SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84."

Transkrypt

1

2 i:::::.':::::. SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w GRUDNIU Wrocław s kie Promocje Dobrych K s i ąże k Muzea na Dolnym S ląsk u... 1 Galerie Muzea Teatr Polski Teatr Wspólezesny... 6 Teatr k Teatr Lalek PWST Teatr Muzyczny Współcze s n y Tealr Pantomimy.9 Teatr Arka Teatr 3 Kr,!:Csla Teatr Na Bruku , Kompania Fredrowska Spotkania z muzyką Koncert Bożonarodzeniowy Zw i ązek Kompozytorów Polskich. II Opera , FesLiwal Barbórkowy hórów Studenckich Koncerty muzyki dawnej TiFL Fi lharmonia SPAM Akademia Muzyczna ; Ka lendarium i Dalicatessen i PIFOdra Fi lm..., ; Vicleoteka i MDK Nowa DKF plyla.. zespolu.... Big Cyc entrum Ku ltury Agora Osrodek Kultury i Sztuki Kalambur Dominik, KMiL Swiatowicl Klub Poci Kolumnami Ster entury....., ; Horoskop i Perpedes, Polanka, TMW, i Dolny S l ąsk ! Sklep z kawą POŻEGNANIE Z AFRYKĄ ul. Ki elbaśnicza 23 tel czynne w dni powszednie od 8.00 do w niedziele i świ ęta od do Zapraszamy naszych kawowych G ośc i do nowej siedziby przy ul. Kielbaś ni czej 28. Oferujemy duży wybór zawsze św i eżo palonej kawy, w tym najbardziej wyszukane gatunki arabilci z Jemenu i Meksyku. Proponujemy ziarna z naj lep zych plantacj i Etiopii, Ko lumbii, Kostaryki i innych. Ni epowtarzalny nastrój naszej kawiarn i dostarczy Pań s twu wiele mił yc h wraże ń. POKOJV ~RCA. POGODY DVCHA. JASNYCH C~LÓW. PROSTYCH DRÓG ORAZ SIŁY CttRPAN~J Z ~Gn BOtONARODUN10WYCH ŚWlĄT tyczy R~DAKCJA Rynek ul. Igielna 14/ Wrocław REZERWACJA I INFORMACJA tel. (O 71) tev fax (O 71) grudnia o godz rozdhjemy bilety Podwale 74, Wrocła w, tełj/'ax , tel www. cojest~rane.pl. c-mail: cojest~ranc.pl Pismo prywalne. Wydawca i red. naczelny: Omżyn" Migniewicz. lel. 050t 1532 t7. Sekretariat: Zofia l aroch, lel./fax 34 t Sludio DTP: Tomek O'łsiorowski. lei. 050 t ,. Ryszurd Kwi ec ień, Danula Niecheiul. Milosz Sieradzki. Inlernel : Maciej Ko z ł owski. Reklama: Amelia Zak. Druk: Drukarnin 'Tilp Graj. NII ~w ie ll a ni c: Sp/'ed Redakcjn nic ponosi (x l powicdi'inln(l~ci lu powlcmmy IlulIcrial. lmilllly w kalclltlnriulll. trc(~ og l olll.cń, rekinil\. Zol Mr/cgullly sobie pmwo skmconill i ad iumacjl l cks l ńw orni, Imiully ich Iyllllów, Nic zwrnclillly nic i'jll1\ówionych mn. tcriulów. WS/clkic sprnwy!lpornc ro7plllrywlinc s~1 pr/cl Slld Rejolluwy wlu(ciwy dla wydnwcy.

3 WROCŁAWSKIE PROMOCJE DOBRYCH KSIĄŻEK , Galeria Awangarda BWA, ul. Wita Stwosza , godz Promocja slowników, konkursy ortogmliczne dla dzieci i mlod z ieży Z/ol6wka za sl6wko Wyd. Europa (stoisko nr 23); godz Multimedialny progr'djll edukacyjny Adam Mickiewicz. Wiersze i świal - Wyd. Szkolne i Pedagogiczne (Duży Salon Literacki); godz Świal przedszkolaka - program edukacji przedszkolnej - Maria Anna Maci!Jg - Wyd. Juka (Maly Salon Literacki); godz Ryszard Kapu c iń ski - Sp6ldzielnia Wyd. Czytelnik (Duży Salon Literacki); godz Spotkanie z Józefem Henem - autorem książek Błazell - wielki mąż. Opowie.l'G' o Tadeuszu BOYIl-Zeleli.\'kim i Mgielki - Wyd. Iskry (Maly Salon Literacki); godz Michal Jagiello - Ztl g lt/llią grcll/, Jawllie i skl)'cie, Wolallie IV g6mch - Wyd. IsklY (Maly Salon Literacki); godz Leszek Zią t kowsk i podpisuje Dzieje Żydów we Wmc!clI\lill - Wyd. Dolno ś l ąskie (stoisko nr 25); godz Spotkanie z Jackiem Zakowskim i jego n ajnow szą k s ią żką Mrocz Ile wlllarza. Uwięz iolly PI)'mas pl)'walllie w oczach l\i~pólw ięilli6w i swojej SiOSIl)'... - Wyd. Sic! (Duży Salon Literacki); godz Spotkanie z Milo Anstadtem z Amsterdamu, autorem książki Dziecko ze Lwowa - Wyd. Dolno ś l 'lski e i Ośrodek Ku ltuly Niderlandzkiej UW, ul. Uni wersytecka 2Sa; godz Józef Hen podpisuje ksillżkę Ja, Mic/1lI1 z MailIlaigIle - Prószyński i S-ku (stoisko nr 46); godz Pokaz filmu o Rysz,u'dzie Kapu śc iń skim Druga Arka Noego, cz. I Sląd,6\1ial caly; cz. Il HOI)'Z(JIlly i slawa - Kino Lalka, ul. B. Prusa 32; 2.12., godz Hanna i Antoni Gucwil\scy podpisują ZwierZYlliec Polski - Wyd. Europa (stoisko nr 23); godz JOUlUla Papuzi liska spotyka s i ę z czytelnikami - Wyd. Literatura (stoi ko nr 42); godz prof. Jan Miodek podpisuje ksi'iżkę ROV /lyślajcie liad mową - Prószyński i S-ka (stoisko nr 46); godz Ryszard Kapu cirlski podpisuje album fotograficzny Z Afl)'ki - Wyd. Buffj (Du ży Salon Literacki); godz MalgOI7..ata Musierowicz - Wyda. Alfa-Wero (Maly Salon Literacki); godz Grzegorz Hlyciuk podpisuje k s iąż kę Polacy we Lwowie Życie codzielllle - Wyd. Ksi 'lżka i Wiedza (stoisko nr 47); godz K s i 'lżk i podpisuj,): Marian Bizan Ziemia Św ię ta. Zapiski z podróży i Boleslaw Taborski Drzwi glliei liicl/skie. PoemaI (stoisko nr II ); godz Jan Miodek podpisuje OjcZyv/ę po l.l'zczyvlę i Nie laki język Sllr/svry - Gdarlskie Wyd. O ~w i a t owe (stoisko nr I); godz ] K s iążki podpi s ują : Jaroslaw Klejnocki - MI' Hyde (poezja), Karol Maliszewski - Rok w drrxlze (poc7~a), Klystyna Sakowicz - Śllie llie (eseje), Olga Tokarczuk - Dom dzielllly, dom IIOClly, Pmwiek, Szafa, E. E. - Wyd. Ruta (stoisko nr 24); godz SpotkUllie z Jerzym Janickim i jego ks i 'IŻ ką Czkawka. Lwowskie korzeliie Wloclawia - Wyd. Iskry (D u ży Salon Literacki); godz Wroclawskie Centrum 1Wórczo ci Dziecka przy teatrze k2 7..aprasza na warsztaty plastyczne (Mały Salon Literacki); godz Academia Ullius Ewvpae - wykład Ryszarda Ka pu śc iń sk!ego Uwagi o globalizacji - Muzeum Architektury, ul. B e mardyńska 5 (wstęp wolny); godz Milo Anstadt podpisuje ks i ążkę Dziecko ze Lwowa - Wyd. D o ln ośhlskie (stoisko nr 25); godz Zofia 1\lrowska, autorka k s hlżki Agllieszki. Pejzaże Z Agllieszką O.l'iecką, Ze~1J61 TOR i Fi/m6wka- Pró szy ń s ki i S-ka (Maly Salon Literacki); godz SZluka w Irzech aktach j edlloczdllie - czyli liieformallly pogląd 110 lo, co 'v.i'vl.ice " piszclj' i Ika" - reż. Jolanta Wesolowska-Michalak - Sala Czama - hotel1\linski, Wyspa Słodowa I D; godz Olga Tokarczuk, Karol Maliszewski, Jaroslaw Klejnocki i Krystyna Sakor;n - wieczór autorski, kawiamia Pod Kalamburem - ul. Kuźnicza 29a; 3.12., godz. ] Jacek Bunsch podpisuje ks iążki z serii Alfabel polski - Wyd. Europa (stoisko nr 23); godz Jel7.y Pilch podpisuje ks iążkę Prxl Mocllym Alliolem - Wyd. Literackie (Dui.y Salon Literacki); godz Losowanie subskrypcji na 3D- tomową Wi e l ką E n cyklopedi ę PWN. Stoisko Wyd. PWN nr 45; godz plyl, klóre wsl17.qsllęly wiafem. KlOnika czasów popkuliul)' - spotkanie Grzegorzem Brzozowiczem i Filipem tobod z iń s kim - Wyd. Iskry (D u ży Salon Literacki); godz Zofia Kucówna - Wyd. Alfa Wero (Maly Salon Literacki); godz Zofia 1\lrowska podpisuje książki Agllieszki. Pejza że z Ag llieszką Osieckq, Zespól TOR, Fi/mówka - PrÓSZylIski i S ka (stoisko nr 46); godz Spotkanie z redakcj'l nuukow!ll11ilenijnej encyklopedii wrocław s kiej - Wyd. D o lnośhl skie; godz Roman Kowalczyk autor ks iążki Studellci 'B I - Oficyna Wyd. Rytm (Maly Salon Litemcki); godz Teatr Polski - spektakl Piwllicy pod BlIIrlllallli. MUZEA NA DOLNYM ŚLĄSKU Konferencja pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszalka Województwa Dolno l ąsk i ego 6.12., Muzeum Architektury, ul. Bernardyska 5 W okresie po ł94 5 r. doszlo do licznych pnemieszczell dziel sztuki, które niegdy ~ przechowywane byly w muzeach i kościolac h Dolnego Ś l ąska. Jeszcze wladze niemieckie dokonaly tzw. rozśrodkowani a dziel, l okuj ąc je w róż nego rodzaju skladach muzealiów (częs t o w piwnicach ś l ąskich rezydencji oraz w klasztorach). Po ustaniu walk wiele z tych miejsc zostalo odkrytych pnez s p ecja ln ą pol s k ą komisję rządową, której zasadniczym celem bylo poszukiwanie polskich muzealiów skonfiskowanych pnez wladze hitlerowskie. Pr'l:y tej okazji czlonkowie komisji natrafiali na zbiory muzeów wroclawskich. W wynik u powy ższego dziel a te w du żej ilo ci trafiły do m. in. do polskich skladnic muzealnych a n as tę pni e wiele z nich przekazano m. in. do Muzeu m Narodowego w Warszawie, gdzie staly s ię jedlul z podstawowych czyśc i galerii sztuki ś redniowi ecz n ej. W sumie z terenów Dolnego i Opolskiego Ś l ąska wywieziono 28 wagonów kolejowych i lis samochodów c iężarowyc h zbiorów. Wiele dziel, jak wskazują na to św iad ec tw a, wywiezionych zos talo t akże do ZSRR bąd ź rozgrabionych pnez szabrowników. Pow s t ając a po wojnie na nowo struktura muzeów na Dolnym Ś l ąsk u poddana zostala silnemu naciskowi politycznemu. Nowe muzea mialy dokumentowa ć i utrw a l ać pol sko ć Dolnego Ś l ąska, dl atego t eż wladze p a ństwowe podjęly d ec y zję o rozproszenia I ąskiego dziedzictwa kulturowego. Zwiezione do skladnic muzealnych na terenach Polski d z i e ł a w l ączo n e zostaly w zbiory ki l kunastu muzeów w Polsce. W konsekwencji pewne dziela staly siy szczególnie "niepotrzebne", czego dowodem jest m. in. wywiezienie z Wrocł awia 520 dziel sztuki niemieckiej od XVTll do XX w. i przekazanie n as t ę pni e ich znacznej częśc i w dane muzeom NRD. Spoleczno ci lokalne, historycy, historycy sztuki, politycy i dziennikarze we Wroclawiu i na calym Dolnym Ś l ąsku wy suw ają postul aty powrotu dziel sztuki w miejsca ich pierwotnego przechowywania. Postulaty te zw i ąza n e są z próbami budowania tożsam ości lokalnej i lokalnych patriotyzmów; są one godne wsparcia poni eważ wią żą bąd ź utrw a l ają zw i ązk i lokalnych s pol ecz n ości z miejscem ich zamieszkania. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimien M. Ujazdowski postanowi! wesprzeć rodowiska dom agaj ące się by dziela sztuki dawnej przechowywane byly tam, gdzie są ni ezbędn e dla ksztaltowania lokalnej t ożsa mo ści kulturowej. Powolana zostala w tym celu specjalna komisja, której celem ma by ć scalenie d o ln oś l 'lsk i ego dziedzictwa kulturowego. CZQśc ią dzialaji komisji jest t akże konferencja o muzeach na Dolnym Ś l ą sku. Ma ona przy pomni eć o bogactwie dziel sztu ki przechowywanych do 1943 r. w dolno l ąskic h muzeach, kośc i olach i klasztorach, opisać losy tych dziel po zakończe niu lj wojny oraz wskazać aktualne miejsca przechowywania najcenniejszych zabytków wywiezionych z Dolnego Ś l ąska. Poni eważ ważną potrzebil w nowej sytuacji staje s i ę wiedza o dawnym i aktualnym stanie ruchomych dóbr kultury, dlatego jednym z waż n yc h tematów konferencji b ęd 'l wspólczesne techniki inwentaryzacji zbiorów i u dos t ępni ania inforlllacji przez internet. organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki, Stowllrzyszcnic Historyków Sztuki ~!!!!~~-~~ r e s t a u r a c czy jadle j U 6 taaakie naleniki?! ORGAN IZUJEMY: IMPREZY OKOLICZNOSCIOWE FIRMOWE' BANKIETY' SPOTKANIA' w piwnicy - dobre alkohole w dobrej cenie ul. Ruska 58/59, td. 34 ~ do 22.00, IV niedziele od a I COlf."~

4 IQ)~WA GAL WROCŁAWI01 E RI E ZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w - w, PL. GRUNWALDZKI 15, TEL ; ~ ~"i? B1rJnemańl SZANOWNI PAŃSTWO!I! Pragniemy oferować Państwu szwedzkie implanty zębowe "BRANEMARK SYSTEM"', które zastępując utracone zęby, dają uśmiech i pewność na lata. Podstawowymi wartościami tego systemu są bezpieczeństwo, niezawodność i estetyka. Nasza wiedza i doświadczenie oraz unikalność systemu BRANEMARKA to gwarancja, że nasi pacjenci będą mieć zęby najwierniejsze i najbliższe naturze. Jako doświadczeni lekarze specjaliści o wieloletnim s tażu pracy w Klinikach Akademii Medycznej chcemy polecić Państwu swe uslugi będąc do dyspozycji DR N. Mea LEK STDM każdego dnia tygodnia od 8 00 do 20 00, a w soboty od 8 00 do 14 00,v,CEKPOTOCZEK IGNACYSENDER Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych uslug. f~ Artysta wyksztajcil siy we wroclawskiej ASP. Uprawia ce ra mikę, wykorzystując glównie szamot; czasem zderl3 jego zgrze bną Cakturę z gladkim drewnem lub nadaje mu szlachetność przez przecieranie solami. Pow s tają kompozycje o nieslychanie subtelnej i wyrafinowanej gamie kolorystycznej. Galeria Deslgn, ul. Świdnicka 2-4 wernisaż , godz wystawa czynna od do Stanisław Dróżdż POJĘCIOKSZTAŁTY. Q. POEZJA KONKRETNA ~ Najnowsze prace najznakomits7..ego pol- ~ skiego artysty, uprawiającego poezję... 6ii konkretną - nową d ziedzinę twórczośc i ~ artystycznej, powstalą pod koniec lat I:.ączy ona elementy językowe i wiwal- 8 ne, sy tuuj ąc s ię na pograniczu literatury ~ i plastyki. S. Dró7..d ż prace coraz czę.<ciej ~ wpisuje w przestrze ń galerii, wykorty ~ stuj!ic jąjako integralny element d z ieła. ('I Galeria Awangarda c ul. Wita Stwosza 32, wystawa g czynna od do fil wernisaż , godz ('I c OTWARTA KSIĄŻKA ~ Dokumentacja projektu artystycznego, ~ realizowanego przez Gerarda Blum ~ -Kwiatkowskiego w I-IUnfeld w Niem '" ezech. Jest to prted s ięwzięcie, zakła ~ d ające umieszczenie na zewnętrznych ~ ścirulach budynków w niewielkiej Q miejscowości prac różnych autorów 8 o charakterze dziel konceptualnych :2 i konkretystycznych, gdzie punktem 11/ wyjścia i tworzywem jest jyzyk: poję -a cia i znaczenia slów. Cale miasteczko ClI staje siy w ten sposów 7..apelniającą s ię ~ strona po stronie, otwartą książką. '" Galeria Dokumentu, ul. Wita Stwo ('I sza 32, wystawa czynna do AloJzy Gry t - PRACE Nowe prace wroclawskiego rtet biana, dla których tworzywem staje s ię przes lrlcń i św iatlo. Alojzy Gry t tworty prace operujące czystą Cormą rzetbiarską i estetyk!j ecemerycznego dziela sztuki, częs to wykorzystujące konkretną prze strze ń galerii wraz z jej szczególnymi cechami. Awangarda, ul. Wita Stwosza 32 wernisaż , godz wystawa czynna od do Lucio Fontana Pnlce wioskiego artysty, współtwórcy wielu tendeneji estetycznych oraz gatunków, jak environment, minimai art, sztuka video. Naló..al do międzynarodo wego luchu Abstraction-Cremion (artyśc i, którzy mieli na celu przemian~ est.etyki w sztuce). Glównym tematem jego 7.ainlercsOw3l1 byla przestl7..cll. Znakiem rozpoznawczym twórczości Fontany staly się obrazy-obiekty, powstale przez dziurawienie i cięcie plótna. Galeria Awangarda ul. Wita Stwosza 32, wystawa czynna od do wernisaż , godz Kolejna wystawa tematyczna o naszym mie~c ie od kiedy Stanislaw Chmura rozpocz,)1 prezentacje swoich zbiorów pocztówkowych. Dzi ~ zbiór liczy pocztówek i widokówek. Obecna wystawa ukazuje nam hi stor i ę miasta w ciągu 103 lat. Porównujemy piękno architektury z 1898 r. z tym co widzimy aktualnie. Możemy przypomni cć sobie m~nows zą historię : jak przez Rynek jei dzily tramwąje. jak zmienil siy jego wygląd po zm ianie latarni, zniknę l o Drzewko Przyjaźni i kwietniki z sąs iedztwa pomnika Fredry. Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny, ul. Ciepła 15 WYSTAWA ZBIOROWA STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO Z TAIPEl - TAJWAN (CZ. I) Wystawa jest wynikiem wspólpracy Wroclawskiego Towarzystwa Fotograficznego ze Stowarzyszeniem Fotograficznym w Taipei,która trwa blisko 10 lat - Polacy mogą oghldać prace ar1ystów z Tajwanu, a w Narodowej Galerii Sztuki w Taipei organizowana jest wystawa prac twórców Z WTF. Galeria Fotografii ZT- WTF ul. P. Włodkowica 31, I p. wernisaż , godz wystawa czynna do ZT-WTF ZllpraSZll na Kllrs P%gmjicVly I-S/opllia. Liczba miejsc ograniczona. Kurs rozpocznie s i~ na poc\'4ku 200 I r. Towarzystwo 7..aprasza również do udzialu w Og6111opolskim FOlOlllam/ollie - Zima we Wmc!alVit, 200 /. Zapisy do incormacje: lei Bogna Kozera - MALARSTWO Artystka ukol1czyla Wydzial Plastyczny Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Opolu - oddzial w Nysie - malarstwo, ASP we Wrocławiu - Wydzial Rze źby, dyplom olrtymala w 1998 r.; pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu. Galeria U Teresy ul. Mlelczarsklego 3 wystawa czynna od 1 do , godz Spotkanie literackie z Markiem Perzy llskim, redaktorem Slowa Polskiego, autorem ksi!iżki Dol/lego Śląska liiiejsca /liezwykle, lecl.llicze i liialo Z/la/le , godz spotkanie poetyckie z Ireną Kubiak - Okruchy codzie/l/lok i Waldemar Szauer MALARSTWO I RZEŹBA W. Szauer UkOI1cZyl studia w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rze ź by wroclawskiej ASP. Dyplom uzyskal w 1985 r. Posluguje siy Carb'l, g lin ą, olówkiem, kredką oraz komputerem. Galeria Sztuki FundacJI Cepelia Na Nanklera, ul. Bp Nanklera 6 wernisaż , godz wystawa czynna do Zygmunt Łukasiewicz KOCHA CIEBIE NIEBO Absolwent ASP w Warszawie. Dyplom uzyskal w I racowni Tkaniny Eksperymć nta ln ej. Brai udzial w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, prtygotowal wicie wystaw indywidualnych. Galeria Tkacka Na Jatkach ul. Stare Jatki 19/24 wystawa czynna do CO~ 2

5 _... _n fryzjerski t"~istoplliowe farbowanie zick-zack przedłużaj/ie i zagęszczaj/ie włos6w alllelykańskie balaylagejocus i diame1lt perfekcyjny makija ż tipsy, manicure, ozdoby tel EDWARD KOSTKA Malarz, gralik, projektant, studiowal w Wyższej Szkole Sztuk Pl astycznych. W latach zrealizowal wiele prac z zakresu malarstwa ~cic nn ego. W dorobku posiada opracowania graficzne wielu ksi,]żek i serii wydawniczych. Od 1996 r. wspólpracuje z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury we Wrocławiu. W charakterze konsultanta bierze udzial w plencrach organizowanych przez RSTK w Milkowie oraz w Mięclzywodl.iU. Obecna wystawa prezentuje- prace b ltdące plonem tych plenerów. Galeria Słowa I Obrazu pl. T. Kościuszki 10 wystawa czynna do Marianna Jasińska PRZYRODA I CZŁOWIEK Salonik Trzech Muz Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom ul. Zawalna 7 (róg Żmlgrodzklej I Kasprowicza) wernisaż 18.12, godz połączony z wieczorem poezji poświęconej Bożemu Narodzeniu, wystawa czynna do w poniedziałki, środy I piątki w godz DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI - OKIS WYSTAWA POPLENEROWA OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU SZTUK WIZUALNYCH DOBROMIERZ 2000 Plencr odbyl s i ę w lipcu w gminie 0 0- bromierz. Byl wynikiem wspólpracy O ~rodka Kultury i Sztuki we Wroclawiu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 0 0- bromierzu. Efektcm plcnenl są zrealizowane przcz u czestni czącyc h w nim artystów prace malarskie i rysunki. Galeria OKiS Domek Romański, pl. Nanklera 8 wernisaż: , godz wystawa czynna do KIECKI ARTYSTYCZNE NA KARNAWAŁ Wystawa obejmuje dziela kilkunastu kroj czyli, krawczy ll i krelllorek ozdobnych dodatków przeznaczonych glów nie na karnawał. Wszystkie stroje i dodatki s t anowią dziela sztuki krawiecko-zdobniczej. Salon Dzieł Udanych Dolnośląskiego Ośrodka Partnerstwa Europejskiego ul. Kuźnicza 29a wernisaż , godz Z<unki, twierdze, warowne grody to te- Malownicze krajobrazy, dwory, dworki matyka pokonkursowej wystawy foto- i pajace prledst awiają prace nagrodzogra ficznej p reze ntuj ącej nagrodzone ne i wyróż n io n e w V Wojskowym prace w IlJ Ogólnopolskim Konkursie Przeg l ądz i e Fotografii Turystycznej Fotograficznym Budowle obronne i Krajoznawczej FOTO-TVR Organizator konkursów i wystaw: Oddzial Wojskowy PTIK przy Klubie SOW Galeria 7 ddc w Klubie SOW, ul. Pretficza 24, wystawy czynne do WYSTAWA SZOPEK BETLEJEMSKICH Galeria M, Wrocław, ul. Stare Jatki 10 tel./fax , Mirek Antoniewicz, Atrium, tryptyk, 70 x 150 olej na papierze, CO~ll

6 M1J1~m1IJM NA~(Q)IIDCQ)\WlE MARIUSZ HERMANSDORFER pl. Powstańców Warszawy 5 tel , MUZEUM NARODOWE czynne: wt. - r.. pl.. sob., niedz. w godz czw. w godz , pono - nieczynne bilety: 6 zl (norm.), 5 zl (ulg.), 2 zł (grupy szkolne) 30 z ł (op ł a ta grupowa za l ekcję muzea ln ą - p ł acflc za l ekcję, grupa szkolna nie kupuje biletów) WYSTAWY STAŁE: Magdalel/a Abakal/owicz Śląska rzeiba kamiel/i/a XII-XVI w. Sztllka lląska XIV-XVI W., Sztuka flqska XVI-XIX W. Sztuka polska XVII-XIX \II., Sztuka polska XX w. WYSTAWY CZASOWE: Ort/amen ta Silesiae - tysiąc lat rzemiosla artystycv/ego I/a Ślqsku (czynna do ) Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do secesji - ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (czynna do lutego 200 I) MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Kazimierza Wielkiego 25. tel czynne: Wl.- r., pl. w godz czw. i niedz. w godz pono nieczynne bi lety: 4 zł (norm.), 3 zl (ulg.), sob. wstęp wolny WYSTAWA STAŁA: Wiel doln o.1ląska XVIII-XX 1\( WYSTAWY ZASQWE: Ś ląsk. Schlesiel/. Slezsko. Przel/ikal/ie kultlii; czynna od do marca 200 I Najpiękl/iejsza szopka betlejemska, czynn a od do PANORAMA RA CŁAW I KA ul. Purkyniego II tel (-62) czynna codziennie, oprócz pon.. w godz bilety: 15 zł (noml.). 10 z ł (ulg.), prtedsprtedaż z tygodniowym wyprzedzeniem na seanse: WYSTAWY CZASOWE: 15 lat Pcmoramy Rac/alVickiej wystawa z kolekcji Krzysztofa Lachowicza Wa żni golde IV Pal/oramie wystawa fotograficzna z okazji 15-lecia otwarcia Panoramy Racławickiej w powojennej Polsce ORNAMENTA SILESIAE Tysiąc łat rzemiosła artystycznego na Śląsku Muzeum Narodowe tą wys t awą pragnie u ~ wietnić obchody IOOO-lecia Wroclawia i za l oże ni a Biskupstwa Wrocław skiego. Zwiedzający obejrzq piękne przedmioty używane na Ś l ąsku oraz prze l edzą przemiany stylów artystycznych: od romanizmu i gotyku, prlcz renesans, barok, rokoko, empire, style historyczne XIX w. i secesję do wspó l czes n ości. Wystawa będzie świadectwem tego, że Ś l ąsk stal s i ę w c iągu dziejów ważnym ośrodk i em wytwórczym, a w niektórych dziedzinach byl nawet jednym z centrów europejskich. Zobaczymy zabytki o ogromnej wartości artystycznej, pochodzące ze zbiorów muzealnych calej Polski, z ko~cio lów znajdujących s ię na terenach województw ś l ąskic h oraz nielicznych ko- C. lekcji prywatnych. Naj liczniejszli g Olpę zabytków ~ maj!1 stanowić wyroby: zlotnic7..e, konwisarskie, ce- ~ ramiczne i szklarskie, poza tym: piec7,.ycie, militaria, 6ii tkaniny, meble, zegary oraz wytwory metalowe.... ~ Muzeum Narodowe 'O' wystawa czynna do r. v ~ NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA ~ Wystawa pokonkursowa szopek w wykonaniu dzie '5 ci i mlodzieży z MDK,~ródmie.(cie. ~ Muzeum Etnograficzne ~ wystawa czynna od do II] (11 c ŚLĄSK, SCHLESIEN, SLEZSKO. PRZENIKANIE KULTUR. ~ Ekspozycja podejmie temat kszta łtowan i a siy ~ dawnej, regionalnej kultury Dolnego Ś l ąska pod ~ wplywem oddzialywania na siebie róż n yc h grup 'Q narodowo śc i owyc h. ścierania siy odmiennych sys ~ temów wartości. pr.wnikania wytworów. Tego t y ] pu problematyka. w mniejszym lub większy m _ stopniu, towarzyszy wszystkim wystawom dolnoe śląskim. Ta, k t ó rą Muzeum Etnograficzne propo :2 nuje do organizacji w roku 2000 uczyni ją jednak III pierw szo pl a n ową. Tym samym stanie się on3 odi wo luj ącym się do przeszlości, muzea lnym glosem '" w dyskusji na temat możliwo ści zachowania t oż ~ samośc i narodowej w jednoczącej s i ę Europie. 'Q Muzeum Etnograficzne, (11 wystawa czynna od do marca 2001 r. MUZEUM ARCHITEKTURY ~ '~ DYREKTOR: J E RZY llkosz ~'~ ul. Bernard yńska 5, tel ! c-mail: Wystawa pokonkursowa projektów na Park Tysiąclecia wc Wrocławiu czynna do Wystawa Nowy Wrocław. Architektura Ostatniej Dekady czynna do Wystawa Hans Poelzifi we Wro cławiu. Architektura i Sztuka /900- / 9 /6 czynna do HANS POELZIG WE WROCŁAWIU. ARCHITEKTURA I SZTUKA Najc7..ę śc i ej wskazuje się Hansa Poelziga mówiąc o wrocławskiej "ystawie Slulecia z r., zapominając jednocześni e o tym, że byl on twórcą wielu innych budowli o przelomowym znaczeniu, wyznaczających kierunek rozwoju wspólczesnej sztuki i rzemiosła artystycznego. Wystarczy choc i ażby zwrócić uwagą na projekt fabryki na Kępie Mie szcza ń skiej wc Wroclawiu, czy t eż wnętrze Sa li Ś lubów ratusza w Lwówku Ś l ąsk im. Kariera Hansa Poclziga na Ś l ąsk u rozpoczę l a s i ę, gdy zostal powolany do Wrocławia na stanowisko nauczyciela w Królewskiej Szkoly Sztuki i Rzemiosla Altystycznego, której w 1903 r. zostal dyrektorem. Za jego n ajważniejs7..e os i ągnięcia uznaje się: wzorcowy dom jednorodzinny na ~Is tawę Rękodzieła i Rzemios ła Arty.fI)'cV/ego w 1904 r., wieżę górnośhlską na ~ IS/aWę Wschod/Jionielllieckq w Poznaniu w r., rozplanowanie "ys/awy Stulecia we Wrocławiu w r., biurowiec wzniesiony wc Wrocławiu w r. pl7.y ówczesnej Junkernstrasse, który stal się prototypem modernistycznych budow li handlowych lat dwudziestych. Zamiarem ekspozycj i Hans Poelzig we Wro ławi u. Architektura i sztuka jest zaprezentowanie wszechstronnej dzialalno~ci Poelziga na Ś I 11Sk u i wc Wroclawiu oraz ukazanie warto ~ci artystycznych budynków jego autorstwa. Na wystawie zaprezelllowanc zos t a n ą ponadto prace niektórych artystów z kręg u Królewskiej Szkoly Sztuki i Rzemiosla Artystycznego, m.in.: malarzy Maxa Wislicenusa, Friedricha Pautscha, Karla Hanuscha, rzeźbiarzy Ignatiusa Taschnera, Theodora von Gosena, oraz twórcy sztu ki u ży t kowej: Gertrudy Daubert (koronkarstwo), Else Wislicenus (hart artystyczny), Margarete Pfauth (emalierstwo), Tillmanna Schmit za (zlotni ctwo). W tych latach w l aś ni e we Wrocławiu plastyka i rzemioslo artystyczne przechodzily swój zloty wiek, tu - w ramach d zia l a ln o~ci Zwi!IZku Artystów Ś hl skich, Związku Przemysiu Artystycznego Wroclawia i Ś l ąska oraz Salonów Sztuki prezentowano naj nowsze tendencje. Wystawa stanowi swego rodzaju przewodnik po bogatej twórczo ~ci wroclawskiego architekta; można będzie na niej zaznajom i ć s i ę z malo znanymi budowlami Hansa Poelziga - prl:yjrzeć s i ę błiżej historii poszczególnych projektów i realizacji, uśmiechnąć się, czasami do architekta, którego prace nie zawsze b y ł y pow aż n e. Pragniemy tym samym promować ważne dla architektury modernistycznej obiekty, ich wysoką ra n gę artys tycz n ą i hi s tory cz n ą Na ekspozycji prezentowane będą równie ż liczne, dotychczas ni gdzie nie publikowane, materiały zw i ąza n e z dzialalnością konserwat o r ską Poelziga. Eksponaty p ochod zą glównie ze zbiorów oddzialu Muzeum Architektury. Archiwum Budowlanego Miasta Wrocł aw i a, z Muzeum Narodowego wc Wrocł aw iu, Stadtmuseum Bautzen, Pl ansammlung der Technischen UniversiLlit Berlin. Muzeum WlókieJ1J1ietwa w Łodzi, Muzcum w Jeleniej Górze oraz Kliniki Dermatologicznej wc Wrocławiu. Wystawie tow arj.:yszyć b9dzie obszerny katalog, zaw i e r ający ponad 500 ilustracji oraz artykuly badaczy z Polski i Niemiec, pod redakcją n aukow ą Jerzego łlko sza i Beate Stortkuhl. inrormacje o wystawie: wystawa czynna do CO~~ 4 MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA DYREKTOR: MACIEJ ŁAGlEWSKI Sukiennice 14/15, tel centrala MUZEUM ARCHEOLOGICZNE (Budynek Arsenulu, ul. ieszyiiskiego 9) tel , , bilety 2-4 zl Śląsk s/arażyllly i IVczes'lo.1redlliowiecVIY (wystawa stala) MUZEUM MlLlTARIOW (dnwjly Arsenal), ul. i cszyńskicgo 9, tel wystawy s t a ł e: Sala BroII; Palnej BrO/l bir.rla żo łnierza polskiego XVI/I- XX IV. Sala im. Jacka Kijuka PrJ.:cmys law Kijus - malarstwo (czynna do ) MUZEUM SZTUKI MEDALffiRSK1E.J Rynek 6, lei bilely: 2-4 zl wystawy stale: Onle,y ; odzllaczenia pol... kie i obce Medalier... livo 'I(' zil'll,iach polskich XVI-XX \II. DalVne medalierst\llo,(iqskie wystawy czasowe: MedallVroclalVski (do końca rok u) Pamiątkowe IlJOllety kolekcjoller... kie XXVIII Olimpiady Sydney 2000 Czarowll ice, magia, demojly (Piwnice Muzeulll, czynna clo ) MUZEUM SZTUKI MillSZCZAŃSKlEJ Ratusz, lei , bilely 2-4 zl wystawy stale: Galeria s ł awl/ych wroc!(jwiij/j WmdlllV.I ka,i ztllka z ło tllicz a Św i ' lt ecz n y korowód PRZEMYSŁAW KIJAS Studiowal malarstwo u pror. Norberta Skupniewicza i grafikę warsztatowll u pror. Waldemara Świeżego. Dyplom ASP w Poznaniu uzyskal w 1992 r. Uprawia malarstwo i scenografiy. Obecna wystawa jest prezelllacją 13 olejnych obrazów reprodukowanych w kalendarzu przedsię biorstwa SAP na rok Z m y~ l ą o kalendarzu Kijas stworzyl obrazy figuratywne. Postaci w reneksyjny sposób maj ą przy bli żyć rozważania artysty na temat kolejnych miesięcy. Muzeum Militariów wystawa czynna do CZAROWNICE, MAGIA, DEMONY Prezentacja eksponatów kolekcji, w której znalazly s i ę takie magiczne rekwizyty jak: krysztal owa ku la, ręka Glorii, sztylet ofiarny, ex vota, tarot, wahadelka, czaty milosne, więzy i naklllcia, fetysz magiczny z Arryki, obiekty ilu s trujące takie renomeny magii jak diabelski pentagram i magiczny Wystawa pochodzi z Wioch jest prezentowa krąg. mi po raz pierwszy na terenie naszego kraju Muzeum Sztuki Medalierskiej wystawa czynna do codziennie w godz ŚWIĄTECZNY KOROWÓD Impreza kulturalno-handlowa preze ntują ca wyroby zw ią za n e ze Świę tami Bożego Narodzenia i dniem Świę t ego Mikolaja. OtwllJ1a rorma prezentacji będzie polllczona z pokazami. degustacjami, bogatym programem kulturalnym, szeregiem akcji charytatywnych, dużą li czbą nagród i św i 1l t ecz n y m wystrojem Ratusza. Wystawcy zap reze ntuj ą zabawki, slodycze. ozdoby ~wi!l t ecz n e, kosmetyki i propozycje prezentów. Na specjalnie zaaranżowanyc h miejscach można będzie po ź n ać sposoby m.in. sposoby zdobienia wi1ltecznego stolu, choinek, pakowania prezentów. Dzieci b ędą mogly wziąć ud z i a ł w zdarzeniach kulturalnych oraz zrob i ć prace plastyczne. Ekspozycja bombek choinkowych ze Spóldzielni Pracy Milicz potrwa do Muzeum Sztukł MieszczańskieJ,

7 Terrtr Polski I)yr<ktor Nnczdny - KAZII\lIERZ IIUI)ZANOWSKI Jlyr<ktm' ArtystyclIIy - I'AWEL l\uśkiewicz III. G. Z"polskiej 3, Wl'UcJ"w. tel. (071) I)lIż" See"", III. G. Z"polsldej 3 Sl'e,m "" Świebodzkim. 1)1. O, ",t Lwowsldch 20e Sl'en" Kamel'ahm. III. Świdnid,,, 21ł; HO L OCŁAW wowe ysiącbec&e W nmj,iękwhejsizycb m ebodlii udjającego StulecIa! WIlliam Shakespeare SEN NOCY LETNIEJ przeklad: Stnnislnw lium(.cznk, Konstnnty J. Galczyński oprllcowllnie tekstu i reżyseria: Rudolf Ziolo scenogrlllia: Andrzej Witkowski muzyka: Boleslaw Rawski występuj,,: Ouuuta liulicka, Monikn liolly, 1~ \Vn Knm~ls, liomj Ostrowska, Jmunul IJicrznk, Hulinn Rasink6wna, Aldonu Struzik, Monik.. Sznlaty, Hnlina Ś miela-jacobson, Adnm Cywkn, Marian Czerski, Wojciech O'lbrowski, Mariusz Drężek, Mariusz Kiljnn, Igor Kujawski, Krzysztof Kuliński, Tomasz Lulek, Stanislaw Melski, Andrzej Mrozek, Henryk Niebndek, Pnwel Okoński, Milogost Reczek, Jerzy SChcjbnl, Wojciech Ziemin(,ski Niczwyklość Snu nocy letniej polega na polączcniu dwu św i a t ów: wydarzenia na królewskim dworze przeplatają się ze świa t em bajkowym, gdzic rządzą czarodziej Oberon i królowa Tytania. Jcst jcszcze. wiat trzeci - atcl1skich rzemieślników, którzy przygotowują dramat, aby odegrać go w czasie królewskich z"glubin. przeklad: KI:lUdynu Rod,in reżyseria: liarbam Sass sceno~rnłi,,: li11rb:"", Banicka opracowanie muzyczne: Zbigniew KIII'I,ecki wystęlmj'l: Ilona Ostl'OWSkll, Adam Cywka, Krzysztof Oracz, "uwciokoński, MiJogost Reczek o urzeka w tym prostym, maloobsadowym dramacie, którego akcja rozgrywa s i ę w niewielkim, zani edbanym wicjskim pubie gd7. i e ś w lrlandii? Konstrukcja sztuki i caly jej ladunek dramatyczny opiera s i ę na pięc iu monologach, rozdzielonych urywanymi dialogami o pogodzic, cenach, wydarzcniach w sąsicdz twi e. Cala dramaturgia zawarta jest w tre ci i sposobie prowadzenia o powi eśc i i, w... naturze duchów, przywolywanych z legend i irlandzkiej przeszlości, w tajemnicy ich oddzialywania na bohatcrów Tall/y. Świat jest namacalnie realny, a jcdno czcś ni c nieuchwytnie tajcmniczy. Ta rzeczywistość ogarnia widzów, niczym stalyeh bywalców pubu, zas i adają cyc h przy są 'iednim stoliku. Ni6zapom "lana oc Sylwestrowa 2000/200 w hot l "Wrocław" Z duiq prt3i~mno!cią ZIlpm.qpmy Poł1stwo no ten wyjąlkowy bal, który odbędt.ie si, w solach restoumcyjnych ; bonkietowycl, nos1j!go hotelu. Gwortmtujemy ~lcspl'lt!syjny Zl!sp61 mu'l.]cuty. oryginalny program ortystyculy. wy/mienili/! menu, losowon;e nt1gr6d i inm niespotkijmlci. l ' przcklnd: Jaros",,. IWIIszkicwicz reżyseriio: Jerzy Jal'Ocki scenogrnlia: Jcrzy Juk-Kowarski wystęl>ują: Edwin Petryknt, Halina Skoczy(.ska (gościnnie), Jolanta Frllszy(,sku (gościnnie), Agnieszka Grzybowsk.. (PWST), 19a Muyr, K"zysztof Oruez, Wojciech Kościclniuk, Zygmunt IIiclawski, Krzcsisluwa Oubielówna Dworek na wsi, zagubiony wśród ro yjskicj prowincji. Żyje tu i gospodaruje calymi Jatami Iwan Wojnicki, nazywany WujaszkiellI Wan.iq. Z mają teczku czerpie korzyści krewny Wojnickicgo profesor Sieriebriakow. W dworku żyje tcz córka pro fesora z pi erwszego malżeństwa Sonia. Mieszka.\ cy domu nie zdają sobie sprawy z pustki swego życia do chwil i przyjazdu profesora i jego mlodej żo n y Heleny. Profesor jcst już na emeryturze i chcialby osiąść w mająteczku na stale. W śród bywalców domu jest powiatowy lekarz Astrow, który ma św i ado mo ść, że życie mija ni epos trzeże nie i nieciekawie. To z nim piękna żo n a profesora nawią z uje flirt, c hoć wic, że Aslrow jcst cich!1 mi lo śc ią jej pasierbicy Soni. Jednak życie nic uklada się tak, jakby chcicli bohaterowie Wujaszka. Wujaszek Wania - jeden z najwybilniejszych utworów zechowa - grany byl we Wroclawiu tylko jeden raz w 1959 r. Twórczość zcchowa n a lc ży do św iatowego kanonu dramaturgii tcau alnej. Jerzy JUl'ocki - reżyse r rangi europejskiej, który w 1992 r. rozpocz,.1 wspólpracę z wrocławskim TeaU'cm Polskim - jest uw aża n y za spe cja listę od Czechowa. reżyseri..: Agnicszk.. Glińskn sccnogr.. lin: Hurb..., Hunicku OIJrucowallic muzyczne: O I CłlU Lcollcllko występuj.,!.jolnnh. Znlewska, Kinga Prcis, Aleksandl'll J>oplawska (PWST), Dariusz Majcl.rzak (PWST), KrzcsislllWII Oubielówllll, Igor Przegrodzki, Mariusz Kiljall, Milogost Reczek,.Jerzy Schejbal, J'lIwel Okoński, Knysztof Kuli(,ski Najnowsza. sztuka Janusza Glowackiego już przez sam ty tul nawiązuje do Czechowa i jego dramatu Trzy sio$liy. U Czechowa siostry marzą o powrocie do Moskwy, alc ich pragnienia nigdy s i ę nic ziszczą. Glowaeki umic. cii akcję CzwarTej ~ io.\'tly we w pólczesnej Moskwie. Bohaterowie sztuki ponlszają s ię w nowcj rzeczywistości, gdzie jest bieda i luksus, kalasznikow i krysztalowa lnllnna dla mafiosa. Teraz o wyjeździe nie trzeba już marl.yć, po prostu mo ż na do Ameryki wyjechać. Z dialogów Generala - ojca siósu' i Babuszki, której syn w mafii pije i Telefol1uje - wylrulia si" groteskowy obraz św iata. Cala Ro.\ja wisi do g61)/ nogaliii w powietrzu... a my razem Z niq - mówi jedna z postaci w sztuce. Wesołych Świąt Boiego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku i yczy Dyrekcja i Zespół Teatru Polskiego 3J.12., godz Spektakl sylwestrowy z niespodziank'l! Bilety już w sprzedaży. 5 COlfll Kontakt: ul. PowsIafJOOw ŚIą!itich sn, WJocIaw tel (071) (w. 1306, 1498, 1344) fax (071) DUŻA SCENA, uj. G. Zl\polskiej , godz PRZYGODY TOMKA SAWYERA , godz lmmanuel KANT , godz. J8.30 SEN NOCY LETNIEJ 30.J 2., godz. J 6.00 SEN NOCY LETNIEJ - spektakl sylwestrowy SCENA KAMERALNA, ul. Świdnicku , godz SZTUKA , godz , J 2-14.J 2., godz CZWARTA SIOSTRA 8-J0.12., godz. J9.00, , godz MAYDAY 15.12, godz , 16-J7.J2., godz WSZYSTKO W RODZINIE , godz OKNO NA PARLAMENT SCENA NA ŚWlERODZKIM pl. Orlltl Lwowskich 20 1,3.12., godz NASZ ZŁOWIEK , godz KRZESŁA , godz PREZYDENTKI , godz TAMA J2. 'odz. 19.0~SZEK WANIA

8 li lil 1I'.I:\'.llko]t.1//"" 'ldaii'iii/ii/fallelll, 11//.."/1. I!,okoj i /'II /.."'. ( haril's Baudcl.lirc Masz lroc h ę czasu i wie l ką oc h o t ę zająć s ię wreszcie so bą. Zwróć sity ze swoimi pragni eniami do Fryzjera - Konsult anta Kerastase. On zna odpowiednie gesty. ma do sko n a ł ą wiedzę, umie obserwować i za d awać w ł a śc i we pytania. W wyniku rozmowy wybierze w ł aściwą fryzurę, ko ł or i odpowiedni Rytuał K ć ra s t ase, dostosowany do rodzaju -!'woich w ł osów, życze ń i czasu, jakim dysponujesz. Proponujemy - indywidualml stylizacji,! - najnowsze fryzury - farby, balayage, rysunki na wlosach, trwale - kompl e ksową odbudowl,! wlosów - sprzeda ż kosmetyków O smose, Kćrastase - manicure, pedicure, tipsy - makija ż permanentny -SOLARIUM Czlol\l'k elitarnego CLlJIHi L 'ORI~A L zl'zl'szaj.,cego liujll'pszc ~alony L 'ORI~AL w EurOI)ie. teatr III. Ibeźnkza 12, teł (. l współczesny Sławomir Mrożek RZEŹNIA reżyseria: Grzegorz Wiśniewski scenografia: Maciej Preyer mllzyka: Bolcs łllw Rllwski występujlj: Ewelina Pllszke-Lowitzch, Halina Wyrodek (gościnnie), Bol es ław Abart, Zbigniew Górski, Krzysztof Kuliński, Jerzy Senator Głównym tematem Rzetni jest deprawacja czlowieka, a w konsekwcncji jego kityska. Ta deprawacja bierze sity z koniecz n ośc i sprostania wy maganiom, jakie stawia przed każdym nasza rzeczywis t ość sukcesu za w sze lk ą cenę. Na tym jednak nie koniec aluzj i do kondycji artysty w dzisiejszym, pozbawionym litośc i św i ecie... REPERTUAR , godz , Mala Scena PIOSENKI PANA BERANGERA J.J 2., godz REFLEKTION - Teatr Darevo Gość Ośrodka Badań Twórczo śc i Jerzego Grotowskiego , godz ONCE - Teatr Darevo Gość O ś rodka Badań ')\vórczo ści Jerzego Grotowskiego 5-6.~2., godz , Strych JESIE I ZIMA, bilety: 28 i 18 zl , godz , Duża Scena PIETRUSZKA, bilety: 26 i 12 zl , godz , Duża Scena PIETRUSZKA, bilety: 26 i 12 zl 12-17, , godz Duża Scena RZEŹNIA, bilety: 26 i 16 zl 14.1~., godz_19.t5, Duża Scena RZEZNIA - premiera studencka bilety: 10 zl , godz , Mala Scena SYfUACJE RODZINNE bilety: 28 i 16 zl , godz , Strych PROMOCJA KSIĄŻKI JERZEGO tjukosza , godz , Mala Scena PIOSENKI PANA BERANGERA przedstawienie sylwestrowe bilety: 28 i 18 zl dyrektor naczelny i artystyczny KRYSTYNA MEłSSNER PIOSENKI PANA BERANGERA scenariusz i reżyseria : Marta St.ebnicka autorzy przekładów Iliosenek: E l ż bi e ta Zechenter-Spławińska, Leszek Długo s z, Cyprian Kamil Norwid, Jeremi I'rzybora, Snł.-Hum. scenografia: Annu Sek uła muzyka: Ewa Kornecku, Andrzej Czopik oraz kompozycje starofr:lllcuskie kierownictwo muzyczne i pl'zygotowanie wokałne: Marcin Płazl\ chorcogralia: Leszek Czarnota występują: Dorota Abbe, Bożena Krzyżanowska, Renata Koś cielniak, Michał C horos iń s ki (gości nnie), Rado s ław Kaim, Bogu s ław Kierc, Wlodzimiel'Z Maciudziński, Piotr Załewski na pianinic gra: Marcin Plaza Muzyczna opowieść o niezwykle ciekawym życ iu i tw órezości Piotra Jana de B ć ra n ge ra, który uznawany jest za ojca piosenki francuskiej, przygotowana przez Martę Stebnicką, ak t orkę, pedagoga i reży serkty, wy trawną znawczyni ty francuskiej piosenki rozstrzygniemy konkurs na d z iec i tycą pra cę pla s t yczną z przedstawienia Pielruszka S t raw i ńsk i ego i Benoisa. Przed spektaklem odbędzie sill wc foyer teatru otwarcie wystawy nade s ł anyc h prac, a po przedstawieniu wrtyczenie nagród wyróżnionym w konkursie dzieciom. W ostatni wieczór 2000 r. btydzie nam milo gośc i ć PlIIlstwa na przedstawieniu sylwestrowym Piosellki palla Btfrollgera, po którym zaprosimy wszystkich do wspólnego, szampań sko-noworo cz nego toastu. Zapraszamy t eż Pa ń s t wa do Ksitygarni Teatralnej. Oferujemy wydawnictwa tematycznie związa n e z teatrem, współczesnym dramatem oraz pisma teatralne. K s ięgarnia czynna jest god z inę przed spektaklem. COlllt 6 BALLADV MORDERCÓW Nick Cave and The Bad Seeds tłuma cze nie: Ałeksander i Roman Kołakowscy reżyse ria : Jerzy Ilielunas uranżllcje: Dllriusz Kaliszuk, Jerzy Kaczmarek choreogralia: Juros ław Staniek scenografia : Honorata Mochalska, Andrzej Blachu! występuj.!: Kinga Preis, Mariusz Drężek ornz Tomnsz Mycan, RomlIII Pię!akiewicz, Marcin Szt.abiński, Grzegorz Wojdon, Artur ZlIwudzki. Bal/ady morderców to spektakl do muzyki i slów Nicka Cave'a, lidera zespołu TIJe Bad Seeds, którego twórczość dotyka najbardziej mrocznych regionów rzeczywis t o~ci, a bohaterami są ludzie skrzywdzeni i krzywdzlicy, psychopaci wyrzuceni za burtę spo l eczeństwa. Wyreżyse rowany przez Jerzego Bielunasa spektakl okrzykni tyty zos t a ł najbanh iej Iyzykowllym oraz li ajw ię k SZYIII wydarzeniem 19. P rzeg l ąd u Piosenki Aktorskiej. REPERTUAR 1.12., godz AUDIENCJA JlI- spektakl przedpl'emicrowy , godz AUDIENCJA 1II - premiera 4 i 7.12., godz , godz AUDIENCJA IJI 8.12., godz Go ść k2 KAIłARET MUMIO Premiera nowello proliramu! , godz BALLADY MORDERCÓW , godz , godz MCMAYAK , godz OŚWIADCZYNY W dniach 14 i zapewni amy bezp ł atną opiekll nad d z i eć mi, pohlczol1l1 z warsztatami plastycznymi organizowanymi prlez Wrocław sk ie cntru l11 Twórczo~ci Dziecka prly teatl7.e k2. Rodzice og l ~ld f ti ~1 spektakl, a dzieci w tym czasie pod opiekfl instnlktora rozw ij aj~1 swoje talenty pl astyczne. SALO IK FRYZJE RSKI "III pd I p 4.. ROCLAWSKI C NTRUM URO Y Rynek, Przej~ie Gamc rskie 2 tel Hotel MM ul., w. Marii Magd eny tel dyrektor naczelny Grzegorz Zieliński dyrektor artystyczny Teresa Sawlcka ul. Kuźnicza 29 a (II p.) teł , ( _00) e-mali: MC MAVAK - DOJAŻE WVĆEŃCZONVH ŻAP scenariusz i rcżyscriu: Tcresa SlIwicka i Konrad Inlielll muzyka i krcacja dżwi ęk u : Waldcmar Dymitr Wróblewski i DJ ADAM'Us wyslępujl!: Ilona Ostrowska, Bognu Woini:lk, Murla Z ięba, Adam Cywka, Mariusz Orężck, Konrad Imicla, Tomasz Orpiflski, Grzegorz Wojdon (...) Mlodzi aklorzy wykollali robo/f' godllq przodowllików pmcy. (...) Emaliuje Z liich żylv io lowo ellergia o lakiej sile. że lea/ly " reperlu{/lvwe" mogq Iylko cichulko z za zdrości poz ie le llieć. (...) Nie uslyszymy a/li jed/lej recylacji, oczylll lojalllie upl7.edzalll o.\'oby liczące lia l/oslalgicvle w.l poll/lliel/ia ze szkolllych akadelllii. Te sallle roczlliki oslrzegalll p/7.ed ladulikiem decybeli i liiuzyką lechilo. (...) Techllo i Iti/i-hop 10 oczy wiście świe lll a lapkalla mlodz ież, ale zwodllicza, IJo dalsze czę.fc i spektaklu sq liiuzyczllie czasem blll~/zo wymfillowal/e i wymagajq (J(/ mlodych wykollawcó\ll dllżycl / wokalllych IIlIIieję llloki, klóre liależy docel/i6 palllię lając. że IIWllly przed sobq aklorólv. liie l pielvaków musicalolvych Za lo (o cudzie!) nareszcie liioglalll zmzumieć ca ły leksi. lilbaw ię się IV f lllumloga (liie liiy lić zf wlllyslq!) i wyw różę speklaklowi " Mc Mayak" duży sukces u dzieży a ż do liiellllikllio/lego ell/pu pl. "kililowy", co z kolei zamvocllje IIC/glt/ liiell/ ka.l el plyl. / wledy " B/ękilll ob ll/z i! Dalej! li/ ocec/i/y!" Dngmum hoj nllcka, NALO AUDIENCJA III Aud iencja lic powstala w 1964 r. i mi mo to nie pos t arza ł a s ię ani na jotty. To jedyny z pityciu utworów Pana Boguslawa opatrzony t y tuł a mi Audiel/cja, który zos t a ł napisany na dwójkty aktorów - po zos tał e cztery Audiellcje to utwory solowe. W AI/diel/cji III, czyli w raju eskimosów mamy do czynienia z seri 'l scen pomitydzy kobie t ą a myżczyz ną w którym wa l cz~ 1 oni ze sobą o dominacjy, prag n ą siebie i nien aw id zą, poni żają, kochaj!l, pró bują siy wzajemnie s kompromitowh ć...

9 :tl ~ El e " ~ WROCiA WSK/ TEA TR.. LALEK pl. Tt4tr4lH'I 4. ttl..344 J6 JJ "'Irtktor H4cu1H'I ; 4rt'lst'lclJI'I Wilgi A W Hl/NO W z wią z ku z remontem budynku teatru spektakle b ę d ą siy o db y w ać w sa li Szkoly TelltHllnej prly ul. Braniborskiej 59. Bilety indywidualne: pi ą t ek w godz ; sobota w godz w siedzibie Teatru, pl. Teatralny 4 oraz na godziny przed spektaklem w sali prly ul. Braniborskiej 59; tel. do kasy Biuro Organi zacji Widowni tel lub czynne codziennie w godzin ach od 8.00 do Przepraszamy za te ni ed ogo dno ~c i i zapraszamy dzieci na przedstawienia..' Henryk Jurkowskl AKROPOLIS WROCŁAWSKA. SZOPKA reżyseria: Wieslaw Hejno scenografia: Jadwiga Mydllll-ska-Kowal muzyka i opracowanie muzyczne: Boguslaw Klimsll choreografia: Maria Kijak wy s tępuj'l: Irmina Annusewicz, Johmta Góralczyk, Barbara Pielka, Edyta Skllrżyńska, Józef I' rymet, Krzysztof Grębski, Ryszard Kaczmarek, Bogdan Kuczkowski, Konrad Knjawski, Michal Pryszczewski, Slawomir Przepiórka, Jacek Przybyłows ki, Jacek Radomski, Marek Tatko, Andl'zej Wieczorek Twórcy Akropolis... s i ęgają do tradycji ludowego widowiska na Gody, zwią zanego z polskim zwyczajem kol ę d o wania. Wprowadzili na sce n ę g rupkę wspólczesnych k o lędnik ó w z g wi azd ą i turoniem, którzy p rzyg otowuj ąc s i ę do odegrani a jaselkowych scenek, ro zg l ą d aj ą s i ę za postaciami pastuszków, ani o ł a, Heroda, di a bł a i tr.wch magów, u s t a wi aj ą b e tl ej em s k ą szo pkę i pl a nują epizody ży wot a Jezusowego, jak np. ucieczka Rodziny Ś wi ę t ej do Egiptu. W p o bli żu Ratusza wrocł awskiego, który niczym krakowski Wawel uchodzi za wyraz wietno ci historycznej i u c i e l e~ ni e ni e ponadczasowego ducha miasta, aktorzy dos I<1j,! si.y w obszar cudowno śc i. B ożo naro d zeniow ą bowiem noc,! rzeź b y najdostojniejszej budowli grodu ożyw '~ 'l, a w jej murach n az n aczy ł sobie spotkanie korowód postaci historycznych oraz bohaterów legend z l ożon y z person w aż n yc h dla dziejów Ś l ąs k a i Wroclawia. Niektóre z nich przedzierzgaj,! s i ę w uczestników zdarzci\ jaselkowych, symbolicznie wplatając tak t ys i ąci e lnią histori \) miasta w uniwersalny plan historii.ęw i ę t ej. adajltacja i reżyseria: Wiesław Hcjno scenografia: Jadwiga Mydlurskn-Kowul muzyka: Bogusłllw KlimSIl choreografia: Leszek Czal'l1ola wysl~jlllją: [rmina Anlluscwicz, Anna Bajer, Elżbieta EchmisI, J 01>1I1ta Góralczyk, Anna Kramarczyk, Barbnrll Piełka, Edyla SkarżY(l s ka, KI'zysztof Gręb s ki, Ryszard Kaczmarek, Bogdan Kuczkowski, Jacek I>rzybyłows ki, Jacek Radomski Jan Brzechwa ENTLICZEK-PENTLICZEK adaptacja i reży s eria: WiesIa w Hejno sccllogmfin: Jadwiga Mydla rs ka-kował muzyka: Bogusław Klimsa wys t~pllją ; Anl1l1 Bajer, Edyta Skarżyńska, Ryszard Kaczmarek, Bogdan Kuczkowski, Marek Tatko Ruth Bloss, Krzysztof Kopka JADWIGA ZE ŚLĄSKA reży se ria : Wiesław Hejno sccllogndin: Jlldwign Mydlm-ska-Kownl muzyka: Zbigniew Piotrowski występują: Kmniln Chru ~ ciel, Anna Krllll1lll'czyk, Edyla Skarżyńska, Józcf Frymet, Bogdl1l1 Kuczkowski, MIlrekTatko REPERTUAR sala Szkoły Teatralnej ul. Braniborska , g. 9.00, 2-3. J 2., g JADWIGA ZE SLĄSKA , g , , g ENTLICZEK-PENTLICZEK , g KRAWIEC NITECZKA 9-10, , g , , g AKROPOLIS WROCŁAWSKA. SZOPKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu ul. Braniborska 59, tel WAKACJE SMOKA BONAWENTURY Barwny spektakl muzyczny w reżyse rii Krzysztofa Raua, oparty na znakomitym t e k śc i e Mac ieja Wojtyszki z rewelacyjnymi piosenkami Jerzego Derfla. Sztuka przedstawia problemy z wi ąza n e z okresem dojrzewania - glówny bohater, Smok Bonawentura, udaje s i ę na pierwsze w swoim życ iu samodzielne wakacje. Speklakl przeznaczony dl a dzieci z kl as l-iv. 3 i 4.12., godz premiera, , godz , , godz bilety: 5 zl; infol'lullcje i rezerwllcja biletów: Biuro Orgllnizacji Widowni, tel ,

10 ni TEATR MUZYCZNY OPERETKA WROCŁAWSKA dyrektor naczelny i artystyczny MAREK ROSTECKI JAK DALEKO ODSZEDŁEŚ - koncert słowa 1'ys i ąc lat temu na Wzgórzu Lecha w Gnieinie Boleslaw Chrobry w asyśc i e delegatów pa pi eża Sylwestra li oraz samego Ottona III ustanawia biskupstwo wroclawskie. To pierwsza historyczna data Wroclawia - stolicy Dolnego S l ąs k a - regionu, którego pi a stowskie począ t k i są fundamentem pol i skośc i i chrzdcijmlskiej tradycji. Taki m ul. J. Pilsudskicgo 72, Wroclaw, tel , , fa x Bi uro Organizacji Widowni i Obslugi Widzów, tel , kasa czynna codziennie oprócz poniedzialków w godz w wolne soboty w godz w niedziele na go d z in ę prl.ed speklaklem Jaselka w Irzecl. aktach Lucjana Ryd la muzyka i OI)raCowanie ko l ~d : Mieczyslaw Mnzurek kierownictwo muzyczne: Maria Oraczewska-Skorck reżyserili: Andrzej Rozhin chorcogralia: Jacek Tomasik Barwne widowisko z chórami aniolów, postaciami królów polskich, Sw i ę tą Rod z in ą oraz Trzema Królami, pelne k o l ęd i pastoralek. Spektakl o g l ęboki c h wart ośc i ac h religijnych i patriotycznych. HONORIFICABILlTUDlNITATIBUS tudzież nośpłaty a zbijobruki I tym podobna rasa czyli historia domniemana prostym rymem opisana premierll 28 i libretto: Roman Kolakowski muzyka, kierownictwo muzyczne: W ł o d z imi crz Szomański reżyseri a : Leszek CZlIrnolu choreograliu: Waldcnmr Staszewski scenogralia: Wiesia w Drzcwiccki przygotowllllie chóru: Boguslawa Orzcchowsku bilety: 18,22 i 25 zl REPERTUAR 1.12., god z KONCERT GALOWY 65. lecie pracy artystyeznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego 2.12., godz BĘDZlE LEPIEJ?! , godz KRÓLOWA ŚNIEGU i jubileuszowym przesiankom poświ ęcoi ny będz i e wieczór literatury patriotyczi nej i religijnej z udzialem laureatów 4. i Tumicj u Slowa Literatury Patriotycznej i i Religijnej '2000. Imprezę prągo t owa l i i poprowadzi Franciszek Kul a. Wys t ąpi i równi eż solista Teatru Muzycznego Mi i roslaw Owczarek z koncertem arii i pie , godz i:::::: o mil ośc i nie tylko do ojczyzny. KSIĘŻNICZKA CZARDASZA J2., godz i , godz BETLEEM POLSKIE , godz i HONORJFICABLLlTUDJNITATmu~.. I)remiera , godz. J8.30 i HONORIFICABLLITUDINITATmUs , godz i KONCERT SYLWESTROWY! organizalor: Wrocławsk i ddziul SIOwar~ys7.c n ia Animatorów Kultury 15.J2., godz , w s t ę p wolny Klub Civitas Christianll ul. K u ź ni cza RISTO Rftnn 'J'j~ t C ft ffr " ~APRASZA DZIĘKLJ}Ą5,lOGU, ZE DAŁ130GATYM A\ lj~yt, A BIp[)NYM RESTAU,CJĘ." RESTAURAC YN OD GODZ. 12tOO DO OSTATNIEGO G,OOCIA KAWIARNIA CZYNNA OD GOD REZERWACJE PROSIMY K1I!ROWA 'OD NUMER: TEl.. (071) Tlll.!J:AX (071) 343 t WROct./\W. RYNEK 7 I.UU KIEI.UAŚNICZA 3/4 PASAŻ POD 13I.ĘKITNYM SŁOŃCEM,,- catering dopasowany standardem do Państwa potrzeb Imprezy okolicznościowe, firmowe u nas do 600 osób wszelkiego rodzaju usług i gastronomiczne na na jwyższym poziomie bal sylwestrowy dla naszych gości all incluslve CO U!~ 8

11 M-!el~~v~d!yRKA przcz Renatę Jasillsk'l ŚWIĘTO PANTOMIMY WROCŁAW , Centrum Sztuki Implwt godz J3.00, Sala kameralna Warsztaty pantomimy. Prowadzenie: Józef Markocki i Miroslav Kasprzyk godz. J6.30, Kawiarnia - Palltoll/ill/a XX wiekit - wyklad dr Karola Smużniaka polączony z projekcją filmow ą godz , Sala kameralna - Mili/o A/bum - Miroslav Kasprzyk (Slowacja) godz. 19.3(), Sala widowiskowa - HOlllo Sellsibi/i,l' - premiera organi7.ator: Stowarzyszenie Powoli/iII/os HOMO SENSIBILIS scenllriusz i reżyse ria:.j6zer Markocki muzyka: Sambor Dudziń s ki sccnogmfia: Ewelinn iszewska, Annu Wojtkowink kostiumy: Justyna Wnreckn wyst~pują: E. Ciszcwskll, J. Wllrcckll, A. Wojtkowink, I. Cze~lliewicz, M. Dnwidowicz,.I. Mllrkocki Spektakl pantomimy opowiadaj l]cy o kondycji cl.lowieka, k1óry staje wobec odwiecznego problemu wygodnego funkcjonowania w zuniformizowanym spoleczellstwie lub odrzucenia tego, za ceny uczynienia ofiary ze swojego życia, po to by z rea li zować siebie, swoje marzeni a, móc s pe lni ć ~ i ę jako artysta-czlowiek. Spektakl Jest pró bą uknani a w nlchu ró ż ny c h poziomów wraż liwo, ci - zmyslów czlowieka w sytuacjach nietypowych. ekstremalnych, g dy ż tylko takie sytuacje zmu szluą do prawdziwych odruchów i zachowatl, odartych z konwenansów, stereotypów i wielkich klisz, Mimodram oparty jest na kanwie literackiej powic, ci GIM Knuta Hamsu na i opowiadaniu Stanislawa Lema Zaklad doktom Vilperdilt,l'a, Inspiracje czerpie rów ni eż z mularstwa ekspresjonistycznego Edwarda Munka. spektnkl trwli 60 min. 7. J 5 min prt.crwil MAŁY KSIĄŻĘ wg Antolne de Saint Exupery scenllriusz i reżyseria: RenaIII Ja si ń s ku scenografia: Aleksander Marquczy występ uj ą: Joanna Fulnra, Renata Jasi(lska, Aleksunder MlIrquezy, DorolII SObalska, Agata Sobicrulskll Prled oczlllni widzów prlcsuwa s i ę korowód ludzkich slabo ci. Uwiklany w me samotny czlowiek cierpi na brak pozytywnych u czuć, Szuka milo ci, kogo, dla kogo móglby żyć i za kogo czulby siy odpowiedzialny. Milo ć rozumiana jako klucz do Uniwcrsum. Piykna, m,]dra ba rl filozoficzna, przepojona ogólnoludzkimi warto~ciami. Sllcktaklc odbywaj'l si~ od poniedzialku do phltku o godz i w Czarnym SlIlonie Klubu ZwhlZk6w 'l\v6rczych w Rynku organizllcjn widowni tel TEATR 3 KRZESŁA W gnldniu i styc7.i1iu zaprasza na 45-minUJOwc programy poetycko-muzyc7.l1e: Wsy"kopach z il/i/ymi - ClJl/i Plye/elyk Chopill \II oczach rów ieśllych i wlosli)'ch na podstawie rragmentów listów F. Chopina oraz wspomniellludzi Jamtcj epoki; RzeC'ljIO,I]Jo/ita Zab,rka - cljlli I/ic tylko bajki, ale i opowidci jit/ollsach, imiel/il/lich. wyg/qdzie, ŻO llie, pewl/ym skal/da/u oraz o przyjaciolach wieszcza AdalIla Mickiewicza; Oblamki u czu ć i Szcz{!,(cia (na podstawie listów do matki, pism i liiworow poetyckich JUIiU S7~1 Slowac kiego); Echa lilii" I/iemi/kllqcych poetów, Program poetycki w oparciu o teksty: M. Konopnickicj, J, Kasprowiczu, T. Micirlskiego, K. Przcrwy-Tell11ajera, B, W miana, A, Asnyka, K, Ujejskiego, T. Lenartowicza, W. Syrokomli Wykonawcy: Joanna Dobrzm'ska, E l ż bieta Li sowska- Kopeć, Krystyna Paraszkiewicz-Pater, Tomasz K wielko- Bębnow s ki inrormncjll i zulllllwianic spcktakli: tcl. (071) , , rux n c-mail: IIIlIro Te"lrll: Wroclaw III. Kleczkowsk" 9/I,leIJf"x 'lmZIlS: /logilan MI IIALIlWSK I c-mllll : pl WARSZTATY TEATRALNE ZDERZENIA potkani a organizowane przez Stowarzyszcnie Arlylci Na Bmku, Obecnie trwa realizacja przcdsjawienia teatralnego Ja,l'elka BoŻo /J Clmdzeniowe. S, 12, , SlIla tcau'alna Zespoi u Szkól Nr l, ul. Slubicka 29 PARADA BOŻONARODZENIOWA Wroclaw - Urząd karbowy impreza dla dzicci Old nicli- impreza dla dzieci 22 i , godz Wrocław cntrum Bielany ZIMOWA PARADA TEATRU NA BRUKU 6.12., godz J as trzę bi e Zdrój (parking obok Miejskiego O ś rodk a Kulwry) Przedstawienie plenerowe, zw i']7:anc ze Św i yty m i Bo ży m Narodzcniem Mikolajcm

12 re żys eria: Marek Lis-Orłowski występujii: Anna Szymańska, Dorotu Zie!i{,skl', Bogdan Grzeszczak, Edward Kalisz, Dariusz Lemieszek, Marek Li s -Orłows ki, Marcin Rogoziń s ki, Grzegorz Wojdon, Mariusz Wojtowicz Spektakl oparty na bajkach i fragmentach zapisków Fredry ze sztuki Trzy po trzy. ZEMSTA, ALBO CO JEST GRANE W TEATRZE PIĄTEK 9 00 Jadwiga ze Śląska XXVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich Sala Wielka Ratusza Reflektion - Teatr Oerevo Teatr Współczesny ul. Rze ź nicza Koncert galowy lecie pracy artystycznej Wojciecha hr. Ozieduszyckiego Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Audiencja - spektakl przedpremierowy Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a Nasz człowiek Scena na Świebodzkim pl. Orl ąt Lwowskich Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka XXVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich Muzeum Architektury ul. Bernardyńska Piosenki pana Berangera Teatr Współczesny ul. Rze ź nicza 12 WIELKI INSTRUMENT - WIELKA MUZYKA SOBOTA Jadwiga ze Śląska Pantomima XX wieku - wykład Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka XXVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich Ko śc iól Bożego Ciala ul. Świdnicka Koncert Chóru Voiceworks Adelaide i Zespołu Perkusyjnego Stlx'n'Tones AMuz. pl. 1 Maja Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Mimo Album Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka Będzie lepiej?1 Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Audiencja - premiera Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a Sztuka Scena Kameralna ul. Świdnicka Homo Sensibilis - pantomima Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka 17 KONCERT BOŻONARODZENIOWY reży se ria: Marek Lis-Orłowski wys tępują: Małgorzatll Korbecka, Ewelina Paszke, Bogda Sztenceł, Dorot.. Zielińska, Bogdnn Grzeszczak, Edward Knlisz, Dnriusz Lemieszek, Grzegorz Wojdon, Marcin Marek Li s- Orłowski, Rogoziński, Krzysztof Tysnarzewski, Andrzej Galla Proszę mi (...) w ierzyć. że /lie zrobiono /lajm/liejszej kl7.ywdy staremu hmbiemll. że komedia (... ) gnllla jest zgod/lie z tekstem, że humor podawa/ly jest ostro, ale /lie pl7.ekroczajqc /liebezpiecvlej gmnicy fil/:fy, że artyści stworzyli (...) zgad/le z treściq komedii typy (...). Wojciech Dzicduszycki. W;ecz6r Wrocław;a r. W przygotowaniu Śluby p{miellskie. Kompania Fredrowska zaprasza na swoje poranne spektakle w każde dwa pierwsze wtorki, ~rody i czwartki mi es i ąca. Orgnnizacjn Widowni, tel Koncert z cyklu Spotkania z muzyką Spotkanie '" Koncert organowy w wykonaniu Jadwigi Czerskiej - absolwentki Akademii Muzycznej we Wrocławi u w klasie prof. Andr.Geja Chorosińskicgo, uczennicy wybiulych organistów- pedagogów: J. Higdona (USA), J. Boyera i M. C. Alain (Francja). G. Boveta i H. Wulfa (Niemcy), Gembalskiego (Polska). Artystkę wyróż ni an o w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (San Sebastian - Hiszpani a). Koncertuje w Polsce i zagranicą. W prognunie koncertu zaprezentowane zos t a n ą utwory: J. S. Bacha, C. Francka, J. K. Kerlla, J. Stanleya i L. Vierne'a. organizator: Klub Uczniowski Elektronicznych Zakladów Naukowych pod kierunkiem p. E l ż biet y Stcmpin 5. ł2., godz Ko~ ciół pw. Hożego Cillła ul. Świdnicka wykonawcy: hór c hl o pi ęco- m ęsk i Polskie Slowiki z Poznania i Wroclllwska Orkiestra Kameralna Leopoldilllllll pod dyrekcjll W. A. Kroloppa w programie: Oratorium na B oże Narodzenie J. S. Bacha bilety: Pasaż Pod BI\!kilnym SIOI\cem- Rynek 7, tel ; Ksi\!garnia Muzyczna Bell/o/ika - Rynek 49, tel Filhannonia - ul. Pilsudskiego 19, tel O l informacje: Biuro Festiwałowe Wratislavia Cantans, Rynek 7 teł. (071) , , fllx (071) c-mail: wrulisłavia.rnllltinel.pł mllłtincl.pł , godz , Kościół Mlltki Bożej Królowej Pokoju, ul. Wejherowska r Indywidualny dob6r fryzur ProfasJonalna cięcia r StylizacJa I prostowanlb wlos6w KoloryzacJa - Flash, r Trwała ondulacja I r RaganarBcJa I P/B/ęg"" UpIęcia ślubna I r Karty "alago ki/anta r Autoryzowany salon Goldwal/ Wrocław ul. Reja 2 tel. 321 e8 81 pon-pt 8-1., w eoboty 8-17 ClOIf~ 10

13 SPEED STUDIO s.c. Ul. Grabiszyńska 66b WROCŁAW Tel , Czynne pn-pt , so , w pozostałych godzinach na telefon.,. NASWIETLARNIA ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH ZKP SEZON , godz. J9.00, Sala Tcatralna AM, pl. I Maja 2 Leszek Wislocki: Sonaty na ws<jistkie (prawic) instrumenty OnlZ Quod/ibet wykonawcy: Igor Trclla - obój Slawomir ichor - trąbk a Wieslaw Grochowski - róg Mieczyslaw Mazurki ewicz - puzon Ewa Prochownik - wiolonczela Domini k Gaw likowski - kont rabas Malgorzata habrowska i Leszck Wislocki - fortepian , godz Sala Filharmonii Wroclawski ej, ul. Pił s ud s ki cg o 19 Bramy ogrodu. Koncert liryki instrumentalnej wykonawcy: Jcrzy Mljdrawsk i - akordeon Iwona Mironiuk i zabolcs Esz t ć n y i - fortepiany w programie: Andrzcj 1\lchowski - Te I//cis allle lermilllll//; SOlIata lia akordeoll Andrzcj Krzanowski - SI//di/IIII 11/ Oli vicr Mcssiacn - Ile de!(!/( Waldcmar Miksa - III // Iemo" am Jall Weber EWH Podgórska - OIlSIW I.I' Szabolcs Esz t ć n y i - Bfi/my ogroc/// Oba koncerty prowadzi Rafal Augustyn. Wsttrp wolny. Koncert w ramach cyklu PODRÓŻE PO STRUNACH wykonawcy: Krzysztof Pclech, Jarema Klich, Jan Jakub Bokun Krzysztof Pelech i.jaremu Klich - mistrzowie gitary klllsycznej Krcacjc art ystyczne ductu Pelceh&Klich czyni li z git ary instrumcnt uni wersalny. Zróż n icowa n y rcpcrtu ar, kt órcgo trzon stanowi'l ko mpozycjc inspirowanc folkl orcm latynoameryklu\skim, nie pozostawia ni edosytu w ra że ń cstctycznych nawct u wy trawn ych i wy magajljcych mclomanów. Guilarinet Duo Krl:ysztof' Pclcch i Jan Jakub Bokun to duet, który szczcgólnym zaintercsowaniem darzy muzyk.,: kompozytor6w latynoumcrykar\skich. Obok autorskicj transkrypcji lii.i lo!'ii 7;/IIga Astora Piaz7.olli i oryginalncgo opracowani a Jorge Morela suity z Wesl Side Slory Leonarda Bernstcina w rcpertuarze zespoi u znajduj,] sil? mi ęd 7.y innymi utwory Laurinclo Almeidy, Egberto Gismontiego, Celso Machado. a t akże Bcli Bartoka i Gcorga Gcrshwina. Gllillllillel Dllo wykonujc t a k żc konccrty na klarnct, gitar.,: i orkicstr.,: kamerain!] - wc wlasnym opracowaniu. GI/itwil/el DI/O brai ud z i a ł m.in. w Mi.,:dzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Mikulov ic ( zcchy) i XXII Mi ęd zy n arodowy m Festiwalu M//zyka IV Slary/ll Krakowie oraz Gltitamliaclt organizator: OKiS kierownictwo artystycznc: Marck Dłul\o s z , godz , Sala Art Hotelu. ul. Kielbu. nicza 20 Biuro Promocji i Organizacji Widowni ul. Mazowiecka 17 tel , OPERA DOLNOŚLĄSKA Dyrektor Naczclny i Artystyczny EWA MICHNIK 5.12., godz G. Puccini - TOSCA Duże Studio Polskiego Rudia, ul. KarkonoskIl 5.12., godz , bilety: 8 zl 1'. C7.ajkowski - DZIADEK 1)0 ORZECHÓW Ccntrum Sztuki Impllrt, ul. Mazowiccku , godz , bilety: 8 zl 1'. Czajkowski - nziadek no ORZECHÓW entrum Sztuki Implll t, ul. Mllzowieckll , godz , bilety: 8 zł l'. Cz:~jkowski - DZIADEK DO ORZECnÓW Ccntrum Sztllki Impart, ul. Mazowiecka , godz G. Verdi - NABUCCO Duże Studio Polskiego Radia, ul. Karkonoska 9.12., godz , bilety: 20 i 15 zl.j. S. Iłach - KANTA1Y Duże Studio Polskiego Radia, ul. Karkonosku II COl:.\'! Kasa obok gmachu Opery ul. Świdnicka 35, tel , godz G. Rossini - CYRULIK SEWILSKI Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej , godz. JJ.OO, bilety: 8 zl P. Czujkowski - DZIADEK DO ORZECHÓW Centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka , godz , bilety: 15 i 12 zl G. Verdi - TRAVIATA Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul. Wystawowll l , godz , bilety: 15 i 12 zl G. Puccini - CYGANERIA Wytwórnia Filmów Fabulllrnych, ul. Wystawowa , godz W. A. Mozart - CZARODZrEJSKI FLET Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej , godz W. A. Mozart- WESELE FIGARA Teatr Polski, III. G. Zapolskiej 3

14 XXVII FESTIWAL BARBÓRKOWY CHÓRÓW STUDENCKICH 1.12., godz , Sala Wielka Ratusza Zespól Śpiewaków Miasta Katowice Camel'llta Silesia dyrygent : A nna Szostak 1.12., godz M uzeum Architektury, ul. B erna rdyńska COIIsollallZC/ Chór Kameralny Politechniki Wroclawskiej dyrygenl: Marta Kierska-Witczak 2.12., godz K o~c i ó ł Bożego iala, ul. Świd n icka Akademicki Chór Pol itechni ki Wrocławskiej dyrygent: MalgorLata Sapiec h a- Mu z i o ł Akademicki Chór Po ł i t ec h niki Ś l ąsk i ej w Gliwicach dyrygent: Czes ł aw Freund B i e ł sk i Chór Kameralny dyrygcnt: Beata Borowska 2.12., godz Ko~ci6 ł ~w. E l żb i e t y, ul. G rab i szyńska Zespó ł Wokalny AM we Wrocław i u dyrygcnt: Jolan ta Szybalska-M atczak organista: Piotr Rojek Akademicki hór Uniwersytctu Gdar\skicgo dyrygent: Marcin Tomczak Ch6r Kameralny i Zespól Muzyczny Akademii Muzycznej w Łodzi dyrygent: Zygmunt Gzella 3.12., godz , Ko~c i ó ł św. M aksymiliana Kolbcgo, ul. E. Horbaczewski ego 20 KONCERT FI NAŁOWY. KANTATA Ś LĄS K A Najw yżs zy Dar - Eucharystia muzyka: M iroslaw G'ł s i e n iec, tckst: Janusz Telcjko wykonawcy: A kademicki Chór Politechniki Wrocławsk i ej przygotowanie: M a ł go rzata Sapiechll-Muziol Akademicki Chór Akademii Mcdycznej w Wars7~1w i e przygotowanic: Beata Ilerman Zespól Wokalny AM we W rocław i u Przygotowanic: Jolanta Szybalska-M atczak Orkiestra Symfoniczna Zespolu Szkól Muzycznych im. S. Moniuszki w Walbrzychu przygotowanie: M a ł gorza t a Sapiecha-Muziol so li ~c i : Aneta Góral-M arks: sporan Rafal Ż u rakowski: tenor, Mariusz Godlewski: baryton M algorlata Sa pi ec h a- Mu z i o ł : dyrygent informacj e: Politechnika Wroclawska Andrzej Solecki, te ł KONCERTY MUZYKI DAWNEJ kierownictwo artystyczne: Cezary Zych , godz Aula M uzyczna UW - Oratorium M arianum wykonawcy: Eduardo Lópcz Banzo (Hiszpania) - dyrygcnt soli. ci: Nele Gramss - sopran Marketa Cukrova - alt Simon Art - tenor, M arek Rzepka - bas Orkiestra barokowa Ar/e dei SlIolla/o"; w programie: Johann Scbastian Bach Fugi z Das Wohltemperi ertc Klavier " w opracowaniu W. A. M ozarta M sza LII/e/w/ska g - moll BWV 235 M sza Lu/erO//ska G - dur BWV 236 EDUA RDO LÓPEZ BANZO urodzil si" w Saragossie i tam studiowal klawesyn oraz organy. Kont y- 11lIowa ł studi a u Gustava Lconhardta i Jacqucsa Oortmersena w Konscrwatorium im. Sweelincka w Amstcrdamie. Jako solista brai udzial w licznych festiwalach w USA, Holandii, Belgii, Chinach, Portugalii i Meksyku. W 1988 r. za ł oży l zes p ó ł wokalno-ini>lrumcnta lny Al Ayre E,I'pl/I/ol, specja l iz ujący si" w barokowej muzyce hi szpańskicj. Zes p ó ł bra ł udzial w obchodach ~w i y t a M ad/y /, SIOlica Kul/liry rakii Zrealizowalliczne nagrani a radiowc i tclewilyjne. Eduardo Lópeza Banzo prowadzi rów ni cż intensywne badania muzykologicznc, którc stanowi'l pods tawę pmcy jego zespolu. orgiinizator: Agencja Artystycznll Guido informacje: bilety: 25 zl do nabyciu: OIGS, Rynek - Ratusz 24 S uł o n Muzyczny Bemolika, Rynek 49 i ~' ilhnrmonill XXVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich Ko śc i ół św. E l żb iety ul. Gra bi sz yń s k a Piosenki pana Berangera Teatr Wspólczesny ul. R zeź nicza NIEDZIELA Jadwiga ze Śląska Wakacje Smoka Bonawentury - premiera PWST ul. Braniborska Once - Teatr Derevo Teatr Wspólczesny ul. R zeź nicza XXVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich - koncert finałowy Sala Wielka Ratusza Audiencja - premiera Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a Nasz człowiek Scena na Świ e bod z kim pl. Orl ą t Lwowskich Piwnica Pod Baranami Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Sztuka Scena Kameralna ul. Ś widni cka Piosenki pana Berangera Teatr Wspólczesny ul. R zeź n i cza PONIEDZIAŁEK Koncert TiFL Klub Muzyki i Literatury pl. T. Ko ś cius z k i Wakacje Smoka Bonawentury - premiera PWST ul. Braniborska Ogniem i mieczem MDK ul. H. Kołlątaja Once - Teatr Derevo Teatr Współczes ny ul. R z eźnicza Audiencja Teatr k2 ul. Ku ź nic za 29a Miniatura fortepianowa Akademia Muzyczna pl. 1 Maja WTOREK 9 00 Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska Królowa Śniegu Teatr Muzyczny ul. J. Pił s ud s ki e go Dziadek do orzechów - Opera Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka Entliczek Pentliczek Przygody Tomka Sawyera Teatr Polski ul. G. Zapolski ej Sprzedawca marzeń MDK ul. H. Ko łl ąta j a Spotkania z muzyką - Wielki instrument - Wielka muzyka Ko ś ci ó ł p.w. Boże go Ci a ła ul. Ś widn i cka Jesień i zima Teatr Wspólczesny ul. R zeź ni cza Tosca - Opera Du że Studio Polskiego Radia ul. Karkonoska Wtorek Muzyczny AM pl. 1 Maja Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Ś widnicka Audiencja Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a ŚRODA - MIKOŁAJKI 9 00 Entliczek Pentliczek 9 00 Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska Królowa Śniegu Teatr Muzyczny ul. J. Pił s ud s ki e go Dziadek do orzechów - Opera Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka Entliczek Pentliczek Pietruszka Teatr W s półc zes ny ul. R zeź nicza 12 r' FL TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA FERENC LISZT SOCIElY IN POLAND Wroc ł aw, Ry n ek- Przejście Garncarskie 2, tel./fax (48 7 ł ) MACIEJ PABIC H urodzi I si" w 1973 r., ukoficzyl z wy róż ni e niem w 1997 r. Aklldem i ę Muzycznol w Poznaniu po studi ach pianistycznych pod kierunkicm prof. /\ndrj:cja Tatarskiego. Obecnie jcst asystcntem w macierzystej u cze łni i prowadzi ożyw i o n ą dzialaln ość artys t ycz n ą w kraju i za gra ni cą. Koncertowa ł j ako solista recitali, konccrtów kamcralnych i konce l1ów symfonicznych w wielu mi astach w Polsce, we Francji (Paryż, Rennes), Nicmczech oraz w wysoko renomowanych salach w Rosji (M o skwa, Sankt Petersburg) i na W"grLCch (Budapcszt). Z upodobaniem wys tęp uje ostatnio częs to rów ni eż jako kameralista. Jcst dwukrotnym laureatcm II nagrody na konkursach lisztowskich we Wroc ł aw iu ( łv Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Liszta w 1997 r. i I Mi ęd zy n aro dowy Konkurs Pianistyczny im. F. Liszta w 1999 r. UprLcdnio zostal laureatcm Estrady Mł o d yc h Festi walu Pi anistyki Polskiej w Slupsku, a w ubieglym roku wys IlIpił na Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych w Katowicach. Wladzc sarno rząd owe Poznania w ramach Nagrody Altystycznej Miasta Poznania za 1999 r. p rtyz n a ł y M. Pabichowi Stypendium dla Mlodych Twórców. Jako laureat mi"dzynarodowego konkursu lisz(owskiego wc Wrocław iu zos ta ł zaproszony prlez FilhuJ'Jnoni" Budapcsztar\sklj n<l W"gry, hup:/iw ww.republika.pl/ferencjiszuocietyl gdzie w lutym 200 I r. aż pi ęc i okro tni e wykona w róż n yc h mi astach "Totcntanz" F. Liszta z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmoni i im. Liszta i Wagncra pod d y rekcją wybitncgo rosyjskiego dyrygcnta Jurija Simonowa. Ccł em tych koncertów j est up a m ię tni e ni e koncertów Fcrenea Liszla na Wygrzech. TERMINY KONCERTÓW: 2.12, godz Brzeg, Zamek Pi astów Śhjsk i c h , godz Trzebnica. Klub Spóldzielni Mieszkaniowej , godz G ł ogów, P a ń s t wowa Szkola Muzyczna , godz Lubin, O śro d ek Kultury Wzg6rze Zamkowe , godz Oborniki Ś l ąsk i e, Saloni k Cztcrcch Muz , godz Wrocław, Filharmonia im. W. Lutoslawskiego 69. i 70. koncerty dedykowane osobom niepelnosprawnym 4.12., godz. ] Wroc ł aw, Klub Muzyki i Litcratury , ~ odz Trzebnica, K lub Spóldziclni Micszkaniowej CO!:N. 12

15 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19, tel do 03 dyrektor naczelny i artystyczny MAREK PIJAROWSKI 1.12., J.:oclz , Filharmonia Sudecka - Wałbrzyc h dyrygent: Marek Pijarowski so lista: Natan Dondalski - fortepian Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego w programie: P. zajkowski - KOI/cert skrzypcowy D-dur op. 35 M. Rimski-Korsakow- Szeherezada 2.12., J.:odz , Filharmonia Wroclawska dyrygent : Marek Pij arowski so lista: Natan Dondalski - fortepian Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego w programie: P. Czajkowski - KOI/ 'ert skrzypcowy D-dur op. 35 M. Rimski-Korsakow - Szeherezada bilety: 30 i 25 zl 8.12., J.:odz , Filharmonia Wroclawska dyrygent: Emmanuel Sifferl, solista: Dariusz Mikulski - róg Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego w programie: L. van Beethoven - Uwertura Leonora I II R. Strauss - II Koncert na róg i orkiestrą Es-dur L. van Beethoven - VIII Symfonia F-dur op. 93 bilety: 25 i 20 zl 12 i , J.:odz , Kościól Ewangelicki 250 rocznica, mierci J. S. Bacha Andrzej Białko - organy J.. Bach - Organowe dziela wszyslkie Recitale XIX i XX. Die Kunst der Fugę BWV 1080 bilety: 10 zl , godz , Filharmonin Wroclawskll W loo rocznicę U1'odzin Knzimierlll Wilkomirskiego dyrygent : Józef Wilkomirsk.i solista: Michael Flaksman - wiolonczela Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego w programie: K. Wiłkomirsk i - Symfonia na wiolonczel\) i orkiesu'\); M, Musorgski - Obrazki z wysil/wy bilety: 25 i 20 zl , godz , Filharmonill Wroclllwska Wieczór kołęd dyrygent : M a ł gorla ta Sapiecha-Muzioł solislka: Irena Santor Ork.iestra Filharmonii il1l. W. Luto s ław skiego Akademicki hór Politechniki Wro c ław sk i ej prowadzenie kon certu : Wojciech Mlynarski pr gram: kolędy polskie, bilety: 30 i 25 zl , J.:odz , Filhurmonhl Wroclawskll Konccrt Sylwestrowy ~ Nnjelpszc życll'nill świąteczne i nowonll'zili' :ii: \llp wielbicielom muzyki 'q:ji składu zespól Filharmonii im. W. LutoslllwskicJ.:o Wojciech Mł y nnrski Autor piosenek, tlumacz, brecista musicalowy i opcrowy, wykonawca, reżyse r, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na studiach twórca tudenckiego Kabaretu Hybl)'dy, od 1962 r. twórca piosenek dla kabarctów I Lopka, Dreslclowiec, Dudek, dla czolowych polskich piosenkarzy, Laureat Festiwali w Opolu, Sopocie i Braty s ł aw i e. koncert , godz Józef Wilkomit'ski Byl dyrygentcm w zespolc MazolVsze i kierownikiem muzycznym zespolu SkolimólV. Pracowa ł jako II dyrygent w Pań s twowcj Filharmonii w Poznaniu, W 1957 r, objąl stanowisko dyrektora i kierownika ru1ystycznego Prulstwowej Hlhanllonii w zczecinie. W 1978 r. zorganizował Filharmoni ę w Wałbrlyc hu (d z i ~ Filharmonia Sudecka), której jest dyrektorem naczelnym i artystycznym. koncert , godz Nutan Dondalski Urodził s i ę w 1980 r w Olsztynie. Naukę gry na skrzypcach rozpocząl w wieku 7 lat pod ),,;erunkiem ojca Jana Dondalskiego. Kontynuowal ją w Pańs tw owej Szkołe Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie i Pań s twowym Liccum Muzycznym im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Obecnie jest studentem AM w Warszawie. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych. koncert 2.12., godz Irena Santor 1951 r. trafił a do T. Syg i e tyń sk i ego, który w Karolinic przygotowywal do wyst\) pów Zespól Malowsle. W r. za~pi ewa l a swój pierwszy przebój Ej, przelecial ptaszek. W 1959 r. opucila Mazowsze i rozpocz\)la so low ą karier\). W 1961 r. zdobyla I nagrod\) na ł M i\) dzynarodowym Fesliwalu Piosenki w opocie, a w g ł ów n ą nagrod\) na Festiwalu Piosenki Polskicj w Opolu, koncert , godz Malgorzuta Sapiecha-Muziol Studia dyrygenckie ukończyła w 1998 r. w AM we Wroclawiu, Ab olwentka Wydzialu Wychowania Muzycznego tejże uczelni. Kieruje orkiestnl i chórem Zespo łów Szkól Muzycznych w Walbrzychu i Legnicy, z którymi prowadzi aktywną działa l no ~ć konce rtową. Jest kierownikiem wtystycznym i dyrygentem Akademickiego h6ru Politcchniki Wroc ł aws kiej. koncert , godz Dariusz Mikulski Urodzil się w 1973 r, w Zelowie. Majl]c 13 lat rozpoczą l nauk ę gry na wahomi. W r. ukończył z wyróżnieniem Pań stwowe Liceum Muzyczne im. ł -1. Wieniawskiego w LocIzi. Ukol1czyl z wyróżnieniem Akadcmi\) MuzyczlU] w LocIzi (klasa prof. Z. Mlynarskiego), Od 1994 r. poszerza swoje kwalifikacje ru1ystyczne w klasie prof. Radovana Vlatkovića w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie, koncert 8.12., godz COI.. v.

16 SPAM STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW Przej cic Garncarskie 2, II p., tel.lfax , godz , Klub Muzyki i Litcrutury pl. Ko~ciuszki 9 Koncert z cyklu Młodz i wykol/owcy w wykonaniu uczniów klasy fagotu prof. Czes ł awa Klonowskiego , godz , Kub Muzyki i Litcrutury Koncert z cyklu Młodz i wykol/owcy w wykonaniu uczniów Liceum Muzycznego we Wroc ł awi u , godz , Klub Muzyki i Literatury Koncert studentów Wydzialu Wokalnego AM we Wrocł aw iu z klasy adiunkta Dariusza Paradowskiego Malgorzata Grzegor.lewicz - sopran, Darina Gapicz - mezzosopran, M art a Moczul ska - mezzosopran, Sebastian Kaniak - kontratenor przy rol1epianie: Magdalena Jaszczuk, Ren ata Mieszkiello i Halina Stieber , godz , Klub Muzyki i Literatury Koncert studentów AM we Wroclawiu z klasy ~ pi ew u solowego prof. Eugeniusza Sąsiadka Monika Niemczyk - sopran, Barbara Bagillska - mezzosopran, Radoslaw Kot - tenor, Krzysztor Lu czy ń s ki - tenor, Raral Majzner - tenor, Marek Fras - baryton przy rortepi anie: M agdalena Blum, Renata Mieszkiello, Andrzej Janusz , godz , Klub Muzyki i Literatury Zebranie Kola Rady Dolno lą skiej SPAM W s tęp wolny 2.12., Al/dz , Sala Teatralna AM Koncert hóru Vo;ceworks Adell/ide z udzialem Zespolu Perkusyjnego S/ix'l/ 'Tal/es - Australia 4.12., godz , Sala Teatralna AM Miniatura rortepianowa M arzena Szczepańska-Modrzejewska Ewa Blicharska, Renata Hajnos Katarzyna Kuligowska w programie: J. S. Bach, F. Chopin,. Debussy, D. Szostakowicz 5.12., Aodz , Sala Teatralna AM Wtorek Muzyczny z cyklu KOlllpozy/{}r wśród słu ch aczy Wieczór sonat Leszka Wisło c kiego 8.12., godz , Sala Tealralml AM Koncert studentów kl asy ~piewu solowego 51. wyki. Felicji Jagod z iń sk i ej w programie pidni i arie ró ż ny c h kompozytorów , godz , Sala Teatralna AM Wtorek Muzyczny z cyklu Es/rada pedagogów Akadelllii MuzycZl/ej Reci tal rortepianowy - Jan Kubica w programie: J. S. Bach, I. Albeniz, S. Rachmani now, E. Granados , godz , Sall\ Teatralna AM Koncert pracowników Katedry Instrumentów Smyczkowych na zakollczenie Roku B achowskiego , godz , Sala Koncertowa Filharmonii Wroclawskiej Koncert dyplolllantów Akademii Muzycznej we Wrocław iu Malgorzata Kogut - skrzypce, Bo że n a K o t w iń s ka - wiolonczela, Kamil Bartnik - gitara, Magdalena Przydrożna - rortepian, Orkiestra SYlllroniczna AM we Wrocł aw iu dyry g uj ą: Wojciech Rodek i M arcin Wołniew s ki programie: P. Czajkowski, J. Rodrigo, R. Schumann, L. van Beethoven Przygody Tomka Sawyera Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Koncert z cyklu Młodzi wykonawcy KMiLi pl. T. Kośc iuszki Jesień i zima Teatr Wsp61czesny ul. R zeź nicza Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka Audiencja Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a CZWARTEK 9 00 Entliczek Pentliczek 9 00 Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska Dziadek do orzechów - Opera Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka Pietruszka Teatr Wsp61czesny ul. Rzeźnicza Przygody Tomka Sawyera Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Audiencja Teatr k2 ul. Ku ź nic za 29a Krzesła Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Nabucco - Opera Du że Studio Polskiego Radia ul. Karkonoska Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka PIĄTEK 9 00 Entliczek Pentliczek 9 00 Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska 59 KEBAB HUT PIERWSZA ARABSKA Pietruszka Teatr Wsp61czesny ul. Rze ź nicza Przygody Tomka Sawyera Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Koncert studentów klasy śpiewu solowego Akademia Muzyczna pl. 1 Maja Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Pilsudskiego Gość k2 - Kabaret Mumio Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a Krzesła Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Mayday Scena Kameralna ul. Świdnicka SOBOTA Akropolis. Wrocławska szopka Pietruszka Teatr Wsp61czesny ul. Rze ź nicza Księżniczka czardasza Teatr Muzyczny ul. J. Pilsudskiego Ballady morderców Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a Kantaty - Opera Duże Studio Polskiego Radia ul. Karkonoska Krzesła Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Mayday Scena Kameralna ul. Świdnicka NIEDZIELA Akropolis. Wrocławska szopka Pietruszka Teatr Wsp61czesny ul. Rze ź nicza 12 DANILUK Wrocław ul. Kuźnicza 25 tel Okulista przyjmuje: pn. - pt sobota _ Komputerowe badanie wzroku Duży wybór opraw ~ Naprawy okularów wszelkiego rodzaju ~ Usługi na recepty kas chorych krótkie terminy!!! Zapraszamy: 900 _ 1800 sobota _ i ' COIIN. 14

17

18 PIF ODRR PANSTWOWA INSTYTUCJA FILMOWA - FILM GRINCH - ŚWIĄT NIE BĘDZIE reżys eria: Ron Howard, scenariusz: Peter S. Seaman, Jeffrey Price wy s tępuj:}: Jim Carrcy, Molly Shnnnon, Jeffrey Tambor, Frankic Ray, Laccy Kohl Wysoko, daleko, na samym gór szczycie IV Iwleucllll Samosiów na M ont Zsypie, nieco na pólnoc od miasteczka, pewien stwór j askiniowy, podpatmje w mal e ńkim platku ~ n iegu j ak to na doje w Ktosiowic, Ktosie gorączkowo p rzygo tow ują. i ę do św i ą t B ożego Narodzenia. Kim jest ten wjochacz z k waśn ą min ą? To nie kto inny j ak Grinch, który wprost nienawidzi Gwiazdki i ma j u ż po dziurki w nosie radosnych krzyków, śp iewów i 7..abawy. Z przebrzydlym u śmi ec h em na wykr.:ywionej pa~zczy, Grinch wpada na nowy s7..ejmowski pomysj, j ak raz na zawsze pozbyć s i ę tak znienawidzonych przez niego św i ą t. Przywdziewa koslium, który ma mu pomóc zwieść czuj nych Ktosiów i w nowym przebraniu skjada wizyty w Ktosiowie, pragmlc zreali zować swój wlasny gwia7.dkowy plan: z l oś li wy i 7..azdrosny Grinch postanowil w tym roku p ozb awić mi eszkańców miasteczka wszystkiego, co zw iąza n e j est ze św i ę ta mi - choinek, św i a te l ek, prezentów... kjno Deljcai:essen Ballady morderców Teatr k2 ul. Ku ź nic za 29a Krzesła Scena na Świebod z kim pl. Orląt Lwowskich Mayday Scena Kameralna ul. Świdnicka PONIEDZIAŁEK Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska Pan Tadeusz MDK ul. H. Kołtątaja Ballady morderców Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a WTOREK 9 00 Krawiec Niteczka Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska Człowiek legenda MDK ul. H. Kołtątaja Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka Prezydentki Scena na Swiebodzkim pl. Orląt Lwowskich Recital organowy Kościół Ewangelicki Wtorek Muzyczny Akademia Muzyczna pl. 1 Maja 2 19'5 Rzeźnia Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza MC Mayak Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a ŚRODA 9 00 Krawiec Niteczka Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska 59 10'0 Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłs udskiego Koncert z cyklu Młodzi wykonawcy Klub Muzyki i Literatury pl. T. Ko ś ciuszki 9 18'0 Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Pił s udskiego Cyrulik sewilski - Opera Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka Koncert studentów Wydziału Wokalnego AM Klub Muzyki i LIteratury pl. T. Kościuszki Prezydentki Scena na Swiebodzkim pl. Orląt Lwowskich Recital organowy Kościól Ewangelicki 19'5 Rzeźnia Teatr Współczesny ul. R zeź nicza MC Mayak Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a CZWARTEK 9 00 Krawiec Niteczka Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska 59 10'0 Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Dziadek do orzechów Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka Klimaty Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3/5 18'0 Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka 28 Wypożyczanie i sprzedaż kaset VHS oraz DVD -bogata kolekcja filmów niekomercyjnych. D.H. Podwale, Podwale 37/38, I piętro, tel wew. 413 czynne: pn.-pt , sob Ta, jak zwyk ł e u Jarmuscha, zagmatwana historia, opowiedziana jest z du ży m pr zy mru że ni e m oka i z humorem. Zabawne sceny i komediowe gagi przeplatają s i ę ze scenami perfekcyjnie zaplanowanych i dokonanych zabójstw, godnych najbardziej klasycznych kryminalów. I znów, jak zwykje u Jarmuscha, muzyka jest jednym z bohaterów filmu, tym razem to pul s uj ąca muzyka z kręg u hip-hopu. rcży se ria i scennriusz: Jim Jarmusch czas: Uli min. A m eryka ń sk i pisarz Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) i j ego pi ę kn a niemiecka żo n a (Sheryl Lee) żyj _) w Berlinie w przededniu wybuchu II wojny św i a towej. Tajemniczy A mcrykanin (John Goodman) namawia Howarda, a by ten zostal szpiegiem na samym szczycie hitlerowskich Niemiec. Po upadku Trl:eciej Rzeszy mnpbell chroni siy w A meryce, lecz jego pr.:esz l ość wc i ąż daje o sobie z n ać. Gnybi go pytanic: j est bohaterem, czy zdraj cą? A m oże j edn ym i drugim? re ży s cl'ia: Keith Gordon sccnuriusz: Robert Weidc czas: 113 min. Czama komedia, która ś l edz i równolegle, odmienne drogi Lee i Robin po rozpadzic ich mai 7..eń s tw a. Lec Simon (Kcnneth Branagh), sporl:!jdza dla gazet portrety znanych ludzi. Robin Simon (Judy Davis) - pr,:cd rozwodem cicha i stlamszona nauczycielka, zmienia swoj e życ i c, które 7. dnia na d z i eń staj e siy lepsze. W krygu znanych gwia7.d odnajdujemy s l aw~ w jej najbardziej ironicznym św i e tl e, które sprawia, że ka7.dy kto w nim stanic, despe!"dcko d ąży do tego by pozys kać swoj e /5 millut slawy... reżys eria i sccnariusz: Woody Allen czas: 1J4 min. COll'N. 16 CZARNY KOT, BIAŁY KOT Matko j est typowym nieudacznikiem. Udaj e mu s i ~ pożyczyć pi e ni ąd ze na pr7..eprowadzenie niclegalnego interesu, w który wtajemnicza króla cygańs ki c h rzezimieszków. W dniu rcalizacji planu Matko zostaj e pozbawiony św iad o m ośc i. Nie wied7-,\c o tym, że zostal oszukany, musi p rzys t ać na wamnki wspólnika, który domaga s i ę by syn Matko, Zare, po Jubil wbrew swoj ej woli - Afrody tę - j ego s i os trę. Zarc pomaga dziewczynie uciec. Rachunki oj ców zostaj tl czę śc iowo wyrównanc... re żyseria: Emir Kustul'iclI scenariusz: Gordun Mihić czas: 120 mln. Żyjemy w cywilizowallym spoleczelistwie, w którym m ę t. czytlli powiliiii cho wa ć swoje fall/(/zje erotyczlle pod stolem. Zwlaszcza te liiepoprawlle polityczllie (...). W tym jilmie mamy osiem, czy t eż osiem i pól, m ęskicii fali/azji seksualllych, które ~'q oczywilcie nie do przyjęcia, ale wcią t. pozostajq częk iq zachrxllliej tradycji (... ). Sek.\ ua ln olć jest em(x:iollujqca. Ce lebruję ją IV tym jilmie. To historia dlvóch m ężczyz II, którzy zakladajq p'ywatny bu/ ~/e l. Peler GI'cenawuy I 'cżyscria i scenariusz: Peter' Grecllllwlly czas: 120 min....

19 'l WROCŁAWSKI AJ OWSl KI STIWAL FILMO EUROPEJSKIE" PANORAMA KINA EUROPEJSKIEGO Kino Warszawa l.1' godz HOUSE reż. Julian Kemp, Wielka Brytania godz LE GOUT DES AUTRES reż. Agnes Jaoui, Francja 2.12., godz FUCKING AMAL reż. Lukas Moodysson, Szwecja godz MAGNETISORENS FEMTE VINTER reż. Morten Henriksen, Dania 3.12., godz IL TEMPO DELL' AMORE reż. Giacomo Campiotti, WIochy godz CAPITAES DE ABRIL reż. Maria de Medeiros, Portugalia 4.12., godz GEBOREN IN ABSURDJSTAN reż. Houchang Allahyari, Austria godz ALL ABOUT ADAM re ż. Gerard Stembridge, Irlandia 5.12., godz SOLAS reż. Benito Zambrano, Hiszpania godz JACKY reż. Brat Ljatifi i Fow-Pyung Hu, Holandia 6.12., godz O TSALAPETIRTOS TOU WYOMING reż. Dimitri. Indares, Grecja godz ROSETTA reż. Luc i Jean-Pierre Dardenne 7.12., godz THE MILLION DOLLAR HOTEL reż. Wim Wenders, Niemcy godz JUHA reż. Aki Kaurismaki, Finlandia 8.12., godz ORPANS reż. Peter Mu llan, Wielka Brytania godz LES DESTINEES SENTIMENTALES reż. Oli vier Assayas, Francja KONKURS FILMÓW EUROPEJSKICH Kino Warszawa 1.12., godz BUNIN reż. Aleksiej Ucziytiel, Rosja 2.12., godz TSATSIKI reż. Ella Lemhagen, Szwecja 3.12., godz SEKO MAN reż. Una Celma, Łotwa 4.12., godz BAIGA VASARA reż. Aigras Grauba, Łotwa 5.12., godz V LERU reż. Janez Burger, Slowenia 6.12., godz GLAMOUR reż. Godros Frigyes, Węgry 7.12., godz SONNENALEE reż. Leander Hausmann, Niemcy 8.12., godz NAVRAT IDIOTA reż. Sasa Gedeon, Czechy KONKURS FILMÓW POLSKICH Kino Warszawa 11 godz PÓŁ SERIO reż. T. Konecki.1 godz NOC ŚWIĘTEGO MI]~JWA reż. J. Kondratiuk CUD PURYNOWY reż. I. Cywińska godz ~Tltq:~~Wri;~, reż. Ł. JjIU~~'lC godz. ISl1~~;~. reż. 9. '!., godz Teatr Polski - KONCERT GALOWY muzyki filmowej, podczas którego wystąpi m.in. Trio AndrzeJa jarodzillskie1ff), Yaro Klezmer Group. Lora Szafran oraz W dzimierz Nahorny. Podcza' koncertu wreczona z05itaillie~rta.tm:' etka, nagrody przyznane przez Jury festiwalu 01'82; dziennikarzy. Produkcja i reżyseria - Zdzi ław Smektała Prowadzenie - Maciej Orłog Organizatorzy: Fundacja Kultury Aklł(leln1~jlCl~ Dolno!l1ąskie CetltrUim lp{om_ Państwowa ln8tvt11cilrpjlbill~wli;q

20 lonsvllvm 1900 SJ>EqALlSTVCZNV GADINET LEKARSKI li.»1e~. ZbiSł1icw r", LAMPA ul. Borówczana (Krzyki) 53-()()9 Wrocław czynny codziennie po rejestracji tel. (wizyly dom.) tel MC Mayak Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a Prezydentki Scena na 8wiebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 19' Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rze ź nicza 12 19' Rzeźnia - premiera studencka Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Koncert pracowników Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademia Muzyczna pl. 1 Maja 2 (071) (dom) PIĄTEK 9 00 Krawiec Niteczka KOlNlltacJe I diagnostyka schorzeń kręgoslupa i lw7.ądów rudlu USG.ICMlr biotron ANTYDEPRESVJNA - energizująca typu Lambda, alesl Unii Europejskiej. ~.,,~ ZOlFA POCrrJł _ I:) ~ Z.mów gazety do domu: Wakacje Smoka Bonawentury PWST ul. Braniborska Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłs udskiego Koncert studentów AM Klub Muzyki i Literatury pl. T. Kościuszki Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka Formaty jazzu Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3/ Oświadczyny Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a Prezydentki Scena na 8wiebodzkim pl. Orląt Lwowskich W 100. rocznicę urodzin Kazimierza Wiłkomirskiego Filharmonia ul. J. Piłsudskiego 19 19'5 Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. R ze ź nicza 12 19'5 Rzeźnia Teatr Wspólczesny ul. Rze ź nic za SOBOTA Akropolis. Wrocławska szopka Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdnicka Koncert dyplomantów AM Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Immanuel Kant Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Oświadczyny Teatr k2 ul. Ku ź nicza 29a Traviata - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawowa 1 19' Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12 19'5 Rzeźnia Teatr Wspólczesny ul. Rzeźnicza NIEDZIELA Akropolis. Wrocławska szopka Wszystko w rodzinie Scena Kameralna ul. Świdn i cka Koncert muzyki dawnej Aula Muzyczna UWr. Oratorium Marianum Koncert FiFL Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Cyganeria - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawowa Immanuel Kant Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Oświadczyny Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a 19'5 Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12 19'5 Rzeźnia T. Wspólczesny ul. Rze ź nicza 12 ul oleslawjecka 15, wejścje od ul. LelnjckjeJ czynna Clodz'enn'e W lodz. od do '14.00 I) Homer Wells cale życ i c s pędz i! w s i e roc i ńc u pod o pi e k ą charyzmatycznego doktora Wilbura Larcha. Od niego nauczyl s i ę wszystkiego o życ iu i św i ecie, on wpoil mu zasady, wedlug których powinno się i.yć. Jednak pewnego dnia d o bi egający pe ln o l e tni ośc i Homer postanawia opu śc i ć jedyny znany sobie św i a t i wyrusza w drogy. Tak zaczyna s i ę jego pod róż w poszukiwaniu p rzyjaź ni, mil ości i wlasnego miejsca na ziemi... Film otrq mal dwa Oskary: za scenariusz dla Johna Irvinga oraz za dru go pl a n ową ro l ę m ęs k ą dla Michaela Cainc'a. reż ys eria: Lasse H!lUstrom scenariusz: John lrving CZllS: ok. 126 min. Nominowany do Oscara, Denzel Wshington zdobyl Zloty Glob za swoją kreacj ę w tym fil mie. To o pow i eść o Rubinie HI/ragal/ie Carterze, obiec uj ący m pi ę~c ia rz u oskari.:onym o popclnienie morderstwa. Osadzony w wi ęz i e niu, zapomniany przez blisko dwie dekady, żyje n a d z i eją, że wysilki malej grupy ludzi, nie us tającej w walce o jego uwolnienie, prq ni osą jednak skutek. Wspanialy, poru s z " j ą cy fihn jest kronikli nie tylko ostatecznego zwyc i ęstwa mistrla, ale prlede wszystkim triumfu sily ludzkiego ducha. reżyseria: Norman Jcwison scenariusz: Armyun Ucrnstcin, Dan Gordon czas: J40 min. FORTECA 2 Ś wi a t w niedalekiej przyszlo ~c i. Ziemia kontrolowana jest prlez g i ga ntycz n ą korporacjy Men-Tel. Po ucieczce z w i ę zienia o zaostrzonym rygorze, znanego jako Fortem, John Brennick ukrywa siy wraz z ŻOI1<I i synem. Zostaje schwytany i umieszczony w supernowoczesnym wiyzieniu. Straż ni cy 7..ll m y k aj ą Brennicka w skomputeryzowlmej celi. a do jego ciala wszcze pi aj ą kamery. która monitol1lje k ażd y jego ruch. J eś li Brennick chce jeszcze zob aczyć rodziny, musi podjąć próbę ucieczki... reżyseria: Gcoff Murphy scenariusz: John Flock, Peler Doyle czas: 120 min. PODZIEMNY KRĄG Jack jest znudzony swym ży ciem. Do czasu gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena - sprledawcy mydla o d ość pokrylnej filozofii życia... Kiedy mieszkanie Jacka 7.ostaje zniszczone w wyniku wybuchu, Tyler oferuje mu g o śc in y. Spotykają siy w barze, gdzie w szczy n ają bójky, która przynosi im salysfakcjy. Wkrótce cotygod niowe walki stajll s i ę celem ich życ i a. Zainicjowany przez nich PodzielilI/y krąg obejmuje swym zas ięg i em caly kraj i odnosi sukces. Jednak Jacka spotka niespodzianka, za s praw ą której zmieni s ię wszyslko... reżyseria: David Fincher scenariusz: Jim Uhls CZllS: 145 min. W epickim arcydziele Coppoli m ożemy p o d z iwi ać Marlona Brando w nagrodzonej Oscarem roli patriarchy rodu Corleone. oppola z rozmachem kre~ 1 i port ret sycylijskiego klanu w Ameryce w chwilach wzlotów i upadków, uka z ują c zarówno prywatne ży c i e rod zin y, jak i ciemne interesy, w jakie s i ę zaa n gażowa l a. Opart y na bestsellerowej p o wi eśc i Mario Puzo, wspanialy film z wielkimi kreacjami Al a lillna i Ro Pacino, Jamesa berta Duvalla. rcżys erill: Frllncis Ford Coppola scenariusz: Mario Puzo, Francis Ford COPIJola czas: J 68 min. COI:.\~ 18

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.) Rejestr, dla których em jest.(stan na 21 maja 2012 ) a 1. 1/92 1992 Centrum Kultury "Agora" 51-111 Wrocław ul. Serbska 5a XVI/85/90 uchwala nr XX/646/00 2. 2/92 1992 Centrum Kultury "Zamek" CK "Zamek"

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE

OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE LEKCJE MUZEALNE Szanowni Państwo, Zapraszamy do uczestnictwa w lekcjach muzealnych, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWCU SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2011/2012 Zatwierdzam: Opatowiec, dn. 15 czerwca 2011 r. Klasa edukacyjne Podręcznik Autor podręcznika, wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA CZWARTKOWA BIULETYN - NEWSLETTER Nr 5/6.02.14

INFORMACJA CZWARTKOWA BIULETYN - NEWSLETTER Nr 5/6.02.14 INFORMACJA CZWARTKOWA BIULETYN - NEWSLETTER Nr 5/6.02.14 BIEŻĄCE WYDARZENIA od:01.02.2014 do:16.02.2014 Akcja Zima Kultury, różne miejsca kultury zaprasza do uczestnictwa w Akcji Zima. 06.02.2014 Godz.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

KLASA I. Autor (autorzy) J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska. Carol Read, Ana Soberon. Ks.J. Szpet, D. Jackowiak

KLASA I. Autor (autorzy) J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska. Carol Read, Ana Soberon. Ks.J. Szpet, D. Jackowiak KLASA I Odkrywam siebie książki cz.1-10 -zadania domowe cz.1-10 -wycinanki 1,2 cz. ćwiczenia w rysowaniu -zeszyt w linię i zeszyt w kratkę Elementarz małego informatyka J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 1 Oddział przedszkolny dla trzy i czterolatków L. p. Autor Tytuł 1 Wiesława Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych ak obejmie kompozycje malarskie i k pow lat.

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych ak obejmie kompozycje malarskie i k pow lat. PLAN WYSTAW MUZEUM SZTUKI W 2015 ROKU Andrzej Czarnacki ms1, 20 lutego 19 kwietnia 2015 Andrzej Czarnacki jest artys stanowi podsumowanie etapu ba zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PUNKT PRZEDSZKOLNY KSIĄŻKI POMOCNICZE Lp. przedmiot tytuł numer 1. Wychowanie Kolekcja przedszkolaka przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Karnawał w Krakowie. Program po zmianach

Karnawał w Krakowie. Program po zmianach Karnawał w Krakowie Program po zmianach SOBOTA, 26 STYCZNIA 2008 godz. 13.00 15.00 SCENY RODZAJOWE PRZED BALEM godz. 19.15 20.15 PARADA KARNAWAŁOWA Brama Floriańska ul. Floriańska wokół Rynku Głównego

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA CZWARTKOWA

INFORMACJA CZWARTKOWA INFORMACJA CZWARTKOWA BIULETYN - NEWSLETTER Nr 31/31.10.13 BIEŻĄCE WYDARZENIA Koncert Diamond Duo Wczasowicz Zespół "Diamond Duo" to duet muzyczny który tworzy małżeństwo Iwona i Marek Rajchel. Wystąpią

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: nazwa konkursu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA 10 listopada / piątek / KATOWICE / godz. 17.00 / Otwarcie wystaw: Antoni Kreis WIEŻE Marek Locher CISZA MIEJSC PRZESZŁYCH I-III Oraz prezentacja multimedialna MOTYWY ŚLĄSKA / GALERIA SZYB WILSON, Ul. Oswobodzenia

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota PROGRAM PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie 22.03.2014 sobota 15.00 CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 (obowiązują zaproszenia) I etap konkursu dla

Bardziej szczegółowo

2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim 1. Andrejuk Alicja, Makarewicz Agnieszka, Steckiewicz Mirosława, Wysokińska Teresa: Wieczór poezji Adama Mickiewicza - scenariusz. ZSO nr 2 w Białej 2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Pomorskie życia pełne

Pomorskie życia pełne Pomorskie życia pełne 25 lipca, sobota 11.00-19.00 Promocja pomorskiej kuchni i Dary Morza Bałtyckiego, czyli kaszubski dzień od kuchni, m.in. wyrobów wędliniarskich i dań rybnych prezentacja pasieki i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń. Dzień dobry! Proszę o publikację informacji o wydarzeniach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Program Weekendu Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Program Weekendu Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 Program Weekendu Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 Barbara - Infopunkt / kawiarnia / kultura codziennie, 8:00-20:00; ul. Świdnicka 8c Wrocław Rozgrzewa - Infopunkty 16 grudnia (piątek)

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu Szkolny Zestaw Podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu Szkolny Zestaw Podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015 Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu Szkolny Zestaw Podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015 Lp Przedmiot Tytuł serii Pozycja serii Tytuł Autor Wydawca Data dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH Termin planowanej imprezy 14.02.2009 r. Nazwa imprezy Wspomnień czar Bal Zaproszenie osób, które zapoznały się w Miejsce imprezy Główny organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu Podstawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA www.bckbialapodlaska.pl III kwartał 2015 KALENDARZ WYDARZE KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA SUMMER OFF 28 Luxtorpeda, Łona, Webber & The Pimps, Etna Kontrabande, DJ SET - DJ Grubaz, DJ Bulb, DJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10 Wydawnictwa AM L.p. Autor, tytuł 1. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) 1992 2,10 2. ZESZYT NAUKOWY nr 2 Olivier Messiaen (1908 1992) 1992 2,10 3. ZESZYT NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 40, ul. Paca 4

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 40, ul. Paca 4 Cofnij Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Grudzień 2010 01.12-20.12 Wystawa Św. Mikołaj prace czytelników Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 godz. 09.30. MDK, ul.

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 godz. 09.30. MDK, ul. Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 09.30 Turniej łyżwiarski O Złoty Krążek Lodowisko Rozpoczęcie Ferii Zimowych z MOSiR em

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r.

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. NIEDZIELA (5 lipca 2015) 12:00-12:30 12:00-14:00 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2015 (start: Wojewódzka Komenda Policji finał: ul. Żeromskiego 35 - fontanny)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FESTIWALU. (10:00-11:00) WARSZTATY FILMOWE rejestracja uczestników miejsce: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (ul.

PROGRAM FESTIWALU. (10:00-11:00) WARSZTATY FILMOWE rejestracja uczestników miejsce: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (ul. 1 PROGRAM FESTIWALU - wykłady, szkolenia, spotkania (wstęp wolny) - projekcje filmowe (wstęp wolny) - konkursy filmowe (wstęp wolny) - wydarzenia plenerowe (wstęp wolny) - warsztaty filmowe i konsultacje

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2015 r. Lp Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator 1. Wystawa malarstwa ze zbiorów Domu Pracy Twórczej i Fundacji

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA Powiatowe Obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 LISTOPADA Powiatowe Obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości LISTOPAD 2015 2 LISTOPADA Muzyczne Zaduszki Zakopane 2015, kino Sokół, ul.orkana 2 3 LISTOPADA godz.18:00 Spotkanie z Bartkiem Sabelą autorem książki Wszystkie ziarna piasku Galeria Władysława Hasiora,

Bardziej szczegółowo

DREPTAK KULTURY r.

DREPTAK KULTURY r. POZNAŃSKI DREPTAK KULTURY 18 21.06.2010 r. LOGO DREPTAKA ORGANIZATORZY Koalicja Starego Miasta ODDZ. ETNOGRAFICZNY pomoc wolontariat: CELE Prezentacja artystyczna Od amatora do mistrza Wsparcie działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku (do 30 kwietnia): DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator 1. Remont pomieszczeń dworu 4 29.01. 2. Koncert Fortepianowy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 Oddział 0a, 0b Przygotowanie przedszkolne Trampolina

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Zbiórka otwarta 77 Drużyny Harcerskiej z ZHP Komendy Chorągwi Śląskiej. 2015-01-02, 09, 16, 23, 30, godz. 17.30 Zbiórki harcerskie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07)

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) Recitale, koncerty muzyki organowej, kameralnej, jazzowej, a także wystawy i warsztaty artystyczne w zabytkowych kościołach,

Bardziej szczegółowo