Fundusze Europejskie dla firm na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla firm na lata

2 Na co fundusze ? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) 2. Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne (ICT) 3. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP finansowanie inwestycji) 4. Energia (Efektywność energetyczna) 5. Klimat 6. Środowisko 7. Transport (większa koncentracja na drogach wyższego rzędu) 8. Rynek pracy 9. Integracja 10. Edukacja (w tym projekty inwestycyjne) 11. Administracja ( dobre rządzenie ) państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

3

4

5 Inteligentne specjalizacje regionalne Inteligentne specjalizacje to dziedziny, na które regiony postawią w okresie w gospodarce i współpracującej z nią nauce. To ważny element strategii rozwoju województw. Dzięki specjalizacjom regiony chcą zwiększyć dochody i podnieść poziom życia, wykorzystując przy tym pieniądze unijne, bo określenie inteligentnych specjalizacji jest jednym z warunków uruchomienia nowych programów operacyjnych.

6 Inteligentne specjalizacje w Wielkopolsce 1.Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów 2.Wnętrza przyszłości 3.Przemysł jutra 4.Wyspecjalizowane procesy logistyczne 5.Rozwój oparty na ICT 6.Nowoczesne technologie medyczne

7 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Jest jednym z 16 Programów Regionalnych dostępnych w Polsce w okresie programowania na lata W latach WRPO był finansowany tylko z EFRR. W obecnej perspektywie finansowej program regionalny dla Wielkopolski będzie dwufunduszowy tzn. finansowany z EFRR i EFS co poza projektami inwestycyjnymi daje możliwość wsparcia projektów tzw. miękkich

8 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 1b Poddziałanie Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Typy przedsięwzięć: 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej. 3. Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej. Typy projektów można łączyć.

9 C.D. OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 1b Grupy docelowe/beneficjenci: - Przedsiębiorcy, - Konsorcja przemysłowo- naukowe, - Sieci, grupy przedsiębiorstw, Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w: - w sektorze hutnictwa żelaza i stali, - w sektorze węglowym, - w sektorze budownictwa okrętowego, - w sektorze włókien syntetycznych, - w sektorze transportu, - w sektorze energetycznym.

10 C.D. OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 1b Limity i ograniczenia w realizacji projektów 1. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. 2. W przypadku MSP trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy lata od daty jego ukończenia, w przypadku dużego przedsiębiorstwa przez min. pięć lat. 3. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego. 4. Projekt jest realizowany na terenie województwa wielkopolskiego. 5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 6. W Działaniu przewidziano możliwość zastosowania instrumentów finansowych. 7. Preferencje dla projektów dużych przedsiębiorstw realizowanych wspólnie z MŚP lub przewidujących współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi, i instytucjami badawczymi.

11 C.D. OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 1b Minimalna i maksymalna wartość projektu Projekty przewidujące stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R poniżej 10 mln zł całkowitej wartości projektu. Projekty B+R (od fazy badań po wytworzenie linii demonstracyjnej) poniżej 5 mln zł całkowitej wartości projektu.

12 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3b Poddziałanie Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu Typy przedsięwzięć: a) doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach; f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

13 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3b Typy przedsięwzięć dodatkowych: a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy; d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy, Grupy docelowe/beneficjenci: - Przedsiębiorcy (MŚP),

14 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3b WYKLUCZENIA: 1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w: - w sektorze hutnictwa żelaza i stali, - w sektorze węglowym, - w sektorze budownictwa okrętowego, - w sektorze włókien syntetycznych, - w sektorze transportu, - w sektorze energetycznym. - przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; Limity i ograniczenia w realizacji projektów 1. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium Województwa Wielkopolskiego. 2. W przypadku części inwestycyjnej trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy lata od daty jego ukończenia. 3. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu.

15 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3c Poddziałanie Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP Typy projektów - Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP

16 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3c Poddziałanie Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Typy projektów: Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w: a) środki trwałe; b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

17 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3c WYKLUCZENIA: Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w: - w sektorze hutnictwa żelaza i stali, - w sektorze węglowym, - w sektorze budownictwa okrętowego, - w sektorze włókien syntetycznych, - w sektorze transportu, - w sektorze energetycznym. - przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją podstawowych produktów rolnych,

18 OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet Inwestycyjny 3c Limity i ograniczenia w realizacji projektów 1. W przypadku MŚP trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy lata od daty jego ukończenia. 2. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego. 3. Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego. 4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko jednego projektu. 5. Preferowane będą projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

19 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Poddziałanie Aktywizacja zawodowa projekty konkursowe Typy projektów: - pośrednictwo pracy; - poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia ; - staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; - szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; - warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych ; - dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; - subsydiowanie zatrudnienia, - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

20 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Poddziałanie Aktywizacja zawodowa projekty konkursowe Grupa docelowa: Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup: - osoby długotrwale bezrobotne, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby niskowykwalifikowane, - osoby 50+. Minimalna wartość projektu ,00 PLN Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85%

21 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Działanie 6.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Typy projektów: Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące: 1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 3a. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3b. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 4. wsparcie pomostowe dla młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 24 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia np. doradczego, szkoleniowego, z wyłączeniem wsparcia finansowego.

22 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Działanie 6.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Grupa docelowa Dotacje: Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup: - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby 50+, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby niskowykwalifikowane. Pożyczki Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia. Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW

23 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Działanie 6.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Limity i ograniczenia w realizacji projektów - Preferowane będą projekty zakładające tworzenie dodatkowych miejsc pracy (poza samozatrudnieniem). Miejsce pracy musi zostać utworzone w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania/pożyczki, musi mieć formę umowy o pracę oraz musi zostać utrzymane przez co najmniej 3 miesiące. - Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub z obszaru zależnego od sektora paliwowo-energetycznego

24 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Działanie 6.4 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Typy projektów: Wsparcie na rzecz: a) MŚP, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim, b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy. 2. Wsparcie MŚP znajdujących się w sytuacji kryzysowej na wdrażanie programów dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, w szczególności poprzez: - doradztwo zawodowe, - pośrednictwo pracy, - szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe - wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej

25 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Działanie 6.4 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Grupa docelowa: 1. MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, 2. osoby pracujące, w tym w szczególności osoby starsze w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach. 3. pracownicy zagrożeni utratą zatrudnienia lub będący w okresie wypowiedzenia, osoby zwolnione w krótkim terminie (nie dłuższym niż 6 m-cy) z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Preferowane będą przedsiębiorstwa działające w branżach szybkiego wzrostu bądź w inteligentnych specjalizacjach. Premią będzie możliwość wniesienia przez przedsiębiorcę niższego poziomu wkładu własnego. Preferowane będzie wsparcie skierowanie do pracowników o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia. Premią będzie możliwość wniesienia przez przedsiębiorcę niższego poziomu wkładu własnego.

26 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek pracy Działanie 6.4 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Minimalna wartość projektu ,00 PLN Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 %

27 Planujesz otworzyć własną firmę? PREFERENCYJNE POŻYCZKI Z NAJNIŻSZYM OPROCENTOWANIEM W WIELKOPOLSCE!!! Osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą OCWP oferuje mikropożyczki do kwoty zł oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w ramach unijnego projektu "Moja firma z pożyczką" Parametry pożyczki: maksymalna wysokość pożyczki zł maksymalny okres spłaty 5 lat Zalety preferencyjnej pożyczki: najniższe oprocentowanie w Wielkopolsce teraz TYLKO 0,5 % w skali roku możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy brak opłaty za rozpatrzenie wniosku, brak prowizji za udzielenie pożyczki, brak opłaty za wcześniejszą spłatę, brak wkładu własnego państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

28 Pożyczka będzie mogła być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie) m.in. na cele: -inwestycyjne, -obrotowe, -inwestycyjno-obrotowe Dla kogo (kto może stać się uczestnikiem projektu i starać się o pożyczkę): osoby pracujące osoby pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych jako bezrobotni osoby nieaktywne zawodowo tj. osoby w wieku lata niezatrudnione, niewykonujących innej pracy zarobkowej m.in. Studentów Osoba przystępująca do projektu: musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na 12 mies. przed zgłoszeniem do projektu zamieszkuje, pracuje lub uczy się na obszarze województwa wielkopolskiego Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Szkolna Ostrów Wielkopolski państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

29 JEREMIE - wsparcie dla MSP środki wydzielone z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata JEREMIE - inicjatywa wsparcia dla firm powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Polega na odejściu od dotacji bezzwrotnych na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm).. państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Wielkopolski

30 Kto może otrzymać wsparcie W ramach JEREMIE oferowane są pożyczki i poręczenia. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów rozpoczynających działalność, podmiotów nie posiadających historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Wsparcie można przeznaczyć na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Wielkopolski państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

31 Parametry pożyczki: (Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie) POŻYCZKA START UP pożyczka dla osób, które zmierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i/lub prowadzą działalność nie dłużej niż 24 m-ce. minimalna wysokość pożyczki zł maksymalna wysokość pożyczki zł maksymalny okres spłaty 60 miesięcy (5 lat) wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji Zalety preferencyjnej pożyczki: niskie oprocentowanie 2 % w skali roku, możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy brak opłaty za rozpatrzenie wniosku, brak prowizji za udzielenie pożyczki, brak opłaty za wcześniejszą spłatę, Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Wielkopolski państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

32 Pożyczka jest udzielana na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, informatyzację, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Pożyczka otrzymana w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, finansowanie celów konsumpcyjnych, spłatę pożyczek i kredytów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Wielkopolski państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

33 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Aby zapewnić wszystkim równe szanse na skorzystanie z naszych usług w Poniedziałki PIFE czynne jest od godziny 7:30 do 17:30 PIFE w Koninie działa na obszarze podregionu konińskiego tzn. miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego Wszystkie usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie są bezpłatne

34 Dziękuję za uwagę Tomasz Kopczyński Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Konińska Izba Gospodarcza ul. Zakładowa Konin tel: serwis informacyjny:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo