STATIKUS s.c Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) Gdańsk, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul."

Transkrypt

1 TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) INWETOR : ELPIGAZ p. z o.o Gdańsk, ul. zybowcowa 3 A TEMAT : HALA MAGAZYNOWA "A" ELPIGAZ p. z o.o. dz. nr 793/4, 793/3 ADRE : 38-3 Gorlice, ul. Korczaka BRANŻA : KONTRUKCJA TADIUM : PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT NR : PR - 84/2 TOM : 3 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY WYDANIE : W PROJEKTOWAŁ : mgr inż. KAROL TELEIŃKI nr upr. POM/22/POOK/8 OPRACOWAŁ : mgr inż. DAWID ZALEWKI PRAWDZIŁ : mgr inż. TOMAZ WIZNIEWKI nr upr. POM/23/POOK/8 WRZEIEŃ 2

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TRONA TYTUŁOWA str. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA str. 2 KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA str. 3 KOPIA UPRAWNIEŃ PRAWDZAJĄCEGO str. 4 KOPIA WPIU DO IZBY INŻYNIERKIEJ PROJEKTANTA I PRAWDZAJĄCEGO str. 5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PRAWDZAJĄCEGO str. 6 OPI TECHNICZNY str. 7 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ str. 7 8 OBLICZENIA TATYCZNE str. 9 4 RYUNKI PI RYUNKÓW POZ. NAZWA RYUNKU NR RY. RZUT FUNDAMENTÓW 3. 2 RZUT KONTRUKCJI TALOWEJ DACHU PRZEKRÓJ A-A, B-B WIDOKI ŚCIAN 3.4 REWIZJA 2

3 3

4 4

5 5

6 Oświadczenie Projektanta i prawdzającego Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 23 (Dz. U. z 3 lipca 23 r. Nr 2, poz. 33) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 994 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 26 r. Nr 56 Poz. 8), normami i przepisami, których stosowanie jest obowiązkowe oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oświadczamy, iż niniejszy projekt: hali magazynowej A Elpigaz p. z o.o. zlokalizowanej w Gorlicach przy ul. Korczaka na dz. nr 793/4, 793/3 posiadający nr PR-84/2 ze stycznia 23 wydanie W- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie potwierdzamy własnoręcznymi podpisami. Projektant: mgr inż. KAROL TELEIŃKI nr upr. POM/22/POOK/8 prawdzający: mgr inż. Tomasz Wiszniewski nr upr. POM/23/POOK/8 6

7 OPI TECHNICZNY. PODTAWA OPRACOWANIA Zlecenie na oprac. dokumentacji : Architektoniczna Pracownia Muzyczuk - Brożek Gdynia, ul. Światowida 9 Architektura : Architektoniczna Pracownia Muzyczuk - Brożek Gdynia, ul. Światowida 9 Badania geotechniczne : Geologika s.c., Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca, tel Polskie Normy: PN-9/B-32 - Konstrukcje stalowe PN-B-3264:22 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe PN-B-35:2Az,2,3- Konstrukcje drewniane PN-B-32 - Konstrukcje murowe projektowanie i PN-82/B-2 - Obciążenie stałe PN-82/B-23 - Podst. obciążenia technologiczne i montażowe PN-8/B-2/Az- Obciążenie śniegiem (III strefa) PN-77/B-2/Az- Obciążenie wiatrem (III strefa) PN-8/B-32 - Posadowienie bezpośrednie budowli PN-83/B-3 - Ściany oporowe PN-B Połączenia z fundamentami PN-B-62 - Konstrukcje stalowe budowlane... Programy komputerowe: ARA 2, RM-WIN, Autocad 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny konstrukcji hali magazynowej A Elpigaz p. z o.o. w Gorlicach na ul. Korczaka na dz. nr 793/4, 793/3. 3. ZAKRE OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje: projekt konstrukcji hali stalowej A wraz z płytą fundamentową, projekt ściany p. poż., projekt murku oporowego przy hali, 7

8 Opracowanie nie obejmuje: 4. projektu zabezpieczenia skarpy za osią C FAZA OPRACOWANIA Projekt budowlany służy celowi jakiemu jest przeznaczony i nie stanowi podstawy do wzniesienia obiektu. Wymagany w tym celu jest projekt szczegółowy - wykonawczy wykonany w oparciu o niniejszy projekt budowlany. Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnień projektowych, do których niezbędne są dodatkowe dane tj. DTR bram, projekty wykonawcze instalacji, DTR urządzeń podwieszanych do dachu itp. 5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Dopuszczalne obciążenie połaci dachowej instalacjami wynosi 5kg/m2. Zwiększenie obciążenia instalacjami ponad powyższą wartość wymaga zgody Projektanta i wiąże się z koniecznością przeprojektowania konstrukcji. Na etapie projektu wykonawczego wartość ta musi zostać potwierdzona po otrzymaniu ostatecznych projektów wykonawczych instalacji. Podwieszenia instalacji nie mogą być wykonywane do pasa dolnego wiązarów kratowych. Dopuszczalne obciążenie śniegiem połaci dachowej (poza workami śniegu na daszku) wynosi 96kg/m2. Zarządca nieruchomości powinien posiadać projekt odśnieżania na wypadek katastrofalnych opadów śniegu. Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżniej która zalegać może na dachu obiektu wynosi odpowiednio: śnieg świeży - gęstość kn/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,96m śnieg ustabilizowany - gęstość 2kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,48m śnieg stary - gęstość 3kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,32m śnieg mokry - gęstość 4kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,24m lód - gęstość 9kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,6m Odśnieżanie dachu należy przeprowadzić po stwierdzeniu na dachu śniegu o grubości wynoszącej 8% z podanych wartości. Odśnieżanie wykonywać mogą tylko odpowiednio przeszkolone osoby z odpowiednimi uprawnieniami do prac na wysokości przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego oraz zgodnie z procedurami BHP. Projekt odśnieżania winien być zatwierdzony przez uprawnionego inspektora BHP. W obliczeniach statycznych nie uwzględniano temperatury pochodzenia technologicznego brak informacji o takowych. Gabaryty obiektu oraz rozstawy stężeń spełniają wymagania PN-9/B-32 pkt w związku z czym nie uwzględniano w obliczeniach temperatury pochodzenia klimatycznego. Grubość posadzki 6mm dobrano w uzgodnieniu z firmą Intralog, jako minimalną do zakotwienia w niej słupków regałów. W razie zmiany dostawcy regałów należy z nim skonsultować czy tak grubość jest wystarczająca. Grubość płyty fundamentowej dobrano na podstawie przyjętych obciążeń. W sytuacji zmiany systemu regałów lub ich usytuowania, nastąpi zmiana rozstawu słupków i obciążeń na posadzkę. Należy wówczas nowe wytyczne przekazać autorowi niniejszego opracowania w celu sprawdzenia nośności płyty 8

9 i ewentualnego jej przeprojektowania. Inne istotne zmiany prowadzące do ponowienia obliczeń to: zmiana zakresu zaregałowania, zwiększenie obciążeń na strefę poza obszarem regałów oraz inny od zakładanego sposób obciążania regałów. posób obciążania płyty regałami pokazano w części obliczeniowej dot. płyty fundamentowej. Niedopuszczalne jest pełne (powyżej 75%) załadowanie skrajnych pasm regałów przy jednoczesnym pozostawieniu środkowych pasm nieobciążonych. Niedopuszczalne jest także pełne załadowanie pasm regałów tylko z jednej strony hali (np. przy osi C). Generalnie regały należy obciążać w miarę możliwości równomiernie. łupy hali nie są zaprojektowane na uderzenie samochodu lub wózka widłowego. Wokół słupów należy zaprojektować odboje mocowane do posadzki. Odboje nie są częścią niniejszego projektu. Pokrycie dachu zaprojektowano z paneli dachowych gr. 2/55mm z rdzeniem poliuretanowym. Pokrycie dachu nie uczestniczy w przenoszeniu sił poziomych (nie jest tarczą dachową). Obciążenie naziomem gruntu za murem oporowym w osi C przyjęto kn/m2. Obciążenie przyłożono w na szerokości drogi pożarowej biegnącej nad projektowanym budynkiem na całej jego długości. Zgodnie z rozporządzeniem MWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U ) dopuszczalny nacisk na oś na drodze pożarowej powinien wynosić co najmniej kn. Przyjęto więc za normą PN-82/B-24, że taki nacisk osi występuje dla pojazdów ciężkich z ładunkiem, co przekłada się na całkowitą masę pojazdu 5 ton. Przed wjazdem na drogę pożarową w strefie przed projektowanym budynkiem należy bezwzględnie postawić znak zakazujący wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 5 ton. 6. KONTRUKCJA OBIEKTU CHARAKTERYTYKA OGÓLNA Hala stalowa A o wymiarach w rzucie 5,3m x 2,3m opisana osiami -/A-C. Obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy o dachu dwuspadowym (nachylenie połaci wynosi %): Konstrukcję główną stanowią ramy jednonawowe o węzłach przegubowych słup rygiel i utwierdzonych w stopach fundamentowych. Rygle zaprojektowano jako kratownicowe o poziomym pasie dolnym z r.p. 2x8x4, nachylonym pasem górnym z r.kw. 2x5 i wykratowaniu z rur kwadratowych. Połączenia wiązara ze słupami śrubowe. łupy główne z profili IPE 36. Rozstaw ram 6m, 4,5m. Na odcinku 2- będzie się poruszała suwnica natorowa o udźwigu ton i rozpiętości 9,4m. Zaprojektowano wolnopodparte belki podsuwnicowe z blachownicy o wysokości przekroju 36mm. Belki oparto na wspornikach IPE 22 dospawanych do słupów głównych. Tory belek podsuwnicowych wyposażono na końcach w kozły odbojowe z IPE 6. Pasy górne wiązara są stabilizowane na wyboczenie i zwichrzenie poprzez układ tężników i stężeń połaciowych, a także płatwi zetowych. Wiązary są także stabilizowane na obrót oraz wyboczenie i zwichrzenie pasa dolnego przy ssaniu wiatru poprzez stabilizację dolną biegnącą co 5m. Płatwie występują w rozstawie 2,5;,85m. Płatwie pośrednie zaprojektowano z Z25x75/65x2,(2,5), a skrajne(okapowe) z Z25x75/65x,5(2,5). Płatwie pracuję w schemacie belki ciągłej, w skrajnych polach mają podwyższoną grubość. Na tężniki dachowe przyjęto profile r.kw. 7x3 i 8x3. Na tężniki okapowe przyjęto r.p. 2x8x3 oraz 2x6x3. 9

10 W celu wyrównania przemieszczeń słupów głównych od sił bocznych od suwnicy wprowadzono pasmo stężeń dachowych wzdłuż osi C. tateczność konstrukcji na kierunku podłużnym została zapewniona przez stężenia ścienne z pręta φ24 i tężników ściennych z r.kw. 2x4. tężenia połaciowe z pręta φ6 umieszczono w osiach 2-3, 8-9. Ściany szczytowe zaprojektowano ze słupów IPE 8, 2 przegubowo opartych na fundamentach oraz wolnopodpartych rygli dachowych z IPE 6. Rygle stanowią podporę dla płatwi i podobnie jak wiązary są przez nie stabilizowane. iły poziome od wiatru przekazują się ze słupów poprzez tężniki dachowe na wiatrownicę dachową. tateczność ścian szczytowych zapewnia układ tężników i stężeń ściennych. Pokrycie dachu przyjęto z paneli dachowych gr. 2/55mm z rdzeniem poliuretanowym.. Pokrycie dachu nie uczestniczy w przenoszeniu sił poziomych (nie jest tarczą dachową). Pokrycie ścian z paneli ściennych gr. 5mm z rdzeniem styropianowym. W budynku zaprojektowano ścianę murowaną oddzielenia pożarowego. Ściana ta jest całkowicie niezależna od konstrukcji stalowej hali, nie stanowi podpory dla dachu, ma jedynie wspólny fundament ze słupami. Ściana została zaprojektowana od poz. +, z bloczków silikatowych kl. 5MPa na zaprawie do cienkich spoin M. Do poz. +, od wierzchu fundamentu występuje ściana żelbetowa fundamentowa. Ściana usztywniona jest rusztem żelbetowym złożonym z trzpieni utwierdzonych w stopach fundamentowych oraz z 2 wieńców. Wszystkie elementy stalowe ze stali JR, a żelbetowe z betonu B25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN, np. B5P. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE Grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji hali. Konieczne jest jednak usunięcie wierzchnich warstw składających się z (humusu, gleb, nasypów niekontrolowanych oraz warstwy Ia - czyli namułów i torfów). Zaleca się także wymienić warstwę Ia w odwiercie 3 w poziomie 3,-3,7 (poziom wierceń). Mając jednak świadomość, że wymiana taka będzie się wiązała z dużymi trudnościami wykonawczymi, dopuszcza się pozostawienie namułów na tej głębokości bez naruszania ich struktury. Obiekt A został posadowiony głównie na rzędnej -,38m (spód płyty gr. 22cm), z tym że wymianę gruntu przeprowadzono do poziomu co najmniej,2m poniżej przylegającego terenu. Lokalnie należy wykonać głębszą wymianę (wg rys. 3.3)., obiektu znajduje się na rzędnej 298 m n.p.m. Cała płyta fundamentowa została posadowiona na warstwie chudego betonu C8/ (B) o gr. cm, a ten na wzmocnionym podłożu. Pod wzmocnionym podłożem mogą występować następujące grunty: - w osi A: Ib o IL=,55(gliny zwięzłe próchnicze, próchnicze), niżej IIa o IL=,6, IIb o IL=,4 (gliny i pyły), niżej IIc o IL=,25 (gliny pylaste), IId o IL=,(pyły piaszczyste) - w osi C: IIc o IL=,25(gliny pylaste) lub IId o IL=,(pyły piaszczyste), niżej Ib o IL=,55(gliny zwięzłe próchnicze, próchnicze) lub Ib2 o IL=,25(gliny zwięzłe próchnicze, próchnicze)

11 Większość wymienionych wyżej gruntów, to grunty słabonośne (wyjątek warstwy IIc, IId). Wszystkie są gruntami spoistymi. Nie należy ich zagęszczać dynamicznie, ani dopuścić do ich kontaktu z wodą, pod wpływem wody mogą się uplastycznić lub upłynnić. Zaleca się wybieranie ostatniej warstwy 3cm ręcznie tuż przed fundamentowaniem. W przypadku natrafienia na torfy lub namuły lub jakiekolwiek grunty nienośne (jak np. wspomniane wyżej nasypy niekontrolowane) należy je usunąć i zastąpić podbudową wg punktu 7. W razie stwierdzenia innych warunków gruntowych niż w badaniach geotechnicznych, należy powiadomić projektanta celem przeprojektowania fundamentów. twierdzono występowanie wody gruntowej w formie sączeń na poziomie,4 8,4 od poziomu terenu. Wskazane jest zaprojektowanie i odprowadzenie wód z połaci dachowej i sąsiedztwa hali. Przyjęto II kategorię geotechniczną i złożone warunki gruntowe. Wykonany wykop fundamentowy, a także ewentualna wymiana gruntu powinny być bezwzględnie odebrane przez uprawnionego geologa, kierownika budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego wykonano zgodnie z postanowieniami normy PN-8/B-32 i poprawką do niej ogłoszoną w Biuletynie PKNM i J Nr 2/ Obowiązują uwagi i zalecenia zawarte w dokumentacji geotechnicznej PŁYTA FUNDAMENTOWA Płytę fundamentową zaprojektowano jako monolityczną wylewaną na mokro z betonu C2/25 (B25) PN-EN 26-: klasa ekspozycji XC2, klasa zawartości chlorków Cl,2 klasa konsystencji 3 wg PN-EN max średnica kruszywa 6mm min. zawartość cementu 28kg/m3 Zbrojenie zaprojektowano ze stali AIII-N z gatunku RB5W/ Bst5/ B5P. Zbrojenie wbudowywane w fundament musi być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz innych zanieczyszczeń. W zależności od pory roku prowadzenia prac betonowych należy stosować dodatki przyspieszające lub opóźniające wiązanie betonu. Przed zabetonowaniem stóp należy umieścić w nich bednarkę uziemienia wg projektu inst. elektrycznej. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowań, lub profilowanie skarp o nachyleniu dopasowanym do rodzaju gruntu. Przyjęto izolację fundamentów od zewnątrz typu ciężkiego z powodu ryzyka wysokiego poziomu wód gruntowych i zalewania budynku. Z tego samego powodu ściany fundamentowe kończą się na poziomie +,, a ściana oporowa w osi C na +2,. Dokładny opis izolacji wg opisu technicznego w projekcie architektonicznym. Wszystkie prace związane z wykonawstwem fundamentów tj. wykonanie izolacji oraz zbrojenia należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

12 Pod stopami należy ułożyć warstwę podbetonu C8/ (B) grubości cm. Podbeton należy ułożyć na warstwie podbudowy wg poniższych wytycznych. PODBUDOWA POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ GR. 22cm Podbudowa pomocnicza gr. 45 cm z pospółki żwirowo - piaskowej (spód na poz. -,2, wierzch na poz. -,75) Na wierzchu podbudowy pomocniczej wykonać : badania wskaźnika zagęszczenia nasypowego (wymagane min. I =,97) Podbudowa zasadnicza gr. 27 cm z pospółki żwirowo - piaskowej (spód na poz. -,75, wierzch na poz. -,48) Na wierzchu podbudowy zasadniczej wykonać badania: badania wskaźnika zagęszczenia nasypowego (wymagane min. I =,97) badania z zastosowaniem aparatury V stosunku wartości Ev2/Ev (wymagane Ev2/Ev < 2,2, przy czym wartość modułu odkształcenia wtórnego Ev2 > 8MPa) PODBUDOWA POD POGRUBIENIAMI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Podbudowa pomocnicza gr. 25 cm z pospółki żwirowo - piaskowej (spód na poz. -,2 (-2,2), wierzch na poz. -,95 (-,95)) Na wierzchu podbudowy pomocniczej wykonać : badania wskaźnika zagęszczenia nasypowego (wymagane min. I =,97) Podbudowa zasadnicza o minimalnej gr. 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (spód na poz. -,95 (-,95), wierzch na poz. -,8 (-,8)) Na wierzchu podbudowy zasadniczej wykonać badania: z zastosowaniem aparatury V stosunku wartości Ev2/Ev (wymagane Ev2/Ev < 2,2, przy czym wartość modułu odkształcenia wtórnego Ev2 > 8MPa) Podane wyżej wytyczne wykonania podbudowy pod płytę nie stanowią i nie zastępują projektu wykonawczego robót ziemnych i drogowych. Wykonawca podbudowy powinien być zobowiązany do wykonania poletka doświadczalnego dla określenia najlepszej metody zagęszczania gruntu i doboru optymalnych grubości i składu poszczególnych warstw podbudowy w celu spełnienia podanych wyżej wymagań. 9. ŚCIANA OPOROWA HALI W OI C Zaprojektowano ściankę oporową w osi C w celu zabezpieczenia skarpy przed osunięciem. Za ścianą w osi C występuje skarpa, nad którą istnieje droga pożarowa. Wierzch drogi pożarowej ma poz. +3,8, poz. terenu za murem to +,95, a poz. posadzki wynosi,. Za drogą pożarową stoi budynek parterowy. 2

13 W założeniach projektowych umieszczono uwagę o dopuszczalnej masie pojazdów poruszających się nią. Przyjęto ścianę żelbetową o grubości 8cm utwierdzoną w płycie fundamentowej. Ścianę zaprojektowano jako monolityczną wylewaną na mokro z betonu C2/25 (B25) PN-EN 26- (parametry takie same jak innych fundamentów). Zbrojenie zaprojektowano ze stali AIII-N z gatunku RB5W/ Bst5/ B5P. Zbrojenie wbudowywane w fundament musi być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz innych zanieczyszczeń. Izolacja wg proj. arch. Powierzchnię ściany od strony skarpy należy obłożyć geowłókniną stanowiącą filtr zabezpieczający przed wypłukiwaniem najdrobniejszych frakcji zasypki. Na zasypkę zastosować żwir lub pospółkę niespoistą o wskaźniku zagęszczenia Is>=,94. Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami o maksymalnej grubości 3cm. karpę za osią C wyprofilować na gotowo przed montażem konstrukcji stalowej hali. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem, np. poprzez wykonanie deskowań. posób zabezpieczenia poza niniejszym opracowaniem. Wszystkie prace związane z wykonawstwem fundamentów tj. wykonanie izolacji oraz zbrojenia należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Założono obciążenie naziomem po stronie działki sąsiadującej o wartości kn/m2 na szerokości drogi pożarowej. Po wyprofilowaniu skarpy, należy ją zabezpieczyć powierzchniowo, np. przez obsiew humusem na geomatach umocowanych do skarpy lub przez darniowanie lub inną sprawdzoną metodą.. WYTYCZNE WYKONANIA POADZKI BETONOWEJ Na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy Elpigaz przyjęto następujące obciążenia posadzki: - obciążenie paletami o powierzchni 8x2cm lub kręgami o średnicy m rzędu 6kN/m2 (6 ton na m2). Obciążenie to będzie wystepowało w polu 7. - obciążenie regałami wstępny układ słupków regałów pokazano na rzucie płyty fundamentowej 3.. Reakcja charakterystyczna z każdego słupka 56,46kN. Do obliczeń przyjęto 6kN. Obciążenie to będzie wystepowało w polu 7. - transport jednym wózkiem widłowym o udźwigu 5kg sporadyczny - w wyjątkowych sytuacjach transport wózkiem widłowym o udźwigu 5 ton i masie własnej 7 ton. - wjazd samochodu ciężarowego o łącznej masie 42 tony przez bramę w osi maksymalnie do osi 7 z brakiem możliwości poruszania się po hali. Przyjęto płytę posadzki grubości 6 cm z betonu C2/25 zbrojoną na całej powierzchni włóknami stalowymi typu Dramix ilość wg projektu posadzki, lecz nie mniej niż 25 kg / m3. Wymagane utwardzenie powierzchniowe Dylatacje pozorne nacinane co 6 / 4,5m zgodnie z modułami osiowymi ( odległość między nacięciami nie powinna przekraczać 6 m), 3

14 Ukośne pręty zbrojeniowe fi 2-AIIIN o długości m ( górą i dołem po 2 pręty ) należy umieścić przy każdym narożniku wewnętrznym i załamaniu płyty. Powierzchnia betonu wymaga utwardzenia powierzchniowego, które należy wykonać w trakcie zacierania betonu jako posypkę w ilości 4-5 kg/m2 ( np. Multitop firmy Bautech ). Warstwa ta uszczelnia beton, zwiększa odporność na ścieranie, zapobiega pyleniu i zabezpiecza końce włókien rozproszonych przed korozją. Rodzaj wykończenia posadzki, malowanie ( kolorystyka ), ewentualna izolacja pozioma, powinny być dostosowane do funkcji pomieszczeń wg projektu Architektury. Dylatacje przeciwskurczowe, nacinane piłą ( grubość ok. cm ) należy wykonać po dniu twardnienia betonu, na głębokość 4 cm. Wokół słupów nacięcia wykonać w typowe karo o boku 4 6 cm. Dylatacje nacinane należy wypełnić masą dylatacyjną ( np. Bauflex firmy Bautech ), ewentualnie z dodatkowym podkładem ze sznura PU o zamkniętych porach Parametry materiałowe szczególne dla posadzki : klasa ekspozycji XC3, klasa zawartości chlorków Cl,2 klasa konsystencji 3 wg PN-EN max średnica kruszywa 8mm min. zawartość cementu 28kg/m3. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU KONTRUKCJI TALOWEJ Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości 2. wg PN-EN 24 lub zgodne z PN-EN 454 lub badania laboratoryjne potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. tykowania warsztatowe elementów należy uzgodnić z projektantem konstrukcji. Nie należy wykonywać stykowań warsztatowych w elementach krótszych niż 6m. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 2. Zakres badań należy przyjąć wg PN-B-62 pkt i tabl. 9, oraz Załącznik B tablica B.3. POŁĄCZENIA PAWANE Wytyczne prowadzenia badań dla konstrukcji stalowych klasy 2 wg PN-B-62 (pozostałe elementy) badanie wizualne (VT) - % spoin - poziom jakości B wg PN-EN 587:29/Ap mag. - prosz. (MT) - % łącznej długości spoin pachwinowych przy największej grubości łączonych części dla każdego gatunku stali, poziom jakości B wg PNEN 587:29/Ap, poziom akceptacji 2x wg PN-EN 29:2/A2:25 4

15 radiogr. (RT) lub ultradźwięki (UT)- 5% ogólnej liczby styków doczołowych przy największej grubości łączonych części dla każdego gatunku stali, poziom jakości B wg PN-EN 587:29/Ap, poziom akceptacji wg PN-EN 29:2/A2:25 Prace spawalnicze wykonywać mogą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W czasie spawania należy prowadzić Dziennik pawania. Technologię spawania należy dopasować do możliwości zakładu wytwarzającego konstrukcję. Przed przystąpieniem do wykonywania prac spawalniczych należy opracować technologię spawania. 3. Odbiór połączeń spawanych musi być potwierdzony stosownym wpisem do Dziennika pawania. POŁĄCZENIA NA ŁĄCZNIKI MECHANICZNE (ŚRUBY I KOTWY) Śruby niesprężane wg DIN 93/PN-EN Śruby sprężane wg DIN 694. Podkładki pod śruby wg DIN 26. Podkładki pod śruby sprężane wg DIN696. Nakrętki dla śrub niesprężanych wg DIN 934. Nakrętki dla śrub sprężanych wg DIN 695. Śruby klasy 8.8 nie wymagają sprężenia. Gwint śruby w połączeniu może zachodzić na otwór maksymalnie na mm. Gwint śruby w połączeniu musi wystawać ponad nakrętkę minimum na 2 zwoje. Połączenia na kotwy wklejane HILTI należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się zamianę kotew HILTI na inne o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych. Połączenia śrubowe należy sprawdzić pod kątem oznaczenia klas na łbach oraz dokręcenia nakrętek do pierwszego oporu dla śrub niesprężanych. Połączenia śrubowe sprężane należy sprawdzić pod kątem oznaczenia klas na łbach oraz momentów dokręcenia. prężenie śrub musi być udokumentowane protokołem i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 4. ODBIÓR KONTRUKCJI W czasie montażu konstrukcji należy wykonać następujące odbiory: 5. rzędnych kominków fundamentów oraz usytuowania kotew, rzędnych wieńców pod konstrukcję dachu sprawdzenie zgodności i kompletności zmontowanej konstrukcji, sprawdzenie odchyłek montażowych, sprawdzenie łączników sprężanych i niesprężanych ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 5

16 Klasa korozyjności C2 wg PN-EN-IO :2 Przygotowanie powierzchni do stopnia A-2,5 wg PN-EN IO 85-:28 Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej a/t3 według PN-EN IO 85-:28 a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. + C a dla farby nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia min. + 5 C. Grubość powłoki dostawca konstrukcji dopasowuje do okresu gwarancyjnego według Umowy z Zamawiającym Kolorystyka konstrukcji wg projektu architektonicznego. Grubość powłoki min 2 μm ( grubość powłoki dopasowana do użytego systemu i zadanej klasy korozyjności środowiska) Opracował: mgr inż. Karol Telesiński prawdził: mgr inż. Tomasz Wiszniewski 6

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA I ADRE OBIEKTU HALA MAGAZYNOWA "A" ELPIGAZ p. z o.o. w Gorlicach na ul. Korczaka na dz. nr 793/4, 793/3. PODTAWY OPRACOWANIA Projekt budowlany zamienny budynku. ZAKRE OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje: -określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, -wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie projektu hali, ZAKRE PRAC Prace związane z realizacją inwestycji obejmują: Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji Wykonanie ewentualnej wymiany gruntu pod fundamentami Montaż konstrukcji stalowej Murowanie ścian, szalunki, wykonywanie zbrojenia, betonowanie Wywóz odpadów powstałych podczas prowadzenia prac Uporządkowanie terenu inwestycji Kolejność wykonania prac wynika z technologii oraz harmonogramu przyjętego przez firmę wykonawczą. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZAIE REALIZACJI ROBÓT Możliwe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas prowadzenia prac: upadek z wysokości; potknięcie o przewody spawalnicze, przewody pod napięciem; zderzenie z maszyną budowlaną (żuraw, zwyżka) poślizgnięcie na plamie oleju; zrzucenie narzędzia, materiału budowlanego z wysokości; zrzucenie elementu konstrukcji z wysokości, porażenie prądem; 7

18 zranienie mechanicznym narzędziem typu spawarka, szlifierka, wiertarka itp.; uderzenie w nieruchome elementy konstrukcji; zaprószenie oczu opiłkami metalu, iskrami; praca z wymuszoną pozycją ciała w trudno dostępnych miejscach; oparzenie w wyniku kontaktu z gorącym metalem; kontakt z ostrymi krawędziami narzędzi, blach, maszyn; pęknięcie tarczy szlifierki; hałas; wpadnięcie do wykopu; udar słoneczny, wychłodzenie organizmu; WYTYCZNE PROWADZENIA INTRUKTAŻU Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z Planem BIOZ. Bezwzględnie należy poinformować członków załogi o zawartości i lokalizacji apteczki na budowie. Każdorazowo przed przystąpieniem do nowego etapu prac montażowo budowlanych należy przeprowadzić z członkami załogi instruktaż stanowiskowy oraz poinformować pracowników o możliwych zagrożeniach. POOBY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC Zabezpieczenie terenu prac przed dostępem przez osoby postronne. Prawidłowa organizacja ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Osoby wykonujące prace spawalnicze muszą posiadać wymagane uprawnienia. Zaopatrzenie wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary ochronne, itp. środki ochrony Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenie i ścisłe egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na wysokości oraz pracach spawalniczych. Opracował: mgr inż. Karol Telesiński 8

19 OBLICZENIA TATYCZNE ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ. DACH TALOWY TAŁE NA PŁATWIE Z Obciążenie płyta warstwowa Izopanel EP D2 paroizolacja, łączniki suma qk [kn/m2] γf qo [kn/m2],3,2,5,,2,,4,2,7 qk [kn/m2] γf qo [kn/m2],96 2,52,5,5,44 3,78 qk [kn/m2] γf qo [kn/m2],5,5,2,2,8,8 Ciężar własny wiązara wyliczony przez program komputerowy. ŚNIEG III strefa Obciążenie śnieg C=,8 śnieg na daszku C=2,,2,2 x x,8 2, INTALACJE Obciążenie instalacje suma WIATR III strefa, teren B h= 2,3 m qk=,3 [kn/m2] Ce=,796 β=,8 Współczynnik aerodynamiczny- C -,9 -,5 -,4,24,7 -,5 -,4 -,3 pk [kn/m 2] γf pobl [kn/m 2] -,39 -,2 -,7,,3 -,2 -,7 -,3,5,5,5,5,5,5,5,5 -,58 -,32 -,26,5,45 -,32 -,26 -,9 - połać dachu nawietrzna Z-3 - połać dachu Z-2 - połać dachu zawietrzna Z-3 - połać daszku kierunek Z-5 - ściany Z- - ściany Z- - ściany Z- - ściany Z- 2. ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W OI A/8- WIATR II strefa Założenia: Ściana będzie niezależna od konstrukcji stalowej hali. Wykonanie w pierwszej kolejności trzpieni żelbetowych, a dopiero potem muru i wieńców. Czas pomiędzy wybudowaniem ściany a obudowaniem hali nie dłuższy niż 2 miesiące kolejność dowolna. Okres T=,7 Okres T2= 5 współczynnik czasu użytkowania obiektu Ct=,27 współczynnik czasu użytkowania obiektu Ct2= h= 2,3 qk=,3 Ce=,796 lat lat m [kn/m2] β=,8 Współczynnik aerodynamiczny- C,5,7 pk [kn/m 2] γf pobl [kn/m 2],7,3,5,5,26,45 - dla okresu T= 2 miesiące - dla okresu T2= 5 lat 9

20 PARCIE GRUNTU Is=,95 ξ4=, ξ5=,9 Ko=,56 obciążenie naziomem skarpy q= ciężar gruntu zasypowego qgr= 9 maksymalna miąższość gruntu h= wysokość zastępcza hz=,53 parcie spoczynkowe na poz., eo= 5,62 parcie spoczynkowe na spodzie ściany e= 6,3 - stopień zagęszczenia gruntu zasypowego za ścianą Id=,6 - grunt zasypowy z piasków średnich - zagęszczanie lekkimi zagęszczarkami warstwami =<3cm kpa kn/m3 m m kn/m2 kn/m2 3. OBCIĄŻENIE UWNICĄ Przyjęto obciążenia wg wytycznych inżyniera z firmy RIALEX: Rozpiętość suwnicy L= 9 m udźwig Q= t grupa natężenia pracy H2B3, FEM M5 napęd mechaniczny dźwignica hakowa masa suwnicy 6,2 t Rozstaw osiowy kół e= 3,5 m wysokość suwnicy Hs=,9 m Maksymalny naciska koła suwnicy Pmax= 65 kn całkowity ciężar suwnicy z ładunkiem Qcał= 62, kn Maksymalny naciska koła suwnicy Pmin= 6,5 kn L/e= 6,3 k=,3 siła pozioma prostopadła do toru Hp= 9,5 kn siła pozioma równoległa do toru Hrmax= 7,8 kn siła pozioma równoległa do toru Hrmin=,93 kn siła uderzenia suwnicy w odbój Pz= 5 kn współczynnik obliczeniowy γf= współczynnik obliczeniowy γf=, współczynnik obciążeń długotrwałych ψ d=,6 β= współczynnik dynamiczny β = współczynnik dynamiczny β =,2 dot. belek podsuwnicowych, dot. słupów współczynnik dynamiczny dla kombinacji wyjątkowej dla kombinacji podstawowej dot. fundamentów 2

21 AKONOMETRIA 2

22 PRZYPADKI OBCIĄŻEŃ cw -ciężar własny zadany automatycznie przez program 2 stałe 3 instalacje 22

23 4 śnieg 5 wiatr z prawej 23

24 6 wiatr z lewej 7 wiatr z przodu 24

25 8 wiatr z tyłu 9 suwnica 25

26 suwnica 2 suwnica 3 26

27 2 suwnica 4 WYMIAROWANIE RAMY GŁÓWNEJ Jako miarodajną do obliczeń wybrano ramę w osi 6 tam przyłożono obciążenie od suwnicy. 27

28 Obwiednia sił normalnych Fx [kn] Obwiednia momentów zginających My [knm] 28

29 Tabela wytężenia elementów ramy Pręt 88 pg lewa_88 pg prawa_ pd _ 87 G prawy _ wspornik_ wspornik_ G lewy_23 9 wykratowanie_9 3 wykratowanie_3 2 pd podporowy_2 9 pd podporowy_9 92 wykratowanie_92 4 wykratowanie_4 93 wykratowanie_93 5 wykratowanie_5 99 wykratowanie_99 95 wykratowanie_95 7 wykratowanie_7 96 wykratowanie_96 8 wykratowanie_8 98 wykratowanie_98 wykratowanie_ 94 wykratowanie_94 6 wykratowanie_6 97 wykratowanie_97 9 wykratowanie_9 Profil RK 2x2x5 RK 2x2x5 RP 2x8x4 IPE 36 IPE 2 IPE 2 IPE 36 RK 8x8x3 RK 8x8x3 RECT 2x8x3 RECT 2x8x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 6x6x3 RK 6x6x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 6x6x3 RK 6x6x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 Materiał Lay Laz Wytężenie

30 WYMIAROWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ciężar własny płyty zadany automatycznie przez program 2 - posadzka, ściana p.poż., parcie na ścianę w osi 3 3 zmienne 3

31 4 zmienne regały 5 zmienne regały 2 3

32 6 hala: cw+stałe 7 hala: śnieg+instalacje 32

33 8 wiatr z lewej 9 suwnica (v3 z robota) 33

34 zmienne 2 umy sił w schematach Nr X[kN] Y[kN] Z[kN] Xx[kNm] -674,3-73 Yy[kNm] Mnożniki i atrybuty do tworzenie kombinacji obciążeń Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz. cw,, 2 posadzka,ścia,, 3 zmienne,2,2 4 zmienne regały,2,2 5 zmienne regały,2,2 6 hala:cw+stałe,2,2 7 hala:śnieg+in,5,5 8 wiatr z lewej,5,5 9 suwnica,2,2 zmienne 2,2,2 / Dodatkowy 2/2 Dodatkowy 3/3 Dodatkowy Zz[kNm] Opis cw posadzka,ściany,parcie zmienne zmienne regały zmienne regały 2 hala: cw+stałe hala: śnieg+instalacje wiatr z lewej suwnica (v3 z robota) zmienne 2 Atrybut tały tały Zmienny Zmienny Zmienny tały Zmienny Zmienny Zmienny Zmienny Wyłączony Wyłączony Wyłączony Podłoże: jednorodne dwuparametrowe. 34

35 Osiadania dla obciążeń charakterystycznych długotrwałych wariant / kładniki wariantu: / Nr Mnoż. Opis cw 2 posadzka,ściany,parcie 3,5 zmienne 4,8 zmienne regały 5,8 zmienne regały 2 6 hala: cw+stałe 7, hala: śnieg+instalacje 8, wiatr z lewej 9, suwnica (v3 z robota),5 zmienne 2 35

36 wariant 2/2 kładniki wariantu: 2/2 Nr Mnoż. Opis cw 2 posadzka, ściany, parcie 3, zmienne 4,8 zmienne regały 5, zmienne regały 2 6 hala: cw+stałe 7, hala: śnieg+instalacje 8, wiatr z lewej 9, suwnica (v3 z robota), zmienne 2 36

37 wariant 3/3 kładniki wariantu: 3/3 Nr Mnoż. Opis cw 2 posadzka, ściany, parcie 3, zmienne 4, zmienne regały 5,8 zmienne regały 2 6 hala: cw+stałe 7, hala: śnieg+instalacje 8, wiatr z lewej 9, suwnica (v3 z robota), zmienne 2 37

38 Zbrojenie płyty X(-) zbrojenie górne Y(-) zbrojenie górne 38

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo