Data początku Ubezpieczenie Numer polisy / - d d m m r r r r. Imiona Numer klienta PESEL. Ulica, nr domu, nr mieszkania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data początku Ubezpieczenie Numer polisy / - d d m m r r r r. Imiona Numer klienta PESEL. Ulica, nr domu, nr mieszkania."

Transkrypt

1 Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Wniosek Data początku Ubezpieczenie Numer polisy / - d d m m r r r r ubezpieczenia Ubezpieczony Nazwisko Imiona Numer klienta PESEL Adres zameldowania Ulica, nr domu, nr mieszkania Zdarzenie ubezpieczeniowe Data wypadku Kod pocztowy d d m m r r r R Miejscowość Jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd samochodowy lub inny wymagający posiadania uprawnień - podać cechy tego dokumentu Wyczerpujący opis wypadku (przyczyna, okoliczności, przebieg) Poszkodowany* był / nie był, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Świadkowie wypadku Kto, kiedy i gdzie udzielił Ubezpieczonemu pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku? Imię, nazwisko, adres podpis świadka Wnioskodawca Nazwisko Imiona Numer klienta PESEL Adres zameldowania Ulica, nr domu, nr mieszkania v2_ WERSJA NIE PRZEZNACZONA DO OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ Należne świadczenie Oświadczenia 0- Telefon, fax Kod pocztowy Adres Miejscowość d d m m r r r r Dokument identyfikacyjny Numer Data wydania Organ wystawiający proszę przesłać pocztą na mój adres domowy proszę przelać na moje konto osobiste nr konta 1. Oświadczam, że na powyższe pytania odpowiedziałem/łam zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy. w nazwa banku 2. Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w załączonym dokumencie "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.". Przedmiotowe informacje opisują w całości zasady przetwarzania danych, a w konsekwencji nie wszystkie treści w nich zawarte mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sprawie. Informacje są również publiczne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: osobowe 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych z niniejszym formularzu w celu wykonania przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wskazanym w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.z 2015r., poz. 1844). Zgoda ta jest niezbędna do realizacji procesu obsługi roszczenia oraz wypłaty świadczenia. 4. Wyrażam zgodę na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych ze złożonym za pośrednictwem niniejszego formularza, w szczególności procesem obsługi roszczenia, przy użyciu telefonu (na numer wskazany w formularzu) lub w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na adres wskazany w formularzu) oraz do udzielenia odpowiedzi na wskazany adres zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym. (obowiązkowe w przypadku zgłoszenia roszczenia dot. dziecka) 5. Oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym dziecka, którego roszczenie zgłaszam oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zawartych w niniejszym formularzu, w szczególności danych o stanie zdrowia, w celu wykonania przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wskazanym w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.z 2015r., poz. 1844). Zgoda ta jest niezbędna do realizacji procesu obsługi roszczenia oraz wypłaty świadczenia.3 miejscowość, data * właściwe zakreślić ** właściwe wpisać czytelny podpis Wnioskodawcy UNIQA wz. S082 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Łódź, ul. Gdańska 132, tel lub , 1/3 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, KRS , NIP , Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN

2 Oświadczenia...cd. Obowiązek informacyjny wobec Współmałżonka/Partnera (obowiązkowe w przypadku zgłoszenia roszczenia dot. Współmałżonka/Partnera) 6. Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w załączonym dokumencie "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.". Przedmiotowe informacje opisują w całości zasady przetwarzania danych, a w konsekwencji nie wszystkie treści w nich zawarte mogą mieć zastosowanie w indywidualnejsprawie. Informacje są również publiczne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: osobowe miejscowość, data czytelny podpis Współmałżonka/Partnera Wypełnia Pośrednik TU Uwagi Przyjęto dnia miejscowość, data czytelny podpis przyjmującego dokumenty Wypełnia osoba potwierdzająca ubezpieczenie Potwierdza się, że / - Nazwisko, imię Nr polisy PESEL jest objęty ubezpieczeniem wraz z ryzykiem dodatkowym nazwa ubezpieczenia Początek odpowiedzialności wobec Ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Czy w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego obowiązywała karencja? dzień miesiąc (słownie) rok tak nie zł Składka częstotliwość wpłaty zł słownie złotych Ostatnią składkę opłacono dnia Uwagi dzień miesiąc (słownie) rok za W przypadku nieterminowych lub nieregularnych wpłat - należy załączyć wykaz zawierający daty, wysokości i sposoby dokonania wpłat. miejscowość, data podpis osoby potwierdzającej ubezpieczenie Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Administrator danych Administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Łódź, zwana dalej UNIQA. Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres formularz kontaktowy pod adresem lub pisemnie na adres siedziby administratora. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia na życie i jej wykonania, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy lub przystąpieniem do umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług, wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia na życie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń, reasekuracji ryzyk podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem. * właściwe zakreślić ** właściwe wpisać UNIQA wz. S082 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Łódź, ul. Gdańska 132, tel lub , 2/3 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, KRS , NIP , Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN

3 Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Odbiorcy danych Przekazywanie danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom świadczącym usługi assistance zgodnie z przedmiotem umowy ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Proces przetwarzania danych osobowych, w szczególności podstawy przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Może Pani/Pan otrzymać kopię dokumentu regulującego kwestie przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym proszę skontaktować się w tej sprawie z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu pr awo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, historii szkodowości właściciela i współwłaścicieli pojazdu, majątku, posiadania poszczególnych ubezpieczeń, statusu rodzinnego i majątkowego, sytuacji kredytowej. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka). Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. UNIQA wz. S082 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Łódź, ul. Gdańska 132, tel lub , 3/3 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, KRS , NIP , Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN

4 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź Infolinia: ; INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej w roku szkolnym 2018/2019 Tabela nr 1: Podstawowe informacje Nr polisy ubezpieczeniowej 998-A Ubezpieczyciel UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Suma ubezpieczenia zł Składka od ucznia 22 zł Okres ubezpieczenia r r. Czasowy i terytorialny zakres ochrony Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie Wyczynowe uprawianie Sportu Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków Wypłata świadczeń za leczenie). Świadczenie ustalane na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz tabeli świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku. Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZGONU W WYNIKU SAMOBÓJSTWA ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZGONU SPOWODOWANEGO NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM (przed dniem ukończenia 20 roku życia) 1) USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW, w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu (ustalany zgodnie z tabelą świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku) 2) ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZACHOROWANIA NA SEPSĘ (POSOCZNICĘ) ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU 3) ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA / ODMROŻENIA ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP, w tym również: Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych i środków pomocniczych, Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA PRZEZ PSA, które skutkuje co najmniej jedną dobą pobytu w szpitalu ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL 4) Wysokość świadczeń (odszkodowania) zł zł zł jednorazowo zł jednorazowo zł 1% SU (100 zł) za 1% uszczerbku jednorazowo zł od 100 zł do zł w zależności od długości pobytu w szpitalu od 100 zł do zł w zależności od stopnia poparzenia i powierzchni ciała do zł do 500 zł jednorazowo zł 1% SU (100 zł) 6. Warunkiem wypłaty jest zdiagnozowanie nowotworu oraz zgon w wyniku nowotworu w okresie ubezpieczenia 7. Tabela świadczeń została przyjęta specjalnie dla tej umowy ubezpieczenia i jest dostępna na stronie: Wypłata świadczeń zgodnie z poniższą tabelą: Liczba dni pobytu w szpitalu Wysokość świadczenia w % sumy ubezpieczenia od 1 do 2 dni 1 od 3 do 5 dni 2 od 6 do 10 dni 5 powyżej 10 dni 10

5 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź Infolinia: ; ) Klauzula zadośćuczynienia za ból zadośćuczynienie za ból w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, że zdarzenie jest potwierdzone właściwym zaświadczeniem lekarskim. Świadczenie wypłacane jest z tytułu urazu ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do poważnego uszkodzenia ciała lub był brak uszczerbku na zdrowiu, świadczenie wypłacane jest niezależnie od świadczeń wypłaconych z innego tytułu, za wyjątkiem świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela: Telefoniczne - za pośrednictwem UNIQA Contact Center pod nr lub 42/ Tradycyjnie wypełniony druk wraz z dokumentacją listem poleconym na adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Jednostka Skanująco- Indeksująca ul. Gdańska 132, Łódź Elektronicznie Online za pośrednictwem strony internetowej: Pocztą elektroniczną na adres: Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody forma mailowa lub online. Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: INFORMACJE DODATKOWE: Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zatwierdzonych uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r., które są dostępne na stronie internetowej:

6 TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (za wyjątkiem uszkodzeń języka oraz oparzeń) 1% TBSA - powierzchnia odpowiadająca powierzchni dłoni wraz z palcami A. USZKODZENIA GŁOWY Wysokość świadczenia odpowiadająca procentowi sumy ubezpieczenia 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) Rany skóry owłosionej głowy cm długości... 1 b) Rany 8-12 cm długości... 3 c) Rany powyżej 12 cm długości Utrata skóry owłosionej oskalpowanie (powyżej 75% powierzchni) Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni - w zależności od rozmiarów: a) poniżej 3 cm ²... 3 b) od 3 do 10 cm ². 7 c) od 11 do 50 cm ² d) powyżej 50 cm² Rozpoznane wstrząśnienie mózgu w następstwie urazu czaszkowo-mózgowego: a) z hospitalizacją 1-2 dni... 1 b) z hospitalizacją 3-5 dni 2 c) z hospitalizacją 6-10 dni d) z hospitalizacją powyżej 10 dni Uszkodzenie nerwów: ruchowych: a) bloczkowy dodatkowy, podjęzykowy... 2 b) okoruchowy, odwodzący, trójdzielny, twarzowy, błędny, językowo-gardłowy... 3 B. USZKODZENIA TWARZY 6. Uszkodzenia powłok twarzy (rany i ubytki): a) Rany skóry twarzy od 2 do 6 cm długości... 1 b) Rany skóry twarzy od 7 do 11 cm długości... 3 c) Rany skóry twarzy powyżej 12 cm długości d) Oparzenia powyżej stopnia IIA za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała) 5 7. Uszkodzenia nosa : a) złamanie kości nosa i przegrody nosa wieloodłamowe, z przemieszczeniem... 5 b) złamanie kości przegrody nosa i przegrody nosa z przemieszczeniem c) inne złamania kości przegrody nosa lub przegrody nosa bez przemieszczenia d) utrata części nosa operowana rekonstrukcyjnie... 7 e) utrata całkowita (łącznie z kośćmi nosa) Utrata zębów stałych (co najmniej korona) za każdy ząb: Maksymalne sumaryczne świadczenie za utratę zębów stałych nie może przekroczyć 20%

7 9. Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej : a) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem odłamów... 6 b) złamania wieloodłamowe c) inne złamania Utrata szczęki lub żuchwy: a) częściowa b) całkowita Złamania żuchwy : a) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem odłamów... 6 b) złamania wieloodłamowe... 4 c) inne złamania Ubytek podniebienia Urazy języka: a) rana języka zaopatrzona chirurgicznie szwami... 1 b) częściowa utrata języka... 3 c) całkowita utrata języka...50 C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU Uszkodzenia nie podlegają sumowaniu 14. Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji: a) jednego oka b) obu oczu Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych, drążących, urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną : a) bez zaburzeń ostrości wzroku. 2 b) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku jednego oka (przy obniżeniu ostrościwzroku do 0.8 i niższej) c) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku obu oczu (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0.8 i niższej) d) z całkowitą utratą widzenia jednego oka e) z całkowitą utratą widzenia obu oczu f) utrata gałki ocznej Ubytki pola widzenia : a) dwuskroniowe 60 b) dwunożowe. 30 c) jednoimienne.. 30 d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne) Bezsoczewkowość pourazowa: a) w jednym oku.. 15 b) w obu oczach Uszkodzenie przewodów łzowych wymagaj ące korekcji operacyjnej: a) w jednym oku.. 5 b) w obu oczach Odwarstwienie siatkówki jednego oka pourazowe, po urazie oka lub głowy: a) bez zaburzeń ostrości wzroku b) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku jednego oka (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0.8 i niższej) c) z całkowitą utratą wzroku

8 20. Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazi e oka lub głowy Wytrzeszcz tętniący pourazowy 40 Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Ocenę końcową należy pomniejszyć o ewentualne wcześniejsze upośledzenie ostrości wzroku W przypadku uszkodzenia narządu wzroku kolejne należne świadczenie wypłacane z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku pomniejszane jest o kwotę już wypłaconego świadczenia. D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU 22. Urazy małżowiny usznej: a) Rany powyżej 1 cm, oparzenia i odmrożenia 1 b) utrata części małżowiny. 2 c) utrata części małżowiny operowana rekonstrukcyjnie.. 7 d) całkowita utrata jednej małżowiny.15 e) całkowita utrata obu małżowin Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, ucha wewnętrznego: a) bez utraty słuchu jednostronne b) z częściową jednostronną utratą słuchu (powyżej 25 db c) z całkowitą jednostronną utrata słuchu.. 20 d) z częściową obustronną utratą słuchu (powyżej 25 db) e) z całkowitą obustronną utrata słuchu Uwaga: oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, i Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 db, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 db, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów. 24. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: a) jednostronne b) dwustronne W przypadku uszkodzenia narządu słuchu kolejne należne świadczenie wypłacane z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku pomniejszane jest o kwotę już wypłaconego świadczenia. E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU 25. Uszkodzenie gardła, krtani, tchawicy leczona operacyjnie Uszkodzenie przełyku : a) leczone operacyjnie... 7 b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo Uszkodzenie skóry szyi: a) Rany skóry od 5 do 10 cm długości... 1 b) Rany skóry powyżej 10 cm długości c) Rany po oparzeniach powyżej stopnia IIA za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)....2 F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA 28. Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu: a) Rany skóry od 10 do 15 cm długości... 1 b) Rany skóry powyżej 15 cm długości c) Rany po oparzeniach powyżej stopnia IIA za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała) Uszkodzenie lub utrata sutka : a) Rany brodawki b) częściowa lub całkowita utrata brodawki... 3 c) krwiaki sutka wymagające nacięcia... 2 d) częściowa lub całkowita utrata sutka

9 30. Złamania żeber: a) złamania od 2 do 4 żeber b) złamania od 5 do 10 żeber c) złamania powyżej 10 żeber Złamanie mostka: a) bez przemieszczenia b) z przemieszczeniem.. 4 c) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem Uszkodzenie płuc i opłucnej: a) krwiak opłucnej lub odma opłucnej nie wymagające drenażu... 2 b) krwiak opłucnej lub odma opłucnej wymagające drenażu 5 c) krwiak opłucnej lub odma opłucnej leczona operacyjnie.10 d) utrata części płuca e) utrata całego płuca Uszkodzenie serca lub osierdzia: a) uszkodzenia serca wymagające nakłucia osierdzia b) uszkodzenia serca lub osierdzia leczona operacyjnie Uszkodzenia przepony leczone operacyjnie..10 G. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA 37. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej: a) Rany skóry od 10 do 15 cm długości... 1 b) Rany skóry powyżej 15 cm długości c) Rany po oparzeniach powyżej stopnia IIA za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)... 1 d) Rana brzucha leczone operacyjnie z otwarciem jamy otrzewnowej Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita: a) leczone operacyjnie, bez utraty narządów jamy brzusznej b) Utrata części żołądka, jelita cienkiego lub grubego Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy (aorty brzusznej, tętnic biodrowych wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych, żyła główna dolna i żyły biodrowe wspólne) leczone operacyjnie Uszkodzenie odbytnicy, odbytu, zwieracza odbytu: a) uszkodzenia zaopatrzone chirurgicznie... 3 b) uszkodzenia leczone operacyjnie c) uszkodzenia wymagające odbytu sztucznego Uszkodzenia śledziony: a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym)... 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu... 5 c) utrata śledziony Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, p ęcherzyka żółciowego lub trzustki: a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym) 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5 c) utrata pęcherzyka żółciowego, fragmentu wątroby lub fragmentu trzustki d) utrata całkowita wątroby lub trzustki H. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH 41. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek: a. leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym)... 2 b. leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5 c. utrata częściowa nerki d. utrata całkowita nerki...30 e. utrata obu nerek Uszkodzenie moczowodu: a) leczone endoskopowo... 5 b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo... 15

10 43. Uszkodzenie pęcherza moczowego: a. leczone zachowawczo b. leczone operacyjnie, c. utrata całkowita pęcherza Uszkodzenia cewki moczowej: a) leczone zachowawczo... 2 b) leczone endoskopowo... 5 c) leczone endoskopowo Uszkodzenia prącia: a. rany, uszkodzenia leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo... 3 b. częściowa utrata prącia 10 c. całkowita utrata prącia Uszkodzenie lub utrata jądra, jajnika: a. leczone zachowawczo (wodniak, krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym)....2 b. leczone operacyjnie z zachowaniem narządu... 5 c. utrata częściowa d. utrata całkowita e. utrata całkowita obu jąder lub jajników Utrata macicy: Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy: a) Izolowane rany w zakresie skóry b) uszkodzenia skóry oraz mięśni lub powięzi, zaopatrzone chirurgicznie... 7 c) uszkodzenia leczone operacyjnie i /lub rekonstrukcyjnie I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KR ĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA 48. Uszkodzenie kręgosłupa szyjnego: a) skręcenie b) zwichnięcie... 4 c) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone zachowawczo ( każdy)... 5 d) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone operacyjnie ( każdy)... 7 e) złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych ( każdy)... 1 Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 45%. 49. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10): a) skręcenie b) zwichnięcie... 2 c) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone zachowawczo ( każdy) d) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone operacyjnie ( każdy) e) złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych ( każdy) Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym nie może przekroczyć 30%. 50. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5): a) skręcenie... 2 b) zwichnięcie.. 4 c) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone zachowawczo ( każdy)... 5 d) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone operacyjnie ( każdy)... 7 e) złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych ( każdy) 1 Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowolędźwiowym nie może przekroczyć 40%. J. USZKODZENIA MIEDNICY 51. Rozejście się spojenia łonowego Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego

11 53. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe: a) w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa lub kulszowa) 2 b) w odcinku przednim kość łonowa i kulszowa lub obustronnie 5 c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne a) bez przemieszczenia d) w odcinku przednim i tylnym z przemieszczeniem Złamanie panewki stawu biodrowego: a) tylnej kolumny, tylnej krawędzi b) przedniej kolumny, przedniej krawędzi c) zwichnięcie centralne I d) zwichnięcie centralne II e) zwichnięcie centralne III f) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyką stawu biodrowego Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej: a) jednomiejscowe nieprzemieszczone złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej 2 b) jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej z przemieszczeniem... 4 c) wielomiejscowe złamania kości miednicy i /lub kości krzyżowej bez przemieszczenia 5 d) wielomiejscowe złamania kości miednicy i/ lub kości krzyżowej z przemieszczeniem 10 e) izolowane złamania talerza kości biodrowej, kolców biodrowych, guza kulszowego... 3 f) złamanie kości ogonowej bez przemieszczenia... 2 g) złamanie kości ogonowej z przemieszczeniem K.USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁOPATKA 56. Złamania łopatki: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów. 6 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem... 4 c) inne złamania.. 1 OBOJCZYK 57. Złamania obojczyka: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów. 5 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem... 2 c) inne złamania Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowomostkowego: a) zwichnięcie I... 1 b) zwichnięcie II... 3 c) zwichnięcie III.. 5 BARK STAW RAMIENNO-ŁOPATKOWY 59. Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (zwichnięcia, złamania - głowy, nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku: a) skręcenie b) zwichnięcie wymagające repozycji przez lekarza 3 c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem e) inne złamania... 2 f) złamania leczone protezoplastyką Utrata kończyny w stawie ramienno-łopatkowym: Utrata kończyny wraz z łopatką:. 70

12 RAMIĘ 62. Złamanie trzonu kości ramiennej: a) złamania wieloodłamowe, otwarte b) złamania otwarte c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem e) inne złamania Izolowane uszkodzenia skóry, mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów: a) rany powyżej 7 cm długości.. 1 b) uszkodzenie mięśnia dwugłowego zaopatrzone chirurgicznie c) uszkodzenie innych mięśni ramienia zaopatrzone chirurgicznie Utrata kończyny w obrębie ramienia STAW ŁOKCIOWY 65. Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem... 5 c) inne złamania Inne uszkodzenia łokcia: a) skręcenie... 1 b) zwichnięcie.. 3 PRZEDRAMIĘ 67. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem c) inne złamania Złamania trzonów jednej lub obu ko ści przedramienia : a) złamania wieloodłamowe, otwarte, lub złamania Monteggio, Galeazzi b) złamania otwarte c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem e) inne złamania Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien: a) Rany skórne powyżej 7 cm długości b) uszkodzenia mięśni zaopatrzone chirurgicznie 2 c) uszkodzenia ścięgien zaopatrzone chirurgicznie (każde) Utrata kończyny w obrębie przedramienia : Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka:.. 50 NADGARSTEK 72. Uszkodzenia nadgarstka: a) złamania mnogie kości nadgarstka z przemieszczeniem a) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem b) inne złamania c) zwichnięcia d) skręcenia Utrata ręki na poziomie nadgarstka: ŚRÓDRĘCZE 74. Złamania kości śródr ęcza: a) I kość śródręcza: I. złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów... 6 II. złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem III. inne złamania b) II kość śródręcza : I. złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem II. złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem III. inne złamania

13 c) III, IV, V kość śródręcza : I. złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem... 2 II. złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem III. inne złamania KCIUK 75. Utrata w zakresie kciuka: a) utrata częściowa lub całkowita opuszki.. 1 b) utrata paliczka paznokciowego.. 6 d) utrata obu paliczków bez kości śródręcza c) utrata obu paliczków z kością śródręcza Inne uszkodzenia kciuka (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów... 6 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem c) inne złamania 2 d) Rany kciuka powyżej 3 cm... 1 g) uszkodzenia, przecięcia ścięgien (każde) h) zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym i) zwichnięcia w stawie śródręczno-paliczkowym... 2 PALEC WSKAZUJĄCY 77. Utrata w obrębie wskaziciela - w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upo śledzenia funkcji ręki: a) utrata częściowa lub całkowita opuszki... 1 c) utrata paliczka paznokciowego... 2 e) utrata paliczka środkowego... 8 f) utrata trzech paliczków 10 g) utrata wskaziciela z kością śródręcza Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów... 4 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem c) inne złamania d) Rany powyżej 3 cm f) uszkodzenia, przecięcia ścięgien (każde) g) zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym, lub śródręczno-paliczkowym... 1 PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY 79. Palec III, IV i V - w zależności od poziomu utraty: a) palec III utrata paliczka paznokciowego.. 2 b) palec III - utrata dwóch paliczków. 5 c) palec III utrata trzech paliczków. 8 d) utrata palca III z kością śródręcza.. 9 f) palec IV - utrata paliczka paznokciowego. 1 g) palec IV utrata dwóch paliczków 2 h) palec IV utrata trzech paliczków... 3 i) utrata palca IV z kością śródręcza... 4 j)palec V - utrata paliczka paznokciowego.. 1 k) palec V utrata dwóch paliczków 2 l) palec V utrata trzech paliczków... 3 m) utrata palca V z kością śródręcza Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V - złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich: a) palec III: I. złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów... 3 II. złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem III. inne złamania III. Rany powyżej 4 cm, IV. uszkodzenia, przecięcia ścięgien V. zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym, lub śródręczno-paliczkowym.. 1 b) palec IV: I. złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów II. złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem III. inne złamania... 1

14 IV. Rany powyżej 5 cm,, uszkodzenia, przecięcia ścięgien, zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym, lub śródręczno-paliczkowym, c) palec V: I. złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów.. 1 II. inne złamania... 1 I. Rany powyżej 5 cm,, uszkodzenia, przecięcia ścięgien, zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym, lub śródręczno-paliczkowym,... 1 Uwaga: Wartość świadczenia związana z uszkodzeniem skóry, mięśni, nerwów, kości nie może przekroczyć wartości za całkowitą utratę kończyny lub części kończyny, której te uszkodzenia dotyczą. Wartość świadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości świadczenia przewidzianego za całkowitą utratę tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców, suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę ręki. L. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ STAW BIODROWY 81. Utrata kończyny dolnej: a) przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym. 70 b) amputacja na poziomie uda Uszkodzenia stawu biodrowego bliższej nasady kości udowej - złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 15 a) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem b) inne złamania... 8 c) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyką stawu biodrowego UDO 83. Złamanie kości udowej: a) złamania wieloodłamowe, otwarte b) złamania otwarte c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem e) inne złamania Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich - skóry, mi ęśni, ścięgien, naczyń: a) Rany skórne uda lub pośladka powyżej 7 cm długości... 1 b) uszkodzenia mięśni zaopatrzone chirurgicznie 3 c) uszkodzenia naczyń leczone operacyjnie.. 8 KOLANO 85. Złamania kości tworzących staw kolanowy- dalszej nasady kości udowej, bliższej nasady kości piszczelowej: a) złamania wieloodłamowe, otwarte, zmiażdzeniowe b) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów. 10 c) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem... 5 d) inne złamania Złamania rzepki: a) złamania skutkujące usunięciem rzepki b) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów.. 8 c) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem... 5 d) inne złamania Uszkodzenia aparatu więzadłowo torebkowego (sumarycznie maksymalnie do 25%): a) Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej. 3 b) Uszkodzenie łąkotki bocznej c) Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego przedniego ACL d) Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego tylnego PCL... 4 e) Uszkodzenie całkowite więzadła pobocznego bocznego LCL.. 4 f) Uszkodzenie całkowite więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL... 4 g) Zwichnięcie rzepki wymagające repozycji przez lekarza (wykluczone zwichnięcia nawykowe, lub nastawione przez chorego)

15 88. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego. 50 PODUDZIE 89. Złamanie kości podudzia: a) złamania wieloodłamowe, otwarte, zmiażdżeniowe b) złamania otwarte c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 10 d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem e) inne złamania Izolowane złamanie kości strzałkowej: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem c) inne złamania Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mi ęśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien: a) Rany skórne powyżej 7 cm długości b) naderwanie mięśnia trójgłowego łydki... 2 c) całkowite uszkodzenie mięśnia trójgłowego łydki d) uszkodzenie ścięgna Achillesa nie wymagające leczenia operacyjnego... 2 e) uszkodzenie ścięgna Achillesa leczone operacyjnie... 5 f) uszkodzenie mięśnia piszczelowego przedniego i prostowników palców g) uszkodzenie innych mięśni i ścięgien Utrata kończyny w obrębie podudzia: a) przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej b) przy dłuższych kikutach STAW GOLENIOWO-SKOKOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY, STOPA 93. Uszkodzenie stawu skokowo goleniowego i skokowo-piętowego: a) skręcenia leczone unieruchomieniem (gips lub stabilizator) 2 b) złamanie kostki bocznej z przemieszczeniem.. 3 c) złamanie kostki bocznej bez przemieszczenia d) złamanie kostki przyśrodkowej z przemieszczeniem... 5 e) złamanie kostki przyśrodkowej bez przemieszczenia.. 3 f) złamanie dwukostkowe z przemieszczeniem g) złamanie dwukostkowe bez przemieszczenia h) złamanie trójkostkowe z przemieszczeniem i) złamanie trójkostkowe bez przemieszczenia Złamania kości skokowej: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów.. 8 b) złamania wieloodłamowe c) inne złamania Złamania kości piętowej: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów b) złamania wieloodłamowe... 8 c) inne złamania Utrata kości skokowej i/lub piętowej:. a) częściowa utrata b) całkowita utrata Uszkodzenie kości stępu - każda ( sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekraczać 10%): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów.. 6 b) złamania wieloodłamowe c) inne złamania Złamania kości śródstopia każda (sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekraczać 15%):

16 a) złamania wieloodłamowe, otwarte b) złamania otwarte... 5 c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów... 4 d) inne złamania Inne uszkodzenia okolicy stępu, śródstopia i stopy: a) Rany powyżej 5 cm grzbietu stopy... 1 b) Rany podeszwy stopy Utrata stopy w całości Utrata stopy na poziomie stawu skokowego Utrata stopy w środkowej części stępu Utrata stopy w okolicy stępowo-śródstopnej PALCE STOPY 104. Uszkodzenie palucha: a) Rana palucha powyżej 3 cm długości 1 b) częściowa lub całkowita utrata opuszki palucha... 1 c) utrata paliczka paznokciowego palucha... 4 d) utrata całego palucha... 8 e) utrata z kością śródstopia Złamania palucha: a) złamania wieloodłamowe, otwarte b) złamania otwarte c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów... 2 d) inne złamania Złamania w zakresie palców II, III, IV, V ( su maryczne maksymalne świadczenie nie może przekroczyć 5%): a) złamania wielodłamowe, każdy... 2 b) inne złamania, każdy Utrata palców stopy II-V, każdy Utrata palców II, III, IV z kością śródstopia, każdy Utrata palca V z kością śródstopia Uszkodzenia II, III, IV i V palca - zwichnięcia, skręcenia (sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekroczyć 3%)... 1 Uwaga: Wartość świadczenia związana z uszkodzeniem skóry, mięśni, nerwów, kości nie może przekroczyć wartości za całkowitą utratę kończyny lub części kończyny, której te uszkodzenia dotyczą. Wartość świadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca stopy nie może przekroczyć wartości świadczenia przewidzianego za całkowitą utratę tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców, suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę nogi. M. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH 111. Uszkodzenie częściowe lub całkowite - w zależności od stopnia zaburzeń: a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym: i. częściowe. 5 ii. całkowite b) nerwu piersiowego długiego: i. częściowe.. 5 ii. całkowite. 10 c) nerwu pachowego: i. częściowe ii. całkowite... 20

17 d) nerwu mięśniowo-skórnego: i. częściowe..3 ii. całkowite. 15 e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia: i. częściowe.. 5 ii. całkowite.. 30 f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia: i. częściowe.. 3 ii. całkowite g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia: i. częściowe ii. całkowite h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia: i. częściowe... 2 ii. całkowite i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia: i. częściowe... 5 ii. całkowite j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka: i. częściowe... 3 ii. całkowite k) nerwu łokciowego: i. częściowe... 5 ii. całkowite l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej): i. częściowe.. 5 ii. całkowite.. 20 m) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej): i. częściowe ii. całkowite. 40 n) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego: i. częściowe 2 ii. całkowite.. 15 o) nerwu zasłonowego: i. częściowe... 5 ii. całkowite.. 15 p) nerwu udowego: i. częściowe. 5 ii. całkowite.. 30 q) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego): i. częściowe. 3 ii. całkowite.. 20 r) nerwu sromowego wspólnego: i. częściowe 3 ii. całkowite. 20 s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy: i. częściowe ii. całkowite. 50 t) nerwu piszczelowego : i. częściowe ii. całkowite u) nerwu strzałkowego: i. częściowe ii. całkowite v) splotu lędźwiowo-krzyżowego: i. częściowe ii. całkowite w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego: i. częściowe. 2 ii. całkowite. 10

18

19

20 .. miejscowość, data Oświadczam, że przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w... na rok szkolny 2018/2019 i wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej otrzymałem OWU zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Lp. Imię i nazwisko dziecka Wysokość Podpis Ubezpieczonego/Opiekuna

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone

Bardziej szczegółowo

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5 TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka ubezpieczenia Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka Pojęcia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer

Bardziej szczegółowo

TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO

TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała jeżeli w ramach jednego zdarzenia osoba uprawniona do otrzymania świadczenia doznała kilku z wymienionych w lit. a) f) uszkodzeń ciała lub rozstrojów zdrowia, uznaje się to za jeden nieszczęśliwy wypadek;

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Kod dokumentu: 1406_0517 Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku indeks GUUC/12/09/01 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10 I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus:

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: ZAŁĄCZNIK NR I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Działając na podstawie art. 8 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału Indeks OCHGK/18/11/02 SPIS TREŚCI Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Obowiązuje od.0.0 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Obowiązuje od 10.06.2019 r. 1. Niniejszą tabelę stosuje się przy ocenie skutków Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych 2. Odpowiedzialność Towarzystwa nie obejmuje: 1) świadczeń i usług

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus:

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Działając na podstawie art. 8 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA DANE OSOBY, NA RZECZ KTÓREJ WYKONANO ŚWIADCZENIA: nazwa Pracodawcy/Ubezpieczającego UBEZPIECZONY PESEL adres do korespondencji data urodzenia - - adres e-mail nr telefonu komórkowego Wniosek o wypłatę

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Czersku w roku szkolnym 2016/2017 Tabela nr 1: Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA Stopień trwałej utraty Rodzaj trwałej utraty zdrowia zdrowia Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki: a) powłok bez ubytków kostnych 5% b) całkowite oskalpowanie 25%

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Gminie Płoniawy-Bramura w Szkole Podstawowe w Węgrzynowie w roku szkolnym 7/ Tabela nr : Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Aneks zmieniający z dniem kwietnia 0 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWA NEGO URAZU DZIECKA NA SKUTEK NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uszkodzenie Ciała po Wypadku (F) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała NW (F) Informacja dotycząca umowy dodatkowej Uszkodzenie Ciała po Wypadku (F) Informacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj uszczerbku. ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem 11-25

Rodzaj uszczerbku. ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem 11-25 TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA AZS L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW)

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) Aneks zmieniający z dniem lutego 07 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. roku życia KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI? Każdy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uszkodzenie Ciała wskutek NW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała w wyniku NW Informacja dotycząca umowy dodatkowej Uszkodzenie Ciała wskutek NW Informacje w zakresie.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uszkodzenie Ciała po Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała NW Informacja dotycząca umowy dodatkowej Uszkodzenie Ciała po Wypadku Informacje w zakresie Postanowienie.

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne.... 4 1. Postanowienia wprowadzające....

Bardziej szczegółowo

1. w 2 dodaje się pkt. 74) 80) w brzmieniu: 74) pogryzienie uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa;

1. w 2 dodaje się pkt. 74) 80) w brzmieniu: 74) pogryzienie uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa; Załącznik nr POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU EDU PLUS Działając na podstawie art. 82 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona ubezpieczenia Indeks XS3B/2018/01 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Formularz do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona indeks XS3B/2018/01

Bardziej szczegółowo

Branża pracodawcy** Osobowość prawna** PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL) Kraj urodzenia (w przypadku braku PESEL) Miejscowość, Kraj

Branża pracodawcy** Osobowość prawna** PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL) Kraj urodzenia (w przypadku braku PESEL) Miejscowość, Kraj Płeć* PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL) Branża pracodawcy** Osobowość prawna** Kraj urodzenia (w przypadku braku PESEL) Miejscowość, Kraj Miejscowość, Kraj Obywatelstwo v5-2018-05-28 -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona ubezpieczenia Indeks XS3B/2019/01 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Formularz do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona indeks XS3B/2019/01

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.2013 roku Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2015/2016 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji: od 30 września 2015 r. do 30 września 2016 r. 2. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia, jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej POLISA NR 379719 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZONY SIGNAL

Bardziej szczegółowo

PAKIET OŚWIATA 2016/2017

PAKIET OŚWIATA 2016/2017 1 PAKIET OŚWIATA 2016/2017 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2016/2017. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW Tabela nr 1: Podstawowe informacje INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Telefon komórkowy: Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl InterRisk Kontakt 22 575 25 25 Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 055147 potwierdzająca zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju

Bardziej szczegółowo

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata.

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. ZAKRES UBEZPIECZENIA PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. Zakres świadczeń: Podstawowy: 1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W TORUNIU UBEZPIECZENIE ROK SZKOLNY 2014 / 2015 SUMA UBEZPIECZENIA 8 000 zł WARIANT II OPŁATA ROCZNA 34.00 zł Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03.

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03. Agent PZU SA Hanna Sławińska tel. 608 209 161 e-mail: hslawinska@agentpzu.pl OFERTA PZU Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013

Bardziej szczegółowo

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2016/2017 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Rafał Cimek Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, RATOWNICTWA ORAZ TRANSPORTU W PODRÓZY ZAGRANICZNEJ UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, RATOWNICTWA ORAZ TRANSPORTU W PODRÓZY ZAGRANICZNEJ UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A. ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, RATOWNICTWA ORAZ TRANSPORTU W PODRÓZY ZAGRANICZNEJ UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE Prosimy o dokładne wypełnienie formularza drukowanymi

Bardziej szczegółowo

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrum Rozliczeniowe ul. Rydygiera 21A; 01-793 Warszawa Warszawa, dnia 05.09.2018 ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A.

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A FGL 1007 1057 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Telefon komórkowy: ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE:

Telefon komórkowy: ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE: Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl InterRisk Kontakt 22 575 25 25 Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 056639 potwierdzająca zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów ratownictwa i transportu w czasie podróży zagranicznej

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów ratownictwa i transportu w czasie podróży zagranicznej Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów ratownictwa i transportu w czasie podróży zagranicznej Jak zgłosić szkodę kontakt do Centrum Pomocy ONLINE Mailowo na adres szkody.turystyka@tueuropa.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Nazywam się Damian Grzegorzyca. Jestem przedstawicielem firmy Bezpieczny.pl i Towarzystwa Ubezpieczeń AXA. Przedstawiam Państwu ofertę

Drodzy Rodzice Nazywam się Damian Grzegorzyca. Jestem przedstawicielem firmy Bezpieczny.pl i Towarzystwa Ubezpieczeń AXA. Przedstawiam Państwu ofertę Drodzy Rodzice Nazywam się Damian Grzegorzyca. Jestem przedstawicielem firmy Bezpieczny.pl i Towarzystwa Ubezpieczeń AXA. Przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Bardziej szczegółowo

RODZAJ STAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU. Uszkodzenia głowy. a) rana wymagająca szycia do 5 cm 2. b) rany wymagająca szycia o długości od 5 do 10 cm 5

RODZAJ STAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU. Uszkodzenia głowy. a) rana wymagająca szycia do 5 cm 2. b) rany wymagająca szycia o długości od 5 do 10 cm 5 Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Tabela Uszkodzenia głowy 1. Rany owłosionej skóry głowy (bez uszkodzeń kostnych): a) rana wymagająca szycia do 5 cm 2 b) rany

Bardziej szczegółowo