dla mieszkańców Zofianki /30 osób/ Spotkanie z młodzieŝą gimnazjalną i licealną / 130 osób/ 14

15 Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI kwietnia 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI maja 2006 Realizacja WPI , przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego i WPI Spotkanie dla mieszkańców Janowa Lubelskiego oraz organizacji katolickich i duchowieństwa Parafia Św. Jana Chrzciciela /około 21 osób/ Spotkanie dla mieszkańców Janowa Lubelskiego oraz organizacji katolickich i duchowieństwa Parafia Św. Jadwigi /około 22 osób/ Spotkanie dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji /około 24 osób/ Otwarte spotkanie dla mieszkańców miejscowości Momoty Górne, Momoty Dolne, Ujście, Kiszki, ŁąŜek /30 osób/ Spotkanie z młodzieŝą / 15 osoby/ II.2.2. Badania ankietowe Cel i zakres badania. Celem ankiety było uzyskanie opinii na temat sytuacji mieszkańców i zadań, które powinien realizować samorząd w pierwszej kolejności. Opis metody. Ankieta składała się z trzech otwartych pytań: Pytanie 1 - Jakie są wg Pana/Pani główne problemy mieszkańców gminy? Pytanie 2 - Jakie zadania, działania lub inwestycje powinien realizować samorząd gminy? Pytanie 3 - Inne uwagi i propozycje 15

16 Przeprowadzenie badania. Łącznie zebrano i przeanalizowano 374 ankiet. Ankieterami była młodzieŝ z janowskiego gimnazjum, której zadaniem było zebranie opinii pełnoletnich osób z otoczenia /rodzina lub znajomi/. Dzięki zastosowanej metodzie z rozprowadzonych 600 ankiet powróciło aŝ 374 wypełnionych poprawnie. Wyniki podstawowe. Najistotniejszą kwestią dla mieszkańców jest stan infrastruktury drogowej /łącznie 417 odpowiedzi/. Następnie sprawy związane z lokalnym rynkiem pracy /łącznie 406 odpowiedzi w tym jako problem 284/. Kolejno niezwykle waŝne są obiekty sportowe i rekreacyjne /182 odpowiedzi/ oraz zagospodarowanie czasu wolnego /124 odpowiedzi/. W następnej kolejności mieszkańcy zwracają uwagę na oświatę /122 odpowiedzi -większość dotyczy kwestii utworzenia uczelni wyŝszej /, bezpieczeństwo /łącznie 104/ oraz inwestycje /łącznie 99/. Wyniki w poszczególnych pytaniach. W pierwszym pytaniu, Jakie są wg Pana/Pani główne problemy mieszkańców gminy, ankietowani głównie skupili się na problemach związanych z bezrobociem, złym stanem dróg w mieście i okolicach oraz niskimi zarobkami. W drugim pytaniu, Jakie zadania, działania lub inwestycje powinien realizować samorząd gminy, mieszkańcy zwrócili uwagę przede wszystkim na potrzebę remontu dróg i chodników, budowy obwodnicy, parkingów i oświetlenia ulic osiedlowych. Następnie mieszkańcy liczą takŝe na większą aktywność gminy w zakresie budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. W ostatnim pytaniu Inne uwagi i propozycje koncentrowano się na uwagach odnośnie pracy samorządu oraz niewystarczającej oferty w zakresie spędzania czasu wolnego, a takŝe problemach związanych z funkcjonowaniem oświaty. 16

17 Tabela nr 2. Zestawienie łączne wyników uzyskanych z trzech pytań ankiety Kategoria odpowiedzi liczba odpowiedzi łącznie Pyt. 1 PROBLEM Pyt. 2 ZADANIA Pyt. 3 UWAGI Infrastruktura drogowa 2. Rynek pracy Obiekty sportowe i rekreacyjne Zagospodarowanie czasu wolnego Oświata Bezpieczeństwo Inwestycje Wysokość zarobków/dochodów Infrastruktura wodnokanalizacyjna i ekologiczna Praca samorządu i urzędów Czystość miasta Warunki mieszkaniowe Patologie społeczne Pomoc społeczna Inne Problemy medyczne Zieleń miejska

18 Tabela nr 3.- Zestawienie wyników - pytanie 1 - Jakie są według Pana/Pani główne problemy mieszkańców gminy Kategoria odpowiedzi zakres/rodzaje odpowiedzi Suma odpow. 1. Infrastruktura drogowa zły stan dróg (100), mało parkingów (21), brak i zły stan chodników (19), brak obwodnicy (14), słabe oświetlenie dróg (13) Rynek pracy bezrobocie (172), brak pracy (96) Obiekty sportowe i rekreacyjne brak - mało obiektów sportowych (14), brak placów sportowych (11) Zagospodarowanie czasu wolnego brak miejsc dla aktywnej młodzieŝy (22), mało miejsc rozrywki (16) Oświata brak wyŝszej uczelni (22), mało obiektów kulturalno - rozrywkowo - oświatowych (17), Bezpieczeństwo bezpańskie psy (22), chuligaństwo młodzieŝy (15), brak bezpieczeństwa publicznego (13) Inwestycje brak inwestycji przemysłu (14), brak zakładów pracy (9), Wysokość zarobków/dochodów niskie wynagrodzenia za pracę (61) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ekologiczna brak kanalizacji (17) Praca samorządu i urzędów zła komunikacja między interesantem a pracownikiem (3) Czystość miasta zanieczyszczenie środowiska - lasów (12), brak koszy na śmieci (9), dzikie wysypiska śmieci (4) Warunki mieszkaniowe niewystarczająca ilość mieszkań (24), brak mieszkań socjalnych (5) Patologie społeczne alkoholizm (18), łatwy dostęp do narkotyków(12), sprzedaŝ alkoholu, papierosów nieletnim (6) Pomoc społeczna słaba pomoc ubogim rodzinom (3) Inne brak dostępu do Internetu (6), brak zasięgu tel. kom. (5) Problemy medyczne zła opieka medyczna (8), Zieleń miejska za mało zieleni w mieście (4) 4 18

19 Tabela nr 4. Zestawienie wyników - pytanie 2 - Jakie zadania, działania lub inwestycje powinien realizować samorząd gminny Kategoria odpowiedzi liczba odpow. 1. Infrastruktura drogowa remont dróg (121), budowa obwodnicy (35), remont/budowa chodników (27), oświetlenie ulic osiedlowych (22), budowa parkingów (18), trasy rowerowe (10) Rynek pracy tworzenie nowych miejsc pracy (101), miejsca pracy dla studentów i młodzieŝy (6) Obiekty sportowe i rekreacyjne budowa basenu (61), rozbudowa obiektów sportowych (49) budowa stadionu (17), brak placów zabaw (16), Zagospodarowanie czasu wolnego brak miejsc dla aktywnej młodzieŝy (37), mały rozwój turystyki (12), mało miejsc rozrywki(11) Oświata utworzenie wyŝszej uczelni (22), środki na edukację (17), brak kina (11), mało obiektów kulturalno - rozrywkowo - oświatowych (10), Bezpieczeństwo brak bezpieczeństwa publicznego (21), brak monitoringu miasta(7), za mało patroli i interwencji policji (6) Inwestycje tworzenie przemysłu (14), modernizacja zalewu (12), ściąganie inwestorów (11), wspieranie przedsiębiorstw (11), promocja gminy (10), Wysokość zarobków/dochodów zwiększenie zarobków (7) 7 9. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ekologiczna kanalizacja (37), modernizacja oczyszczalni ścieków (6), czystość rzek i zbiorników wodnych (5), Praca samorządu i urzędów 11. Czystość miasta mało koszy na śmieci (9), czystość miasta (6) Warunki mieszkaniowe budowa nowych mieszkań (16), niewystarczająca ilość mieszkań (3) Patologie społeczne narkomania (4) Pomoc społeczna większy dostęp do pomocy społecznej (14), Inne łatwiejszy dostęp do Internetu (8), poprawa zasięgu sieci komórkowych (6), Problemy medyczne zwiększenie środków na opiekę medyczną (9) Zieleń miejska za mało zieleni w mieście (6) 6 19

20 Tabela nr 5. Zestawienie wyników - pytanie 3 - Uwagi i propozycje Kategoria odpowiedzi liczba odpow. 1. Infrastruktura drogowa zły stan dróg (14), budowa obwodnicy (3) Rynek pracy mało miejsc pracy (9), działania w związku z bezrobociem (6) Obiekty sportowe i rekreacyjne budowa i modernizacja obiektów sportowych (14), Zagospodarowanie czasu wolnego miejsca aktywizujące młodzieŝ (12), mało ośrodków kulturowych (9), brak placów zabaw (5) Oświata zwiększenie dofinansowania na szkoły (11), u tworzenie wyŝszej uczelni (7), zwiększyć stypendia (5), Bezpieczeństwo więcej patroli policyjnych (14), bezpańskie psy (6), Inwestycje rozbudowa miasta (7), brak funduszy na rozwój wsi (7), organizacja targowiska (4) Wysokość zarobków/dochodów 9. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ekologiczna 10. Praca samorządu i urzędów częstsze spotkania burmistrza z mieszkańcami (22), zła praca urzędów/ samorządu (16), dobra praca urzędów/samorządu (8), dobre wykorzystanie funduszy UE (7), zła obsługa interesanta (5), Czystość miasta za mało koszy na śmieci (5), dzikie wysypiska (5), Warunki mieszkaniowe 13. Patologie społeczne narkotyki (5) Pomoc społeczna pomoc finansowa ubogim (12) Inne 16. Problemy medyczne 17. Zieleń miejska 20

21 Część III DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ JANOWA LUBELSKIEGO 21

22 III.1. Sfera ekologiczno-przestrzenna III.1.1. Lokalizacja Miasto i Gmina Janów Lubelski połoŝona jest we wschodniej Polsce, w południowozachodniej części województwa lubelskiego w powiecie janowskim. Janów Lubelski leŝy na skrzyŝowaniu dróg krajowych: nr 19, która w przyszłości ma stać się drogą ekspresową stanowiącą główny szlak komunikacyjny wschodniej Polski (północ-południe) oraz nr 74 Kielce Zamość. Bezpośrednie połoŝenie przy drogach krajowych sprawia, Ŝe Janów Lubelski ma stosunkowo dobre połączenia komunikacyjne z największymi miastami regionu: Lublinem, Rzeszowem, Zamościem oraz Krakowem i Warszawą. Odległości do wybranych ośrodków miejskich: Lublin (77 km), Rzeszów (89 km), Zamość (67 km), Kraków (250 km), Warszawa (236 km). Odległość do przejść granicznych: Ukraina Hrebenne (126 km), Zosin (135 km), Białoruś Terespol (238 km), Słowacja Barwinek (179 km) Odległość do portów lotniczych: Międzynarodowe: Rzeszów Jesionka (79 km), Kraków Balice (266 km), Warszawa Okęcie (242 km). Gmina Janów Lubelski graniczy z siedmioma następującymi gminami: 1. Od północy sąsiaduje z gminą Modliborzyce i Godziszów 2. Od wschodu z gminą Dzwola, 3. Od południowego - wschodu z gminą Biłgoraj, 4. Od południa z gminą Jarocin i Krzeszów (powiat niŝański), 5. Od południowego - zachodu z gminą Pysznica (powiat stalowowolski). 22

23 Janów Lubelski jako subregionalny ośrodek rozwoju stanowi siedzibę blisko 50 tysięcznego powiatu, jest lokalnym centrum gospodarczym, oświatowym i kulturalnym. III.1.2. Charakterystyka sieci osadniczej W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Tabela nr 6. Miejscowości gminy Status Nazwa miejscowości 1 miasto Janów Lubelski 2 wieś ŁąŜek Garncarski, Jonaki, Kiszki, Kopce, Cegielnia, Szewce 3 sołectwo Biała I, Biała II, Borownica, ŁąŜek Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna III.1.3. Zasoby naturalne PołoŜenie gminy Janów Lubelski na styku dwóch jednostek fizyczno - geograficznych: WyŜyna Lubelska i Kotlina Sandomierska ma swoje odbicie w bogactwie form terenu, klimacie, urozmaiconym składzie florystycznym i faunistycznym, a takŝe w bogactwie 23

24 historyczno - kulturowym. MoŜna tu znaleźć zarówno piaszczystą krainę porośniętą lasami, urozmaiconą wydmami i podmokłymi torfowiskami, jak i spływającymi z Roztocza do doliny Sanu rzekami, które rozcinając lessowe podłoŝe tworzą sieć jarów i wąwozów. Głównym motywem przyjazdu turystów do Janowa Lubelskiego jest chęć wypoczynku nad zalewem janowskim, jak równieŝ bliskie sąsiedztwo Lasów Janowskich. Lasy są duŝym atutem gminy, zajmują ponad 60 % jej powierzchni. Znaczną cześć tego obszaru stanowi Park Krajobrazowy Lasy Janowskie liczący ha, a z otuliną ha. 80 % obszaru Parku, to lasy z wysokim udziałem drzewostanów pochodzenia naturalnego, głównie sosnowych, sosnowo-jodłowych i mieszanych. Jest to jeden z największych w kraju obszarów leśnych, z zachowanymi fragmentami dawnej puszczy Sandomierskiej, z duŝymi zespołami stawów, bagien, torfowisk, gdzie występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin. Obszary bagienne opanowała roślinność torfowisk przejściowych i wysokich. Do waŝniejszych gatunków naleŝą: przygiełka biała, bagno zwyczajne, borówka bagienna, Ŝurawina błotna, turzyca bagienna i nitkowata. Na terenach lasów i bagien zachowało się wiele rzadkich gatunków roślin naczyniowych: czosnek niedźwiedzi, kokorycz pusty, śmiałek pogięty, rosiczka długolistna i pośrednia, grzybień północny, widłak spłaszczony oraz widłak cyprysowy. Na terenie gminy Janów Lubelski zarejestrowano kilka rzadkich gatunków grzybów kapeluszowych, porostów i mszaków. Charakterystyczne dla Lasów Janowskich jest liczne występowanie śródleśnych łąk i enklaw trawiastych. Teren gminy Janowa Lubelskiego, ze względu na swój charakter ma bardzo korzystne warunki bytowania fauny. Występuje tu wiele rzadkich i zagroŝonych wyginięciem gatunków zwierząt. Na terenie gminy stwierdzono występowanie 20 chronionych ssaków, z których 4 wymieniono w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt, 14 występujących gatunków płazów oraz gady objęte są ochrona gatunkową. Ssaki Lasów Janowskich nie są dokładnie poznane. Najwięcej informacji odnosi się do zwierząt łownych: łosi, jeleni, dzików. Wśród drobnych ssaków najczęściej występuje nornica ruda, a najrzadziej nornik bury i orzesznica. Z gatunków zagroŝonych na tym terenie występują bobry, wilki oraz wydry. 24

25 DuŜa liczba i róŝnorodność występujących gatunków ptaków jest jednym ze wskaźników wysokich walorów przyrodniczych terenu. Szacuje się, Ŝe jest ich około 170, a wśród nich wiele rzadkich i ginących, takich jak: bielik, krótkoszpon, orlik grubodzioby i krzykliwy. Obok nich gniazdują równieŝ gatunki rzadkie, m in.: bocian czarny, płaskonos, trzmielojad, kania mała, błotnik popielaty, kraska, zimorodek, Ŝuraw. Urozmaiceniem leśnych obszarów są liczne kompleksy stawowe łącznie to ok. 130 śródleśnych zbiorników wodnych. Na terenie Parku Krajobrazowego znajduje się 6 rezerwatów przyrody: Rezerwat Szklarnia znajduje się w odległości ok. 3 km od Janowa Lubelskiego, Rezerwat Lasy Janowskie oprócz walorów naturalnych, przedstawia duŝą wartość historyczną. Turysta ma okazję zwiedzenia Porytowego Wzgórza miejsca upamiętniającego największą bitwę partyzancką na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Rezerwat Imielty Ług połoŝony w zachodniej części Lasów Janowskich, znany z duŝej ilości gatunków ptaków środowiska wodno-błotnego, Rezerwat Kacze Błota jest bagnem śródleśnym, charakterystycznym dla dawnej puszczy, Rezerwat Jastkowice najstarszy z rezerwatów utworzony w celu ochrony fragmentu lasu o dawnym puszczańskim charakterze. Prawie cały obszar Nadleśnictwa Janów (98,5%) znajduje się w granicach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 powołanej na tym obszarze Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Rozporządzenie z dnia 5 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w prawie obszarów specjalnej ochrony ptaków). Kod obszaru PLB060005, Nazwa: Lasy Janowskie. Inne formy ochrony przyrody występujące na terenie Nadleśnictwa: - 6 rezerwatów przyrody o łącznej pow. 4344, 40 ha - uŝytki ekologiczne 11 sz. - strefy ochronne dziko występujących zwierząt objętych ochroną 24 - Park Krajobrazowy Lasy Janowskie pow ,83 ha wraz z otuliną o pow ,00 ha. 25

26 - Obszar Chronionego Krajobrazu na pow. 294,23 ha (fragment terenu leŝący w obrębie zachodniego krańca Roztocza Zachodniego). W 2003 roku Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie, której podległe jest Nadleśnictwo Janów, przyznany został międzynarodowy certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC Certyfikat ten zaświadcza o tym, Ŝe gospodarka leśna na terenie nadzorowanym przez RDLP jest zgodna z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi. III.1.4. Zasoby kulturowe Na terenie gminy Janów Lubelski istnieje niewiele zachowanych zabytków historycznych, te jednak, które tutaj są, stanowią waŝny element wspomagający rozwój turystyki. Zabytki i muzea: - Chroniony układ urbanistyczny starego miasta (tzw. miasta idealnego) - Klasztor OO Dominikanów i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (barokowy) - Drewniany kościół w Momotach Górnych - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim - Park miejski jeden z pierwszych ogrodów spacerowych w Królestwie Polskim - Ekspozycja taboru kolejki wąskotorowej - Wystawa przyrodnicza w Nadleśnictwie Janów Lubelski w Centrum Edukacji Ekologicznej - Ostoja konika biłgorajskiego w rezerwacie Szklarnia - ŁąŜek Garncarski miejscowość słynąca z tradycyjnego garncarstwa i kaflarstwa. Janów Lubelski posiada bardzo ciekawy układ urbanistyczny, który był wzorowany na renesansowym wzorcu miasta idealnego. Do dnia dzisiejszego przetrwał historyczny układ miasta, z zachowanym czworobocznym rynkiem i regularną siatką związanych z nim ulic. Układ urbanistyczny miasta cechuje ponadto sprzęŝenie dwóch rynków ulicą Jana Zamoyskiego - Starego Miasta i prostokątnego rynku Nowego Miasta, na części, którego zlokalizowano jeden z najstarszych ogrodów miejskich w Polsce. Głównym zadaniem polityki przestrzennej jest dostosowanie rodzaju działań konserwatorskich oraz 26

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 doc. dr inż. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023 W dniu 03 października 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Łapanów odbyły się I konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo