REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, Koźminek, Regulamin określa wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą. Promocja Kredyt gotówkowy z dopłatą jest przeznaczona dla Uczestników tj. osób fizycznych, który spełnia warunki udziału w Promocji. Przystępując do Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocji oraz, że akceptuje te postanowienia. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 1. Placówki - jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (oddziały oraz punkty kasowe Banku), Oddział Brzeziny Oddział Kalisz Oddział Koźminek Oddział Lisków Oddział Opatówek Oddział Szczytniki Oddział Żelazków Punkt Kasowy Brzeziny Punkt Kasowy Godziesze Punkt Kasowy Iwanowice Punkt Kasowy Kalisz Punkt Kasowy Radliczyce Punkt Kasowy Staw ul. Bankowa 3, Brzeziny Pl. Św. Józefa 5, Kalisz Pl. Wolności 6, Koźminek ul. Ks. Blizińskiego 42, Lisków ul. Poniatowskiego 1, Opatówek Szczytniki 29, Szczytniki Żelazków 9, Żelazków ul lecia 8, Brzeziny ul. Kaliska 2a, Godziesze Wielkie Pl. Kordeckiego 13, Iwanowice ul. Wojciechowskiego 5, Kalisz Radliczyce 62, Szczytniki Pl. Wolności 10, Staw 2. Promocja Promocja Kredyt gotówkowy z dopłatą prowadzona przez Organizatora Promocji w placówkach wskazanych w pkt.1 przez Czas trwania Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Czas trwania Promocji Promocja trwa w okresie od dnia r. do dnia r.. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia Czasu trwania Promocji. 4. Uczestnik każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która zawarła z Organizatorem Promocji w Czesie trwania Promocji umowę o kredyt gotówkowy w jednej z Placówek objętych Promocją. 1

2 5. Regulamin niniejszy Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą. II. Postanowienia ogólne 1. Promocja prowadzona jest w celu promowania kredytów gotówkowych oferowanych przez Organizatora pod nazwą Kredyt gotówkowy z dopłatą - Promocją objęte są wyłącznie te kredyty. 2. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przystąpieniem do Promocji. III. Warunki przystąpienia do Promocji 1. Uczestnik przystępuje do Promocji przez zawarcie z Organizatorem Promocji umowy o kredyt gotówkowy, którego dotyczy Promocja w Placówce. 2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do przystąpienia do Promocji jeden raz. W przypadku zawarcia przez jednego Uczestnika więcej niż jednej umowy o kredyt gotówkowy, którego dotyczy Promocja, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody wyłącznie w związku z zawarciem pierwszej z umów. 3. Do jednej umowy o kredyt gotówkowy przewidziana została jedna nagroda, niezależnie od liczby osób (kredytobiorców) zawierających tą umowę. W przypadku zawierania umowy przez więcej niż jednego kredytobiorcę, Uczestnikiem Promocji zostaje pierwsza z osób wskazanych w umowie o kredyt gotówkowy. IV. Zasady Promocji 1. Nagrodą w promocji jest 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 0/100). Organizator przewidział jedną nagrodę na każdą umowę kredytową. 2. Nagrody otrzymają wszyscy Uczestnicy Promocji (z zastrzeżeniem pkt. III ppkt.3), którzy w Czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: a. Złożą w jednej z Placówek Organizatora, objętych Promocją, wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego b. Uzyskają pozytywną decyzję w sprawie przyznania kredytu gotówkowego c. Zawrą z Organizatorem Promocji umowę o kredyt gotówkowy, którego dotyczy Promocja, w Placówce d. wypełnią załącznik nr 1 do Regulaminu i przekażą go w trakcie podpisywania umowy kredytowej w Placówce, w której podpisują umowę oraz e. Nie odstąpią od umowy o kredyt gotówkowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. 3. Nagrody będą wypłacone przez Placówkę, w której Uczestnik zawarł umowę o kredyt gotówkowy. Nagrody będą wydawane (wypłacane) Uczestnikom promocji (z zastrzeżeniem pkt. III ppkt.3), po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o kredyt gotówkowy i nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Na wniosek Uczestnika nagroda może zostać wydana 2

3 (wypłacona) w formie przelewu na wskazany rachunek lub w gotówce w Placówce Organizatora, w której Uczestnik zawarł umowę o kredyt gotówkowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o kredyt gotówkowy i nie później niż do dnia r.. 4. Nie wypełnienie przez Uczestnika załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu lub nie zgłoszenie się po wypłatę nagrody do kasy Placówki Organizatora, w której Uczestnik zawarł umowę o kredyt gotówkowy w terminie do dnia r., jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do otrzymania nagrody w Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania (wypłaty) nagrody w związku z błędnie podanym przez Uczestnika w załączniku nr 1 numerem rachunku bankowego. V. Reklamacje 1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie w jeden z poniższych sposobów: a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia roku, najpóźniej do dnia roku - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora: z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, Koźminek; reklamacje nadane po terminie nie będą rozpatrywane, b. dostarczone osobiście od dnia roku, najpóźniej do dnia roku do siedziby Organizatora: z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, Koźminek, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora. 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt 1 powyżej. 3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej roszczenie oraz dokładanego opisu i powodu roszczenia. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 5. Roszczenia z tytułu promocji przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. VI. Postanowienia przejściowe i końcowe 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji. 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Czasie trwania Promocji. 3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z faktu przystąpienia do Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 3

4 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych, które mogą być dostępne w mailingach, internecie, w placówkach banku objętych promocją, w prasie, radiu lub telewizji, mają charakter jedynie informacyjny. 6. Uczestnik przystępując do promocji jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień. 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.bsziemikal.pl) oraz w Placówkach wskazanych w pkt.1 niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji. 8. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników promocji odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji Promocji. Administratorem tych danych jest, w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, Koźminek. Uczestnicy promocji podają swoje dane dobrowolnie, przysługuje im prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą pieczątka Placówki Organizatora OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI Ja, niżej podpisany,.., zamieszkały w legitymujący się dowodem osobistym, seria, numer, wydanym przez, proszę o przekazanie przysługującej mi z tytułu udziału w promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł (proszę o zakreślenie jednej z podanych poniżej opcji): W formie przelewu na mój rachunek bankowy o numerze. prowadzony przez.. Nagroda zostanie przekazana przez Placówkę Organizatora na wskazany wyżej rachunek bankowy po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o kredyt gotówkowy, jednak nie później niż do dnia r.. w formie pieniężnej w kasie, w Placówce Organizatora, w której zawarta została umowa o kredyt gotówkowy. Odbiór nagrody możliwy będzie po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o kredyt gotówkowy, jednak nie później niż do dnia r. Podpis Uczestnika Promocji 5

6 OŚWIADCZENIE WSPÓŁKREDYTOBIORCY (wypełnić tylko wówczas jeżeli umowę kredytu gotówkowego zawiera więcej niż jedna osoba) Ja, niżej podpisany,.., zamieszkały w legitymujący się dowodem osobistym, seria, numer, wydanym przez, wyrażam zgodę na odbiór nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł z tytułu udziału w promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą przez współkredytobiorcę - Pana/ Panią, we wskazanej przez niego/nią formie. Podpis współkredytobiorcy 6

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z UPOMINKIEM Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z UPOMINKIEM Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z UPOMINKIEM Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem, której Organizatorem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Załącznik do Decyzji nr 13/2014 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 02 września 2014 r. Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo