ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka"

Transkrypt

1 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 1 Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia A.5 Polityki A.5.1 Kierunki określane przez kierownictwo Cel: Zapewnienie przez kierownictwo wytycznych i wsparcia dla działań na rzecz, zgodnie z wymaganiami biznesowymi oraz właściwymi normami prawnymi i regulacjami. A A Polityki Przegląd polityk A.6 Organizacja A.6.1 Organizacja wewnętrzna Dokument Deklaracji Kierownictwa w zakresie Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji zostały zatwierdzone przez kierownictwo i opublikowane w intranecie do wiadomości wszystkich pracowników. Zapewniono też przekazanie dokumentu do wiadomości właściwych stron zewnętrznych. Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta są poddawane regularnym przeglądom i aktualizacjom w ramach procedury "Przegląd systemu przez Kierownictwo". Cel: Ustanowić strukturę zarządzania w celu zainicjowania oraz nadzorowania, wdrażania i eksploatacji w organizacji. wzrost świadomości i poinformowanie zainteresowanych stron zachowanie aktualności i adekwatności i skuteczności polityk A Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kierownictwo aktywnie wspiera bezpieczeństwo w całej organizacji wskazując kierunki działania, oraz przyjmując odpowiedzialność w zakresie. wsparcie autorytetu A Rozdzielanie obowiązków Obowiązki i odpowiedzialności pozostające w konflikcie są rozdzielone zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego. ograniczenie okazji do nieuprawnionej lub nieumyślnej modyfikacji lub nadużycia aktywów organizacji A Kontakty z organami władzy utrzymuje stosowne kontakty z właściwymi organami władzy. Skuteczna komunikacja z właściwymi organami władzy

2 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 2 A Kontrakty z grupami zainteresowanych specjalistów Organizacja utrzymuje stosowne kontakty z grupami zainteresowanych specjalistów oraz innymi specjalistycznymi forami oraz stowarzyszeniami zawodowymi z obszaru Transfer wiedzy z zakresu A Bezpieczeństwo w zarządzaniu projektami Organizacja zarządzając projektem każdorazowo uwzględnia zagadnienia z obszaru Minimalizacja zagrożeń dla skutecznej realizacji projektu A.6.2 Urządzenia mobilne i telepraca Cel: Zapewnić bezpieczeństwo telepracy i stosowania urządzeń mobilnych A Polityka stosowania urządzeń mobilnych Organizacja opracowuje i wdraża politykę oraz wspierające ją zabezpieczenia w celu zarządzania ryzykami. urządzeń mobilnych A Telepraca Organizacja opracowuje i wdraża politykę oraz wspierające ją zabezpieczenia Ochrona pobieranych, przetwarzanych i przechowywanych w miejscach wykonywania telepracy A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich A.7.1 Przed zatrudnieniem Cel: Zapewnić, żeby pracodawcy i kontrahenci rozumieli swoją odpowiedzialność i byli odpowiednimi kandydatami do wypełniania ról do których są przewidziani. A Postępowanie sprawdzające Organizacja weryfikuje kandydatów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi i zasadami etycznymi oraz proporcjonalnie do wymagań i zadań administracji samorządowej oraz klasyfikacji, do których będzie potrzebny dostęp oraz dostrzeżonych ryzyk odpowiedniego zasobu kandydatów do pracy w organizacji A Warunki zatrudnienia Umowy z pracownikami będą określały odpowiedzialność stron w obszarze Określenie wymagań stawianych wobec kandydatów na pracowników

3 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 3 Organizacji w zakresie A.7.2 Podczas zatrudnienia Cel: Zapewnić, żeby pracownicy i kontrahenci byli świadomi swoich obowiązków dotyczących i wypełniali je. A Odpowiedzialność kierownictwa Kierownictwo Urzędu Miasta wymaga, aby wszyscy pracownicy stosowali zasady zgodnie z obowiązującymi w organizacji politykami i procedurami Znajomość procedur i zasad postępowania z informacją A A Uświadomienie, kształcenie i szkolenie z zakresu Postępowanie dyscyplinarne A.8 Zarządzanie aktywami Wszyscy pracownicy organizacji przechodzą stosowne szkolenia z zakresu zasad i polityk Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników naruszających zasady prowadzone jest na podstawie Kodeksu pracy oraz procedury P8 - In 5 Zarządzanie ciągłością działania. Instrukcja awaryjna na wypadek naruszenia prawa przez pracownika. Znajomość procedur i zasad postępowania z informacją Świadomość konsekwencji naruszenia zasad oraz ustalenie sankcji za naruszenie przyjętych zasad A.8.1 Odpowiedzialność za aktywa Cel: Zidentyfikować aktywa organizacji i zdefiniować właściwą odpowiedzialność w dziedzinie ich ochrony. A Inwentaryzacja zasobów W ramach corocznej inwentaryzacji istotnych zasobów informacyjnych organizacja identyfikuje aktywa oraz środki ich przetwarzania oraz utrzymuje ewidencję tych aktywów Identyfikacja zasobów i przypisanie odpowiedzialności za zasób A Własność aktywów A Akceptowalne użycie aktywów Aktywa informacyjne organizacji zostały przypisane ich właścicielom Organizacja zidentyfikowała, udokumentowała i wdraża zasady akceptowalnego użycia i aktywów Identyfikacja i rozliczność zasobów Ustanowiono właściwą

4 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 4 A A.8.2 Zwrot aktywów Klasyfikacja związanych ze środkami przetwarzania w ramach instrukcji do procesu P-8 Wszyscy pracownicy w momencie zakończenia zatrudnienia lub realizacji, umowy lub porozumienia zobowiązani są do zwrócenia Organizacji wszystkich posiadanych aktywów odpowiedzialność za zasobny informacyjne Zachowanie ciągłości dostępu do zasobów organizacji na okoliczność zmian kadrowych Cel: Zapewnić przypisanie informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnego z ich wagą dla organizacji. A Klasyfikowanie Informacje zgodnie z dokumentacją systemową procesu P8 są klasyfikowane z uwzględnieniem wymagań prawnych, wartości i krytyczności oraz wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację Właściwa klasyfikacja zasobów informacyjnych A Oznaczanie w ramach doskonalenie systemu opracowuje instrukcję oznaczania, zgodnie z przyjętym w organizacji schematem klasyfikacji Poprawne oznaczanie A Postępowanie z aktywami A.8.3 Postępowanie z nośnikami Cel: Zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu, modyfikacji, usunięciu lub zniszczeniu zapisanych na nośnikach A Zarządzanie nośnikami wymiennymi Zgodnie z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Zachowanie poufności danych A Wycofywanie nośników Zgodnie z instrukcją IN-22 Zachowanie poufności danych A Przekazywanie nośników Nośniki zawierające informację są chronione przed nieuprawnionym dostępem Zachowanie poufności danych A.9 Kontrola dostępu A.9.1 Wymagania biznesowe wobec kontroli dostępu Cel: Ograniczyć dostęp do i środków przetwarzania

5 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 5 A Polityka kontroli dostępu Ustanowiono i upubliczniono Politykę kontroli dostępu do. wydzielenie stref dostępu A Dostęp do sieci i usług sieciowych Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. przed nieuprawnionym dostępem i incydentami A.9.2 Zarządzenie dostępem użytkowników Cel: Zapewnić dostęp uprawnionym użytkownikom i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemu i usług A Rejestrowanie użytkowników Przyznawanie i odbieranie dostępu do wszystkich systemów i usług informacyjnych, odbywa się na podstawie instrukcji Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Przydzielanie dostępu użytkownikom Przyznawanie i odbieranie dostępu do wszystkich systemów i usług informacyjnych, odbywa się na podstawie instrukcji Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Zarządzanie prawami uprzywilejowanego dostępu Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Zarządzanie poufnymi informacjami uwierzytelniającym i użytkowników Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Przegląd praw dostępu Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Odbieranie lub dostosowywanie praw dostępu Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. A.9.3 Odpowiedzialność użytkowników Cel: Zapewnić rozcieńczalność użytkowników w celu ochrony ich uwierzytelniających A Stosowanie poufnych Zgodnie z polityka haseł kontrolowanie dostępu do

6 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 6 uwierzytelniającyc h A.9.4 Kontrola dostępu do systemów i aplikacji Cel: Zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów i aplikacji. A Procedury bezpiecznego logowania się Dostęp do systemów operacyjnych jest kontrolowany za pomocą procedur bezpiecznego logowania się. przed nieautoryzowanym dostępem do A Ograniczenie dostępu do Wszyscy użytkownicy mają unikalne identyfikatory (ID użytkownika) do swojego osobistego i wyłącznego użytku i jest zastosowana odpowiednia technika uwierzytelnienia dla sprawdzenia deklarowanej tożsamości użytkownika. przed nieautoryzowanym dostępem do, rozliczalność czynności A System zarządzania hasłami Zarządzanie hasłami opieraj się na mechanizmach Active Directory zapewniających hasła odpowiedniej jakości. przed nieautoryzowanym dostępem do A Użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych Zgodnie ze standardem konfiguracji stacji roboczych. Ograniczenie dostępu do potencjalnie niebezpiecznych narzędzi A Kontrola dostępu do kodu źródłowego nie dotyczy organizacja nie przechowuje kodu źródłowego aplikacji. A.10 Kryptografia A.10.1 Zabezpieczenia kryptograficzne Cel: Zapewnić właściwe i skuteczne wykorzystanie kryptografii do ochrony poufności, autentyczności i/lub integralności. A Polityka Techniki kryptograficzne nie są stosowane Ochrona poufności

7 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 7 korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych A Zarządzanie kluczami Techniki kryptograficzne nie są stosowane Ochrona poufności A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe A.11.1 Obszary bezpieczne Cel: Zapobiec nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacjach i środkach przetwarzania należących do organizacji. A Fizyczna granica obszaru bezpiecznego Organizacja wytyczyła odpowiednie strefy przetwarzania zgodnie z klasyfikacja fizyczne zasobów A Fizyczne wejść stosuje politykę dostępu do pomieszczeń fizyczne zasobów A biur, pomieszczeń i urządzeń zgodnie ze standardem fizycznego oraz instrukcją zmiany kodów systemów kontroli dostępu oraz systemów alarmowych. aktywów na stanowiskach pracy A Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi zgodnie ze standardem fizycznego oraz procedurami awaryjnymi z procesu zarządzania środowiskowego aktywów na stanowiskach pracy A Praca w obszarach bezpiecznych zgodnie ze standardem fizycznego kontrola dostępu do aktywów w obszarach wydzielonych A Obszary publicznie dostępne, dostaw i załadunku zgodnie ze standardem fizycznego kontrola dostępu osób trzecich A.11.2 Sprzęt Cel: Zapobiec utracie, uszkodzeniu, kradzieży lub naruszenia aktywów oraz przerwaniu działalności organizacji. A Lokalizacja i ochrona sprzętu zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. sprzętu przed nieuprawnionym dostępem

8 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 8 A Systemy wspomagające zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. sprzętu przed nieuprawnionym dostępem A Bezpieczeństwo okablowania zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. transmisji przed nieuprawnionym dostępem A Konserwacja sprzętu zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności A Wynoszenie aktywów zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. A Bezpieczeństwo sprzętu poza siedzibą zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. sprzętu przed nieuprawnionym dostępem A Bezpieczne zbywanie lub przekazywanie do ponownego użycia zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. wykluczenie przypadkowego przekazania danych A Pozostawienie sprzętu użytkownika bez opieki Użytkownicy zapewniają odpowiednią ochronę sprzętu A Polityka czystego biurka i czystego ekranu Zgodnie z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. przed nieautoryzowanym dostępem A.12. Bezpieczna eksploatacja A.12.1 Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność Cel: Zapewnić poprawną i bezpieczną eksploatację środków przetwarzania.

9 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 9 A Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych Procedury eksploatacyjne są udokumentowane w ramach instrukcji oraz dokumentacji technicznej sprzętu i aplikacji Spełnienie wymagań prawnych i innych A Zarządzanie zmianami Zgodnie z polityką zarządzania zmianami ciągłości działania A Zarządzanie pojemnością systemów Wykorzystanie zasobów jest monitorowane z uwzględnieniem skalowania do przyszłej pojemności systemów. Za określenie danych do ustalenia docelowej funkcjonalności odpowiada właściciel przetwarzanych w danym systemie aktywów. ciągłości działania w perspektywie dłuższego czasu A Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych Organizacja przestrzega zasad dotyczących testowania aplikacji rozwojowych w wydzielonym środowisku testowym zasobów przed wpływem negatywnych zmian A.12.2 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem Cel: Zapewnić informacjom i środkom przetwarzania ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem. A Zabezpieczenia przed kodem złośliwym Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. ochrona integralności danych A.12.3 Kopie zapasowe Cel: Chronić przed utratą danych A Zapasowe kopie zgodnie z Polityką zarządzania kopiami zapasowymi. ochrona integralności danych A Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem Zainstalowano oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach roboczych wraz z uruchomionym mechanizmem aktualizacji oraz opracowano w ramach instrukcji P8 In-13 polityke korzystania z przenośnych nośników Ochrona przed naruszeniem systemu A Kontrola przetwarzania wewnętrznego W celu wykrywania uszkodzeń w wyniku błędów przetwarzania lub działań umyślnych, administratorzy systemów przetwarzania prowadzą wyrywkową kontrolę poprawności przetwarzania. Ochrona przed błędami aplikacji

10 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 10 A.12.3 Kopie zapasowe Cel: Chronić przed utratą danych A Zapasowe kopie zgodnie z Polityką zarządzania kopiami zapasowymi. ochrona integralności danych A.12.4 Rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie Cel: Rejestrować zdarzenia i zbierać materiał dowodowy A Dziennik audytu Działania użytkowników oraz administratorów są odnotowywane w stosownych dziennikach sprzętu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji A Ochrona zawartych w dziennikach Podsystemy logowania oraz informacje zawarte w dziennikach są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji A Rejestrowanie działań administratorów i operatorów Tworzone i zapisywane są logi zdarzeń systemów i aplikacji, które służą ustaleniu właściciela działania Rozliczność dostępu do zasobów A Synchronizacja zegarów Zegary systemów przetwarzania oraz stacji roboczych są synchronizowane z przyjętym jednolitym źródłem czasu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji A.12.5 Bezpieczeństwo w procesach rozwojowych i obsługi informatycznej Cel: Utrzymywanie oraz oprogramowania aplikacyjnego. A Procedury kontroli zmian Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian A Techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie operacyjnym Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami oraz instrukcją Zarzadzanie teleinformatyką. Zarządzanie instalacją oprogramowania na stacjach roboczych. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian

11 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 11 A Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami oraz instrukcją Zarzadzanie teleinformatyką. Zarządzanie instalacją oprogramowania na stacjach roboczych. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian A Wyciek Możliwości wycieku są znikome, biorąc pod uwagę charakter funkcjonowania organizacji. A Prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzone firmie zewnętrznej Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian A.12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi Cel: Zapobiec wykorzystaniu podatności technicznych A Zarządzanie podatnościami technicznymi Aktualne informacje o technicznych podatnościach wykorzystywanych systemów informacyjnych są pozyskiwane od ich producentów oraz z publicznie dostępnych, wiarygodnych źródeł; zgodnie z oszacowaniem stopnia narażenia organizacji na podatności są wdrażane odpowiednie środki adekwatne do związanych z nimi ryzyk. Ochrona narzędzi przetwarzania A Ograniczenia w instalowaniu oprogramowania Zgodnie ze standardem konfiguracji stacji roboczej Ochrona przed nieuprawniona zmiana A.12.7 Rozważania dotyczące audytu systemów informacyjnych Cel: Zminimalizować wpływ działań audytu na systemy produkcyjne A Zabezpieczenia audytu systemów informacyjnych Realizacja audytu oraz działań związanych ze sprawdzeniem eksploatowanych systemów uwzględnia przyjęte standardy pracy i nie powoduje zakłóceń organizacyjnych bądź technologicznych w realizowanych procesach. Minimalizacja negatywnego wpływu procesu audytu na organizację pracy A.13 Bezpieczeństwo komunikacji A.13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci Cel: Zapewnić ochronę w sieciach oraz ochronę infrastruktury wspomagającej.

12 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 12 A Zabezpieczenia sieci Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. ochrona integralności danych A Bezpieczeństwo usług sieciowych Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. ochrona integralności danych A Rozdzielanie sieci Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. A.13.2 Przesyłanie Cel: Zapewnić ochronę w sieciach oraz ochronę infrastruktury wspomagającej. ochrona integralności danych A A A Polityki procedury przesyłania Porozumienia dotyczące przesyłania Wiadomości elektroniczne Standard konfiguracji sieci Zgodnie z przepisami prawa Zgodnie ze standardem konfiguracji sieci i stacji roboczych A Umowy o zachowaniu poufności Instrukcja wymagań dla umowy A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów A.14.1 Wymagania związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia. A A Analiza i specyfikacja wymagań dla usług aplikacyjnych w sieciach publicznych Zgodnie z przeglądem systemu przez kierownictwo Zgodnie z wymaganiami prawnymi dla systemów

13 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 13 A Ochrona transakcji usług aplikacyjnych przesyłania danych pomiędzy interesariuszami; linia klient aplikacja A.14.2 Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia. A A A A A A A A A Polityka prac rozwojowych Procedury kontroli zmian w systemach Przegląd techniczny aplikacji po zmianach w platformie produkcyjnej Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania Zasady projektowania bezpiecznych systemów Bezpieczne środowisko rozwojowe Prace rozwojowe zlecane podmiotom zewnętrznym Testowanie systemów Testy akceptacyjne systemów Rozwój oprogramowania jest regulowany w normach prawa powszechnego dla administracji publicznej Jest ustanowiona instrukcja zarządzania zmianą Standard sieciowego Standard konfiguracji stacji roboczych Projektowanie systemów jest regulowane w normach prawa powszechnego dla administracji publicznej W razie potrzeby prowadzenia takich prac we własnym zakresie wymagania normy spełnia bezpieczne środowisko testowe Prace rozwojowe nad systemami zlecane podmiotom zewnętrznym podlegają stałemu nadzorowi od etapu opracowania koncepcji zmian poprzez etap wdrożenia do odbioru Testy akceptacyjne są regulowane przepisami prawa powszechnego Testy akceptacyjne są regulowane przepisami prawa powszechnego

14 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 14 A.15 Relacje z dostawcami A.15.1 Bezpieczeństwo w relacjach z dostawcami Cel: Zapewnić ochronę aktywów organizacji udostępnianych dostawcom A Polityka w relacjach z dostawcami Zgodnie z instrukcją wymagania dla umowy w relacjach z dostawcami A Uwzględnienie w porozumieniach z dostawcami Zgodnie z instrukcją wymagania dla umowy w relacjach z dostawcami A Łańcuch dostaw technologii informacyjnych i telekomunikacyjny ch Zgodnie z instrukcją wymagania dla umowy w relacjach z dostawcami A.15.2 Zarządzanie usługami dostarczanymi przez dostawców Cel: Utrzymać uzgodniony poziom i świadczonych usług zgodnie z umowami z dostawcami A Monitorowanie i przegląd usług świadczonych przez dostawców Usługi, raporty i zapisy dostarczane przez stronę trzecią są regularnie monitorowane i przeglądane, zaś ich wpływ na środowisko pracy organizacji podlega badaniom w ramach audytów wewnętrznych. kontrola realizacji usług istotnych dla ciągłości działania A Zarządzanie zmianami usług strony trzeciej Zmiany w dostarczaniu usług, włączając w to utrzymanie i doskonalenie istniejących polityk, procedur i zabezpieczeń, są zarządzane zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. przed negatywnym wpływem zmian A.16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem A.16.1 Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz udoskonaleniami Cel: Zapewnić, spójne i skuteczne podejście do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem z uwzględnieniem informowania o zdarzeniach i słabościach. A Odpowiedzialność i procedury Odpowiedzialność kierownictwa jest określona w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Określenie spójnych ram organizacyjnych

15 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 15 innych właściwych dokumentach; opracowano procedury zapewniające szybką, efektywną i uporządkowaną reakcję na incydenty związane z bezpieczeństwem. postępowania A Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Włączenie wszystkich uczestników przetwarzania w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów A Zgłaszanie słabości związanych z bezpieczeństwem Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Włączenie wszystkich uczestników przetwarzania w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów A Ocena i podejmowanie decyzji w sprawie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Włączenie wszystkich uczestników przetwarzania w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów A A Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem Wyciąganie wniosków z Zgodnie z instrukcją awaryjną Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru Zapewnienie adekwatności podejmowanych działań w obszarze reagowania na zagrożenia ciągłości działnia Podnoszenie świadomości,

16 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 16 incydentów związanych z bezpieczeństwem incydentów w organizacji istnieją mechanizmy umożliwiające zliczanie i monitorowanie rodzajów, rozmiarów i kosztów incydentów związanych z bezpieczeństwem. doskonalenie systemu A Gromadzenie materiału dowodowego Zgodnie z przepisami prawa Zachowanie zgodności z przepisami prawa A.17 Aspekty w zarządzaniu ciągłością działania A.17.1 Ciągłość Cel: Zaleca się uwzględnienie ciągłości w systemach zarządzania ciągłością działania organizacji. A Planowanie ciągłości Proces zapewnienia ciągłości działania w organizacji określa wymagania potrzebne do zapewnienia ciągłości działania. ochrona krytycznych procesów przed rozległymi awariami systemów informacyjnych A Wdrożenie ciągłości Zgodnie z dokumentem Strategia ciągłości działania w Urzędzie Miasta oraz z procedurą Szacowanie ryzyka. Określenie zdarzeń grożących zakłóceniem ciągłości działania A Weryfikowanie, przegląd i ocena ciągłości A.17.2 Nadmiarowość Cel: Zapewnić dostępność środków przetwarzania. A Dostępność środków przetwarzania Opracowano i wdrożono plany utrzymania lub odtworzenia działalności, zapewniające dostępność na wymaganym poziomie i w wymaganym czasie po wystąpieniu przerwy lub awarii krytycznych procesów. Przy projektowaniu systemów organizacja zakłada stosowną nadmiarowość środków przetwarzania zapewnienie wznowienia działalności w wymaganym czasie zapewnienie skalowalności systemów informatycznych A.18 Zgodność A.18.1 Zgodność z przepisami prawnymi i umownymi Cel: Unikać naruszania zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub umownych związanych z bezpieczeństwem

17 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 17 oraz innych wymaga dotyczących. A Określenie stosownych wymagań prawnych i umownych Każda komórka organizacyjna prowadzi Rejestr przepisów prawnych, a w razie potrzeby także Rejestr wymagań. Zgodność z przepisami prawa A Prawo do własności intelektualnej Zgodnie z Deklaracją ochrony własności intelektualnej, zawartą w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta. Zgodność z przepisami prawa A Ochrona zapisów organizacji Wszystkie zapisy organizacji podlegają ochronie przed utratą, zniszczeniem lub sfałszowaniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi (instrukcja kancelaryjna), regulacjami wewnętrznymi (Regulamin organizacyjny) oraz wymaganiami kontraktowymi (zapisy umów). Zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi A Prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę Dane osobowe i prywatność osób fizycznych podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Zgodność z przepisami prawa A Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych Zabezpieczenia kryptograficzne nie są stosowane. Zgodność z przepisami prawa A.18.2 Przeglądy Cel: Zapewnić zgodnie z politykami organizacji i procedurami wdrożenie i stosowanie zasad A Niezależny przegląd Zespół audytorów wewnętrznych przeprowadza niezależny audyt w obszarze oraz Kierownictwa dokonuje okresowego przeglądu systemu Zapewnienie nadzoru nad aktywami A Zgodność z politykami i normami Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia w podległym obszarze zgodności z politykami i normami. Zapewnienie nadzoru nad aktywami A Sprawdzanie zgodności technicznej Systemy informacyjne są regularnie sprawdzane pod kątem zgodności z normami wdrażania zabezpieczeń. Zapewnianie zgodności systemów z

18 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 18 normami

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo