Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona"

Transkrypt

1 ubezpieczenia Indeks XS3B/2018/01 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Formularz do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona indeks XS3B/2018/01 Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy ust. 2, 7, 8, 9 Załącznik do OWU Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała 4 10 ust. 6, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, tel , fax , Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości

2 OWU 1 Niniejsze Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona indeks XS3B/2018/01 (OWU) wraz z Polisą kształtują treść Umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Definicje 2 Wyrażenia użyte w OWU i w Polisie, pisane wielką literą, oznaczają: 1) Członek rodziny to Osoba bliska lub Dziecko objęci zakresem ubezpieczenia w ramach wybranego przez Ciebie pakietu; 2) Dziecko dziecko własne lub przysposobione Twoje lub Osoby bliskiej, które w dniu Zdarzenia ubezpieczeniowego ukończyło 1. rok życia i nie ukończyło 25. roku życia oraz mieszka na stałe na terenie Polski; 3) Dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową dzień, od którego jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową, i jest to następny dzień po dniu, w którym wyraziłeś wolę zawarcia Umowy; 4) Miesiąc polisy okres trwający nieprzerwanie od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową w danym miesiącu do dnia poprzedzającego dzień odpowiadający datą dniowi objęcia ochroną ubezpieczeniową w kolejnym miesiącu, a w przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym nie ma takiego dnia ostatni dzień tego miesiąca; 5) My/AXA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51; 6) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia osoby objętej ubezpieczeniem, które miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej i spowodowało fizyczne obrażenia ciała, przy czym nie uważa się za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu niniejszych OWU zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle, ani następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub pochylenia; 7) Osoba bliska współmałżonek albo partner, albo inna osoba wskazana przez Ciebie, z którą prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, niebędąca Dzieckiem, która w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 75. roku życia oraz mieszka na stałe na terenie Polski; 8) Polisa dokument potwierdzający zawarcie przez Ciebie Umowy; 9) Składka kwota należna AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej, płatna w miesięcznych ratach; 10) Strony AXA i Ty; 11) Suma ubezpieczenia kwota z tabeli sum ubezpieczenia, będąca górną granicą odpowiedzialności AXA, określona dla każdego Zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem i wariantem, potwierdzona w Polisie; 12) Ubezpieczający/Ubezpieczony/Ty osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i jest zobowiązana do zapłaty Składki, będąca jednocześnie Ubezpieczonym; 13) Umowa umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie OWU pomiędzy AXA a Tobą; 14) Uposażony osoba wskazana przez Ciebie jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu Twojej śmierci lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku; 15) Uprawniony podmiot uprawniony do żądania spełnienia przez AXA świadczenia ubezpieczeniowego, którym jest: Ubezpieczony, Uposażony albo inna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu Umowy; 16) Uszczerbek lub uszkodzenia ciała następstwa nieszczęśliwego wypadku, wymienione w Tabeli uszczerbków i uszkodzeń ciała, która jest załącznikiem do OWU stanowiącym ich integralną część; 17) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem. Przedmiot ubezpieczenia 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest (zgodnie z Twoim wyborem): 1) w pakiecie indywidualnym życie i zdrowie Ubezpieczonego; 2) w pakiecie partnerskim życie i zdrowie Ubezpieczonego i Osoby bliskiej; 3) w pakiecie rodzinnym życie i zdrowie Ubezpieczonego i Członka rodziny. Zakres i Sumy ubezpieczenia 4 Zakres i Sumy ubezpieczenia zależą od wybranego przez Ciebie pakietu i wariantu ubezpieczenia, zgodnie z poniższą tabelą: Pakiet ubezpieczenia Pakiet indywidualny (tylko Ty) Pakiet partnerski (Ty oraz Osoba bliska) Pakiet rodzinny (Ty oraz Członkowie rodziny) Kogo dotyczy zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego Ubezpieczonego i Osoby bliskiej Ubezpieczonego Ubezpieczonego i Osoby bliskiej Ubezpieczonego Dziecka Zakres ubezpieczenia Uszczerbek lub uszkodzenia ciała Suma ubezpieczenia wariant miedziany wariant brązowy wariant srebrny wariant złoty zł (1% = 250 zł) zł (1% = 400 zł) zł (1% = 800 zł) zł (1% = 1000 zł) śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku zł zł zł zł śmierć po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową śmierć Uszczerbek lub uszkodzenia ciała zł zł zł zł równowartość kwoty wpłaconych składek, maksymalnie za okres 12 miesięcy nie dotyczy zł (1% = 400 zł) zł (1% = 800 zł) zł (1% = 1000 zł) śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nie dotyczy zł zł zł śmierć po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową śmierć Uszczerbek lub uszkodzenia ciała nie dotyczy nie dotyczy zł zł zł równowartość kwoty wpłaconych składek, maksymalnie za okres 12 miesięcy zł (1% = 400 zł) zł (1% = 800 zł) zł (1% = 1000 zł) śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nie dotyczy zł zł zł śmierć po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową śmierć Uszczerbek lub uszkodzenia ciała nie dotyczy nie dotyczy zł zł zł równowartość kwoty wpłaconych składek, maksymalnie za okres 12 miesięcy zł (1% = 200 zł) zł (1% = 400 zł) zł (1% = 500 zł) śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nie dotyczy zł zł zł 2

3 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Ochrona ubezpieczeniowa 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w Dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa rozwiązuje się z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń: 1) w przypadku opłacania Składki w ratach, w przypadku niezapłacenia w terminie kolejnej raty Składki, z upływem dodatkowego 7-dniowego terminu od dnia otrzymania wezwania do zapłaty; 2) w przypadku gdy ponosimy odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem Składki lub jej pierwszej raty, a Ty nie zapłaciłeś Składki lub jej pierwszej raty w terminie, możemy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty Składki za okres, przez który ponosiliśmy odpowiedzialność; w przypadku braku wypowiedzenia Umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona Składka; 3) w przypadku wypowiedzenia przez Ciebie Umowy w dniu wskazanym w 7 ust. 5; 4) z dniem wpływu do AXA oświadczenia o odstąpieniu od Umowy; 5) z końcem Miesiąca polisy, w którym ukończyłeś 75. rok życia; 6) w dniu Twojej śmierci; 7) z upływem okresu, na który Umowa została zawarta. 3. Masz prawo do zmiany pakietu i wariantu ubezpieczenia w każdym czasie. Zmianę możesz zgłosić, kontaktując się z AXA telefonicznie: lub albo na adres 4. Zmiana będzie obowiązywała od początku Miesiąca polisy następującego po miesiącu, w którym złożysz nam wniosek o zmianę, pod warunkiem opłacenia Składki w wysokości wskazanej w aneksie do Polisy. Zawarcie i przedłużenie Umowy 6 1. Możesz zawrzeć Umowę, jeżeli skończyłeś 18 lat i nie skończyłeś 70 lat, i na stałe mieszkasz na terenie Polski. 2. Umowa jest zawierana na podstawie oświadczeń złożonych podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej. 3. Umowa może zostać zawarta w pakiecie indywidualnym, partnerskim lub rodzinnym w zależności od Twojego wyboru. 4. Zawarcie Umowy potwierdzamy Polisą. 5. Możemy odmówić zawarcia Umowy. 6. Umowa zawierana jest na okres 5 lat, licząc od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 7. Umowa ulega przedłużeniu, na tych samych zasadach, o kolejne 5-letnie okresy, nie może jednak trwać dłużej niż do ostatniego dnia Miesiąca polisy, w którym osiągniesz 75 lat, z zastrzeżeniem ust. 8, 9 i Umowa nie ulegnie przedłużeniu, jeżeli na miesiąc przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 6 lub 7, złożysz oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy. 9. Na miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, o którym mowa w ust. 6 lub 7, AXA może Ci zaproponować warunki przedłużenia Umowy o kolejne 5-letnie okresy. 10. Masz prawo w terminie 14 dni od otrzymania takiej propozycji złożyć AXA oświadczenie, że nie wyrażasz na nią zgody. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. 11. Jeśli w terminie 14 dni od otrzymania takiej propozycji nie złożysz AXA oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, uznaje się, że Umowa ulega przedłużeniu o kolejny okres na zaproponowanych przez AXA warunkach, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 7 ust Możesz w tym samym czasie być objęty ochroną ubezpieczeniową maksymalnie z tytułu dwóch Umów zawartych na podstawie niniejszych OWU. Odstąpienie, wypowiedzenie 7 1. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy AXA nie poinformowała Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od Umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Cię z obowiązku zapłacenia Składki za okres, w jakim AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający jest konsumentem, termin, w którym może on odstąpić od Umowy, składając oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone także ustnie podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej. 4. Zwrócimy Składkę za okres, w którym nie będziemy świadczyć ochrony. 5. Masz prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być przez Ciebie złożone także ustnie podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej. Umowa rozwiąże się z upływem ostatniego dnia Miesiąca polisy, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Twoje prawa i obowiązki 8 1. Twoim obowiązkiem jest: 1) opłacanie Składek; 2) powiadamianie AXA o zmianie danych niezbędnych do wykonywania Umowy. 2. Masz prawo do: 1) odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia tej Umowy; 2) składania reklamacji, w tym skarg i zażaleń; 3) zmiany pakietu lub wariantu ubezpieczenia. Obowiązki AXA 9 Obowiązkiem AXA jest: 1) wypłata świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i przepisach prawa; 2) spełnianie innych obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa. Składka Wysokość Składki jest uzależniona od wybranego przez Ciebie pakietu oraz wariantu i jest wskazana w Polisie. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wysokość Składki ustalana jest na podstawie wysokości Sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego i informacji o ryzyku ubezpieczeniowym zawartych we wniosku ubezpieczeniowym. 3. W przypadku opisanym w 6 ust. 9 wysokość Składki ustalana jest na podstawie wieku Ubezpieczonego i taryfy Składek aktualnych na ten dzień. 4. Składka jest należna za każdy Miesiąc polisy, w którym AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej, i jest płatna przez Ciebie miesięcznie z góry na rachunek bankowy wskazany przez AXA. 5. Termin zapłaty Składki wskazany jest w Polisie, z zastrzeżeniem ust. 6. 3

4 6. Pierwszą Składkę zobowiązany jesteś zapłacić w ciągu 30 dni od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 7. Za dzień zapłaty Składki uznaje się dzień, w którym dokonasz przelewu lub wpłaty na rachunek AXA. Wysokość świadczeń Suma ubezpieczenia z tytułu Uszczerbku lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego lub Członka rodziny, wskazana w 4 i potwierdzona w Polisie, stanowi górną granicę odpowiedzialności AXA z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń. 2. Świadczenie z tytułu Uszczerbku lub uszkodzeń ciała obliczane jest jako iloczyn Sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie i procentu ustalonego zgodnie z Tabelą uszczerbków lub uszkodzeń ciała, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. 3. Procent Uszczerbku lub uszkodzeń ciała oraz odpowiadający mu procent Sumy ubezpieczenia ustalane są po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie później jednak niż po 24 miesiącach od dnia Nieszczęśliwego wypadku. 4. W przypadku gdy Uszczerbek lub uszkodzenia ciała powstaną w obrębie narządu, którego czynności były upośledzone przed Nieszczęśliwym wypadkiem, ustalony procent uszczerbku pomniejszony będzie o procent uszczerbku wynikający z wcześniejszego upośledzenia czynności tego narządu. 5. Suma ubezpieczenia z tytułu Uszczerbku lub uszkodzeń ciała ulega odnowieniu po każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia liczonym od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 6. Suma świadczeń wypłaconych z tytułu Uszczerbku lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego lub Członka rodziny, w okresie kolejnych 12 Miesięcy polisy, na jedno i wszystkie zdarzenia, nie może łącznie przekroczyć limitu odpowiadającego świadczeniom z tytułu 100% Uszczerbku lub uszkodzeń ciała. 7. W przypadku śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub Członka rodziny AXA wypłaci świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia właściwej dla wybranego przez Ciebie pakietu i wariantu ubezpieczenia. 8. AXA wypłaci świadczenie z tytułu śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, jeżeli bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci były fizyczne obrażenia ciała odniesione wskutek Nieszczęśliwego wypadku i śmierć nastąpiła w ciągu 180 dni od dnia Nieszczęśliwego wypadku. 9. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia właściwej dla wybranego przez Ciebie pakietu i wariantu, zgodnie z tabelą wskazaną w 4 i potwierdzoną w Polisie, łącznie z tytułu: 1) śmierci z tytułu Nieszczęśliwego wypadku oraz śmierci lub 2) śmierci z tytułu Nieszczęśliwego wypadku, śmierci oraz śmierci po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 10. W przypadku śmierci Ubezpieczonego: 1) w okresie pierwszych 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową AXA wypłaci świadczenie w wysokości równowartości wpłaconych Składek, odpowiedniej dla wybranego przez Ciebie pakietu i wariantu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż w wysokości odpowiadającej sumie opłaconych Składek za okres 12 miesięcy; 2) po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową AXA wypłaci świadczenie z tytułu śmierci oraz śmierci po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, w wysokości odpowiedniej dla wybranego przez Ciebie pakietu i wariantu ubezpieczenia, zgodnie z tabelą wskazaną w 4 i potwierdzoną w Polisie. Wypłata świadczenia Świadczenia zostaną wypłacone Tobie, z wyjątkiem świadczenia z tytułu Twojej śmierci, śmierci po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, gdy AXA wypłaci świadczenie Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej z Umowy. 2. Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie AXA dokumentów wskazanych we właściwym formularzu wniosku o wypłatę świadczenia. Wnioski znajdują się na stronie internetowej 3. Po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, AXA informuje o tym Ubezpieczającego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego Zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności AXA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 4. AXA zobowiązana jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości okazało się niemożliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, AXA wypłaci świadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 5. Jeżeli wypłata świadczenia nie jest możliwa w terminach określonych w ust. 4, AXA zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, a także wypłaci bezsporną część świadczenia. 6. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, AXA informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. 7. Dokumenty wraz z wypełnionym formularzem wniosku o wypłatę świadczenia powinny być dostarczone na adres: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna Warszawa z dopiskiem: Roszczenie Bancassurance 8. AXA jest uprawniona do żądania od osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia przedstawienia innych dokumentów, niewymienionych we właściwym formularzu wniosku o wypłatę, jeżeli dokumenty te są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności AXA lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. Kopie dokumentów dołączanych do wniosku o wypłatę świadczenia, przed złożeniem do AXA, powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiednio notariusza lub pracownika AXA lub w przypadku dokumentacji medycznej przez pracownika placówki medycznej, z której pochodzi dokumentacja. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym, przed złożeniem do AXA, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 10. Wypłaty świadczeń są dokonywane w formie bezgotówkowej lub przekazem pocztowym na numer rachunku wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia. 11. Pytania dotyczące składania dokumentów oraz wypłaty świadczeń powinny być kierowane do AXA pod numery telefonu lub w dni robocze od poniedziałku do piątku. 4

5 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Uposażony Składając podczas zarejestrowanej rozmowy telefonicznej albo pisemnie oświadczenie, możesz wskazać jedną lub więcej osób jako Uposażonych do otrzymania świadczenia z tytułu Twojej śmierci. 2. Jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci, jego prawo przypada pozostałym Uposażonym proporcjonalnie do przysługujących im procentowych udziałów w świadczeniu. Za osobę, która zmarła przed śmiercią Ubezpieczonego, uważa się również osobę, która zmarła z nim jednocześnie. 3. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych lub wszyscy umyślnie przyczynili się do jego śmierci, świadczenie przypada w następującej kolejności: 1) współmałżonkowi Ubezpieczonego, a w razie jego braku: 2) dzieciom w równych częściach, w przypadku braku współmałżonka; 3) rodzicom w równych częściach, w przypadku braku współmałżonka i dzieci; 4) rodzeństwu w równych częściach, w przypadku braku współmałżonka, dzieci i rodziców; 5) spadkobiercom w częściach, w jakich dziedziczą w przypadku braku współmałżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa. Wyłączenia odpowiedzialności AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Twoja śmierć lub śmierć po upływie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową będzie skutkiem: 1) działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach terroryzmu, przemocy, chyba że udział w aktach terroryzmu, przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej; 2) samobójstwa popełnionego w okresie jednego roku, liczonego od daty zawarcia umowy; 3) samookaleczenia lub okaleczenia na Twoją prośbę, niezależnie od Twojego stanu poczytalności; 4) działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi; 5) masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego. 2. AXA nie wypłaci świadczenia, jeżeli Uszczerbek lub uszkodzenia ciała, lub śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Twoje lub Członka rodziny, będą skutkiem: 1) działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach terroryzmu, przemocy, chyba że udział w aktach terroryzmu, przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej; 2) działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi; 3) masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego; 4) samookaleczenia Twojego lub Członka rodziny lub okaleczenia na prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ciebie lub Członka rodziny, niezależnie od stanu poczytalności; 5) spożycia przez Ciebie lub Członka rodziny alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm³; 6) zażycia przez Ciebie lub Członka rodziny narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, lub nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii), lub leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza; 7) poddania się przez Ciebie lub Członka rodziny zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych; 8) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie lub Członka rodziny czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa; 9) udziału Twojego lub Członka rodziny w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są sporty lub aktywność fizyczna, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: użycie broni białej lub palnej, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami; za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które rozumie się sporty lub aktywność fizyczną, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia: sporty powietrzne, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: wysokie góry (pow m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe; 10) prowadzenia przez Ciebie lub Członka rodziny pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub dokumentu uprawniającego do kierowania danym pojazdem i używania go lub jeśli pojazd ten nie miał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego; 11) transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych, przez które rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa w przypadku obcego przewoźnika lotniczego. Reklamacje, właściwość sądów, prawo właściwe W każdym przypadku osoba uprawniona z Umowy może wnosić reklamacje do Zarządu AXA. Reklamacja to wystąpienie, w tym skarga i zażalenie, skierowane do nas i zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez AXA. 2. Reklamacje można składać w następujący sposób: 1) telefonicznie pod numery telefonu lub (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora); 2) w formie elektronicznej na adres 3) w formie pisemnej pocztą na adres: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, albo 4) osobiście w siedzibie Towarzystwa: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, ul. Chłodna 51, Warszawa, lub w każdej innej jednostce AXA obsługującej klientów. 3. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo na wniosek osoby składającej reklamację AXA potwierdzi fakt jej złożenia. 4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie. 5. W przypadku gdy AXA nie posiada danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy jej składaniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres (w razie wyboru takiej formy kontaktu). 6. Odpowiedzi na reklamację AXA udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 5

6 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, AXA w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. 8. Jeżeli osoba składająca reklamację nie zgodzi się ze stanowiskiem AXA wyrażonym w odpowiedzi na reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Osoba składająca reklamację może również wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko AXA Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A., według właściwości określonej w ust. 9 i 10 poniżej. 9. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z Umowy. 10. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z Umowy. 11. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. AXA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 12. W sprawach nieuregulowanych w OWU do Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego. 13. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, Warszawa; Informacja o przepisach podatkowych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych przez osoby fizyczne z tytułu ubezpieczeń na życie określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Kwoty otrzymane przez osoby fizyczne z tytułu ubezpieczeń na życie są wolne od podatku, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. 3. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu ubezpieczeń na życie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Postanowienia końcowe Z zastrzeżeniem 7 ust. 3 i 5, informacje, dokumenty i oświadczenia związane z Umową, w tym oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w 5 ust. 2 pkt 2) OWU, będą przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną, lub w innej formie zaakceptowanej przez strony lub przewidzianej przez przepisy prawa. 2. Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej AXA publikowane są na stronie internetowej AXA. 3. OWU zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. nr 2/09/02/2018 z dnia 9 lutego 2018 r., wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2018 r. i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od tego dnia. 6

7 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Załącznik do OWU Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Pojęcia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z wyjątkiem uszkodzeń języka oraz oparzeń); 1% TBSA powierzchnia odpowiadająca powierzchni dłoni wraz z palcami. A. USZKODZENIA GŁOWY odpowiadająca procentowi 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) rany skóry owłosionej głowy od 5 do 7 cm długości 1 b) rany od 8 do 12 cm długości 3 c) rany powyżej 12 cm długości 10 d) utrata skóry owłosionej oskalpowanie (powyżej 75% powierzchni) Złamania kości czaszki: a) sklepienia (za każdą kość) 2 b) podstawy 5 3. Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni w zależności od rozmiarów: a) poniżej 3 cm² 3 b) od 3 do 10 cm² 7 c) od 11 do 50 cm² 10 d) powyżej 50 cm² Rozpoznane wstrząśnienie mózgu w następstwie urazu czaszkowo-mózgowego: a) z hospitalizacją od 1 do 2 dni 1 b) z hospitalizacją od 3 do 5 dni 2 c) z hospitalizacją od 6 do 10 dni 5 d) z hospitalizacją powyżej 10 dni Uszkodzenie nerwów ruchowych: a) bloczkowy dodatkowy, podjęzykowy 2 b) okoruchowy, odwodzący, trójdzielny, twarzowy, błędny, językowo-gardłowy 3 B. USZKODZENIA TWARZY odpowiadająca procentowi 6. Uszkodzenia powłok twarzy (rany i ubytki): a) rany skóry twarzy od 2 do 6 cm długości 1 b) rany skóry twarzy od 7 do 11 cm długości 3 c) rany skóry twarzy powyżej 12 cm długości 10 d) oparzenia powyżej stopnia IIA za 1% TBSA (całkowitej powierzchni ciała) 5 7. Uszkodzenia nosa: a) złamanie kości nosa i przegrody nosa wieloodłamowe, z przemieszczeniem 5 b) złamanie kości przegrody nosa i przegrody nosa z przemieszczeniem 2 c) inne złamania kości przegrody nosa lub przegrody nosa bez przemieszczenia 1 d) utrata części nosa operowana rekonstrukcyjnie 7 e) utrata całkowita (łącznie z kośćmi nosa) Ukruszenie zęba (odbycie wizyty lekarskiej; świadczenie za maksymalnie 5 zębów) 0,5 9. Utrata zębów stałych (co najmniej korona) za każdy ząb: 1 Maksymalne sumaryczne świadczenie za utratę zębów stałych nie może przekroczyć 20%. 10. Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej: a) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem odłamów 6 b) złamania wieloodłamowe 4 c) inne złamania Utrata szczęki lub żuchwy: a) częściowa 15 b) całkowita Złamania żuchwy: a) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem odłamów 6 b) złamania wieloodłamowe 4 c) inne złamania Ubytek podniebienia Urazy języka: a) rana języka zaopatrzona chirurgicznie szwami 1 b) częściowa utrata języka 3 c) całkowita utrata języka 50 C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU odpowiadająca procentowi (nie podlegają sumowaniu) 15. Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji: a) jednego oka 15 b) obu oczu Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych, drążących, urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną: a) bez zaburzeń ostrości wzroku 2 b) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku jednego oka (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0,8 i niższej) 5 c) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku obu oczu (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0,8 i niższej) 15 d) z całkowitą utratą widzenia jednego oka 35 e) z całkowitą utratą widzenia obu oczu 100 f) utrata gałki ocznej Ubytki pola widzenia: a) dwuskroniowe 60 b) dwunosowe 30 c) jednoimienne 30 d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne) Bezsoczewkowość pourazowa: a) w jednym oku 15 b) w obu oczach 30 7

8 19. Uszkodzenie przewodów łzowych wymagające korekcji operacyjnej: a) w jednym oku 5 b) w obu oczach Odwarstwienie siatkówki jednego oka pourazowe, po urazie oka lub głowy: a) bez zaburzeń ostrości wzroku 2 b) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku jednego oka (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0,8 i niższej) 5 c) z całkowitą utratą wzroku Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy Wytrzeszcz tętniący pourazowy 40 Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Ocenę końcową należy pomniejszyć o ewentualne wcześniejsze upośledzenie ostrości wzroku. W przypadku uszkodzenia narządu wzroku kolejne należne świadczenie wypłacane z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku pomniejszane jest o kwotę już wypłaconego świadczenia. D. USZKODZENIA NARZĄDU odpowiadająca procentowi SŁUCHU 23. Urazy małżowiny usznej: a) rany powyżej 1 cm, oparzenia i odmrożenia 1 b) utrata części małżowiny 2 c) utrata części małżowiny operowana rekonstrukcyjnie 7 d) całkowita utrata jednej małżowiny 15 e) całkowita utrata obu małżowin Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, ucha wewnętrznego: a) bez utraty słuchu, jednostronne 2 b) z częściową jednostronną utratą słuchu (powyżej 25 db) 5 c) z całkowitą jednostronną utratą słuchu 20 d) z częściową obustronną utratą słuchu (powyżej 25 db) 10 e) z całkowitą obustronną utratą słuchu 50 Uwaga: Oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 db, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 db, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów. 25. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: a) jednostronne 5 b) dwustronne 20 W przypadku uszkodzenia narządu słuchu kolejne należne świadczenie wypłacane z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku pomniejszane jest o kwotę już wypłaconego świadczenia. E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI odpowiadająca procentowi TCHAWICY I PRZEŁYKU 26. Uszkodzenie gardła, krtani, tchawicy leczone operacyjnie Uszkodzenie przełyku: a) leczone operacyjnie 7 b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo Uszkodzenie skóry szyi: a) rany skóry od 5 do 10 cm długości 1 b) rany skóry powyżej 10 cm długości 3 c) rany po oparzeniach powyżej stopnia IIA za 1% TBSA (całkowitej powierzchni ciała) 2 F. USZKODZENIA KLATKI odpowiadająca procentowi PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA 29. Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu: a) rany skóry od 10 do 15 cm długości 1 b) rany skóry powyżej 15 cm długości 3 c) rany po oparzeniach powyżej stopnia IIA za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała) Uszkodzenie lub utrata sutka: a) rany brodawki 1 b) częściowa lub całkowita utrata brodawki 3 c) krwiaki sutka wymagające nacięcia 2 d) częściowa lub całkowita utrata sutka Złamania żeber: a) złamanie 1 żebra 0,5 b) złamania od 2 do 4 żeber 2 c) złamania od 5 do 10 żeber 7 d) złamania powyżej 10 żeber Złamanie mostka: a) bez przemieszczenia 2 b) z przemieszczeniem 4 c) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem Uszkodzenie płuc i opłucnej: a) krwiak opłucnej lub odma opłucnej niewymagające drenażu 2 b) krwiak opłucnej lub odma opłucnej wymagające drenażu 5 c) krwiak opłucnej lub odma opłucnej leczona operacyjnie 10 d) utrata części płuca 15 e) utrata całego płuca Uszkodzenie serca lub osierdzia: a) uszkodzenia serca wymagające nakłucia osierdzia 10 b) uszkodzenia serca lub osierdzia leczone operacyjnie Uszkodzenia przepony leczone operacyjnie 10 G. USZKODZENIA BRZUCHA odpowiadająca procentowi I ICH NASTĘPSTWA 36. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej: a) rany skóry od 10 do 15 cm długości 1 b) rany skóry powyżej 15 cm długości 3 c) rany po oparzeniach powyżej stopnia IIA za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała) 1 d) rany brzucha leczone operacyjnie z otwarciem jamy otrzewnowej Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita: a) leczone operacyjnie, bez utraty narządów jamy brzusznej 5 b) utrata części żołądka, jelita cienkiego lub grubego 10 8

9 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona 38. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy (aorty brzusznej, tętnic biodrowych wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych, żyły głównej dolnej i żył biodrowych wspólnych) leczone operacyjnie Uszkodzenie odbytnicy, odbytu, zwieracza odbytu: a) uszkodzenia zaopatrzone chirurgicznie 3 b) uszkodzenia leczone operacyjnie 5 c) uszkodzenia wymagające odbytu sztucznego Uszkodzenia śledziony: a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym) 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5 c) utrata śledziony Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki: a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym) 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5 c) utrata pęcherzyka żółciowego, fragmentu wątroby lub fragmentu trzustki 10 d) utrata całkowita wątroby lub trzustki 100 H. USZKODZENIA NARZĄDÓW odpowiadająca procentowi MOCZOWO-PŁCIOWYCH 42. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek: a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym) 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5 c) utrata częściowa nerki 15 d) utrata całkowita nerki 30 e) utrata obu nerek Uszkodzenie moczowodu: a) leczone endoskopowo 5 b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo Uszkodzenie pęcherza moczowego: a) leczone zachowawczo 2 b) leczone operacyjnie 10 c) utrata całkowita pęcherza Uszkodzenia cewki moczowej: a) leczone zachowawczo 2 b) leczone endoskopowo 5 c) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo Uszkodzenia prącia: a) rany, uszkodzenia leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo 3 b) częściowa utrata prącia 10 c) całkowita utrata prącia Uszkodzenie lub utrata jądra, jajnika: a) leczone zachowawczo (wodniak, krwiak, pęknięcie narządu potwierdzone badaniem obrazowym) 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5 c) utrata częściowa 10 d) utrata całkowita 20 e) utrata całkowita obu jąder lub jajników Utrata macicy Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy: a) izolowane rany w zakresie skóry 3 b) uszkodzenia skóry oraz mięśni lub powięzi, zaopatrzone chirurgicznie 7 c) uszkodzenia leczone operacyjnie i/lub rekonstrukcyjnie 15 I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA RDZENIA KRĘGOWEGO odpowiadająca procentowi I ICH NASTĘPSTWA 50. Uszkodzenie kręgosłupa szyjnego: a) skręcenie 2 b) zwichnięcie 4 c) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone zachowawczo (każdy) 5 d) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone operacyjnie (każdy) 7 e) złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych (każdy) 1 Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 45%. 51. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1 Th10): a) skręcenie 1 b) zwichnięcie 2 c) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone zachowawczo (każdy) 4 d) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone operacyjnie (każdy) 7 e) złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych (każdy) 1 Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym nie może przekroczyć 30%. 52. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11 L5): a) skręcenie 2 b) zwichnięcie 4 c) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone zachowawczo (każdy) 5 d) złamanie trzonów i łuków kręgów leczone operacyjnie (każdy) 7 e) złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych (każdy) 1 Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym nie może przekroczyć 40%. J. USZKODZENIA MIEDNICY odpowiadająca procentowi 53. Rozejście się spojenia łonowego Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe: a) w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa lub kulszowa) 2 b) w odcinku przednim kość łonowa i kulszowa lub obustronnie 5 c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne a) bez przemieszczenia 10 d) w odcinku przednim i tylnym z przemieszczeniem Złamanie panewki stawu biodrowego: a) tylnej kolumny, tylnej krawędzi 15 b) przedniej kolumny, przedniej krawędzi 7 c) zwichnięcie centralne I 7 d) zwichnięcie centralne II 15 9

10 e) zwichnięcie centralne III 30 f) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyką stawu biodrowego Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej: a) jednomiejscowe nieprzemieszczone złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej 2 b) jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej z przemieszczeniem 4 c) wielomiejscowe złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej bez przemieszczenia 5 d) wielomiejscowe złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej z przemieszczeniem 10 e) izolowane złamania talerza kości biodrowej, kolców biodrowych, guza kulszowego 3 f) złamanie kości ogonowej bez przemieszczenia 2 g) złamanie kości ogonowej z przemieszczeniem 5 K. USZKODZENIA KOŃCZYNY odpowiadająca procentowi GÓRNEJ ŁOPATKA 58. Złamania łopatki: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 6 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 c) inne złamania 1 OBOJCZYK 59. Złamania obojczyka: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 5 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 2 c) inne złamania Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego: a) zwichnięcie I 1 b) zwichnięcie II 3 c) zwichnięcie III 5 BARK STAW RAMIENNO-ŁOPATKOWY 61. Uszkodzenia stawu ramienno-łopatkowego (zwichnięcia, złamania głowy, nasady bliższej kości ramiennej; skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku: a) skręcenie 1 b) zwichnięcie wymagające repozycji przez lekarza 3 c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 10 d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 5 e) inne złamania 2 f) złamania leczone protezoplastyką Utrata kończyny w stawie ramienno-łopatkowym Utrata kończyny wraz z łopatką 70 RAMIĘ 64. Złamanie trzonu kości ramiennej: a) złamania wieloodłamowe, otwarte 12 b) złamania otwarte 10 c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 7 d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 e) inne złamania Izolowane uszkodzenia skóry, mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów: a) rany powyżej 7 cm długości 1 b) uszkodzenie mięśnia dwugłowego zaopatrzone chirurgicznie 4 c) uszkodzenie innych mięśni ramienia zaopatrzone chirurgicznie Utrata kończyny w obrębie ramienia 60 STAW ŁOKCIOWY 67. Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 8 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 5 c) inne złamania Inne uszkodzenia łokcia: a) skręcenie 1 b) zwichnięcie 3 PRZEDRAMIĘ 69. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 7 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 c) inne złamania Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia: a) złamania wieloodłamowe, otwarte, lub złamania Monteggii, Galeazziego 9 b) złamania otwarte 7 c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 5 d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 e) inne złamania Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien: a) rany skórne powyżej 7 cm długości 1 b) uszkodzenia mięśni zaopatrzone chirurgicznie 2 c) uszkodzenia ścięgien zaopatrzone chirurgicznie (każde) Utrata kończyny w obrębie przedramienia Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka 50 NADGARSTEK 74. Uszkodzenia nadgarstka: a) złamania mnogie kości nadgarstka z przemieszczeniem 7 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 c) inne złamania 2 d) zwichnięcia 5 e) skręcenia Utrata ręki na poziomie nadgarstka 50 ŚRÓDRĘCZE 76. Złamania kości śródręcza: a) I kość śródręcza: i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 6 ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 10

11 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona iii) inne złamania 2 b) II kość śródręcza: i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem 4 ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 2 iii) inne złamania 1 c) III, IV, V kość śródręcza: i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem 2 ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 1 iii) inne złamania 1 KCIUK 77. Utrata w zakresie kciuka: a) utrata częściowa lub całkowita opuszki 1 b) utrata paliczka paznokciowego 6 c) utrata obu paliczków bez kości śródręcza 10 d) utrata obu paliczków z kością śródręcza Inne uszkodzenia kciuka (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 6 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 c) inne złamania 2 d) rany kciuka powyżej 3 cm 1 e) uszkodzenia, przecięcia ścięgien (każde) 2 f) zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym 2 g) zwichnięcia w stawie śródręczno-paliczkowym 2 PALEC WSKAZUJĄCY 79. Utrata w obrębie wskaziciela w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: a) utrata częściowa lub całkowita opuszki 1 b) utrata paliczka paznokciowego 2 c) utrata paliczka środkowego 8 d) utrata trzech paliczków 10 e) utrata wskaziciela z kością śródręcza Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich): a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 4 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 2 c) inne złamania 1 d) rany powyżej 3 cm 1 e) uszkodzenia, przecięcia ścięgien (każde) 2 f) zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym lub śródręczno-paliczkowym 1 PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY 81. Palec III, IV i V w zależności od poziomu utraty: a) palec III utrata paliczka paznokciowego 2 b) palec III utrata dwóch paliczków 5 c) palec III utrata trzech paliczków 8 d) utrata palca III z kością śródręcza 9 e) palec IV utrata paliczka paznokciowego 1 f) palec IV utrata dwóch paliczków 2 g) palec IV utrata trzech paliczków 3 h) utrata palca IV z kością śródręcza 4 i) palec V utrata paliczka paznokciowego 1 j) palec V utrata dwóch paliczków 2 k) palec V utrata trzech paliczków 3 l) utrata palca V z kością śródręcza Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich: a) palec III: i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 3 ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 2 iii) inne złamania 1 iv) rany powyżej 4 cm 1 v) uszkodzenia, przecięcia ścięgien 1 vi) zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym lub śródręczno-paliczkowym 1 b) palec IV: i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 2 ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 1 iii) inne złamania 1 iv) rany powyżej 5 cm, uszkodzenia, przecięcia ścięgien, zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym lub śródręczno-paliczkowym 1 c) palec V: i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 1 ii) inne złamania 1 iii) rany powyżej 5 cm, uszkodzenia, przecięcia ścięgien, zwichnięcia w stawie międzypaliczkowym lub śródręczno-paliczkowym 1 Uwaga: Wartość świadczenia związana z uszkodzeniem skóry, mięśni, nerwów, kości nie może przekroczyć wartości za całkowitą utratę kończyny lub części kończyny, której te uszkodzenia dotyczą. Wartość świadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości świadczenia przewidzianego za całkowitą utratę tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę ręki. L. USZKODZENIA KOŃCZYNY odpowiadająca procentowi DOLNEJ STAW BIODROWY 83. Utrata kończyny dolnej: a) przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym 70 b) amputacja na poziomie uda Uszkodzenia stawu biodrowego bliższej nasady kości udowej złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej: a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 15 b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 10 c) inne złamania 8 d) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyką stawu biodrowego 20 UDO 85. Złamanie kości udowej: a) złamania wieloodłamowe, otwarte 15 b) złamania otwarte 12 c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 8 d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem 4 11

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka ubezpieczenia Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka Pojęcia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer

Bardziej szczegółowo

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5 TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO

TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO TABELA USZCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA UBEZPIECZONEGO Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona ubezpieczenia Indeks XS3B/2019/01 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona Formularz do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona indeks XS3B/2019/01

Bardziej szczegółowo

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała jeżeli w ramach jednego zdarzenia osoba uprawniona do otrzymania świadczenia doznała kilku z wymienionych w lit. a) f) uszkodzeń ciała lub rozstrojów zdrowia, uznaje się to za jeden nieszczęśliwy wypadek;

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Kod dokumentu: 1406_0517 Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry

Bardziej szczegółowo

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Aneks zmieniający z dniem kwietnia 0 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału Indeks OCHGK/18/11/02 SPIS TREŚCI Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWA NEGO URAZU DZIECKA NA SKUTEK NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku indeks GUUC/12/09/01 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus:

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: ZAŁĄCZNIK NR I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Działając na podstawie art. 8 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10 I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA Stopień trwałej utraty Rodzaj trwałej utraty zdrowia zdrowia Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki: a) powłok bez ubytków kostnych 5% b) całkowite oskalpowanie 25%

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Vitberg Assistance Formularz do SWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT SYGNATURA: KP/27/06/2016

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW)

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) Aneks zmieniający z dniem lutego 07 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci ubezpieczenia indeks IŚ/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (wariant C) Formularz do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu Ubezpieczenie na wypadek nowotworu Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., Polska nr zezwolenia: NU/DPL/401/41/58/06/WR, DNS/602/121/17/08/09/RC

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych 2. Odpowiedzialność Towarzystwa nie obejmuje: 1) świadczeń i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Obowiązuje od.0.0 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Obowiązuje od 10.06.2019 r. 1. Niniejszą tabelę stosuje się przy ocenie skutków Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Wersja z dnia 1.10.2018 r. To jest materiał

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni

Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni Twoje ubezpieczenie Pakiet Aktywni Pakiet Aktywni Twoje korzyści Kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu zapewnimy ochronę Tobie i Twojej najbliższej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia indeks ŚW/12/12/17 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART o indeksie BGZBNPP/CARDCPI_3_1.3/2018 (dalej zwanych OWU) PAKIET BEZPIECZEŃSTWO DO KART KREDYTOWYCH Karta Produktu ma za zadanie przedstawić

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OWU następstw nieszczęśliwych. młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych

OWU następstw nieszczęśliwych. młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Rodzaj uszczerbku. ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem 11-25

Rodzaj uszczerbku. ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem 11-25 TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA AZS L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne.... 4 1. Postanowienia wprowadzające....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSUW/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ ZAWAŁEM SERCA LUB UDAREM MÓZGU Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A. wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A. wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A. wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dokument ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z konsumentami na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Gminie Płoniawy-Bramura w Szkole Podstawowe w Węgrzynowie w roku szkolnym 7/ Tabela nr : Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie dla klientów Banków Spółdzielczych

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie dla klientów Banków Spółdzielczych ubezpieczenia Indeks TERMBS/2018/12 Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie dla klientów Banków Spółdzielczych Formularz do OWU informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia Z myślą o zdrowiu

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia Z myślą o zdrowiu ubezpieczenia Indeks TUUPH/2017/06 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia Z myślą o zdrowiu Formularz do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia Z myślą o zdrowiu indeks TUUPH/2017/06 Informacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017

BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Bardziej szczegółowo