OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wartości zamówienia poniŝej EURO Strona 1 z 29

2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Nazwa: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Adres: ul. T. Zielińskiego 57, Wrocław NIP , REGON Numer telefonu: Numer faksu: Adres Strona internetowa: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel.: , fax.: , pon. pt. 8:00-16: Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U r. Nr 133, poz. 759) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Biuletyn Zamówień Publicznych, b) strona internetowa OKE (zakładka-zamówienia publiczne), c) tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, tj. dostawa: 1) serwer plików z 4 sztukami HDD 2 TB sztuk 1 2) serwer sztuk 2 3) wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące 4 sztuki 4) oprogramowanie: licencja windows serwer 1 sztuka licencje CAL sztuk 5 licencje MS SQL Serwer- sztuk 2 5) bezprzewodowy, ręczny czytnik kodów kreskowych 5 sztuk 6) zasilacz awaryjny UPS 1 sztuka 7) switch 48 portowy sztuk 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) serwery, oprogramowanie, urządzenia fotokopiujące i drukujące, czytniki kodu kreskowego, róŝny sprzęt komputerowy Rozdział 3 Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. Strona 2 z 29

3 Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia* w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iŝ wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania kaŝda dostawa o wartości co najmniej ,00 zł brutto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. * Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Rozdział 6 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Z powyŝszego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. wykonanie co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wykaz musi zawierać: a) wartość wykonanych dostaw (brutto w PLN), b) przedmiot, c) daty wykonania dostawy (w układzie dd-mm-rrrr), Strona 3 z 29

4 d) odbiorców. Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały zrealizowane naleŝycie (dokumenty te naleŝy oznaczyć liczbami porządkowymi odpowiadającymi pozycji dostaw umieszczonych w wykazie). Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie - składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych Strona 4 z 29

5 w Rozdziale 6 ust. 2, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Rozdział 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. T. Zielińskiego 57, Wrocław lub, 2) faksem na numer lub, 3) drogą elektroniczną na adres JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. Postępowanie oznaczone jest znakiem OKE/WOA/2150/2/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: - w sprawach formalnych Anna Zięba, tel , Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium Rozdział 9 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Strona 5 z 29

6 Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 10. Zapis ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. W drodze wyjątku Zamawiający dopuszcza złoŝenie w języku angielskim wyłącznie następujących dokumentów: wydruków ze strony internetowej z certyfikatem Energy Star, wydruków ze strony internetowej z certyfikatem EPEAT, wydruku ze strony Microsoft WHCL, wyników przeprowadzonych testów procesora. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 16. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Strona 6 z 29

7 19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 9 i 10, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 20. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 5 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 5 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 21. Oferta musi ponadto zawierać: 1) ceny jednostkowe brutto oraz łączną cenę brutto zamówienia, 2) informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 w Rozdziale 3 SIWZ, 3) opis techniczny oferowanego sprzętu (w tym parametry techniczne), nazwę i model oraz producenta oferowanego sprzętu lub markę zgodnie z załącznikiem nr 7do SIWZ, 4) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ, 5) oświadczenie dot. warunków serwisu i gwarancji, sposobu świadczenia usług gwarancyjnych (wzór w załączniku nr 5 do SIWZ formularz ofertowy). 22. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ul. T. Zielińskiego 57, Wrocław, Sekretariat Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego (parter, pok. 14). 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego - Postępowanie nr OKE/WOA/2150/2/2011, b) adresat: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. T. Zielińskiego 57, Wrocław, Sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (parter, pok. 14). c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 25. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 26. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. T. Zielińskiego 57, Wrocław, Sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (parter, pok. 14). 2. Termin składania ofert do r. do godz Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym ceny jednostkowe brutto oraz cenę brutto zamówienia. 2. Cena brutto zamówienia w formularzu ofertowym stanowi cenę za realizację całości zamówienia, w tym koszty świadczeń gwarancyjnych świadczonych w okresie gwarancyjnym (w zaleŝności od rodzaju sprzętu, zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ). 3. W cenie brutto naleŝy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. Strona 7 z 29

8 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium Cena waga 100%. 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium Cena zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cmin C = x 100 pkt, Cbad gdzie: Cmin oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Cbad oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. Rozdział 14 Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Zgodnie z art. 147 ustawy Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 5. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienaleŝytego wykonania umowy. 7. Całość zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 8. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, ma być wniesione na rachunek: Strona 8 z 29

9 Narodowy Bank Polski O/Okręgowy we Wrocławiu z podaniem tytułu: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Postępowanie nr OKE/WOA/2150/2/2011, Rozdział 16 Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) innych zmian, których nie moŝna przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. Rozdział 17 Informacje dot. protokołu postępowania 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. Rozdział 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, Załącznik nr 4 Wzór wykazu dostaw, Załącznik nr 5 Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy, Załącznik nr 7 Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.. podpis dyrektora Strona 9 z 29

10 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer plików, sztuk 1 z 4 sztukami HDD 2 TB 1. Złącza dodatkowe: 4 x USB, 2 x esata 2. Wskaźniki LED: zasilanie, LAN, esata, HDD 1-4, Status, USB, e-sata 3. Obsługa trybów RAID: RAID 6, RAID 5, RAID 5+spara, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk 4. Funkcje RAID: rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restartu urządzenia 5. Przyciski: zasilanie, reset Ilość dysków: 4 x 3.5" SATA II - kieszenie z funkcją hot-swap - Format szerokości: 3,5 cal - Pojemność dysku: 2 TB - Interfejs: Serial ATA Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s - Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min - Pojemność pamięci podręcznej: 64 MB - Średni czas dostępu (latency): 4,2 ms - Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 300G - Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14 7. Sieć: 2 x Gigabit LAN 8. Wymiary: rackmount 1U, 483 x 439 x Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 250 W 10. Pobór mocy max: 14W uśpienie, 28W praca 11. Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH 12. Konfiguracja sieci: TCP / IP, stały lub dynamiczny adres 13. Port trunking 14. Multi IP: tak - oddzielne adresy IP na kaŝdym porcie sieciowym 15. Windows Active Directory 16. Bezpieczeństwo sieciowe: filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja 17. Zarządzanie dyskami: skanowanie złych sektorów, SMART 18. Inne usługi: iscsi target, Virtual Disk 19. Serwer plików i FTP: FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP 20. Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, Replicator 21. Powiadomienie awaryjne: , SMS, LED 22. Inne usługi: kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył 23. Zarządzanie systemem: poprzez przeglądarkę internetową 24. Przycisk reset: kasowanie hasła administracyjnego / ustawień sieciowych 25. Wbudowany serwer WWW: PHP, MySQL, SQLite, phpmyadmin, Joomla 26. Max ilośc uŝytkowników: Max ilość grup: Max ilość połączeń: 256 Strona 10 z 29

11 Serwer, sztuk 2 Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem 1. szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Dwa procesory czterordzeniowe, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równowaŝnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą procesorów, przy załoŝeniu Ŝe oferowany serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od wymaganej. W 2. przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego testów porównawczych (serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon 5504 oraz serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcę) potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów. RAM 24GB DDR3 Registred 3. MoŜliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. MoŜliwość instalacji w serwerze min 128GB pamięci RAM Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona 4. jego znakiem firmowym. 5. Minimum 6 Slotów PCI-E 8 dysków 300GB SAS Hot-Plug, moŝliwość zainstalowania minimalnie 16 dysków w wewnętrznych 6. zatokach serwera. Kontroler macierzowy SAS, umoŝliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, 7. posiadający 512 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności do budowania zabezpieczeń RAID na poziomie 50/ porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/ Zintegrowana karta graficzna (16 MB) 4 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, porty USB, 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. 11. Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, kaŝdy o mocy minimum 750W 12. Redundantne wiatraki Hot-Plug. Serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS). MoŜliwość o rozbudowy 13. o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezaleŝne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Strona 11 z 29

12 Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące, sztuk 1 1. Proces kopiowania laserowy, czarno biały 2. Wydajność miesięczna min kopii A4 3. Minimalna prędkość kopiowania i drukowania : 65 str./min. - format A4 35 str./min. - format A3 4. Kolorowy, min. 8,5 calowy panel dotykowy - z komunikatami w języku polskim 5. Automatyczny Podajnik Dokumentów z rewersem o pojemności min.100 ark (przy gramaturze 80g/m2) 6. Sumaryczna pojemność zasobników na papier min 3600 arkuszy (80g/m2) - w tym min. 3 odrębne kasety oraz podajnik boczny 7. Pojemność podajnika bocznego - min. 100 ark 8. Format kopiowania i drukowania A5R - A3 9. Pamięć RAM min. 1GB 10. Dysk twardy min. 60GB 11. Kopiowanie wielokrotne: Czas uzyskania pierwszej kopii - 4 sekundy 13. Czas nagrzewania max. 240 sekund 14. Min kodów uŝytkowników 15. Obsługiwana gramatura papieru z min. 4 źródeł podawania papieru g/m2 16. Obsługiwana gramatura papieru z podajnika bocznego g/m2 17. Rozdzielczość kopiowania min. 600x600dpi Drukarka sieciowa o parametrach j/n: - język opisu strony XPS, PCL6, emulacja PS interfejsy sieciowe: Ethernet - rozdzielczość druku min. 1200x600dpi (z wygładzaniem) - drukowanie dwustronne 19. Bezpośrednie drukowanie z pamięci USB 20. Skaner sieciowy o parametrach j/n: - prędkość skanowania: 80 skanów/minutę (300dpi) - skanowanie do: , bezpośrednio do pamięci USB, skanowanie do pliku (SMB, FTP) - formaty skanowanych plików: wielostronny/jednostronny TIFF/XPS/PDF, zabezpieczony PDF - rozdzielczość 600x600dpi 21. Urządzenie gotowe do pracy (zawiera toner oraz pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia) 22. Funkcja uzupełnienia toneru podczas pracy urządzenia 23. Wydajność pojedynczego tonera min kopii (przy 5% pokryciu strony) 24. Wydajność pojedynczego developera min kopii (przy 5% pokryciu strony) 25. Wydajność pojedynczego bębna min kopii (przy 5% pokryciu strony) 26. MoŜliwość rozbudowy urządzenia wielofunkcyjnego o kasetę duŝej pojemności na min.4000arkuszy (80g/m2) 27. MoŜliwość rozbudowy urządzenia wielofunkcyjnego o finiszer zewnętrzny z łączną pojemnością tac min kartek(80g/m2), ze zszywaczem wielopozycyjnym min. 100 arkuszy (80g/m2) Strona 12 z 29

13 Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące, sztuk 3 1. Szybkość kopiowania/ drukowania min. 25 A4/minutę, 16 A3/minutę 2. Wydajność miesięczna min kopii A4 3. Kolorowy ciekłokrystaliczny panel dotykowy z komunikatami w języku polskim 4. Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów o pojemności min.100 arkuszy (przy gramaturze 80 g/m2) 5. Automatyczny dupleks 6. Oryginalna podstawa pod urządzenie 7. ZOOM co najmniej w zakresie % 8. Wielokrotność kopiowania min. 999 kopii 9. Sumaryczna pojemność zasobników na papier wraz z podajnikiem ręcznym min arkuszy 10. Pojemność podajnika ręcznego- 100 arkuszy 11. Obsługiwany format papieru co najmniej w zakresie : A5R - A3 12. Rozdzielczość kopiowania min x 600 dpi z wygładzaniem 13. Pamięć RAM 1GB 14. Pojemność dysku twardego min. 60 GB 15. Kody dostępu min Czas pierwszej kopi poniŝej 5,0 sekund Obsługiwana gramatura papieru: Kasety: g/m2 17. Podajnik ręczny: g/m2 Duplex: g/m2 Drukarka sieciowa o parametrach j/n: - język opisu strony PCL6/PS3-emulacja - interfejsy sieciowe: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, - Opcjonalnie: WLAN, Bluetooth - obsługiwane systemy operacyjne: Windows2000/Vista/XP /Server2003/Server 2008/Mac OS X Novel NetWare rozdzielczość druku 1200x600dpi (z wygładzaniem) min. - drukowanie dwustronne - drukowanie bezpośrednio z pamięci USB - wydruk próbny - obsługa urządzenia poprzez przeglądarkę internetową - import i Eksport danych dotyczących kodów dostępu, adresów do/z pliku tekstowego Kolorowy skaner sieciowy o parametrach j/n: - skanowanie w kolorze - prędkość skanowania: w czerni i bieli min. 57 stron/minutę 19. w kolorze min. 43 stron/minutę - skanowanie do: pamięć USB, BOX, - rozdzielczość: 600 dpi min. - formaty skanowanych plików: TIFF, PDF, JPG 20. Urządzenia gotowe do pracy (zawiera pełnowartościowe materiały eksploatacyjne) 21. Wydajność pojedynczego tonera przy 6% pokryciu strony min kopii Oprogramowanie 1. Windows Server bit OLP-NL ACDMC sztuk 1 2. Licencje CAL (Licencje na dostęp kliencki) OLP-NL ACDMC Usr CAL sztuk 5 3. MS SQL Server bit Per Processor OLP-NL ACDMC sztuk 2 Strona 13 z 29

14 Bezprzewodowy, ręczny czytnik kodów kreskowych, sztuk 5 1. Szerokość odczytu kodu: 80 mm 2. Zasięg skanowania: 300 mm 3. Wskaźnik odczytu: głośny tonowy oraz diodowy 4. Szybkość odczytu min: 100 skanów/sekundę 5. Interfejs: bezprzewodowy, emulacja klawiatury 6. Przełączanie: spust 7. Zasięg min: 20 m 8. Obsługa kodów 1D oraz 2D, szczególnie: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code Waga max: 400 g 10. Długość kabla bazy: 1,5 m 11. Obudowa: plastik ABS oraz guma 12. MoŜliwość automatycznego skanowania w czasie ładowania w bazie 13. Wymienny akumulator, baza umoŝliwia ładowanie zapasowego akumulatora 14. Czas pracy po naładowaniu akumulatorów min. 20 godzin 15. Dodatkowy akumulator w zestawie 16. Czas ładowania max: 5 godzin Zasilacz awaryjny UPS, sztuk 1. Moc wyjściowa 980W / 1500 VA 2. Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować 980W / 1500 VA 3. Napięcie wyjściowe 230V 4. Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niŝ 5% przy pełnym obciąŝeniu 5. Typ przebiegu sinusoida 6. Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 7. Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 3 godziny 8. Diody LED wskazują stan obciąŝenia, stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciąŝenia 9. Alarm dźwiękowy 10. Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez uŝytkownika opóźnienia 11. Awaryjny wyłącznik zasilania 12. Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach) 480 DŜule Switch 48 portowy, sztuk /100/1000BASE-T Auto-negotiating 2. Port Trunk: 4 grup na urządzenie, do 4 portów na grupę 3. Pamięć i procesor: MIPS przy 264 MHz, 16 MB flash, 64 MB SDRAM; pojemność bufora pakietów: 1,5 MB 4. Opóźnienie: poniŝej 5,4 µs (64-bajtowe pakiety FIFO) 5. Przepustowość: maks. 71,4 mln p/s 6. Funkcje zarządzania: PCM+; PCM; command-line interface; Web browser; out-of-band management 7. Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" Strona 14 z 29

15 .. (Pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art.22 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, nr postępowania OKE/WOA/2150/2/2011 w imieniu:.... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) Strona 15 z 29

16 .. (Pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, nr postępowania OKE/WOA/2150/2/2011 w imieniu:.... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) Strona 16 z 29

17 .. (Pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, nr postępowania OKE/WOA/2150/2/2011 Lp. Odbiorca dostawy (nazwa i adres siedziby) Daty wykonania dostawy (dd/mm/rrrr) Przedmiot - nazwa i krótki opis przedmiotu dostawy Wartość dostawy brutto w PLN Rodzaj doświadczenia (własne, podwykonawcy, innego podmiotu) (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) Uwaga: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Strona 17 z 29

18 Załącznik nr 5 do SIWZ.... (pieczęć adresowa wykonawcy) WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY Nazwa i adres Wykonawcy: Numer telefonu:..... FAX.. NIP:.REGON:.. ADRES .. Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OKE/WOA/2150/2/2011 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę: CENA BRUTTO (pozycja,,razem z tabeli )... złotych (słownie:....zł) VAT..% Nazwa przedmiotu zamówienia serwer plików, z 4 sztukami HDD 2 TB Ilość (sztuk) 1 Cena jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto (PLN) (z naleŝnym podatkiem VAT) /nazwa, model, producent lub marka/ serwer /nazwa, model, producent lub marka/ 2 oprogramowanie Windows Serwer 1 Licencje CAL MS SQL Server wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące 1 /nazwa, model, producent lub marka/ wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące 3 Strona 18 z 29

19 /nazwa, model, producent lub marka/ bezprzewodowy, ręczny czytnik kodów kreskowych /nazwa, model, producent lub marka/ zasilacz awaryjny UPS /nazwa, model, producent lub marka/ switch 48 portowy /nazwa, model, producent lub marka/ RAZEM Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeŝeli dotyczy):. Oświadczamy, Ŝe 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 3) W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązaliśmy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Oświadczamy, Ŝe zaoferowane przez nas: a) urządzenia wielofunkcyjne objęte są gwarancją producenta na okres miesięcy, b) serwery objęte są gwarancją producenta: - serwer na okres miesięcy, - serwer plików na okres miesięcy, c) switch objęty jest gwarancją producenta na okres miesięcy, d) zasilacz awaryjny UPS objęty jest gwarancją producenta na okres miesięcy, e) czytnik kodów kreskowych objęty jest gwarancją producenta na okres miesięcy, i Ŝe uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. Sposób zgłaszania awarii:.... Telefon : Fax:: 5) Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń prawami osób trzecich. 6) Oświadczamy, Ŝe dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ istotne postanowienia umowy. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Do niniejszej oferty załączamy: 1. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, Strona 19 z 29

20 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest dostawa serwera plików sztuk 1 z 4 sztukami HDD 2 TB, serwera sztuk 2, wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego sztuk 4, oprogramowania, bezprzewodowych, ręcznych czytników kodów kreskowych sztuk 5, zasilacza awaryjnego UPS sztuk 1 oraz switcha 48 portowego sztuk 3 zwanych dalej sprzętem zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2 Warunki realizacji umowy 1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Przez stwierdzenie fabrycznie nowy naleŝy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone i posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. 2. Sprzęt musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną naleŝy rozumieć równieŝ jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu umowy w partiach. 4. Wykonawca będzie dostarczał sprzęt własnym transportem, na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57 w godz Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego sprzętu. 6. Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą kaŝdorazowo uzgadniane z upowaŝnionym przedstawicielem Zamawiającego. 7. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego będzie kaŝdorazowo sprawdzał zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. 8. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim Zamawiającemu bez zastrzeŝeń. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 9. W przypadku niezgodności sprzętu, pod względem ilości lub jakości podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie 3 dni roboczych*, dostarczyć na własny koszt sprzęt wolny od wad i zgodny z przedmiotem zamówienia. 10. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu sprzętu tj. po dokonaniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej jego wymiany na wolny od wad, na własny koszt w terminie 3 dni roboczych* od daty zgłoszenia wad. 11. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty protokolarnego odbioru, bez zastrzeŝeń. 12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta na dostarczony sprzęt na okres: dla serwera plików. miesięcy, dla serwera. miesięcy, dla urządzeń wielofunkcyjnych. miesięcy, dla bezprzewodowych czytników kodów kreskowych. miesięcy, switcha. miesięcy, dla zasilacza awaryjnego UPS na. miesięcy. 13. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru, bez zastrzeŝeń. 14. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez uŝytkownika) serwis gwarancyjny, świadczony w siedzibie Zamawiającego. 15. Warunki serwisu gwarancyjnego: 1) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) w dni robocze w godzinach , 2) upowaŝnieni pracownicy Zamawiającego będą zgłaszać ujawnione lub powstałe wady fizyczne sprzętu w dni robocze* w godzinach , telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, Strona 20 z 29

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Numer ogłoszenia: 54120-2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 105841-2012; data zamieszczenia: 13.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na kserokopiarkę ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo