1. w 2 dodaje się pkt. 74) 80) w brzmieniu: 74) pogryzienie uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. w 2 dodaje się pkt. 74) 80) w brzmieniu: 74) pogryzienie uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa;"

Transkrypt

1 Załącznik nr POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU EDU PLUS Działając na podstawie art k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 0/29/03/206 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia r. Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:. w 2 dodaje się pkt. 74) 80) w brzmieniu: 74) pogryzienie uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa; 75) pokąsanie uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta; 76) ukąszenie naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym m.in. użądlenia); 77) teren placówki oświatowej budynki oraz ogrodzony teren należący do placówki oświatowej, do której uczęszczał Ubezpieczony;, 78) Centrum Telemedycyny - jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegółowe dane podawane są w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk organizuje świadczenia Telemedycyny; 79) e konsultacja świadczenie Telemedycyny organizowane przez Centrum Telemedycyny na zlecenie InterRisk realizowane drogą elektroniczną w formie: a) czatu internetowego wymiany krótkich wiadomości tekstowych, b) telekonferencji przekazu audio, c) wideokonferencji przekazu audiowizualnego. E-konsultacja trwa maksimum 5 minut; 80) świadczenie Telemedycyny świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej realizowane przez lekarza internistę, pediatrę lub dietetyka za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 2. w 2 pkt. 58) otrzymuje brzmienie: 58) Ubezpieczony osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, a w przypadku świadczenia, o którym mowa w 7 pkt. 7 Ubezpieczonym jest wyłącznie dziecko, wychowanek lub uczeń uczęszczający do danej placówki oświatowej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczeni ust. pkt. ) lit. h) otrzymuje brzmienie: h) pogryzienie przez psa i inne zwierzęta, pokąsanie, ukąszenie 4. 4 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 6) Opcja Dodatkowa D6 Telemedycyna otrzymuje brzmienie: 7

2 Opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia: ) w przypadku w wyniku nieszczęśliwego wypadku: a) w przypadku 00% - świadczenie w wysokości 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, b) w przypadku poniżej 00% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr do niniejszych OWU, c) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości: PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV), PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II), PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III), pod warunkiem iż: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, 2) w przypadku w wyniku ataku padaczki jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 00 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 20 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 80 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku; 4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 000 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 200 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 800 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 5) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 500 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 700 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż: nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, śmierć nastąpiła w ciągu 2 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 6) w przypadku pogryzienia przez psa i inne zwierzęta, pokąsania, ukąszenia jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 200 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 240 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 360 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum 2 dni; 7) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły i w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego świadczenie dodatkowe w wysokości: a) zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV,

3 b) zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż: a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej. 6. w ust. pkt 4) otrzymuje brzmienie: ust. pkt 4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 7. w ust. pkt 5) otrzymuje brzmienie: ust. pkt 5) Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w wyniku choroby świadczenie w wysokości % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 8. w ust. pkt 3) otrzymuje brzmienie: ust. pkt 3) Opcja Dodatkowa D3 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 350 zł, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego: a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 9. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3 ust. 3 Dla Opcji DODATKOWEJ D5 - Assistance EDU PLUS, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 5 oraz 2, suma ubezpieczenia jest stała i wynosi PLN. Dla Opcji DODATKOWEJ D6 Telemedycyna, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 6 oraz 27, sumę ubezpieczenia stanowi koszt 2 e-konsultacji, o których mowa w 27 ust. 2, ale nie więcej niż PLN.

4 0. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 3 ust. 5 Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca: ) w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Ochrona Plus, Opcji Dodatkowych (D-D6) - 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 2) w przypadku Opcji Podstawowej Plus - 4% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 3) w przypadku Opcji Progresja - 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 4) w przypadku Opcji Ochrona - 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia ustalonej odrębnie dla każdego zdarzenia w w/w Opcji.. w 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 5 ust. 4 W przypadku rozszerzenia zakresu o opcję Dodatkową D5 Assistance EDU PLUS i D6 Telemedycyna, o których mowa w 2 i 27, umowę ubezpieczenia grupowego zawiera się w formie imiennej. 2. w 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 8 ust. 3 Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę ubezpieczenia przez właściwą dla danej Opcji stawkę określoną w złotych polskich, uzależnioną od czynników określonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy: ) Opcji Ochrona; 2) Opcji DODATKOWEJ D 5 Assistance Edu Plus, 3) Opcji DODATKOWEJ D 6 Telemedycyna, 3. w 8 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 8 ust. 4 pkt 4) dla Opcji DODATKOWEJ D5 Assistance Edu Plus oraz Opcji DODATKOWEJ D6 Telemedycyna, wysokość składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo. 4. w 2 dodaje się ust. w brzmieniu: 2 ust. W celu zrealizowania świadczenia w ramach Opcji DODATKOWEJ D6 Telemedycyna, Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować się na portalu Centrum Telemedycyny dostępnego na stronie internetowej i postępować zgodnie ze wskazaniami aplikacji ust. 5 otrzymuje brzmienie: 22 ust. 5

5 Stopień w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus za uszkodzenia ciała wyszczególnione w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr do niniejszych OWU. W przypadku uszkodzeń ciała niewyszczególnionych w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, stopień lub rodzaj inwalidztwa, ustalany jest zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza zaufania z udziałem Ubezpieczonego. W takich przypadkach stopień ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu udostępnianej Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, na każdy ich wniosek zgodnie z postanowieniami 9 ust. 3 pkt 4). 6. dodaje się 27 w brzmieniu: JAKĄ POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OPCJI DODATKOWEJ D6 TELEMEDYCYNA? 27. Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja może zostać rozszerzona o Opcję Dodatkową D6 Telemedycyna. 2. W ramach Opcji Dodatkowej D6 Telemedycyna - InterRisk za pośrednictwem Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem 4 ust. 4, koszt 2 e-konsultacji internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie e-konsultacjami musi nastąpić minimum 2 godzinna przerwa. 3. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 7. Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus otrzymuje brzmienie: Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

6 I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI POWODUJĄCE UTRATAĘ SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY WYMAGAJĄCE LECZENIA PRZESZCZEPEM SKÓRY 0 5. UBYTKI W SKLEPIENIACH CZASZKI 8 6. WSTRZĄSNIENIE MÓZGU W NASTEPSTWIE URAZU CZASZKOWO-MÓZKOWEGO Z HOSPITALIZACJĄ OD DNIA DO 5 DNI 7. WSTRZĄSNIENIE MÓZGU W NASTEPSTWIE URAZU CZASZKOWO-MÓZKOWEGO Z HOSPITALIZACJĄ POWYŻEJ 5 DNI II. USZKODZENIA TWARZY 3. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI) 2 2. ZŁAMANIA KOŚCI TWARZOCZASZKI POZA ZŁAMANIAMI KOŚCI NOSA 3 3. ZŁAMANIE KOŚCI NOSA BEZ PRZEMIESZCZEŃ 2 4. ZŁAMANIE KOŚCI NOSA I PRZEGRODY NOSA Z PRZEMIESZCZENIEM 3 5. CAŁKOWITA UTRATA NOSA CZĘŚCIOWA UTRATA NOSA 7 7. ZŁAMANIA KOŚCI OCZODOŁU 2 8. ZŁAMANIE KOŚCI SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 2 9. CZĘŚCIOWA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 0 0. CAŁKOWITA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 40. URAZ JĘZYKA RANA ZAOPATRZONA CHIRURGICZNIE SZWAMI 2. CZĘŚCIOWA UTRATA JĘZYKA 3 3. CAŁKOWITA UTRATA JĘZYKA CZĘŚCIOWA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - ZA KAŻDY 5. CAŁKOWITA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - ZA KAŻDY 2

7 III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU. CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W JEDNYM OKU CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W OBU OCZACH USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ SPOWODOWANE POPRZEZ CIAŁA OBCE 5 4. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ - WSKUTEK URAÓW TĘPYCH, DRĄŻĄCYCH, URAZÓW CHEMICZNYCH, TERMICZNYCH 2 5. ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI JEDNEGO OKA W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 5 6. UTRATA GAŁKI OCZNEJ USZKODZENIE PRZEWODÓW ŁZOWYCH WYMAGAJĄCE LECZENIA OPERACYJNEGO W JEDNYM OKU 8. USZKODZENIE PRZEWODÓW ŁZOWYCH WYMAGAJĄCE LECZENIA OPERACYJNEGO W OBU OCZACH IV. USZKODZENIA MOWY 5 5. CAŁKOWITA UTRATA MOWY 00 V. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU. UTRATA SŁUCHU W JEDNYM UCHU CAŁKOWITA UTRATA SŁUCHU W OBU USZACH USZKODZENIA MAŁŻOWINY USZNEJ LUB ZNIEKSZTAŁCENIE (BLIZNY, OPARZENIA, ODMROŻENIA, CZĘŚCIOWA UTRATA) 2 4. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ MAŁZOWINY USZNEJ 8 5. CAŁKOWITA UTRATA OBU MAŁZOWIN USZNYCH USZKODZENIA UCHA ŚRODKOWEGO, UCHA WEWNĘTRZNEGO, BŁONY BĘBENKOWEJ 2 VI. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI 0 2. USZKODZENIE TCHAWICY - ZWĘŻENIE 2 3. USZKODZENIE PRZEŁYKU LECZONE OPERACYJNIE 7 4. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH (SKÓRY I MIĘŚNI) SZYI 5. USZKODZENIE GARDŁA, 0

8 VII. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA. CZĘŚCIOWA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ 2. CAŁKOWITA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ 8 3. CZĘŚCIOWA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 5 4. CAŁKOWITA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 8 5. ZŁAMANIE ŻEBER - za każde, maksymalnie 0% 6. ZŁAMANIE MOSTKA 3 7. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE, POZAWAŁOWE) leczone wewnątrznaczyniowo (stenty, rozszerzanie) 8. POWIERZCHOWNE URAZY KLATKI PIERSIOWEJ (STŁUCZENIA, ZRANIENIA) bez uszkodzeń wymienionych poniżej 9. UTRATA CZĘŚCI PŁUCA 5 0. UTRATA CAŁEGO PŁUCA 30. KRWIAK OPŁUCNEJ 3 2. USZKODZENIA SERCA WYMAGAJĄCE NAKŁUCIA OSIERDZIA 0 3. USZKODZENIA SERCA LUB OSIERDZIA LECZONE OPERACYJNIE (BY-PASS) 30 VIII. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ blizny nie będące następstwem zabiegów operacyjnych 0 2. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT, OTRZEWNEJ, KREZKI JELITA 2 3. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT - stałe odżywianie wyłącznie parenteralne UTRATA CZĘŚCI ŻOŁĄDKA, JELITA CIENKIEGO LUB GRUBEGO 0 5. USZKODZENIA ODBYTNICY i ODBYTU 3 6. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU 5 7. USZKODZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO WYMAGAJĄCE STAŁEGO WYŁONIENIA STOMII 8. USZKODZENIE ŚLEDZIONY (np. KRWIAK, PĘKNIĘCIE NARZĄDU) 2 9. USZKODZENIE ŚLEDZIONY (np. KRWIAK, PĘKNIĘCIE NARZĄDU) LECZONE OPERACYJNIE 0. CAŁKOWITA UTRATA ŚLEDZIONY 0. USZKODZENIA WĄTROBY, PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH LUB TRZUSTKI LUB UTRATA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 2. UTRATA, FRAGMENTU WĄTROBY LUB FRAGMENTU TRZUSTKI

9 3. CAŁKOWITA UTRATA WĄTROBY CAŁKOWITA UTRATA TRZUSTKI 00 IX. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI CAŁKOWITA UTRATA OBU NEREK USZKODZENIE NERKI 2 4. USZKODZENIE NERKI LECZONE OPERACYJNIE 5 5. CZEŚCIOWA UTRATA NERKI 5 6. USZKODZENIE MOCZOWODU LECZONE OPERACYJNIE, 5 7. USZKODZENIE MOCZOWODU LECZONE ENDOSKOPOWO 5 8. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ 5 9. CAŁKOWITA UTRATA PRĄCIA CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA 0. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA 0 2. CAŁKOWITA UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW CZĘŚCIOWA UTRATA JAJNIKA LUB JĄDRA 0 4. USZKODZENIE JĄDRA LUB JAJNIKA LECZONE OPERACYJNIE 5 5. USZKODZENIE JĄDRA LUB JAJNIKA WODNIAK, KRWIAK, PĘKNIĘCIE NARZĄDU 2 6. CAŁKOWITA UTRATA MACICY USZKODZENIE ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH LUB OKOLICY KROCZA 3 8. USZKODZENIE ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH LUB OKOLICY KROCZA (USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI LUB POWIĘZI) WYMAGAJĄCE LECZENIA OPERACYJNEGO 9. USZKODZENIE MACICY 0 5 X. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA - SKRĘCENIE, ZWICHNIĘCIE 2 2. ZŁAMANIA TRZONÓW KRĘGÓW I ŁUKÓW KRĘGÓW - za każdy 5 3. ZŁAMANIA TRZONÓW KRĘGÓW I ŁUKÓW KRĘGÓW LECZONE OPERACYJNIE - za każdy 4. ZŁAMANIA WYROSTKÓW POPRZECZNYCH, KOLCZYSTYCH ZA KAŻDY 7

10 XI. USZKODZENIA MIEDNICY. ZŁAMANIE MIEDNICY JEDOSTRONNE KOŚĆ KULSZOWA LUB ŁONOWA (ZA KAŻDĄ KOŚĆ ODRĘBNIE) 2. ZŁAMANIE MIEDNICY OBUSTRONNE KOŚĆ KULSZOWA LUB ŁONOWA (ZA KAŻDĄ KOŚĆ ODRĘBNIE) 3. ZŁAMANIE KOLCA BIODROWEGO 4. ROZEJŚCIE SIĘ SPOJENIA ŁONOWEGO XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ prawa lewa. ZŁAMANIE ŁOPATKI ZŁAMANIE OBOJCZYKA ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO- MOSTKOWEGO 4. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO RAMIENNEGO: ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA, ZŁAMANIA w obrębie stawu CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY W STAWIE BARKOWYM ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENNEJ (trzon i nasada kości ramiennej) ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENNEJ (trzon i nasada kości ramiennej) leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) ZŁAMANIE GUZKA LUB GUZKÓW KOŚCI RAMIENNEJ 0,5 9. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA USZKODZENIA RAMIENIA USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW, naczyń. ZŁAMANIE KOŚCI PRZEDRAMIENIA (za każdą kość) ZŁAMANIE KOŚCI PRZEDRAMIENIA leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) (za każdą operowaną kość) ZŁAMANIE WYROSTKA/WYROSTKÓW RYLCOWATYCH KOŚCI PRZEDRAMIENIA 0,5 4. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW, NACZYŃ na poziomie ramienia i przedramienia 5. ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA W STAWIE ŁOKCIOWYM UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA ZŁAMANIA KOŚCI NADGARSTKA 2 8. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA SKRĘCENIA, ZWICHNIĘCIA NADGARSTKA 0,5 0,5 20. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDRĘCZA (za każdą kość)

11 2. ZŁAMANIE PALCA 22. CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI KCIUKA 23. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO KCIUKA UTRATA KCIUKA CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI PALCA WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO - za każdy 26. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALCA WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO - za każdy 2,5 27. UTRATA PALCA WSKAZUJĄCEGO UTRATA PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO za każdy 6 4 XIII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ A. STAW BIODROWY, UDO. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ W STAWIE BIODROWYM USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH, APARATU WIĘZADŁOWEGO, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, NACZYŃ, NERWÓW - następstwa uszkodzeń, urazów skrętnych stawu biodrowego 3. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA ZŁAMANIA W OBRĘBIE STAWU BIODROWEGO i CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI UDOWEJ (ZŁAMANIA BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ, ZŁAMANIA SZYJKI, ZŁAMANIA KRĘTARZOWE i PRZEZKRĘTARZOWE, URAZOWE ZŁUSZCZENIA i ZŁAMANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ) 5. ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO 5 6. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ 8 7. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) 0 8. ZŁAMANIE krętarza/krętarzy KOŚCI UDOWEJ 9. USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN i ich przyczepów, NACZYŃ, NERWÓW NA POZIOMIE UDA B. STAW KOLANOWY. ZŁAMANIE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI 2 2. ZŁAMANIE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI leczone operacyjnie (zespolenie, stabilizacja) 3. USZKODZENIE WIĘZADŁA KRZYZOWEGO PRZEDNIEGO (ACL) 5 4. USZKODZENIE jednej ze struktur: WIĘZADŁA KRZYZOWEGO TYLNEGO (PCL), BOCZNEGO (MCL), PRZYŚRODKOWEGO( MCL) lub troczków rzepki 5. USZKODZENIE więcej niż jednej ze struktur: WIĘZADŁA KRZYZOWEGO TYLNEGO (PCL), BOCZNEGO (MCL), PRZYŚRODKOWEGO( MCL) i/lub troczków rzepki 6. CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO ZWICHNIĘCIE STAWU KOLANOWEGO

12 8. SKRĘCENIE STAWU KOLANOWEGO C. PODUDZIE. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA (PISZCZELOWEJ LUB PISZCZELOWEJ I STRZAŁKOWEJ 8 2. ZŁAMANIE KOŚCI STRZAŁKOWEJ 2 3. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) 0 4. ZŁAMANIE WYROSTKÓW KOŚCI PODUDZIA 5. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA, SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN 6. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE PODUDZIA 30 D. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO: SKRĘCENIA, ZWICHNIĘCIA 2. ZŁAMANIE KOSTKI BOCZNEJ lub PRZYŚRODKOWEJ 2 3. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ 5 4. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA - za każdą kość 5. ZŁAMANIA KOŚCI STĘPU - KAŻDA 2 6. USZKODZENIA OKOLICY STĘPU, SRÓDSTOPIA I STOPY - RANY 7. CAŁKOWITA UTRATA STOPY CZĘŚCIOWA UTRATA STOPY 30 E. PALCE STOPY. ZŁAMANIE PALCA 2. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALUCHA 3. UTRATA PALUCHA 8 4. UTRATA PALCÓW II, III, IV I V - za każdy XIV. NIEDOWŁADY I PORAŻENIA. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ PRAWEJ PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ LEWEJ PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY DOLNEJ PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD POŁOWICZY PRAWOSTRONNY PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD POŁOWICZY LEWOSTRONNY PORAŻENIE CAŁKOWITE KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH (CZTEROKOŃCZYNOWE) 00

13 7. PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO 5 8. OBJAWOWE USZKODZENIE INNYCH NERWÓW CZASZKOWYCH 5 U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej. 8. Wprowadza się Załącznik nr 2 w brzmieniu: Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS WYMOGI TECHNICZNE URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ W CELU SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO Z E-KONSULTACJI. W celu skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji należy dysponować: ) urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, ios lub Android i minimalną prędkością łącza Mbps, 2) zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym, 3) uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript), 4) aktywny adres , 5) telefon stacjonarny lub komórkowy. 2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub ios, zaktualizowany do najnowszej wersji. 3. W przypadku korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi.co, dostępnej w serwisie Google Play ( lub Appstore ( 4. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z aplikacji za pomocą przeglądarki to 024x768 pikseli. 9. W przypadku rozbieżności treści niniejszej umowy ubezpieczenia z OWU, obowiązują postanowienia niniejszej umowy ubezpieczenia.

14 Załącznik nr POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU EDU PLUS Działając na podstawie art k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 0/29/03/206 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia r. Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:. w 2 dodaje się pkt. 74) 80) w brzmieniu: 74) pogryzienie uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa; 75) pokąsanie uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta, 76) ukąszenie naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym m.in. użądlenia), 77) teren placówki oświatowej budynki oraz ogrodzony teren należący do placówki oświatowej, do której uczęszczał Ubezpieczony; 78) Centrum Telemedycyny - jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegółowe dane podawane są w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk organizuje świadczenia Telemedycyny; 79) e konsultacja świadczenie Telemedycyny organizowane przez Centrum Telemedycyny na zlecenie InterRisk realizowane drogą elektroniczną w formie: a) czatu internetowego wymiany krótkich wiadomości tekstowych, b) telekonferencji przekazu audio, c) wideokonferencji przekazu audiowizualnego. E-konsultacja trwa maksimum 5 minut; 80) świadczenie Telemedycyny świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej realizowane przez lekarza internistę, pediatrę lub dietetyka za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 2. w 2 pkt. 58) otrzymuje brzmienie: 58) Ubezpieczony osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, a w przypadku świadczenia, o którym mowa w 7 pkt. 7 Ubezpieczonym jest wyłącznie dziecko, wychowanek lub uczeń uczęszczający do danej placówki oświatowej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczeni ust. pkt. ) lit. h) otrzymuje brzmienie: h) pogryzienie przez psa i inne zwierzęta, pokąsanie, ukąszenie 4. 4 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 6) Opcja Dodatkowa D6 Telemedycyna otrzymuje brzmienie: 7

15 Opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia: ) w przypadku w wyniku nieszczęśliwego wypadku: a) w przypadku 00% - świadczenie w wysokości 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, b) w przypadku poniżej 00% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr do niniejszych OWU, c) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości: PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV), PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II), PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III), pod warunkiem iż: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, 2) w przypadku w wyniku ataku padaczki jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 00 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 20 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 80 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku; 4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 000 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 200 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 800 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 5) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 000 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 200 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 800 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż: nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, śmierć nastąpiła w ciągu 2 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 6) w przypadku pogryzienia przez psa i inne zwierzęta, pokąsania, ukąszenia jednorazowe świadczenie w wysokości: a) 200 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub IV, b) 240 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, c) 360 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum 2 dni;

16 7) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły i w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego świadczenie dodatkowe w wysokości: a) zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I, II lub IV b) zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, pod warunkiem, iż: a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej. 6. w ust. pkt 4) otrzymuje brzmienie: ust. pkt 4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 7. w ust. pkt 5) otrzymuje brzmienie: ust. pkt 5) Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w wyniku choroby świadczenie w wysokości % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 8. w ust. pkt 3) otrzymuje brzmienie: ust. pkt 3) Opcja Dodatkowa D3 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 350 zł, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego: a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 9. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3 ust. 3

17 Dla Opcji DODATKOWEJ D5 - Assistance EDU PLUS, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 5 oraz 2, suma ubezpieczenia jest stała i wynosi PLN. Dla Opcji DODATKOWEJ D6 Telemedycyna, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 6 oraz 27, sumę ubezpieczenia stanowi koszt 2 e-konsultacji, o których mowa w 27 ust. 2, ale nie więcej niż PLN ust. 5 otrzymuje brzmienie: 3 ust. 5 Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca: ) w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Ochrona Plus, Opcji Dodatkowych (D-D6) - 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 2) w przypadku Opcji Podstawowej Plus - 4% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 3) w przypadku Opcji Progresja - 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 4) w przypadku Opcji Ochrona - 00% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia ustalonej odrębnie dla każdego zdarzenia w w/w Opcji.. w 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 5 ust. 4 W przypadku rozszerzenia zakresu o opcję Dodatkową D5 Assistance EDU PLUS i D6 Telemedycyna, o których mowa w 2 i 27, umowę ubezpieczenia grupowego zawiera się w formie imiennej. 2. w 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 8 ust. 3 Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę ubezpieczenia przez właściwą dla danej Opcji stawkę określoną w złotych polskich, uzależnioną od czynników określonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy: 4) Opcji Ochrona; 5) Opcji DODATKOWEJ D 5 Assistance Edu Plus, 6) Opcji DODATKOWEJ D 6 Telemedycyna, 3. w 8 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 8 ust. 4 pkt 4) dla Opcji DODATKOWEJ D5 Assistance Edu Plus oraz Opcji DODATKOWEJ D6 Telemedycyna, wysokość składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo. 4. w 2 dodaje się ust. w brzmieniu: 2 ust. W celu zrealizowania świadczenia w ramach Opcji DODATKOWEJ D6 Telemedycyna, Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować się na portalu Centrum Telemedycyny dostępnego na stronie internetowej i postępować zgodnie ze wskazaniami aplikacji.

18 5. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 22 ust. 5 Stopień w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus za uszkodzenia ciała wyszczególnione w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr do niniejszych OWU. W przypadku uszkodzeń ciała niewyszczególnionych w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, stopień lub rodzaj inwalidztwa, ustalany jest zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza zaufania z udziałem Ubezpieczonego. W takich przypadkach stopień ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu udostępnianej Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, na każdy ich wniosek zgodnie z postanowieniami 9 ust. 3 pkt 4). 6. dodaje się 27 w brzmieniu: JAKĄ POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OPCJI DODATKOWEJ D6 TELEMEDYCYNA? 27. Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja może zostać rozszerzona o Opcję Dodatkową D6 Telemedycyna. 2. W ramach Opcji Dodatkowej D6 Telemedycyna - InterRisk za pośrednictwem Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem 4 ust. 4, koszt 2 e-konsultacji internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie e-konsultacjami musi nastąpić minimum 2 godzinna przerwa. 3. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 7. Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus otrzymuje brzmienie: Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

19 I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI POWODUJĄCE UTRATAĘ SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY WYMAGAJĄCE LECZENIA PRZESZCZEPEM SKÓRY 0 5. UBYTKI W SKLEPIENIACH CZASZKI 8 6. WSTRZĄSNIENIE MÓZGU W NASTEPSTWIE URAZU CZASZKOWO-MÓZKOWEGO Z HOSPITALIZACJĄ OD DNIA DO 5 DNI 7. WSTRZĄSNIENIE MÓZGU W NASTEPSTWIE URAZU CZASZKOWO-MÓZKOWEGO Z HOSPITALIZACJĄ POWYŻEJ 5 DNI II. USZKODZENIA TWARZY 3. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI) 2 2. ZŁAMANIA KOŚCI TWARZOCZASZKI POZA ZŁAMANIAMI KOŚCI NOSA 3 3. ZŁAMANIE KOŚCI NOSA BEZ PRZEMIESZCZEŃ 2 4. ZŁAMANIE KOŚCI NOSA I PRZEGRODY NOSA Z PRZEMIESZCZENIEM 3 5. CAŁKOWITA UTRATA NOSA CZĘŚCIOWA UTRATA NOSA 7 7. ZŁAMANIA KOŚCI OCZODOŁU 2 8. ZŁAMANIE KOŚCI SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 2 9. CZĘŚCIOWA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 0 0. CAŁKOWITA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 40. URAZ JĘZYKA RANA ZAOPATRZONA CHIRURGICZNIE SZWAMI 2. CZĘŚCIOWA UTRATA JĘZYKA 3 3. CAŁKOWITA UTRATA JĘZYKA CZĘŚCIOWA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - ZA KAŻDY 5. CAŁKOWITA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - ZA KAŻDY 2

20 III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU. CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W JEDNYM OKU CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W OBU OCZACH USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ SPOWODOWANE POPRZEZ CIAŁA OBCE 5 4. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ - WSKUTEK URAÓW TĘPYCH, DRĄŻĄCYCH, URAZÓW CHEMICZNYCH, TERMICZNYCH 2 5. ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI JEDNEGO OKA W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 5 6. UTRATA GAŁKI OCZNEJ USZKODZENIE PRZEWODÓW ŁZOWYCH WYMAGAJĄCE LECZENIA OPERACYJNEGO W JEDNYM OKU 8. USZKODZENIE PRZEWODÓW ŁZOWYCH WYMAGAJĄCE LECZENIA OPERACYJNEGO W OBU OCZACH IV. USZKODZENIA MOWY 5 5. CAŁKOWITA UTRATA MOWY 00 V. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU. UTRATA SŁUCHU W JEDNYM UCHU CAŁKOWITA UTRATA SŁUCHU W OBU USZACH USZKODZENIA MAŁŻOWINY USZNEJ LUB ZNIEKSZTAŁCENIE (BLIZNY, OPARZENIA, ODMROŻENIA, CZĘŚCIOWA UTRATA) 2 4. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ MAŁZOWINY USZNEJ 8 5. CAŁKOWITA UTRATA OBU MAŁZOWIN USZNYCH USZKODZENIA UCHA ŚRODKOWEGO, UCHA WEWNĘTRZNEGO, BŁONY BĘBENKOWEJ 2 VI. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI 0 2. USZKODZENIE TCHAWICY - ZWĘŻENIE 2 3. USZKODZENIE PRZEŁYKU LECZONE OPERACYJNIE 7 4. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH (SKÓRY I MIĘŚNI) SZYI 5. USZKODZENIE GARDŁA, 0

21 VII. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA. CZĘŚCIOWA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ 2. CAŁKOWITA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ 8 3. CZĘŚCIOWA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 5 4. CAŁKOWITA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 8 5. ZŁAMANIE ŻEBER - za każde, maksymalnie 0% 6. ZŁAMANIE MOSTKA 3 7. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE, POZAWAŁOWE) leczone wewnątrznaczyniowo (stenty, rozszerzanie) 8. POWIERZCHOWNE URAZY KLATKI PIERSIOWEJ (STŁUCZENIA, ZRANIENIA) bez uszkodzeń wymienionych poniżej 9. UTRATA CZĘŚCI PŁUCA 5 0. UTRATA CAŁEGO PŁUCA 30. KRWIAK OPŁUCNEJ 3 2. USZKODZENIA SERCA WYMAGAJĄCE NAKŁUCIA OSIERDZIA 0 3. USZKODZENIA SERCA LUB OSIERDZIA LECZONE OPERACYJNIE (BY-PASS) 30 VIII. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ blizny nie będące następstwem zabiegów operacyjnych 0 2. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT, OTRZEWNEJ, KREZKI JELITA 2 3. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT - stałe odżywianie wyłącznie parenteralne UTRATA CZĘŚCI ŻOŁĄDKA, JELITA CIENKIEGO LUB GRUBEGO 0 5. USZKODZENIA ODBYTNICY i ODBYTU 3 6. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU 5 7. USZKODZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO WYMAGAJĄCE STAŁEGO WYŁONIENIA STOMII 8. USZKODZENIE ŚLEDZIONY (np. KRWIAK, PĘKNIĘCIE NARZĄDU) 2 9. USZKODZENIE ŚLEDZIONY (np. KRWIAK, PĘKNIĘCIE NARZĄDU) LECZONE OPERACYJNIE 0. CAŁKOWITA UTRATA ŚLEDZIONY 0. USZKODZENIA WĄTROBY, PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH LUB TRZUSTKI LUB UTRATA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 2. UTRATA, FRAGMENTU WĄTROBY LUB FRAGMENTU TRZUSTKI

22 3. CAŁKOWITA UTRATA WĄTROBY CAŁKOWITA UTRATA TRZUSTKI 00 IX. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI CAŁKOWITA UTRATA OBU NEREK USZKODZENIE NERKI 2 4. USZKODZENIE NERKI LECZONE OPERACYJNIE 5 5. CZEŚCIOWA UTRATA NERKI 5 6. USZKODZENIE MOCZOWODU LECZONE OPERACYJNIE, 5 7. USZKODZENIE MOCZOWODU LECZONE ENDOSKOPOWO 5 8. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ 5 9. CAŁKOWITA UTRATA PRĄCIA CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA 0. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA 0 2. CAŁKOWITA UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW CZĘŚCIOWA UTRATA JAJNIKA LUB JĄDRA 0 4. USZKODZENIE JĄDRA LUB JAJNIKA LECZONE OPERACYJNIE 5 5. USZKODZENIE JĄDRA LUB JAJNIKA WODNIAK, KRWIAK, PĘKNIĘCIE NARZĄDU 2 6. CAŁKOWITA UTRATA MACICY USZKODZENIE ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH LUB OKOLICY KROCZA 3 8. USZKODZENIE ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH LUB OKOLICY KROCZA (USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI LUB POWIĘZI) WYMAGAJĄCE LECZENIA OPERACYJNEGO 9. USZKODZENIE MACICY 0 5 X. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA - SKRĘCENIE, ZWICHNIĘCIE 2 2. ZŁAMANIA TRZONÓW KRĘGÓW I ŁUKÓW KRĘGÓW - za każdy 5 3. ZŁAMANIA TRZONÓW KRĘGÓW I ŁUKÓW KRĘGÓW LECZONE OPERACYJNIE - za każdy 4. ZŁAMANIA WYROSTKÓW POPRZECZNYCH, KOLCZYSTYCH ZA KAŻDY 7

23 XI. USZKODZENIA MIEDNICY. ZŁAMANIE MIEDNICY JEDOSTRONNE KOŚĆ KULSZOWA LUB ŁONOWA (ZA KAŻDĄ KOŚĆ ODRĘBNIE) 2. ZŁAMANIE MIEDNICY OBUSTRONNE KOŚĆ KULSZOWA LUB ŁONOWA (ZA KAŻDĄ KOŚĆ ODRĘBNIE) 3. ZŁAMANIE KOLCA BIODROWEGO 4. ROZEJŚCIE SIĘ SPOJENIA ŁONOWEGO XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ prawa lewa. ZŁAMANIE ŁOPATKI ZŁAMANIE OBOJCZYKA ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO- MOSTKOWEGO 4. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO RAMIENNEGO: ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA, ZŁAMANIA w obrębie stawu CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY W STAWIE BARKOWYM ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENNEJ (trzon i nasada kości ramiennej) ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENNEJ (trzon i nasada kości ramiennej) leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) ZŁAMANIE GUZKA LUB GUZKÓW KOŚCI RAMIENNEJ 0,5 9. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA USZKODZENIA RAMIENIA USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW, naczyń. ZŁAMANIE KOŚCI PRZEDRAMIENIA (za każdą kość) ZŁAMANIE KOŚCI PRZEDRAMIENIA leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) (za każdą operowaną kość) ZŁAMANIE WYROSTKA/WYROSTKÓW RYLCOWATYCH KOŚCI PRZEDRAMIENIA 0,5 4. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW, NACZYŃ na poziomie ramienia i przedramienia 5. ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA W STAWIE ŁOKCIOWYM UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA ZŁAMANIA KOŚCI NADGARSTKA 2 8. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA SKRĘCENIA, ZWICHNIĘCIA NADGARSTKA 0,5 0,5 20. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDRĘCZA (za każdą kość)

24 2. ZŁAMANIE PALCA 22. CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI KCIUKA 23. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO KCIUKA UTRATA KCIUKA CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI PALCA WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO - za każdy 26. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALCA WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO - za każdy 2,5 27. UTRATA PALCA WSKAZUJĄCEGO UTRATA PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO za każdy 6 4 XIII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ A. STAW BIODROWY, UDO. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ W STAWIE BIODROWYM USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH, APARATU WIĘZADŁOWEGO, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, NACZYŃ, NERWÓW - następstwa uszkodzeń, urazów skrętnych stawu biodrowego 3. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA ZŁAMANIA W OBRĘBIE STAWU BIODROWEGO i CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI UDOWEJ (ZŁAMANIA BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ, ZŁAMANIA SZYJKI, ZŁAMANIA KRĘTARZOWE i PRZEZKRĘTARZOWE, URAZOWE ZŁUSZCZENIA i ZŁAMANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ) 5. ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO 5 6. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ 8 7. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) 0 8. ZŁAMANIE krętarza/krętarzy KOŚCI UDOWEJ 9. USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN i ich przyczepów, NACZYŃ, NERWÓW NA POZIOMIE UDA B. STAW KOLANOWY. ZŁAMANIE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI 2 2. ZŁAMANIE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI leczone operacyjnie (zespolenie, stabilizacja) 3. USZKODZENIE WIĘZADŁA KRZYZOWEGO PRZEDNIEGO (ACL) 5 4. USZKODZENIE jednej ze struktur: WIĘZADŁA KRZYZOWEGO TYLNEGO (PCL), BOCZNEGO (MCL), PRZYŚRODKOWEGO( MCL) lub troczków rzepki 5. USZKODZENIE więcej niż jednej ze struktur: WIĘZADŁA KRZYZOWEGO TYLNEGO (PCL), BOCZNEGO (MCL), PRZYŚRODKOWEGO( MCL) i/lub troczków rzepki 6. CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO ZWICHNIĘCIE STAWU KOLANOWEGO

25 8. SKRĘCENIE STAWU KOLANOWEGO C. PODUDZIE. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA (PISZCZELOWEJ LUB PISZCZELOWEJ I STRZAŁKOWEJ 8 2. ZŁAMANIE KOŚCI STRZAŁKOWEJ 2 3. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA leczone operacyjnie (np. śruby, płytki, pręty) 0 4. ZŁAMANIE WYROSTKÓW KOŚCI PODUDZIA 5. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA, SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN 6. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE PODUDZIA 30 D. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO: SKRĘCENIA, ZWICHNIĘCIA 2. ZŁAMANIE KOSTKI BOCZNEJ lub PRZYŚRODKOWEJ 2 3. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ 5 4. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA - za każdą kość 5. ZŁAMANIA KOŚCI STĘPU - KAŻDA 2 6. USZKODZENIA OKOLICY STĘPU, SRÓDSTOPIA I STOPY - RANY 7. CAŁKOWITA UTRATA STOPY CZĘŚCIOWA UTRATA STOPY 30 E. PALCE STOPY. ZŁAMANIE PALCA 2. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALUCHA 3. UTRATA PALUCHA 8 4. UTRATA PALCÓW II, III, IV I V - za każdy XIV. NIEDOWŁADY I PORAŻENIA. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ PRAWEJ PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ LEWEJ PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY DOLNEJ PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD POŁOWICZY PRAWOSTRONNY PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD POŁOWICZY LEWOSTRONNY PORAŻENIE CAŁKOWITE KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH (CZTEROKOŃCZYNOWE) 00

26 7. PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO 5 8. OBJAWOWE USZKODZENIE INNYCH NERWÓW CZASZKOWYCH 5 U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej. 8. Wprowadza się Załącznik nr 2 w brzmieniu: Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS WYMOGI TECHNICZNE URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ W CELU SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO Z E-KONSULTACJI. W celu skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji należy dysponować: ) urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, ios lub Android i minimalną prędkością łącza Mbps, 2) zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym, 3) uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript), 4) aktywny adres , 5) telefon stacjonarny lub komórkowy. 2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub ios, zaktualizowany do najnowszej wersji. 3. W przypadku korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi.co, dostępnej w serwisie Google Play ( lub Appstore ( 4. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z aplikacji za pomocą przeglądarki to 024x768 pikseli. 9. W przypadku rozbieżności treści niniejszej umowy ubezpieczenia z OWU, obowiązują postanowienia niniejszej umowy ubezpieczenia.

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10 I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus:

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: ZAŁĄCZNIK NR I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Działając na podstawie art. 8 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Gminie Płoniawy-Bramura w Szkole Podstawowe w Węgrzynowie w roku szkolnym 7/ Tabela nr : Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2016/2017 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Rafał Cimek Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Czersku w roku szkolnym 2016/2017 Tabela nr 1: Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2015/2016 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. roku życia KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI? Każdy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.2013 roku Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Obowiązuje od.0.0 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Obowiązuje od 10.06.2019 r. 1. Niniejszą tabelę stosuje się przy ocenie skutków Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej dla placówek oświatowych Gminy Podegrodzie na rok szkolny 2016/ 2017 ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata.

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. ZAKRES UBEZPIECZENIA PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. Zakres świadczeń: Podstawowy: 1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub

Bardziej szczegółowo

PAKIET OŚWIATA 2016/2017

PAKIET OŚWIATA 2016/2017 1 PAKIET OŚWIATA 2016/2017 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2016/2017. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju

Bardziej szczegółowo

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA Stopień trwałej utraty Rodzaj trwałej utraty zdrowia zdrowia Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki: a) powłok bez ubytków kostnych 5% b) całkowite oskalpowanie 25%

Bardziej szczegółowo

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU Plus:

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU Plus: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019r Działając na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji: od 30 września 2015 r. do 30 września 2016 r. 2. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia, jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej POLISA NR 379719 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZONY SIGNAL

Bardziej szczegółowo

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus zakres grupowego szkolnego Edu Plus Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2017-2018r.

Bardziej szczegółowo

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Aneks zmieniający z dniem kwietnia 0 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE od OWU mające zastosowanie dla WARIANTU I-III oraz WARIANTU EXTRA

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE od OWU mające zastosowanie dla WARIANTU I-III oraz WARIANTU EXTRA I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE od OWU mające zastosowanie dla WARIANTU I-III oraz WARIANTU EXTRA POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW)

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) Aneks zmieniający z dniem lutego 07 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU Plus:

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU Plus: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019r Działając na

Bardziej szczegółowo

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03.

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03. Agent PZU SA Hanna Sławińska tel. 608 209 161 e-mail: hslawinska@agentpzu.pl OFERTA PZU Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W TORUNIU UBEZPIECZENIE ROK SZKOLNY 2014 / 2015 SUMA UBEZPIECZENIA 8 000 zł WARIANT II OPŁATA ROCZNA 34.00 zł Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWA NEGO URAZU DZIECKA NA SKUTEK NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kraków Program opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB Sp. z o.o.& DB Patron Sp. z o.o.

Kraków Program opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB Sp. z o.o.& DB Patron Sp. z o.o. Kraków 31.08.2017 Program opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB Sp. z o.o.& DB Patron Sp. z o.o. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej NNW dla dzieci i młodzieży oraz personelu placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5 TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2016-2017r.

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE SZKOLNE EDU PLUS? DO WYBORU RÓŻNE OPCJE: I. OPCJA PODSTAWOWA ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB BU Sp. z o.o & DB PATRON Sp. z o.o. dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A FGL 1007 1057 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka ubezpieczenia Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka Pojęcia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU Zalety ubezpieczenia nw młodzieży szkolnej w Interrisk TU SA: - świadczenie 1,5% su za wystąpienie nie skutkującego uszczerbkiem

Bardziej szczegółowo

1 Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

1 Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWENA DODATKOWE ODMENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPECZENA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu nterrisk TU S.A. Vienna nsurance Group z dnia 07.05.2019 r mające zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -2017/2018

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -2017/2018 PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -2017/2018 KORZYŚCI JAKIE DAJE UBEZPIECZENIE EDU PLUS W INTERRISK Dla Dzieci, Uczniów, Studentów i Rodziców Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę,

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone

Bardziej szczegółowo

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od SWU EDU Plus:

1 Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od SWU EDU Plus: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018r Działając na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK TU S.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK TU S. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z DNIA 27 MARCA 2018R Działając na

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Parlament Samorządu Studentów Ul. Zwierzyniecka 7 61-813 Poznań Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Anna Stachowska Numer

Bardziej szczegółowo

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obligatoryjny: - Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych,

I. Zakres obligatoryjny: - Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, Program ubezpieczeń Pakiet Szkoła 2017 1. Pakiet Szkoła 2017 jest przeznaczony dla placówek i szkół podległych Wydziałowi Oświaty oraz żłobków podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Magdalena Górna Numer telefonu: 61 308-38-72 Adres e-mail: mgorna@pzu.pl Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/2019 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/2019 imię i nazwisko przedstawiciela DSA... telefon kontaktowy... 1 S t r o n a Na czym polega nowe świadczenie wizyty lekarskich online oferowane

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO

TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Studentów AWF Poznań. Zgłaszanie szkód: lub

Ubezpieczenie Studentów AWF Poznań. Zgłaszanie szkód: lub Ubezpieczenie Studentów AWF Poznań Zgłaszanie szkód: 801 102 102 lub www.pzu.pl Polisy AWF PZU 2016/2017. Czas trwania polisy 01.10.2016-30.09.2017 NNW suma ubezpieczenia 22 000 (składka 64 zł) JPB Nr

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/ S t r o n a

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/ S t r o n a OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1 S t r o n a PROGRAM UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019 Warszawa, 2018-06-08 I. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA, SUMY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla niepełnoletnich dzieci pracowników Grupy PZU, którzy posiadają grupowe

Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla niepełnoletnich dzieci pracowników Grupy PZU, którzy posiadają grupowe Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla niepełnoletnich dzieci pracowników Grupy PZU, którzy posiadają grupowe ubezpieczenie pracownicze typu P Plus Kto może ubezpieczyć swoje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała jeżeli w ramach jednego zdarzenia osoba uprawniona do otrzymania świadczenia doznała kilku z wymienionych w lit. a) f) uszkodzeń ciała lub rozstrojów zdrowia, uznaje się to za jeden nieszczęśliwy wypadek;

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Kod dokumentu: 1406_0517 Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry

Bardziej szczegółowo