Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku"

Transkrypt

1 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

2 2

3 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku i stanowią integralną część tych umów. 2. Zawarcie i obowiązywanie umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania umowy podstawowej. 2. Definicje 1. W niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (dalej określanych jako Warunki Umowy Dodatkowej) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia: 1) umowa dodatkowa umowa rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej, zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA na podstawie niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej, której zawarcie będzie potwierdzone polisą; 2) umowa podstawowa umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA, do której odnosi się umowa dodatkowa objęta niniejszymi Warunkami Umowy Dodatkowej; 3) Ubezpieczony osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony z tytułu umowy podstawowej oraz dodatkowej; 4) uszczerbek na zdrowiu fizyczna utrata lub trwałe upośledzenie funkcji narządu lub kończyny, a także złamanie kości. Za złamania kości nie uznaje się złamań zębów. W zakresie ubezpieczenia znajdują się wyłącznie uszczerbki na zdrowiu podane w Tabeli Uszczerbków stanowiącej integralną część niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej; 5) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie określone w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej w rozdz. 4 pkt 2, którego zajście powoduje powstanie prawa do otrzymania świadczenia; 6) nieszczęśliwy wypadek nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie będące bezpośrednią i jedyną przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zatrucia oraz wszelkich chorób i infekcji (w tym występujących nagle); 7) suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, stanowiąca podstawę do określenia wysokości świadczenia. Łączny procent sumy ubezpieczenia wypłacony w okresie trwania umowy dodatkowej za wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe nie może być wyższy niż 100%; 8) świadczenie wypłata Ubezpieczonemu przez Pramerica Życie TUiR SA należnej kwoty z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z postanowieniami rozdz. 4 i 9 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej; 9) Tabela Uszczerbków dokument zawierający listę uszczerbków na zdrowiu będących w zakresie ubezpieczenia. Tabela Uszczerbków stanowi integralną część niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej. 2. Jeżeli niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej, terminy zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczących umowy podstawowej mają takie samo znaczenie w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej. 3. Rozpoczęcie i zakończenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej 1. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej w zakresie opisanym w rozdz. 4 rozpoczyna się od dnia określonego w polisie, lecz nie wcześniej niż od dnia zapłacenia pierwszej składki za umowę dodatkową w pełnej wysokości. 2. Koniec odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej następuje z dniem rozwiązania umowy dodatkowej (rozdz. 11). 4. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej 1. Przedmiotem umowy dodatkowej jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte umową dodatkową uznaje się uszczerbki na zdrowiu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (z zastrzeżeniem rozdz. 10), dotyczące Ubezpieczonego, pod warunkiem że: 1) nieszczęśliwy wypadek nastąpił w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej; 2) uszczerbki na zdrowiu wystąpiły w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej i nie później niż 180 dni od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku; 3) Ubezpieczony pozostawał przy życiu przez co najmniej 30 dni od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszczerbki na zdrowiu wymienione w Tabeli Uszczerbków stanowiącej integralną część niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej. 4. Za utratę części ciała uważa się fizyczną utratę części ciała oraz całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w tej części ciała. 3

4 5. Zawarcie umowy dodatkowej 1. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia zgodnych z prawdą informacji, o które pytała Pramerica Życie TUiR SA przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli powyższy obowiązek nie został dopełniony z winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które nie zostały podane do wiadomości Pramerica Życie TUiR SA, co powoduje wyłączenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA za skutki tych okoliczności. 3. Jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie 3 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia, Pramerica Życie TUiR SA nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano informacje nieprawdziwe, w szczególności że została zatajona choroba Ubezpieczonego. 4. Umowa dodatkowa może zostać zawarta, jeżeli w dniu składania wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczony ukończył 15 lat i ma nie więcej niż 60 lat. 5. Okres ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej podany jest w polisie. Umowa dodatkowa zawierana jest na okres 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na warunkach określonych w rozdz. 8 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zawarcia umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej dotyczące zawarcia umowy. Zawarcie umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA potwierdza polisą. 6. Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony umowy ubezpieczenia i określona kwotowo w polisie. 2. Ubezpieczający może w czasie obowiązywania umowy, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, obniżyć sumę ubezpieczenia, składając w tym celu wniosek na piśmie. 3. Obniżenie sumy ubezpieczenia staje się skuteczne po wyrażeniu w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o obniżenie sumy ubezpieczenia pisemnej zgody Pramerica Życie TUiR SA na zmianę wysokości sumy ubezpieczenia. Pramerica Życie TUiR SA może nie zaakceptować wniosku o obniżenie sumy ubezpieczenia, jeśli powodowałoby to zmniejszenie sumy ubezpieczenia do kwoty poniżej zł. Obniżenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie obniżenie wysokości składki. 4. Jeśli Pramerica Życie TUiR SA uwzględni wniosek Ubezpieczającego o zmianę sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami pkt 3 niniejszego rozdziału, prześle Ubezpieczającemu w ciągu 30 dni aneks do polisy uwzględniający zmienioną składkę oraz sumę ubezpieczenia, informując jednocześnie Ubezpieczonego o wprowadzonych zmianach i ich wpływie na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia. 7. Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej jest obliczana na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia oraz taryfy Pramerica Życie TUiR SA w oparciu o czynniki wpływające na ryzyko ubezpieczeniowe, obejmujące w szczególności wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wysokość składki zależy również od częstotliwości jej opłacania. 2. Wysokość składki za umowę dodatkową jest określona w polisie. Składka jest opłacana przez cały okres trwania umowy dodatkowej jednocześnie ze składką z tytułu umowy podstawowej oraz na tych samych zasadach (tj. z tą samą częstotliwością i w ten sam sposób). 3. Okres opłacania składek z tytułu umowy dodatkowej jest przedstawiony w polisie. 4. Składka z tytułu umowy dodatkowej jest stała w okresie 5-letnim. W przypadku przedłużenia umowy dodatkowej na kolejne 5 lat wysokość składki może ulec zmianie zgodnie z postanowieniami rozdz W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do terminu opłacania składki oraz zmiany sposobu i częstotliwości jej opłacania stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej. 4

5 8. Przedłużenie dodatkowej umowy ubezpieczenia 1. Umowa dodatkowa może być przedłużona na okres kolejnych 5 lat bez oceny przez Pramerica Życie TUiR SA ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego osoby Ubezpieczonego, a w szczególności bez przeprowadzania badań medycznych. 2. Umowa dodatkowa może zostać przedłużona, pod warunkiem że Ubezpieczony w momencie przedłużania umowy dodatkowej ma nie więcej niż 60 lat. 3. Przedłużenie umowy dodatkowej powoduje ponowne wyliczenie wysokości składki według aktualnej taryfy Pramerica Życie TUiR SA na dzień przedłużenia umowy dodatkowej, przy czym suma ubezpieczenia nie ulega zmianie. 4. Pramerica Życie TUiR SA przekaże Ubezpieczającemu propozycję przedłużenia umowy dodatkowej oraz informację o wysokości składki najpóźniej w terminie 30 dni przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa dodatkowa. Pramerica Życie TUiR SA może zaproponować przedłużenie umowy dodatkowej na warunkach innych niż dotychczasowe Warunki Umowy Dodatkowej. 5. Ubezpieczający ma prawo zrezygnować z możliwości przedłużenia umowy dodatkowej, o czym jest zobowiązany poinformować Pramerica Życie TUiR SA w formie pisemnej, najpóźniej na 14 dni przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa dodatkowa. 6. Nieprzekazanie przez Ubezpieczającego rezygnacji w terminie i w formie określonej w pkt 5 niniejszego rozdziału uważa się za wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dodatkowej na kolejny 5-letni okres, na warunkach zaproponowanych przez Pramerica Życie TUiR SA. 7. Po przedłużeniu umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA prześle do Ubezpieczającego aneks do polisy wynikający z przedłużenia umowy, informując jednocześnie Ubezpieczonego o przedłużeniu umowy dodatkowej oraz o wysokości składki. 8. Po przedłużeniu umowy dodatkowej Ubezpieczający ma obowiązek uiszczenia składki w kwocie ustalonej w aneksie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału. Jeżeli Ubezpieczający nie przekazał informacji o rezygnacji z przedłużenia umowy dodatkowej (pkt 5 niniejszego rozdziału) i umowa została przedłużona, Ubezpieczający ma prawo do rozwiązania umowy dodatkowej, składając w tym celu wniosek w formie pisemnej. Jeżeli wniosek o rozwiązanie umowy dodatkowej zostanie złożony w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczającego aneksu, o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału, to wpłacona składka za umowę dodatkową naliczona od daty przedłużenia umowy dodatkowej, zostanie zwrócona w pełnej wysokości. Jeżeli wniosek o rozwiązanie umowy dodatkowej zostanie złożony w terminie późniejszym, wówczas Pramerica Życie TUiR SA ma prawo zatrzymać składkę za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 9. Świadczenia 1. Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie z tytułu umowy dodatkowej w przypadku zajścia któregokolwiek ze zdarzeń ubezpieczeniowych. 2. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej zostanie wypłacone Ubezpieczonemu, chyba że Ubezpieczony umrze przed datą wypłaty świadczenia. Świadczenie zostanie wówczas wypłacone osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony wskazał inaczej, informując o tym Pramerica Życie TUiR SA na piśmie. 3. Świadczenie w poszczególnych przypadkach uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego jest równe procentowi sumy ubezpieczenia umowy dodatkowej określonemu w Tabeli Uszczerbków dołączonej do niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej. 4. Ustalenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA w przypadku zdarzeń wymienionych w Tabeli Uszczerbków, innych niż złamania kości, dokonuje się po zakończeniu leczenia i zaleconej rehabilitacji, lecz nie później niż po upływie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. 5. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA wymagane są następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej; 3) dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego wypadku; 4) dokumentacja medyczna dotycząca zgłaszanego zdarzenia ubezpieczeniowego (w szczególności wyniki badań obrazowych: RTG, USG, MR, potwierdzające złamania, skręcenia oraz zwichnięcia). 6. Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od Ubezpieczonego poddania się badaniom medycznym wykonanym na koszt Pramerica Życie TUiR SA oraz przedstawienia orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza wskazanego przez Pramerica Życie TUiR SA w celu ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA. 5

6 7. Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia innych dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA. 8. Wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA muszą być dostarczone w oryginałach, urzędowych odpisach lub kopiach poświadczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub poświadczonymi przez Pramerica Życie TUiR SA na podstawie oryginału. 9. Odmowa poddania się badaniom medycznym lub niedostarczenie dokumentów koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA będzie skutkować odmową przyznania świadczenia. 10. Łączny procent sumy ubezpieczenia wypłacony w okresie trwania umowy dodatkowej za wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe nie może być wyższy niż 100%. Limit ten obejmuje wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, których Ubezpieczony doznał w okresie ubezpieczenia, i ulega odnowieniu w przypadku przedłużenia umowy dodatkowej. 11. W przypadku anatomicznego uszkodzenia bądź upośledzenia funkcji narządu lub kończyny powstałych przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową procent sumy ubezpieczenia zostanie pomniejszony o procent odpowiadający uszczerbkowi na zdrowiu istniejącemu przed okresem odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA. 12. W przypadku uszkodzeń tej samej kończyny lub tego samego narządu odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA ograniczona jest do wypłaty świadczenia w kwocie nie wyższej niż wysokość świadczenia, które byłoby należne Ubezpieczonemu z tytułu fizycznej utraty kończyny lub narządu. 13. W przypadku nabycia prawa do świadczenia z powodu całkowitej i nieodwracalnej utraty władzy w danej części ciała Ubezpieczonemu nie przysługuje świadczenie z tytułu późniejszej fizycznej utraty tej części ciała (niezależnie od tego, czy utrata tej części ciała była konsekwencją tego samego nieszczęśliwego wypadku, który spowodował całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w tej części ciała, czy też nastąpiła ona wskutek innego nieszczęśliwego wypadku). 14. Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał kilku złamań w obrębie tej samej kości lub wielu kości w obrębie tego samego stawu, wówczas Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie, które byłoby należne za pojedyncze złamanie lub złamanie pojedynczej kości tego stawu. 15. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty dowodowe dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić o nim Pramerica Życie TUiR SA nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku oraz umożliwić Pramerica Życie TUiR SA zbadanie jego okoliczności, a także zapewnić dostęp do wszelkich informacji dotyczących nieszczęśliwego wypadku. W razie braku zawiadomienia Pramerica Życie TUiR SA w powyższym terminie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego Pramerica Życie TUiR SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie lub odmówić jego wypłaty, jeśli brak zawiadomienia uniemożliwi Pramerica Życie TUiR SA ustalenie okoliczności i skutków nieszczęśliwego wypadku. 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej do wypłaty świadczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy dotyczące wypłaty świadczenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowy podstawowej. 10. Ograniczenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej 1. Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, jeśli obrażenia fizyczne były spowodowane lub zaszły w następstwie: 1) próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności; 2) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, w tym również leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza; 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; 4) działań wojennych (do których zalicza się również m.in. działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw. kontyngentów); 5) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach (z wyłączeniem obrony własnej). 6

7 11. Rozwiązanie umowy dodatkowej 1. Rozwiązanie umowy dodatkowej następuje: 1) z określonym w polisie dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej (o ile umowa ta nie zostanie przedłużona); 2) gdy łączny procent sumy ubezpieczenia wypłacony w okresie trwania umowy dodatkowej za wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe z tytułu umowy dodatkowej wyniesie 100%; 3) z dniem rozwiązania umowy podstawowej; 4) z dniem zamiany ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej na ubezpieczenie bezskładkowe, jeżeli postanowienia warunków umowy podstawowej nie stanowią inaczej; 5) w przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od umowy dodatkowej; 6) w przypadku wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia poprzez doręczenie do Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego zostaje ona rozwiązana z dniem otrzymania przez Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dodatkowej. 4. W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej z przyczyny innej niż wymieniona w pkt 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału, Pramerica Życie TUiR SA zwraca składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 12. Postanowienia końcowe 1. W przypadku zawarcia umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią umowy ubezpieczenia i podlega interpretacji łącznie z umową podstawową (z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia umowy podstawowej). 2. Do umowy dodatkowej stosuje się postanowienia zawarte w ostatnim rozdziale umowy podstawowej ( Postanowienia końcowe ), o ile postanowienia rozdz. 12 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej. 3. Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku zostały zatwierdzone uchwałą nr 1/08/2013 Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 28 sierpnia 2013 r. 4. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej wchodzą w życie z dniem 9 września 2013 r. Beata Andruszkiewicz Beata Mróz Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA Członek Zarządu Pramerica Życie TUiR SA 7

8 Tabela Uszczerbków do warunków Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Niniejsza Tabela Uszczerbków zawiera listę urazów będących w zakresie umowy Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Zakres ubezpieczenia został określony w rozdz. 3 i 9 Warunków Umowy Dodatkowej. USZKODZENIA CIAŁA USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ Złamania, skręcenia oraz zwichnięcia muszą być potwierdzone wynikami badań obrazowych: RTG, USG, MR Utrata kończyny w stawie barkowym 70% Utrata kończyny w obrębie ramienia 60% Utrata kończyny w stawie łokciowym 60% Utrata kończyny w okolicy nadgarstka 50% Utrata kciuka z kością śródręcza 20% Utrata paliczka paznokciowego i podstawnego kciuka 10% Utrata paliczka paznokciowego kciuka 7% Utrata palca wskazującego w całości 10% Utrata paliczka paznokciowego lub środkowego palca wskazującego za każdy paliczek 3% Utrata palca III, IV i V ręki (za każdy cały palec) 5% Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła w obrębie palców II, III, IV i V ręki leczone gipsem lub ortezą (za każdy palec) 1% Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła kciuka leczone gipsem lub ortezą 1% Zwichnięcie, skręcenie, podwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego wymagające repozycji 3% Zwichnięcie, skręcenie, podwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego leczone gipsem lub ortezą dłużej niż 14 dni 1% Zwichnięcie, skręcenie, podwichnięcie, zerwanie ścięgna lub więzadła stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego leczone gipsem lub ortezą dłużej niż 14 dni 1% Zwichnięcia, skręcenia, zerwanie ścięgna lub więzadła w stawie łokciowym leczone gipsem lub ortezą łącznie za cały staw 3% Zwichnięcia, skręcenia, zerwanie ścięgna lub więzadła w obrębie nadgarstka leczone gipsem lub ortezą 1% Złamanie kciuka wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 7% Złamanie kciuka jednomiejscowe z przemieszczeniem 5% Złamania kciuka pozostałe 3% Złamanie palca wskazującego wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 5% Złamanie palca wskazującego jednomiejscowe z przemieszczeniem 3% Złamania palca wskazującego pozostałe 2% Złamanie palca III, IV lub V jednomiejscowe z przemieszczeniem 3% Złamanie palca III, IV lub V wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 4% Złamanie palca III, IV lub V pozostałe 2% Złamanie łopatki wielomiejscowe z przemieszczeniem odłamów 7% Złamanie łopatki jednomiejscowe z przemieszczeniem 5% Złamania łopatki pozostałe 3% Złamania w stawie ramienno-łopatkowym wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 7% Złamania w stawie ramienno-łopatkowym jednomiejscowe z przemieszczeniem odłamów 5% Złamanie obojczyka wielomiejscowe z przemieszczeniem odłamów 7% Złamanie obojczyka jednomiejscowe z przemieszczeniem 5% Złamania obojczyka pozostałe 3% Procent uszczerbku na zdrowiu 8

9 Złamanie kości ramiennej wieloodłamowe otwarte 11% Złamanie kości ramiennej otwarte 9% Złamanie kości ramiennej wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 7% Złamania kości ramiennej pozostałe 4% Złamania kości w obrębie stawu łokciowego wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 9% Złamania kości w obrębie stawu łokciowego jednomiejscowe z przemieszczeniem odłamów 7% Złamania kości w obrębie stawu łokciowego pozostałe 5% Złamania jednej kości przedramienia wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 6% Złamania jednej kości przedramienia otwarte 5% Złamania jednej kości przedramienia pozostałe 3% Złamania obu kości przedramienia wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 10% Złamania obu kości przedramienia otwarte 9% Złamania obu kości przedramienia pozostałe 7% Złamanie kości w obrębie nadgarstka 2% Złamanie kości nadgarstka mnogie z przemieszczeniem odłamów 7% Złamanie kości nadgarstka jednomiejscowe z przemieszczeniem 5% Złamania kości nadgarstka pozostałe 3% Złamanie I kości śródręcza 5% Złamanie II kości śródręcza 4% Złamanie III, IV lub V kości śródręcza 2% USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ Złamania, skręcenia oraz zwichnięcia muszą być potwierdzone wynikami badań obrazowych: RTG, USG, MR Utrata kończyny dolnej w stawie biodrowym 70% Utrata kończyny dolnej na poziomie uda 60% Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego 60% Utrata kończyny w obrębie podudzia 50% Utrata stopy w całości 40% Uszkodzenie ścięgna Achillesa wymagające leczenia operacyjnego 5% Uszkodzenie ścięgna Achillesa niewymagające leczenia operacyjnego 2% Utrata stopy z zachowaniem pięty 30% Uszkodzenie kości stępu wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 5% Uszkodzenie kości stępu wieloodłamowe 3% Uszkodzenie kości stępu pozostałe 2% Utrata palucha w całości 5% Utrata palców II, III, IV, V w całości 3% Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła w stawie skokowo-goleniowym leczone gipsem lub ortezą 1% Zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego, zerwanie ścięgna lub więzadła w stawie kolanowym Uszkodzenie stawu kolanowego bez trwałych następstw, leczone ortezą lub gipsem 1% Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej 2% Uszkodzenie łąkotki bocznej 2% Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego przedniego ACL 5% Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego tylnego PCL 3% Uszkodzenie całkowite więzadła pobocznego bocznego LCL 3% Uszkodzenie całkowite więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL 3% 9

10 Złamanie kości udowej wieloodłamowe, otwarte 12% Złamanie kości udowej otwarte 12% Złamanie kości udowej wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 9% Złamanie kości udowej jednomiejscowe z przemieszczeniem 7% Złamania kości udowej pozostałe 5% Złamania kości tworzących staw kolanowy wieloodłamowe, otwarte 17% Złamania kości tworzących staw kolanowy wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 10% Złamania kości tworzących staw kolanowy jednomiejscowe z przemieszczeniem 5% Złamania kości tworzących staw kolanowy pozostałe 3% Złamanie rzepki skutkującej jej usunięciem 8% Złamanie rzepki z przemieszczeniem 4% Złamania rzepki pozostałe 2% Złamanie kości piszczelowej wieloodłamowe, otwarte 13% Złamanie kości piszczelowej otwarte 11% Złamanie kości piszczelowej wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 9% Złamanie kości piszczelowej jednomiejscowe z przemieszczeniem 5% Złamania kości piszczelowej pozostałe 4% Złamania kości strzałkowej 4% Złamania kości skokowej lub piętowej wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 8% Złamania kości skokowej lub piętowej wieloodłamowe 5% Złamania kości skokowej lub piętowej pozostałe 3% Złamania I lub V kości śródstopia wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów (za każdą kość) 5% Złamania I lub V kości śródstopia wieloodłamowe (za każdą kość) 3% Złamania I lub V kości śródstopia pozostałe (za każdą kość) 2% Złamania II, III lub IV kości śródstopia wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów (za każdą kość) 3% Złamania II, III lub IV kości śródstopia wieloodłamowe (za każdą kość) 2% Złamania II, III lub IV kości śródstopia pozostałe (za każdą kość) 1% Złamanie palców stopy za każdy palec 2% USZKODZENIA WZROKU, SŁUCHU I MOWY WSKUTEK URAZÓW Całkowita utrata wzroku w obojgu oczach 100% Całkowita utrata wzroku w jednym oku 40% Pourazowe odwarstwienie siatkówki w jednym oku (za każde oko) bez zaburzeń ostrości wzroku 3% Jaskra wtórna pourazowa 3% Utrata ostrości wzroku w jednym oku poniżej 0,8 przy niezaburzonym widzeniu w drugim oku 10% Utrata ostrości wzroku poniżej 0,4 w obojgu oczach 50% Całkowita utrata słuchu w obojgu uszach 50% Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 20% Częściowa jednostronna utrata słuchu (powyżej 30 db) 6% Częściowa obustronna utrata słuchu (powyżej 30 db) 12% Całkowita utrata mowy w wyniku urazu 100% Uszkodzenia gardła, krtani lub tchawicy leczone operacyjnie 6% USZKODZENIA GŁOWY I SZYI Całkowita utrata nosa 25% Utrata małżowiny usznej w całości (za każdą małżowinę) 10% Blizny twarzy od 2 cm do 5 cm długości 1% 10

11 Blizny głowy od 5 cm do 7 cm długości 1% Blizny głowy od 8 cm do 12 cm długości 3% Rozległe blizny głowy powyżej 12 cm długości 10% Uszkodzenie przełyku możliwe jedynie przyjmowanie płynów 10% Złamanie kości czaszki (za każdą kość) 5% Złamanie kości nosa wieloodłamowe z przemieszczeniem 4% Złamanie kości nosa z przemieszczeniem 2% Złamanie kości nosa bez przemieszczenia 1% Złamanie innych kości czaszki wieloodłamowe 4% Złamanie innych kości czaszki wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów 6% USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ Całkowita utrata płuca 20% Uszkodzenie płuc i opłucnej z krwiakiem lub odmą opłucnej wymagające operacji 10% Uszkodzenie płuc i opłucnej z krwiakiem lub odmą opłucnej wymagające drenażu 5% Uszkodzenie płuc i opłucnej z krwiakiem i odmą opłucnej niewymagające drenażu ani operacji 3% Uszkodzenie serca bez niewydolności układu krążenia wymagające operacji 15% Uszkodzenie serca z niewydolnością układu krążenia 25% Złamania żeber za każde żebro 1% Złamanie mostka bez przemieszczenia 3% Złamanie mostka z przemieszczeniem 5% Złamanie mostka wieloodłamowe z przemieszczeniem 7% MIEDNICA Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła w stawie biodrowym 5% Złamanie kości miednicy (z wyjątkiem kości kulszowej i ogonowej) jednomiejscowe bez przemieszczeń 4% Złamanie kości miednicy (z wyjątkiem kości kulszowej i ogonowej) wielomiejscowe bez przemieszczeń 7% Złamanie kości miednicy (z wyjątkiem kości kulszowej i ogonowej) wielomiejscowe z przemieszczeniem 10% Złamanie kości miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej bez przemieszczenia 15% Złamanie kości miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej z przemieszczeniem 20% Złamanie kości kulszowej i ogonowej z przemieszczeniem 5% Złamanie kości kulszowej i ogonowej bez przemieszczenia 2% Złamanie kości w obrębie stawu biodrowego łącznie za wszystkie kości stawu 15% USZKODZENIA JAMY BRZUSZNEJ Utrata żołądka powyżej 60% 20% Utrata nerki 30% Utrata obu nerek 100% Utrata śledziony 15% Uszkodzenie śledziony leczone operacyjnie 5% Utrata segmentu wątroby 10% Utrata płata wątroby 40% Utrata całej wątroby lub trzustki 100% Uszkodzenie powłok jamy brzusznej wymagające otwarcia jamy brzusznej, a niewyszczególnione w innych punktach, w tym za laparotomię 5% Uszkodzenie jelit skutkujące perforacją jelit 5% Utrata części jelita cienkiego lub grubego 10% 11

12 USZKODZENIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH Całkowita utrata prącia 30% Utrata macicy 30% Utrata jednego jądra lub jajnika 10% Utrata obu jąder lub jajników 30% Uszkodzenie pęcherza moczowego leczone operacyjnie 10% Uszkodzenie cewki moczowej wymagające rekonstrukcji 15% Uszkodzenia moszny, pochwy lub sromu wymagające rekonstrukcji 20% USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA Uszkodzenie kostno-więzadłowe kręgosłupa szyjnego potwierdzone badaniami dodatkowymi RTG czynnościowe, TK, RM Skręcenie, zwichnięcie 1% Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone zachowawczo (każdy) 4% Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone operacyjnie (każdy) 5% Złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych (każdy) 1% Uszkodzenie kostno-więzadłowe kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego potwierdzone badaniami dodatkowymi RTG czynnościowe, TK, RM Skręcenie, zwichnięcie 1% Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone zachowawczo (każdy) 5% Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone operacyjnie (każdy) 7% Złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych (każdy) 1% Inne urazy kręgosłupa skutkujące porażeniami patrz Porażenia pourazowe poniżej PORAŻENIA POURAZOWE oceniane po upływie 12 miesięcy od urazu Porażenie 4-kończynowe 100% Porażenie połowicze utrwalone 90% Porażenie dwóch kończyn górnych lub dolnych 90% Porażenie całej kończyny górnej 60% Porażenie całej kończyny dolnej 60% Całkowite porażenie nerwu pachowego 15% Całkowite porażenie nerwu promieniowego w okolicy barku 25% Całkowite porażenie nerwu promieniowego w okolicy przedramienia 30% Całkowite porażenie nerwu łokciowego 10% Całkowite porażenie nerwu udowego 20% Całkowite porażenie nerwu kulszowego 40% Zespół stożka końcowego rdzenia 30% OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE II stopnia obejmujące 1 5% powierzchni ciała 2% II stopnia obejmujące 5 15% powierzchni ciała 6% II stopnia obejmujące 16 30% powierzchni ciała 15% II stopnia obejmujące powyżej 30% powierzchni ciała 30% III stopnia obejmujące poniżej 1% ciała 2% III stopnia obejmujące 1 5% powierzchni ciała 5% III stopnia obejmujące 6 10% powierzchni ciała 15% III stopnia obejmujące powyżej 10% powierzchni ciała 25% 12

13 ODMROŻENIA II stopnia palca dłoni lub stopy (za każdy palec) 1% II stopnia nosa lub ucha 2% II stopnia twarzy 3% III stopnia palca ręki lub stopy 3% III stopnia nosa lub ucha 8% NAGŁE ZATRUCIA GAZAMI LUB SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI UZNANE ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK (z wyjątkiem zatruć alkoholem oraz innymi substancjami odurzającymi) Ze stwierdzoną utratą przytomności i obserwacją szpitalną, lecz bez trwałych wtórnych powikłań 1% ZŁAMANIA INNYCH KOŚCI Złamania innych kości niewymienionych w Tabeli (za każdą kość) 1% 13

14 14 NOTATKI

15 15

16 Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA al. Jana Pawła II 23, Warszawa tel , fax bezpłatna infolinia: M-002-WUD/PDA/II

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne.... 4 1. Postanowienia wprowadzające....

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: PDA05 lub PDV05) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: UNW05) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWA NEGO URAZU DZIECKA NA SKUTEK NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu (kod: SZP05) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, wydanie piąte, sierpień 2011. Warunki

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Aneks zmieniający z dniem kwietnia 0 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. roku życia KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI? Każdy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus:

ZAŁĄCZNIK NR 1. I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: ZAŁĄCZNIK NR I. Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Działając na podstawie art. 8 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2015/2016 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA

TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA Stopień trwałej utraty Rodzaj trwałej utraty zdrowia zdrowia Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki: a) powłok bez ubytków kostnych 5% b) całkowite oskalpowanie 25%

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej POLISA NR 379719 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZONY SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Czersku w roku szkolnym 2016/2017 Tabela nr 1: Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata.

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. ZAKRES UBEZPIECZENIA PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. Zakres świadczeń: Podstawowy: 1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW)

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) Aneks zmieniający z dniem lutego 07 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10

I. USZKODZENIA GŁOWY 1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI 5 2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 10 I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia Terminowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

PAKIET OŚWIATA 2016/2017

PAKIET OŚWIATA 2016/2017 1 PAKIET OŚWIATA 2016/2017 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2016/2017. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Gminie Płoniawy-Bramura w Szkole Podstawowe w Węgrzynowie w roku szkolnym 7/ Tabela nr : Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci (dalej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, wydanie ósme, kwiecień 2008. Warunki Umowy Dodatkowej

Bardziej szczegółowo

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5 TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka ubezpieczenia Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka Pojęcia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus:

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: Działając na podstawie art. 8 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2016/2017 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Rafał Cimek Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji: od 30 września 2015 r. do 30 września 2016 r. 2. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia, jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl Obowiązuje od.0.0 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku indeks GUUC/12/09/01 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWUD na wypadek Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Obowiązuje od 10.06.2019 r. 1. Niniejszą tabelę stosuje się przy ocenie skutków Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Terminowego na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Terminowego na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia Terminowego na Życie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A FGL 1007 1057 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.2013 roku Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Kod dokumentu: 1406_0517 Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry

Bardziej szczegółowo